30.09.2022.

P: Prijavljujemo trilateralni projekt, te Švicarska strana kao OBAVEZNU dokumentaciju mora predati dokument “RADNI PLAN” identičan onome koji se predaje kod vodeće agencije. Međutim, kako se vidi iz vašeg odgovora (u prilogu), dokument Radni plan koji se predaje HRZZ-u bi trebao sadržavati SAMO dijelove koji se odnose na HR stranu. Što znači, da se u Radnom planu koji bi suradnik trebao predati na SNSF uopće ne bi vidjelo koja je uloga Švicarske strane, te koje ciljeve i rezultate bi oni trebali ostvariti.

Molim vas odgovor na pitanje: Možemo li HRZZ-u poslati radni plan koji sadrži ciljeve i rezultate za sve 3 zemlje koje sudjeluju na projektu? 

Naravno, označili bismo u radnom planu koji dijelovi se odnose na institucije iz Slovenije i Švicarske.

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici od 26.08.2022..

P: Ljubazno bih Vas zamolili pojašnjenja za upite:

•U radnom planu nisu navedene aktivnosti u WP nego se samo pišu deliverables? Ako je tako, gdje se mogu označiti milestones?

•Gdje se može upisati trajanje pojedine aktivnosti koja rezultira s očekivanim rezultatom?

•Ako aktivnost počne u prvoj godini, a završi u drugoj – upisuju li se očekivani rezultati samo u drugoj godini, tj. u godini kad je predviđeno da bude ostvaren?

•U aplikacijskoj formi “Part c.” piše: “Describe the planned outcomes and the path of their realization for each research objective (include a Gantt chart and list key checkpoints )” ako se traži path, znači da moramo predvidjeti aktivnosti i trajanje?

O: U radnom planu potrebno je navesti podatke o ciljevima projekta, rezultatima, vremenu postizanja rezultata te resursima za njihovo ostvarivanje.

Točke provjere (milestones) nije potrebno navoditi u obrascu Radni plan.

Trajanje aktivnosti se odnosi na razdoblje u kojem se planira ostvarivanje predviđenog rezultata.

Pitanje u Prijavnom obrascu koje ste naveli odnosi se na tijek ostvarivanja planiranih rezultata za svaki istraživački cilj koji ste naveli.

P: U slučaju bilateralnog projekta, slovenski partner dostavlja pismo potpore partnerske organizacije samo na engleskom jeziku. Jeli svejedno jeli ono potpisano rukom pa skenirano ili digitalnim potpisom čelnika organizacije? Također, gdje točno prilažemo taj dokument? Je li to u pdf formatu u dijelu epp obrasca u kojem prilažemo pisma namjere? 

Dakle, da li se pisma namjere za suradnike i pismo potpore partnerske organizacije kao jedan pdf dokument prilažu u epp obrazcu u “kućicu”  pisma namjere?

O: Pisma suradnika mogu biti potpisana i digitalno. Sva pisma namjere potrebno je priložiti u EPP sustav u dio predviđen za podizanje dokumentacije koja se odnosi na pisma namjere.

P: u administrativni obrazac je potrebno unijeti svu opremu vrijednosti veću od 5000 EUR te pripadajuće poveznice na CRORIS.

Da li je potrebno da sve nazive opreme prevodimo na engleski u engleskoj verziji obrasca (jer je u CRORIS-u sve na hrvatskom)?

O: Nazive opreme nije nužno prevoditi, ali ako imate i engleski naziv, svakako je preporuka navesti ga.

P: Molimo Vas objašnjenje vezano za sažetak projektnog prijedloga koji može iznositi 2.000 znakova. Svugdje u uputama stoji da taj broj znakova ne uključuje razmake, međutim kada se unese 2.000 znakova bez razmaka EPP sustav ne prihvaća taj broj znakova i ne želi generirati pdf. Osim toga, u odgovorima Vaših djelatnika na pitanje vezano za sažetak projektnog prijedloga stoji da se ograničenje od 2.000 znakova odnosi na znakove bez razmaka. Molimo Vas da dozvolite unos teksta od 2.000 znakova bez razmaka u EPP sustav. Nejasne upute stvaraju nam dodatne probleme i otežavaju unos traženih podataka u EPP sustav.

O: Dio obrasca koji se odnosi na prošireni sažetak uključuje ograničenje najvećeg broja znakova za svako pitanje koje iznosi 2500 znakova (ne uključujući razmak).

P: Dio a. cjeline B. Prijavnog obrasca ograničen je na jednu stranicu (font: Open Sans 10). To je ugrubo 3 kartice teksta (4500 znakova s razmacima).

Isti tekst (popis postignuća voditelja projekta) treba upisati i u Administrativni obrazac u pet različitih polja. U svako je polje moguće upisati gotovo 3000 znakova (s razmacima) što ukupno iznosi gotovo 15000 znakova ili 10 kartica teksta. Dakle, barem tri puta više prostora (3 stranice !) za isti tekst/sadržaj.

1. Da li uvedeno ograničenje “jedna stranica, Open Sans 10” iz Prijavnog obrasca vrijedi i za Administrativni obrazac ili se možemo raspisati faktorom 3x?

2. Da li tekst o postignućima voditelja projekta mora biti identičan u Prijavnom obrascu i Administrativnom obrascu?

O: U svakom obrascu propisana su pitanja koja je potrebno ispuniti te ograničenja kojih je potrebno pridržavati se prilikom ispunjavanja obrazaca. Na pitanja koja se ponavljaju u Administrativnom obrascu (Prošireni sažetak) i Prijavnom obrascu potrebno je navesti identične odgovore.

P: U jednoj od projektnih prijava želimo koristiti opremu koja je u vlasništvu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ koji je nastavna baza našeg Fakulteta. Je li nam u tu svrhu za projektnu prijavu (projekt nije bilateralni) potrebno pismo potpore ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo?

O: Prijavi trebate priložiti i pismo potpore, a o kojoj je opremi riječ možete navesti i u okviru predviđenih pitanja u prijavnom obrascu.

P: Da li čelnik ustanove treba dati pismo potpore za glavnog istraživača ili je to pokriveno Administrativnom obrascem?

O: Za predlagatelja projektnog prijedloga nije potrebno prilagati pismo potpore.

P: Ljubazno molimo odgovor na pitanje vezano uz obim radnog vremena znanstvenika na projektu, a vezano uz natječaj IP 10-2022. Konkretno, radi se o pitanju iz Administrativnog obrasca, poglavlje 5., pitanje „Resursi (…) Navedite udio radnog vremena koji će predlagatelj posvetiti provedbi projektnog prijedloga.“ 

Postoji li pravilo oko toga koliko vremena je najmanje odnosno najviše dopušteno navesti kao odgovor na navedeno pitanje?

O: Udio radnog vremena koje će suradnik posvetiti radu na projektu treba odgovarati realnom vremenu potrebnom za provedbu aktivnosti na projektu za koje je član istraživačke grupe zadužen što je predmet procjene tijekom postupka vrednovanja projektnog prijedloga. Očekuje se kako će svi uključeni istraživači za provedbu projektnih aktivnosti izdvojiti onoliki dio radnog vremena koji je  potreban za provođenje aktivnosti za koju su zaduženi.

P: Obzirom da se u Hrvatsku uvodi eurovaluta prikazujemo li u financijskom planu iznose prikazane samo u eurima ili dvojno?

O: U financijskom planu prikazuju se iznosi u kunama i eurima. Prilikom prikazivanja iznosa projektnih troškova u natječajnoj dokumentaciji potrebno je koristiti fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK).

P: Molim vas za dodatno pojašnjenje vezano uz ispunjavanje obrasca radni plan. Naime, u uputama piše „Radni plan sastoji se od podataka o ciljevima projekta, rezultatima, vremenu postizanja rezultata i resursima za njihovo ostvarivanje…Radni plan mora sadržavati plan diseminacije.“

Što smatrate po resursima za ostvarivanje rezultata, i na koji način se ti resursi trebaju navesti u zadanoj tablici?

Treba li se plan diseminacije navesti kao neki zasebni tekst ili je dovoljno navesti pojedine aspekte diseminacije kao rezultate u zadanoj tablici?

Osim toga, u uputama piše „U svrhu što kvalitetnijega vrednovanja znanstvenoga sadržaja Vašega projektnog prijedloga molimo Vas da detaljno ispunite radni plan u kojem će jasno biti navedeni ciljevi, rezultati i aktivnosti.“ Što obzirom na to da zadana tablica podrazumijeva samo glavne, konkretne rezultate, gdje se upisuju pojedine aktivnosti koje dovode do rezultata? Trebaju li se upisivati ispod svakog rezultata u tablici (jer to nije vidljivo iz primjera, niti iz drugih uputa, pa je zbunjujuće)?

O: Pod resursima za ostvarivanje rezultata misli se na članove istraživačke grupe zadužene za provedbu aktivnosti koje dovode do planiranih rezultata te potrebnih financijskih sredstava za koje se navodi poveznica s financijskim planom projekta.

Plan diseminacije treba biti prikazan kroz rezultate projekta.

U radnom planu potrebno je navesti samo podatke o ciljevima projekta, rezultatima, vremenu postizanja rezultata i resursima za njihovo ostvarivanje.

P: Obzirom na decimalna mjesta u totalu (ukupni troškovi projekta=peta kolona) kod preračunavanja, u financijskom planu, dobije se 192.434,34 EUR.

Kako u tablicama nije zadan beskonačan broj decimalan broj mjesta u financijskom planu,  ovo se razlikuje od onoga što se dobije direktnim preračunavanjem (192.461,34 EUR) u administrativnom obrascu.

Zbog ovoga se dobije razlika od 27 EURA, pa je moje pitanje, jeli ona prihvatljiva, jer ste naveli da su male razlike prihvatljive.

Po ovome će se razlikovati ukupna suma u administrativnom planu (192.461,34 EUR) od ukupne sume u financijskom planu (192.434,34 EUR).

O: Prilikom izrade financijskog plana, potrebno je upisati iznose u kunama te ih preračunati u eure prema fiksno tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK). U tom slučaju, iznosi bi trebali biti jednaki.

P: Imam tri pitanja glede popunjavanja Prijavnog obrasca:

1. Je li prihvatljivo da u Cjelini 2 dio a (popis postignuća) zauzima nešto više od jedne stranice (zajedno s uputama, koje se ne smiju izbrisati), ali da pri tome dio b (životopis) zauzme nešto manje od dvije stranice, tako da ukupno cjelina B ne prelazi propisane 3 stranice?

2. U slučaju bilateralnog projekta, kako nasloviti ponovljenu cjelinu B kada se odnosi na voditelja iz partnerske istraživačke grupe? (Je li bolje samo nastaviti s ponovljenim dijelom a, dodati naslov poput ‘Cjelina B – Su-predlagatelj projektnog prijedloga’, ili ga pak spomenuti poimence (budući da se ime voditelja iz partnerske istraživačke grupe, za razliku od imena prijavitelja koje je na naslovnici, eksplicitno navodi tek iza, u dijelu b Cjeline B)?

3. Je li nužno da 5 odabranih znanstvenih radova koji se navode u sklopu popisa postignuća u Prijavnom obrascu bude istih 5 radova koji su navedeni u sklopu popisa postignuća u Administrativnom obrascu?

O1: Kao što je navedeno u ranijim odgovorima, potrebno je pridržavati se zadanih ograničenja za ispunjavanje obrazaca, međutim manja odstupanja su prihvatljiva.

O2: Pitanja koja se odnose na suvoditelja potrebno je navesti u nastavku obrasca, nije potrebno navoditi poseban naslov.

O3: Navedene informacije trebaju biti identične.

P: Prijavljujem bilateralni projekt sa institucijom iz Slovenije u okviru Weave inicijative. Imam pitanje vezano uz udio radnog vremena slovenskih istraživača u cjelini C. S obzirom da, kako kažu iz partnerske ustanove, slovenski suradnici dobivaju i redovnu plaću od ARRS-a temeljem udjela u projektu, kod njih se ti udjeli razlikuju – primjerice, za istraživača koji već ima osiguranu plaću po drugoj osnovi, ali će sudjelovati znanstvenim radom na ovom projektu, pišu 0%. Da li ovdje pišem postotke prema propozicijama ARRS-a ili prema stvarnom udjelu u radu projekta? Da li uopće moram pisati postotak rada za suradnike iz partnerske ustanove?

O: Za sve suradnike potrebno je navesti postotak udjela sudjelovanja na projektu.

P: Može li se sada u prijavi imenom i prezimenom navesti osoba koju bismo htjeli zaposliti kao doktoranda na projektu?

Svjesni smo toga da se za doktoranda kasnije treba prijaviti na zasebni natječaj kako bi se dobila sredstva za njegovo financiranje.

Ako da, popunjava li se onda za tu osobu CV tablica kao i za ostale suradnike?

O: Za doktoranda koji nije zaposlen u trenutku prijave već se zaposlenje planira projektom, u stupcu „ime i prezime“ potrebno je navesti status na projektu (D), dodati udio planiranoga radnog vremena za rad na projektu i opisati ulogu na projektu.

P: Ispunjavam prijavni obrazac i primjećujem da u:

2. Cjelina B – Predlagatelj projektnog prijedloga

Dio a. Popis postignuća (track record) voditelja projekta u posljednjih pet godina je dozvoljena najviše jedna stranica. Također u vašim odgovorima od 21.06 stoji kako se upute ne smiju brisati. Stoga mi je potpuno nemoguće ispuniti vas obrazac jer upute zauzimaju oko 2/3 stranice a samo da odgovorim na prvi upit (popis radova) ću potrošiti 1/3 stranice.

O: Kao što je navedeno u ranijim odgovorima, potrebno je pridržavati se zadanih ograničenja za ispunjavanje obrazaca, međutim manja odstupanja su prihvatljiva.

P: Lijepo Vas molim za pojašnjenje trebaju li, u slučaju prijave bilateralnih projekata, SVE partnerske institucije iz Slovenije, na kojima su zaposleni članovi slovenskog istraživačkog tima, dostaviti pisma potpore, prema obrascu s Vaših Web stranica, ili je to, pak, samo pismo potpore JEDNE partnerske institucije iz Slovenije, tj. one na kojoj zaposlen(a) voditelj(ica) slovenske partnerske istraživačke skupine?

O: Pisma namjere ne dostavljaju se za suradnike koji se prijavljuju u okviru bilateralnih i trilateralnih projekata u ulozi partnerske istraživačke grupe

P: Lijepo Vas molim za pojašnjenje je li, u EPP sustavu, prilikom upisa podataka za tiskanje administrativnog obrasca, moguće/dozvoljeno upisati podatke o track recordu voditelja slovenske istraživačke grupe u polju za suvoditelja (iako je ono, prema uputama, izvorno namijenjeno suvoditelju projekta, u slučaju da hrvatski voditelj/predlagatelj, tijekom provedbe projekta, odlazi u mirovinu). U svakom slučaju, track record voditelja slovenske skupine će biti naveden u prijavnom obrascu, koji se dostavlja uz prijavu u EPP-u.

O: U slučaju bilateralnih/trilateralnih prijava, u u EPP sustavu će se prilikom ispunjavanja Administrativnog obrasca za takav unos otvoriti potrebno polje.

P1: Je li dopušteno u prijavi iskazivanje iznosa u financijskome dijelu samo u eurima, budući da će se provedba tako i prikazivati?

P2: Što se prikazuje pod troškove plaća mladih istraživača: jesu li to udjeli u plaćama npr. zaposlenog asistenta/doktoranda i poslijedoktoranda? Gdje se prikazuju školarine doktoranada?

P3: Je li udio radnog vremena istraživača potrebno precizno definirati i kvantificirati, te na koji način?

O1: U financijskom planu prikazuju se iznosi u kunama i eurima. Prilikom prikazivanja iznosa projektnih troškova u natječajnoj dokumentaciji potrebno je koristiti fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK).

O2: U kategoriji 2) Osoblje financijskog plana moguće je predvidjeti trošak plaće (bruto II) za zapošljavanje poslijedoktoranda te školarine za doktoranda.

O3: Udio radnog vremena koje će suradnik posvetiti radu na projektu treba odgovarati realnom vremenu potrebnom za provedbu aktivnosti na projektu za koje je član istraživačke grupe zadužen što je predmet procjene tijekom postupka vrednovanja projektnog prijedloga. Očekuje se kako će svi uključeni istraživači za provedbu projektnih aktivnosti izdvojiti onoliki dio radnog vremena koji je  potreban za provođenje aktivnosti za koju su zaduženi.


27.09.2022.

P: U uputama za prijavitelje IP-2022-10 stoji:

„U pismu namjere potrebno je naznačiti naslov projektnoga prijedloga, ime i prezime predlagatelja te opis zaduženja suradnika na projektu.“

Da li opis zaduženja u pismu namjere može biti jednostavno deklariran na način da upućuje na detaljan opis unutar radnog plana i prijavnog obrasca? Ili treba zaduženja u odnosu na projektni prijedlog, detaljno navoditi u pismu namjere?

