Edit Content

20. 12. 2019.

P: Moj projekt uključuje istraživanje na ljudima. Da li je za prijavu projekta dovoljno navesti da je istraživanje predano na ocjenu etičnosti te da će se ista dostaviti do kraja vrednovanja projekta? Vežem se na odgovor od prošle godine (upit za životinje). Nemoguće je do trenutka predavanja projekta dobiti ocjenu od strane Etičkog povjerenstva (u ovom slučaju s nekoliko institucija) zbog kratkog perioda i stanke u prosincu.
O: U prijavnom obrascu potrebno je navesti da je zatražena potvrda Etičkog povjerenstva koja će se dostaviti prije početka financiranja projekta.

P: U natječaju HRZZ koji je obavljen stoji “Najveći iznos financiranja projekta: od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna, a za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti do 600.000,00 do 900.000,00 kuna”
Namjeravam prijavljivati projekt u polju kineziologije, koja je u Hrvatskoj svrstana pod društvene znanosti. Međutim, ako gledamo po panelima HRZZ, kineziologija nije u panelu društvenih i humanističkih znanosti već je svrstana u “Panel ZŽ3 (javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, farmacija, biotehnologija, prehrambena tehnologija, nutricionizam, kineziologija)”. Ne znam koji financijski okvir trebam pratiti (1-1.5 milijuna ili 600-900 tisuća)?
O: Za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti najveći iznos financiranja je od 600.000,00 do 900.000,00 kn.

P: Molim za pojašnjenje točke 3. Koja se vrsta istraživanja financira natječajem? (Upute za prijavitelje na natječaje HRZZ u 2020)
Podržat će se projektni prijedlozi iz svih znanstvenih područja koji:
– …… se nastavljaju na prethodno financirane projekte HRZZ-a pri čemu mora biti jasno prikazan razvoj istraživačke teme u odnosu na ciljeve i rezultate ranije provedenog istraživanja; HRZZ neće podržati projekte kojima se ponavljaju ciljevi prethodno financiranih projekata te će se tome posvetiti posebna pozornost pri vrednovanju projektnoga prijedloga
– ……
Znači li to da ćete financirati :
a) samo projekte koji se nastavljaju na prethodno financirane projekte HRZZ-a….
Ili
b) se mogu financirati projekti koji se nastavljaju na prethodno financirane projekte HRZZ-a……
O: Zaklada između ostalog financira i projekte koji se nastavljaju na prethodno financirane projekte HRZZ-a. Više informacija o tome koja se vrsta istraživanja financira natječajem dostupne su u Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost.

10. 01. 2020.

P: U EPP sustavu nije dostupno izabrati vrstu natječaja IP-2020-02 za prijavu, samo za doktorande i bilateralu sa Slovenijom. Hoće li uskoro biti dostupno ?
P: Kada će se otvoriti IP u EPP sustavu?
O: EPP sustav bit će otvoren za prijave tijekom siječnja do kraja roka za prijavu na natječaj. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama Zaklade.

P: Kako smo mi privatna Ustanova koja je započela s radom tek u lipnju 2019 godine a s primarnom znanstvenom djelatnosti po NKD-u (Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima, brojčana oznaka 72.20), te drugim znanstvenim djelatnostima po sudskom registru, još uvijek nismo upisani u upisnik znanstvenih ustanova pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Možemo li se prijaviti na natječaj, te po eventualnom odobrenju istog, post festum ishoditi upis u upisnik? Naime, za privatne ustanove je propisano imati tri dr.sc. stalno zaposlena na Ustanovi, o čemu nam itekako ovisi rezultat cijelog natječaja.
O: Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici zaposleni na organizaciji koja je upisana u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, a koje ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10).

P: U kojem je razdoblju moguće odrediti početak izvođenja projekta? Naime, planiram zapošljavanje doktoranda na istraživačkom projektu, a poslijediplomski studij koji bi pohađao upisivat će studente prve godine na jesen 2020. te 2022. godine. Nisam sigurna je li moguće da doktorand započne studij već ove godine ili da troškove studija planiram u 2. i 3. fazi projekta (od jeseni 2022.).
O: Početak projekta ovisit će o završetku postupka vrednovanja projektnoga prijedloga. Okvirni početak projekta istaknut natječajem je studeni 2020. godine. Svi troškovi koji se pokrivaju sredstvima HRZZ projekta dokazuju se računima koji su izdani za trajanja projekta.

P: Poštovani, mora li projekt imati svoju mrežnu stranicu (mrežna stranica nije potrebna za provedbu istraživanja) te ako mora da li se aktivnosti/rezultati vezani za njezinu izradu i ažuriranje iskazuju u radnom planu?
O: Izrada mrežne stranice obveza je svih voditelja projekata tijekom prve godine provedbe projekta, na što se voditelj obvezuje potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava Zaklade. Za vrijeme cijeloga trajanja projekta voditelj je dužan ažurirati mrežnu stranicu i nadopunjavati je relevantnim informacijama. U radnom planu se ne navode administrativno-tehničke aktivnosti.

14. 01. 2020.

P1: Ubraja li se suradništvo na prijavi projekata bilateralne suradnje Slovenije i Hrvatske u ograničenje od 2 projekta, na koliko ih neki znanstvenik može biti?
P2: Voditelj sam aktualnog projekta financiranog u sklopu Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori “Znanstvena suradnja”. Obzirom na obavijest od 20.12.2019. godine (Obavijest za predlagatelje projektnih prijedloga) je li mogu prijaviti projekt na trenutno raspisani natječaj za istraživačke projekte IP-2020-02 u statusu voditelja projekta?
O1 i 2: Sukladno odluci Upravnog odbora HRZZ (20. 12. 2019.) znanstvenici koji se planiraju prijaviti ili im je odobreno financiranje u sklopu Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori “Znanstvena suradnja” i „Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti“ mogu se prijaviti na natječaj „Istraživački projekti“.
Napominjemo da jedan znanstvenik može biti aktivan na dva HRZZ projekta.

P: Možemo li prijavne obrasce za trenutno otvorene HRZZ natječaje potpisivati elektroničkim certifikatom? Naime, po zakonu je dopušteno takvo potpisivanje svih dokumenata, a mi smo u procesu donošenja odluke o tome koje dokumente ćemo potpisivati na taj način. Molio bih Vas da me u odgovoru na ovaj mail izvijestite o stavu Hrvatske zaklade za znanost na ovu temu.
O: Prijavna dokumentacija predviđa potpis prijavitelja projektnog prijedloga te potpis i pečat čelnika organizacije. Sukladno podacima dostupnima na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH:
Elektronički potpis podrazumijeva skup podataka u elektroničkom obliku pomoću kojih se vrši identifikacija potpisnika i provjera vjerodostojnosti potpisanog elektroničkog dokumenta.
Njegovim korištenjem osigurava se:
AUTENTIČNOST – osigurava da je pošiljatelj stvarno onaj koji tvrdi da on jest
INTEGRITET – jamči cjelovitost i nepromijenjenost poruke
Dodatna vrijednost potpisanog elektroničkog dokumenta postiže se korištenjem naprednog elektroničkog potpisa. Ukoliko je izrađen u skladu sa odredbama Zakona o elektroničkom potpisu, ima istu pravnu snagu i zamjenjuje vlastoručni potpis, odnosno vlastoručni potpis i otisak pečata na elektroničkom dokumentu. Njegovim korištenjem uz autentičnost i integritet osigurava se i neporecivost dokumenta, a to znači da pošiljatelj ne može opovrgnuti odnosno poreći potpisanu transakciju.
S obzirom da je prijavna dokumentacija u elektronskom obliku te u istoj nije definirano da li se omogućuje isključivo fizičko ovjeravanje pečatom i potpisom, moguće je koristiti elektronički, odnosno napredni elektronički potpis.

17. 01. 2020.

P: Planiramo podnijeti ponovljenu prijavu projektnog prijedloga uz izmjene i obrazloženje i uvažavanje komentara recenzenata (IP-2019-04).
1) Zanima nas ako je u ponovljenoj prijavi potrebno pribaviti nova pisma namjere za sudjelovanje u predloženom projektu za suradnike ili se mogu priložiti pisma namjere iz prethodne prijave (IP-2019-04)?
2) Treba li kod ponovljene prijave priložiti nove ponude za kupnju opreme ili su dovoljne ponude iz prethodne prijave (IP-2019-04)?
O: 1. -2. Projektna dokumentacija s prethodnog natječajnog roka nije važeća prilikom prijave na novi natječajni rok. Prilikom ponovljene prijave projektnog prijedloga potrebno je dostaviti svu traženu dokumentaciju u skladu s uvjetima natječaja IP-2020-02.

P: Projektni prijedlog je na prošlome natječaju (IP-2019-04) pozitivno ocijenjen i našao se na rezervnoj listi prijedloga predviđenih za financiranje ovisno o dostupnim financijskim sredstvima.
Budući da u konačnici nije bilo moguće osigurati sredstva za njegovo financiranje, treba li na ponovnoj prijavi istog ili sličnog projektnog prijedloga za aktualni natječaj IP-2020-02, dostaviti obrazac Ponovljena prijava?
Ako da, treba li u obrascu pojasniti kako su u ponovnu prijavu uključeni komentari panela i/ili recenzenata s obzirom da se radi o pozitivno ocijenjenom projektnome prijedlogu s prošloga natječaja?
O: Potrebno je dostaviti obrazac ponovljena prijava i navesti komentare panela i/ili recenzenata, odnosno njihove prijedloge o doradi projekta te pojasniti kako su isti implementirani u ponovnu prijavu.

P: Ukoliko je jedna osoba aktivna već na jednom HRZZ-u, smije li se na ovom callu prijaviti kao potencijalni suradnik na dva IP-2020-02, ali u različitim vremenskim periodima (ne bi bila aktivna tijekom cijelog trajanja projekta, već samo na određenim dijelovima kada bi se provodio određeni tip analiza)? Dakle, na jedan projekt uključila bi se u 2021. g. i do kraja 2021. i završila svoj dio posla na tom projektu, a na drugi 2023. g. i do kraja 2023. g. završila svoj dio posla na tom projektu i doista nikada ne bi istovremeno bila aktivna na više od dva projekta. Osoba inače prima redovnu plaću od MZO-a i ne bi ju se financiralo ni sa jednog HRZZ-a. Je li to dopustivo?
O: S obzirom na ograničenje o sudjelovanju na najviše dva HRZZ projekta navedeno nije moguće u trenutku prijave projektnih prijedloga. Međutim, moguće je uključenje suradnika tijekom provedbe projekta.

P: Prijavila bih projekt u kojem je pod kategorijom: Troškovi istraživanja, potkategorija: Usluge namijenjen iznos za dio in vivo istraživanja u pokusnim životinjama. Taj dio bi se kao usluga proveo u Fidelti prema postupku koji je odobren od strane Fidelte (Institutional Animal Ethics Committee at Fidelta).
Obzirom da će se navedena istraživanja provoditi u Fidelti kao usluga, trebam li prijavi priložiti mišljenje Etičkog povjerenstva ili je dovoljno u prijavi napisati da će se taj dio napraviti u Fidelti prema njihovim odobrenim postupcima? Ako trebam dostaviti mišljenje Etičkog povjerenstva, mogu li ga naknadno dostaviti ili odmah pri prijavi projekta?
O: Moguće je naknadno dostaviti sve potrebne etičke potvrde u skladu s pravilima struke i nadležnim propisima.

P: Da li se ISTRAŽIVAČKI projekti za temeljna istraživanja prijavljuju na isti način kao i PRIMIJENJENA istraživanja, molim uputu? U Uputama za prijavu se kaže :
3. Koja se vrsta istraživanja financira natječajem?
Natječaji su usmjereni na financiranje temeljnih istraživanja koja unapređuju znanje o određenom području i usmjerena su na bolje razumijevanje predmeta istraživanja te primijenjenih istraživanja usmjerenih na postignuća novih znanja i na ostvarivanje praktičnih ciljeva.
O: Istraživački projekti za temeljna istraživanja prijavljuju se na isti način kao i primijenjena istraživanja sukladno uvjetima natječajnog roka.

P: Želim se prijaviti na IP 2020: projekt koji predlažem bazira se na istim izvorima projekta koji je bio prijavljen na PZS 2019., projektni prijedlog je ocijenjen pozitivno, ali nije financiran. Voditelj je drugi. Projekt je imao pozitivnu recenziju uz zaključno mišljenje da zadovoljava. Preporuka je bila:
a) predlažemo financiranje projektnog prijedloga, budući da zadovoljava sve postavljene kriterije i ne zahtijeva veće dorade.
Je li potrebno ispuniti Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a?
O: Obrazac Ponovljena prijava potrebno je priložiti za Istraživačke projekte i Uspostavne istraživačke projekte koji na prethodnim natječajima za UIP i IP nisu bili prihvaćeni za financiranje.

21. 01. 2020.

