30.09.2022.

P: Može li se profesor koji ima aktivnu ulogu kao voditelj na jednom HRZZ projektu postaviti kao suradnik na dvije različite prijave projekta za ovaj natječaj te se, u slučaju da oba projekta dobiju financiranje, naknadno povući s jednog projekta?

O: Uvjetima Natječaja propisano je da jedan istraživač može istodobno imati najviše dvije aktivne uloge na HRZZ projektima, stoga navedena osoba uz postojeću aktivnu ulogu na ovom natječaju može biti suradnik na jednom projektu. Upućujemo Vas kako su tekstom natječaja određeni uvjeti za prijavu HRZZ projekata.

P: Vezano uz otvoren natječaj za prijavu istraživačkog projekta HRZZ IP-2022-10 molimo Vas za informacije vezano uz zapošljavanje poslijedoktoranda na projektu IP-2022-10:

1. Planiramo zaposliti osobu koja je trenutno asistent te se financira iz projekta (EU,ESIF) i u obvezi je doktorirati sredinom sljedeće godine. Zanima nas da li je moguće sklapanje ugovora s tom osobom (poslijedoktorandom) u trajanju od 4 godine na projektu IP-2022-10 ?

2. Možemo li kod planiranja troška plaće za poslijedoktoranda uzeti u obzir i procijenjeno povećanje osnovice od 5% ?

3. Kod ograničenja financiranja sudjelovanja na skupovima na 2 sudionika po kongresu, misli li se to na jedan sažetak ili se može financirati za više suradnika ukoliko svatko ima svoje rezultate za prezentiranje ?

O1: Poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom HRZZ projektu do najviše dvije godine.

O2: Prilikom procjene troška plaće, moguće je predvidjeti i okolnosti koje bi mogle biti od utjecaja na izmjenu visine plaće.

O3: Troškovi konferencija mogu se predvidjeti za najviše dva člana istraživačke grupe po konferenciji.


27.09.2022.

P: Znanstvenik je prijavio projekt na natječaj IPS-2022-02, te prijavljuje drugi projekt na ovaj natječaj u svojstvu voditelja.

1. Da li se na ovaj natječaj može prijaviti u sklopu još jednog projekta u svojstvu suradnika?

2. U slučaju da svi projekti budu prihvaćeni za financiranje može li istraživač prihvatiti sve dodijeljene uloge odjednom ili mora odabrati?

3. O: 1. Uvjetima Natječaja propisano je da jedan istraživač može istodobno imati najviše dvije aktivne uloge na HRZZ projektima.

Da li pod jedan istraživač može istodobno imati najviše dvije aktivne uloge na HRZZ projektima znači da znanstvenik ne smije u EPP sustavu imati tri prijave istovremeno iako su sve tri još u evaluaciji?

O: 1. 2. i 3. Istraživač može imati istovremeno dvije aktivne uloge na HRZZ projektima, osim u slučaju projekata koji završavaju do 1. rujna 2023. godine. Ako prethodno postoje dvije aktivne uloge na HRZZ projektima, nije moguće izvršiti prijavu na treći projekt.


23.09.2022.

P: Zanima me mogu li, kao voditeljica projekta s postotkom od 90%, sudjelovati na drugom projektu kao suradnica. Postojeći projekt traje do početka 2025., pa bi na drugom projektu bila angažirana prve dvije godine 10 % a druge dvije godine 30 %. Također, planiram ponovno prijaviti novi projekt nakon što završi razdoblje projekta koji vodim. Molim Vas da mi odgovorite postoje li neki uvjeti o minimalnom postotku suradnika odnosno voditelja (je li dovoljno 70%)?

O: Ukoliko Vam je „voditelj projekta“ jedina aktivna uloga, možete sudjelovati na drugom projektu u ulozi suradnika. Naime, postotak radnog vremena voditelja projekta nije unaprijed definiran, ali treba biti prilagođen projektnim aktivnostima. HRZZ očekuje da voditelj projekta može izvršavati projektne aktivnosti u skladu s Radnim planom projekta, a radno opterećenje predlaže sam voditelj u suglasnosti s matičnom ustanovom. Stoga, ukoliko

Nadalje, udio radnog vremena koje će suradnik posvetiti radu na projektu treba odgovarati realnom vremenu potrebnom za provedbu aktivnosti na projektu za koje je član istraživačke grupe zadužen što je predmet procjene tijekom postupka vrednovanja projektnog prijedloga. Očekuje se kako će svi uključeni istraživači za provedbu projektnih aktivnosti izdvojiti onoliki dio radnog vremena koji je  potreban za provođenje aktivnosti za koju su zaduženi.

P: Planiram prijaviti bilateralni projekt sa kolegama iz Slovenije. Prema Vašim uputama jasno je da se slovenska institucija prikazuje kao PARTNERSKA organizacija.

Međutim, u hrvatskoj istraživačkoj grupi koja uključuju mene i kolege s moje matične institucije (Institut Ruđer Bošković) sudjelovat će i troje kolege s druge institucije (Sveučilište u Zadru) koji će u ostvarivanju radnog plana, odnosno aktivnosti na projektu sudjelovati s opremom koju će osigurati njihova institucija.

Zanima me sljedeće? Može li se njihova institucija također prikazati kao PARTNERSKA organizacija s obzirom da u provedbi projekta sudjeluje sa svojom opremom i resursima?

U slučaju da se njihova institucija može prikazati kao druga PARTNERSKA organizacija, može li predstavnik te grupe biti drugi suvoditelj na projektu?

U slučaju da se njihova institucija NE može prikazati kao PARTNERSKA ORGANIZACIJA znači li to da njihova institucija NIJE obvezna dostaviti pismo potpore partnerskih organizacija s popisom opreme i najznačajnijih resursa koji će se koristiti u svrhu provedbe projekta, već da su samo obvezni dostaviti potpisano pismo namjere za sudjelovanje u predloženom projektu u slobodnoj formi?

O: Sukladno uputama, u slučaju prijave bilateralnog projektnog prijedloga partnerska organizacija može biti organizacija iz Slovenije. Ostale organizacije/suradnici koji će sudjelovati u provedbi Vašeg istraživanja uključuju se na projekt kao suradnici/članovi istraživačke grupe. Pismo potpore partnerske organizacije u tom slučaju dostavlja partnerska organizacija iz Slovenije, a suradnici koji su zaposleni drugim organizacijama (nisu zaposleni na matičnoj ustanovi projekta) trebaju dostaviti pismo namjere o sudjelovanju na projektu.

P: 1. Vrijedi li i u slučaju bilateralnog projektnog prijedloga da PI / Voditelj projekta bude zaposlen na neodređeno i/ili da je izabran u znanstveno-nastavno zvanje?

2. Ako prethodno vrijedi, mora li voditelj s druge strane u bilateralnoj inicijativi također zadovoljavati navedene uvjete (ugovor na neodređeno i / ili izbor u znanstveno-nastavno zvanje)?

3. Ponovno, ako pitanje pod 1. vrijedi, mora li voditelj zadovoljavati navedene uvjete u trenutku predaje projektnog prijedloga ili ih može izvršiti u trenutku predviđenog početka projekta? Kolega iz Ljubljane je trenutno u procesu izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta, ali nije izgledno da će proces završiti do trenutka predaje projekta.

O: 1. Sukladno uvjetima Natječaja, voditelj projekta treba biti znanstvenik koji je u stalnom radnom odnosu.

2. i 3. Voditelj partnerske istraživačke grupe prijavljuje projektni prijedlog agenciji ARRS sukladno njihovim pravilima.

P: Znanstvenik je prijavio projekt na natječaj IPS-2022-02, te prijavljuje drugi projekt na ovaj natječaj u svojstvu voditelja.

1. Da li se na ovaj natječaj može prijaviti u sklopu još jednog projekta u svojstvu suradnika?

2. U slučaju da svi projekti budu prihvaćeni za financiranje može li istraživač prihvatiti sve dodijeljene uloge odjednom ili mora odabrati?

O: 1. Uvjetima Natječaja propisano je da jedan istraživač može istodobno imati najviše dvije aktivne uloge na HRZZ projektima.

P: Molimo vas za tumačenje kriterija za vrednovanje u prvom krugu, u kategoriji Predlagatelj projektnog prijedloga za društvene i humanističke znanosti.

U kriterijima stoji:

1.   Predlagatelj  projektnog  prijedloga  istraživački  je  aktivan  u  posljednjih  pet godina što je razvidno iz :

Pet objavljenih radova u vodećim međunarodnim časopisima iz područja istraživanja, u kojima je glavni ili dopisni (corresponding) autor, koji se nalaze u prvom kvartilu časopisa u razmatranom području znanosti prema relevantnim znanstvenim bazama (Web of Science ili Scopus) (ako je predlagatelj iz društvenoga ili humanističkoga područja, najmanje polovica upisanih publikacija treba zadovoljavati navedeni uvjet objavljenih radova, knjiga ili radova u međunarodno recenziranim publikacijama).

Zanima nas sljedeće… Ako je predlagatelj iz društvenoga ili humanističkoga područja, MORA li on imati:

a) najmanje 3 rada (dakle polovina) u prvom kvartilu vodećih međunarodnih časopisa + 2 rada koji mogu biti knjige ili drugi radovi u međunarodno recenziranim publikacijama (ne nužno zastupljenim u WOSu ili Scopusu).

ili  b) bilo kojih 5 radova (npr. 4 knjige i 1 rad u međunarodno recenziranoj publikaciji)?

U slučaju da prijavitelj projekta iz društvenoga ili humanističkoga područja nema radove u prvom kvartilu vodećih međunarodnih časopisa iz područja istraživanja, je li taj kriterij eliminacijski (projektni prijedlog neće proći vrednovanje u prvom krugu) ili se na neki način umanjuje ocjena, ali projekt može ići na daljnje vrednovanje (ako su drugi kriteriji zadovoljeni)?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 22. srpnja.


20.09.2022.