O: U pismu namjere potrebno je kratko navesti koja će biti zaduženja određenog suradnika, a što je povezano s Prijavnim obrascem i Radnim planom.

P: U uputama za prijavitelje navedeno je da se u potpori organizacije navede oprema koja je za provedbu projekta dostupna na organizaciji i stavlja se na raspolaganje voditelju. Za navedenu opremu potrebno je dostaviti poveznicu na Šestar/Croris bazu. Pojedina oprema koju planiramo koristiti u provedbi projekta trenutno je osnovno sredstvo u pripremi. Hoće li biti prihvatljivo da u potpori organizacije navedemo naziv opreme i napišemo napomenu da je trenutna oprema osnovno sredstvo u pripremi (nije unesena u bazu pa ne možemo dostaviti poveznicu)?

O: Navedeno je prihvatljivo.

P: Na projektne aktivnosti uključili bi kao suradnika bivšeg poslijedoktoranda (koji je radio na UIP projektu čije rezultate bi dalje razvijali/primijenili u ovom projektu). Kolega je trenutačno bez afilijacije, odnosno nije zaposlen na znanstveno-istraživačkoj instituciji, već djeluje kao nezavisni istraživač. Je li moguće kolegu predvidjeti kao suradnika na projektu, te ukoliko je, na koji način izrađujemo pismo namjere? Može li pismo namjere u ovom slučaju potpisati samo kolega kao suradnik?

O: Navedenog kolegu možete uključiti u istraživačku grupu kao suradnika te u tom slučaju on sam potpisuje pismo namjere na hrvatskom i engleskom jeziku.

P: Prema uputama za prijavitelje na natječaj Hrvatske zaklade za znanost IP-2022-10 u Administrativnom obrascu pod potpora organizacije potrebno je uključiti svu opremu koja je za provedbu projekta dostupna na organizaciji i planira se koristiti u provedbi projekta.  Za opremu koja se navodi u potpori organizacije nužno je dostaviti poveznicu na Croris bazu (Šestar) iz koje mora biti vidljiva specifikacija, godina nabavke te njezino održavanje.

Trebamo li za svu opremu koja će se koristiti dostaviti poveznicu iz baze Croris ili samo za opremu vrijednosti veće od 5.000,00 EUR-a?

Da li je potrebno u potpori organizacije navesti i novu opremu koja se planira nabaviti projektom?

O: U potpori organizacije navodi se popis dostupne opreme u vrijednosti većoj od 5.000,00 EUR-a te je također nužno navesti opremu koja se planira nabaviti projektom.

P: Prijavljujem bilateralni projekt sa Slovenijom. Moja su pitanja sljedeća:

1. Zanima me je li u EPP sustavu, dijelu Prošireni sažetak, u polju “Opišite istraživačku grupu koja provodi istraživanje…” i u polju “Resursi” potrebno opisati i slovenski tim ili se ta polja odnose samo na hrvatski tim?

2. Zanima me je li u projektnoj dokumentaciji “Cjelina C – Istraživačka grupa i upravljanje projektom”, “Dio b. Plan upravljanja projektom”, potrebno opisati i aktivnosti slovenskog tima ili se ta polja odnose samo na hrvatski tim?

O: Navedena pitanja odnose se na obje istraživačke grupe.

P: Smijemo li brisati upute unutar obrazaca? Na primjer, u Prijavnom obrascu:

Dio a. Povezanost projektnog prijedloga s trenutačnim stanjem u području istraživanja (State of the Art). Smije li se obrisati tekst u Italicu, “Opišite trenutačno stanje…te navesti poveznicu na projekt”? Ako je odgovor potvrdan, znači li to da se upute mogu brisati i u ostatku dokumenta?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 21. lipnja.

P: 1. Imam pitanje vezano uz ERC klasifikaciju. Prijavljujem istraživanje iz područja društvenih znanosti, polje: informacijske i komunikacijske znanosti. Međutim, prema ERC klasifikaciji metode istraživanja su iz područja „computer science and informatics“.

Smijem li u ERC klasifikaciji odabrati „PE6 Computer Science and Informatics“ ukoliko prijavljujem projekt u društvenim znanostima?

1.b. Ako je prethodni odgovor da, te ako odaberem klasifikaciju „PE6 Computer Science and Informatics“, hoće li se projekt i dalje voditi u kategoriji društvenih znanosti prilikom rangiranja u 3 kategorije?

2. Ukoliko tražim školarinu za doktoranda, moram li tog doktoranda predvidjeti i pisati u aktivnostima istraživanja u prijavi i radnom planu?

2.b. Ako da, mora li to biti u većem obimu kao i za ostale suradnike i treba li se navesti postotak koliko će doktorand raditi?

2.c. Možete li mi molim vas pojasniti treba li u ovoj prijavi već sada predvidjeti i napisati aktivnosti i opis istraživanja za tog doktoranda koji će se zapravo tražiti preko drugog projekta (HRZZ-DOK) – jer koliko mi je poznato aktivnosti i teme istraživanja doktoranda navode se u toj drugoj prijavi koja ide za doktoranda?

3. Smije li prvi dio prijave (Part A- project proposal u dokumentu Application form) prijeći limit od 12 strana u slučaju prijave bilateralnih projekata? Naime, radi se o opsežnijem istraživanju jer ga izvode dva tima, a također treba dodatno opisati i resurse partnerske organizacije.

O: 1. Slobodni ste izabrati klasifikaciju koja, prema Vašem mišljenju, najbolje odgovara predloženom istraživanju. Napominjemo da je projektni prijedlog moguće prijaviti u isključivo u onom području za koje je akreditirana matična organizacija predlagatelja.

2. Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 23. rujna.

3. Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 16. rujna.

P: Pronašla sam vaše odgovore na moje prethodno pitanje: upute se ne smije brisati (jer bi to bilo mijenjanje obrazaca, a napisano je da se oni ne mogu mijenjati).

Također, nekoliko puta ste na pitanja koja se tiču duljine teksta koji unosi prijavitelj odgovorili da tekst uputa ne ulazi u predviđena ograničenja. Sigurna sam da uviđate da to znači da ćemo, pišući 12 stranica vlastitoga teksta, biti u koliziji s podacima napisanim u obrascu (npr. u Prijavnom obrascu piše da se Cjelina A nalazi na stranicama od 1 do 12, a Cjelina B započinje na stranici 13).

Molim vas jasan odgovor na pitanje:

Ako Cjelina B započne na stranici 14 (jer upute nismo brisali a imamo 12 stranica vlastitoga teksta), to će biti u koliziji s onim što ste napisali na početku Prijavnog obrasca, da Cjelina B započinje na stranici 13. Budući da mi ne smijemo mijenjati tekst, hoćete li vi to promijeniti i uskladiti?

Odgovor “ne smijete brisati upute, ali njihov tekst ne ulazi u duljinu koju smo zadali” je zbunjujući. Stoga vas lijepo molim za pojašnjenje.

O: U odgovoru koji je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 9. rujna navedeno je kako je na naslovnoj stranici Prijavnog obrasca naveden okviran broj stranica za pojedinu cjelinu. Manja odstupanja su moguća s obzirom na to kako tekst uputa za popunjavanje obrasca u Cjelini B, dio a,  zauzima polovicu stranice. Nadalje, obrasce nije dozvoljeno mijenjati niti brisati pojedina pitanja ili dijelove istog.

P: 1. U administrativnom obrascu, kod Popis dostupne opreme (vrijednost veća od 5.000,00 EUR) na matičnoj organizaciji za potrebe provedbe projekta. Potrebno je navesti naziv i količinu pojedine opreme uključujući licencije za specijalizirane računalne alate za obradu rezultata provedenih analiza. *,  obzirom da ćemo koristiti statističke  programe putem licence institucija koje će nam biti partneri u projektu, da to napišemo, ili?

2. U radnom planu, je li uz očekivani rezultat, poželjno napisati i mjesec i godinu dobivanja istoga?

O: 1. U dijelu  5. Potpora organizacije potrebno je navesti popis dostupne opreme u vrijednosti većoj od 5.000,00 EUR-a te je također nužno navesti opremu koja se planira nabaviti projektom..

2. Navedeno nije nužno navoditi  s obzirom na to da se radni plan planira na godišnjoj razini.


23.09.2022.

P: U cjelini C prijavnog obrasca, u tablici se navode uloge istraživača na projektu. Ono što zbunjuje to je navod pod:

***Za doktoranda i/ili poslijedoktoranda koji nisu zaposleni u trenutku prijave već se njihovo zaposlenje planira projektom, u stupcu „ime i prezime“ navesti status na projektu (D ili P), dodati udio planiranoga radnog vremena za rad na projektu i opisati ulogu na projektu.

Naime, u radnom planu ne navodi se nigdje doktorand, budući da to nije predviđeno uputama za prijavitelje, a niti ima smisla s obzirom da će se potencijalni doktorand zapošljavati putem zasebnog natječaja. Kako to da onda u ovoj tablici možemo navesti doktoranda (D) i opisati njegovu ulogu na projektu (koje nema prema radnom planu)? Nije li to u kontradikciji s ostatkom prijave?

O: Ukoliko će doktorand sudjelovati u provedbi projektnih aktivnosti treba biti naveden u Prijavnom obrascu u Cjelini C te u Radnom planu. Način prikazivanja doktoranda u prijavnoj dokumentaciji pojašnjen je u odgovorima koji su objavljeni na mrežnoj stranici Zaklade od 26. srpnja.

P: Ljubazno vas molim dodatno pojašnjenje kako bi trebao izgledati „Part c. Work plan-This part of the project proposal should make clear how the proposed scientific research objectives of the project will be achieved. The scientific research objectives of the proposed research and the planned results are stated.“

Zanima me koje su propozicije i očekivana razrada radnog plana u ovom dijelu, i je li za to primjerena tablica, ako je to bilo u prijašnjim natječajima.

O: U Cjelini B Prijavnog obrasca u dijelu c. Radni plan potrebno je navesti znanstveno -istraživačke ciljeve projekta – u okviru točke c1. Znanstvenoistraživački ciljevi projekta, te u okviru točke c2. Očekivani rezultati projekta i njihovi učinci na područje istraživanja i šire potrebno je navesti tražene informacije sukladno uputama u obrascu.

P: Doktorand sam na Fakultetu za fiziku, Sveučilišta u Rijeci, ali nisam zaposlena u sustavu obrazovanja u RH. Koja osoba bi u toj situaciji treba potpisati pismo namjere za mene?

O: Pismo namjere potpisujete samo Vi.

P: Prijavljujem bilateralni projekt s institucijom iz Slovenije i molim Vas dodatne upute.

1. Da li obrazac “Potpora partnerske institucije” treba ispuniti samo partnerska institucija iz Slovenije ili i institucija prijavitelj u Hrvatskoj? Da li oba trebaju biti i na engleskom i na hrvatskom? Proučila sam dosadašnje odgovore na pitanja, no iz odgovora objavljenog 15. srpnja zaključujem da je taj obrazac potreban od strane obje institucije, a iz odgovora objavljenog 2. rujna da je potreban samo od strane slovenske institucije.

2. Da li sam dobro shvatila da sve podatke o slovenskoj istraživačkoj grupi i suvoditelju treba napisati isključivo na engleskom jeziku (i u formularima na hrvatskom)?

3. U Cjelini B, dio a, br. 2.: da li suvoditelj iz Slovenije piše ranija sudjelovanja na projektima koje je financirala ARSS ili HRZZ?

O: 1. Obrazac “Potpora partnerske institucije” treba ispuniti partnerska organizacija iz Slovenije na engleskom jeziku.

2. Podatke o suvoditelju i članovima istraživačke grupe možete napisati samo na engleskom jeziku u obje verzije dokumentacije.

3. Pitanje se odnosi na prethodna sudjelovanja na HRZZ projektima, a suvoditelj također odgovara na to pitanje.

P: U slučaju bilateralnog projekta u Administrativnom obrascu, točka 6. Prošireni sažetak, cijeli taj dio (od točke 1. Popis pet publikacija… do točke 9. Resursi…) treba pisati dva puta, tj. za svakog suvoditelja (hrvatskog i slovenskog) posebno?

O: U slučaju prijave bilateralnog projektnog prijedloga za oba voditelj potrebno je ispuniti odgovore na pitanja od broja jedan do pet (uključujući i peto pitanje).

P: 1. Financijski plan, plavo označeno ITEM, što pišemo? U odgovorima navodite da U Financijskom planu ne treba pisati pojedine rezultate koji odgovaraju pojedinim stavkama Financijskog plana. Prema navedenom čini se da taj ITEM onda ostaje kao takav i ne u excel tablici se Fin. plan ne povezuje s ostalim dokumentima?

2. Molim potvrdu ako mi je suradnik iz jedne europske zemlje (ne švicarska niti Slovenija, odnosno nije ni bilateralni ni trilateralni projekt), je li potrebno pismo potpore njegove institucije ili je dovoljno samo pismo potpore istraživača?

O: 1. Oznaka „Item“ odnosi se na pojedinu stavku financijskog plana. U financijskom planu ne treba navoditi oznake iz radnog plana.

2. U tom slučaju pismo namjere se dostavlja samo na engleskom jeziku i potpisuje ga samo suradnik.

P: “U ograničenja broja stranica nisu uključene upute za ispunjavanje obrazaca“

Odgovoreno je da se redovi ne smiju uklanjati. Međutim, smije li se ukloniti tekst uputa za ispunjavanje obrasca?

O: Obrasce nije dopušteno mijenjati stoga brisanje uputa nije dopušteno.

P: Zanima nas kako prilikom prijave projekta postupiti u slučaju kada je projektom predviđeno samo osigurati školarinu za jednog doktoranda/icu, bez budućeg zaposlenja na projektu.

Budući da je u jednom od ranijih odgovora navedeno da osobe koje su dio istraživačke grupe, ali projektom nije predviđeno njihovo zapošljavanje na projektu, imaju status suradnika (S) i da njihove životopise treba navesti u Prijavnom obrascu, zanima nas trebamo li uključiti u projektnu prijavu i životopis doktoranda/ice kojemu bi projektom osigurali samo školarinu (bez zaposlenja na projektu) i već sada ga/ju upisati u EPP sustav kako bismo ga/ju kao suradnika mogli uključiti u Administrativni obrazac?

O: U natječajnoj dokumentaciji navedenu osobu navodite kao suradnika na projektu te se ona treba registrirati u EPP sustav kako biste ju mogli priključiti istraživačkoj grupi u Administrativnom obrascu.

P: Pretpostavljam da za suvoditelja projekta kojeg predlažem treba biti slovenski istražitelj. Kakav broj moram unijeti za njega, i kako da popunim njegove podatke?

O: Ukoliko prijavljujete bilateralni projektni prijedlog s kolegama iz Slovenije, tada se voditelj partnerske istraživačke grupe iz Slovenije treba registrirati u EPP sustav pri čemu će dobiti ID broj putem kojeg ćete ga priključiti na Vaš projekt u ulozi suvoditelja. U uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini kao i u samoj natječajnoj dokumentaciji, navedeno je koje je podatke potrebno dostaviti za suvoditelja u slučaju prijave bilateralnog projektnog prijedloga.

P: Je li moguće u administrativnom obrascu pod 5. Potpora organizacije navesti Popis dostupne opreme (vrijednost veća od 5.000,00 EUR) na matičnoj organizaciji za potrebe provedbe projekta, te naziv i količinu pojedine opreme uključujući licencije za specijalizirane računalne alate za obradu rezultata provedenih analiza ustanove koja nije matična? Ili to moraju biti isključivo informacije od matične organizacije?

O: Sukladno uputama potrebno je dostaviti potporu matične organizacije predlagatelja projekta na kojoj će se provoditi projekt.

P: U prijavnom obrascu, cjelina A projektni prijedlog, Dio e. Resursi, e2. Financijski resursi, troškovi partnerske agencije, stoji napomena da se ispunjava u slučaju bilateralnih i trilateralnih projekata.

Kako ovaj projekt nije bi/trilateralan projekt ali ćemo imati inozemnog suradnika njegove troškove ne upisujemo u ovu rubriku, već pribrajamo našim troškovima?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 13. rujna.

P: Planiram biti suradnik na projektu kojega kolega prijavljuje na natječaj IP-2022-10. Zadnjih 5 godina nisam aktivan u području u kojem bih trebao pridonijeti ostvarenju projektnih ciljeva, no bio sam aktivan u prethodnom razdoblju i imam potrebna znanja i iskustvo. Da li prilikom popunjavanja Životopisa za suradnike u rubriku Popis postignuća mogu upisati i radove  starije od 5 godina ili trebam tu rubriku ostaviti praznom ili pak upisati  zadnje radove neovisno o tome što nisu u području planiranog istraživanja?

O: Potrebno je upisati postignuća u posljednjih pet godina, a kompetencije potrebne za provedbu ciljeva projekta možete prikazati kroz neko od ostalih pitanja iz životopisa.

P: Za poziv IP-2022-IP u sklopu bilaterale (WEAVE), pokriva li “Plan upravljanja istraživačkim podacima” samo podatke generirane od strane matične (hrvatske) institucije ili treba obuhvatiti i podatke generirane u partneru ( slovenska) institucija?