P: 1. U EPP sustavu u dijelu koji se odnosi na podatke o obrazovanju postoji mogućnost učitavanja životopisa. Treba li životopis biti i na hrvatskom i na engleskom jeziku ili je dovoljno staviti samo na jednom jeziku? Ako da, na kojem?
2. Nakon unosa podataka u EPP sustav na hrvatskom jeziku i prelaska na ažuriranje podataka na engleskom jeziku, neki od podataka prikazani su i dalje na hrvatskom jeziku (npr. dio Obrazovanje – Ustanova stjecanja diplome, slobodan unos i Naziv doktorskog studija; dio Zaposlenje – Odjel/Zavod). Ukoliko ih želim ažurirati, odnosno napisati na engleskom jeziku, onda se nakon spremanja podataka i prelaska na hrvatski jezik podaci u hrvatskom dijelu sustava EPP prikazuju na engleskom jeziku. Na kojem jeziku je potrebno napisati navedene dijelove?
O: 1. Ako se radi o znanstveniku iz Hrvatske potrebno je dostaviti sve podatke na hrvatskom jeziku, ako se radi o suradniku iz inozemstva samo na engleskom jeziku.
2. Ako se radi o polju za slobodan unos, potrebno je prvo upisati podatak na hrvatskom jeziku, zatim znak “ / “ te isti podatak na engleskom jeziku, a kao što je naznačeno u opisu polja.

24. 01. 2020.

P: Na prošlom natječajnom pozivu UIP 2019-04 prijavio sam uspostavni istraživački projekt koji je bio pozitivno ocijenjen od strane recenzenata uz prijedlog manjih preinaka i dorada a od panela je HRZZ-u predložen za financiranje. Unatoč tome, završio je na rezervnoj listi i u konačnici nije financiran.
Moj prvi upit glasi, da li je moguće taj postojeći projektni prijedlog ponovno prijaviti na ovaj natječajni poziv u obliku ponovljene prijave služeći se pripadajućim obrascem ali sada kao istraživački projekt s obzirom da mi je u medjuvremenu proteklo 7 godina od stjecanja doktorata?
Moj drugi upit glasi, da li je za doktoranda koji se planira zaposliti na istraživačkom projektu u sklopu financijskog plana moguće planirati njegovu bruto II placu uvećanu za božićnicu i prijevoz ili će to biti financirano u sklopu budućeg natječaja “razvoja karijera mladih istraživača”?
O1: Navedeno je moguće.
O2: Zapošljavanje doktoranda na istraživačkom projektu moguće je jedino u okviru natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Troškovi zapošljavanja doktoranda uključuju bruto II plaću te naknadu za troškove prijevoza na posao i s posla, potpore, nagrade i darove sukladno materijalnim pravima radnika koje su poslodavci temeljem važećih propisa u Republici Hrvatskoj i prema njima usklađenih internih akata ustanove dužni isplaćivati.

4. 02. 2020.

P: Postoji li definiran postotak radnog vremena (minimalan i maksimalan) za suradnike na projektu ili to možemo sami odrediti.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 20. prosinca 2019. godine.

P: Osim što sam zaposlen na Fakultetu (sastavnici Sveučilišta), zaposlen sam i na sveučilišnom Centru (podružnici Sveučilišta).
Želim pridružiti projekt objema institucijama. Je li to dopušteno? Naime, tako bih na raspolaganju za istraživanje imao i opremu Centra i opremu Fakulteta, što bi mi bilo vrlo korisno.
Ako je dopušteno, trebam li u postupku prijave još nešto osim priložiti Potpore organizacije/Institutional Support od Fakulteta i od Centara?
O: Nositelji projekta su voditelj i organizacija na kojoj se projekt provodi te molimo da sukladno tomu prijavite projekt, jer se sredstva isplaćuju isključivo jednoj pravnoj osobi.
Predlagatelj projekta može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je on zaposlen. U obrascu Potpora organizacije obavezno je navesti svu opremu koja je dostupna za provedbu projekta na organizacijama. U prijavi možete navesti i opremu koju bi koristili na sveučilišnom Centru kako bi vrednovatelji dobili uvid u cjelokupnu opremu koja Vam je na raspolaganju.

7. 02. 2020.

P: 1. Da li i suradne ustanove moraju ispunjavati Potporu organizacije za svoju ustanovu?
2. Da li je dopušteno stavljati hyperlink umjesto poveznice za projekte i članke?
O: 1. Suradne organizacije nisu obavezne ispuniti navedeni obrazac. Obrazac Potpora organizacije ispunjava čelnik organizacije koja je nositelj projekta.
2. Navedeno je moguće.

P: Istraživački projekt koji namjeravamo prijaviti je nastavak na istraživanja koja su na tu temu rađena. Profesor koji je provodio navedena istraživanja i ima najviše iskustva na tom polju je sada u mirovini i ugovorom o dijelu je djelatnik fakulteta.
Može li profesor biti suvoditelj na projektu, ukoliko sam ja predlagatelj?
O: Navedeni znanstvenik može biti uključen na projekt kao suradnik. Uloga suvoditelja namijenjena je drugim okolnostima. Više informacija o uvjetima za suvoditelje možete pronaći u Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini, (str. 7.).

P: Možete li mi reći da li je organizacija završne konferencija u sklopu projekta IP-2020-02 obvezna aktivnost ili nije?
O: Natječajem nije propisana obaveza organizacije završne konferencije.

18. 02. 2020.

P: Citiram iz dokumenta TEKST NATJEČAJA “Istraživački projekti” IP-2020-02 (.pdf):
„Najveći iznos financiranja projekta: od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna… Viši iznos financiranja može se temeljiti na povećanim materijalnim troškovima istraživanja ili nabavci znanstvene opreme za istraživačke grupe s većim brojem istraživača.“
„Vrste dopuštenih troškova: …troškovi opreme i održavanja opreme (ukupno do 500.000,00 kuna za trajanja projekta)“
Moje pitanje glasi: da li u slučaju financiranja projekta većeg od 1.000.000,00 KN može i oprema prelaziti 500.000,00 KN ili taj limit i dalje ostaje, odn. Projektna prijava neće važiti ako se pređe navedena granica od 5.000.000 kn?
O: Uvjetima natječaja IP-2020-02 definirano je da u financijskom planu projekta ukupan iznos kategorije Oprema ne smije prelaziti 500.000,00 kuna.

21. 02. 2020.

P: 1. Je li moguće prijaviti konzultante na projektu? Ukoliko se prijavljuju kako ih prijavljujemo?
2. Projekt planiramo provesti na Zavodu za neurologiju koji je ustrojstvena jedinica Kliničke bolnice Dubrava. U obrascu potpora organizaciji unosimo li KB Dubravu ili možemo unijeti i Zavod za neurologiju?
O1: Uloga konzultanta nije predviđena prema uvjetima natječaja IP-2020-02.
O2: U potpori organizacije navodi se Klinička bolnica Dubrava. Također, svu potrebnu projektnu dokumentaciju potpisuje čelnik Kliničke bolnice Dubrava.

P: Prijavili bi se na Istraživački projekt HRZZ 2020.
Da li može u prijavi biti zajednički projekt od (izostavljeni nazivi 2 znanstvene organizacije)?
Ako ne može nego samo jedna ustanova kao voditelj, u kojem statusu je druga ustanova? Da li može druga ustanova biti suvoditelj ili da li može biti voditelj Sveučilište u Splitu?
O: Voditelj projekta može biti isključivo predlagatelj projektnog prijedloga, a ne organizacija/ustanova. Matična organizacija je organizacija u kojoj je predlagatelj projektnog prijedloga stalno zaposlen i u kojoj će se projekt provoditi te na čiji račun se isplaćuju sredstva. Predlagatelj projekta može prijaviti projektni prijedlog u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je zaposlen. Druga ustanova je tada suradna ustanova.

Edit Content

10. 01. 2020.

P1: Lijepo Vas molim da mi objasnite što znači: uz pripadajuću poveznicu na postupak istorazinskog vrednovanja časopisa.
P2: Molim vas pojašnjenje rečenice:
“Uz svaku publikaciju voditelj projekta mora dostaviti poveznicu na kojoj je vidljiv postupak vrednovanja kojega provodi časopis u kojem je publikacija objavljena.”
O: Iz poveznice bi trebalo biti vidljivo provodi li se međunarodno istorazinsko vrednovanje (peer review).

P: U obrascu ponovljena prijava stoji: “Molimo upišite primjedbe koje su naveli vrednovatelji u obrascu za vrednovanje (navesti o kojem obrascu je riječ), jesu li komentari/primjedbe uvaženi/e i opišite na koji način.” Koji obrazac? Dobili smo elektronskim putem rezultate vrednovanja. Da li mislite na web adresu?
O: Zaključno mišljenje o projektnom prijedlogu kao i preporuke vrednovatelja dostupni su voditeljima u EPP sustavu. Ovisno o tome je li projektni prijedlog negativno vrednovan u prvom ili drugom krugu, to su obrazac za vrednovanje A (prvi krug vrednovanja) ili recenzije i Obrazac za vrednovanje C (drugi krug vrednovanja).

P: Molim Vas da mi odgovorite da li postoje ograničenja u dužini teksta koji se unosi u obrazac ponovljena prijava.
O: Ne.

P: Molimo Vas komentar vezan na ponovnu prijavu. Želimo ponovno prijaviti projekt u ovom natječajnom roku, međutim uveli smo veće izmjene plana i metodologije rada. Zanima nas tko procjenjuje sličnost projektnih prijava s prošlogodišnjima i postoje li opcije eliminacije istih ukoliko se ove godine prijavimo kao novi projektni prijedlog bez ispunjavanja Obrasca za Ponovljenu prijavu.
O: Postupak vrednovanja projektnih prijedloga uključuje hrvatske i međunarodne stručnjake.
Navedeni obrazac dostupan je za provedbu vrednovanja i HRZZ panelima za vrednovanje i recenzentima. Obrazac za ponovljenu prijavu obvezan je dio prijavne dokumentacije za projektne prijedloge koji na prethodnom natječajnom roku nisu financirani, ali možete pojasniti da ste uveli veće izmjene.

14. 01. 2020.

P: U obrascu radni plan ovaj put se ne navode aktivnosti već samo rezultati. Priroda našeg projekta je takva da će se rezultati sastojati od publikacija, konferencijskih priopćenja i plakata na ljetnim školama. U tim rezultatima vjerojatno će se prezentirati svi dotadašnji rezultati, te će tako u stavku radnog plana biti uključeni svi suradnici i gotovo sve stavke financijskog plana. S obzirom da radni plan treba detaljno prikazati plan provođenja projekta, na koji način da se to postigne u ovom slučaju?
U radnom planu navodi se da treba u najviše 4000 znakova povezati financijska sredstva s radnim planom. Na što se odnosi tih 4000 znakova? Je li 4000 znakova dopušteno po razdoblju, ili po ostvarenom rezultatu?
O: Obrascem Radni plan potrebno je prikazati i rezultate istraživačkih aktivnosti, ne samo rezultate vezane uz publiciranje rezultata. U obrascu Radni plan za svako izvještajno razdoblje također se navode i ključne istraživačke aktivnosti na kojima se temelji ostvarivanje rezultata kako bi bilo jasan način na koji će se postići planirani rezultati. Ograničenje od najviše 4000 znakova odnosi se na pojedino izvještajno razdoblje, odnosno prvih 12 mjeseci projekta te potom 18 mjeseci trajanja projekta.

P: Što u proširenom sažetku kod postignuća predlagatelja projekta znači “pripadajuće poveznice na postupak istorazinskog vrednovanja časopisa”? Da li je to web stranica časopisa s “manuscript submission” informacijama?
O: Odgovor je dostupan na mrežnim stranicama Zaklade od 10. siječnja 2020.