P: Naveli ste da su neprihvatljivi troškovi tiskanja knjige kao ishoda projekta, no je li moguće navesti “troškovi financiranja sve do tiska”? Također, jedan od ciljeva projekta bi bilo istraživanje koje bi dovelo do objave 2 toma izvornog rada, te me zanima je li to prihvatljiv ishod projekta?

O: Natječajem je prihvatljiv trošak grafičke pripreme za tisak knjiga i publikacija s rezultatima provedbe projekta (do 10.000,00 kuna po godini).

P: Planiram prijaviti bilateralni projekt na natječaj IP-2022-10. Imam dva pitanja:

1. Mogu li prijaviti interdisciplinarni projekt ako je moja institucija akreditirana u području Biomedicina i zdravstvo (jedna od “disciplina” projekta je i Biomedicina i zdravstvo)?

2. Je li dozvoljeno zaposliti dva poslijedoktoranda na projektu – prvog u prve dvije godine, a drugog u druge dvije godine projekta?

O: 1. Ukoliko je matična organizacija voditelja projekta akreditirana za područje biomedicina i zdravstvo prilikom prijave interdisciplinarnog projekta navedeno područje označujete brojem 1 kao primarno znanstveno područje.

2. Navedeno je moguće.


16.09.2022.

P: Na temelju iskustva kolega iz inozemstva u provedbi sličnih projekata, planirali smo u sklopu projektne prijave, pod ostalu dokumentaciju, priložiti pisma podrške nekoliko istaknutih članova akademske zajednice iz područja koja su tematski bliska temi projekta. Oni, pritom, ne bi sudjelovali u provođenju radnog plana niti bi preuzeli ikakvu obvezu vezanu za provedbu projekta, što bi izrijekom bilo istaknuto u pripadajućem dokumentu. Njihov angažman bi bio isključivo na volonterskoj osnovi (npr., pružanjem poveznica na srodne istraživačke programe u koje su i sami uključeni), bez financijske naknade i u mjeri u kojoj oni smatraju prikladnim, a formalno bi bili okupljeni u tzv. savjetodavni odbor (Advisory Board).

O: Uloga konzultanta/savjetnika nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2022-10 te se navedeno neće vrednovati. Kao dio istraživačke grupe mogu se prikazati i vrednovati samo voditelj projekta i suradnici navedeni u administrativnom obrascu, Cjelini C prijavnog obrasca i Radnom planu projekta. Voditelj projekta tijekom provedbe projekta može organizirati i provoditi savjetodavne aktivnosti s drugim znanstvenicima u cilju uspješnije provedbe projekta, međutim isto nije uključeno u dokumentaciju o provedbi projekta (Radni plan).

P: Da li se pod točkom:

Popis znanstvenoistraživačkih projekata koji su prihvaćeni za financiranje (međunarodni i domaći), uloga na projektu (voditelj/suradnik), izvor financiranja i dodijeljena sredstva. Dodajte poveznice na mrežne stranice financiranih projekata. Istaknite najvažnije rezultate i publikacije koji su proizašli iz projekata. * 

misli na projekte u tijeku ili na sve projekte na kojima sam sudjelovala?

O: Navedeno pitanje u cjelini B, Dio a. Popis postignuća (track record) voditelja projekta u posljednjih pet godina se odnosi na popis znanstvenoistraživačkih projekata koji su u tijeku ili su završeni.

P: Prema natječaju stoji da je ovim natječajem predviđeno samo zapošljavanje postdoktoranada na dvije godine.

Drugim riječima, natječaji za radna mjesta na projektu mogu se raspisati samo za postdoktorande, a ne i za doktorande?

Postoji li neki način, da doktoranda kojeg se planira prijaviti na projekt zasada pod nazivom doktorand (D), da ga se tijekom trajanja projekta i zaposli na projekt u punom radnom odnosu? Hoće li tijekom trajanja ovog projekta (ukoliko se dobije financiranje) biti otvoreni natječaji razvoja karijera mladih istraživača pa da se aktivni doktorandi prijave u sklopu tog natječaja te se kao suradnici i zaposle na ovom projektu?

O: Natječajem je moguće predvidjeti troškove plaće poslijedoktoranda. U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) putem poziva Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti planira se zapošljavanje mladih istraživača na poslijediplomskoj razini. Više informacija o navedenom pozivu bit će pravovremeno objavljeno na mrežnoj stranici Zaklade.

P: Vezano uz uvjete za voditelja projekta – uspješno mentorstvo doktoranada.

Da li je prihvatljivo ukoliko je planirana obrana doktorata sa doktorandom do kraja 2022. godine s kojim postoje objavljeni radovi (vise od 3) indeksiranih u WOS-u.

O: Navedeno nije prihvatljivo s obzirom na to da se u navedenom pitanju traže informacije o broju obranjenih diplomskih radova/broj obranjenih doktorskih radova/broj poslijedoktoranada.

Ovu informaciju možete navesti u Cjelini B, dio a, pitanje 5 Istaknite Vaš dosadašnji znanstveni doprinos u području i temi istraživanja te u izobrazbi mladih istraživača iskazan brojem uspješno obranjenih doktorskih disertacija te objavljenih zajedničkih radova (do 2500 znakova bez razmaka).

P: 1. Prilikom prijave HRZZ-u bilateralnog projekta sa slovenskom institucijom, da li je znanstvenika koji će se na slovenski strane natječaj prijaviti kao voditelj, potrebno (unutar EPP HRZZ-a) prijavljivati kao suradnika, suvoditelja ili člana istraživačke skupine, ili…?

2. Na koji način će biti vrednovani voditelji slovenskog dijela? Da li HRZZ postavlja kriterije za to, npr. prema kriterijima za voditelje HR dijela prilikom prvog dijela vrednovanja?

3. Što ako projekt bude odobren od strane HRRZ, ali ne prođe na ARRS?

4. Ukoliko bi u projektu sa slovenske strane sudjelovale dvije različite institucije (recimo dva fakulteta s istog sveučilišta), tada će jedna od njih preuzeti vodeću ulogu na slovenskom natječaju. Druga se onda uključuje kao partner?

O: 1. Voditelja partnerske istraživačke grupe prijavljujete kao suvoditelja.

2. Suvoditelj projekta bit će vrednovan po istim kriterijima kao i predlagatelj projektnog prijedloga.

3. Na natječaju IP-2022-10 HRZZ je vodeća agencija koja provodi vrednovanje projekata. O načinu i načelima financiranja u okviru Weave inicijative upućujemo Vas na mrežne stranice HRZZ-a.

4. Ukoliko se prijavljuje bilateralni projektni prijedlog tada se prijavljuje jedna partnerska organizacija, a u provedbu dijela istraživanja koje provodi partnerska istraživačka grupa mogu biti uključeni suradnici (članovi istraživačke grupe) s drugih organizacija.

P: Dolazim sa ustanove koja je akreditirana za društveno područje znanosti, ali prijavljujem interdisciplinarni projekt koji uključuje dva dodatna područja (biomedicina, biotehničke znanosti). Molim vas potvrdu da ukupno financiranje za četiri godine takvog projekta može biti od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna.

O: Ukoliko matična organizacija voditelja projekta akreditirana za područje društvenih znanosti i to područje označujete brojem 1 kao primarno znanstveno područje. Sukladno tome, najveći iznos financiranja projekta može biti od 600.000,00 do 900.000,00 kuna.


13.09.2022.

P: Imam pitanje s obzirom da ću prijaviti bilateralni projekt sa Slovenskom grupom, pa me zanima što znači u Administrative formu. Traže li se sredstva i od Slovenske zaklade ili to ostavljamo prazno.

O: U slučaju prijave bilateralnog projektnog prijedloga potrebno je navesti i iznos financiranja koje traži partnerska istraživačka grupa od agencije kod koje prijavljuje projektni prijedlog.

P: Institucija koja je nositelj sa slovenske strane treba ispuniti obrazac Partner institution support koji potpisuje slovenski suvoditelj i čelnik njegove institucije. Međutim, u slovenskom istraživačkom timu sudjeluju suradnici s još dvije institucije. Da li treba u dokument Partner institution support staviti i opremu tih drugih dviju institucija i tko treba u tom slučaju potpisati dokument?

O: U slučaju prijave bilateralnog projektnog prijedloga potrebno je dostaviti samo ispunjeni obrazac Potpora partnerske organizacije koju potpisuje suvoditelj projekta i čelnik njegove institucije. U navedenom obrascu navodi se potpora partnerske organizacije suvoditelja projekta.

P: 1. Treba li u EPP sustav priključivati i slovenske partnere istraživače, ili oni idu preko svojih sustava i obrazaca.

2. Nije jasno je li suma predviđena od slovenske zaklade ARRS ulazi u maksimum 1.500.000,00 kn ili je to poseban budžet koji ide preko slovenaca dodatno.

O: 1. U slučaju prijave bilateralnog projektnog prijedloga, suvoditelj partnerske istraživačke grupe treba se registrirati u EPP sustav kako biste ga mogli uključiti kao suvoditelja na svoj projekt. Suradnici koji će sudjelovati u provedbi aktivnosti suradne istraživačke grupe ne trebaju se registrirati u EPP sustav. Popis članova partnerske istraživačke grupe potrebno je priložiti u Prijavnom obrascu u Cjelini C ispod popisa članova istraživačke grupe iz Hrvatske.

2. Navedeni iznos koji spominjete odnosi se na makismum sredstava koje HRZZ može isplatiti po projektu ovisno o znanstvenom području. Slovenski partner s kojim prijavljujete bilateralni projektni prijedlog prijavljuje svoj dio istraživanja ARRS-u prema njihovim pravilima.

P: Projekt prijavljuje grupa s fakulteta A s hrvatskog sveučilišta te bi fakultet A bio nositelj projekta (dakle prijavio bi se istraživački projekt, ne bilateralni). Grupa s fakulteta B, također s hrvatskog sveučilišta, bila bi uključena u projekt te bi sudjelovala u ostvarivanju nekih ciljeva na projektu. Da li je moguće u tom slučaju da grupa s fakulteta B koristi sredstva s projekta primjerice za odlazak na konferencije?

