30.09.2022.

P: Jedan od članova istraživačke grupe istraživač je iz inozemne tvrtke čija specifična oprema je potrebna za provođenje odgovarajućih mjerenja na instituciji u RH.

Je li postoji mogućnost da navedenoj tvrtki platimo najam opreme za vrijeme korištenja u projektu?

O: Trošak korištenja opreme može biti trošak prikazan u okviru troškova za Usluge.

P: Da li suradnik na projektu može biti profesor sa Sveučilišta u Italiji, te da li bi se jedan vrlo manji dio mjerenja mogao provesti u Italiji, da se pošalju uzorci? Posto na našoj instituciji nema takvog uređaja.

Da li u tom slučaju se stavlja profesora kao suradnika na projekt?

Da li se u financije može planirati slanje uzoraka?

O: Navedeni suradnik može biti član istraživačke grupe te se dio istraživanja može provesti na spomenutom Sveučilištu. U tom slučaju uzorke je moguće slati na ustanovu suradnika (računi trebaju glasiti na matičnu ustanovu voditelja projekta), a trošak je moguće planirati u okviru kategorije 1. Materijal.

P: U sekciji 4. “Mladi istraživači na projektima HRZZ-a” u Uputama za prijavitelje piše sljedeće: “Natječajem je predviđeno financiranje bruto II plaće poslijedoktoranda, troškova prijevoza na posao i s posla te sredstva za ostale rashode za zaposlene.”

Što se podrazumijeva pod ostalim rashodima za zaposlene?

Postoji li mogućnost rebalansa troškova ukoliko se npr. promijene osnovice plaća / promijeni poslijedoktorandovo mjesto stanovanja / poslijedoktorand dobije dijete ili dogodi bilo koja druga okolnost koja bi mogla utjecati na iznos plaće na koju poslijedoktorand ima pravo? Ako ne, što se radi u takvim slučajevima?

O: Pod „ostalim rashodima“ se misli na materijalna prava koja pripadaju zaposleniku temeljem važećih propisa. Postoji mogućnost prilagodbe troškova sukladno realnim potrebama.


27.09.2022.

P: Mora li se plaća poslijedoktoranda uključiti u kategoriju 2. “Troškovi osoblja” ili u “Troškovi plaće mladih istraživača (HRZZ)”?

Plaća mora biti predviđena u budgetu projekta ili će se financirati kao dodatak u slučaju odobrenja projekta? Pitam jer ako ga stavim u kategoriju “Troškovi osoblja” to je dio budgeta projekta, dok ako ga stavim u kategoriju “Troškovi plaća” računa se kao dodatak.

O: Trošak plaće planira se u okviru Troškova plaće mladih istraživača te se isplaćuje odvojeno od troškova projekta, ali ulazi u ukupni budžet projekta.

P: Planiramo razvoj i izradu eksperimentalnog postava koji bi uključivao skuplje komponente poput sofisticiranih kamera i mjernih uređaja, ali i komponenti manje vrijednosti kao što su elektromotori, mikrokontroleri i aluminijski profili. S obzirom  da je izrada takvog postava predmet razvoja te nije moguće unaprijed i detaljno predvidjeti sve komponente, treba li dakle trošak izrade voditi pod 1. Troškovi istraživanja, Materijal kao skupni trošak ili treba komponente pojedinačno navoditi pod 3. Troškovi opreme, Nova oprema?

O: Navedeno je moguće planirati u okviru kategorije 3. Trošak opreme.

P: Ljubazno vas molimo za dodatno tumačenje prihvatljivosti troška školarine doktoranda u sklopu trenutačno otvorenog natječaja za financiranje istraživačkih projekata. Zanima nas je li prihvatljiv trošak financiranja školarine doktoranda koji je zaposlenik partnerske institucije na projektu? Pod „partnerskom institucijom“ smatramo instituciju iz Hrvatske u kojoj su zaposleni članovi istraživačke skupine koji će biti članovi istraživačke skupine cijelog projekta.

O: Navedeno je prihvatljivo.

P: 1. Prijavljujemo bilateralni projekt na natječaju IP-2022-10 sa Švicarskom. U projektu je predviđen boravak doktoranada u laboratoriju u Švicarskoj. U koju kategoriju se upisuju troškovi boravka osobe na dulje vrijeme (nekoliko mjeseci) u stranom laboratoriju?

2. U samom dokumentu Financijski plan piše da se od druge godine nadalje upisuje samo suma za sve stavke unutar potkategorije. Da li da onda u tablici mergeamo ćelije koje pripadaju jednoj potkategoriji i upišemo taj zbroj?

O: 1. Sukladno Uputama i predviđenim financijskim planom iz sredstava projekt moguće je planirati trošak usavršavanja doktoranda u trajanju do dva tjedna. Dulji boravci članova istraživačke grupe na suradnoj ustanovi nisu predviđeni ovim Natječajem.

2. U financijskom planu za preostala razdoblja možete navesti samo zbirne iznose.

P: Da li je moguće planirati plaću poslijedoktoranda u trajanju od 6 mjeseci? Da li je to prihvatljiv trošak?

O: Navedeno je moguće.

P: Uz pretpostavku da prijavimo projekt sa indirektnim troškovima koje želimo potrošiti za npr. električnu energiju, molio bih odgovor na pitanje kako se ti troškovi pravdaju? Odnosno što je potrebno priložiti kao potporni dokument? Je li dovoljan institucijski račun za struju ili je potrebno povezati iznos na računu s projektom, i ako da, kako?

O: U slučaju revizije, za sve troškove projekta koji se financiraju iz sredstava HRZZ-a potrebno posjedovati financijsku dokumentaciju iz koje je jasno vidljivo namjensko korištenje javnih sredstava a sukladno važećim nacionalnim aktima i pravilnicima Zaklade. Navedena dokumentacija predmet je kontrola na licu mjesta koje će se provoditi tijekom projekta.

P: U uputama za prijavitelje stoji: “Posredni troškovi su prihvatljivi i mogu iznositi do najviše 10 % od ukupnoga iznosa traženih sredstava.”, no kako se metodologija određivanja tih 10% može razlikovati, dat ću konkretan primjer s pitanjem.

Ako u financijskom planu suma iznosa kategorija 1-6 iznosi 1000 kn, je li onda u tom smislu 10% od ukupnog iznosa traženih sredstava 100 kn ili 111,11 kn? Naime, i posredna sredstva su “tražena” od HRZZ-a pa je ukupan iznos traženih sredstava 1111,11 kn i time je 10% 111,11 kn. No, ako se gleda da se od HRZZ-a traži budžet za istraživanje 1000 kn, a onda se dodatno isplate i posredna sredstva, tada su posredna sredstva 100 kn.

O: Prilikom izračuna dopuštenog iznosa posrednih troškova u obzir se uzimaju iznosi koji su navedeni u kategorijama jedan do pet (uključujući kategoriju pet).

P: Da li je dozvoljeno u financijski plan staviti stavku vezano za servisiranje / nadogradnju opreme kupljene na prethodnom HRZZ projektu (s istim voditeljem i istom matičnom institucijom)?

O: Trošak servisa moguće je predvidjeti za opremu koja je navedena u Administrativnom obrascu (Potpora matične organizacije), a koja će se koristiti za projektne aktivnosti.

P: Može li se u financijskom planu predvidjeti plaćanje servisa (dijela servisa) opreme koja se nalazi na suradnoj instutuciji (u Hr) a koja je navedena u pismu namjera (s obzirom da se u Administrativnom obrascu navodi samo oprema u matičnoj instituciji prijavitelja)? 

Napomena: račun bi bio naslovljen na matičnu instituciju.

Ukoliko to nije dozvoljen trošak, može li se korištenje opreme na suradnoj institiciji platiti po stavci „usluge“? Napomena: u tom slučaju ne bi bila navedena u pismu namjere.

Ukoliko ni to nije moguće, molim obrazloženje na koji način bi se moglo doprinijeti plaćanu obaveznog godišnjeg servisa opreme u suradnoj instituciji, a koja je potrebna za provedbu projekta?

Napomena: radi se o kapitalnoj opremi koja je neophodna za provedbu projekta, te koju nije moguće nabaviti u okviru financija HrZZ projekta, a zahtjeva redovno održavanje.

O: Nadogradnju i servis moguće je predvidjeti samo za opremu za koju je u projektnoj dokumentaciji navedeno da će se koristiti u svrhu provođenja projektnih aktivnosti i koja se nalazi na organizaciji s kojom je potpisan Ugovor o dodjeli sredstava.

Trošak korištenja opreme može biti trošak prikazan u okviru troškova za Usluge, međutim to ne može biti servis opreme.

P: Vezano za Financijski plan, u engleskoj verziji tablice trebali bismo sve iznose zaokruživati na dvije decimale? U tom slučaju mi se konačni iznos traženih sredstava u tablici Financijskog plana ne podudara s iznosom koji aplikacija EPP izračuna konvertirajući konačni iznos traženih sredstava iz kune u eure (pod A3 – Opće informacije, Ukupno tražena sredstva od HRZZ-a).