P: Nastavno na excel tablicu financijskog plana koja je na mrežnoj stranici i sadrži samo 3 razdoblja (a u uputama je prikaz sa 4 razdoblja po godinama), može li se financijski plan kreirati prema godinama – 4, a ne 3 razdoblja?
P: Imam nekoliko upita vezanih oko ispunjavanja prijavne dokumentacije za otvoreni natječaj HRZZ-a.
Naime, u dokumentu „Upute za prijavitelje“ dani su primjeri ispunjavanja radnog i financijskog plana, no natječajna i prijavna dokumentacija na mrežnim stranicama HRZZ-a se razlikuje. Ponajviše se razlikuje oko razdoblja.
U dokumentu „Upute za prijavitelje“ kod primjera ispunjavanja financijskog plana piše da postoje 4 razdoblja (1.-12. mjeseca, 13.-24. mjeseca, 25.-36. mjeseca, 37.-48. mjeseca), a u dokumentu „IP-2020-02_Financijski plan“ postoje 3 razdoblja (1.-12. mjeseca, 13.-30. mjeseca, 31.-48. mjeseca).
Isto tako, u dokumentu „Upute za prijavitelje“ kod primjera ispunjavanja radnog plana piše da postoje 5 razdoblja, bez oznaka vremenskog trajanja, a u dokumentu „IP-2020-02_Obrazac-Radni plan“ postoje 3 razdoblja također bez oznaka vremenskog trajanja.
Molio bih Vas dodatno objašnjenje oko termina „razdoblje“ zbog lakšeg ispunjavanja natječajne dokumentacije.
Također, molim dodatno objašnjenje za 4000 znakova u dokumentu „Radni plan“. Da li se taj broj odnosi na opis pojedinačnog rezultata ili za cijelo razdoblje?
P: Obrazac financijski plan sastoji se od 3 razdoblja. No, u uputama za IP-2020-02 je primjer financijskog plana s 4 razdoblja. Isto tako, u prilogu uputama za IP-2020-02 u Administrativnom obrascu se navode 4 razdoblja (i traže iznosi financiranja za svako od ta 4 razdoblja). Koji način raspodjele razdoblja na projektu je točan?
O: Financijski i radni plan se kod Istraživačkih projekata kreiraju u 3 razdoblja, prvo razdoblje 1-12 mj, drugo razdoblje 13-30 i treće razdoblje 31-48. U financijskome se planu planiraju troškovi sukladno izvještajnim razdobljima. U radnome planu ograničenje od 4000 znakova odnosi na pojedino izvještajno razdoblje (1-12, 13-30 i 31-48).

P: Može li se predvidjeti školarina za 2 doktoranda u financijskom planu? Za jednog u prvoj godini, a za drugog u drugom razdoblju. Naime, koliko znam, dozvoljeno je natjecati se na natječaj za zapošljavanje jednog doktoranada tijekom trajanja prve godine projekta te još jednom na sljedećem natječaju za zapošljavanje doktoranada, npr. u drugoj godini projekta.
O: Doktorandi se na istraživačkim projektima zapošljavaju preko projekta „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”. Iz sredstava projekta moguće je planirati školarinu za jednog doktoranda godišnje. (najviše do 20.000,00 kn godišnje, najdulje 3 godine).

P1: U prošlom Natječaju, IP-2019-04, bilo je moguće nabaviti osnovnu računalnu opremu (stolno računalo, monitor) ukoliko je ta oprema namijenjena doktorandu koji se zapošljava projektom. U uputama za ovaj projekt nisam vidjela takvu napomenu. Znači li to da nije moguća nabavka osnovne uredske opreme za doktoranda koji se zapošljava projektom?
P2: S kojom stavkom radnog plana treba povezati troškove školarine doktoranda koji se zapošljava na projektu, s obzirom na to da se zapošljavanje doktoranda ne može navesti kao Rezultat u radnom planu? Isto pitanje vrijedi i za troškove plaće postdoktoranda.
O1: Sukladno Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost str.13 nabavka računala moguća je samo za novozaposlene doktorande i/ili poslijedoktorande.
O2: U financijskom planu nije potrebno navoditi stavke radnog plana. U radnom planu potrebno je obrazložiti tražena sredstva na način da se opišu aktivnosti povezane s rezultatima koji doprinose ostvarivanju glavnih ciljeva. U tom smislu jedna od aktivnosti planiranog rezultata može biti uključivanje doktoranda i/ili poslijedoktoranda na projekt što podrazumijeva troškove školarine odnosno plaće.

P1: Treba li u obrascu Potpora ustanove izričito navoditi rješavanje etičkih pitanja?
P2: U uputama za prijavitelje stoji da je u obrascu Potpora ustanove obavezno navesti opremu koja će se koristiti, njen link na bazu Šestar i između ostalog navesti održavanje opreme. Kako definirati održavanje opreme? Je li dovoljno navesti u bazi Šestar da je oprema potpuno funkcionalna?
P3: U uputama za prijavitelje stoji da je u obrascu Potpora ustanove obavezno navesti opremu koja će se nabaviti. Moramo li tu navesti samo novu opremu koju planiramo kupiti ili i upgrade i održavanje?
O1: Potvrda etičkog povjerenstva je zaseban dokument koji je potrebno priložiti neovisno o dokumentu Potpora organizacije.
O2: Održavanje opreme se odnosi na servisna održavanja opreme navedene u potpori organizacije koja će se koristiti za provođenje projektnih aktivnosti Potrebno je priložiti poveznicu (link) kojim se dolazi do uređaja u bazi Šestar.
O3: Potpora organizacije mora uključivati svu opremu koja je za provedbu projekta dostupna na organizaciji te mora biti jasno popisana i specificirana. U potpori organizacije također je nužno navesti opremu koja organizacija planira nabaviti kao potpora projektu.

P: U prijavnom obrascu je navedena sekcija g. Etička pitanja kako slijedi.
Dio g. Etička pitanja
U uputama za prijavu na natječaj nalazi se tablica u kojoj su navedena etička pitanja. Ukoliko se na Vaše istraživanje može primijeniti neko od pitanja u tablici, molimo da u prijavi projektnog prijedloga pod dodatnu dokumentaciju priložite potvrdu nadležnoga etičkog povjerenstva o etičnosti istraživanja u kojoj su navedena etička pitanja. Ukoliko potvrda nije dostavljena prilikom prijave projektnoga prijedloga, može biti dostavljena tijekom vrednovanja projekta.
Možete li mi molim vas reći gdje se točno može pronaći spomenuta tablica u kojoj su navedena etička pitanja, jer je ja ne mogu pronaći u dokumentu, Upute za prijavitelje na natječaje HRZZ u 2020 godini, koji sam skinuo s vaših mrežnih stranica.
O: Tablica Etička pitanja nalazi se pod Natječajnoj i prijavnoj dokumentaciji na poveznici https://hrzz.hr/UserDocsImages/UIP%2005-2017/HRZZ_Eticka_pitanja.pdf

Poštovani, imam nekoliko pitanja vezano za prijavu na natječaj IP-2020-02:
P1: Navedeno je da je potrebno uz svaki uređaj dati i poveznicu na bazu Šestar. Misli li se pritom na link kojim se dolazi do uređaja, ili identifikacijski broj (ID) toj uređaja u bazi Šestar? Možete li dati primjer kako treba izgledati ta poveznica?
P2: U kojem dijelu obrasca Potpora institucije treba navesti novu opremu koja će se nabaviti projektom?
P3: Ukoliko se neki dio opreme, primjerice set pipeta, nabavlja za upotrebu u laboratoriju na drugoj instituciji (prijavitelj projekta je s PMF-a, a neki suradnici su IRB-a), na koji način se to navodi i navodi li se to uopće u potpori institucije?
O1: Potrebno je priložiti poveznicu (link) kojim se dolazi do uređaja u bazi Šestar.
O2: U obrascu Potpora organizacije pod kategorijom Postojeća oprema koja će se ustupiti na raspolaganje istraživačkoj grupi navodi se sva oprema koja je za provedbu projekta dostupna na
organizaciji te mora biti jasno popisana i specificirana. U potpori organizacije nužno je navesti opremu koja se planira nabaviti projektom.
O3: Set pipeta ne smatra se opremom već materijalnim troškom istraživanja.

17. 01. 2020.

P: Javljam Vam se s upitom vezanim uz sljedeću stavku u prijavnom obrascu za Istraživačke projekte (šifra natječaja: IP-2020-02):
Cjelina A, Predlagatelj projektnoga prijedloga
1. Pet publikacija: radovi u međunarodnim recenziranim znanstvenim časopisima uz pripadajuću poveznicu na postupak istorazinskog vrednovanj časopisa, poglavlja u knjigama, radovi s konferencija, monografije, itd.
Zamolila bih Vas za objašnjenje potonjeg, odnosno pripadajućih poveznica na postupak istorazinskog vrednovanja.
O: Odgovor je dostupan na mrežnim stranicama Zaklade od 10. siječnja 2020.

P: Pišu li se životopisi suradnika samo unazad zadnjih 5 godina i da li u striktno istoj formi kao i za predlagatelja projekta, ili može i u nekoj slobodnijoj formi koja uglavnom pokriva rubrike iz popisa postignuća?
Smije li se dio teksta unutar obrasca koji objašnjava kako se nešto mora pisati izbrisati? – npr. smije li se u dole navedenom tekstu izbrisati dio iza zagrade
2. List of projects (please list projects accepted for funding and project proposals submitted to this or other calls in which yor are the PI or an associate. Please state the source of funding, role within the project (Principal Investigator/ Team member) requested or received funds, title of the project. Please provide links to the websites of the funded projects
O: Životopisi suradnika trebaju slijediti strukturu Popisa postignuća (track record) cjeline A, dijela a) u Prijavnom obrascu. Opisi rubrika u popisu postignuća nije moguće brisatii.

P: Da li je potrebno Obrazac za ponovljenu prijavu ispuniti samo na hrvatskom jeziku ili na hrvatskom i na engleskom jeziku?
O: Obrazac ponovljena prijava dostavlja se u hrvatskoj i engleskoj verziji, a obrasci su dostupni na mrežnim stranicama HRZZ.

21. 01. 2020.

P: Ovim putem molimo Vas za informaciju vezano uz natječaj “Istraživački projekti” 2020. (IP-2020-02), da li je prijavitelj koji je prijavio projekt u sklopu programa Znanstvene suradnje i ostvario vrlo dobre recenzije no projekt nije odobren za financiranje dužan ispuniti Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a ukoliko se radi o istom ili sličnom projektnom prijedlogu?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 17. siječnja 2020. godine.

P: U prethodnim natječajima za IP su usavršavanja bila ograničena na 14 dana. U uputama za ovaj natječaj to ne piše, ali i dalje piše u excel formularima za financije. Moje pitanje: je li usavršavanje ograničeno na 14 dana?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 17. siječnja 2020. godine.

P: U obrascu Ponovljena prijava na hrvatskom da li je potrebno prevoditi tekstove recenzenata i panela sa engleskog jezika ili je dosta samo objašnjenje, odn. odgovore napisati na hrvatskom?
O: U obrascu Ponovljena prijava na hrvatskom jeziku nije potrebno prevoditi komentare recenzenata na hrvatski jezik, moguće ih je kopirati na engleskom jeziku, a odgovor napisati na hrvatskom jeziku.

P: U HR verziji obrasca Prošireni sažetak stoji “najviše četiri stranice ne uključujući naslovnu stranicu” dok navedeno ne postoji u ENG verziji. Koja od dvije verzije je ispravna?
Ukoliko u prethodnom pitanju ispravna HR verzija (4 str + naslovnica) što se broji kao naslovnica? Po našem shvaćanju, to je prva stranica nepopunjenog obrasca koji se može naći na stranicama Zaklade (a sadrži pojašnjenja za svaki pojedini dio, naslove i slično), te bi to u stvarnosti značilo da je ukupan dozvoljen broj stranica 4+1=5. Da li je naše razmišljanje ispravno?
Da li se u prošireni sažetak mogu dodavati reference i da li one ulaze u ograničenje broja stranica?
O: Prošireni sažetak projektnoga prijedloga može sadržavati najviše četiri stranice isključujući naslovnu stranicu, odnosno najviše pet stranica. U obrazac Prošireni sažetak nije potrebno navoditi reference.

P: Da li reference u prijavnom obrascu ulaze u ograničenje broja stranica?
O: Popis referenci ne ulazi u ograničenje broja stranica.

P: U dijelu teksta gdje se opisuju životopisi suradnika navedeno je:
Dio b. Životopisi suradnika odnosno opis profila i kompetencija za članove koji će se zaposliti tijekom trajanja projekta (Životopis treba slijediti strukturu Popisa postignuća (track record) cjelina A, dio a ovog dokumenta. Dodati redove po potrebi)
Vezano uz dio “opis profila i kompetencija za članove koji će se zaposliti tijekom trajanja projekta”, treba li tu navoditi opis profila i kompetencije za doktoranda i postdoktaranda koji se namjeravaju zaposliti (ostali suradnici već jesu zaposleni)? Ako da, koju bi strukturu trebao slijediti taj opis kompetencija? Isto na jednoj strani?
O: Za doktoranda i poslijedoktoranda koji se planiraju zaposliti na projekt potrebno je dostaviti opis profila i kompetencija u slobodnoj formi do najviše jedne stranice.

P: Za prijavu istraživačkog projekta na novi natječaj HRZZ traži se potvrda da su publikacije imale istorazinsko vrednovanje. Može li kao potvrda poslužiti web adresa stranica PubMed-a ili Wos-a gdje je naslov publikacije citiran?
O: Potrebno je dostaviti poveznicu iz koje je vidljivo da časopis u kojem je rad objavljen provodi istorazinsko vrednovanje (peer-review).