O: Ukoliko će grupa s fakulteta B biti uključena u provedbu projektnog prijedloga u ulozi suradnika na projektu tada se za njih mogu planirati sredstva za aktivno sudjelovanje na konferencijama.


09.09.2022.

P: Projektni prijedlog je na natječaju IP-2020-02 pozitivno ocijenjen i našao se na rezervnoj listi prijedloga predviđenih za financiranje ovisno o dostupnim financijskim sredstvima. Budući da u konačnici nije bilo moguće osigurati sredstva za njegovo financiranje, molim vas koji je postupak u ponovnoj prijavi istog ili sličnog projektnog prijedloga za aktualni natječaj IP-2022-10?

O: Postupak prijave isti je za sve prijave na ovaj natječaj, a dodjela sredstava provodi se po kompetitivnom načelu.

P: 1. Zanima me postoji li “poželjan” odnos sredstava koje traži hrvatski partner i sredstava koje traži slovenski partner. Moj slovenski partner planira zatražiti sumu koja je znatno veća od moje te se pitam kako vrednovatelji gledaju na to.

2. Prijavni obrazac, cjelina B, dio a. Traži se popis pet naj značajnih publikacija iz područja istraživanja. Zanima se što se točno smatra područjem istraživanja – je li to znanstveno područje, ili uža tema istraživanja?

O: 1. Ne postoji poželjan omjer traženih sredstava za financiranje projekta. Maksimalan iznos financiranja od strane HRZZ-a propisan je uvjetima Natječaja.

2. Navedeno se odnosi na popis pet najznačajnih publikacija iz područja koje je obuhvaćeno temom istraživanja.

P: U uputama za financiranje piše da ukupno financiranje za četiri godine projekta može biti od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna.

Dalje je navedeno: „Najmanji ukupni iznos financiranja za sve četiri godine, isključujući troškove osoblja, ne može biti manji od 300.000,00 kuna“.

Tematika projekta je softverska te ne zahtijeva kupovinu opreme, troškovi su većinom diseminacije i usavršavanja. Zanima me može li se prijaviti projekt bez zapošljavanja doktoranda/poslijedoktoranda, a da ukupan iznos financiranja za sve četiri godine bude u rasponu od 300.000,00 do 600.000,00 kuna?

O: U tekstu natječaja na str. 4. detaljno su pojašnjeni dopušteni iznosi financiranja s obzirom na znanstveno područje u kojem se prijavljuje projekt.

P: 1. Može li projekt trajati kraće, samo 3 godine a ne 4?

2. Ne vidim opciju konzultanta. Moj suradnik iz Engleske jedino može sudjelovati na projektu kao konzultant a ta opcija sada ne postoji. Realno, ja njemu neću dati ni kunu/euro/funtu pa nema smisla da ga vodim kao suradnika. Što mi predlažete?

O: 1. Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 06. rujna.

2. Uloga konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2022-10. Procjena izvedivosti projekta temelji se između ostaloga na kompetencijama istraživačke grupe te sve osobe koje provode radni plan projekta trebaju biti navedeni kao suradnici te će biti obuhvaćeni postupkom vrednovanja.


06.09.2022.

P: Vezano uz dužinu trajanja IP-2022-10 projekata u Uputama za prijavitelje navedeno je “Financirat će se projekti u trajanju 48 mjeseci s mogućnošću produljenja posljednjega izvještajnog razdoblja do najviše pet mjeseci.” Znači li ovo da projekti moraju trajati isključivo 4 godine ili je moguće prijaviti projekt na kraće razdoblje npr. 3 godine?

O: Sukladno uvjetima natječaja financirat će se projekti u trajanju 48 mjeseci.

P: Može li se dio istraživanja provoditi na znanstvenim institucijama suradnika u inozemstvu izvan inicijative Weave?

O: Navedeno je moguće, te će isto biti predmet vrednovanja.


02.09.2022.

P: Pripremam prijavu za novi HRZZ projekt. Shvatila sam da postdoktorande mogu prijaviti za 2 godine. Planiram prve dvije godine jednog budući je kolega pri kraju doktorata i druge dvije drugi postdoktorand koji sad tek upisuje. Kako je kandidata malo može se desiti da se ovaj moj plan izjalovi i da nemam kandidata. Mogu li u tom slučaju prenamijeniti sredstva?

O: Sredstva za plaću su namjenska sredstva koja se ne mogu prenamijeniti u druge svrhe. Sredstva koja su odobrena za plaću bit će isplaćena tek po dostavi ugovora o radu i to mjesečno, temeljem dostavljene dokumentacije o isplati plaće od strane vašeg računovodstva. Uz navedeno, podsjećamo kako je za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno provesti javni natječaj za zapošljavanje na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto.


30.08.2022.

P: Jesu li u planu nove informativne radionice za natječaj IP-2022-10?

O: Informativne radionice za natječaj IP-2022-10 održane su tijekom lipnja i srpnja, a sva pitanja vezana uz prijavu na natječaj mogu se postaviti e-poštom sukladno objavi na mrežnoj stranici HRZZ-a.

P : Molim vas da objasnite razliku između rezultata i aktivnosti. Naime, u Uputama za prijavitelje (u poglavlju 5. Radni plan) u opisu obrasca radnog plana piše: „Radni plan predstavlja vremensku razradu i slijed očekivanih rezultata u provedbi…”, a zatim se spominju aktivnosti: „Potrebno je jasno razlikovati ciljeve i aktivnosti, pri čemu često više aktivnosti vodi postizanju jednog cilja.“ U Primjeru ispunjavanja radnog plana vidi se da se taksativno nabrajaju rezultati. Gdje se onda upisuju aktivnosti?

O: Aktivnosti su radnje na projektu nužne za postizanje rezultata i ciljeva projekta.

Rezultati su mjerljiva postignuća za koje postoje dokazi da su ostvareni, ono što je postignuto na projektu, materijalna ili nematerijalna postignuća projekta vezana uz pojedini cilj. Rezultati mogu biti: publikacije, gotov prototip (tehnički, komercijalni), javno dostupna izvješća (nacrt standard, priručnici, procedure, strategije), podaci (statistički, baze podataka, trendovi, indikatori), programski paketi (algoritam, kodovi, integrirani sustav), prava intelektualnoga vlasništva (patent, copyright, zaštitni znak), edukacijski materijali, održani skupovi (održane radionice, seminari, konferencije), publikacije (znanstveni časopisi, knjige, bilteni, video). Računi nisu prihvatljivi dokaz rezultata.

Napominjemo da je u Radnom planu potrebno navesti ciljeve i rezultate koji se planiraju ostvariti, dok  se ciljevi i aktivnosti iz Radnog plana za koje će biti zaduženi članovi istraživačke grupe upisuju u Prijavnom obrascu (cjelina C).


26.08.2022.

P: Planiram prijaviti projekt sa Slovenijom u sklopu incijative Weave.

Ukoliko želim suradnju sa dvije istraživačke grupe iz Slovenije koje su sa različitih institucija, mogu li te dvije grupe imati zasebne budgete i jednaki partnerski status?

O: U slučaju bilateralnih projektnih prijedloga u sklopu inicijative Weave moguće je prijaviti suradnju sa samo jednom partnerskom organizacijom iz Slovenije (u slučaju bilateralnih projektnih prijedloga moguća je uloga jednog suvoditelja). Nadalje, ukoliko istraživači sa druge organizacije iz Slovenije sudjeluju u provedbi istraživanja s partnerskom organizacijom iz Slovenije, mogu biti suradnici na projektu.


23.08.2022.

P: U slučaju da dobijem HRZZ IP na tekućem natječaju, da li je moguće da projekt počne prije rujna 2023.? Konkretno u svibnju ili lipnju 2023.godine?

O: Preporučeni početak projekta je rujan 2023. godine. Navedeni je rok planiran s obzirom na predviđeno vremensko trajanje postupka od zatvaranja natječajnog roka do faze potpisivanja ugovora. U slučaju da priroda projekta to zahtijeva, a da su prethodno ispunjeni svi potrebni preduvjeti za sklapanje ugovora, moguće je planirati i raniji početak.


19.08.2022.

P: Je li dozvoljeno da doktorand koji bi bio angažiran na projektu (s predviđenim troškovima školarine u financijskom planu) doktorski studij upiše na znanstvenoj organizaciji u Hrvatskoj (FER – Zagreb) koja nije nositelj projekta, pri čemu bi mu mentor bio suradnik s te znanstvene organizacije?

O: Navedeno je moguće.

P: Voditelj sam OBRISANA ŠIFRA PROJEKTA projekta koji zavrsava 2025. godine i to je moja jedina uloga na aktivnim HRZZ projektima.

Pored toga, trenutno u vrednovanju imam projektnu prijavu OBRISANI NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA, koju je slovenski partner uputio na natjecaj ARRS-a, a u kojoj imam ulogu voditelja s hrvatske strane.

U tom kontekstu, mogu li se prijaviti kao voditelj projekta na aktualni IP-2022-10 natjecaj za bilateralni projekt s istrazivacima iz Slovenije u okviru inicijative Weave?

O: Prema uvjetima Natječaja, predlagatelj projektnog prijedloga ne može biti voditelj tekućega istraživačkog projekta.

P: Molim vas, postoji li ograničenje trajanja arhivskih istraživanja pojedinog suradnika u nekoj stranoj instituciji? Konkretno, je li moguće predvidjeti istraživanje u trajanju od dva ili tri tjedna?

O: Ako se navedena aktivnost odnosi na trošak terenskog istraživanja, napominjemo da broj osoba i dana provedenih na terenskom istraživanju mora odgovarati opsegu provedenih aktivnosti.


29.07.2022.