O: U jednom obrascu potrebno je obuhvatiti podatke za obje istraživačke grupe.


20.09.2022.

P: 1. Da li Gantt dijagram treba sadržavati sve rezultate iz Radnog plana ili može biti pojednostavljeni prikaz?

2. U Financijskom planu ne treba pisati pojedine rezultate koji odgovaraju pojedinim stavkama Financijskog plana?

3. U administrativnom obrascu pod stavkom 9 (resources) potrebno je uz stavke iz financijskog plana navoditi oznake povezanih rezultata i ciljeva?

O: 1. U Gantt diagramu možete prikazati najvažnije znanstveno istraživačke rezultate projekta koji se planiraju ostvariti.

2. U financijski plan nije potrebno unositi oznake iz radnog plana.

3. U Administrativnom obrascu u dijelu koji se odnosi na prošireni sažetak u kojem se opisuju resursi potrebno je opisati traženi proračun projekta povezujući planirane ciljeve i rezultate iz Radnog plana s oznakama iz Financijskog plana.

P: U administrativnom obrascu pod 7. stoji “Opišite metodologiju istraživanja i obrazložite istraživačke probleme. Opišite najvažnije očekivane rezultate istraživanja”. Misli li se pod “istraživačkim problemima” na moguće rizike (slabe točke) tijekom istraživanja ili na pojašnjenja znanstvenih otvorenih pitanja na koja naše istraživanje treba odgovoriti?

O: U navedenom dijelu administrativnog obrasca potrebno je navesti i opisati znanstveno istraživačku metodologiju i pristupe koji će se koristiti za rasvjetljavanje istraživačke problematike.

P: Ljubazno Vas molim za pojašnjenje načina ispunjavanja dijela A/c1 prijavnog obrasca.

Da li u kategoriji c1 treba navesti samo nazive znanstveno-istraživačkih ciljeva projekta ili ih je potrebno unutar te kategorije i detaljno obrazložiti?

O: U cjelini A, u dijelu c1. Znanstvenoistraživački ciljevi projekta potrebno je navesti znanstvenoistraživačke ciljeve predloženog istraživanja. Iste nije potrebno pojašnjavati.

P: Prijavljujem bilateralni projekt sa Slovenijom. Zanima me je li u prijavnom obrascu u Cjelini A, polju “Opišite traženi proračun projekta” potrebno pojasniti i pojedine proračunske stavke partnerske institucije iz Slovenije.

O: U Prijavnom obrascu u cjelini A, dio e2 Opišite traženi proračun projekta, potrebno je pojasniti stavke financijskog plana te opisati traženi proračun projekta koji planira hrvatska istraživačka grupa. Nije potrebno pojasniti stavke partnerske organizacije iz Slovenije.

P: Trebaju li voditelji iz Slovenije i Švicarske pripremiti 2 dokumenta (Potpora-Partnerske-Organizacije i Potpisano pismo namjere) ili samo jedan (Potpora-Partnerske-Organizacije)?

O: Ukoliko se prijavljuje bilateralni ili trilateralni projektni prijedlog, partnerske organizacije iz Slovenije i Švicarske trebaju dostaviti ovjereni obrazac potpore partnerske organizacije

P: Imam pitanje u vezi financijskog plana. Ranije je za prvu godinu projekta bilo potrebno precizirati na koje konferencije želimo ići s detaljnim opisom troškova. Kako je prva godina projekta još daleko i konferencije o kojima je riječ će biti negdje u 2024., u ovom času još je izbor vrlo mali, budući da njihova organizacija još nije ni počela. Da li je dovoljno navesti ukupnu sumu koju kanimo potrošiti na odlaske na konferencije u okviru disemniacije? Treba li navesti broj konferencija, tko će ne njih ići, što će se diseminirati na njima,…? Koliko detaljno je potrebno razložiti tu stavku?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 6. rujna.

P: U Uputama, u sekciji ‘Radni plan’ piše kao ‘Važna napomena’:

‘U svrhu što kvalitetnijega vrednovanja znanstvenoga sadržaja Vašega projektnog prijedloga molimo Vas da detaljno ispunite radni plan u kojem će jasno biti navedeni ciljevi, rezultati i aktivnosti. Radni plan može imati pet stranica.’

Da li se ovo odnosi na sekciju C (Radni plan) u Prijavnom obrascu, ili na sam dokument Radni plan. Pretpostavljam da je prvo, jer u dokumentu ‘Radni plan’ ne postoji nikakva kućica za unošenje aktivnosti.

O: Tako je, opis projektnih aktivnosti navodi se u Prijavnom obrascu, a u dokumentu Radni plan ne unose se aktivnosti projekta.


16.09.2022.

P: Na što se točno odnosi poglavlje Plan diseminacije i objavljivanja na 18. stranici Uputa za prijavitelje. Treba li taj plan sastaviti kao poseban dokument ili ga treba uklopiti u obrazac Radnoga plana?

O: U Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini na stranici 18. detaljno je pojašnjeno na što se odnosi plan diseminacije, a u odgovorima koji su dostupni na mrežnoj stranici Zaklade od 13. rujna pojašnjeno je kako se navodi plan diseminacije u natječajnoj dokumentaciji.

P: Prilikom prijave bilateralnog projekta sa slovenskim partnerom na EPP sustav – da li je suvoditelj osoba iz partnerske institucije iz Slovenije, te za njega treba ispuniti za to predviđene rubrike?

O: Suvoditelj je voditelj partnerske istraživačke grupe iz Slovenije te za njega treba ispuniti predviđene rubrike.

P: U uputama u prijavnom obrascu piše: “It is not allowed to change the form. All tables should remain in their original form.”

Da li je ipak dopušteno u prijavnom obrascu u Applicant 5 year track record (piše maksimum 1 strana) izbaciti iz tablica podnaslove koje se odnose na objašnjenja šta treba pisati pod kojom točkom? Npr. ostaviti samo “List the five most important publications”, a izbrisati nastavak “… for which the PI is the lead or corresponding author in internationally peer-reviewed scientific journals (with DOI number, if applicable) in the research area for which the project proposal was submitted; chapters in books, conference papers, monographs, etc.”, i tako kod svakog podnaslova kao što je obilježeno crvenim u dokumentu u privitku.

Ako se ta objašnjenja ostave nije moguće skoro ništa upisati na maksimalno jednu stranicu.

Također, da li je dopušteno i ne stavljati linkove na web stranice financiranih projekata? Npr. imam 5 financiranih projekata, link na svaki projekt zauzima 3 retka, ukupno 15 redaka otpada samo na linkove, ništa drugo ne stane u max 1 stranica za track record.

Također, napominjem da nije moguće napisati sve traženo u 5 year record da bude 1 strana (npr. najvažnije rezultate projekata).

O: U ograničenje broja stranice ne računaju se upute o ispunjavanju obrazaca. Nadalje, obrasce nije dozvoljeno mijenjati niti brisati pojedina pitanja ili dijelove istog. Vezano uz prikazivanje podataka o financiranim projektima dovoljno je dostaviti naziv i poveznicu projekata koje ste vodili.

P: Koje je ograničenje broja stranica Administrativnog obrasca?

O: Administrativni obrazac ispunjava se u web formi u EPP sustavu te nema zadanog ograničenja stranica.

P: Vezano za Gantt chart, c2, je li potrebno staviti Gantt unutar prijavnog obrasca ili je graf moguće dodati kao dodatni dokument i kao takav uploadati?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 13. rujna.

P: 1. Za suradnike koji nisu zaposleni na matičnoj organizaciji predlagatelja projektnog prijedloga potrebno je dostaviti pismo namjere u slobodnoj formi. Je li to pismo mora biti potpisano od čelnika instituta/fakulteta?

2. Ako je suradnik poslijedoktorand koji ima trenutačno još 6 mjeseci ugovor s fakultetom i prijavio bih ga kao suradnika na projekt HrZZ. (Suradnik nakon toga perioda planira zaposlenje na jednom institutu u znanstvenom ili stručnom zvanju, ili u privatnom sektoru (ali to je zasad otvoreno/nepoznato).) Pitanje je – je li takav suradnik u pismu namjere treba potpis sadašnjega čelnika, s obzirom da kada projekt počne u jesen 2023. (ukoliko bude prihvaćen) on neće biti uposlenik toga fakulteta? Ili pismo namjere u slobodnoj formi takav suradnik potpisuje sam?

O: 1. Pismo namjere za suradnike iz Hrvatske potpisuje suradnik i čelnik njegove matične organizacije, a za suradnike iz inozemstva samo suradnik.

2. Pismo namjere za navedenog suradnika potpisuje suradnik i čelnik ustanove na kojoj je zaposlen u trenutku prijave na natječaj.

P: 1. Da li kolege iz partnerske organizacije trebaju u cjelini C – Istraživačka grupa u dijelu Članovi istraživačke grupe upisati Udio vremena za rad na projektu? Pitam jer kolega voditelj partnerske organizacije kaže da njima taj postotak ovisi o količini nastave koju će držati, a to još uvijek ne znaju.

2. Isto tako, u cjelini A pretpostavlja se da će ukupan broj stranica teksta biti 12, je li to fiksni broj koji se ne smije prijeći, pa i napisati manje od tog broja?

3. Koliki postotak rada na projektu treba navesti za suradnike koji rade u nastavi na fakultetima?

O: 1. i 3. U navedenom slučaju možete navesti očekivani raspon postotka radnog vremena suradnika koji će raditi na projektu. Postotak radnog vremena kojeg će suradnik posvetiti provedbi projekta treba omogućavati pravovremeno ostvarivanje svih ciljeva navedenih u radnom planu, a očekuje se da se radi o značajnom radnom opterećenju.

2. Navedeno ograničenje treba poštivati prilikom pripreme Prijavnog obrasca no podsjećamo kako u ograničenje stranica ne ulaze upute o ispunjavanju pojedinih dijelova obrasca.

P: Unosimo li u Administrativni obrazac u tablicu s članovima istraživačkog tima i poslijedoktoranda i doktoranda? Neobično nam je da smo ih u Prijavnom obrascu naveli oznakama P i D  u istraživačkoj grupi, a u Administrativnom nismo.

O: Administrativni obrazac se popunjava u EPP sustavu te se iz sustava povlače suradnici u spomenuti dokument. S obzirom na to da se za zapošljavanje poslijedoktoranda i doktoranda treba raspisati javni natječaj te kako nije poznato koji kandidat će zadovoljiti uvjete, navedeni se navodi samo u Prijavnom obrascu, a nakon potpisa Ugovora o radu bit će dodan u EPP sustav.

P: Može li obrazac potpore partnerske organizacije biti potpisan digitalno?

O: Da, ako nije moguć vlastoručni potpis priznaje se i elektronički.

P: Namjeravam prijaviti projekt u sklopu HR-SLO bilaterale kroz IP-2022-10

Možete li mi odgovoriti, vezano za Životopis voditelja sa SLO strane:

U Cjelina B – Predlagatelj projektnoga prijedloga (stranice 13 – 15*) *U slučaju suvoditelja, broj stranica proporcionalno se povećava.

Da li to znači da životopis voditelja sa SLO strane dodajem u Cjelinu B do 3 stranice ili jedna stranica u Cjelini C, gdje je cijela istraživačka grupa.

O: Životopis voditelja partnerske istraživačke grupe iz Slovenije navodite u Cjelini B ispod životopisa predlagatelja projektnog prijedloga.

P: Je li kod prijave na natječaj potrebno dostaviti Potvrdu o etičnosti istraživanja ili se ona dostavlja neposredno prije potpisivanja Ugovora u dodjeli sredstava?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 30. kolovoza.

P: Uklonjen naziv organizacije priprema pisma namjere za sudjelovanje u HRZZ projektima za sve suradnike koji nisu zaposleni na organizaciji koja je nositelj projekta, dakle za sve suradnike zaposlenike Uklonjen naziv organizacije.

Iako u propozicijama natječaja piše da pismo namjere potpisuje čelnik ustanove i suradnik, može li pismo potpisivati isključivo čelnik jer je na memorandumu Fakulteta s potpisom i pečatom, kako smo pripremali dosad?

O: Sukladno Uputama, pismo namjere potpisuje suradnik i čelnik njegove ustanove. U slučaju da na projektu sudjeluje više suradnika s istog Zavoda moguće je dostaviti jedno pismo namjere za sve suradnike.

P: Je li suglasnost za uključenje doktoranda na projekt potrebna na hrvatskom i engleskom jeziku?

O: Dovoljno je dostaviti suglasnost samo na hrvatskom jeziku.

P: Uputa je da u okvirni broj stranica za dijelove a i b prijavnog obrasca ne ulaze upute o ispunjavanju obrasca.

Očito je da postoji mogućnost da dio A obuhvati i 13. stranicu obrasca, te da dio B počne na 14. str. Smije li se u tom slučaju preoblikovati sljedeći dio na naslovnoj stranici (kao i u odgovarajućim naslovima): “Part A – Project proposal (pages 1 – 12) Part B – Applicant of the project proposal (pages 13 – 15 *)” primjerice u: “Part A – Project proposal (pages 1 – 13) Part B – Applicant of the project proposal (pages 14 – 16 *)”

Na taj način bi recenzenti bili upućeni na odgovarajuće dijelove teksta, te se izbjegle eventualne zabune oko procjene recenzenata jesmo li premašili dozvoljeni broj stranica.

O: Tekst koji se nalazi u obrascima za prijavu ne može se mijenjati, recenzenti za potrebe vrednovanja primaju cijeli Prijavni obrazac.

P: Pripremamo prijavu na natječaj IP-2022-10, s tim da bismo išli na bilateralni projekt (Weave) sa slovenskim partnerima (Sveučilište u Mariboru). Tek sam na početku, sakupljanja dokumentacije, pa bih Vas zamolio za sljedeće informacije:

1. da li je prijavna dokumentacija s moje strane (voditelj projekta) ista kao i za ostale (unilateralne) projekte? Treba li za prijavu pri HRZZ dobiti neke dokumente od slovenskog partnera (pismo namjere)?

2. želio bih sa slovenske strane uključiti dva partnera sa Sveučilišta u Mariboru, ali s različitih fakulteta. Treba li ih navesti zasebno?

Shodno, treba li onda imati pisma namjere od oba fakulteta te navoditi popise dostupne opreme zasebno za svaki fakultet?

O: 1. Prijavna dokumentacija je ista te je u pojedinim obrascima naglašeno koje dodatne podatke trebaju navesti predlagatelji bilateralnih projektnih prijedloga. Nadalje, ukoliko prijavljujete bilateralni projektni prijedlog, trebate dostaviti Obrazac potpore partnerske organizacije koje ispunjava voditelj partnerske istraživačke grupe. Upućujemo Vas na Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini.

2. Ukoliko se prijavljuje bilateralni projektni prijedlog tada se prijavljuje jedna partnerska organizacija, a u projekt mogu biti uključeni suradnici (članovi istraživačke grupe) s drugih organizacija.

P: 1.U odgovorima od prošli puta ste napisali (9.09.2022.) O: Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22) potrebno je koristiti fiksni tečaje konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK).

Molim Vas pojašnjenje, sve do tada , odnosno 9.09. pisali ste kako u uputama stoji da se koristi konverzija na dan prijave, što iznosi  1 EUR=7,534974 HRK.

Mi smo cijeli projekt prilagodili prema tome, kako piše u uputama i kako ste pisali do sada. Trebamo li sada ispravljati sve moguće cijene itd.. prema novoj konverziji??? To znači ispravka u cijelom napisanom projektu.

2. U administrativnom obrascu na hrvatskom jeziku nakon e-maila voditelja na prvoj stranici piše zvanje i znanstvena titula, a i sto i kod čelnika piše znanstvena titula.

Istovremeno na eng. za to isto piše prijevod Academic title i Scientific title, te kod čelnika scientific title. Možete li pojasniti na što se ovo odnosi: Npr. moje znanstveno zvanje je Znanstveni savjetnik trajno, a što mislite pod znanstvenom titulom? Pretpostavljam da je došlo do zabune kod prijevoda. Academic title: PhD Scientific title: Scientific advisor permanent. Pretpostavljam da na hrvatskom jeziku pod zvanje, ipak treba stajati akademska titula ili slično?

3. U radnom planu na hrvatskom jeziku, u Vašoj verziji dokumenta, u prvoj godini projekta obojenje fonta je sivo pa je jedva čitljivo, pa je moje pitanje može li se to obojati u crnu boju?

O: 1. Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22), za potrebe dvojnog iskazivanja odnosno preračunavanja primjenjuje se isključivo fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK) uz primjenu pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura. Molimo predlagatelje projektnih prijedloga na natječaju IP-2022-10 da se prilikom prikazivanja iznosa projektnih troškova u natječajnoj dokumentaciji koriste fiksnim tečajem konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK).

2. Molimo navedite akademsku titulu.

3. Sivom bojom označeni su prijedlozi rezultata projekta. Prilikom upisa planiranih rezultata Vašeg istraživanja možete izmijeniti boju fonta.