P: Da li se u Prijavnom obrascu kod životopisa sudionika projekta piše po rubrikama Track record, ali za cijelu karijeru sudionika pošto je voditelj projekta stručnjak na području projekta dok su sudionici često znanstvenici sa iskustvom na određenom području nužnom za provedbu projekta, koje nije nužno stečeno u zadnjih 5 godina?
O: U popisu postignuća suradnika potrebno je navesti radove relevantne za područje istraživanja kojim se projektni prijedlog bavi.

P: Vezano za upis opreme koje matična institucija stavlja na raspolaganje projektu u bazu podatak Šestar. Naime, na naslovnoj stranici baze (https://sestar.irb.hr/) je stajalo (a što je koliko sada vidimo uklonjeno) da se tu upisuje oprema vrijednosti veće od 400.000 kuna kao i posebna/specifična oprema manje vrijednosti. Da li je za potrebe ove prijave potrebno unijeti svu opremu (npr. 3D printere, radne stanice, dronove, osciloskope, i slično) koju institucija stavlja na raspolaganje neovisno o njezinoj vrijednosti ili postoji neko ograničenje? Tj. da li postoji neki dogovor portala i HRZZ-a vezano za navedeno?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 17. siječnja.

24. 01. 2020.

P: Molim vas objašnjenje o pripremi CVa suradnika na projektu. Piše da Životopis treba slijediti strukturu Popisa postignuća (track record) cjelina A, dio a. Molim vas objašnjenje da li treba onda preuzeti isti obrazac CVa kao za voditelja projekta ili se može proizvoljno prirediti dokument koji će sadržavati cjeline: popis radova, popis projekata, sudjelovanja na HRZZ projektima i ostalo. Također me zanima upisuju li se podaci za suradnike isto samo za zadnjih 5 godina ili i više.
P: Poštovani, ispričavam se na ponovnom upitu, međutim jako mi je važno saznati piše li se CV suradnika u identičan obrazac Popis postignuća (track record) cjeline A, najviše zbog suradnika koji nisu iz RH. Ako koristim identičan obrazac onda za vanjske suradnike nigdje nema upisano zaposlenje niti osnovni podatci, a prethodno sudjelovanje na HRZZ projektu na njih se ne odnosi. Zato mi se čini optimalno da prilagodim CV za suradnike, u koji ću dodati osnovne podatke, zaposlenje i obrazovanje, a zatim kao u Track record dodati popis radova, projekata, pozvana predavanja i ostalo.
P: Treba li dokument Popis postignuća (track record) cjeline A, dijela a) onda kopirati za svakog suradnika i u njega upisivati podatke iz životopisa za suradnike?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 17. siječnja.

P: U natječajnoj dokumentaciji u Prijavnom obrascu ovaj puta nema (za razliku od natječaja 2019.) naputka da na prvoj stranici Prijavnog obrasca treba stajati sažetak projektnoga prijedloga. Znači li to da ga nije potrebno staviti na početak tog obrasca?
O: U Prijavnom obrascu nije potrebno navoditi sažetak projekta.

P: U uputama za ispunjavanje obrasca Potpora organizacije navedeno je da je u obrascu potrebno navesti svu potrebnu opremu koja je dostupna na instituciji te uz svaki uređaj navesti I poveznicu na bazu Šestar. U skladu s uvjetima korištenja baze Šestar, u nju se unosi oprema vrijednosti jednake ili veće od 400 000 kn te oprema manje vrijednosti ukoliko je jedinstvena i/ili rijetka na području RH. Budući da za potrebe projekta namjeravamo koristiti više uređaja dostupnih na našoj instituciji čija je vrijednost manja od 400 000 kn, a nisu specifični niti rijetki, isti nisu uneseni u bazu Šestar (spekreofotometri, centrifuge, pH metri itd.). Je li u tom slučaju dovoljno postaviti poveznicu na katalog opreme na web stranici institucije ili je potrebno svu tu opremu uvesti u bazu Šestar kako bi se mogao ispuniti obrazac Potpora organizacije?
P: Ako Matična institucija posjeduje opremu koju je nabavila, ali još nije stavila u funkciju i nije na šestar, a bitna je za provedbu projekta, kako se to navodi u Potpori institucije?
O: Sva oprema koja će biti na raspolaganju za potrebe provođenja projektnih aktivnosti treba biti navedena u obrascu Potpora organizacije te je očekivanje HRZZ-a da je glavna oprema za provedbu istraživanja navedena i u bazi Šestar. Međutim, u potpori organizacije potrebno je navesti i opremu na organizaciji koja iz nekog razloga nije u bazi Šestar, a potrebna je za provedbu istraživanja kao i nabavljenu opremu koja još nije u funkciji.
U ovom dijelu prijavne dokumentacije vrednovatelji Vašeg projekta će dobiti informacije temeljem kojih će procijeniti infrastrukturne uvjete za provedbu projektnog prijedloga i potporu organizacije.

28. 01. 2020.

P: U prošlom pozivu sam prijavio UIP koji mi nije odobren, te sada planiram prijaviti IP s donekle sličnom tematikom. S obzirom da prelazim iz jedne kategorije projekata u drugu, da li sam dužan ispuniti „obrazac ponovljena prijava“.
O: Potrebno je dostaviti obrazac ponovljena prijava i navesti komentare panela i/ili recenzenata, odnosno njihove prijedloge o doradi projekta te pojasniti kako su isti implementirani u ponovnu prijavu.

P: Poštovani, da li se životopis suradnika na projektu piše samo unazad zadnjih 5 godina?
P: Pišu li se životopisi suradnika s podatcima unazad zadnjih 5 godina (kao što se traži za voditelja u Popis postignuća (track record) cjeline A, dijela a) ili je važno samo prilagoditi fromu CVa prema tim uputama?
O: Preporuka je da životopis suradnika slijedi strukturu petogodišnjeg popisa postignuća.

P1: Ako nema nikakvih etičkih dvojbi u provedbi projekta, treba li prilagati potvrdu etičkog povjerenstva?
O1: Navedeno nije potrebno.

P: Javljam Vam se s upitom vezanim uz sljedeću stavku u prijavnom obrascu za Istraživačke projekte (šifra natječaja: IP-2020-02):
Cjelina A; Predlagatelj projektnoga prijedloga
1. Pet publikacija: radovi u međunarodnim recenziranim znanstvenim časopisima uz pripadajuću poveznicu na postupak istorazinskog vrednovanja časopisa, poglavlja u knjigama, radovi s konferencija, monografije, itd.
Zamolila bih Vas za objašnjenje potonjeg, odnosno pripadajućih poveznica na postupak istorazinskog vrednovanja.
O: Odgovor je dostupan na mrežnim stranicama Zaklade od 10. siječnja 2020.

P: U prijavnom obrascu na prvoj stranici je navedeno da se obrazac sastoji od tri cjeline: Cjelina A (stranice 1 – 3), Cjelina B (stranice 4 – 15), Cjelina C i Reference. Prema tome, cjelina C nije uračunata u 15 stranica koje su maksimum za cjelinu A+B. Međutim, na samom kraju obrasca je navedeno “Navedite popis literature kojom ste se služili u izradi projektnog prijedloga. Ograničenje od 15 stranica za Prijavni obrazac ne uključuje reference”. Jasno je da reference nisu uračunate u duljinu prijavnog obrasca, no ovdje je sada navedeno da cijeli Prijavni obrazac (A i B i C dio) može biti maksimalo 15 stranica. Da li je to točno? Jer u cjelini C gdje se opisuje istraživačka grupa, u slučaju većeg broja istraživača (a za svakog ide opis uloga i životopis od najviše 1 stranice), broj stranica koje će preostati za sam projektni prijedlog (Cjelina B) će biti neznatan.
O: Ograničenje od 15 stranica odnosi se na Cjelinu A i B.

P: U cjelini C – Istraživačka grupa, u napomeni je navedeno da za doktoranda i/ili poslijedoktoranda koji nisu zaposleni u trenutku prijave već se njihovo zaposlenje planira projektom, u stupcu „ime i prezime“ navesti status na projektu i dodati postotak planiranog radnog vremena za rad na projektu. Ukoliko već imamo osobu koja svojim kompetencijama odgovara doktorandu kojeg bi zaposlili na projektu, možemo li ovdje navesti ime i prezime te osobe?
O: Za zapošljavanje doktoranda na projekt organizacija mora provesti javni natječaj te o izabranom kandidatu, voditelj projekta u roku od osam dana obavještava HRZZ dostavljajući svu potrebnu dokumentaciju. Slijedom navedenog, u projektnoj prijavi nije moguće navesti tko će biti zaposlen na radnome mjestu doktoranda.

P: Da li je potrebno staviti sažetak na početnu stranicu prijavnog obrasca, kao što je bio slučaj u prethodnom natječaju.
O: Sažetak projekta navodi se u obrascu Prošireni sažetak.

P: Prijavljujem projekt na natječaj IP-2020-02 kao voditelj. Pošto sam unazad zadnjih 5 godina bila 1 godinu na porodiljnom dopustu da li svoj Track Record pišem za zadnjih 6 godina?
O: U prijavnom obrascu (Cjelina A, Dio b: Životopis predlagatelja projektnog prijedloga) u polju Prekidi u karijeri potrebno je navesti vrijeme trajanja porodiljnog dopusta. U tom je slučaju moguće navesti popis postignuća (track record) za razdoblje od pet godina uvećano za vrijeme trajanja porodiljnog dopusta.

P: U obrascu prošireni sažetak navodite sljedeće „2. Popis najvažnijih projekata prihvaćenih za financiranje, (navedite financirane i projektne prijedloge prijavljene na ovaj ili druge izvore financiranja na kojima ste voditelj ili suradnik. Navedite izvor financiranja, uloga na projektu (voditelj/suradnik) tražena ili dodijeljena sredstva, naslov projekta. Dodajete poveznice na mrežne stranice financiranih projekata.)“. Da li se pod tim misli na projekte koji se trenutno provode i trenutno financiraju od strane HRZZ-a ili nekog drugog izvora financiranja ili općenito na sve projekte na kojima je prijavitelj projekta sudjelovao a već su ranije završili.
O: Misli se na projekte financirane od strane HRZZ-a i/ili drugih izvora financiranja bez obzira jesu li projekti završili ili se još provode.

P: U formularu “IP_2020_02 Prijavni obrazac” na numeriranoj stranici 3 se nalazi slijedeća uputa: “Ograničenje od 15 stranica za Prijavni obrazac ne uključuje reference”. Kako se Prijavni obrazac sastoji od tri cjeline (vidi naslovnu stranicu obrasca “IP_2020_02 Prijavni obrazac”) te kako je ponuđeno da Cjelina B-Projektni prijedlog može maksimalno biti od stranice 4 do 15, neminovno je kako će Cjelina C biti izvan upute o broju stranica projektnog prijedloga (ukoliko maksimalno iskoristimo broj stranica za Cjelinu A i Cjelinu B), koja se nalazi na numeriranoj stranici 3. Prema tomu, koliko je ograničenje stranica za Prijavni obrazac (što uključuje sve Cjeline), ukoliko je sugerirano da Cjelina B maksimalno može biti do 15. stranice.
O: Odgovor na pitanje nalazi se na mrežnoj stranici Zaklade od 24. siječnja 2020.

P: Poštovani, molim vas pojašnjenje vezano uz životopis suradnika na projektu (Cjelina C).
Dio b. Životopisi suradnika odnosno opis profila i kompetencija za članove koji će se zaposliti tijekom trajanja projekta (Životopis treba slijediti strukturu Popisa postignuća (track record) cjelina A, dio a ovog dokumenta. Dodati redove po potrebi)
Ime i prezime Suradnika 1, matični broj znanstvenika[1]: životopis (najviše 1 stranica)
Trebaju li strukturu Popisa postignuća (prema track record za voditelja) pisati isključivo oni koji će se zaposliti na projektu ili svi suradnici na projektu? Ili suradnici pišu životopis u slobodnijoj formi na najviše jednoj stranici?
O: Životopisi suradnika trebaju slijediti strukturu Popisa postignuća (track record) cjeline A, dijela a) u Prijavnom obrascu, a moguće je dodatno prilagoditi formu s obzirom na izdvojene kompetencije.