P: Trenutno radim na bilateralnom hrvatsko-slovenskom projektu uklonjen naziv (natječaj IPS-2020-01) – taj je natječaj provela ARRS kao vodeća agencija. Natječaj je ugovoren u razdoblju 1.11.2020. – 31.10.2023. S obzirom da bismo željeli prijaviti novi bilateralni projekt koji se dalje razvija iz postojećeg projekta, a s obzirom na Upute i uvjete natječaja, ljubazno molim pojašnjenje konkretnih upita:

Iz Uputa:

“(Su)voditelji bilateralnih natječaja (IPS i IPCH) mogu sudjelovati na najviše dva prijavljena ili tekuća istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta, a suvoditeljstvo bilateralnog projekta računa se kao uloga suradnika.”

1. PITANJE: S obzirom da je tekući projekt natječajno provela ARRS kroz prijavu slovenske kolegice uklonjeno ime, iz Uputa bi slijedilo da se moje suvoditeljstvo hrvatskog tima može definirati kao da sam u ulozi suradnika? Drugim riječima, suvoditeljstvo hrvatskog tima u konkretnom slučaju ne znači da se ne mogu prijaviti kao voditelj projekta na ovom novom bilateralnom natječaju? Molim potvrdu da se, prema uvjetima, mogu prijaviti na natječaj.

Iz Uputa:

“Nadalje, predlagatelj projektnog prijedloga ne može biti voditelj tekućega istraživačkog ili uspostavnog istraživačkog projekta 1 . Za ovaj natječaj navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače uključene na projekte koji završavaju do 1. rujna 2023. godine (uključujući i 1. Rujna 2023.)”

2. PITANJE: Ukoliko je pitanje voditeljstva moguće (ovisno o Vašem odgovoru na gornje pitanje br.1) zanima me postoji li mogućnost izuzeća od ovoga roka, naime, tekući projekt završava 31.10. 2023. Dosadašnja iskustva u prijavama pokazala su da postoji kašnjenje u predviđenim terminima vrednovanja i predviđenih početaka projekata, primjerice, za tekući projekt tadašnji je natječaj predvidio početak projekata najkasnije do 1.srpnja, a vrednovanje projekta je od strane ARRS I HRZZ dovršeno krajem rujna, dakle, od strane provoditelja postupka (ARRS I HRZZ)  bilo je kašnjenje od 3 mjeseca. S obzirom da želimo nastaviti projekt (naravno, u smislu daljnje nadogradnje  teme), a i s obzirom na iznimno dugo razdoblje čekanja raspisa novog natječaja (od proteklog bilateralnog HR-SLO natječaja u siječnju 2020 do listopada 2022) te stoga upitnim hoće li se opet na raspis čekati 2,5 godine, molim Vas da nas uputite postoji li mogućnost da se, s obzirom na sve rečeno, produži uvjet roka za prijavu tj. da se možemo prijaviti iako nam ugovor ističe 31.10.2023.? Koliko mi je poznato, zbog navedenog trajanja prošloga bilateralnog HR-SLO natječaja (IPS-2020-01) tj. procedure vrednovanja koja je završila u rujnu 2020. slijedilo bi da niti jedan projekt iz toga natječaja nije u mogućnosti da se prijavi na trenutno otvoreni bilateralni natječaj jer niti jedan nije započeo do 1.9.2020. čime su svi voditelji diskreditirani u ovome natječaju. Ljubazno molim da provjerite rečeno.

Iz Uputa:

“Trajanje financiranja projekta: 4 godine”

UKLONJEN DIO TEKSTA.

3. PITANJE: Odnosi li se to i na bilateralne (HR-SLO) projekte koji su do sada bili predviđeni u trajanju od 3 godine?

O: 1. i 2. U tekstu Natječaja IP-2022-10 (str 3) te Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini navedeno je: „(Su)voditelji bilateralnih natječaja (IPS i IPCH) mogu sudjelovati na najviše dva prijavljena ili tekuća istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta, a suvoditeljstvo bilateralnog projekta računa se kao uloga suradnika.“

Uz suvoditeljstvo projekta koji je financiran u okviru natječaja IPS-2020-01 možete prijaviti projektni prijedlog na natječaj IP-2022-10 u ulozi voditelja, ukoliko ne postoji druga aktivna uloga na HRZZ projektima.

Slijedom navedenoga u Vašem prvom pitanju napominjemo kako HRZZ nije provodila vrednovanje prijava na natječaju IPS-2020-01.

O3. Uvjetima Natječaja propisano je trajanje financiranja HRZZ projekta od četiri godine.


26.07.2022.

P: “Ovim natječajem financirat će se projekti koji uključuju povezivanje znanstvenih organizacija, istraživača i opreme, i okrupnjivanje istraživanja kako bi se na hrvatskim znanstvenim organizacijama stvorile jake istraživačke grupe čija istraživanja mogu biti međunarodno kompetitivna”.

Da li se pri tome misli na povezivanje 2 ili više znanstvenih organizacija, istraživača i opreme i okrupnjivanje istraživanja prvenstveno iz Republike Hrvatske kako bi bili međunarodno kompetitivni ili se misli na povezivanje jedne znanstvene organizacije iz Republike Hrvatske (voditelja projekta) s međunarodnom znanstvenom organizacijom (ili organizacijama) međunarodnih suradnika na projektu?

O: Ovim natječajem potiče se okrupnjivanje istraživanja što se odnosi na umrežavanje istraživača na međunarodnoj i/ili nacionalnoj razini.

P: Prema kojim kriterijima se kao „glavni“ autor podrazumijevaju samo prvi ili zadnji, kad imamo primjere da se u interdisciplinarnim radovima neki od glavnih autora (za disciplinu koju pokriva na radu) može pojaviti na drugom, trećem mjestu (ovisno o broju autora i uključenim disciplinama)?

Ne bi li bilo korektnije da se umjesto administratora doprinos autora procjeni panel ili vrednovatelji (koji imaju iskustva u određenoj disciplini) pa da „glavni“ za neku disciplinu bude i onaj tko je prvi po redu od autora koji se bave tom disciplinom?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 22. srpnja.

P: Na stranici 4, napomena broj 4, Prijavnog obrasca piše:

Za područje humanističkih znanosti najmanje polovica prikazanih publikacija treba zadovoljavati navedeni uvjet. Ukoliko navedeni uvjet nije zadovoljen, predlagatelj projekta treba o tome dostaviti pojašnjenje. Za područje humanističkih znanosti najmanje polovica prikazanih publikacija treba zadovoljavati navedeni uvjet. Ukoliko navedeni uvjet nije zadovoljen, predlagatelj projekta treba o tome dostaviti pojašnjenje.

Istovremeno, među kriterijima za vrednovanje predlagatelja projekta navodi se:

  1. Predlagatelj projektnog prijedloga istraživački je aktivan u posljednjih pet godina što je razvidno iz: Pet objavljenih radova u vodećim međunarodnim časopisima iz područja istraživanja, u kojima je glavni ili dopisni (corresponding) autor, koji se nalaze u prvom kvartilu časopisa u razmatranom području znanosti prema relevantnim znanstvenim bazama (Web of Science ili Scopus) (ako je predlagatelj iz društvenoga ili humanističkoga područja, najmanje polovica upisanih publikacija treba zadovoljavati navedeni uvjet objavljenih radova, knjiga ili radova u međunarodno recenziranim publikacijama).

Molim vas da mi odgovorite da li se navedeni kriterij odnosi na humanističke znanosti, društvene znanosti ili i jedne i druge.

O: Navedeni kriterij odnosi se na projektne prijedloge iz društvenog i humanističkog znanstvenog područja.

P: 1) Rečeno mi je (od strane kolega) da većina projekata ovoga tipa ima jednog postdoktoranda, i čini se da je opće mišljenje da se dva zatražena doktoranda neće gledati pozitivno u prijavi. Da li je ovo istina?

2) Također se priča da postoji nepisano pravilo da 30% troškova može biti za plaće. Da li je ovo točno?

O: 1. i 2. Upućujemo Vas da se prilikom pripreme projektnog prijedloga vodite Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini te definiranim kriterijima koji su dostupni u obrascima za vrednovanje na mrežnoj stranici Zaklade. Također napominjemo kako su podaci navedeni u prijavnoj dokumentaciji predmet vrednovanja.


22.07.2022.

P: 1. U slučaju računarskih znanosti, većina publikacija se objavljuje u zbornicima konferencija. Imaju li u vrednovanju voditelja projekta konferencija s rejtingom A* (top 7% područja) ikakvu težinu, ili se vrednuju samo članci u časopisima?

2. Ponovno u slučaju računarskih znanosti, kako se vrednuju radovi u poljima gdje ne postoji koncept prvog/zadnjeg autora (i svi autori se smatraju corresponding autorima), već su autori uvijek u abecednom redu, te se smatra da imaju jednak doprinos člancima?

O: 1. U popisu postignuća potrebno je navesti pet najznačajnijih publikacija koje su objavljene u međunarodno recenziranim znanstvenim časopisima koji su visoko rangirani prema području istraživanja u kojem je prijavljen projektni prijedlog.

2. Vrednovanje Vašeg projektnog prijedloga bit će povjereno stručnjacima iz područja u kojem prijavljujete projekt, a oni su upoznati s načinom prikazivanja autorstva u publikacijama te će sukladno tome vrednovati.

P:1. U Kriterijima za vrednovanje projektnoga prijedloga u prvome krugu, kao prvi kriterij navedeno je da „Predlagatelj projektnog prijedloga istraživački je aktivan u posljednjih pet godina što je razvidno iz: Pet objavljenih radova u vodećim međunarodnim časopisima iz područja istraživanja, u kojima je glavni ili dopisni (corresponding) autor, koji se nalaze u prvom kvartilu časopisa u razmatranom području znanosti prema relevantnim znanstvenim bazama (Web of Science ili Scopus) (ako je predlagatelj iz društvenoga ili humanističkoga područja, najmanje polovica upisanih publikacija treba zadovoljavati navedeni uvjet objavljenih radova, knjiga ili radova u međunarodno recenziranim publikacijama).“

Možete li pojasniti primjenu navedenog kriterija u ocjeni znanstvene aktivnosti istraživača iz područja društvenih znanosti? Primjerice, u polju Pravo gotovo je nemoguće pronaći domaćeg znanstvenika koji bi imao minimalno 5 objavljenih radova u časopisima prvog kvartila (Q1), uglavnom zbog činjenice da se u prvi kvartil mahom ubrajaju časopisi američkih i engleskih nakladnika, koji su rijetko zainteresirani za inozemne pravne teme, a pogotovo ne za objavu radova vezanih za kontinentalno-europske pravne sustave poput hrvatskog.