P: Oprema koja će biti korištena pri istraživanju, a koju organizacija omogućuje, odnosi se na računala (stolna ili prijenosna), obične printere i skenere, tvrde vanjske diskove i fotoaparate. Provjerom baze stranica Šestar/CroRIS vidjela sam da takva oprema nije zabilježena u njima jer takve baze bilježe složenije znanstvene instrumente.

Zanima me koliko detaljno treba opisati specifikacije svake stavke koju ćemo navesti u tome dijelu Administrativnog obrasca (budući da nemamo poveznice na Šestar/CroRIS) i treba li opremu navoditi u odnosu na suradnike na projektu koji se njome služe ili sumarno sve jedinice opreme bez navođenja suradnika kojemu ona “pripada”? Primjerice, radi se o 5-6 fotoaparata, 20-ak vanjskih tvrdih diskova, nekoliko printera i skenera itd. Također, je li potrebno opisno, tekstualno obrazloženje ili je dovoljno samo napraviti popis opreme?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 9. rujna.

P: Pripremam Weave projekt s kolegama iz Slovenije. Oni se navode u Tablici 3 Administrativnog obrasca. Tamo se traži i ID. Pitanje je jeli ID obavezan za kolege iz inozemstva? Drugim riječima moraju li kreirati profil pri HRZZ?

O: Voditelj partnerske istraživačke grupe treba se registrirati u EPP sustav te se on navodi u Administrativnom obrascu kao suvoditelj. Članove partnerske istraživačke grupe potrebno je navesti u Prijavnom obrascu te se oni ne trebaju registrirati u EPP sustav.

P: U prijavnom obrascu Dio b. Metodologija navodi se sljedeće: “Opišite metodologiju istraživanja. Detaljno navedite i opišite planirane analize i postupke te inovativnost metodoloških pristupa koji će se koristiti u istraživanju, opremu koja će se koristiti (uključujući i specijalizirane računalne alate za obradu rezultata provedenih analiza itd.), broj i vrstu uzoraka (postoje li baze uzoraka ili će se uzorci naknadno prikupljati itd.), broj ispitanika i njihovih karakteristika ili područje istraživanja”

Pitanje je sljedeće: da li se detaljniji opis planirane analize i postupaka koji će se koristiti u istraživanju odnosi na instituciju voditelja projekta ili se moraju detaljno opisati metodologije koje će koristiti suradnici na svojim institucijama? Naime neke tehnike imaju opis na nekoliko stranica te je praktički nemoguće biti unutar 12 stranica cjeline A jer će samo metodologija iznositi i do 4 (5) stranica.

O: U prijavnom obrascu Dio b. Metodologija potrebno je navesti kako će metodološki pristupi  koji se koristi za provedbu istraživanja i rješavanju istraživačkih pitanja omogućiti ostvarivanje ciljeva projekta, odnosno zašto su pristupi koji se koriste važni za provedbu istraživanja te inovativni u proučavanju problematike istraživanja.


13.09.2022.

P: Zamolio bih vas za odgovor na sljedeće pitanje: u administrativnom obrascu stoji naputak„[1] Za voditelje koji prijavljuju bilateralne i trilateralne projekte potrebno je navesti popis postignuća i životopis voditelja iz partnerske države/a prema definiranom obrascu.” Kojem definiranom obrascu? Da li je to taj isti koji je za prijavitelja? U tom slučaju su primjenjive samo točke 1. do 5. jer su ostale točke zajedničke. I gdje bi se ti podaci o co-applicantu trebale ubaciti?

O: Prilikom odabira prijave bilateralnog projektnog prijedloga u dijelu administrativnog obrasca koji se odnosi na popis postignuća automatski se otvaraju polja za unos podataka za suvoditelja (pitanja 1-5 kao što se naveli).

P: Na prijavnom obrascu 2. cjelina B (5)

Istaknite Vaš dosadašnji znanstveni doprinos u području i temi istraživanja te u izobrazbi mladih istraživača iskazan brojem uspješno obranjenih doktorskih disertacija te objavljenih zajedničkih radova (do 2500 znakova bez razmaka).

Da li se pod zajedničkim radovima računaju samo radovi sa studentima kojima je predlagatelj mentor na doktoratu, ili u obzir dolaze svi studenti.

O: Misli se na radove sa studentima kojima je predlagatelj mentor na doktoratu.

P: Da li pismo namjere mora potpisati čelnik ustanove ili je dovoljno da ga potpiše predstojnik Klinike? Naime, radi se u suradnicima iz Kliničkog bolničkog centra Zagreb i KBC Sestre Milosrdnice koji su zaposleni na istoj Klinici.

U slučaju da je na projektu više suradnika s istog Zavoda, mogu li za njih imati jedno pismo namjere?

O: Pismo namjere potpisuje čelnik matične organizacije suradnika (i suradnik), odnosno osoba ovlaštena za potpisivanje, što je regulirano aktima same ustanove. U slučaju da na projektu sudjeluje više suradnika s istog Zavoda možete dostaviti jedno pismo namjere za sve suradnike.

P: Vezano za dio c1. Scientific research objectives of the project/c1. Znanstvenoistraživački ciljevi projekta u prijavnom obrascu, i dio Project objectives/Ciljevi projekta u obrascu radni plan postoje neusklađenosti. Ciljevi su u prijavnom obrascu nabrojani kao C1 do C5 a u obrascu radnog plana kao O1 do O5 u hrvatskoj i engleskoj verziji. Pretpostavljam da se oboje odnosi na istu stvar (odnosno ciljeve/objectives), ali ukoliko da, za strane recenzente bit će nezgodno što su navedeni pod različitom oznakom.

O: Tako je, oboje se odnosi na ciljeve/objectives.

P: U prijavnom obrascu A odjeljak C2 spominje se Gantt diagram. Pošto je jako teško

izmanipulirati da Gantt diagram od razrađenog radnog plana bude vidljiv ako se ubaci u obrazac, mogu li takav diagram priložiti u zasebnom dokumentu? Također ulazi li Gantt diagram u kvotu od 12 stranica obrasca A?

O: Ukoliko želite prikazati Gantt diagram isto je moguće u Prijavnom obrascu, cjelini A, djelu c2 poštujući zadana ograničenja stranica, no možete ga dostaviti i kao zaseban dokument.

P: 1. Prilikom prijave mog prošlog projekta, za istraživače sa drugih institucija (konkretno uklonjen naziv organizacije) bilo je potrebno pismo potpore njihovih fakulteta. Da li je to i sad tako? Ne radi se o partnerskoj instituciji, već samo o jednom istraživaču.

2. Za sve suradnike na projektu smo ranije pisali životopise u za to predviđenim formularima. Te formulare više ne nalazim.

3. Nadalje, ne uspijevam dodati članove tima. Kad kliknem na “istraživačka skupina” tamo dodajem članove tima tako da upišem njihov broj. Pretpostavljam da je riječ o matičnom broju znanstvenika. Međutim, kad upišem matični broj znanstvenika na ekranu mi piše “Upozorenje. Molimo odgovorite na sva pitanja za navedenog suradnika”. Ne razumijem o kojim pitanjima je riječ i što trebam napraviti.

O: 1. Za sve suradnike na projektu koji nisu zaposleni na matičnoj organizaciji voditelja projekta potrebno je dostaviti pismo namjere koje potpisuje čelnik matične organizacije suradnika i suradnik.

2. Na kraju Prijavnog obrasca nalazi se obrazac po kojem je potrebno dostaviti životopise suradnika.

3. Navedeno znači da suradnici nisu u potpunosti ispunili svoji profil U EPP sustavu (nisu ispunjana sva obvezna pitanja*).

P: 1. U Uputama za prijavitelje stoji da Radni plan mora sadržavati Plan diseminacije i objavljivanja. Molila bih pojašnjenje: da li to znači da Radnom planu treba priložiti Plan diseminacije kao zaseban dokument, ili se, bez dodatne oznake, podrazumijeva da rezultat u tablici, npr. D2. objavljen znanstveni rad (navesti vrstu rada, temu, kvartil časopisa prema WoS-u ili Scopusu u kojem se planira objavljivanje, za društvene i humanističke znanosti potrebno je navesti na kojoj se listi nalazi časopis (A1 ili A2 u slučaju domaćih publikacija) spada pod diseminaciju? Također, u Planu upravljanja projektom (dio b Prijavnog obrasca) se spominje i Plan diseminacije, da li je to mjesto za rekapitulaciju diseminacije – u sklopu Plana provedbe i ostvarenja rezultata?

2. Da li se gantogram prilaže kao zaseban dokument (pdf), ili se umeće u Prijavni obrazac?

3. Kod definiranja znanstvenoistraživačkih ciljeva, da li se kao zasebni cilj odvaja Diseminacija rezultata ili se diseminacija razlaže prema doprinosu specifičnim znanstvenoistraživačkim ciljevima?

4. Ako upravljanje i koordinacija nisu definirani kao znanstvenoistraživački cilj, to bi značilo da eventualni troškovi radnih sastanaka ne ulaze u Radni plan, ili je i njih potrebno povezati sa specifičnim znanstvenim ciljevima?

O: 1. i 3. Plan diseminacije treba biti prikazan kroz rezultate projekta.

2. Ukoliko želite prikazati Gantt diagram isto je moguće u Prijavnom obrascu, cjelini A, djelu c2, no možete ga dostaviti i kao zaseban dokument.

4. Trošak radnih sastanka možete povezati s rezultatima koji iz njih proizlaze.

P: U prijavnom obrascu pod Dio e. Resursi stoji napomena da se trebaju ispuniti samo ako se radi o bilateralnom ili trilateralnom projektu – dakle taj dio se ostavlja praznim ako se radi o istraživačkom projektu koji nije bilateralan ili trilateralan?

O: Dio Prijavnog obrasca e. Resursi trebaju ispuniti svi predlagatelji, a odnosi se na resurse koje stavlja na raspolaganje matična organizacije predlagatelja. U slučaju prijave bilateralnog/trilateralnog projektnog prijedloga isti dio treba dopuniti s resursima koje na raspolaganje stavlja/ju partnerska/e organizacija/e suvoditelja projekta.

P: Je li potrebno u financijski plan unositi oznake iz radnog plana?

O: Navedeno nije potrebno.

P: Namjeravam prijaviti projekt u sklopu HR-SLO bilaterale kroz IP-2022-10

2. Vezano za Životopis voditelja sa SLO strane:

•Cjelina B – Predlagatelj projektnoga prijedloga (stranice 13 – 15*)

*U slučaju suvoditelja, broj stranica proporcionalno se povećava.

Da li to znači da životopis voditelja sa SLO strane dodajem u Cjelinu B do 3 stranice ili jedna stranica u Cjelini C, gdje je cijela istraživačka grupa.

O: U slučaju prijave bilateralnog projektnog prijedloga suvoditelj pri prijavi dostavlja sve podatke kao i voditelj projekta u okviru cjeline B Prijavnog obrasca.

P: Može li financijski plan u eurima biti glavni, a kunski preračunat prema važećem tečaju, s obzirom da će kad projekti započnu sva nabava i financiranje biti u eurima.

Primjer: Laboratorijske kemikalije 1.000,00 EUR  / 7.534,50 kn 

O: Financijski plan u hrvatskoj verziji dokumentacije prikazuje se u kunama, a u engleskoj verziji u eurima (primjenjuje se isključivo fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK).

P: Vezano za „suradnika iz inozemstva“ i pismo namjere, molim vas možete li mi reći je li se kao suradnik iz inozemstva kvalificira osoba koja ima prebivalište u Hrvatskoj, ali radi za ustanovu iz inozemstva. Je li za takvog suradnika potrebno pismo namjere od čelnika ustanove?

O: Za navedenog suradnika potrebno je dostaviti pismo namjere koje potpisuje samo suradnik.


09.09.2022.

P: U uputama vezanim za ispunjavanje Financijskog plana stoji “…troškove je potrebno izraziti u eurima, koristeći se srednjim tečajem HNB na dan raspisa natječaja. Prije ugovaranja projekata za preračunavanje financijskog plana i ukupnog proračuna programa primjenjivat će se službeni fiksni tečaj konverzije HNB…”

S obzirom da je fiksni tečaj službeno objavljen (a važeći na dan raspisa natječaja bi trebali negdje naći), možemo li odmah koristiti fiksni tečaj prilikom prijave projekta, umjesto da još jednom preračunavamo u slučaju ugovaranja projekta?

O: Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22) potrebno je koristiti fiksni tečaje konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK).

P: 1. Postoji li template /obrazac za pismo namjere?

2.Zanima me kako ispuniti radni plan (oznaka iz financijskog plana) ukoliko neki rezultat nema financijski ? Primjerice naši suradnici će snimiti MRI ispitanika u KBC i to spada pod “trošak” bolnice (tj. to je oprema s kojom oni pridonose kao suradnici na projektu i to je vidljivo u pismu namjere) a rezultat mi navodimo kao jedan od rezultata u radnom planu. Naš projekt je istraživački (nije bilateralni/trilateralni).

3. Imamo tri suradnika koji su nam važni za projektnu realizaciju, nisu doktorirali (svi su dr. med) i imaju otvoren CROSBI pristup a trenutno nemaju matični broj znanstvenika. U prijavnom obrascu je potrebno za svakog istraživača prikazati životopis a uključuje i informaciju o matičnom broju s zvjezdicom (pretpostavljamo da to znači obvezna informacija ?).  Da li je to ograničavajući faktor kod prijave ili trebamo zatražiti da i oni preko MZOS dobiju svoj matični broj?

4. Postoji li obrazac Etička pitanja na engleskom jeziku?

O: 1. Pismo namjere dostavlja se u slobodnoj formi.

2. U navedenom slučaju uz rezultat koji je prikazan u radnom planu ne trebate stavljati oznaku iz financijskog plana.

3. Ukoliko navedeni suradnici u trenutku prijave projektnog prijedloga ne posjeduju matični broj znanstvenika možete upisati „-“.

4. Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 30. kolovoza.

P: Molim pojašnjenje vezano uz dio “Metodologija”.

Navedeno je da se treba navesti oprema koja će se koristiti. Koliko detaljno to treba biti opisano? Primjerice, kada pišemo da ćemo provoditi analize pomoću HPLC-a, da li treba navesti sve detalje vezane uz instrument ili je dovoljno samo napisati “HPLC”?

O:  U prijavnom obrascu, dio Metodologija potrebno je navesti koja će se oprema koristiti u provedbi određenih projektnih aktivnosti te istaknuti koja će inovativnost postupaka i metodoloških pristupa koji će se koristiti u istraživanju. Detalje o karakteristikama opreme potrebno je navesti u potpori ustanove.

P: 1. U PUP obrascu traži se da navedemo ˝upravitelja podataka˝. Na što se to točno odnosi? Je li riječ o istraživačkoj grupi u cjelini, voditelju projekta, matičnoj instituciji, odsjeku matične institucije ili nekom drugom?

2. Prijavni obrazac traži da navedemo udio radnog vremena doktoranda na projektu. Našim projektom planirana je školarina za doktoranda i u slučaju dobivanja projekta prijava na poziv Razvoj karijera mladih istraživača. Koliki postotak radnog vremena u tom slučaju navodimo za doktoranda u Prijavnom obrascu? Je li riječ o punom radnom vremenu, odnosno 100 posto?

O: 1. Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 30. kolovoza.

2. Tako je, riječ je o punom radnom vremenu, odnosno 100 %.

P: Okvirno ograničenje Cjeline A u prijavnom obrascu je 1-12 stranica, uz definirani font i veličinu fonta, što mi je malo nejasno. Postoji li ograničenje u smislu broj riječi/znakova za pojedine dijelove u Cjelini A prijavnog obrasca?

O: Na naslovnoj stranici Prijavnog obrasca navedena su ograničenja po stranicama, no ograničenja po broju znakova nisu zadana.

P: Na više je mjesta u odgovorima navedeno da se pitanja i pojašnjenja u obrascu ne računaju u broj stranica te da se ne smiju brisati, pa pretpostavljam da to vrijedi i za Prijavni obrazac – Prijedlog projekta (dio A).

Tu se navodi da je dozvoljeno 1 do 12 stranica, a budući da sama pitanja i objašnjenja zauzimaju 1 stranicu, onda pretpostavljam da maksimalno možemo imati 13 stranica. Da li sam u pravu?Također navodite da su dozvoljena manja odstupanja u broju stranica pa molim detaljno objašnjenje što znači „manja“?

Konkretno, da li je prihvatljivo da uz sve moje navedeno, Prijedlog projekta bude napisan na 14 stranica? Ako nemam etičkih pitanja u projektnom prijedlogu, da li možemo obrisati tablicu „Please indicate if the proposed research includes the following:“?

O: Kao što je navedeno, na naslovnoj stranici Prijavnog obrasca naveden je okviran broj stranica za pojedinu cjelinu. Manja odstupanja su moguća s obzirom na to kako tekst uputa za popunjavanje obrasca u Cjelini B, dio a,  zauzima polovicu stranice. Nadalje, obrasce nije dozvoljeno mijenjati niti brisati pojedina pitanja ili dijelove istog.