P: 1. U Cjelini B prijavnog obrasca se nalazi dio e. Radni plan. Ispod njega se nalaze podstavke označene kao d1. Ciljevi; d2. Očekivani rezultati d3. Opišite potencijalne rizike. Budući se očigledno radi o copy/paste opciji iz Prijavnog obrasca iz prošlog natječaja, bez dodatne recenzije i provjere, to Vas ovim putem pitam mogu li navedene stavke obilježiti logično dakle kao e1., e2., e3., jer način na koji je trenutno to predloženo je kontra svake logike i zdravog uma.
2. Nadalje, pod jednom od tih stavki (d3.) (hic!) se traži opis potencijalnih rizika predloženog istraživanja te plan postupanja u slučaju navedenih rizika. Molio bih Vas da dodatna objašnjenja na koje se konkretno rizike misli. Je li se misli na rizike povezane s promjenom broja istraživača na projektu ukoliko se neki od njih u slobodno vrijeme bavi ekstremnim sportovima? Je li se misli na moguća bolovanja i porodiljne dopuste? Je li se misli na rizike koje nose putovanja na kongrese? Je li se misli na rizike vezane za materijalni gubitak (npr. kvar aparature, požari u ustanovi i sl.)? Je li se misli na pojavu problema unutar samog znanstveno-istraživačkog rada, dakle konkretnih problema koji se mogu riješiti znanstvenim pristupom?
Molio bih Vas za sto konkretniji odgovor na posljednji upit, te Vas komentar na moju primjedbu glede copy/paste pogreške.
O1: Kao što je već ranije odgovoreno u Prijavnom obrascu potrebno je izmijeniti oznake u kategoriji Dio e. Radni plan – e1. Ciljevi, e2. Očekivani rezultati i e3. Opišite potencijalne rizike predloženog istraživanja te plan postupanja u slučaju navedenih rizika.
O2: Navedeno se odnosi na navođenje potencijalnih rizika u znanstveno-istraživačkom radu odnosno provedbi predloženog znanstvenog istraživanja. Potencijalni rizici su različiti ovisno o području istraživanja, a voditelji bi trebali iskazati na koji način se rizici mogu izbjeći odnosno nadomjestiti kako bi predloženo istraživanje moglo postići predviđene ciljeve .

P: Treba li u Application Form, Section C – Research Group, navoditi i voditelja projekta u: tablici, Section a) (Research group – roles) i Section b)?
O: Navedeno nije potrebno s obzirom da se podaci o voditelju navode u Sekciji A u Prijavnom obrascu.

P: Možete li mi molim vas reći gdje mogu pronaći dokument, Administrativni obrazac.
Ovaj dokument na hrv. i eng. je u natječaju istraživački projekti, naveden kao obavezni sadržaj prijave, a ja ga ne mogu pronaći na vašoj internetskoj stranici.
O: Administrativni obrazac ispunjava se u EPP sustavu, a sadrži osnovne podatke o voditelju projekta i matičnoj organizaciji. EPP sustav bit će otvoren za prijave tijekom siječnja do kraja roka za prijavu na natječaj. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama Zaklade.

31. 01. 2020.

P: U slučaju korištenja instrumenta sa druge sastavnice istog Sveučilišta (instrument je upisan u bazu šestar), da li potrebno dostaviti nekakvu izjavu da će se instrument moći koristiti? Ili ga je dovoljno samo navesti?
O: Dio istraživačkih aktivnosti koji će se provesti na drugoj sastavnici Sveučilišta potrebno je pojasniti u Prijavnom obrascu u Cjelini B – Projektni prijedlog, dijelu c. Metodologija. Predlažemo pod ostale dokumente priložiti pismo potpore organizacije na kojoj je smješten uređaj.

P: Treba li iznose financiranja projekata u Track record a) pisati u EURima u engleskoj verziji Application Form?
O: U engleskoj verziji dokumenta potrebno je navesti iznose u eurima.

P: Može li se prilikom popunjavanja prijavnog obrasca (IP-2020-02) izbrisati opisni tekst – tekst u zagradi uz npr.
“Dio a. Trenutno stanje u području istraživanja (opišite trenutno stanje u području istraživanja, istaknite najvažnije publikacije.)” i druge dijelove b, c itd. s obzirom da navedeni tekst u zagradama zauzima dosta mjesta?
O: Nije dopušteno brisati niti jedan dio obrazaca.

P: Da li i suradnici na projektu moraju u svome životopisu stavljati linkove na svojih 5 publikacija?
O: Navedeno nije potrebno.

P: Molim Vas za jednu informaciju. Naime, zanima me navode li se u životopisu suradnika postignuća ostvarena ISKLJUČIVO u zadnjih pet godina?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 28. siječnja 2020.

P: Poštovani, koliki maksimalni broj slova može imati akronim za Istraživački projekt?
O: Ne postoji ograničenje broja slova u akronimu projekta.

P: Margine u Vašem obrazcu “IP_2020_02 Obrazac Prošireni sažetak” ne odgovaraju Vašim uputama u istom dokumentu, a koje se odnose na margine stranica. Dakle margine u Vašem ponuđenom obrazcu su 2,5 cm, dok je u dokumentu zamoljeno poštivati margine 2,0 desna i 1,5 donja. Čega se ovdje pridržavati? Hoću li promijeniti postavke margina u “IP_2020_02 Obrazac Prošireni sažetak”? Ili ostaviti Vaše margine koje ne odgovaraju onima koje molite da se pridržavamo?
O: Potrebno je pridržavati se uputa navedenih na početku obrasca Prošireni sažetak.

P: 1. Trebamo li prilikom navođenja aktivnosti koje su potrebne za izvođenje rezultata objašnjavati kako su aktivnosti provedene ili je dovoljno navesti popis aktivnosti koje su dovele do ostvarivanja rezultata?
2: Molim Vas za pojašnjenje između kategorija radionica u kategoriji 1.4. i radionice iz 4.1.
O1: Potrebno je navesti ključne istraživačke aktivnosti na kojima se temelji ostvarivanje rezultata kako bi bio jasan način na koji će se postići planirani rezultati.
O2: U kategoriji 1. Troškovi istraživanja Istraživačka radionica se odnosi na radionicu koja se organizira za članove istraživačke grupe u trajanju do 7 dana, a organizira se na matičnoj organizaciji. U kategoriji 4. Troškovi usavršavanja, diseminacije i suradnje Organizacija skupova/konferencija/kongresa/radionica se odnosi na diseminaciju projektnih aktivnosti. Više o prihvatljivim troškovima navedenih radionica navedeno je u Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini.

P: Možete li mi reći je li u životopis suradnika na istraživačkom projektu IP-2020-02 potrebno napisati podatke iz Prijavnog obrasca, popis postignuća (cjelina A, dio a) ili je potrebno za sve suradnike napisati i dio b iz cjeline A?
O: Preporuka je da životopis suradnika slijedi popis postignuća sukladno Cjelini A, dijela a Prijavnog obrasca. Osim navedenog potrebno je navesti ostale relevantne informacije o kompetencijama suradnika nužnim za provođenje istraživačkih aktivnosti u okviru projektnog prijedloga.

P: Molim odgovor na sljedeće pitanje vezano za natječaj IP-2020-02. Postoji li ograničenje u duljini ispunjenog obrasca Potpora organizacije? Nadalje, da li i suradne ustanove moraju ispunjavati Potporu organizacije?
O: Nije propisan broj stranica za obrazac Potpora organizacije.

P: Svi suradnici trebaju potpisati pisma namjere (potpisana i od voditelja organizacije) na hrvatskom i engleskom, no treba li suradnik iz inozemne ustanove imati i pismo namjere na hrvatskom i engleskom ili je za njega dovoljno na engleskom?
O: Suradnik iz inozemstva treba dostaviti pismo namjere samo na engleskom jeziku.

P: 1. U Proširenom sažetku i obrascu potpora organizacije piše da Popis postignuća (Track-record) predlagatelja projektnoga prijedloga u posljednjih 5 godina treba imati najviše 1 stranicu, no nemoguće je navesti pet publikacija, sve financirane projekte unazad 5 godina i HRZZ projekte s najvažnijim publikacijama unutar jedne stranice. Je li moguće proširiti taj dio?
2. Da li je potrebno u popisu projekata navoditi i HRZZ projekte koji će biti navedeni u sljedećoj točki: Dosadašnje sudjelovanje na projektima HRZZ-a (uloga na projektu (voditelj/suradnik), najvažnije publikacije proizašle s tog projekta i najvažnije rezultate). 3. Da li je za poveznice na mrežne stranice financiranih projekata prihvatljiva poveznica na HRZZ stranicu gdje je predstavljen projekt odnosno na stranicu drugog izvora financiranja gdje se vidi da je projekt financiran jer nemaju svi projekti vlastitu web stranicu.
O: 1. U popisu postignuća potrebno je prikazati najvažnije podatke relevantne za ovaj projektni prijedlog. Umjesto navođenja punih podataka vezanih uz sudjelovanje na HRZZ projektima, predlažemo dodavanje poveznica na mrežne stranice projekata gdje su te informacije vidljive.
2. Navedeno je potrebno.
3. Navedeno je prihvatljivo.

P: Ako su dva voditelja (zbog mirovine) i oba imaju 3 stranice za životopis, znači li da se B cjelina može produžiti za 3 stranice?
O: U tom se slučaju dijelovi a i b cjeline A popunjavaju za predlagatelja i za su-voditelja te se obrazac sukladno tomu produžuje za 3 stranice.

4. 02. 2020.

P: Da li se životopisi stranih suradnika moraju prevoditi na hrvatski jezik za hrvatsku verziju prijavnog obrasca istraživačkog projekta ili se može dodati engleski životopis u hrvatsku verziju budući da se radi o stranim suradnicima i to je jedini originalni dokument.
O: U hrvatskoj verziji Prijavnog obrasca životopis suradnika iz inozemstva može biti na engleskom jeziku.

P: Ukoliko se na Istraživački projekt prijavljuje HR i SLO tim, voditelj HR
Mogu li se u istraživanju koristiti i SLO podatci (retrospektivni podatci o lijekovima)
I treba li u prijavi priložiti i SLO Etičko povjerenstvo
Ili se u samoj prijavi može pisati da će ista biti ishođena naknadno?
O: Rok za prijavu na Istraživački projekti – slovensko-hrvatski bilateralni projekti (IPS-2020-01) završio je 29. siječnja, a idući natječaj za bilateralne projekte raspisat će se potkraj godine. Ukoliko se prijavljujete na natječaj Istraživački projekti IP-2020-02, slovenski istraživači mogu biti suradnici kao i drugi strani istraživači.

P: Izdavačka kuća Elsevier izdaje velik broj časopisa iz različitih znanstvenih polja, Pronašla sam link na kojem opisuju svoj peer-review proces (https://www.elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review).
S obzirom na to da ovaj link nije vezan uz pojedini časopis, je li prihvatljivo da se taj link postavi uz publikacije časopisa koje izdaje Elsevier kao poveznica na postupak istorazniskog vrednovanja? Pritom se iz samog citata uz koji je link naveden ne može vidjeti da ga izdaje Elsevier, ali je ta informacija dostupna ukoliko se pristupi stranicama časopisa.
O: Potrebno je dostaviti poveznicu na kojoj se nalaze informacije o postupku vrednovanja koji provodi časopis u kojem je rad objavljen i iz čega je vidljivo da časopis provodi istorazinsko vrednovanje (peer-review).

P: 1. Molim pojašnjenje oko broja stranica u proširenom sažetku. Naime, u hrvatskoj varijanti piše “najviše četiri stranice ne uključujući naslovnu stranicu”, što znači 4+1, dok u engleskoj varijanti piše samo ” four pages maximum” . Koliko je to onda sveukupno strana u engleskoj varijanti “Proširenog sažetka”?
2. Što točno ide, na naslovnu stranicu (tj. prvu od pet stranica) Proširenog sažetka? Samo “Predlagatelj projektnoga prijedloga, Puni naziv projektnoga prijedloga, AKRONIM PROJEKTNOGA PRIJEDLOGA.” ?
A onda druga od pet stranica započinje sa: “Molimo poštovati sljedeća ograničenja oblikovanja teksta: font OpenSans ili Arial, veličina fonta najmanje 10, margine (2.0 desna i lijeva i 1.5 donja), jednostruki prored.” ?
Molim pojašnjenje.
3. Iako sam proučila Vaše dosadašnje odgovore na upit vezano uz “Sažetak projekta” još uvijek mi je nejasno gdje i da li uopće treba priložiti “Sažetak projekta” igdje osim u Administrativnom obrascu? Naime napisali ste da na ovom natječaju ne treba ubaciti Sažetak na prvu stranicu Prijavnog obrasca, kao sto je bilo na prethodnom natječaju. Također, na jedan od upita od 28.1.2020. ponudili ste odgovor:
“O: Sažetak projekta navodi se u obrascu Prošireni sažetak.”
međutim u Obrascu Prosireni sazetak projekta nigdje nema predviđenog prostora za “Sažetak”.
4. U primjeru Administrativnog obrasca stoji “Sažetak projektnog prijedloga (HR) (najmanje 100, a najviše 2000 znakova)”.
Da li se “2000 znakova” odnosi na 2000 znakova sa razmakom ili bez razmaka?
O1.: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 21. siječnja.
2. Prva stranica se ispunjava prema zadanim poljima i tekstu na prvoj stranici.
3. Sažetak projektnog prijedloga je čitav obrazac Prošireni sažetak koji se ispunjava prateći strukturu zadanih polja za opis projektnog prijedloga.
4. Ograničenje se odnosi na znakove bez razmaka.