Dio rečenice koji se nalazi u zagradi, a vezan je upravo za istraživače iz društvenog ili humanističkog područja, poprilično je nejasan: znači li to da se za ove kategorije znanstvenike uopće ne razmatra klasifikacija časopise u kvartile? Nadalje, što se u smislu zadnje gore citirane rečenice smatra „međunarodno recenziranim publikacijama“? Primjerice, velik broj domaćih časopisa (tj. časopisa u nakladi domaćih znanstvenih organizacija) radove šalje na recenziju inozemnim istraživačima. Je li za procjenu znanstvene aktivnosti istraživača iz područja društvenih znanosti uopće relevantan kriterij objave u časopisima indeksiranim u bazama WoS i Scopus?

2. u slučaju da se u okviru predmetnog natječaja prijavljuje projektni prijedlog koji predstavlja bilateralnu suradnju sa slovenskom znanstvenom organizacijom (tzv. Weave inicijativa), jesu li kriteriji vrednovanja jednaki kao za sve druge projektne prijedloge te ulazi li takav prijedlog na kakvu posebnu rang-listu?

O:  1. U popisu postignuća potrebno je navesti pet najznačajnijih publikacija koje su objavljene u međunarodno recenziranim znanstvenim časopisima koji su visoko rangirani prema području istraživanja u kojem je prijavljen projektni prijedlog. Ako je predlagatelj iz društvenog ili humanističkog područja tada treba navesti više od polovice publikacija objavljenih prema ovom kriteriju. Nadalje, međunarodno recenzirane publikacije su publikacije koje su objavljene u časopisima koji provode međunarodno istorazinsko vrednovanje.

Ponavljamo kako se vrednovanje u prvom krugu provodi temeljem svih deset kriterija u obrascu „Kriteriji za vrednovanja projektnoga prijedloga u prvome krugu“ a provodi ga stručni panel i vrednovatelji iz polja Vašeg istraživanja koji će razmatrati ovaj kriterij kao i cijeli projektni prijedlog, a sve u skladu s ciljevima natječaja IP-2022-10.

2. Za projektne prijedloge koji su dio inicijative Weave provodi se postupak vrednovanja sukladno propisanim kriterijima vrednovanja za ovaj natječaj. Izrađuje se jedna rang lista projektnih prijedloga predloženih za financiranje bez obzira je li riječ o istraživačkim projektnim prijedlozima i/ili o bilateralnim i trilateralnim projektnim prijedlozima.

P:   Je li moguće uključiti partnerske institucije iz inozemstva izvan inicijative Weave? Ukoliko jest, koja je dokumentacija potrebna od strane tih institucija?

O: U projekt mogu biti uključeni suradnici (članovi istraživačke grupe) s institucija iz inozemstva. U tom slučaju potrebno je dostaviti pismo namjere na engleskom jeziku potpisano od strane člana suradnika.


19.07.2022.

P: Budući da je zapošljavanje pojedinog poslijedoktoranda ograničeno na dvije godine i ukupno njihovo zapošljavanje ne smije trajati više od 4 godine me zanima da li se u slučaju zapošljavanja dvaju poslijedoktoranda njihovo zapošljavanje smije preklapati?

O: Prema uvjetima natječaja jedan poslijedoktorand može na projektu biti zaposlen najduže dvije godine. Zbog trajanja zaposlenja (2 godine) i projekta (4 godine) u slučaju zapošljavanja dva poslijedoktoranda može doći do kraćeg preklapanja, međutim upućujemo Vas na preporuku o ravnomjernoj raspodjeli troškova projekta po projektnim godinama. Ukoliko isto nije moguće, to treba pojasniti u Prijavnom obrascu.

P:  Imam pitanje vezano uz natječaj za istraživačke projekte, što sve spada u iskustvo voditelja projekta, odnosno da li postoje nekakvi dokazi koji se moraju priložiti, uz uvjet da voditelj projekta ima doktorat te stavke koje su navedene u uputama za prijavitelje, str. 4, točka 2.?

O:  Sve informacije koje predlagatelji trebaju navesti i dostaviti prilikom prijave na natječaj dostupne su u prijavnoj dokumentaciji.

P: U kriterijima za vrednovanje u dijelu „Predlagatelj projektnog prijedloga“ pod pitanjem broj 2. traži se da predlagatelj ima zadovoljeno barem 5 od 7 navedenih kriterija kako bi imao pozitivan odgovor na postavljeno pitanje.

Ukoliko nema pozitivan odgovor na najmanje 5 kriterija, je li automatski isključen iz natječaja ili će dobiti manji broj bodova?

Navedeno nije jasno niti iz Uputa za prijavitelje niti iz FAQ.

Ako je istina da za prijavu na natječaj mora biti ispunjeno 5 od 7 kriterija pod pitanjem broj 2, tada većina mladih znanstvenika nije prihvatljiva za samostalnu prijavu projekta osim ako su u timu sa znanstvenicima seniorima.

U pozivu 2017. godine (IP-2018) se na istom mjestu tražilo 5 uvjeta, ali je tada bilo 8 ponuđenih podtočaka, te se nije tražilo vodstvo međunarodnog projekta već sudjelovanje u međunarodnim projektima. Dakle, ovaj se uvjet značajno postrožio od tada. Dapače, u pozivu IP-11-2013. se na istom mjestu tražilo 5 uvjeta, ali su tada točke 2 i 3 bile spojene pa je bilo još lakše ostvariti ovaj kriterij.

O: Kao što je već pojašnjeno u prethodno objavljenim odgovorima, navedeno pitanje nije uvjet za prijavu na natječaj nego kriterij za vrednovanje i nalazi se u obrascu “Kriteriji za vrednovanje projektnoga prijedloga u prvome krugu“. Vrednovanje u prvom krugu provodi se temeljem svih deset kriterija navedenih u tome Obrascu. Pitanje pod brojem 2. koje navodite samo je jedan od kriterija koji se procjenjuju tijekom postupka vrednovanja u prvom krugu.

Više o postupku vrednovanja možete pronaći u Priručniku za vrednovanje projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje Hrvatske zaklade za znanost koji je dostupan na mrežnim stranicama pod izbornikom Dokumenti.

Tekst natječaja, obrasci za prijavu kao i kriteriji za vrednovanje mijenjaju se u više elemenata na svakom natječaju. Slijedom iskustva s prethodnog natječaja kao i preporuka panela navedeni kriterij dorađen je kako bi omogućio vrednovanje u prvom krugu.


15.07.2022.

P: Planiram se prijaviti kao voditelj projekta na otvoreni IP-2022-10 natječaj. Trenutno sam suradnik na HRZZ projektu OBRISANI NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA koji završava s krajem siječnja 2024. Ukoliko mi se odobri financiranje projekta tada bi s njime krenuo s krajem 2023. godine. S obzirom da će prekrivanje sudjelovanja na ta dva projekta biti oko dva mjeseca, da li se mogu prijaviti kao suradnik na još jednoj projektnoj prijavi za IP-2022-10 natječaj?

O: Jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva prijavljena ili tekuća istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta.

Sukladno navedenom, ako već sudjelujete na jednom HRZZ projektu, na ovom natječajnom roku možete se prijaviti ili kao predlagatelj ili kao suradnik.

P: Prema prijedlogu izmjena Zakona o radu, koje su u postupku donošenja, radni vijek bit će produljen do 68. godine života. Stupanjem na snagu tog zakona otvorit će se mogućnost vođenja projekta u trajanju od 4 godine i znanstvenicima koji po sadašnjem Zakonu ne mogu prijaviti projekt zbog odlaska u mirovinu unutar 4 godine nakon predviđenog početka izvedbe u jesen 2023. Izmjene Zakona o radu neće biti izglasane prije roka za prijavu IP-2022-10 projekata, no predviđeno je da će se to dogoditi prije početka izvedbe.

Mogu li se na natječaj prijaviti znanstvenici koji ne zadovoljavaju dobne uvjete po sadašnjim propisima, ali će zadovoljavati kad novi Zakon bude donesen?

O: Važećim propisima smatraju se oni koji su na snazi u vrijeme objave natječaja.

P: Da li je na projekt HRZZ moguće prijaviti osobu koja bi imala status konzultanta na projektu, a već je suradnik na dva projekta?

O: Istraživačku grupu čine voditelj projekta i suradnici. Konzultanti nisu dio istraživačke grupe stoga se ne navode u prijavnoj dokumentaciji.


08.07.2022.

P: Zanima me ako u kriterijima za vrednovanje A (u privitku) – dio Predlagatelj projektnog prijedloga pod točkom 2. predlagatelj na minimalno pet kriterija nema pozitivan odgovor DA, je li u toj situaciji projekt automatski isključiv i nema smisla ići s prijavom ILI se na toj kategoriji onda projektu dodjeljuje manji broj bodova, a što u konačnici umanjuje vjerojatnost prolaska projekta?

O: Vrednovanje u prvom krugu provodi se temeljem svih deset kriterija navedenih u Obrascu za vrednovanje A, a opis postignuća je jedan od kriterija. Ocjenu projekta temeljem kriterija u Obrascu za vrednovanje A dodjeljuje nadležni panel za vrednovanje.

P: Imam jedno pitanje vezano za navođenje publikacija aplikanta. Je li je potrebno podatke o IF i kvartilu objavljenog rada navoditi za godinu kada je rad objavljen ili pak zadnje dostupne podatke za IF i kvartil tog časopisa? Ili kao sto piše npr. u pravilniku izbora u ZN zvanja ono sto je povoljnije za pristupnika?
O: Prilikom navođenja popisa postignuća nije potrebno navoditi faktor utjecaja. Rangiranje časopisa provjerava se prema godini u kojoj je objavljen znanstveni rad.