O: U tom slučaju manja odstupanja su dozvoljena no napominjemo da je za potrebe dvojnog iskazivanja odnosno preračunavanja primjenjuje se isključivo fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK) uz primjenu pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura.

P: Je li potrebno svaki godišnji sastanak pisati kao zasebnu stavku (znači 1. godina, 2. godina, 3. godina, 4. godina, kick-off) ili možemo te radne sastanke u ovoj fazi objediniti u jednu kategoriju kao npr. Radni sastanci, godišnji radni sastanci istraživačke grupe?

O: Prilikom planiranja troškova radnih sastanaka moguće ja navesti troškove u jednoj stavci (za svaku godinu) uz navođenje broja sastanaka koji će se godišnje održati te uz troškove koji se planiraju pokriti iz sredstava projekta.


23.09.2022.

P: 1. Vezano uz plaću poslijedoktoranda, smijemo li planirati godišnje povećanje plaća samo na temelju radnog iskustva (0,5% godišnje) ili možemo uzeti u obzir da bi se očekivano plaća u Hrvatskoj mogla mijenjati, tako da primjerice povećavamo trenutačni iznos plaće poslijedoktoranda za porast od 2% osnovice plaća godišnje (to je neka procjena)?

2. Povezano s prethodnim pitanjem, koliko smijemo biti fleksibilni po pitanju procjene plaće, npr. ako predvidimo malo veći iznos za plaću od onoga koju će stvarno poslijedoktorand imati, hoće li se to na neki način negativno odraziti na provedbu potencijalnog projekta?

O: 1. i 2. Poslijedoktorandi se zapošljavaju na radno mjesto poslijedoktoranda te im organizacija obračunava plaće prema koeficijentu za poslijedoktoranda koji iznosi 1,600. Sukladno tome potrebno je planirati trošak plaće.

P: Prijavljujem projekt na HRZZ natječaj IP-2022-10. Manji dio planiranih projektnih istraživanja nije moguće provesti na matičnoj organizaciji te namjeravam platiti provedbu tih ispitivanja na nekoj drugoj instituciji, što je dozvoljeno navesti u financijskom planu. Izgledno je da će ta institucija biti Institut Ruđer Bošković.

Međutim, jedan od suradnika na projektu zaposlen je Institutu Ruđer Bošković (isti Zavod, različiti Laboratoriji). Moje pitanje je da li je to prepreka angažiranju Instituta Ruđer Bošković za provedbu vanjskih analiza? Naime, u uputama za prijavu na natječaj IP-2022-10 kod općih uputa vezanih uz financijski plan stoji navedeno: „…nije dopušteno sklapanje ugovora sa zaposlenicima matične organizacije ili organizacije na kojima su zaposleni suradnici na projektu te zaposlenicima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.“

O: Usluge su opravdan trošak u slučaju kada se navedene analize ne mogu provesti matičnoj ustanovi ili ustanovi suradnika.

P: Može li se financirati Web stranica sredstvima Projekta?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 16. rujna.

P: Da li su članstva u znanstvenim i stručnim udruženjima prihvatljiv trošak projekta, te pod koju stavku se ona unose?

O: Navedeni trošak moguće je planirati u okviru potkategorije Stručna literatura. Napominjemo, kako je trošak članarine prihvatljiv samo ako je vezano za temu projekta, istraživačku aktivnost te ako je nužno za provedbu projekta.

P: U uputama je navedeno: “Za provedbu tehničkih i/ili stručnih zadataka koji su usko vezani uz provedbu istraživanja, a riječ je o licenciranim djelatnostima ili ako u istraživačkoj grupi ne postoje osobe s potrebnim kompetencijama. 12 prijedlozi za čije je provođenje nužan značajan trošak usluga – neće se financirati ovim natječajem”.

Koliko je to točno značajni iznos? Da li je to postotni udio projekta (npr. 30%) ili određeni iznos (npr. 200.000,00 kn)?

O: Sukladno Uputama, usluge mogu činiti samo manji dio troškova istraživanja, a njihova opravdanost predmet je vrednovanja.

P: Koji je maksimalan dopušten iznos troška objave pojedinačne znanstvene publikacije u časopisu u otvorenom pristupu? Naime, u najviše rangiranim časopisima u predmetnom području trošak objave jednog rada može biti i 38.000,00 kn (PDV uključen).

O: U Uputama je definiran maksimalni dopušteni iznos za objavljivanje znanstvenih publikacija u časopisima najviše kakvoće do 100.000,00 kn tijekom projekta.

P: Imam upit u vezi troškova u kategoriji: “nadogradnja postojeće opreme (novi i dodatni dijelovi)”

U uputama za prijavitelje jasno je rečeno da:

“U ovoj kategoriji nisu dopušteni sljedeći troškovi:

• osnovna informatička oprema (računala, tableti, pisači, vanjska memorija itd.)”

Zanima me je li dopuštena nabava hlađenja za procesore, zamjenske grafičke kartice, zamjenskih napajanja, zamjenskih tvrdih i SSD diskova, zamjenskih matičnih ploča, zamjenskih procesora?

Budući da mi dosta radimo kvantno-kemijske proračune koji su iznimno zahtjevni za računala, ti dijelovi nam praktično predstavljaju “potrošnu robu” koju je svako malo potrebno zamijeniti ili nadograditi na računalima na kojima radimo (za one dijelove za koje je istekao garantni rok, a pokvare se usred prevelikog korištenja).

O: Troškove je moguće navesti u projektnoj dokumentaciji uz obrazloženje. Napominjemo da je isto predmet vrednovanja.


20.09.2022.

P: Kako u uputama za prijavitelje nije točno objašnjena 5. kategorija Open Acess, ovim putem Vas molim informaciju o maksimalnom dopuštenom iznosu ove kategorije. Odnosno, kako je u uputama za prijavitelje navedeno da trošak publiciranja spada pod 4. kategoriju Diseminacija, usavršavanje i suradnja te je prihvatljivo maksimalno 10.000,00 kn zbraja li se taj iznos s Open Acess publiciranjem ili su to dvije odvojene stavke?

O: U okviru kategorije 5. Objavljivanje u otvorenom pristupu prihvatljivo je do 100.000,00 kn tijekom projekta za znanstvene publikacije objavljene u časopisima najviše kakvoće, odnosno druge vrste znanstvenih publikacija objavljene od uglednih međunarodnih izdavača (monografije, edited books i sl.). U kategoriji 4. Diseminacija, usavršavanje i suradnja moguće je planirati troškove radnih materijala, knjižica sažetaka za radionice i konferencije koje se organiziraju u okviru projekta (dizajn, lektura, prijelom, tisak do 10.000,00 kuna po godini) te grafičku priprema za tisak knjiga i publikacija s rezultatima provedbe projekta (do 10.000,00kuna po godini u okviru potkategorije Trošak organizacije skupa/konferencije/kongresa/radionice.

P: Pod koju kategoriju se stavlja:

a) dolazak inozemnog znanstvenika-suradnika na projektu na matičnu ustanovu u trajanju od tjedan dana

b) odlazak znanstvenika suradnika kod inozemnog partnera u trajanju od tjedan dana?

Spada li to pod kategoriju: Istraživačka radionica ili Gostovanje inozemnih znanstvenika ili Radni sastanak istraživačke grupe?

O: Pregled prihvatljivih i neprihvatljivih troškova prikazan je u dokumentu Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini, dijelu 5.1. te Vas ljubazno upućujemo da s obzirom na opis troškova procijenite kategoriju i vrstu troška na koju bi se planirani troškovi odnosili.

P: Što točno znači – usluge za provođenje istraživanja – značajan trošak usluga – neće se financirati ovim natječajem. Koja cifra je značajan trošak za humanističke znanosti?

O: U okviru kategorije 1. Troškovi istraživanja, prihvatljiv je trošak usluga za provođenje istraživanja. S obzirom na to da se očekuje da projektne aktivnosti provode članovi istraživačke grupe trošak usluga može činiti samo manji dio financijskoga plana projekta.

P: Da li je u okviru projekta dozvoljeno kupovanje „refurbished“ opreme ? Dakle, radi se o opremi koja nije nova, ali je obnovljena i atestirana i kompanija koja ju prodaje (koja nije nužno i proizvođač te opreme) može dati garanciju na nju. Cijena je naravno znatno povoljnija.

O: Financijskim planom moguće je predvidjeti kupnju nove opreme koja je opravdana prirodom projekta i nužna je za provođenje istraživačkih aktivnosti.

P: U opisu prihvatljivih troškova istraživačke radionice (organizirane na matičnoj organizaciji) navodi se “smještaj članova istraživačke grupe”. Što je s troškovima prijevoza i dnevnicama za članove koji imaju prebivalište izvan mjesta u kojem je matična organizacija?