P: u Uputama za prijavitelje natječaja IP-2022- 10 navodi se “Za opremu koja se navodi u potpori organizacije nužno je dostaviti poveznicu na Šestar iz koje mora biti vidljiva specifikacija, godina nabavke te njezino održavanje.”

S obzirom da je Šestar od 7.7.2022. deaktiviran za unos opreme, svoju opremu upisujemo u sustav CroRIS. Zanima nas na što se odnosi “održavanje opreme”, s obzirom da takva rubrika/definicija ne postoji kao kategorija u CroRIS-u?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 06. rujna.

P: Trebaju li sva pisma namjere biti u jednom pdf dokumentu ili svako zasebno? Naime, sustav mi ne dopušta da uploadam više od jednog dokumenta.

O: Pisma namjere potrebno je dostaviti u jednom PDF dokumentu.

P: S obzirom na uvođenje eura od 1. siječnja 2023. kao službene valute u RH, da li je moguće da se financijski plan u hrvatskoj i engleskoj varijanti Natječaja iskazuje u eurima?

O: U hrvatskoj verziji natječajne dokumentacije iznose je potrebno prikazati u kunama, a u engleskoj verziji u eurima.

P: Prilikom popunjavanja administrativnog obrasca u web formi  nisam bila u mogućnosti spremiti unesene podatke (dio A3). Nije mi dalo da spremim ukoliko ne upišem određeni broj znakova. Zašto ne mogu spremiti djelomično ispunjeni obrazac?

O: S obzirom na to da su sva polja u dijelu A3 administrativnog obrasca obvezna (*) te kako je definiran broj najmanji i najveći broj znakova koji se trebaju upisati u određeno polje, navedeni obrazac nije moguće spremiti dok sva obvezna polja nisu ispunjena.


06.09.2022.

P: “Administrativni obrazac popunjava se u web formi u EPP sustavu nakon čega ga je potrebno otisnuti, ovjeriti i potpisanog podignuti u EPP sustav na za to predviđeno mjesto. Dio obrasca koji se odnosi na prošireni sažetak uključuje ograničenje najvećeg broja znakova za svako pitanje koje iznosi 2500 znakova (ne uključujući razmak). Obrazac potpisuje voditelj projekta i čelnik matične organizacije”

Provjeravam radi li se zaista o samo 2500 znakova (ili su možda riječi u pitanju) s obzirom da su pitanja vrlo opsežna, npr.:

6. Pojasnite teorijsku utemeljenost i znanstveni doprinos projekta. Opišite važnost njihovog istraživanja za razvitak područja istraživanja, društvo i gospodarstvo.

Ili 7. Opišite metodologiju istraživanja i obrazložite istraživačke probleme. Opišite najvažnije očekivane rezultate istraživanja.

O: Detaljan opis projektnog prijedloga dostavlja se u Prijavnom obrascu dok se u Administrativnom obrascu u dijelu koji se odnosi na prošireni sažetak projektnog prijedloga sažeto navode najvažnije informacije o projektnog prijedlogu.

P:  Da li je potrebno u ovoj fazi prijavi slati ponude za opremu čija vrijednost prelazi 50.000,00 KN?

O: Ponude je potrebno dostaviti u fazi pregovora o radnom i financijskom planu projekta, odnosno prije ugovaranja projekta.

P: Treba li se konkretno znati tj. odrediti na koju konferenciju se namjerava odlaziti ili se može naznačiti područje konferencije? Trenutno je teško odrediti koje konferencije će biti iduće 4 godine.

O: U financijskom planu nije potrebno specificirati konferencije, važno je naglasiti radi li se o međunarodnoj konferenciji u Hrvatskoj ili inozemstvu ili o domaćoj konferenciji. Nadalje potrebno je navesti broj konferencija te vrstu troška koji se planira financirati iz traženih sredstava.

P: Na 5. stranici Uputa za prijavitelje navodi se da osim publikacija navedenih u petogodišnjem popisu postignuća, voditelj može dostaviti poveznice i na ostale publikacije koje smatra važnima za prijavu projektnog prijedloga. Gdje točno u natječajnoj dokumentaciji staviti ove poveznice?

O: Navedeno je moguće prikazati u Prijavnom obrascu u okviru odgovora na pitanje o dosadašnjem znanstvenom doprinosu voditelja u području i temi istraživanja.

P: U slučaju prijave bilateralnog projekta, da li na prvoj stranici navodimo obje institucije na kojima će se provoditi projekt, ili samo instituciju u Hrvatskoj?

O: Navodi se samo matična organizacija u Hrvatskoj na kojoj će se provoditi projekt.

P: Ukoliko je suradnik poslijedoktorand ili doktorand na fakultetu koji je nositelj projekta, a zaposlen je u drugoj ustanovi, je li potrebno pisati pismo namjere?

O: U navedenom slučaju potrebno je dostaviti pismo namjere.

P: U uputama za prijavitelje, str. 18. navedeno je ograničenje najvećeg broja znakova za svako pitanje u administrativnom obrascu koje iznosi 2500 znakova (ne uključujući razmak) što je izuzetno malo za neka postavljena pitanja. Da li je ovo ograničenje na razini preporuke ili će se strogo provjeravati kod evaluacije? Ukoliko se navedeno neće provjeravati, oni prijavitelji koji poštuju to ograničenje se nalaze u nepovoljnijem položaju od onih koji ne poštuju te sebi uzmu više mjesta za objašnjavanje od dopuštenog.

O: Administrativni obrazac popunjava se u web formi u EPP sustavu u kojem je unaprijed definirana veličina pojedinog polja za unos podataka.


02.09.2022.

P: 1. Prema jednom od prethodnih odgovora, stavke u financijskom planu koje su prazne ne smiju se brisati. Trebaju li biti numerirane iako su prazne?

2. Okvirno ograničenje Cjeline A u prijavnom obrascu je 1-12 stranica. Životopisi suradnika ograničeni su na najviše jednu stranicu. Uzimaju li se pri tome u obzir i upute za popunjavanje?

O1: Numeracija stavki u financijskom planu treba pratiti logičan slijed bez obzira jesu li tražena sredstva u okviru pojedine stavke.

O2: Upute za popunjavanje nisu uključene u ograničenja stranica.

P:  Nejasno nam je ipak što u obrascima koje je potrebno predati mora ispuniti zamjena (suvoditelj).

1.    Jasno nam je da suvoditelj mora ispuniti Cjelinu B Prijavnog obrasca. Možemo li nakon prve Cjeline B dodati još jednu u isti dokument? Dakle, jedno ispod drugog? U tom slučaju imat ćemo Cjelinu B dva puta.

2.    Mora li suvoditelj ispunjavati i prvu stranicu Prijavnog obrasca (gdje se navodi voditelj)? Duplamo li u tom slučaju tu stranicu? Ili pišemo na istu stranicu oba imena na odgovarajuće mjesto i odjeljujemo zarezom?

3.    Kako u Cjelini C Prijavnog obrasca označavamo suvoditelja? Oznakom V koju ima i voditelj?

4.    Mora li suvoditelj potpisati svoj obrazac Potpora partnerske organizacije? Imamo dva takva obrasca?

5.    Upisujemo li u Administrativnom obrascu suvoditelja pod stavku 2? Riječ je o osobi iz matične organizacije. Pišemo li unatoč tome ponovno matičnu organizaciju, ovoga puta pod partnersku?

6.    Duplamo li prema tome i u Proširenom sažetku Administrativnog obrasca točke od 1 do 5 i točku 9? Odnosno, navodimo li ispod podataka za voditelja podatke za suvoditelja?

7.    Mora li suvoditelj potpisati svoju Izjavu koja je dio Administrativnog obrasca? U tom slučaju dodajemo jednu ispod druge u isti dokument?

Jesmo li nešto izostavili/nismo spomenuli, a da mora ispuniti suvoditelj?

O1, 6: U slučaju prijave projektnog prijedloga sa suvoditeljem (koji mora biti zaposlen na matičnoj organizaciji voditelja), suvoditelj pri prijavi dostavlja sve podatke kao i voditelj projekta (cjelina B Prijavnog obrasca) te se njegove/njezine kompetencije procjenjuju prema istim kriterijima kao i kompetencije voditelja projekta. Nadalje, u Administrativnom obrascu, u popisu istraživačke grupe, suvoditelja se u kategoriji „Status“ može navesti kao istraživača, a u kategoriji „Uloga“ može ga se navesti kao suradnik/suvoditelj.

O2: Prvu stranicu Prijavnog obrasca ispunjava samo voditelj projekta.

O3: U cjelini C Prijavnog obrasca suvoditelja označavate kao suradnik/voditelj.

O4: Obrazac potpora partnerske organizacije potrebno je dostaviti ako se prijavljuje bilateralni ili trilateralni projektni prijedlog.

O5: Cjelina 2. Suvoditelj projekta i partnerska organizacija ispunjava se ako se prijavljuje bilateralni ili trilateralni projektni prijedlog.

O7: Prijavnu dokumentaciju potpisuje voditelj projekta.

Uz gore navedeno, nije potrebno dostaviti dodatnu dokumentaciju koju ispunjava suvoditelj.

P: 1. Namjera je prijaviti bilatralni projekt sa institucijom u Sloveniji.

Pitanje se odnosi na Obrazac – Potpora partnerske institucije, te tko ga ispunjava i potpisuje, te što se navodi u uokvirenu rubriku?

2. Kada će biti omogućen upload na EEP sustavu, za sada je dozvoljena samo prijava IPCH-2022-10 projekta?

3. U Prijavnom obrascu treba dodati reference i životopis i voditelja partnerske institucije.Navedeno je:

Dio a. Popis postignuća (track record) voditelja projekta u posljednjih pet godina (najviše jedna stranica)

1b) Životopis voditelja projekta (najviše dvije stranice, prema sljedećem predlošku):

Da li je najviše jedna stranica za voditelja projekta i još jedna za voditelja iz partnerske institucije, odnosno dvije za svakog u dijelu 1b)?

Da li to znači da dodajemo navedene stranice za voditelja iz partnerske institucije?

O1: Obrazac sadrži popis dostupne opreme i postojećih resursa na partnerskoj ustanovi. Navedeni obrazac ispunjava suvoditelj partnerske istraživačke grupe i čelnik njegove matične organizacije.

O2: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 30. kolovoza 2022. godine.

O3. Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 26. kolovoza 2022. godine.

P: 1.  U HRZZ dokumentaciji postoji template “Potpora partnerske organizacije”. U tekstu istog dokumenta stoji “U pismo namjere navodi se popis dostupne opreme (vrijednost veća od 5.000,00 EUR) i postojećih resursa na matičnoj organizaciji za potrebe provedbe projekta.” Možete li razjasniti treba li uz ovaj vas template napisati još i “pismo namjere” nismo shvatili?

2. Imamo suradnike s dvije klinike pod KBC Split, trebamo li u potpisu “Potpore partnerske organizacije” imati potpis ravnatelja bolnice (trenutno se u template nalazi “Čelnik organizacije” ili treba dodatno  imati i potpis predstojnika njihovih klinika?

3. Na koga se misli “upravitelj podacima” na osobu ili insitutciju?

4. “Financijski plan projekta: navesti šifru, naziv projekta”. Šifra se odnosi na šifru IP-2022-10 ili šifru koju nam izbaci EPSS sustav kada prijavimo projekt na EPSS sustavu?

5. Postoji li neki template za dokument potpora organizacije?

O1: Potrebno je ispuniti samo Obrazac potpora partnerske organizacije ukoliko se prijavljuje bilateralni ili trilateralni projektni prijedlog.

O2: Za sve suradnike koji nisu zaposleni na matičnoj ustanovi voditelja potrebno je dostaviti pismo namjere na hrvatskom i engleskom jeziku potpisano od strane suradnika i čelnika njegove ustanove.

O3: Upravitelj podacima u Planu upravljanja istraživačkim podacima odnosi se na voditelja projekta ili suradnika koji će biti zadužen za pohranu i čuvanje podataka nastalih tijekom provedbe projekta.

O4: Šifra projekta generira se iz EPP sustava a odnosi se na zadnje četiri znamenke u istoj.

O5: Potpora organizacije (matična organizacija voditelja) dio je administrativnog obrasca te se kao takva ispunjava u web formi u EPP sustavu.

P: Kad mi je u Radnom planu rezultat publicirani rad u časopisu u kojem se ne plaća publiciranje, što da stavim kao Oznaku iz financijskog plana? Ostavlja li se prazna rubrika?

O: Ukoliko je u radnom planu planiran rezultat publiciran rad u časopisu bez naknade za objavu ne trebate uz njega stavljati oznaku iz financijskog plana.

P: Od 7.7. baza Šestar više ne funkcionira kao takva, već postaje dijelom CroRIS sustava? Vi ste naveli da tražite poveznice u šetar bazi, a kada sada otvorim poveznice koje sam unijela u administrativni obrazac neće mi ih više otvoriti. Obzirom da u CroRIS ne može znanstvenik unositi sam te uređaj itd (a baza CrORIS je tek nedavno zaživila), molim Vas informaciju onda jeli moguće ostaviti ovako sve kako je? Jer novom platformom CroRIs za unos sve je zakomplicirano, i ne ovisi o prijaviteljima projekata.

O: Baza podataka instrumenata za znanstvena istraživanja – ŠESTAR (ranije dostupna na adresi https://sestar.irb.hr) prenesena je 7. srpnja 2022. godine na informacijski sustav znanosti Republike Hrvatske CroRIS (dostupan na adresi https://www.croris.hr/oprema/). S navedenim datumom baza Šestar omogućuje samo pregled unesene opreme i dostupan je na adresi https://sestar.irb.hr:8443 koja će biti aktivna još neko vrijeme (unos novih podataka o instrumentima i uređivanje postojećih provodi se na CroRIS platformi). S obzirom na navedeno, Hrvatska zaklada za znanost upućuje sve predlagatelje projektnih prijedloga koji se prijavljuju na natječaj Istraživački projekti IP-2022-10 da ukoliko poveznice na znanstveno-istraživačku opremu upisanu u ŠESTAR bazi ne funkcioniraju na odgovarajući način, u natječajnu dokumentaciju umjesto njih unesu poveznice informacijskog sustava CroRIS. Također, ljubazno molimo da  se za sve vezane upite obratite na adresu croris@irb.hr .


30.08.2022.

P:  Dokument “HRZZ etička pitanja”, s tablicom koja se treba ispuniti, dostupan je samo na hrvatskom jeziku. Da li to znači   da u englesku prijavu stavljamo isto taj dokument, ili ćete na stranicu staviti istovrsni dokument na engleskom jeziku?

Odobrenje Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada potrebno je dostaviti tijekom vrednovanja projekta, a ne kod prijave?

O: Dovoljno je dostaviti ispunjeni obrazac na hrvatskom jeziku za obje verzije prijavne dokumentacije. Navedeni obrazac potrebno je priložiti prije sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava.

P:  U obrascu Plan upravljanja istraživačkim podacima potrebno je upisati tko je upravitelj podacima. Može li se upisati voditelj projekta ili to mora biti osoba koja je unutar ustanove ovlaštena za takve zadatke?

O: Upravitelj podacima u Planu upravljanja istraživačkim podacima može biti voditelj projekta ili suradnik na projektu koji će biti zadužen za upravljanje podacima prilikom provedbe projektnih aktivnosti.


26.08.2022.

P: Vezano uz bilateralne projekte sa Slovenijom, vidjela sam u odgovorima na web-stranici da se u Radnom planu navode samo aktivnosti i rezultati za koje će biti zaduženi hrvatski istraživači. Molim pojašnjenje, kako onda povezati sve ciljeve s rezultatima? Ili to nije potrebno, već samo kod određenog cilja navesti da su za to zaduženi slovenski partneri?

O: Radni plan predstavlja pregled planiranog tijeka projekta, odnosno provedbu planiranih aktivnosti i ostvarivanja zadanih ciljeva. Budući da se ciljevi planiraju na razini cijelog projekta, sve ih je potrebno navesti u Radnom planu (u slučaju bilateralnih i trilateralnih projektnih prijedloga i ciljeve koji se odnose na istraživačku grupu suvoditelja). Uz navedeno, kod određenog cilja dovoljno je naznačiti da je za njegovo ostvarivanje zadužena partnerska istraživačka grupa. Nadalje, kako se razrada Radnog plana odnosi se samo na dio projekta koji će provoditi istraživačka grupa predlagatelja projektnog prijedloga (podaci navedeni u Radnom planu podloga su za praćenje napretka projekta), u Radnom planu potrebno je navesti rezultate vezane uz ciljeve u čije će ostvarivanje biti uključena istraživačka grupa predlagatelja projektnog prijedloga. U slučaju bilateralnih i trilateralnih projektnih prijedloga,  ciljeve odnosno aktivnosti iz Radnog plana projekta za koje će biti zadužen član istraživačke grupe potrebno je navesti uz svakog suradnika u Cjelini C  Prijavnog obrasca.