P: U prijavnom obrascu, cjelina A (Predlagatelj projektnoga prijedloga), dio a (Popis postignuća (Track-record) predlagatelja projektnoga prijedloga u posljednjih 5 godina), nalazi se popis što je sve potrebno uključiti u popis postignuća. Međutim, taj popis zauzima gotovo pola stranice, a navedeno je da popis postignuća može zauzimati najviše 1 stranicu. Kada se navede 5 publikacija (prva stavka na popisu), više ne ostane mjesta za ostale stavke popisa. Da li se ta uputa može obrisati pa da ostane cijela prva stranica za popis postignuća, ili je moguće da popis postignuća bude djelomično i na drugoj stranici s obzirom da je pola prva stranice već zauzeto uputama? Dodatno, ako popis postignuća zauzme pola druge stranice zbog upute na prvoj stranici, onda životopis (najviše dvije stranice) djelomično zauzme i 4. stranicu.
O: Nije dopušteno brisati niti jedan dio obrazaca. Popis postignuća može prelaziti na drugu stranicu poštujući ograničenje da ukupan tekst nije dulji od jedne stranice. Međutim, za publikacije možete navoditi i poveznice.

P: U sklopu prijave za ovogodišnje istraživačke projekte da li dokumentacija mora sadržavati i dozvole čelnika ustanova za sve pojedinačne suradnike?
O: Za sve suradnike koji su zaposleni u Republici Hrvatskoj, a nisu zaposleni na matičnoj organizaciji treba priložiti pismo namjere koje potpisuju suradnik i čelnik organizacije.

P: Zanima me da li je u Obrascu ponovljene prijave potrebno prevoditi komentare recenzenata na hrvatski.
O: Obrazac Ponovljena prijava potrebno je dostaviti samo na hrvatskom jeziku. U obrascu je potrebno navesti komentare panela i/ili recenzenata, odnosno njihove prijedloge o doradi projekta te pojasniti kako su isti implementirani u ponovnu prijavu. Dakle, opisno je potrebno navesti koje su bile zamjerke odnosno prijedlozi i kako ste to riješili u novoj prijavi.

7. 02. 2020.

P: U obrascu prošireni sažetak postoji sljedeći naputak/kategorija „Opišite metodologiju istraživanja i obrazložite istraživačke probleme. Opišite najvažnije očekivane rezultate istraživanja.“
Moje pitanje glasi što se misli pod pojmom „istraživački problemi“ da li su to možda znanstveni ciljevi projekta koji se u proširenom sažetku nigdje izričito ne spominju (ne traži se njihovo navođenje), a prema svemu sudeći su bitni jer u kategoriji „Resursi“ postoji sljedeći naputak „opišite traženi proračun projekta, povezujući stavke iz financijskog plana sa pripadajućim ciljevima i rezultatima te aktivnostima koje obuhvaćaju navedene stavke. Objasnite sve stavke financijskog plana, a proračun treba biti točan i jasno razrađen. Navedite postotak radnog vremena kojega će predlagatelj posvetiti provedbi projektnog prijedloga“
Ili se možda misli na potencijalne rizike sada nazvane problemima?
Ili se možda radi o „istraživačkim problemima“ opisanima unutar kategorije „Pojasnite teorijsku utemeljenost i znanstveni doprinos projekta. Opišite važnost njihovog istraživanja za razvitak područja istraživanja, društvo i gospodarstvo“. koje sada treba ponovo preformulirati, kao npr. Resurse: u Prijavnom obrascu (1. puta) u Radnom planu (2.puta) i Proširenom sažetku (3.puta)?
O: Istraživački problemi su specifične teme zbog kojih se provodi istraživanje.

11. 02. 2020.

P: Da li je u Part A – Applicant, Section a: Applicant’s track record in the last 5 years (max. 1 page) (za voditelja!) potrebno zadržati cijelu predloženu strukturu opisa, zajedno s opisom pojedine stavke?
npr. treba li za stavku
5. Other significant academic achievements: organisation of scientific meetings (201? name of the event and your role /type of event/number of participants/country), international awards, editorial board memberships, longer periods of training courses, international peer review, training courses at international institutions, the most significant scientific collaborations (names of collaborators, topics, organisation, city, country; results application)
navoditi i opis u zagradi, ili je potrebno ssamo navesti: 5. Other significant academic achievements: organisation of scientific meetings?
Naime, pojedina dostignuća se ionako raščlanjuju kada se navode.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 31. siječnja i 4. veljače.

14. 02. 2020.

P: Poštovani, u online prijavi u polju istraživačka skupina za projekt IP-2020 – 02 što treba navesti u rubrici uloga za suradnike na projektu?
O: Uloga suradnika na projektu je glavni zadatak koji suradnik obavlja na projektu.

P: U odgovoru od 17.01.2020. piše: “Obrazac ponovljena prijava dostavlja se u hrvatskoj i engleskoj verziji, a obrasci su dostupni na mrežnim stranicama HRZZ.” dok u odgovoru od 04.02.2020. piše “Obrazac Ponovljena prijava potrebno je dostaviti samo na hrvatskom jeziku.”. Što je točno?
O: Obrasci se dostavljaju na hrvatskom i engleskom jeziku. Odgovor na pitanje od 4.02.2020. napisan je u kontekstu pitanja o prevođenju komentara inozemnih recenzenata na hrvatski jezik.

P: Je li potrebno, tj. može li se u EPP sustavu pod A2 (Istraživačka skupina) navesti doktoranda i poslijedoktoranda? Njihov identitet mi u ovoj fazi nije poznat, stoga ih ne mogu upisati pomoću IB-a.
O: Doktoranda i poslijedoktoranda čiji identitet u fazi prijave nije poznat navodi se u Prijavnom obrascu, cjelina C Istraživačka grupa, kao P i D. U EPP sustav nije ih moguće upisati dok nisu poznata imena osoba koje će se priključiti projektu.

18. 02. 2020.

P: Molila bih pojašnjenje u vezi pisama namjere za suradnike iz inozemstva:
koje elemente moraju pisma namjere sadržavati osim imena suradnika i institucije iz koje dolazi? Pretpostavljam ime projekta i potpis suradnika, ali treba li sadržavati rečenicu kojom se izjavljuje namjera sudjelovanja u projektu ukoliko bude odobreno financiranje?
O: Navedeno je točno.

P: Prošle godine smo se prijavili na natječaj za istraživačke projekte pod voditeljstvom (ime i prezime voditelja i naziv projekta su uklonjeni). U svezi s našom potencijalom ovogodišnjom ponovljenom prijavom, imam dva pitanja.
 1. Moramo li novo odobrenje Etičkog povjerenstva i pisma namjere priložiti ove godine ili mogu biti prošlogodišnja ?
 2. Također, bismo li mogli navesti konzultante (radi se od zaposlenicima Veterinarskog Instituta uz potpisanu Izjavu ravnatelja) koji bi nam napravili dio obrade uzoraka na svom uređaju, a da nisu suradnici na projektu budući da svega nekoliko takvih uređaja postoji u RH ili isključivo moraju biti suradnici?
O: 1. Projektna dokumentacija s prethodnog natječajnog roka nije važeća prilikom prijave na novi natječajni rok. Prilikom ponovljene prijave projektnog prijedloga potrebno je dostaviti svu traženu dokumentaciju u skladu s uvjetima natječaja IP-2020-02.
2. Prema uvjetima natječaja IP-2020-02 uloga konzultanta nije prihvatljiva.

P1: U prijavnom obrascu na engleskom jeziku navedeno je” Section f. Resources (describe the costs of the proposed project in HRK, including the material resources…”. S obzirom da je u svim ostalim obrascima na engleskom jeziku potrebno navoditi iznose u EUR, treba li ih I u ovom dijelu navesti u EUR ili se držati naputka u obrascu I prikazati troškove u HRK? U slučaju da ih je potrebno navesti u EUR, je li dopušteno ispraviti valutu u tekstu naputka?
P2: Da li u engleskoj verziji financijskoga plana, radnoga plana i poglavlju Resursi (unutar Prijavnog obrasca) troškove treba iskazati u Eurima ili može biti u kunama kao i u hrvatskoj verziji prijave?
O: U engleskoj verziji dokumenata potrebno je navesti iznose u eurima.

P: Već je bilo pitanja na ovu temu, ali iz Vaših odgovora još je nejasnije kako postupati s obrascem Prošireni sažetak. Dakle, već ste odgovorili da moramo poštovati margine iz upute s početka dokumenta (lijevo i desno po 2 cm) iako ste Vi formatirali dokument s marginama od po 2,5 cm sa svake strane. Kada su Vas zatim pitali, smijemo li onda tablicu proširiti za po tih 0.5 cm na svaku stranu, rekli ste da se ne smijemo. Iz tih odgovora slijedi da moramo promijeniti Vaše formatiranje margina, ali ne i Vaše formatiranje tablice za unos teksta. Kada se to ispoštuje, završimo s tablicom koja ne ide od margine do margine nego je decentrirana na stranici (pomaknuta u lijevo) i istovremeno nije dovoljno velika da se unesu isti traženi podaci koji se unose u 5-year track record u Prijavnom obrascu jer u odnosu na njega, u ovom obrascu nema dovoljno mjesta. Molim odgovorite što točno što se tiče formatiranja trebamo napraviti s dotičnim dokumentom, ili ništa.
O: Obrazac Prošireni sažetak potrebno je ispuniti u formi u kojoj je dostupan na mrežnim stranicama HRZZ, s marginama od 2,5 cm.

21. 02. 2020.

P: Postoji li engleska verzija dokumenta “Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020”?
O: Navedeno ne postoji.

P: Obrazac Ponovljena prijava:
Naime dobiveni komentari recenzenata su na engleskom jeziku, a sažetak panela je na hrvatskom. Što daje nekoliko mogućnosti kako popuniti HR i ENG obrazac. Dakle moja pitanja bi bila:
 1. Da li je komentare recenzenata na engleskom jeziku potrebno prevoditi za HR verziju obrasca? Pretpostavljam da nije kada su ih tako i dobili panelisti te iz njih saželi svoje komentare.
 2. Da li je komentare panelista potrebno prevoditi na engleski jezik za ENG verziju obrasca?
 3. Da li je moguće HR komentare panelista ne uključiti u ENG verziju obrasca a uključiti u HR verziju?
O: 1. Navedeno nije potrebno.
2. Navedeno je potrebno.
3. Komentare panela potrebno je uključiti u obje verzije obrasca. Projektne prijave na hrvatskom i engleskom jeziku trebale bi biti istovjetne.

P: Molim Vas da mi pojasnite jedan segment kod popunjavanja administrativnog obrasca u EPP sustavu. Jeli se pod kategorijom A2-istraživačka grupa u rubriku Uloga treba upisati detaljno sve što smo naveli u projektnom prijedlogu ili smijemo napisati okvirni opis?
O: U Rubriku „Uloga“ potrebno je napisati grupu aktivnosti za koje je zadužen svaki suradnik.

P: Ukoliko odlučimo koristiti font Arial za pisanje projektne prijave, mijenjamo li sve u dokumentima u taj font ili dio koji je već napisan u obrascima koji se tiče uputa za ispunjavanje ostavljamo u fontu Open Sans?
O: Font treba biti usklađen u cijelom dokumentu.

P: U predlošku obrasca Radni plan enumeracija rezultata unutar svakog pojedinog razdoblja počinje s D1. Iz toga slijedi da ce unutar projekta biti po tri rezultata označena s ‘D1’, ‘D2’ i t.d., sto donekle otežava jednostavno i jednoznačno povezivanje rezultata s ciljevima, kao i stavkama financijskog plana.
Može li se rezultate radije obrojcati kontinuirano (tako da, primjerice, ukoliko su u prvom razdoblju planirani rezultati D1-D5, prvi rezultat u drugom razdoblju bude označen s ‘D6’)?
O: Navedeno je moguće.

Edit Content

10. 01. 2020.

P: S obzirom na natječaj Istraživački projekti 2020 (IP-2020-02), zanima me je li prihvatljivi trošak kupnja rabljene opreme veće vrijednosti iz inozemstva? Nabavljali bismo rabljeni stroj iz inozemstva vrijednosti 300.000 – 350.000 kn (PDV uključen). Nabavljalo bi se od ovlaštenih tvrtki i s garancijom, a radi se o tzv. obnovljenom (“refubrished”) stroju.
Nadalje, po zakonu bi taj iznos trebao ići na Javnu nabavu, ali ona u ovom slučaju nije moguća, jer nema hrvatskih poduzeća koja prodaju takvu vrstu strojeva. Na koji način bi se onda organizirala nabava?
O: Kupovina rabljene opreme dozvoljena je ako je to u skladu s realnim potrebama projekta, što procjenjuje panel za vrednovanje. Za svu nabavljenu opremu potrebno je priložiti odgovarajuće financijske isprave – fakturu/račun (R1/R2) koji treba glasiti na ime ustanove s kojom je sklopljen ugovor o financiranju; za nabavu opreme u vrijednosti većoj od 35.000,00 kn uz fakturu potrebno je dostaviti i tri ponude.
Upit vezan za proces javne nabave potrebno je provjeriti s matičnom organizacijom.