O: Ukoliko se planira organizirati istraživačka radionica s članovima istraživačke grupe na matičnoj organizaciji, prema Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini, prihvatljivi su troškovi smještaj članova istraživačke grupe, catering, sitan potrošni materijal.

P: 1. Je li pod kategorijom trošak organiziranja konferencije dozvoljen trošak organizacija završne konferencije projekta na kojoj bi se prezentirale aktivnosti i rezultati dobiveni na projektu? Ukoliko je to dozvoljeni trošak, je li dozvoljeno planirati troškove publikacije brošure o projektu  i promotivne materijale (npr. blokovi, kemijske olovke) u kategoriji organizacija konferencije? Budući da na projektu imamo suradnike iz Poljske i Srbije, jesu li njihovi troškovi dolaska na završnu konferenciju (put, smještaj, dnevnice) dozvoljeni pod kategorijom organizacija konferencije ili ih treba planirati u kategoriji radnih sastanaka (4.2.) ili pak 4.6. trošak gostovanja?

2. Nadalje, u dozvoljeno je planirati trošak doktorskog studija za doktoranda na projektu. Iz odgovora objavljenog na web stranici nije jasno, ali da se naslutiti da se to ne odnosi na školarinu doktoranda koji bi bio zaposlen na projektu razvoja karijera. Ukoliko se u projekt uključi istraživač koji bi studirao na doktorskom studiju na matičnoj ustanovi prijavitelja, a nije zaposlenik matične ustanove niti mu se plaća osigurava iz HRZZ izvora, mogu li se planirati troškovi njegovog doktorskog studija na matičnoj ustanovi prijavitelja?

O: 1. Iz troškova projekta moguće je planirati sredstva za organizaciju konferencije na temu projekta. U okviru navedene konferencije moguće je planirati troškove radnih materijala, knjižica sažetaka za radionice i konferencije koje se organiziraju u okviru projekta (dizajn, lektura, prijelom, tisak do 10.000,00 kuna po godini) te troškove grafičke priprema za tisak knjiga i publikacija s rezultatima provedbe projekta (do 10.000,00 kuna po godini). Promotivni materijali nisu dopušteni troškovi. Troškovi dolaska članova istraživačke grupe zbog konferencije koju planirate organizirati možete planirati u potkategoriji Trošak organizacije skupa/konferencije/kongresa/radionice.

2. Navedeno je moguće.

P: U uputama stoji da posredni troškovi mogu iznositi maksimalno 10% ukupnih troškova projekta. Nije definirano da li taj postotak vrijedi i treba ga poštivati također i za svaku godinu projekta posebno ili je u jednoj godini moguće tražiti 8%, a u drugoj 12% uz poštivanje pravila da posredni troškovi u ukupnim troškovima projekta ne pređu 10%. Ovo bi pomoglo voditeljima da troškove projekta što ravnomjernije rasporede po godinama trajanja projektnoga prijedloga što je preporuka pod 5. Financijski plan (str. 9. Uputa za prijavitelje natječaja HRZZ u 2022 god.)

O: Posredni troškovi prihvatljivi su u iznosu od 10 % ukupnog iznosa traženih sredstava.

P: Jesu li dopušteni sljedeći troškovi:

1.      smještaj, prijevoz i dnevnice za suradnike koji nisu s matične institucije na međunarodnim konferencijama u inozemstvu (na kojima izlažu);

2.      smještaj, prijevoz i dnevnice za suradnike koji nisu s matične institucije, a sudjeluju na konferenciji koja se održava na matičnoj instituciji (a nije organizirana u sklopu projekta, već je riječ o konferenciji koja se periodično održava na instituciji);

3.      smještaj, prijevoz i dnevnice za suradnike koji nisu s matične institucije, a sudjeluju na konferenciji na matičnoj instituciji koja se održava u sklopu projekta?

O: Navedeni troškovi su dopušteni.


16.09.2022.

P: Da li plaća doktoranda ulazi u limitirani budžet od 1.500.000 kn?

Da li je plaća doktoranda limitirana na dvije godine financiranja u sklopu projekta HRZZ-a?

O: Prema uvjetima Natječaja, iz sredstava istraživačkog projekta moguće je planirati plaću za poslijedoktoranda u najdužem trajanju od dvije godine za jednog poslijedoktoranda te je iznos plaće uključen u dozvoljeni iznos financiranja po projektu.

P: Da li ukupno tražena sredstva od partnerske institucije u bilateralnom projektu ulaze u limitirani proračun od 1,500.000,00 kn? Koje je ograničenje na sredstva partnerske institucije?

O: Navedeni iznos odnosi se na maksimalan iznos financiranja pojedinog projekta (ovisno o znanstvenom području) koji se može tražiti od Zaklade. Iznos financiranja partnerske istraživačke grupe definirano je sukladno pravilima agencije kod koje prijavljuju svoj dio istraživanja.

P: Da li u prihvatljive troškove spada nabava analitičkog softvera koji je potreban kao dodatak analitičkom instrumentu na kojem bi se radile analize uzoraka, a instrument je smješten na instituciji suradnika na projektu, a ne na instituciji prijavitelja?

I ako je to moguće, postoji li neko financijsko ograničenje za takvu nabavu?

O: Nabavu opreme i materijala za istraživanje provodi matična organizacija voditelja projekta za potrebe projekta, te ju posebnim ugovorom, uz suglasnost HRZZ-a, može privremeno ili trajno smjestiti na drugoj ustanovi. Prihvatljivost troškova predmet je vrednovanja.

P: 1. Mogu li se za poslove anketiranja angažirati studenti, odnosno sklopiti studentski ugovor ili je za tu aktivnost dozvoljen samo ugovor o djelu ili račun?

2. U 1. god. projekta planiramo pozvati 3 inozemna znanstvenika (nisu suradnici na projektu) koji bi članovima istraživačke grupe prezentirali najnovije znanstvene spoznaje i metode istraživanja vezano uz temu projekta te pomogli u kreiranju instrumenata istraživanja. Njihov trošak je u kategoriji diseminacija, usavršavanje i suradnja. Međutim, u koju kategoriju spadaju troškovi članova istraživačke grupe koji će sudjelovati u susretu – radni sastanak ili istraživačka radionica?

3. Trošak pozvanih inozemnih predavača (koji nisu suradnici na projektu) na konferenciji projekta upisujemo pod stavku a) organizacija konferencije ili b) gostovanje inozemnih znanstvenika? 

O: 1. U ovom slučaju, student se može uključiti na projekt u ulozi suradnika i za potrebe projekta obavljati potrebne zadatke. Studentski ugovori nisu dozvoljen trošak.

2. Sukladno Uputama, trošak dolaska stranih znanstvenika na matičnu organizaciju moguće je planirati u okviru potkategorije Gostovanje inozemnih znanstvenika za što mora biti definiran jasan program i svrha gostovanja. Trošak članova istraživačke grupe iz Hrvatske koji će sudjelovati na usavršavanju možete planirati u kategoriji Diseminacija, usavršavanje i suradnja – organizacija skupova/konferencija/kongresa/radionica uz napomenu kako se ista mora održati na matičnoj organizaciji voditelja projekta.

3. Navedene troškove moguće je planirati u okviru potkategorije Organizacija skupova/konferencija/kongresa/radionica.

P: U Uputama za prijavitelje navodi se da nije dopušten trošak informatičkih usluga (poput održavanja informatičkog sustava, izrade i održavanja mrežnih stranica) pod kategorijom Diseminacije, usavršavanja i suradnje. Je li moguće predvidjeti trošak izrade i održavanja web stranice projekta kao trošak usluge, dakle da on ulazi u kategoriju Troškovi istraživanja, pod Usluge?

Također, koliki postotak (od ukupnog troška projekta) se podrazumijeva kad u Uputama pišete da na usluge može otpadati samo manji dio financijskoga plana?

O: 1. Sukladno Uputama, troškovi izrade i održavanja web stranice projekta nisu prihvatljivi. Odstupanje je moguće u iznimnim situacijama kada se projekt temelji na specifičnom programskom paketu ili ako se dio istraživanja provodi putem mrežne stranice.

Također u okviru kategorije 1. Troškovi istraživanja, prihvatljiv je trošak usluga za provođenje istraživanja. Nadalje, trošak usluga može činiti samo manji dio financijskoga plana te se očekuje da projektne aktivnosti provode članovi istraživačke grupe.

P: Jedan od najvažnijih rezultata našega projekta je aplikacija. Drugi važni rezultat je baza podataka. Oboje, s obzirom na to da nismo informatičari, zahtijeva informatičke usluge. S druge strane, nije dozvoljeno financiranje usluga u onoj mjeri u kojoj bi to nama bilo potrebno za izradu aplikacije i baze podataka. Također, izostavljanje ovih troškova narušilo bi rezultate koje želimo dobiti provođenjem projekta. Kako da riješimo ovaj problem? Možemo li pisati programiranje aplikacije i izradu baze podataka kao produkte, odnosno kao kupljenu aplikaciju i bazu podataka? U tom slučaju to bi ulazilo u opremu. Ili je moguća varijanta u kojoj ostajemo kod usluga i kako da u tom slučaju to pravdamo u projektnoj dokumentaciji?