01.07.2022.

P: Prijavio bih istraživački projekt s partnerima iz Slovenije (inicijativa Weave) pa me zanima ukoliko moj projektni prijedlog prođe I dobije pozitivnu recenziju prema HRZZ proceduri evaluacije, a ne bude među 20 % najbolje rangiranih projekata hoće li moj projekt u tom slučaju biti financiran kao standardni istraživački projekt?

Pogledao sam FAQs I vidio sam jedno vaše tumačenje: O: 1. Za projektne prijedloge koji su dio inicijative Weave provodi se postupak vrednovanja sukladno propisanim kriterijima vrednovanja za ovaj natječaj. Izrađuje se jedna rang lista projektnih prijedloga predloženih za financiranje bez obzira je li riječ o istraživačkim projektnim prijedlozima i/ili o bilateralnim i trilateralnim projektnim prijedlozima.Sukladno sporazumu Weave inicijative financirat će se 20 % najbolje rangiranih projektnih prijedloga na pojedinačnim rang-listama u okviru područja znanosti o životu, prirodnih i tehničkih znanosti te društvenih i humanističkih znanosti.

Iz toga zaključujem da ukoliko projekt ne dobije financiranje od obje agencije (nije u 20% najboljih), a pozitivno je ocijenjen od HRZZ-a, da ce biti financiran kao istrazivacki projekt od samo jedne agencije (HRZZ). Molim potvrdu i tumačenje.

O: Ukoliko se prijavljuje bilateralni istraživački projekt, a isti ne bude rangiran u prvih 20 % najbolje rangiranih projekata, ne može se financirati kao standardni istraživački projekt.


28.06.2022.

P: Vezano uz vrednovanje voditelja projekta, zanima me na koji se način provjerava da li su časopisi rangirani u Q1 baza WoSCC ili Scopus, prema kvartalu u trenutku objave ili prema zadnjem JCR ili CiteScores (JCR za 2021. će biti objavljen krajem lipnja, a Citescores za 2021. je već objavljen)?

O: Rangiranje časopisa provjerava se prema trenutku objave znanstvenog rada.

P: Može li čelnik institucije (dekan) s obzirom na činjenicu da je supotpisnik svih projektnih prijedloga koji se šalju s institucije ujedno biti i član istraživačke grupe (suradnik) u okviru jednog od prijedloga?

O: Moguće je, navedene funkcije nisu isključujuće.

P: Slijedom otvorenog natječaja IP-2022-10! https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/ navodi se sljedeće:

Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Natječaj je otvoren za prijave Istraživačkih projekata te Istraživačkih bilateralnih i trilateralnih projekata sa švicarskim i slovenskim istraživačima u okviru inicijative Weave.

Molio bi vas pojašnjenje, da li se mogu prijaviti na natječaj IP-2022-10 i partnerska institucija iz Slovenije ili samo istraživači iz Slovenije? Ukoliko je odgovor pozitivan molim upute kako provesti prijavu.

O: U okviru IP-2022-10 natječaja mogu se prijavljivati bilateralni i multilateralni projektni prijedlozi u suradnji sa znanstvenicima iz Slovenije i Švicarske, a prihvatljivost partnera iz tih država propisuju njihove nacionalne zaklade.

Upute o postupku podnošenja prijave na natječaj dostupne su na mrežnoj stranici Zaklade.

P: Sukladno Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini (4. str.) znanstvena organizacija na kojoj je zaposlen voditelj projekta mora mu omogućiti da “neovisno upravlja istraživanjem i financijskim sredstvima projekta”. S obzirom na zahtjeve Zaklade o neovisnosti voditelja projekta da li je dozvoljeno da znanstvena organizacija uskrati dio sredstava voditelju projekta (npr. iz neizravnih troškova) te ih iskoristi za svoje potrebe.

O: Ugovor o dodjeli sredstava potpisuju voditelj projekta i čelnik matične organizacije u kojem jamče da će se dodijeljena sredstva trošiti namjenski za provedbu projektnih aktivnosti, odnosno u skladu s odobrenim financijskim planom.


24.06.2022.

P1: Vezano uz uvjet koji se ocjenjuje:

Pet objavljenih radova u vodećim međunarodnim časopisima iz područja istraživanja, u kojima je glavni ili dopisni (corresponding) autor, koji se nalaze u prvom kvartilu časopisa u razmatranom području znanosti prema relevantnim znanstvenim bazama (Web of Science ili Scopus).”

Kako će se određivati kvartile za radove objavljene u 2022 god.?

P2: Također, da li se u ispunjavanju ovog uvjeta uzimaju u obzir i radovi u kojima je voditelj zadnji autor na radu (često situacija da je voditelj cijelog istraživanja zadnji autor, a prvi autor ujedno i dopisni)?

O1: Ukoliko se u popisu postignuća navode radovi iz 2022. godine uzimaju se u obzir kvartile časopisa koje su određene iz prethodne godine.

O2: Predlagatelj projektnog prijedloga treba biti glavni (prvi ili zadnji) ili dopisni (corresponding) autor.

P: Da li se na projektu može zaposliti osoba koja će u sklopu projekta napraviti doktorat i da li mu se može platiti školarina za doktorski studij?

Pročitao sam dosadašnja pitanja i odgovore, ali nisam našao odgovore.

Naime, u tekstu natječaja stoji da su prihvatljivi troškovi zapošljavanja samo za 2 godine postdoca, ne spominje se istraživač doktorand. Znači, školarina za doktorski studij je ok, ali plaća za istu osobu nije?

O: Prema uvjetima na Natječaja na istraživački projekt moguće je zaposliti poslijedoktoranda. Iz sredstava projekta moguće je planirati trošak školarine za doktoranda, no zapošljavanje doktoranda nije previđeno ovim Natječajem.

P: Projektom je moguće tražiti sredstva za plaću poslijedoktoranda tijekom trajanja projekta kroz četiri godine. Međutim, prema uputama, pojedini poslijedoktorand može na istom projektu biti zaposlen najviše dvije godine. Prema tome bi nakon dvije godine trebalo napraviti novi postupak zapošljavanja poslijedoktoranda kroz javni natječaj. Što ako se na taj natječaj javi i poslijedoktorand koji je na projektu radio prve dvije godine? Smije li se on opet zaposliti ako bude najbolji (ili jedini) kandidat? Isključivanje konkretne osobe iz natječaja ako zadovoljava sve uvjete natječaja nikako ne može biti u skladu s važećim pravnim propisima o provedbi javnog natječaja.

O: Poslijedoktorandi mogu biti zaposleni na projektima koje financira HRZZ najviše dva puta, ali  na dva različita projekta.


21.06.2022.

P: 1. Ako se u projektu planira sakupljanje sojeva plijesni koji su porijeklom iz pacijenata i uz to se sakupljaju podaci o dijagnozi i uspješnosti terapije, zahtjeva li to odobrenje etičkog povjerenstva institucije u kojoj se prijavljuje projekt, ako već postoji odobrenje nadležnog povjerenstva ustanove u kojoj se  sojevi plijesni i podaci o dijagnozi i terapiji sakupljaju; npr. projekt je prijavljen na xx fakultetu, a sojevi se prikupljaju u xx bolnici i postoji odobrenje bolničkog etičkog povjerenstva.

2. Ukoliko se sojevi mikroba koji će se koristiti u istraživanjima projekta prikupljaju u bolnici druge države koja je članica EU kakvu dokumentaciju treba priložiti uz projektnu prijavu? Treba li imati potpisani Material transfer agreement? Ako je potrebno imati takav dokument možete li nam ponuditi neki template za biološke uzorke ili nas uputiti na mrežnu stranicu na kojoj možemo koristiti template kakva je prihvatljiv za prijavu projekta?

O: 1. Potrebno je priložiti potvrdu nadležnoga etičkog povjerenstva o etičnosti istraživanja u kojoj su navedena etička pitanja. Uz prijavu na natječaj možete priložiti potvrdu koju imate, a nadležni panel za vrednovanje će procijeniti jesu li potrebne dodatne potvrde.

2. Uz prijavu projektnog prijedloga nije potrebno dostaviti spomenutu dokumentaciju, no napominjemo kako će nadležni panel za vrednovanje procijeniti jesu li potrebne dodatne potvrde.

P: U Kriteriji za vrednovanje A, u točki dva,  jedan od kriterija jest “vođenja međunarodnih znanstvenih projekata (EU okvirni programi, Obzor 2020, NIH, HERA i slični projekti)”.  U  engleskoj inačici stoji “participation in scientific projects (EU Framework Programmes, Horizon 2020, NIH, HERA and similar projects)”. Što je točno, sudjelovanje ili vođenje?
O: Pitanje se odnosi na vođenje međunarodnih znanstvenih projekata.


17.06.2022.

P: Ukoliko sam član HRZZ IP-2019-04 a želim sudjelovati u prijavi trenutnog otvorenog natječaja za istraživačke projekte koji ima rok do 5.10. moram li tražiti suglasnost za izlazak iz gore navedenog projekta ili ne s obzirom da će završiti tijekom 2023?

O: Istraživač može imati istovremeno dvije aktivne uloge na HRZZ projektima. Navedeno se ne odnosi na istraživače uključene na projekte koji završavaju do 1. rujna 2023. godine. O svakoj promjeni na projektu potrebno je obavijestiti Zakladu putem zahtjeva za izmjenu koji podnosi voditelj projekta. Svaka se izmjena upućuje u postupak vrednovanja kako bi se procijenio utjecaj izmjene na daljnji tijek projekta.

P1: Može li se na projektima prijavljenima kroz ovaj natječaj financirati zapošljavanje doktoranada ili se to radi isključivo kroz HRZZ-DOK liniju financiranja?
P2: Je li prijava HR-SLO projekata na ovaj natječaj vezana za natječaj slovenske zaklade iz ožujka ove godine, i ako da, što se događa s hrvatskim dijelom projekta, ako slovenski bude odbijen?