P: U slučaju bilateralnog projekta, da li uputa vezana za Cjelinu B: “Za voditelje koji prijavljuju bilateralne i trilateralne projekte potrebno je navesti popis postignuća i životopis voditelja iz partnerske istraživačke grupe prema definiranom obrascu” znači da za hrvatskog voditelja pišem taj dio na max 3 stranice (13-15) i još dodatne 3 na istom obrazcu za slovenskog voditelja, znači ukupno 6 stranica B cjeline u slučaju prijavljivanja bilaterale? Ili se track record oba suvoditelj mora spojiti u jedan obrazac koji je maksimalno 3 stranice dug?

O: U slučaju bilateralnih i trilateralnih projektnih prijedloga popis postignuća (track record) i životopis voditelja partnerske istraživačke grupe navodi se prema definiranom obrascu u cjelini B Prijavnog obrasca (najviše tri stranice). U slučaju prijave bilateralnog projekta, Cjelina B imati će 6 stranica te će i ukupna dužina Prijavnog obrasca u tom slučaju biti duža.

P: Molim objašnjenje za navedeno na dnu obrasca Financijski plan: “ukupne iznose potkategorija za naredna razdoblja poslije neće biti moguće uvećavati”.

Da li to znači da će biti dopušteno prenamjenjivati sredstva samo unutar podkategorija? To je malo neobično i dosta otežava provođenje projekta, jer je prenamjenjivanje unutar 20% sredstava dopušteno u trenutno aktivnim projektima, bez ishođenja odobrenja HRZZ-a. 

Primjerice, ukoliko ostane sredstava u podkategoriji Nova oprema, nećemo moći prebaciti na drugu podkategoriju unutar te kategorije (servisno održavanje opreme), a niti u drugu kategoriju (primjerice Materijalni troškovi). Ukoliko ne bude potrebe za Servisom opreme, što je jedina stavka u toj podkategoriji, sredstva nećemo moći iskoristiti i prenamjeniti? Da li sam to dobro razumjela?

O: Navedeno znači da neće biti moguće tražiti dodatna uvećanja traženih sredstava jer će tražena sredstva na razini projekta biti ugovorena prilikom sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava. Navedeno ne isključuje mogućnost prijenosa i prenamjene sredstava preostalih nakon jednog razdoblja u iduće projektno razdoblje u okviru ukupno ugovorenih sredstava i u skladu s prihvatljivim troškovima.


23.08.2022.

P: Molim pojašnjenje vezano uz ispunjavanje financijskog plana.

Da li je dopušteno brisati stavke koje nemamo? Npr. ako se ne predviđa zapošljavanje poslijedoktoranda da li se mogu obrisati redovi tablice koji se na to odnose i potpuno ukloniti “trošak plaće” iz financijskog plana?

O: Obrasce nije dozvoljeno mijenjati, već stavke koje se ne odnose na Vaš projektni prijedlog možete u obrascu pustiti prazne i kao iznos navesti 0,00.

P: Radni obrazac upućuje na definiranje pet ciljeva. Možemo li definirati manje od pet ciljeva? Odnosno, mogu li biti definirana četiri cilja?

Zanima nas i moraju li u svakoj godini biti ostvarena minimalno 4 rezultata?

O: Prilikom ispunjavanja Radnog plana potrebno je voditi se realnim ciljevima i rezultatima projektnog prijedloga. Primjer koji ste naveli je samo ogledni primjer iz Uputa za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini.

P: U prijavnom odnosno application obrascu navedeno je da se Ciljevi označavaju s C1 do C5, dok je u radnom planu navedeno O1 do O5. da li treba poštivati navedeno od vas ili je potrebno ujednačiti kroz sve obrasce?

O: Oboje se odnosi na glavne znanstveno istraživačke ciljeve projekta te nije potrebno dodatno prilagođavati obrasce.

P1: Može li u radnom planu rezultat biti održano izlaganje na konferenciji? Ako može, treba li svako izlaganje pisati zasebno ili se može kao rezultat navesti npr. održana tri izlaganja u inozemstvu i jedno u Hrvatskoj?

P2: Trenutačno sudjelujem na projektu koji završava 2024. s 50 % radnoga vremena. Mogu li u prijavi navesti da ću kao voditeljica sudjelovati sa 70 %, s tim da će se smanjiti postotak na tekućem projektu, ili moram napisati 50 %?

P3: Stavlja li se u Prijavni obrazac, tj. Wordov dokument slika gantograma ili se mogu raspisati aktivnosti i planirani rokovi bez vizualnoga prikaza?

O1: Kao rezultati u Radnom planu navode se mjerljiva postignuća. O njihovom ostvarenju bit će potrebno izvještavati kod redovna izvješća.

Primjer ispunjavanja Radnog plana dostupan je u dokumentu Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini.

O2: Podatke je potrebno navoditi prema stanju u trenutku prijave.

O3: Poželjno je uz opisni, uključiti i vizualni prikaz.


19.08.2022.

P: U Application formu, Part A, potrebno je navesti link na projekt. Je li dovoljan link na kojem je vidljiv sažetak i osnovni podatci projekta (konkretno: link na bazu Hrvatske zaklade za znanost) ili je potreban u cijeli projekt? Ukoliko je potreban uvid u cijeli projekt, kako je to moguće izvesti, a da bude dostupno recenzentima?

O: Dovoljno je navesti poveznicu s informacijama koje ste naveli.

P: Obzirom da Hrvatska ulazi u Euro zonu, te je određen tečaj konverzije, je li potrebno raditi financijski plan u HRK?

O: Troškovi u financijskom planu na hrvatskom jeziku navode se u kunama, a na engleskom jeziku u eurima, koristeći se srednjim tečajem Hrvatske narodne banke na dan raspisa natječaja. Prije ugovaranja projekata za preračunavanje financijskog plana i ukupnog proračuna programa primjenjivat će se službeni fiksni tečaj konverzije Hrvatske narodne banke o čemu će HRZZ izdati detaljne upute.

P: Kako se radni plan izrazito razlikuje od dosadašnjih nije mi jasno da li je 5 stranica limit za pojedinačni cilj ili sveukupno? Nadalje kako se u predloženom dokumentu povezuju ciljevi sa rezultatima, da li se svaki pojedini cilj odradi od početka projekta do kraja ili se piše npr C1.D1, C1.D2, C2.D1 itd.

O: Obrazac Radni plan može sadržavati do najviše pet stranica. Više informacija o ispunjavanju Radnog plana kao i primjer ispunjavanja Radnog plana dostupno je u dokumentu Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini.

P: Molim Vas pojašnjenje i savjet, kako je moguće da se sve traženo smjesti u “Dio a. Popis postignuća (track record) voditelja projekta u posljednjih pet godina (najviše jedna stranica)”.

Najveći problem predstavlja prikaz najvažnijih rezultata, a oni se vide iz publikacija. Ako se ne napiše ispast će da nema, a ne da ne stanu u formular. Sve traženo pod ovom točkom ne stane na jednu stranicu nikako.

O: Na naslovnoj stranici Prijavnog obrasca naveden je okviran broj stranica za pojedinu cjelinu, međutim manja odstupanja su moguća.

P: U obrascu financijski plan u fusnotama je pored ostaloga navedeno da „od drugog razdoblja nadalje moguće je upisati samo ukupan iznos potkategorije te se na ovaj način mogu popuniti svi stupci narednih razdoblja koji će se detaljnije razrađivati pri predaji izvješća prethodnog razdoblja; ukupne iznose potkategorija za naredna razdoblja poslije neće biti moguće uvećavati“.

Obzirom da nigdje u obrascu nema slobodnih polja za upisivanje ukupnog iznosa potkategorije, da li je točno da od druge godine tj drugog razdoblja dovoljno samo upisati ukupni iznos kategorija (npr. ukupno 1, ukupno 2 itd.), a stupce iznad ostaviti prazne, dok se samo u 1. godini mora upisati iznos za svaku stavku?

O:  Iako će se detaljnija razrada troškova financijskog plana vršiti prilikom ugovaranja svakog pojedinog projektnog razdoblja, budući da je i Financijski plan dio prijavne dokumentacije te da je kao takav predmet vrednovanja, svakako je preporuka da se troškovi za sve godine trajanja projekta unesu prema informacijama koje su Vam dostupne u trenutku pripreme prijave.

P: Znanstvenica sam u području humanističkih znanosti, i imala bih dva pitanja u vezi kriterija vrednovanja predlagatelja projektnog prijedloga:
1. Da li se pod “dokazane primjene rezultata istraživanja u gospodarskom i/ili društvenom sektoru” ubrajaju uspješno izvedene (prihvaćene od relevantnih institucija) autorske znanstveno-stručne studije za obnovu i zaštitu kulturnih i prirodnih dobara i kulturno-povijesnih cjelina zaštićenih na državnoj i/ili svjetskoj razini – s obzirom da one predstavljaju primjenu rezultata istraživanja na polju povijesti umjetnosti u gospodarskom sektoru (primarno graditeljstvu i turizmu)?

2. Da li se pod “međunarodna priznanja poput znanstvene nagrade” ubrajaju i državne nagrade za znanost, te da li se ubrajaju priznanja u vidu prestižnih međunarodnih stipendija?

O: Sve informacije koje predlagatelji projektnih prijedloga navedu u prijavnoj dokumentaciji predmet su vrednovanja, a predlagatelji samostalno procjenjuju koje informacije će navesti sukladno pitanjima u prijavnoj dokumentaciji te uzimajući u obzir kriterije za vrednovanje.

P: Molim pojašnjenje vezano uz natječaj za istraživačke projekte, prijavni obrazac C. U obrascu je navedeno da treba navesti životopise za suradnike na projektu. Znači li to da treba priložiti životopise samo za osobe u tablici pod Dio a., označene kao suradnike – S, ili treba priložiti životopise i za doktorande (D) i poslijedoktorande (P) takodjer navedene u tablici pod Dio a.?

Vezano uz moj prethodni upit treba li navoditi cv za doktorande i poslijedoktorande vidio sam Vas odgovor od 26.7.2022:

3. U Prijavni obrazac potrebno je navesti životopise svih članova istraživačke grupe, osim doktoranda i poslijedoktoranda čije zaposlenje se planira na projektu.

Međutim, i dalje nije jasno što je sa poslijedoktorandima i doktorandima koji su već zaposleni na instituciji, dakle planiran je njihov angažman na projektu, ali ne i zaposlenje na projektu, budući su već zaposleni i imaju ugovor o radu s institucijom.

Treba li u tom slučaju za poslijedoktorande i doktorande navesti životopis?

O: Status doktoranada (D) i poslijedoktranada (P) na projektu mogu imati samo osobe za koje se planira zapošljavanje na projektu. U slučaju da je riječ o osobama koje će biti dio istraživačke grupe, ali projektom nije predviđeno njihovo zapošljavanje, takve osobe imaju status suradnika (S) i njihove životopise navodite u obrascu.

P: Molim vas, treba li u prijavnom obrascu na engleskom jeziku prevoditi naslove znanstvenih radova i knjiga objavljenih na hrvatskom jeziku? Pitam zato što bi to povećalo opseg teksta koji je limitiran propozicijama.

O: Ako je dostupan prijevod, u engleskoj verziji prijave možete navesti naslove znanstvenih radova i knjiga na engleskom jeziku.

P: Zanima me slijedeće vezano za financijski plan prijave za IP projekt: Ako predvidim plaću za postdoktoranda u prve dvije godine projekta, a tijekom prve godine uspijem dobiti dodatno financiranje i postdoka prebacim na drugi dobiveni projekt (sa duljim ugovorom), da li mogu predviđena sredstva prenamijeniti u kategorije 1-5?

O: Sredstva za plaću smatraju se namjenskim sredstvima te ih nije moguće prenamijeniti u druge stavke.

P: Vezano uz prijavu bilateralnog projekta, molim potvrdu da je za suradnike s institucije u Sloveniji potrebno sljedeće:

1. glavni istraživač ispunjava cjelinu B – predlagatelj projektnog prijedloga (da li je dovoljno na engleskom ili treba prevoditi na hrvatski?);

2. glavni istraživač iz Slovenije se registrira u EPP sustav, ali drugi  suradnici iz Slovenije ne trebaju;

3. glavni istraživač iz Slovenije treba dostaviti pismo namjere, ali drugi suradnici iz Slovenije ne trebaju;

4. glavni istraživač treba dostaviti pismo potpore partnerske organizacije s popisom opreme;

5. svi suradnici iz Slovenije se navode u dijelu C prijavnog obrasca te se dostavljaju životopisi (samo na engleskom).

Da li je potrebno dostaviti još neke dokumente vezane uz istraživače iz Slovenije?

O: Sve navedeno je u redu. Dijelove koji se odnose na glavnog istraživača partnerske istraživačke grupe dovoljno je ispuniti na engleskom jeziku u obje verzije obrazaca (hrvatskoj i engleskoj verziji). Popis postignuća glavnog istraživača partnerske istraživačke grupe potrebno je navesti i u okviru Administrativnog obrasca, točke 6. koja se odnosi na Prošireni sažetak.

P: Molim Vas još jedan odgovor (kroz 3 potpitanja).

1. Već sam 15.7. dobila odgovor, ali nije dovoljno jasan. Dakle, u Cjelini B Prijavnog obrasca stoji u fusnoti Za voditelje koji prijavljuju bilateralne i trilateralne projekte potrebno je navesti popis postignuća i životopis voditelja iz partnerske države/a prema definiranom obrascu. Moje pitanje je hoće li moja (su)voditeljica bilateralnog projekta iz Slovenije ispuniti samo slovenski formular pri ARSS ili i ja HRZZ-u također prijavljujem popis njenih postignuća i životopis? Prema kojem ‘definiranom obrascu’? 

2. Prema fusnoti broj 5 na istoj stranici (Za suvoditelja iz partnerske istraživačke grupe nije potrebno navoditi.) zaključujem da suvoditeljica iz Slovenije treba ispuniti kompletnu Cjelinu B prijavnog obrasca? Ako je tako, može li ispuniti samo englesku verziju ili mora i hrvatsku?

3. Ista formulacija  ‘Za voditelje koji prijavljuju bilateralne i trilateralne projekte potrebno je navesti popis postignuća i životopis voditelja iz partnerske države/a prema definiranom obrascu.’  je i u fusnoti broj 1 u Administrativnom obrascu. Znači li to da cijeli set pitanja pod točkom 6 (Prošireni sažetak) treba ispuniti i suvoditeljica iz Slovenije? Uključujući i pitanje 2. o HRZZ projektima, kao i 6., 7., 8. i 9., koje ću ja već napisati? 

Molim Vas jasno objašnjenje o tome što i gdje piše suvoditelj iz slovenske partnerske organizacije.

O: Popis postignuća suvoditelja bilateralnog projekta potrebno je navesti u Administrativnom obrascu, točki 6. koja se odnosi na Prošireni sažetak te Prijavnom obrascu, Cjelini B – Predlagatelj projektnog prijedloga.

Obrasce je potrebno ispuniti u obje verzije (hrvatskoj i engleskoj), ali je podatke koje ispunjava suvoditelj dovoljno navesti na engleskom jeziku (u obje verzije).

Osim navedenih popisa postignuća u posljednjih pet godina, za partnersku istraživačku grupu potrebno je ispuniti dio u Prijavnom obrascu koji se odnosi na Cjelinu A – Projektni prijedlog, dio Resursi te u Cjelini C – Istraživačka grupa i upravljanje projektom popis članova partnerske istraživačke grupe. Uz navedeno, suvoditelj treba dostaviti pismo namjere te pismo potpore partnerske organizacije s popisom opreme.

P: Molim Vas pojašnjenje na Dio a Cjeline C Prijavnog obrasca.U fusnoti 6. stoji ‘Za voditelje koji prijavljuju bilateralne i trilateralne projekte potrebno je navesti popis članova partnerske istraživačke grupe (prema definiranoj tablici) u zasebnoj tablici ispod članova istraživačke grupe iz Hrvatske.’

 U ovom objašnjenju nisu uzeti u obzir istraživači koji nisu iz Hrvatske, a nisu ni u partnerskoj organizaciji. Možete li mi potvrditi hoće li moja prijava izgledati tako da će i) u zadanoj tablici biti svi istraživači iz Hrvatske (i s moje matične ustanove i s drugog instituta i fakulteta u Hrvatskoj) i kolega iz Italije; ii) ispod nje ću kopirati drugu tablicu u kojoj će biti suvoditeljica iz slovenske partnerske institucije i  kolegica iz iste ustanove?

O: U navedenoj je cjelini potrebno prikazati članove istraživačke grupe predlagatelja projektnog prijedloga te, kako ste naveli, u slučaju bilateralnog projektnog prijedloga, i članove istraživačke grupe suvoditelja. Pravilo za suradnike je da to mogu biti osobe koje svojim kompetencijama mogu pridonijeti provedbi projekta. Stoga nije nužno da su svi istraživači iz Republike Hrvatske odnosno Slovenije, već članove istraživačke grupe prikazujete ovisno o tome je li riječ o istraživačkoj grupi predlagatelja projektnog prijedloga ili istraživačkoj grupi suvoditelja.