O: Ako je razvijanje aplikacije i baze podataka jedan od ciljeva projekta tada je očekivanje da istraživačka grupa provede te aktivnosti. Usluge mogu činiti samo manji dio troškova istraživanja, a njihova opravdanost predmet je vrednovanja. Na ovom natječaju za financiranje se neće prihvatiti istraživanja koja se temelje na podugovaranju komercijalnih tvrtki za provedbu radnog plana istraživanja (str. 8 Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini).

P: U financijskom planu u kategoriji 4. Troškovi usavršavanja, diseminacije i suradnje nije navedena potkategorija Publiciranje. Znači li to da tu potkategoriju moramo dodati sami kako bismo mogli unijeti stavku “Troškovi publiciranja: grafička priprema” ili tu stavku moramo staviti u kategoriju 5. Troškovi publiciranja u časopisima otvorenog pristupa?

Ili je moguće tu stavku upisati u neku drugu potkategoriju?

O: Navedene troškove možete planirati u okviru potkategorije 4.7. Trošak organizacije skupa/konferencije/kongresa/radionice.

P: Je li dozvoljena kupnja računala za doktoranda kojemu bi se školarina plaćala iz IP-2022 projekta, a plaća isplaćivala kroz program Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (ukoliko doktorand bude odobren, naravno)?

O: Navedeno je prihvatljivo.

P: 1. Zamolila bih vas ako mi možete pojasniti može li na projektu suradnik biti vrsni stručnjak iz područja teme projekta, strani profesor emeritus koji ima svoju afilijaciju u okviru privatnu firme koju vodi iz Nizozemske, a u okviru koje naplaćuje usluge usavršavanja, radionica, webinara za znanstvenike, praktičare i slično. Naime, u sklopu usavršavanja članova projekta smo imali plan uvrstiti te radionice, no nisam sigurna smijemo li s obzirom da bi na to ako bi kolega bio ujedno i suradnik na projektu. On je voditelj te privatne ustanove.

Drugim riječima, smije li u tom slučaju kolega biti i suradnik na projektu? Njegova bi uloga bila vezana uz usavršavanje članova projekta u radionicama vezanim iz temu projekta.

Znači li to da svi suradnici na projektu mogu polaziti usavršavanja (koja je potrebno financirati) u ustanovama i institucijama čiji voditelji nisu ujedno i suradnici na projektu, odnosno nitko od suradnika na projektu ne može ujedno biti i predavač ili voditelj istih radionica za druge suradnike na projektu?

2.  ako kolega može biti suradnik na projektu, ukoliko organiziramo konferenciju na matičnoj ustanovi (usko povezana s ciljevima projekta) i njega pozovemo kao keynote speaker, možemo li mu platiti putne troškove, smještaj i naknadu za održavanje predavanja/workshop i slično?

3. Ako kao voditelj svoje ustanove ne smije u okviru projekta biti plaćen jer ima ulogu suradnika na projektu, da li to onda znači da tu vrtu usavršavanja bi trebali pronaći kod drugih ustanova/firmi koje ih nude, a onda on može biti suradnik na projektu na način da nam on ne može održavati radionice?

4. možemo li planirati da kao suradnik na projektu održi radionice/predavanja/webinare za duge korisnike u našoj zemlji (npr. učitelje) a ne za članove projekta, te onda ti krajnji korisnici radionice sami plaćaju svoje sudjelovanje – ovu aktivnost pretpostavljam da bi mogli planirati u troškovniku projekta u smislu potpore njegovim putnim troškovima i smještaju?

Nadam se da nisam zakomplicirala, ali mi nije jasno što je opravdani trošak ako je riječ o vrsnom i svjetski uglednom znanstveniku koji više nema afilijaciju pri sveučilištu (drži samo neka gostujuća predavanja) već ima svoju privatnu firmu koja nudi usluge usavršavanja temeljem njegovih znanstvenih spoznaja.

O: 1. i 3. Ukoliko će navedeni istraživač biti suradnik na projektu iz sredstava projekta nije moguće planirati trošak usluge koji se odnosi na njegovu tvrtku.

2. Naknade za održavanje predavanja nisu prihvatljivi troškovi.

4. Navedeno nije prihvatljivo. Ako se u okviru projekta organizira i financira radionica, nije ju dozvoljeno naplaćivati korisnicima/sudionicima.


13.09.2022.

P: Dogovorili smo da možemo raditi na instrumentu u HR a koji je izvan matične institucija, a ujedno nemamo suradnika na projektu iz institucije instrumenta.

Da li možemo u Financijskom planu uvrstiti sve troškove za rad na instrumentu izvan matične ustanove?

O: Sukladno Uputama, navedeno je moguće no podsjećamo da trošak usluga može činiti samo manji dio financijskoga plana te kako se očekuje da projektne aktivnosti provode članovi istraživačke grupe.

P: Je li moguće kupovati zamjenske dijelove ili nadogradnju opreme na instituciji suradnika (različita od institucije prijavitelja, ali je isto akademska i unutar RH)? Planira se da suradnik i novi doktorand u okviru projekta provode mjerenja na tom instrumentu na  instituciji suradnika.

O: Navedeno nije moguće.

P: Kad se radi o financiranju publikacija objavljenih u Otvorenom pristupu, vrijedi li to za A1 časopise na području humanistike, objavljene na Hrčku? Također vas molim za pojašnjenje treba li u slučaju predviđanja takvih troškova navesti pojedinačne publikacije ili je dovoljno navesti planirani iznos po godinama?

O: Sukladno Uputama, navedeni trošak odnosi se na znanstvene publikacije objavljene u časopisima najviše kakvoće, odnosno druge vrste znanstvenih publikacija objavljene od uglednih međunarodnih izdavača (monografije, edited books i sl.). U prijavnu dokumentaciju unosi se zbirni trošak po godini.


09.09.2022.

P: Planiram okupiti projektnu grupu u matičnoj organizaciji na radionici na kojoj će se istraživati projektne teme i dogovarati detalji izvedbe projekta. Jedan je suradnik iz inozemstva, a jedan iz drugog grada u Hrvatskoj. Mogu li u troškove istraživačke radionice pod 1) Troškovi istraživanja uračunati sve troškove suradnika izvan mjesta matične organizacije (prijevoz, smještaj i dnevnice)? Ili da te radionice uvrstim u 4) Diseminacija, usavršavanje, suradnja?

O: Istraživačka radionica odnosi se na radionicu namijenjenu suradnicima na projektu koja uključuje istraživačke aktivnosti, a ne odnosi na diseminacijske aktivnosti stoga je troškove za organizaciju iste potrebno planirati u zato predviđenoj kategoriji Financijskog plana sukladno Uputama za predlagatelje.

P: Članovima projektnog tima iz inozemstva se može platiti samo smještaj pri dolasku na istraživačke radionice. Nadalje, ne može im se platiti ništa u kategoriji gostujućih znanstvenika jer su članovi tima. Želim imati na projektu dva hrvatska znanstvenika iz dijaspore, kojima ne treba platiti smještaj u Hrvatskoj, pa im po ovome ne mogu ništa financirati. Mogu li se ipak financirati radni sastanci? Je li prihvatljivo da znanstvenik ostane dulje od 2 dana i radi s timom u Hrvatskoj, a da mu se plati put i 2 dnevnice?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 02. rujna.

P: Jesu li radna odjeća i obuća dozvoljen trošak na projektu?

O: Ukoliko je nužno za provedbu projektnih aktivnosti navedene troškove možete planirati u okviru kategorije 1. Materijal u potkategoriji Potrošni materijal.

P: 1. U uputama za prijavitelje u kategoriji Diseminacija, usavršavanje i suradnja dopušteni su troškovi organizacija skupova/konferencija/kongresa/radionica (dizajn, prijelom, tisak, uvez materijala, sitni potrošni materijal za sudionike, catering, prijevoz, smještaj, dnevnice za voditelja projekta, članove istraživačke grupe i pozvane predavače koji se nalaze izvan mjesta matične organizacije)

Možete li mi pojasniti da li je prihvatljiv trošak ako međunarodnu znanstvenu konferenciju organizira voditelj projekta na matičnoj ustanovi (u zadnjih 10 godina), a na kojoj bi se u sklopu projekta svake godine prezentirali projektni rezultati i organizirale sekcije/radionice vezane za projektnu temu?

2. Da li su pod dopuštenim troškovima u kategoriji Redovno održavanje opreme (servis) str. 13, trošak može odnositi na redovno održavanje opreme za instrumente na drugim institucijama s kojih dolaze suradnici na projektu i na kojima će suradnici provoditi analize u sklopu projektnog istraživanja?