O1: Natječajem je moguće predvidjeti troškove plaće poslijedoktoranda. U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) putem poziva Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti planira se zapošljavanje mladih istraživača na poslijediplomskoj razini. Više infromacija o navedenom pozivu bit će pravovremeno objavljeno na mrežnoj stranici Zaklade.
O2: Natječaj nije vezan za natječaj slovenske zaklade iz ožujka ove godine.

P1: Na sve se članove istraživačke grupe primjenjuje pravilo kako jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva prijavljena ili tekuća istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta.
Ljubazno vas molim da mi odgovorite da li postoji mogućnost uključenja nekog istraživača na HRZZ projekt u ulozi konzultanta (kao što je bilo moguće u nekim prošlim prijavama) jer ograničavanjem istraživača da se uključe na maksimalno 2 HRZZ projekta dosta otežava sastavljanje adekvatnog tima za provedbu projekta. Ako se konzultat može uključiti koliko ih po projektu može biti, na koji način se može uključiti, kako se na to gleda tijekom evaluiranja projekta te da li se njegovo područje istraživanja (publikacije, stručnost,….) gleda kao i kod suradnika? Pod konzultanta mislim na osobe koje su voljne sudjelovati na projektu (ali zbog pravila HRZZ ne mogu sudjelovati drugačije) i doprinijeti mu u realizaciji, a ne samo stajati sa strane.
P2: Pod pitanje – Tko se može prijaviti?
Voditelj projekta je:
▪ aktivan istraživač s doktoratom znanosti, iskustvom u vođenju istraživačke grupe i projekata
Što to znači? Ukoliko „potencijalni voditelj“ još do sad nije bio voditelj niti jednog projekta (ali je onima na kojima je sudjelovao dao svoj doprinos što je vidljivo preko publiciranih radova), da li to znači da se ne mora niti mučiti s pisanjem projekta jer će unaprijed biti eliminiran jer ne zadovoljava taj uvjet? Ako to to ne znači, koliko uvjeta od tih 4 mora biti zadovoljeno? Ako je voditelj projekta bio voditelj nekoliko potpora koje su bile tematski vezane na neki od tekućih projekata, da li se to smatra kao zadovoljeni uvjet?

O1: Istraživačku grupu projekta čine voditelj i suradnici te se očekuje kako će istraživačka grupa koja je prijavljena i vrednovana uz projekt, završiti provedbu tekućeg projekta.
O2: S obzirom na ciljeve natječaja, predlagatelj projektnog prijedloga treba biti istraživač s iskustvom u vođenju projekata te s priznatim rezultatima na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Kriterij kojeg navodite nije predmet administrativne provjere već se vrednuje u prvom i drugom krugu vrednovanja.

P: Navedeno je da će se financirati projekti prijavljeni u okviru inicijative Weave, koji su rangirani u prvih 20%. Da li će se oni rangirati unutar pojedinog područja, samostalno ili zajedno s drugim projektima?

O: Navedeno se odnosi na 20% najbolje rangiranih projektnih prijedloga na pojedinačnim rang -listama u okviru područja znanosti i životu, prirodnih i tehničkih znanosti te društvenih i humanističkih znanosti.


10.06.2022.

P: Vezano za kriterije vrednovanja projekta,  u zadnjih pet godina objavljenih radova voditelja istraživanja. Da li u zadnjih pet godina ulazi i recentna godina, odnosno 2022. g.?  Unaprijed zahvalan na odgovoru.

O: Da, 2022. godina se uključuje.

P: U uputama za prijavitelje je navedeno da je Natječaj otvoren za prijave bilateralnih i multilateralnih projektnih prijedloga sa švicarskim i slovenskim istraživačima u okviru Weave inicijative. S obzirom na to da je u najavi natječaja navedeno da će se isti raspisati moći prijavljivati na dva načina: sukladno već uvriježenim pravilima za projektne prijave u programu Istraživački projekti ili kao bilateralni ili trilateralni konzorciji s istraživačima iz Slovenije i Švicarske, molimo Vas za informaciju da li je moguće prijaviti projekt prema dosadašnjim pravilima za projektne prijave u programu Istraživački projekti.
O: Navedeno je moguće.

P: Dana 3.6.2022 stavljeno je da pod “Part a. Track record of the applicant (PI) in the last 5 years (maximum 1 page).” upute ne ulaze pod 1 stranicu. Svejedno volio bih znati kako da svih 5 točaka stane na 1 stranicu s time da se traži sljedeće:

1. popis 5 radova,

2. sudjelovanje na prijašnjim HRZZ projektima s glavnim publikacijama i rezultatima

3. lista drugih projekata

4. druga akademska dostignuća

5. Istaknite Vaš dosadašnji znanstveni doprinos u području i temi istraživanja te u izobrazbi mladih istraživača iskazan brojem uspješno obranjenih doktorskih disertacija te objavljenih zajedničkih radova (do 2500 znakova bez razmaka).

Dakle, točka 1 i točka 5 (ukoliko se koristi 2500 znakova bez razmaka) su već jedna stranica. Na koji način da napišemo sve te točke na jednu stranicu, a da navedemo sve što je bitno s naše strane. Za sve navedeno potrebno je barem 1,5 stranica bez uputa, odnosno s uputama 2 stranice.

O: U ograničenje od jedne stranice nije uključen tekst uputa.


07.06.2022.

P: Zanimalo bi nas, može li se na IP projekt javiti završeni UIP projekt – s istim nazivom?

Dakle, je li potrebna promjena naziva za prijavu na predmetni natječaj ako se radi o nastavku/nadogradnji istraživanja, odnosno, projektu koji se nastavlja na prethodni?

O: Natječajem se ne financiraju projekti koji ponavljaju već provedena istraživanja. U slučaju prijave projektnog prijedloga koji se odnosi na nastavak istraživanja, potrebno je u prijavnoj dokumentaciji jasno navesti ostvarena postignuća prethodno vođenog projekta te doprinos koji se očekuje nadogradnjom ranije započetog istraživanja. Slijedom navedenoga očekuje se kako će nadogradnja provedenoga istraživanja biti vidljiva i u naslovu projekta.

P: U uputama za prijavitelje, pod stavkom koji se projekti neće financirati u okviru otvorenog natječaja s rokom prijave listopad 2022. navedeno je:

„istraživanja koja se provode kao dio suradnje u međunarodnim kolaboracijama, kao dio međunarodnih (longitudinalnih) istraživanja ili kao dio dugotrajnih istraživanja.“

Ljubazno vas molim za pojašnjenje misli li se pod tim na već postojeće kolaboracije i longitudinalne studije (pa bi se na natječaj prijavio dio iz tih većih, već postojećih istraživanja) ili se misli i na sasvim nova kroskulturalna longitudinalna istraživanja koja bi se prvi put u takvom obliku prijavila na ovaj natječaj pri čemu bi i partneri iz drugih zemalja prikupljali dio istraživačkih podataka u drugim zemljama?

O: Programom „Istraživački projekti“ potiče se okrupnjavanje istraživanja te stvaranje međunarodno kompetitivnih i prepoznatljivih istraživačkih grupa. Navedenim programom ne financiraju se projekti koji su dio suradnje u međunarodnim kolaboracijama, odnosno dio međunarodnih (longitudinalnih) ili dugotrajnih istraživanja bez obzira je li riječ o postojećim ili novim suradnjama. Međutim prijava kroskulturalnog longitudinalnog istraživanja kojeg predlaže istraživačka grupa i koje se provodi unutar Istraživačkog projekta je prihvatljiva za prijavu na natječaj.

P: Budući da je priprema kvalitetnog projektnog prijedloga iznimno vremenski zahtjevna, molim Vas jasnije definiran odgovor na pitanja na koja su odgovori objavljeni 03.06.2022., i to:

 – Uvjeti natječaja: Kod vrednovanja predlagatelja projektnog prijedloga u vrednovanju projektnog prijedloga U PRVOM KRUGU (Kriteriji za vrednovanje A), jesu li za „prolaz“ potrebna sva tri odgovora DA ili postoji neki minimum, odnosno kolika je težina na tom kriteriju.

 – Voditelji i suradnici: Da li je 5 objavljenih Q1 radova kao glavni ili dopisni autor isključivi kriterij, tj. ukoliko Predlagatelj ima nekoliko, ali manje od 5 radova da li to znači da prijedlog projekta neće biti upućen u daljnju evaluaciju?

Prema Vašim odgovorima nije jasno uzimaju li nadležni paneli u obzir još neke kriterije u slučaju da predlagatelj projektnog prijedloga ne zadovoljava sve kriterije. Ako je tako, o kojim kriterijima se radi? U suprotnom Vas molim da jasno potvrdite da projektni prijedlozi koji ne zadovoljavaju sve kriterije u prvom krugu vrednovanja neće biti upućeni u idući krug vrednovanja.

O: U prvom krugu vrednovanja paneli za vrednovanje vrednuju projektne prijedloge temeljem obrazaca Kriteriji za vrednovanje A, a sukladno informacijama koje predlagatelj navede u prijavnoj dokumentaciji. Za prijave za koje panel za vrednovanje procijeni da svojom kvalitetom ne zadovoljavaju osnovne kriterije vrednovanja, neće se uputiti u daljnji postupak vrednovanja. Ističemo kako se vrednovanje u prvom krugu provodi temeljem svih deset kriterija navedenih u Obrascu za vrednovanje A, a publikacije nisu jedini kriterij vrednovanja predlagatelja projekta u prvom krugu. Kriteriji za vrednovanje objavljeni su na mrežnoj stranici HRZZ-a uz natječajnu dokumentaciju.

Upućivanje u drugi krug vrednovanja temelji se na zaključnoj ocjeni koju za svaki projektni prijedlog dodjeljuje nadležni panel na osnovu svih deset kriterija.

P: Da li mogu na ovaj natječaj prijaviti projekt kao voditelj a već sam na jednom voditelj? ( za svaki slučaj ponovno pitam i za ovo da nisu promijenjeni uvjeti prošli put na natječaju za bilateralne se nisam javljala radi Slovenije).
O: Istraživač može imati istovremeno dvije aktivne uloge na HRZZ projektima, od kojih jedna može biti u svojstvu voditelja, a druga suradnika. Dakle, ne možete biti voditelj na dva projekta, osim ukoliko projekt koji je u tijeku ne završava do 1. rujna 2023. godine.