P: U Uputama stoji: U Administrativnom obrascu (i popisu suradnika koji se uključuju na projekt putem registracije u EPP sustav) ne navode se suradnici s partnerskih istraživačkih grupa, međutim potrebno je uključiti voditelja partnerske ustanove. Suradnici s partnerskih organizacija ne trebaju otvarati profil i registrirati se u EPP sustavu za potrebe prijave projekta.

Znači li to da se u EPP sustav prijavljuju (npr. u našem slučaju bilateralnog HRV-SLO projekta) svi suradnici iz Hrvatske (iz matične i ostalih ustanova) kao i iz Italije, a iz slovenske partnerske ustanove samo voditeljica, dok druga suradnica iz iste ustanove neće biti u popisu suradnika?

A nakon toga u istom obrascu, pod točkom 8. Projektnog sažetka, opisujemo zaduženja svih članova istraživačke grupe iako neki suradnici nisu prijavljeni, odnosno njihovo ime se pojavljuje samo u tom zadnjem dijelu Administrativnog obrasca?

Molim vas objašnjenje i/ili uputu.

O: Registracija u EPP sustav obvezna je samo za članove istraživačke grupe predlagatelja projektnog prijedloga, neovisno o tome iz koje su države ili organizacije te suvoditelj. Članovi istraživačke grupe suvoditelja ne prijavljuju se u EPP sustav, već se samo navode u Prijavnom obrascu, Cjelini C.

P: Molim Vas, možete li me uputiti kako da (u okviru bilateralnog Weave projekta) u radni plan upišem npr. terenske izlaske slovenskog dijela tima (koji su plaćeni njihovim sredstvima), kad to ne mogu povezati s financijskim stavkama (koje se odnose samo na hrvatska sredstva)? Ili će biti napisana ta aktivnost bez troška ili ta aktivnost neće biti napisana u Radnom planu, ali će onda plan biti manjkav?

Također, kad je riječ o ograničenju od dva suradnika na projektu koji mogu ići na istu konferenciju – odnosi li se to cjelokupni tim ili hrvatski tim može poslati 2 ljudi od svojih sredstava, a 2 suradnika iz Slovenije u okviru slovenskih sredstava. Naravno, to neće biti slučaj na svim konferencijama, već samo tamo gdje je zaista potrebno prezentirati rezultate potpuno različitih dijelova istraživanja.

O: Radni plan predstavlja pregled planiranog tijeka projekta, odnosno provedbu planiranih aktivnosti i ostvarivanja zadanih ciljeva. Iako se ciljevi planiraju na razini čitavog projekta (u slučaju bilateralnih projektnih prijedloga uključujući i dio projekta koji se odnosi na istraživačku grupu suvoditelja), razrada radnog plana odnosi se samo na dio koji će provoditi istraživačka grupa predlagatelja projektnog prijedloga. Podaci navedeni u Radnom planu podloga su za praćenje napretka projekta te će o ostvarenju rezultata iz radnog plana voditelj redovito izvještavati HRZZ kroz periodična izvješća.


29.07.2022.

P: 1) Treba li ‘Obrazac potpore partnerske organizacije’ ispuniti samo partnerska organizacija u Sloveniji (u okviru inicijative Weave) ili i institut s kojeg dolaze suradnici, a koji nisu na mojoj matičnoj ustanovi?

2) Treba li taj obrazac kojeg ispunjava slovenska strana biti samo na engleskom jeziku ili prilažemo i na hrvatskom?

3) Temeljem napomene ‘Pisma namjere ne dostavljaju se za suradnike koji se prijavljuju u okviru bilateralnih i trilateralnih projekata u ulozi partnerske istraživačke grupe.’ pismo namjere ne treba dostaviti nitko sa slovenske strane, niti kolega iz Italije, već samo suradnici s domaćih instituta (osim moje ustanove). Jesam li dobro razumjela?

O: 1. U slučaju bilateralnih i trilateralnih projekata potrebno je dostaviti pismo potpore partnerskih organizacija s popisom opreme (u vrijednosti većoj od 5.000,00 eura) i najznačajnijih resursa koji će se koristiti u svrhu provedbe projekta prema  predlošku na mrežnim stranicama HRZZ-a, a koje potpisuje voditelj partnerske istraživačke grupe i čelnik njegove ustanove. U slučaju Weave projekata nije nužno prilagati pisma namjere suradnika koji čine partnersku  istraživačku grupu.

2. Navedeni obrazac dostavlja se samo na engleskom jeziku i prilaže se u EPP sustav uz hrvatsku i uz englesku verziju prijave.

3. Pismo namjere trebaju dostaviti svi suradnici koji će biti uključeni u Vašu istraživačku grupu, a nisu zaposleni na Vašoj matičnoj ustanovi. To uključuje i inozemne istraživače (iz Italije).

P: U obrascu Application form da li se unose projekti Hrvatske zaklade za znanost stariji od 5 godina (konkretno: projekt HRZZ u trajanju od 2012. – 2015.godine)?

O: Za sva pitanja u okviru popisa postignuća preporuka je da se navedu reference u zadnjih pet godina.

P: Ljubazno Vas molimo objašnjenje u odjeljku C – dio B koji se odnosi na CV suradnika: što bi značilo “if the employee is a commentator”. Znači li to ukoliko je suradnik komentor doktorata, odnosno prema tome navode se mentorstva i komentorstva?

O: Ukoliko je primjenjivo, u životopis suradnika potrebno je navesti broj obranjenih diplomskih radova/broj obranjenih doktorskih radova/broj poslijedoktoranada na kojima je suradnik bio mentor i/ili komentor.

P: Financiranje – Opće informacije o projektnom prijedlogu – Klasifikacija znanstvenog područja prema ERC-i.

P1.: Navodi li se šifra ERC klasifikacije s popisa iz Priloga 1 ili iz ažurnog popisa s ERC_Panel_structure_2021_2022.pdf (europa.eu)

Prošireni sažetak – Dosadašnje sudjelovanje na projektima HRZZ-a (uloga na projektu… najvažniji rezultati).

P2.: Je li sudjelovanje u MZO/MZOS projektima (1997 – 2014), kao voditelj i suradnik, relevantno za predmetni kriterij?

P3.: Koju ulogu dodijeliti članu istraživačke grupe koji je zaposlenik (matične) institucije u nenastavnom zvanju, a u predmetnom projektu potencijalni doktorand doktorskog studija matične institucije (čije će troškove plaće i školarine doktorskog studija snositi institucija)- kao suradnika (S) ili kao doktoranda (D)?

P4. : Ako je zaposleniku iz prethodnog pitanja dodijeljena uloga doktorand (čije troškove snosi institucija – plaću i školarinu), je li moguće troškove „školarine za jednog doktoranda (najviše do 20.000,00 kn godišnje, najdulje 3 godine) prikazati u financijskom planu i potom za tog trenutno nepoznatog doktoranda prijaviti se na natječaj u okviru programa „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”?

P5.: Koju ulogu dodijeliti članu istraživačke grupe koji nije zaposlenik institucije (učestvuje u prijavi na temelju pisma namjere) i potencijalni je poslijedoktorand (obrana disertacije planirana za jesen 2022.), kao suradnika (S) ili kao poslijedoktoranda (P)?

P6: Je li potrebno navesti samo popis literature ili je pojedini izvor iz popisa literature potrebno navesti i unutar teksta prijave? Ukoliko da, trebaju li svi izvori s popisa literature biti spomenuti u tekstu prijave?

O: 1. Administrativni obrazac ispunjava se u elektroničkom obliku, u EPP sustavu stoga će popis s Klasifikacijom znanstvenih područja prema ERC-u biti dostupan u sustavu.

2. Za sva pitanja u okviru popisa postignuća preporuka je da se navedu reference u zadnjih pet godina.

3. Za zapošljavanje doktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto, stoga se u projektnoj dokumentaciji navedena osoba navodi se kao suradnik (S) na projektu. Međutim ukoliko je projektom planirano uključenje doktoranda na projekt u natječajnoj dokumentaciji potrebno je prikazati isto. Način prikazivanja doktoranda u prijavnoj dokumentaciji pojašnjen je u odgovorima koji su objavljeni na mrežnoj stranici Zaklade od 26. srpnja. Podsjećamo kako suradnici na projektu mogu biti sve osobe koje svojim kompetencijama pridonose provedbi projekta.

4. Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 26. srpnja.

5. Za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto stoga se u trenutku prijave projekta navedena osoba navodi kao suradnik (S) na projektu. Međutim ukoliko je projektom planirano zapošljavanje poslijedoktoranda na projekt u natječajnoj dokumentaciji potrebno je prikazati isto. Način prikazivanja poslijedoktoranda u prijavnoj dokumentaciji pojašnjen je u odgovorima koji su objavljeni na mrežnoj stranici Zaklade od 26. srpnja. Podsjećamo kako suradnici na projektu mogu biti sve osobe koje svojim kompetencijama pridonose provedbi projekta.

6. U prijavnom obrascu, u dijelu Reference, potrebno je navesti popis korištene literature, a svaki izvor potrebno je povezati s tekstom prijave.


26.07.2022.

P: Je li potrebno da pisma namjere za suradnike iz hrvatskih institucija budu izdana i na engleskom jeziku?

O: Za suradnike koji su zaposleni na institucijama u Hrvatskoj potrebno je dostaviti pismo namjere na hrvatskom i na engleskom jeziku.

P: 1. Nastavno na pitanje vezano uz CV suradnika i dani odgovor 22.07.2022.

prema kojemu „u ograničenje od jedne stranice nije uključen tekst uputa, a navedeni redovi ne mogu se brisati“, ljubazno molim za pojašnjenje koji tekst uputa je u pitanju (ako dobro razumijem, vidim samo jedan red viška uputa kod „članstva“).

2. Nastavno na pitanje „Cjelina B – Predlagatelj projektnog prijedloga (stranice 13-15)“ i odgovor dan 19.07.2022. „Veličina obrasca ograničena je brojem stranica te odstupanje nije prihvatljivo. U ograničenja broja stranica nisu uključene upute za ispunjavanje obrazaca“, molim Vas za još jedno pojašnjenje. Naime, ako upute za ispunjavanje obrazaca nisu uključene u ograničenja broja stranica, to znači da prijavitelj, uz postojeće upute, može unijeti 3 stranice teksta, što znači da Cjelina B može obuhvatiti i 16. stranicu, što nije u skladu s uputom „Cjelina B – Predlagatelj projektnog prijedloga  (stranice 13-15)“. Ljubazno molim za potvrdu je li u redu da Cjelina B obuhvati i 16. stranicu.

3. S obzirom na ograničenja stranica vezano uz Cjelinu B, ljubazno Vas molim za odgovor je li prihvatljivo da se publikacije citiraju kraćim stilom, npr. krateći popis autora na XXX et al., te izostavljajući naslov rada, a s obzirom da se navodi DOI oznaka?

O: 1. Predviđeni format za CV suradnika jedna je A4 stranica teksta isključujući tekst uputa po suradniku.

2. Na naslovnoj stranici Prijavnog obrasca naveden je okviran broj stranica za pojedinu cjelinu. Manja odstupanja su moguća s obzirom na to kako tekst uputa za popunjavanje obrasca u Cjelini B, dio a,  zauzima polovicu stranice.

3. U popisu postignuća potrebno je navesti publikacije s imenima svih autora i puni naziv publikacija. Ako je riječ o publikacijama s velikim brojem autora potrebno je navesti prvog i zadnjeg autora te naznačiti mjesto na kojem je naveden predlagatelj projektnog prijedloga i izravnu poveznicu na cjelokupan popis autora.

P: 1. Je li  potrebno prilikom ispunjavanja Administrativnog obrasca, dio pod nazivom “Applicant of the project proposal (PI)”  upisivati tekst u označena siva polja ili se može pisati bez tih polja (ne mijenja se font, miče se sivi template predviđen za unos teksta)? Također, za pisanje CV-a, je li vrijedi isto? 

2. U odjeljku C “Research group and project management”, mogu li se dodati laboratorijski tehničari kao članovi grupe?

3. U odjeljku CVs of collabolators, je li potrebno unositi CV doktoranada i postdoktoranada ili se to odnosi samo na CV suradnika?

O: 1. Administrativni obrazac ispunjava se u web formi u EPP sustavu koji će za prijavu biti dostupan uskoro. Podaci u životopisu upisuju se u siva polja.

2. Laboratorijski tehničari mogu biti navedeni kao suradnici te se u tom slučaju pridružuju projektu na jednak način kao i svi ostali suradnici.

3. U Prijavni obrazac potrebno je navesti životopise svih članova istraživačke grupe, osim doktoranda i poslijedoktoranda čije zaposlenje se planira na projektu. Dodatne Upute o navođenju  doktoranda i poslijedoktoranda u projektnu dokumentaciju nalaze se u Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini (Cjelina Radni plan).


22.07.2022.

P: CV mora biti na max jednoj stranici što je dosta problematično ukoliko suradnik ima nekoliko zaposlenja. Kako da se to izvede? Da li se mogu brisati redovi koji nisu popunjeni.

O: U ograničenje od jedne stranice nije uključen tekst uputa, a navedeni redovi ne mogu se brisati.


19.07.2022.

P: U administrativnom obrascu postoji stavka u kojoj se treba navesti sljedeće:

9. Resources (Specify the proposed project budget by linking the items in the financial plan with the related objectives, deliverables and activities. The budget needs to be accurate and clearly specified. Please state the percentage of the working hours which the applicant will dedicate to the project implementation).

Odnosi li se % radnog vremena na voditelja projekta (jer je napisano u jednini)?

O: Da, u okviru navedenog pitanja potrebno je navesti udio radnog vremena koji će predlagatelj posvetiti provedbi projekta.

P: 2. Cjelina B – Predlagatelj projektnog prijedloga  (stranice 13-15)

2. Applicant of the project proposal (PI)  (pages 13-15)

Nisam u mogućnosti odgovoriti niti djelomično na sva postavljena pitanja. Već nakon upisa 5 radova i projekata, prelazim 1 str., što je navedeno kao maksimalno 1 stranica.

Zadnje pitanje: Istaknite Vaš dosadašnji znanstveni doprinos u području i temi istraživanja te u izobrazbi mladih istraživača iskazan brojem uspješno obranjenih doktorskih disertacija te objavljenih zajedničkih radova (do 2500 znakova bez razmaka) – to je sigurno pola stranice.

Za CV je ispod 2 str. Je li moguće da je obrnuto? Da su 2 str. za ovaj prvi dio, Cjelina B – Predlagatelj projektnog prijedloga ?

Što mi je činiti?

O:. Veličina obrasca ograničena je brojem stranica te odstupanje nije prihvatljivo. U ograničenja broja stranica nisu uključene upute za ispunjavanju obrazaca.

P: 1. Pitanje vezano za Prijavni obrazac, dio A. c1 (Znanstvenoistraživački ciljevi projekta). Da li se traženi popis Znanstvenoistraživačkih ciljeva projekta u prijavnom obrascu (označenih s C1, C2…) treba podudarati s popisom ciljeva projekta u radnom planu (označenih s O1, O2 …)? Iako se čini da se radi o istim stvarima, zbunjujuće je što su različite oznake, a također i što među odgovorima na upite kažete “Informacije iz obrazaca nije potrebno ponavljati već se one unose na način da jedan obrazac prati sljedeći.”

2. Pitanje vezano za Prijavni obrazac, dio A.c U preambuli A.c dijela obrasca traži se da se opiše kako će se ostvariti planirani rezultati. No nije jasno u koju rubriku to treba unijeti (c1 ili c2), budući da se u te rubrike traži unos  drugih podataka.

U koju rubriku trebamo unijeti traženo, odnosno kako će se ostvariti planirani rezultati?

O1: Da, trebaju se podudarati.

O2: Navedeno se odnosi na dio c2. Očekivani rezultati projekta i njihovi učinci na područje istraživanja i šire.


15.07.2022.

P: Vezano za Cjelinu C – Istraživačka grupa i upravljanje projektom i udio radnog vremena na projektu. Na koji način se izražava udio, u postotku? Koliki je max potrebni udio vremena na voditelja za provedbu projekta? A koliki je min i max udio za ostale članove istraživačke grupe?

O: Udio radnog vremena koje će istraživač posvetiti radu na projektu izražava se u postotku. Navedeni postotak treba odgovarati realnom vremenu potrebnom za provedbu aktivnosti na projektu za koje je član istraživačke grupe zadužen što je predmet procjene tijekom postupka vrednovanja projektnog prijedloga. Očekuje se kako će svi uključeni istraživači za provedbu projektnih aktivnosti izdvojiti onoliki dio radnog vremena koji je  potreban za provođenje aktivnosti za koju su zaduženi.

P: Vezano za prijavni obrazac, Cjelinu C – Istraživačka grupa i upravljanje projektom, Uloga na projektu**,da li je dovoljno upisati cilj projekta naveden u dokumentu Radnog plana ili je potrebno detaljnije ispisivati aktivnosti tog cilja za koji je zadužen član istraživačke grupe?