O: 1. U okviru projekta moguće je organizirati konferenciju na temu projekta.

2. Navedeno nije prihvatljivo jer prilikom pregleda financijskih izvješća s projekta, svi računi trebaju glasiti na matičnu organizaciju na kojoj se provodi projekt.

P: Nigdje ne piše da je dopušten trošak publiciranja znanstvenih članaka (u točki 4.), a točka 5. je naslovljena “Objavljivanje u otvorenom pristupu”. Znaci li to da se na projektu može predvidjeti ukupno 100 000 kn za objavljivanje znanstvenih članaka u časopisima koji su otvorenog pristupa? Smije li se onih 100 000 kn po godini projekta iz točke 4 koristiti za objavljivanje članaka bez otvorenog pristupa?

O:  Troškovi publiciranja u okviru kategorije 4. Diseminacija, usavršavanje i suradnja odnose se na trošak radnih materijala, knjižica sažetaka za radionice i konferencije koje se organiziraju u okviru projekta (dizajn, lektura, prijelom, tisak do 10.000,00 kuna po godini), te na grafičku pripremu za tisak knjiga i publikacija s rezultatima provedbe projekta (do 10.000,00 kuna po godini). Troškovi navedeni u kategoriji 5. Objavljivanje u otvorenom pristupu odnose se na troškove publiciranja radova s otvorenim pristupom.


06.09.2022.

P: Na 13. stranici Uputa za prijavitelje navodi se da terećenje punog troška servisa za opremu koja se nalazi na organizaciji nije prihvatljiv trošak. U kojem postotku od ukupnog iznosa servisa možemo teretiti projekt?

O: Uputama nije definiran postotak prihvatljiv troškova servisa opreme. Svi troškovi navedeni u prijavnoj dokumentaciji predmet su vrednovanja.

P: 1) Može li se pod terensko istraživanje financirati odlazak do 3 tjedna zbog zajedničkog istraživanja u laboratorij u drugoj zemlji (u EU)? Iskustvo je pokazalo da u radu postižemo najbolje rezultate kada sa stranim suradnicima surađujemo na ovaj način kroz nekoliko tjedana u kontinuitetu te je takav model nužan za efikasnost istraživanja.

2) Nastavno na prvo pitanje, kroz koju kategoriju mogu financirati dolazak stranog znanstvenika, koji je dio projekta na trajanje od 2-3 tjedna?

3) Može li se produžiti gostovanje stranog znanstvenika dulje od tjedan dana? Postoje suradnici koji nisu dio projekta, ali s kojima se periodički surađuje. Jedan od njih je iz Japana. Tom se čovjeku nikako ne isplati dolaziti na 1 tjedan u Hrvatsku. Koji način predlažete za financiranje dolaska suradnika na više od tjedan dana?

O: 1. Broj osoba i dana provedenih na terenskom istraživanju mora odgovarati opsegu provedenih aktivnosti. Napominjemo da je procjena opravdanosti troškova financijskog plana jedan od kriterija koje procjenjuje panel za vrednovanje.

2. U okviru kategorije 4. Troškovi usavršavanja, diseminacije i suradnje, potkategorija Gostovanje inozemnih znanstvenika moguće je planirati moguće je planirati troška gostovanja u trajanju ne duljem od tjedan dana.

3. Uputama je definirano maksimalno trajanje boravka stranog znanstvenika u Hrvatskoj, ali i drugi troškovi dozvoljeni natječajem vezani uz gostovanje znanstvenika iz inozemstva.

P: 1. U kategoriji 5. Troškovi publiciranja u časopisima otvorenog pristupa moguće je navesti troškove do maksimalnih 100.000,00kn za vrijeme trajanja projekta. S obzirom na povećanje cijena troškova publiciranja da li je i dalje maksimalan iznos po publikaciji 15.000,00kn?

2. Također, molim Vas za informaciju vezano uz indirektne troškove. Da li je moguće indirektnim troškovima financirati i troškove režija, uredskog materijala i sl..

O1: Troškovi publiciranja mogu iznositi do najviše 100.000,00  kuna za vrijeme trajanja projekta.

O2:  U odgovorima na pitanja od 26. srpnja 2022. godine detaljno je navedeno pojašnjenje za posredne troškove.

P: 1. U projektnom prijedlogu planirana su eksperimentalna istraživanja koja se ne mogu obaviti u matičnoj instituciji stoga bi se ta istraživanja provela u inozemnoj vanjskoj instituciji specijaliziranoj za takve eksperimente.

Pitanje je u koju se kategoriju troškova trebaju staviti troškovi inozemnih putovanja za jednog člana istraživačkog tima do te vanjske institucije (odnosno prateći troškovi smještaja)? Navedena putovanja su potrebna iz dva razloga. Prvi je razlog osmišljavanje i organizacija eksperimentalnog istraživanja. Drugi razlog je je sudjelovanje u provedbi eksperimenata tj. eksperimentalno istraživanje neće u potpunosti biti vanjska usluga nego dijelom suradnja u istraživanju. Da li takva putovanja mogu trajati više od dva dana?

2. Da li se prihvatljivim troškom smatra radni sastanak s znanstvenikom (koji nije dio istraživačke grupe) ili organizacijom koja svojim savjetima, uputama i iskustvom može značajno pridonijeti uspješnom odvijanju projekta? Pri tome mislim na sastanke koje se ne mogu zamijeniti online sastankom, odnosno na sastanke koji se trebaju održati u inozemstvu. Da li takav sastanak može trajati više od dva dana?

3. Da li je prihvatljiva diseminacija rezultata projekta na inozemnim skupovima putem postera? Odnosno, da li se diseminacija putem postera smatra prihvatljivim troškom u kategoriji odlasci na skupove/konferencije/kongrese?

O: 1. Ukoliko će se dio istraživanja provesti na organizaciji u inozemstvu u vidu suradnje, očekuje se uključenje suradnika na projekt koji je zaposlen na toj organizaciji. U tom slučaju moguće je organizirati radni sastanak istraživačke grupe.

2. Navedeno nije prihvatljivo.

3. Navedeno je prihvatljivo, no napominjemo kako svaki član istraživačke grupe koji sudjeluje na konferenciji mora aktivno sudjelovati, odnosno izlagati ili održati (plenarno) predavanje.

P: Projektnim sredstvima planiramo nabaviti visoko specifični dijagnostički uređaj čija je cijena viša od 50 000 kn. S obzirom da postoji uređaj samo jednog proizvođača koji ima zadovoljavajuće karakteristike, kako se odnositi prema zahtjevu da je potrebno priložiti 3 ponude? 

O: U tom slučaju dostavit ćete pojašnjenje o nemogućnosti nabavke tri ponude zbog gore navedenih razloga. Napominjemo da će se isto vrednovati.


02.09.2022.

P: U uputama stoji da je jedan od opravdanih troškova istraživačka radionica. Što takva radionica podrazumijeva, posebno što podrazumijeva odlazak hrvatskih istraživača na radionice koje se održavaju u inozemstvu? Jesu li to posjeti drugim institucijama u svrhu suradnje i rada na projektu zajedno s inozemnim ekspertima? Znači li to da inozemni ekspert treba organizirati radionicu s temom usko vezanom za projekt? Što takva radionica treba uključivati?

O: Istraživačka radionica odnosi se na radionicu namijenjenu suradnicima na projektu koja uključuje istraživačke aktivnosti (, a ne odnosi na diseminacijske aktivnosti). Sukladno navedenom, istraživačka radionica može se organizirati na matičnoj organizaciji voditelja projekta ili na organizaciji u inozemstvu na kojoj je zaposlen suradnik na projektu.

P: Na str. 14 Uputa za prijavitelje navedeno je da su prihvatljivi troškovi radni sastanci s članovima istraživačke grupe u trajanju do najviše dva dana. S obzirom da se neki članovi istraživačke grupe koji bi sudjelovali na predloženom projektu nalaze izvan Europe (Singapur), radni sastanak u trajanju od dva dana tehnički nije izvediv.

Zamolio bih Vas za informaciju postoji li mogućnost sastanka uživo s članovima istraživačke grupe u duljem trajanju, u navedenom specifičnom slučaju, a da trošak bude prihvatljiv.

O: Prema Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini prihvatljiv trošak su radni sastanci sa članovima istraživačke grupe u trajanju do najviše dva dana (trošak jednog ručka ili večere, prijevoz, smještaj, dnevnice za članove istraživačke grupe izvan mjesta matične organizacije). Radni sastanci donose se na koordinaciju i planiranje istraživačkih aktivnosti te nije predviđeno trajanje dulje od 2 dana.

Troškovi vezani uz dolazak suradnika iz inozemstva, pogotovo u slučaju udaljenih lokacija, mogu se pokriti za više dana uzevši u obzir vrijeme dolaska i odlaska suradnika s radnog sastanka.