03.06.2022.

P1:  Možete li mi potvrditi da je ovaj natječaj namijenjen samo za prijavu bilateralnih i multilateralnih projektnih prijedloga sa švicarskim i slovenskim istraživačima u okviru Weave inicijative?

2: U uputama za prijavitelje je navedeno da je Natječaj otvoren za prijave bilateralnih i multilateralnih projektnih prijedloga sa švicarskim i slovenskim istraživačima u okviru Weave inicijative. S obzirom na to da je u najavi natječaja navedeno da će se isti raspisati moći prijavljivati na dva načina: sukladno već uvriježenim pravilima za projektne prijave u programu Istraživački projekti ili kao bilateralni ili trilateralni konzorciji s istraživačima iz Slovenije i Švicarske, molimo Vas za informaciju da li je moguće prijaviti projekt prema dosadašnjim pravilima za projektne prijave u programu Istraživački projekti.

3. Možete li mi razjasniti odnosi li se novoobjavljeni natječaj HRZZ-a IP-2022-10 samo na bilateralne projekte sa Slovenijom i Švicarskom ili pak na istraživačke projekte općenito u HR (kao i bilateralne)?

O: Natječaj je otvoren i za prijave na nacionalne Istraživačke projekate te Istraživačke bilateralne i trilateralne projekte sa švicarskim i slovenskim istraživačima u okviru inicijative Weave.

P: Kod vrednovanja predlagatelja projektnog prijedloga u vrednovanju projektnog prijedloga U PRVOM KRUGU (Kriteriji za vrednovanje A), jesu li za „prolaz“ potrebna sva tri odgovora DA ili postoji neki minimum, odnosno kolika je težina na tom kriteriju.

O: Očekuje se zadovoljavanje svih kriterija u obrascu za vrednovanje A, a konačnu ocjenu u prvom krugu dodjeljuje nadležni panel za vrednovanje i temelji ju na svim kriterijima.

P: 1. Na samom projektu se dopusta zapošljavanje postdoka na maksimalno 2 godine. Međutim, nama su korisniji I jeftiniji doktorandi za realizaciju samih istraživanja. Zanima me ukoliko bude projekt prihvaćen, hoće li biti moguće nastavno zaposliti doktoranda kroz sustav HRZZ doktorandi?

2. Postoji li mogućnost financiranja i izobrazbe novih doktora znanosti unutar programa „Istraživački projekti“ ? I ako ne postoji imate li saznanja o datumu otvaranja poziva  „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“  u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO)?

O: U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) planirano je raspisivanje Poziva Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti. Više informacija o navedenom Pozivu bit će pravovremeno objavljeno na mrežnoj stranici HRZZ-a.

P:  Obzirom na raspisani natječaj za bilateralne znanstvene projekte sa Švicarskom, lijepo vas molim da mi objasnite tko su prihvatljivi partneri iz Švicarske, odnosno mora li to biti znanstvena institucija ili sveučilište ili može biti tvrtka koja ima svoj R&D ili laboratorij?

O: U okviru IP-2022-10 natječaja mogu se prijavljivati bilateralni i multilateralni projektni prijedlozi u suradnji sa znanstvenicima iz Slovenije i Švicarske, a prihvatljivost partnera iz tih država propisuju njihove nacionalne zaklade.

P:  Nastavno na tekst objavljenog natječaja imam pitanje vezano za formalne uvjete koje treba zadovoljiti voditelj istraživačke grupe (projekta).

Na koji način se dokazuje status: “dokazanim uspješnim mentorstvom mladih istraživača”. Također me zanima je li ovo uvjet čije ne zadovoljavanje automatski vodi odbacivanju prijave, odnosno je li presudan da bi prijava bila evaluirana?

O: Navedeni kriterij procjenjuje se temeljem podataka koje predlagatelj projektnog prijedloga navede u prijavnoj dokumentaciji, a može uključivati broj obranjenih diplomskih radova/broj obranjenih doktorskih radova/broj poslijedoktoranada, posebna postignuća mentoriranih mladih istraživača ili druge informacije koje predlagatelj projektnog prijedloga smatra relevantnim.

P:  Obrazac potpore partnerske organizacije je potrebno ispunjavati samo ukoliko se radi o bilateralnim ili trilateralnim projektima?

O: Obrazac potpore partnerske organizacije dostavlja se u slučaju prijave bilateralnih ili trilateralnih projektnih prijedloga.

P:  Je li potrebno ishoditi etička odobrenja ili se ona mogu zatražiti ukoliko projekt bude odobren?

O: Potvrdu o etičnosti istraživanja potrebno je dostaviti tijekom vrednovanja projektnoga prijedloga, a najkasnije do kraja 2023. godine te je uvjet za sklapanje Ugovora o dodjeli sredstava. Svi projekti odobreni za financiranje na ovom natječaju započinju s provedbom u 2023. godini.

P: 1) Kod ocjenjivanja (vrednovanja) projektne prijave, je li određena posebna lista i budžet za “domaće” istraživačke projekte, a posebna za bilateralne i trilateralne?

2) Prema tekstu natječaja ukupno financiranje za četiri godine projekta za društvene i humanističke znanosti je od 600.000,00 kn do 900.000,00, a potom piše da najmanji ukupni iznos financiranja za sve četiri godine, isključujući troškove osoblja, ne može biti manji od 300.000,00 kuna. Znači li to da je najmanji ukupni trošak projekta za navedene znanosti 600.000,00 kn, a bez troškova osoblja 300.000,00 kn?

O: 1. Za projektne prijedloge koji su dio inicijative Weave provodi se postupak vrednovanja sukladno propisanim kriterijima vrednovanja za ovaj natječaj. Izrađuje se jedna rang lista projektnih prijedloga predloženih za financiranje bez obzira je li riječ o istraživačkim projektnim prijedlozima i/ili o bilateralnim i trilateralnim projektnim prijedlozima.

Sukladno sporazumu Weave inicijative financirat će se 20 % najbolje rangiranih projektnih prijedloga na pojedinačnim rang-listama u okviru područja znanosti o životu, prirodnih i tehničkih znanosti te društvenih i humanističkih znanosti.

2. Najmanji ukupni iznos financiranja za sve četiri godine, isključujući troškove osoblja (kategorija 2 financijskog plana i plaća mladog istraživača), ne može biti manji od 300.000,00 kuna.

P: U cjelini B, dio a1: Popis pet najznačajnijih publikacija – je li se pod pojam „publikacija“ računa priopćenje s kongresa u obliku sažetka a koje je objavljeno u časopisu Q1, obzirom da je u uputama navedeno „poglavlja u knjigama, radovi s konferencija, monografije itd.“. Također  Vas molim da se definira što točno znači pojam „itd.“

O: Publikacija s konferencija odnosi se na cjeloviti znanstveni rad koji je publiciran u  tematskom broju vezan uz konferenciju.

P:  1. U uputama se navodi da voditelj projekta treba imati publikacije u prestižnim znanstvenim časopisima (kao glavni autor). Istovremeno u dokumentaciji za popunjavanje piše kao glavni autor ili korespondentni.

Možete li molim Vas dati jasniju uputu, podrazumijeva li se pod glavni autor= prvi autor ili/i zadnji autor. I može li biti i korespondentni?

2. U dokumentaciji dosadašnja dostignuća voditelja za 5 godina, traži se jako puno informacija. Ovdje ću kopirat s engleske forme vaše upute u prijavnom obrascu (to je pet cjelina):

-List the five most important publications  for which the PI is the lead or corresponding author in internationally peer-reviewed scientific journals (with DOI number, if applicable) in the research area for which the project proposal was submitted; chapters in books, conference papers, monographs, etc.

-Previous participation in HRZZ projects (role in the project (leader/associate), the main publications from this project and the main results).

-List of scientific research projects accepted for funding (international and national), role in the project (leader/associate), funding source, and funds allocated. Include links to the websites of the funded projects. Highlight key results and publications that have come out of the project.

-Other major academic accomplishments: Institution of scientific meetings (year, name of event and your role / type of meeting / number of participants / countries), invited presentations at international conferences and/or summer schools; international awards, membership on editorial boards of journals, peer review of articles for international journals, major scientific collaborations (names of collaborators, topics, institutions, city, country; application of results), collaborations with industry (entrepreneurial successes, innovation activities, patents).

-Highlight your previous scientific contribution in the field and topic of research and in the training of young scientists, expressed by the number of successfully defended dissertations and published collaborative works (up to 2500 characters without spaces).

Vaše upute na tom obrascu zauzimaju pola stranice (a napisali ste da sveukupno ovo može iznositi jednu stranu s našim odgovorima). Treba li Vaš tekst ostati (pretpostavljam da treba te ga ne smijemo izbrisati)? Ali nemoguće je unijeti sve ovo na pola stranice teksta. Samo pet znanstvenih radova koje se upiše zauzimaju pola strane (što zajedno s Vašim uputama čini maksimalnu dozvoljenu jednu stranu).

Molim Vas objašnjenje kako da unesemo sve podatke i odgovore kada nemamo dovoljno mjesta odnosno zasigurno je da je pola stranice nedostatno za to?

3. U radnom planu na engleskom jeziku zaostalo je 3. GODINA na hrvatskom napisano, pa Vas molimo upute možemo li to sami ispravljati na engleski jezik?

4. Na engleskom jeziku obrazac za RDMP čini se drugačiji od onoga na hrvatskom, odnosno fale mu gore mjesta za akronim itd. Treba li on ostati u ovakvom obliku kakvom je sada?

O: 1. Predlagatelj projektnog prijedloga treba biti glavni (prvi ili zadnji) ili dopisni (corresponding) autor.

2. U ograničenje od jedne stranice nije uključen tekst uputa.

3. Navedeno možete ispraviti.

4. Obrazac treba ostati nepromijenjen.