P: Da li je dozvoljeno predvidjeti trošak kompjutora za PhD studenta koji će biti zaposlen preko HRZZ?
O: Da. Sukladno Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini nabavka računala moguća je za novozaposlene doktorande i/ili poslijedoktorande.

P: Namjeravamo prijaviti istraživački projekt te imamo dva pitanja u vezi financiranja istraživačkih projekata:
1. Financiranje konferencija – postoji li limit od ukupnih dozvoljenih financijskih sredstava koji se može koristiti za financiranje aktivnog sudjelovanja na domaćim i inostranim konferencijama?
2. Financiranje tehničara – postoji li limit koliko se može potrošiti na financiranje tehničara te mora li potencijalni tehničar zadovoljavati određene kvalifikacije, odnosno stručnu spremu?
O1: U okviru kategorije Diseminacija i suradnja dopušteni su troškovi koji su potrebni za odlaske na konferencije i kongrese. Najveći iznos ove kategorije je 70.000,00 kuna godišnje, odnosno 105.000,00 kuna za razdoblje od 18 mjeseci. Planirani troškovi bit će predmet vrednovanja.
O2: Limit iznosa za financiranje tehničara nije određen, no angažman tehničara dozvoljen je jedino za provedbu opsežnih pomoćnih poslova koji su usko vezani uz provedbu istraživanja. Troškove tehničke i/ili stručne pomoći voditelj projekta dokazuje računom ili ugovorom o djelu. Pritom je uz financijsko izvješće potrebno navesti kompetencije koje su potrebne za konkretan posao tehničke i/ili stručne pomoći, opisati kako je odabrana osoba koja radi taj posao, dokaz o kvalifikacijama za provedeni posao, satnicu i cijenu sata rada te opseg zadataka koji je svaka osoba provodila.

P: Također me zanima navode li se troškovi oglašavanja natječaja za zapošljavanje doktoranda i poslijedoktoranda pod posredne troškove u financijskom planu, budući da ta stavka više nije unaprijed zadana u obrascu.
O: Troškovi oglašavanja natječaja nisu dopušteni troškovi te se ne navode u financijskom planu.

P: U uputama stoji da iznosi u financijskom planu na engleskome jeziku trebaju biti navedeni u eurima, dok u samome obrascu stoji da trebaju biti navedeni u kunama. Koji je od ta dva podatka točan?
O: U prijavi projektnog prijedloga na engleskom jeziku, za potrebe lakšeg razumijevanja predloženog financijskog plana u drugom krugu vrednovanja, troškove je potrebno izraziti u EUR, koristeći srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan raspisa natječaja.

17. 01. 2020.

P: U natječaju „Istraživački projekti“ navedeno je da je najveći iznos financiranja od 1.000.000,00 do 1.500.00,00 Kn. Zanima me postoje li ograničenja vezano uz raspodjelu sredstava po godinama? Npr. je li moguće u prvoj godini imati budžet od 350.000,00 Kn, drugoj 300.000,00 Kn, trećoj 250.000,00 Kn te četvrtoj 100.000,00 Kn? Ili postoji definiran maksimum po godini (250.000,00 Kn godišnje)?
O: Natječajem nije određeno ograničenje traženih troškova po godini, no preporuča se da troškovi budu ravnomjerno raspoređeni po razdobljima. Traženi iznos po godinama potrebno je uskladiti s projektnim aktivnostima.

P: Vezano za prijavu istraživačkog projekta zanima me je li u Excel tablici “financijski plan” moguće stupce podijeliti na 4 godine po npr. 1-12mj. 13-24mj, 25-36mj. i 37-48mj.
O: Navedeno nije moguće. Financijski plan se dostavlja u formi obrasca dostupnog na mrežnim stranicama HRZZ-a, a vezan je uz izvještajna razdoblja nakon kojih slijede isplate financijskih sredstava.

21. 01. 2020.

P: Prijavljujem Istraživački projekt za natječaj IP-2020-02 Hrvatske zaklade za znanost koji je raspisan 29.11.2019. godine. Imam jedan upit:
a) u uputama za popunjavanje financijskog plana piše sljedeće usluge za provođenje istraživanja; trošak usluga može činiti samo manji dio financijskoga plana te se očekuje da projektne aktivnosti provode članovi istraživačke grupe. Projektni prijedlozi za čije je provođenje nužan značajan trošak usluga neće se financirati ovim natječajem. Za procjenu opravdanosti/prihvatljivosti troškova usluga u vrijednosti većoj od 35.000,00 kn potrebno je dostaviti tri ponude.
Za prijavljeni istraživački projekt tijekom trajanja od 48 mjeseci na stavke usluge analiza se predlaže sve skupa 51 500, 00 kn za pojedine stavke analiza tj. za prvu godinu 7500,00 kn, za razdoblje (13-30
mjesec) 36000,00 (ukupna vrijednost analiza, nije samo jedna usluga), za razdoblje (31-48 mjesec) 8000,00 kn.
Navedene usluge analiza se provode na različitim Institucijama koje jedine i imaju te Instrumente u RH. Moj upit je da li mogu staviti te iznose za trošak analiza ili ne? Napominjem da je taj iznos za sve 4 godine i da se radi o pojedinim uslugama analiza, a ne o jednoj usluzi analize.
O: Navedene troškove moguće je planirati u potkategoriji usluge. Ako iznos troška pojedine usluge iznosi 35.000,00 kn ili više potrebno je dostaviti tri ponude ili obrazloženje da neke ustanove jedine u Hrvatskoj provode pojedine analize.

P: 1. Budući da su iznosi troškova objave u Open access časopisima sa većim faktorom odjeka za samo jedan rad redovito veći od definiranog limita od 10.000 kn (pogotovo budući da se na njih još obračunava i PDV), da li je razliku moguće financirati iz drugih izvora? Ukoliko je odgovor potvrdan, da li to treba negdje posebno u prijavi navoditi?
2. Budući da smo prijavu slali i na prethodni natječaj znamo kako je financijski plan trebalo detaljno ispuniti (za prvu godinu i povezati sa rezultatima). Koliko vidimo sada se to nigdje u uputama eksplicite ne traži, pa je stoga naše pitanje da li postoji razlika između detaljnosti popunjavanja financijskog plana za prvo i svako sljedeće razdoblje i da li treba postojati u financijskom planu veza između stavki i rezultata (vidimo da se sada nešto slično traži u proširenom sažetku)?
O: 1. Navedeno je moguće, u financijskom planu projekta potrebno je prikazati samo iznos koji će pokriti HRZZ, u skladu s uvjetima natječaja.
2. Financijski plan za prvu godinu potrebno je detaljnije razraditi, a za troškove planirane u narednim razdobljima dovoljno je prilikom prijave projektnog prijedloga navesti okvirne iznose prema kategorijama financijskog plana. U proširenom sažetku i Prijavnom obrascu potrebno je povezati tražene resurse za sva razdoblja projekta s planiranim aktivnostima.

P: U financijski plan treba unesti kongrese samo za 1. godinu. Da li je dovoljno za druga 2 projektna razdoblja samo unesti ukupnu svotu koja će se potrošiti na odlaske na kongrese i ako da u koju rubriku ako još nije odlučeno na koje konferencije bi se išlo:
4.4. Sudjelovanje na međunarodnoj zn. konferenciji u RH
4.5. Sudjelovanje na domaćoj znanstvenoj konferenciji
4.6. Sudjelovanje na međunarodnoj zn. konferenciji u inozemstvu
O: Troškove planiranih konferencija za prvu godinu projekta potrebno je specificirati zasebno za svaku konferenciju. Za naredna razdoblja troškove konferencija potrebno je prikazati zbirno prema navedenim potkategorijama navodeći broj planiranih konferencija te troškove koje obuhvaćaju.

P: Imam dva pitanja vezana za obrazac Financijski plan – kategorija 4.
Troškovi usavršavanja, diseminacije i suradnje:
Za ciljanu konferenciju još nemam točan datum, no održava se svake tri godine i to obično u rujnu ili listopadu. Budući da je trajanje projekta 1.10.2020 – 30.09.2024, očekivani termini konferencije su na granici između 1. i 2. razdoblja (2021.) ili na samom kraju projekta (2024.).
1. Je li moguće da se, nakon sto se saznaju pravi datumi, konferencija prebaci u pravo razdoblje (u slučaju da sam je upisala pod krivim razdobljem) – je li moguće prebacivanje u ranije i kasnije razdoblje?
2. Je li moguće otići na konferenciju ako ona bude organizirana nakon kraja projekta (npr. u listopadu 2024.)?
O: 1. Navedeno je moguće te se prilagođava prilikom podnošenja periodičnog izvješća
2. Svi troškovi određenog izvještajnog razdoblja moraju datirati unutar toga izvještajnog razdoblja, te se ne mogu odnositi na troškove nastale nakon razdoblja ili kraja projekta.

P: Da li pod troškove usluga mogu ići troškovi za korištenje instrumenta? Iako je instrument prisutan na instituciji na kojoj jedan od suradnika radi institucija naplaćuje korištenje kako bi pokrila održavanje instrumenta.
O: Troškove najma opreme moguće je navesti u potkategoriji usluge te će biti predmet vrednovanja.

24. 01. 2020.

P: Mogu li s projekta kupiti opremu (ne kapitalnu) za drugu HR znanstvenu instituciju?
O: Oprema koja se kupuje sredstvima HRZZ projekta u vlasništvu matičnoj organizaciji voditelja.

P: Koliki je godišnji trošak za postdoktoranda?
O: Zapošljavanje poslijedoktoranada na projekte Hrvatske zaklade za znanost mora se provesti sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Poslijedoktorandi se zapošljavaju na radno mjesto poslijedoktoranda te im organizacija obračunava plaće prema koeficijentu za poslijedoktoranda koji iznosi 1,600. Napominjemo da Hrvatska zaklada za znanost financira isključivo sredstava koja su u skladu s uvjetima HRZZ natječaja te u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

P: U laboratoriju i na institutu postoje aparati čije se korištenje naplaćuje po satu, na njima rade članovi istraživačke grupe (znači ne radi se o trošku usluge za provođenje istraživanja od strane neke treće osobe), a neophodni su za provođenje projekta. Od tih novaca dijelom se plaća popravak kad dodje do nekog kvara, a dio sredstava je namijenjen za kupnju novog aparata u nekom trenu kad popravak više nije isplativ – dakle neka kombinacija servisa i amortizacije. U kojoj rubrici financijskog plana se prikazuju ti troškovi, odnosno mogu li se prikazati kad je riječ o amortizaciji/servisu? Ako takvi troškovi nisu prihvatljivi unutar financijskog plana, kako da se riješi navedeni problem i osiguraju sredstva za korištenje aparata? Da li se takvi aparati za koje se mora plaćati korištenje navode u potpori institucije s pripadajućom poveznicom na Šestar?
O: Financijskim planom može se prikazati trošak servisa uređaja kojega organizacija stavlja na raspolaganje provedbi projektnog prijedloga te je sukladno tome naveden u Obrascu potpora organizacije ili nabavka novog uređaja. Trošak amortizacije nije prihvatljiv trošak.

P: U uputama za prijavu IP projekata (poglavlja 4, stranica 9) stoji:
“Natječajem je predviđeno financiranje bruto II plaće doktoranada i/ili poslijedoktoranda, troškova prijevoza na posao i s posla te sredstva za ostale rashode za zaposlene ” te (točka 5.1.2., stranica 12):
“U ovoj kategoriji dopušteni su sljedeći troškovi: · plaća (bruto II) – samo za zapošljavanje mladog istraživača. Iznos plaće potrebno je prilagoditi prema važećem koeficijentu za radno mjesto asistenta / poslijedoktoranda.”
Iz navedenoga se da zaključiti da se plaća doktoranda koji se zapošljava na projekt treba unijeti izravno u financijski plan projektnog prijedloga. Je li to doista tako, ili za plaće doktoranda treba čekati poziv za Natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”?
O: Iz financijskih sredstava Istraživačkih projekta moguće je planirati jedino trošak plaće poslijedoktoranda, a doktoranda je moguće zaposliti putem prijave na natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”.

28. 01. 2020.