P: Može li se financijskim planom predvidjeti trošak materijala i redovno održavanje opreme za provođenje istraživanja na ustanovi inozemnog suradnika na projektu?

O: Svi računi koji se podnose uz financijsko izvješće trebaju biti izdani matičnoj ustanovi voditelja projekta, a redovno održavanje uređaja na ustanovi inozemnog suradnika na projektu nije prihvatljiv trošak.

P: Je li osiguranje od otkaza putovanja opravdan trošak?

Ako ne, što se događa ako se zbog opravdanih razloga putovanje mora otkazati, te se ne može ostvariti povrat novca za putovanje?

O: Navedeno nije prihvatljiv trošak stoga predlažemo da se planira trošak putne karte bez osiguranja o otkazu putovanja.

P: Pitanje se odnosi na troškove istraživanja suradnika iz inozemstva.

Da li računi kojima se podmiruje trošak istraživanja suradnika iz inozemstva na njihovoj matičnoj instituciji moraju glasiti na ime organizacije koja je sklopila Ugovor o dodjeli sredstava s HRZZ-om?

Nakon prijave tih troškova u financijskom izvješću, oni će se nadoknaditi uplatom sredstava na račun organizacije koja je sklopila Ugovor o dodjeli sredstava s HRZZ-om?

O: Svi računi koji se podnose uz financijsko izvješće trebaju biti izdani matičnoj ustanovi voditelja projekta. Sukladno financijskom planu projekta, sredstva se isplaćuju na početku izvještajnog razdoblja i tijekom razdoblja ukoliko će biti isplaćena u više rata.


30.08.2022.

P: Molim vas za pomoć oko izračuna posrednih troškova. Računa li se postotak koji oni predstavljaju kao postotak ukupno traženog iznosa ili kao postotak iznos koji ne obuhvaća školarinu doktoranda tj. plaću poslijedoktoranda.

O: Posredni troškovi mogu iznositi do najviše od 10% ukupnog iznosa traženih sredstava predviđenih za troškove istraživanja (bez troškova plaće poslijedoktoranda).

P: U Uputama je navedeno: “Nabavka računala moguća je samo za novozaposlene doktorande i/ili poslijedoktorande.” Može li se od onog pravila odstupiti ukoliko snažno računalo (radna stanica) predstavlja osnovni alat u intenzivnom izvođenju numeričkih simulacija koje čine jednu od osnovnih komponenti u sklopu projekta?

O: U okviru projekta moguće je planirati nabavku opreme koja je nužna za provedbu projektnih aktivnosti. Procjena opravdanosti troškova financijskog plana jedan je od kriterija koje procjenjuje panel za vrednovanje.

P: Što je od ovo dvoje neprihvatljiv trošak:

odlazak inozemnih suradnika koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj na inozemne konferencije gledano iz njihove perspektive (tj., na konferencije izvan države u kojoj su oni zaposleni), što bi isključilo mogućnost odlaska inozemnih suradnika na konferencije u Republici Hrvatskoj ili

odlazak inozemnih suradnika koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj na inozemne konferencije gledano iz perspektive prijavitelja projekta (tj., na konferencije izvan Republike Hrvatske), što bi pak isključilo mogućnost odlaska inozemnih suradnika na konferencije koje se održavaju u državi (ili čak u istom gradu!) u kojoj su zaposleni?

Ako ništa od navedenog nije prihvatljiv trošak, onda to jednostavno znači da je odlazak suradnika koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj na konferencije općenito neprihvatljiv trošak, bez obzira na mjesto održavanja konferencije, pa je tako trebalo i formulirati uputu.

O: Suradnicima koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj trošak sudjelovanja na inozemnim konferencijama nije prihvatljiv, no prihvatljiv je trošak sudjelovanja inozemnih suradnika na konferencijama koje se održavaju u Hrvatskoj.


26.08.2022.

P: Dopušteni troškovi opreme podrazumijevaju i nadogradnju postojeće opreme (novi i dodatni dijelovi). U projektu se planira koristiti postojeći plastenik, kojeg je međutim za izvodivost istraživanja potrebno nadograditi. Molim vas pojašnjenje da li se dopuštenim troškovima smatra:

– uvođenje grijanja u plastenik

– nabavka hidroponskih stolova

– ugradnja drobljenog kamenog agregata na pod (podne ploče)

Sve navedeno je nužno za provođenje istraživanja.

O: Troškovi uvođenja grijanja i ugradnje drobljenog kamenog agregata na pod odnose se na infrastrukturno ulaganje koje treba osigurati matična organizacija. Nadalje, opravdanost nabavke hidroponskih stolova predmet je vrednovanja u sklopu projektnog prijedloga.

P: S obzirom na to da su u uputi kao neprihvatljiv trošak pod točkom 4 Diseminacija, usavršavanje i suradnja navedeni i odlasci inozemnih suradnika koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj na inozemne konferencije, molim za pojašnjenje znači li to da članovi istraživačke skupine koji su strani državljani ne mogu biti financirani za odlazak na skup izvan Hrvatske, izvan svoje matične zemlje ili uopće.

O: Odlasci inozemnih suradnika koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj na inozemne konferencije su neprihvatljiv trošak. Ukoliko je suradnik strani državljanin koji je zaposlen u Republici Hrvatskoj, navedeno je prihvatljiv trošak.

P: Da li je dozvoljena stavka u financijskom planu usluga određivanja inhibitorne aktivnosti spojeva na jednom enzimu? To čini vrlo mali dio projekta, a mi ne možemo imati razvijene metode za sve enzime koje treba ispitati.

O: Troškovi usluga za provođenje istraživanja mogu činiti samo manji dio financijskoga plana te se očekuje da projektne aktivnosti provode članovi istraživačke grupe (projektni prijedlozi za čije je provođenje nužan značajan trošak usluga – neće se financirati ovim natječajem). Usluge su opravdan trošak u slučaju kada se navedene analize ne mogu provesti matičnoj ustanovi ili ustanovi suradnika.


23.08.2022.

P: Vezano uz trošak terenskog istraživanja, da li je opravdano da to istraživanje bude na suradnoj instituciji u inozemstvu (Danska) pa da se pokriju troškovi smještaja istraživača iz Hrvatske kroz cca 6 mjeseci?

O: Broj osoba i dana provedenih na terenskom istraživanju mora odgovarati opsegu provedenih aktivnosti. Napominjemo da je procjena opravdanosti troškova financijskog plana jedan je od kriterija koje procjenjuje panel za vrednovanje.

P: Molim vas, hoće li se priznavati troškovi putovanja automobilom, primjerice na relaciji Zagreb-Dubrovnik? Troškovi su otprilike isti kao putovanja avionom.

O: Opća je preporuka da je za troškove prijevoza potrebno odabrati najekonomičniji prijevoz.

Napominjemo da će se opravdanost svih troškova projektnog prijedloga procjenjivati tijekom postupka vrednovanja.


19.08.2022.

P:  Među prihvatljivim troškovima navodi se nabavka stručne literature, međutim, nije specificirano mora li to biti tiskana literatura ili možemo naručivati digitalizirane knjige i časopise?

O:  Moguće je predvidjeti troškove literature i u tiskanom i digitalnom obliku.

P: Namjeravamo prijaviti projekt iz humanističkih znanosti, polje povijesti na natječaj “Istraživački projekti” IP-2022-10 u sklopu kojega bi predvidjeli i organizaciju izložbe starih fotografija.

Zanima nas jesu li priprema i obrada fotografija te sama organizacija izložbe (tisak i digitalna obrada prikupljenih fotografija, materijalni troškovi za tehničko postavljanje izložbe bez najma prostora) prihvatljiv trošak koji se može financirati kroz ovaj projekt?

O: Popis dozvoljenih troškova predviđenih natječajem dostupan je u dokumentu Upute  za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini te Vas ljubazno upućujemo da troškove koje planirate prikazati u prijavnoj dokumentaciji prilagodite navedenim informacijama.


29.07.2022.

P: Može li se kroz predloženi projekt na natječaj HRZZ 2022 financirati školarina za doktoranda bez da ga se zapošljava? Osoba je zaposlena kao specijalist neurolog u KBC a kroz HRZZ se otvara mogućnost teme za izradu doktorske disertacije.

O: Navedeno je moguće.

P: Može li se budžetirani trošak školarine za doktorski studij na matičnoj instituciji utrošiti za financiranje školarine doktoranda matične institucije?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 26. srpnja 2022. godine.

P:  Vrste dopuštenih troškova – troškovi opreme i održavanja (ukupno do 500.000,00 kuna)

Jesu li ovi troškovi dozvoljeni za prijavu projekta iz područja društvenih znanosti, za koji se planira provedba eksperimenta korištenjem suvremene digitalne tehnologije?

O: Popis prihvatljivih i neprihvatljivih troškova koji je odstupan u Uputama  za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini primjenjuje se na sva znanstvena područja.


26.07.2022.