O: Potrebno je navesti cilj iz Radnog plana projekta te konkretne aktivnosti za koje će član istraživačke grupe biti zadužen.

P: U obrascu životopisa za suradnike na projektu traži se zaposljenje, točnije “201? – 201? – radno mjesto” i “Ustanova”. Da li se navedeno odnosi na trenutno zaposlenje ili se trebaju navesti sva dosadašnja zaposlenje?

O: Potrebno je navesti sva ranija i sadašnje zaposlenje.

P1: Iako je već postavljeno pitanje o dozvoljenom broju stranica za Cjelinu B- Predlagatelj projekta, ja ne vidim riješenje tog pitanja. Dio B vezan za Predlagatelja projekta sastoji se od dva dijela, a i b. Za dio a predviđena je jedna stranica, koja se vrlo brzo popuni navođenjem podataka za prve tri točke iz obrasca, zaista ne vidim način da svi traženi podaci stanu na jednu stranicu. Čak i ako se radovi ne navode kao puna referenca nego se prikaže samo DOI oznakom podaci se pročiruju na dvije str.

Treba li za sljedeću stavku navesti postignuća u zadnjih 5 god ili ukupno? Ostala važna akademska postignuća: organizacija znanstvenih sastanaka (godina, naziv događaja i Vaša uloga/vrsta sastanka/broj sudionika/država), pozvana predavanja na međunarodnim konferencijama i/ili ljetnim školama; međunarodna priznanja, članstva u uredništvima časopisa, recenziranje članaka za međunarodne časopise, najvažnije znanstvene suradnje (imena suradnika, tema, ustanova, grad, država; primjena rezultata), suradnja s gospodarstvom (poduzetnički uspjesi, inovacijske aktivnosti, prijavljeni/dodijeljeni patenti).

Postoji li mogućnost da se za dio B dozvoli veći broj str.?

O1: U ograničenje broja stranice ne računaju se upute o ispunjavanju obrazaca. Za navedeno pitanje navode se postignuća neovisno o godinama. Navode se samo podaci koji su relevantni za prijavu na natječaj i koji pokazuju udovoljavanje uvjetima natječaja i kriterijima za vrednovanje.

Veličina obrasca ograničena je brojem stranica te odstupanje nije prihvatljivo.

DOPUNA ODGOVORA (21.07.2022.): U popisu postignuća voditelja projekta (Prijavni obrazac, Cjelina B, dio a) treba biti razvidna relevantnost prikazanih informacija za prijavu na ovaj natječaj. U ograničenje broja stranice ne računaju se upute o ispunjavanju obrazaca. Za navedeno pitanje preporuka je da to budu reference u zadnjih 5 godina. Navode se samo podaci koji su relevantni za prijavu na natječaj i koji pokazuju udovoljavanje uvjetima natječaja i kriterijima za vrednovanje.

Veličina obrasca ograničena je brojem stranica te odstupanje nije prihvatljivo.

P: U „Cjelini B – Predlagatelj projektnog prijedloga„ u dijelu a) se navodi “Popis postignuća (track record) voditelja projekta u posljednjih pet godina”. Da li se to vremensko razdoblje (2017-2022) osim za najznačajnije publikacije odnosi i na upite pod br. 2. Dosadašnje sudjelovanje na projektima HRZZ-a, 3. Popis znanstvenoistraživačkih projekata koji su prihvaćeni za financiranje (međunarodni i domaći), uloga na projektu (voditelj/suradnik), izvor financiranja i dodijeljena sredstva, i 4. Ostala važna akademska postignuća: organizacija znanstvenih sastanaka (godina, naziv događaja i Vaša uloga/vrsta sastanka/broj sudionika/država), pozvana predavanja na međunarodnim konferencijama i/ili ljetnim školama; međunarodna priznanja, članstva u uredništvima časopisa, recenziranje članaka za međunarodne časopise, najvažnije znanstvene suradnje (imena suradnika, tema, ustanova, grad, država; primjena rezultata), suradnja s gospodarstvom (poduzetnički uspjesi, inovacijske aktivnosti, prijavljeni/dodijeljeni patenti)?

O: Ostala pitanja nisu vremenski ograničena.

DOPUNA ODGOVORA (21.07.2022.): U Prijavnom obrascu, Cjelina B, dio a, preporuka je da se navode reference u zadnjih 5 godina.

P: U jednoj se fusnoti navodi:

[1] Za voditelje koji prijavljuju bilateralne i trilateralne projekte potrebno je navesti popis postignuća i životopis voditelja iz partnerske države/a prema definiranom obrascu.

Misli li se pri tome (u slučaju suradnje sa Slovenijom) na obrazac “Prijavna vloga Weave – Application form Weave” ili na koji drugi obrazac? Šalje li se taj obrazac na prijavu u Sloveniju ili u HRZZ?

O: Prijava na natječaj IP-2022-10, neovisno o tome je li riječ o bilateralnim projektnim prijedlozima ili ne, podnosi se na obrascima koje je objavila HRZZ zajedno s natječajem. Podaci koje ste naveli dio su prijavnog obrasca, Cjelina B – Predlagatelj projektnog prijedloga. Prijava projeknog prijedloga podnosi se HRZZ-u.

Suradnika iz Slovenije uputite na Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) kako bi se pravovremeno upoznao s obvezama koje ima vezano uz prijavu na ovaj bilateralan natječaj jer se suradnici prijavljuju sukladno uputama njihove Agencije (ARRS).

P1: Za prijavu na natječaj potrebna je potpora partnerske organizacije.

Tekst istoga glasi:

NAZIV ORGANIZACIJE, koja je pravna osoba prijavitelja, potvrđuje svoju namjeru da IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA osigura uspješno izvođenje projekta kroz dolje navedene resurse, u slučaju da projektni prijedlog naziva NAZIV PROJEKTNOG PRIJEDLOGA bude financiran. U pismo namjere navodi se popis dostupne opreme (vrijednost veća od 5.000,00 EUR) i postojećih resursa na matičnoj organizaciji za potrebe provedbe projekta.

Za istinitost i točnost podataka dostavljenih u obrascu jamči isključivo zakonski zastupnik znanstvene organizacije svojim potpisom.

 

Također za potpis ima opcija “Predlagatelj projektnog prijedloga” i “čelnik organizacija”

 

Pod NAZIV ORGANIZACIJE se vjerujem odnosi na organizaciju (firmu) koja nije Institucija voditelja projekta?

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA – to je jasno

 

Tko se potpisuje pod “Predlagatelj projektnog prijedloga”, a tko pod “Čelnik organizacije”?

Prema navedenom obrascu ne mogu vidjeti gdje se piše ime suradnika na projektu ukoliko se uopće negdje piše.

O1: Pitanja koja ste naveli odnose se na matičnu organizaciju na kojoj je zaposlen predlagatelj projektnog prijedloga. Pod „Čelnik organizacije“ potpisuje se osoba ovlaštena za zastupanje organizacije na kojoj je zaposlen predlagatelj projektnog prijedloga, najčešće ravnatelj ili dekan.


12.07.2022.

P: U Uputama piše “U financijskome se planu planiraju troškovi sukladno izvještajnim razdobljima.”. Međutim, nisam uspio naći određenje tih razdoblja. Radi li se o godišnjim izvještajima ili o ritmu 12/18/18 mjeseci?

O: Obrazac Financijski plan razrađen je na četiri razdoblja po 12 mjeseci.

P: U dokumentu HRZZ_IP_2022_10_TEKST-NATJECAJA.PDF na 4. stranici, na početku poglavlja Financiranje stoji sljedeća rečenica:

Iznos financiranja treba biti ravnomjerno raspoređen tijekom svih godina provedbe projekta i može iznositi 25 % ukupne vrijednosti projekta godišnje.

Time je zapravo zadano da iznos financiranja za svaku godinu projekta mora biti egzaktno isti. Možete li to potvrditi?

O: Osim u slučaju da priroda predloženog istraživanja zahtijeva drugačije, iznos financiranja treba biti ravnomjerno raspoređen tijekom svih godina provedbe projekta.

P: Vezano za prijavni obrazac i max dopušteni broj stranica (12), uz napomenu da ne smijemo pomicati ništa u tablici (pojašnjenja u svakom paragrafu od strane HRZZ (npr. 7 redaka oduzimaju pojašnjenja), na koji način da se “vodimo” brojem stranica? Jednostavno izbrojiti retke HRZZ pojašnjenja i sebi “dopustiti” toliko slobode s brojem stranica?

O: U ograničenje broja stranice ne računaju se upute o ispunjavanju obrazaca.

P: Vezano za pitanje u prijavnom obrascu (c2. Očekivani rezultati projekta i njihovi učinci na područje istraživanja i šire) i radni plan (odvojeni word dokument). U word dokumentu radnog plana po godinama se razlažu rezultati (deliverables), a u prijavnom obrascu što je potrebno, ponovno “ponavljati” nešto što je rečeno/napisano u radnom planu (odvojeni word dokument)? Pošto smo skučeni i limitirani brojem stranica vrlo je teško procjenjivati što je pjesnik htio reći odnosno koliko na široko opet trebamo raspisivati rezultate koji su već navedeni u odvojenom radnom planu (tablici).  Također  “ponavljamo” ciljeve istraživanja u aplikacijskom obrascu i tom odvojenom “radnom planu” dokumentu, tako da uz činjenicu da pišemo projekt na dva jezika ovoliko dokumentacije zbilja čovjeku remeti koncentraciju oko stvarnog problema a to je “projektna ideja”.

O: Informacije iz obrazaca nije potrebno ponavljati već se one unose na način da jedan obrazac prati sljedeći. Sve infromacije koje predlagatelji projektnih prijedloga navedu u prijavnoj odkumentaciji premet su vrednovanja.

P: Uključuje li maksimalni broj znakova sažetka projektnog prijedloga (2000 znakova) razmake između riječi ili ne?

O: Ograničenje se odnosi na znakove bez razmaka.

P: Molim Vas za objašnjenje kako je moguće unutar Application Form-a (Part a. Track record of the applicant (PI) in the last 5 years (maximum 1 page)) ispuniti zadani kriterij od jedne stranice? Popis 5 radova uz pitanja/objašnjenja koji se nalaze u samom obrascu (a koja ne smijemo brisati) već iziskuju 1 stranicu. Kako je moguće dodati opise na još 4 pitanja u tu istu stranicu, napose što u pitanju 5. stoji dodatan kriterij da se može koristiti “up to 2500 characters without spaces”, što zauzima barem pola stranice. Molim vas za jasno obrazloženje jeli moguće izaći iz zadanih okvira od jedne stranice te koliko je dozvoljeno.

O: U ograničenje broja stranice ne računaju se upute o ispunjavanju obrazaca.

P1: Naveli ste da je u prijavnom obrascu potrebno navesti samo ukupne iznose, a u obrascu za financijski plan potrebno je razraditi troškove po kategorijama i potkategorijama.

Znači li to da je dovoljno napisati ukupne iznose 1. Costs for research, 2. Costs for personnel, 3. Equipment costs, 4. Costs for training, dissemination, and collaboration, 5. Costs for publishing in open access journals (Open Acess), odnosno da samo u jednoj koloni navedemo ukupan iznos svih tih stavki?

U Financijskom planu, određene podkategorije ako imaju iznos 0 kn, možemo li ih izbrisati, odnosno npr, ako postoji 4.1. Trainings, a mi je nemamo u planu, to možemo izbrisati u potpunosti?

P2: U administrativnom obrascu postoji stavka u kojoj se treba navesti sljedeće:

9. Resources (Specify the proposed project budget by linking the items in the financial plan with the related objectives, deliverables and activities. The budget needs to be accurate and clearly specified. Please state the percentage of the working hours which the applicant will dedicate to the project implementation).

Obzirom da ste napisali maksimalno 2500 riječi, nismo sigurni kako da to sve obuhvatimo? Jeli dovoljno povući paralelu s radnim planom, npr napisati 2. Costs for personnel: 2.1. tution fee for PhD student (D3_O1 and D4_O1). No, obzirom da je ovo administrativni obrazac pretpostavljamo da se ovdje radni plan ne gleda?

O1: U obrascu Financijskog plana dovoljno je navesti samo ukupne iznose na razini kategorija i stavki. Obrasce nije dozvoljeno mijenjati, već stavke  koje se ne odnose na Vaš projektni prijedlog možete u obrascu pustiti prazne i kao iznos navesti 0,00.

O2: Pitanje 9. iz Administrativnog obrasca dio je Proširenog sažetka temeljem kojeg se provodi vrednovanje u prvome krugu. Stoga je za navedeno pitanje potrebno unijeti upravo podatke koje ste i naveli na način da planirane ciljeve i rezultate iz Radnog plana povežete s oznakama iz Financijskog plana.


08.07.2022.

P: Pod popratnu dokumentaciju za IP-2022-10 navedena je i potvrda o etičnosti istraživanja. Vrijedi li kao i u prethodnim natječajnim pozivima da se potvrda nadležnog etičko tijela ne mora dostaviti odmah pri prijavi na natječaj, nego do kraja vrednovanja?
O: Potvrdu etičkog povjerenstva moguće je priložiti i naknadno, tijekom vrednovanja projektnoga prijedloga ili po završetku, ali svakako ju je potrebno priložiti prije sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava.
P: Unutar prijavnog obrasca se nalazi tablica za financijski plan. Znači li to da identičnu tablicu koja je u excelu naziva Financijski plan, trebamo napraviti i u prijavnom obrascu?
O: Financijski plan kao i tablicu s prikazom planiranih resursa u Prijavnom obrascu potrebno je ispuniti slijedeći zadane obrasce i upute.  U prijavnom obrascu potrebno navesti samo ukupne iznose, a u obrascu za financijski plan potrebno je razraditi troškove po kategorijama i potkategorijama.


24.06.2022.

P: Pod stavku c1 treba navesti znanstveno istraživačke ciljeve projekta (C1 do C5 ili po potrebi dodati redove).

Da li u toj tablici može cilj imati podstavku? Dakle, da li može biti c.1.1, c.1.2, c2.1, itd. ili isključivo cilj mora biti dosta širok (c1, c2, itd.)? Ukoliko ne da li se u stavci c2 može svaki cilj podijeliti na podstavke radi lakšeg praćenja planiranih rezultata i samog projekta?

O: Potrebno je navesti glavne znanstveno istraživačke ciljeve projekta.

P: Kod prijave Istraživačkog projekta IP-2022-10 kao natječajna i prijavna dokumentacija stoji Plana upravljanja istraživačkim podacima (PUP) zanima me je li to obvezna dokumentacija za humanističke grane te na koji način popuniti dokumentaciju, npr. izračunati količinu podataka u MB/GB/TB?

O: Plan upravljanja istraživačkim podacima čini obvezni sadržaj prijave neovisno o znanstvenom području istraživanja. S obzirom na vrstu istraživanja i vrstu podataka koji se obrađuju u Vašem istraživanju pokušajte procijeniti koja je očekivana količina podataka koja će se prikupiti i čuvati tijekom projekta ovisno o tipu datoteke u koje ćete pohranjivati rezultate istraživanja.


21.06.2022.

P: Da li je bolje izbrisati ona pojašnjenja u kurzivu ispod cjelina projektnog prijedloga iz kojih se vidi što se traži da se opiše u projektu ili ih je potrebno ostaviti da onaj koji čita točno zna što je trebalo napisati?

O: Obrasce nije dozvoljeno mijenjati.


14.06.2022.

P: U dijelu C, u C2 piše da uključimo Gantov dijagram u objašnjenje? Znači li to da možemo kopirati excel tablicu ili na koji način da to prikažemo?

O: U Prijavnom obrascu, cjelini A, djelu c2, potrebno je prikazati očekivane rezultate projekta na način iz kojeg je jasno vidljiv tijek njihova ostavarivanja uključujući i točke provjere.


07.06.2022.

P:  U uputama navodite da se detaljno ispuni radni plan „u kojemu će jasno biti navedeni ciljevi, rezultati i aktivnosti“. (stranica 16, „važna napomena“).

No nigdje drugdje u tekstu niti u tablicama koje služe kao primjer ispunjavanja radnog plana nisu nigdje naznačene aktivnosti. Stoga je moje pitanje je li su aktivnosti potrebne da se opise radni plan i ako jesu, gdje bi iste trebale biti napisane (npr. iza rezultata kod svake godine ili na nekom drugom mjestu), obzirom da to nigdje nije naznačeno.

O: U radni plan dovoljno je unijeti planirane ciljeve i rezultate projekta te oznake iz financijskog plana vezene uz ostvarivanje istih.


03.06.2022.

P:  Je li se može brisati tekst u kućicama u kojem se navodi što mora sadržavati određena cjelina Administrativnom obrascu i obrascu aplikacije? Mislio sam nakon što se ispuni određena cjelina i kada aplikacija bude spremna za slanje da se taj dio makne. 

O: Obrasce nije dopušteno mijenjati.