P: Na EU projektu nismo morali dostavljati račune za taj dio (već se on odnosio na bilo koji trošak potrošnje el. energije, plina, vode, i svega drugoga što je redovno potrebno u našem istraživačkom djelovanju ili radu u uredu, laboratoriju i sl.). To se odnosilo i na struju, vodu, plin koja se provede u 8 dnevnom radu na poslu. Također, naravno da aparatura, uređaji , strojevi i drugo zahtijevaju određene energente za rad, a što se neće potraživati kroz projekt, nego se na temelju toga oslanjamo na indirektne troškove. To je u našem EU projektu mogao biti i uredski materijal i sve drugo potrebno za rad, ali mi to nismo morali iskazivati niti prikazivati.  No, to se nije iskazivalo računima, niti se uopće moralo pisati na što je potrošeno.

Stoga, direktan upit, moramo li za posredne troškove pisati na što će se utrošiti; ako da, što tu sve onda konkretno spada?

O: Posredne troškove nije potrebno specificirati u obrascu Financijski plan te se iznos navedenih troškova unosi zbirno u predviđenu kategoriju Financijskog plana.  U Prijavnom obrascu u cjelini A, dio e2 Opišite traženi proračun projekta, potrebno je potvrditi kako će se posredni troškovi koristiti isključivo za provedbu istraživačkih aktivnosti u skladu s prihvatljivim troškovima za natječaj IP-2022-10.

Posredni troškovi odnose se na troškove kao što su, primjerice, troškovi električne energije i slično, međutim ne mogu uključivati troškove koji nisu dopušteni natječajem. Za sve troškove projekta koji se financiraju iz sredstava HRZZ-a potrebno posjedovati financijsku dokumentaciju iz koje je jasno vidljivo namjensko korištenje javnih sredstava a sukladno važećim nacionalnim aktima i pravilnicima Zaklade. Navedena dokumentacija predmet je kontrola na licu mjesta koje će se provoditi tijekom projekta.

Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini ne sadrže detaljan popis svih posrednih troškova koji se mogu prikazati s obzirom na različita područja istraživanja i na potrebe projektnih aktivnosti.

P: Budući da od 01.01.2023. službena valuta postaje EUR, da li se financijski plan i dalje predaje s iznosima u HRK? Biste li mogli sve iznose u projektnoj dokumentaciji, poput maksimalnog iznosa za opremu i slično, izraziti u EUR?

O: Troškovi se u financijskom planu na hrvatskom jeziku izražavaju u kunama. U prijavi projektnoga prijedloga na engleskom jeziku, za potrebe lakšeg razumijevanja predloženoga financijskog plana u drugom krugu vrednovanja, troškove je potrebno izraziti u eurima, koristeći se srednjim tečajem Hrvatske narodne banke na dan raspisa natječaja. Prije ugovaranja projekata za preračunavanje financijskog plana i ukupnog proračuna programa primjenjivat će se službeni fiksni tečaj konverzije Hrvatske narodne banke o čemu će HRZZ izdati detaljne upute.

P:  Da li stavka „gostovanje inozemnih znanstvenika“, koja je navedena pod prihvatljive troškove u kategoriji DISEMINACIJA, USAVRŠAVANJE I SURADNJA, obuhvaća i gostovanja inozemnih suradnika-znanstvenika na projektu (pod uvjetom da je jasno definiran program i svrha gostovanja)?

 O: Navedena stavka odnosi se na gostovanje stručnjaka iz inozemstva koji nisu članovi istraživačke grupe.

P: 1. Ljubazno molim za odgovor je li školarina za doktoranda kojeg planiramo zaposliti kroz natječaj Razvoj karijera mladih istraživača“ prihvatljiv trošak, ako bi doktorand upisao doktorski studij na matičnoj instituciji prijavitelja projekta?

2. Je li moguće planirati troškove usavršavanja mlađeg istraživača (doktoranda, ako se zaposli kroz natječaj „Razvoj karijera mladih istraživača, ili istraživača na projektu s doktoratom znanosti) koji se odnose na dvotjedni boravak na suradnoj instituciji u inozemstvu, gdje se nalazi suradnik na projektu – profesor, a s ciljem stjecanja vještina u određenoj eksperimentalnoj metodi, važnoj za provedbu projekta, koju će po povratku implementirati na matičnoj instituciji?

3. U realizaciji predloženog projekta planirana je izrada fizioloških modela 3D printanjem, koji će se koristiti u ispunjavanju drugih ciljeva projekta. Ljubazno Vas molim za odgovor svrstavaju li se troškovi izrade modela 3D printanjem u troškove istraživanja, potkategorija Materijal.

O: 1. Sukladno stavku 1. članka 35. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019) zaposleniku na suradničkom radnom mjestu asistenta koji je radi izvršenja zakonske obveze dužan upisati i redovito pohađati poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studiji) poslodavac u cijelosti podmiruje troškove studija, a koje je obvezan osigurati unaprijed, prije raspisivanja javnoga natječaja. Stavak 2. navedenog članka omogućava da ukoliko poslodavac nema mogućnost samostalno u cijelosti osigurati financijska sredstva za troškove školarina, može od Ministarstva zatražiti sufinanciranje troškova školarine, pod uvjetom da se radi o studijskom programu koji se ne izvodi u okviru matičnog sveučilišta, a bio bi neophodan za ispunjavanje obveze zaposlenika iz ugovora o radu i vezan uz radno mjesto na kojem je isti zaposlen.

2. Navedeno je moguće ako je posrijedi usavršavanje s jasnim ciljem i programom.

3. U Prijavnom obrascu potrebno je navesti i pojasniti troškove koji su nužni za provedbu projektnih aktivnosti, uzimajući u obzir prihvatljive troškove koji su navedeni u Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga. Navedeni troškovi i pojašnjenja predmet su vrednovanja.


19.07.2022.

P: Ukoliko je kupnja opreme, uz koju je nužno kupiti laptop, je li opravdana onda kupnja laptopa? Uz uređaj je laptop nužan za pokretanje složenog sustava pumpi.

O: U financijskom planu projekta dozvoljen trošak je nabavka opreme koja se koristi i koja je nužna za provedbu istraživačkih aktivnosti, a njenu opravdanost procjenjuje panel za vrednovanje.

P: U financijskom planu se među dopuštenim troškovima navode istraživačke radionice sa članovima istraživačke grupe (pod Troškovima istraživanja), te radni sastanci s članovima istraživačke grupe (pod Diseminacijom).

Molim vas pojasnite koja je razlika između istraživačkih radionica i radnih sastanaka, odnosno na koji način se utvrđuje o kojoj vrsti aktivnosti je riječ.

O: Detaljniji pregled prihvatljivih troškova naveden je u Uputama za prijavitelje od stranice 11.

P: Je li dopušteno u financijskom planu predvidjeti troškove gostovanja suradnika s drugih organizacija iz inozemstva na organizaciji koja je nositelj projekta u svrhu stručne asistencije prilikom stavljanja u pogon dijela laboratorijske makete ili upravljačkog algoritma (npr. u slučajevima kad je razvoj i dio ispitivanja dijela sustava koji se stavlja u pogon prethodno proveden na drugoj organizaciji)? Ovo pitanje se ne odnosi na klasične radne sastanke, za koje je dozvoljen maksimalni boravak do dva dana, nego na stručnu suradnju vezanu za konkretan zadatak. Ako je odgovor na pitanje potvrdan, koji troškovi bi u tom slučaju bili opravdani i koje trajanje boravka bi bilo prihvatljivo?

 O: Ako se radi o suradniku (članu istraživačke grupe) na projektu trošak se može prikazati u okviru kategorije 1. Troškovi istraživanja (potkategorija Istraživačka radionica). Popis prihvatljivih troškova dostupan je u Uputama za prijavitelje od 11. stranice.

P: Da li je moguće namijeniti sredstva za servis već postojeće opreme (koja je kupljena prije nekoliko godina, a biti će korištena u ovom projektu) ili je u pitanju servis isključivo nove opreme kupljene od sredstava ovog projekta?

 O: Trošak servisa moguće je predvidjeti za svu opremu za koju je u projektnoj dokumentaciji (Administrativni obrazac) navedeno da će se koristiti za projektne aktivnosti.


12.07.2022.

P: U uputama stoji „Za kategoriju oprema i usluge u vrijednosti većoj od 50.000,00 kn bez PDV-a uz račun je potrebno dostaviti tri (3) ponude.” Treba li 3 ponude dostaviti prilikom prijave projekta ili nakon vrednovanja/prilikom ugovaranja?

O: Ponude nije potrebno dostavljati u fazi prijave.


08.07.2022.

P1: Na koji način je potrebno pravdati posredne troškove (koja dokumentacija će biti potrebna, odnosno prihvatljiva za pravdanje)?

P2: Odnosi li se popis dostupne opreme, uključujući licencije za specijalizirane računalne alate za obradu rezultata provedenih analiza (vrijednost veća od 5.000,00 EUR) na sveobuhvatnu opremu koja se nalazi na instituciji ili se odnosi na opremu koja se nalazi na određenom zavodu/katedri te će se na tom zavodu/katedri provoditi projekt ukoliko bude odobren? Kojom dokumentacijom treba dokazati navedeni popis opreme, tj. potporu organizacije?

P3: Sukladno Vašem odgovoru na prethodno pitanje, vrijedi li isto pravilo za opremu i za partnera? 

O1: U slučaju revizije, za sve troškove projekta koji se financiraju iz sredstava HRZZ-a potrebno je posjedovati financijsku dokumentaciju iz koje je jasno vidljivo namjensko korištenje javnih sredstava sukladno važećim nacionalnim te aktima koje propisuje Zaklada.

O2: Potrebno je specificirati opremu (popis opreme sa specifikacijom) koju će matična organizacija staviti na raspolaganje istraživačkoj grupi za provedbu projektnih aktivnosti.

O3:  Da.

P: Da li je u okviru ovog poziva predviđeno sufinanciranje (troškovi plaća) bilo kojeg drugog suradnika osim poslijedoktoranda ili mladog istraživača? To jest da li osoba koja se znanstvenim radom bavi više od deset godina (od upisivanja doktorskog studija) i nije zaposlenik Fakulteta kao nastavno osoblje već (trenutno) kao istraživač na drugom projektu (koji ću u međuvremenu završiti) može primati plaću koja je financirana iz sredstava projekta iz natječaja IP-2022-10?

O: Natječajem je predviđeno isključivo financiranje plaće poslijedoktoranda.


28.06.2022.

P: Da li je dozvoljena kupnja opreme koja već postoji na instituciji, ali za potrebe projekta je nužna kupnja dodatnog komada iste opreme?

Konkretno, radi se o laboratorijskom digestoru te vakuum-uparivaču s vakuum-pumpom, koji su potrebni istraživačima za rutinski rad u laboratoriju.

O: U okviru projekta moguće je planirati nabavku opreme koja je nužna za provedbu projektnih aktivnosti. Procjena opravdanosti troškova financijskog plana jedan je od kriterija koje procjenjuje panel za vrednovanje.


24.06.2022.

P: Da li je prilikom prijave na natječaj potrebno posebno obrazlagati strukturu posrednih troškova i na koje se vrste troškova odnose ili je potrebno samo naznačiti iznos? Da li će utrošena sredstva u okviru posrednih troškova (tzv. overhead) potrebno detaljnije specificirati u izvještaju i da li ih je potrebno potrošiti do kraja trajanja projekta? Naime, kod projekata npr. financiranih iz EU fondova ona se mogu trošiti i nakon službenog završetka projekta.

O: Posredne troškove nije potrebno specificirati, odnosno dovoljno je navesti samo traženi iznos. Nadalje, financijska sredstva moguće je trošiti isključivo do datuma završetka trajanja projekta.

P: Navedeno je da je maksimalni budget ako se ne nabavlja oprema 1 000 000 kn. Da li to znači da ako se nabavlja oprema u vrijednosti 200 000 kn budget može biti 1 200 000 kn?

O: Ukupno financiranje za četiri godine projekta može biti od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna, a za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti od 600.000,00 do 900.000,00 kuna. Najveći iznos financiranja može se temeljiti na povećanim materijalnim troškovima istraživanja ili nabavci znanstvene opreme za istraživačke grupe s većim brojem istraživača. Prema informacijama koje ste naveli, a uz zadovoljavanje navedenog uvjeta iznos financiranja može biti 1.200.000, 00 kuna.


17.06.2022.

P: Ljubazno molim informaciju koji su troškovi prihvatljivi za financiranje suradnika iz inozemstva na projektu u okviru programa Istraživački projekti s popisa dopuštenih troškova:
• troškovi istraživanja
• troškovi osoblja (zapošljavanje poslijedoktoranada)
• troškovi opreme i održavanja opreme (ukupno do 500.000,00 kuna)
• troškovi diseminacije, usavršavanja i suradnje (do 100.000,00 kuna godišnje)
• troškovi objavljivanja u otvorenom pristupu (do 100.000,00 kn tijekom projekta)
• posredni troškovi – prihvatljivi su u iznosu od 10 % ukupnog iznosa traženih sredstava. To su troškovi koji su povezani s projektnim aktivnostima, a ne mogu biti navedeni ni u jednoj predviđenoj kategoriji prihvatljivih troškova.
Nije riječ o bi/trilateralnim projektima.

O: Troškovi projekta odnose se na sve suradnike na projektu međutim za detaljnije informacije upućujemo Vas na upute o prihvatljivosti troškova. Prilikom prikazivanja troškova u financijskim izvješćima korisnik sredstava je ustanova na kojoj je zaposlen voditelj projekta.

P: Obzirom da je u uputstvima za prijavitelje navedeno kako su prihvatljivi indirektni troškovi od 10% ukupnog iznosa traženih sredstava, zanima nas dali taj postotak može biti manji, npr. 5%?

O: Posredni troškovi mogu iznositi do najviše 10% od ukupnog iznosa traženih sredstava predviđenih za troškove projekta ne uključujući trošak plaće mladog istraživača.

P1: Navedeno je da je najviši iznos financiranja dopušten kod povećanih materijalnih troškova i nabavke opreme. Da li je isto dopušteno radi zapošljavanja poslijedoktoranda u trajanju od 2 godine?
P2: Na koji način se mogu pokriti materijalni troškovi suradnika iz inozemstva (iz EU)? Da li je moguće naručiti potrebne kemikalije, da mi isplatimo račun, a isporuka da bude na njihovoj instituciji?

O1: Najveći iznos financiranja moguće je tražiti samo u slučajevima koje ste naveli.
O2: Uz uvjet da sve fakture/računi (R1/R2) glase na ime organizacije s kojom je sklopljen ugovor o financiranju, navedeno je moguće.


14.06.2022.

P: Prema uputama, najveći trošak opreme je 500.000,00 kn. Ulazi li u taj iznos i trošak vanjske usluge? I koliki je dozvoljeni trošak vanjske usluge? Trošak vanjske usluge bi se odnosio na uslugu in vivo validacije materijala provedene u certificiranom laboratoriju ili tvrtci.

O: Iznos od 500.000,00 kn odnosi se na najveći dozvoljen iznos kategorije Oprema. Trošak vanjske usluge može se prikazati unutar kategorije Troškovi istraživanja.


07.06.2022.

P: Koliki je ukupni budget projekta, ako se prijavljuje u okviru inicijative Weave, s partnerima iz Slovenije? Da li oni nešto prijavljuju svojoj agenciji ili samo mi HRZZ-u?

O: Ukupno financiranje za četiri godine projekta definirano je uvjetima Natječaja na str. 4. pri čemu se navedeni iznosi odnose na istraživačku grupu iz Hrvatske, a partnerska grupa iz Slovenije ugovara proračun sukladno pravilima natječaja ARRS-a.

P: Je li ukupni iznos financiranja projekta od 600.000,00kn – 900.000,00kn za društvene i humanističke znanosti namijenjen posebno za troškove hrvatskoga dijela istraživačkog projekta, a poseban financijski dio ima švicarska strana za svoj dio istraživanja (projekta) propisan od strane Švicarske nacionalne zaklade za znanost?
O: U slučaju prijave bilateralnih/trilateralnih projektnih prijedloga financijski resursi prikazuju se posebno za svaku partnersku agenciju. Definirani iznosi iz teksta Natječaja odnose na istraživačku grupu iz Hrvatske.


03.06.2022.

P: Distribucija planiranih sredstava se preporuča da bude ravnomjerna. Nadalje u jednom stavku piše da Iznos financiranja treba biti ravnomjerno raspoređen tijekom svih godina provedbe projekta i može iznositi 25 % ukupne vrijednosti projekta godišnje. Sad tu nastaje problem, naime ako mi tražimo maksimalni iznos 1,5 mil kn, to podijelimo s 4 dobijemo 375 000 kn godišnje. To bi bilo OK ukoliko ne bismo nabavljali novu opremu.  Ukoliko samo nabavimo instrument recimo vrijednosti 300 000 kn, a na samom projektu imamo i zaposlenog postdoka koji godišnje košta barem 200 000 kn, onda sa ovim pravilom od 25 % mi tu novu opremu ne možemo nikako nabaviti. Ideja je naravno da se oprema kupi u 1. godini provedbe projekta, kao i da se postdoc odmah zaposli pa to onda jednostavno nije moguće napraviti. Molim Vas za odgovor/savjet sto i kako u tom slučaju napraviti ?

O: U tekstu natječaja je navedeno kako je preporučljivo da se ukupan iznos financijskih sredstava ravnomjerno rasporedi po godinama trajanja projektnoga prijedloga, osim ako bi se time narušila izvodljivost ili kvaliteta projekta.