P1: Na organizaciji nositelja projekta postoji resurs (aparatura) za izvedbu određenih mjerenja. Kako na organizaciji nositelja projekta postoji samo par osoba koje imaju literaturne reference koje se odnose na rad s tom aparaturom i kako su one već angažirane u punom opsegu u znanstvenom dijelu radnog vremena na drugim projektima, je li moguće navedene osobe angažirati (i za to platiti-poput prekovremenog rada) za rad na postojećoj aparaturi u svrhu realizacije projekta? Osobe ne bi u tom slučaju bile članovi projekta jer i ne mogu s obzirom na popunjenost radnog vremena. Na koji način to obrazložiti i gdje u prijavi?
P2: Ukoliko bih za to angažirao nekoga od članova istraživačkog tima bez referenci za rad na postojećoj aparaturi, koji bi se kroz vrijeme drealizacije projekta obučavao za rad na toj aparaturi, kako bi to utjecalo na vrjednovanje projekta od strane Zaklade (ukoliko recenzent bude imao zamjerku na to, hoće li je Zaklada prihvatiti znajući postojeće stanje)?
Konkretno, radi se o mjerenjima (preporučenom standardnom metodom od strane Europske Komisije) koja bi potvrdila eksperimentalne rezultate metode razvijene kroz projekt.
O1: Plaćanje naknade suradnicima na projektu nije moguće kao niti plaćanje naknade zaposlenicima matične organizacije.
O2: Navedeno je moguće. Prilikom prijave projektnog prijedloga potrebno je obrazložiti koji će član istraživačkog tima provesti mjerenja i na koji način će steći potrebne kompetencije.

P: Molim Vas informaciju za konverziju kuna u eure, kakav je točno bio srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan 29.11. 2019.
O: Ovu informaciju možete pronaći na mrežnim stranicama Hrvatske narodne banke (Tečajna lista).

P: Vezano za prijavu projekta (IP-2020-02) imam pitanje koje se odnosi na ispunjavanje obrasca “Financijski plan”. Naime, u tom obrascu stoji pojam “Stavka” koji se do sada odnosio na stavke iz radnog plana. Kako sada u obrascu “Radni plan” ne pisu stavke, je li potrebno u financijskom planu pisati stavke i ako je, na koje cemo se stavke referirati?
O: U financijskom planu nije potrebno navoditi stavke radnog plana.

P: 1. Molim Vas da mi pojasnite mogućnost stručnog usavršavanja (14 dana).
Je li moguće usavršavanje jednog doktora 14 dana u svakoj godini u inozemstvu? Je li moguće da svaki suradnik koristi 14 dana usavršavanja, godišnje? Pitanje je odnosi li se 14 dana usavršavanja na sve 4 godine ili može biti u svakoj godini i je li ograničeno samo na jednu osobu?
2. Usavršavanje se može provesti i da suradnik projekta iz inozemstva dođe I nauči ljude novim tehnikama. Prema uputama opravdani su boravci samo od 7 dana, za radionice. Može li se to karakterizirati kao usavršavanje i produžiti? Koliko puta su mogući takvi boravci tijekom projekta?
O1: Trošak usavršavanja moguće je planirati u svim razdobljima projekta za jednoga člana istraživačke grupe, a iznimno za dva člana ako je drugi član doktorand. Usavršavanje mora imati program prema kojem se provodi.
O2: Navedeno nije moguće planirati u okviru usavršavanja. Troškove dolaska suradnika iz inozemstva moguće je planirati u okviru troškova istraživačke radionice s članovima istraživačke grupe na matičnoj organizaciji u trajanju do 7 dana u svim razdobljima trajanja projekta.

P: 1. U odgovorima na pitanja od 10.01.2020. stoji da je izrada mrežne stranice obaveza VP tijekom prve godine projekta. Može li se u financijskom planu predvidjeti taj trošak (pod primjerice diseminacija i suradnja) odnosno ukoliko ne može, može li se taj trošak pokriti iz posrednih troškova?
2. U odgovoru od 14.1. vezano za zapošljavanje piše da se doktorandi zapošljavaju na IP preko projekta „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”.
Iz Uputa i teksta natječaja za IP 20202-02 to nije jasno i eksplicitno navedeno. Ukoliko projekt razvoja karijera nije odobren za pojedinog IP znači li to da ne može zaposliti doktoranda i planirati plaću za doktoranda iz sredstava IP2020-02 nego da može planirati zaposliti samo poslijedoktorande?
O1: Troškovi informatičkih usluga izrade i održavanja mrežnih stranica nisu prihvatljivi trošak iz sredstava projekta.
O2: Doktorandi se na istraživačkim projektima mogu zaposliti jedino putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”. Uvjetima natječaja IP-2020-02 definirano je da se na istraživačkim projektima mogu zaposliti isključivo poslijedoktorandi stoga je moguće planirati samo sredstva za plaću poslijedoktoranda.

P: 1. Je li najveći iznos financiranja projekta 1.000.000 HRK za projekt iz prirodnih i biotehničkih znanosti, a za ići do 1.500.000 HRK treba imati povećane materijalne troškove istraživanja ili nabavku opreme za grupu s većim brojem istraživača?
Ili je maksimum 1.500.000 HRK, a za ići preko toga moramo imati povećane materijalne troškove i veću grupu?
2. Koliki iznos smatrate povećanim materijalnim troškova istraživanja? I koji broj članova grupe smatrate grupom s većim brojem istraživača?
O1: Maksimalni dozvoljeni iznos financiranja za projekte iz područja prirodnih i biotehničkih znanosti je 1.500.000,00 kn. Viši iznos financiranja može se temeljiti na povećanim materijalnim troškovima istraživanja ili nabavci znanstvene opreme za istraživačke grupe s većim brojem istraživača.
O2: Iznos materijalnih troškova istraživanja kao i broj suradnika nisu unaprijed definirani, ovise o znanstvenom području, a moraju odgovarati stvarnim potrebama projekta, što će biti predmet vrednovanja. Dakle, o tome odlučuju stručnjaci iz područja a ne Zaklada.

P: U uputama je navedeno da je za trošak naknade za objavu radova s otvorenim pristupom dozvoljen maksimalni iznos od 10.000,00 kn po godini. Znači li to da je za 2. i 3. razdoblje projekta (koje traje 18 mjeseci) dozvoljeno 15.0000,00 kn ili je isto 10.000,00 kn maksimum?
O: Maksimalni iznos naknade za objavu radova s otvorenim pristupom, iznosi do 10.000,00 kn po godini odnosno 40.000,00 kn za četiri godine. U prvoj godini projekta maksimalni iznos je 10.000,00 kn, a u drugom i trećem razdoblju moguće je prilagoditi iznose vodeći pritom računa da ukupan iznos ne prelazi 40.000,00 kn tijekom cijelog trajanja projekta.

31. 01. 2020.

P: Da li je za nabavu nove opreme potrebno dostaviti 3 ponude?
O: Ukoliko je iznos nove opreme koja se planira kupiti iz sredstava projekta veći od 35.000,00 kuna potrebno je dostaviti tri ponude do kraja pregovora oko financijskog i radnog plana, odnosno prije sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava.

P: 1. Je li u fazi prijave u financijskom planu pod TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA dovoljno navesti troškovi tehničara ili je potrebno raspisati kompetencije i opseg posla (elaborirati potrebu za tehničarom)? Također, prilikom izračuna troškova tehničara imate li preporuku/smjernice za izračun sata rada?
2. Istraživanje obuhvaća više centara na kojima se prikupljaju uzorci i kako bi se osiguralo da na vrijeme stignu na analizu (određen vremenski period u kojemu su stabilni) angažirala bi se kurirska služba. Mogu li ovaj dio navesti pod usluge u TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA?
O1: U financijskom planu upisuje se naziv vrste usluga za provođenje istraživanja, a u Prijavnom obrascu je potrebno objasniti za koje poslove se planira angažirati tehničara. Prilikom periodičnog izvještavanja potrebno je uz financijsko izvješće navesti kompetencije koje su potrebne za konkretan posao tehničke i/ili stručne pomoći, opisati kako je odabrana osoba koja radi taj posao, dostaviti dokaz o kvalifikacijama za provedeni posao, satnicu i cijenu sata rada te opseg zadataka koji je svaka osoba provodila.
O2: Navedeno je moguće.

P: U prijavi projekta planirana je nabavka opreme čija vrijednost prelazi 35,000 kuna ali zbog specifičnosti opreme (3D printer) nismo uspjeli pronaći tri subjekta koja bi bila u mogućnosti ponuditi nam opremu željenih karakteristika.
Moje pitanje je moramo li svejedno dostaviti tri ponude s obzirom na vrijednost opreme?
O: U slučaju kada nije moguće dostaviti tri ponude, potrebno je dostaviti pisano obrazloženje o nemogućnosti pribavljanja iste.

P: Koji je najmanji dopušteni iznos financiranja za IP-2020-02?
Ukoliko trenutno iznos financiranja iznosi nešto manje od 1 000 000 kn, je li to prihvatljivo ili bi traženi iznos trebao biti iznad 1 000 000 HRK?
O: Najmanji ukupni iznos financiranja za sve četiri godine, isključujući troškove osoblja ne može biti manji od 300.000,00 kuna. Predlagatelj projektnog prijedloga slobodan je predložiti iznos u skladu s potrebama projektnog prijedloga poštujući najveće dozvoljene iznose i najmanji ukupni iznos financiranja.

4. 02. 2020.

P: Kod ispunjavanja obrasca Financijski plan, 1. Troškovi istraživanja KATEGORIJA, Istraživačka radionica, POTKATEGORIJA – može li se budžetirati i noćenje za suradnike ili su dozvoljeni samo troškovi prijevoza i dnevnica?
O: Sukladno Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini (str. 12.) prihvatljivi su troškovi smještaja članova istraživačke grupe, catering, sitan potrošni materijal, a u slučaju odlaska hrvatskih istraživača na radionice koje se održavaju u inozemstvu prihvatljivi su troškovi prijevoza i dnevnica.

P: Je li moguće za suradnike projekta planirati trošak smještaja prilikom odlaska na istraživačke radionice koje se održavaju u inozemstvu, konkretno u ovom slučaju u Slovačkoj?
O: Sukladno Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini (str. 12.) u slučaju odlaska hrvatskih istraživača na radionice koje se održavaju u inozemstvu prihvatljivi su troškovi prijevoza i dnevnica.

7. 02. 2020.

P: 1. U uputama za prijavitelje navedeno je pod točkom 5.1. Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi stavka 3) OPREMA da je prihvatljiv trošak tekuće održavanje opreme (servis) a neprihvatljiv trošak terećenje punog troška servisa za opremu koja se nalazi na organizaciji.
Moje pitanje je znači li to da svaki servis opreme koja se nalazi na organizaciji prijavitelja može biti samo djelomično pokriven iz sredstava projekta? Za koju opremu je onda prihvatljivo pokriti cijeli iznos servisa iz sredstava projekta?
2. Molim vas informaciju u koju kategoriju troska spada nabavka software-a za postojeći uređaj na instituciji prijavitelja?
O: 1. Točno. Trošak servisa opreme moguće je predvidjeti samo za opremu za koju je u obrascu – Potpora organizacije navedeno da će se koristiti za projektne aktivnosti.
Za opremu nabavljenu sredstvima projekta moguće je planirati puni iznos troškova servisa.
2. Navedeni trošak moguće je navesti u okviru kategorije 1. Materijalni troškovi.

P: U Uputama za prijavitelje navedeno je da su troškovi servisa prihvatljivi isključivo za opremu navedenu u obrascu Potpora organizacije. U našem projektnom prijedlogu predviđeno je korištenje uređaja koji se nalaze na drugoj sastavnici Sveučilišta, u laboratoriju našeg suradnika na projektu. Navedeni uređaj je prijeko potreban za provođenje predviđenih aktivnosti te je planirana njegova upotreba tijekom sve 4 godine trajanja projekta. Budući da je uređaj velike vrijednosti I zahtijeva redovito održavanje I servisiranje, a ne možemo ga navesti u potpori organizacije jer je uređaj lociran na drugoj ustanovi, zanima me možemo li u financijskom planu predvidjeti servis navedenog uređaja? Je li u ovom slučaju prihvatljivo navesti uređaj u pismu namjere za sudjelovanje na projektu u kojem bi dekan druge institucije potvrdio podršku našem projektu u vidu angažmana suradnika s njegove institucije I dostupnosti navedenog uređaja?
O: Troškove servisa moguće je financirati samo za opremu koja je smještena na organizaciji na kojoj se provodi projekt. S obzirom na to da ovakva situacija nije uobičajena, opravdanost troška bit će predmet vrednovanja.

P: 1. U odgovorima na pitanja od 10.01.2020. stoji da je izrada mrežne
stranice obaveza VP tijekom prve godine projekta. Može li se u financijskom planu predvidjeti taj trošak (pod primjerice diseminacija i
suradnja) odnosno ukoliko ne može, može li se taj trošak pokriti iz posrednih troškova?
2. U odgovoru od 14.1. vezano za zapošljavanje piše da se doktorandi
zapošljavaju na IP preko projekta „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”.
Iz Uputa i teksta natječaja za IP 20202-02 to nije jasno i eksplicitno navedeno. Ukoliko projekt razvoja karijera nije odobren za pojedinog IP znači li to da ne može zaposliti doktoranda i planirati plaću za doktoranda iz sredstava IP2020-02 nego da može planirati zaposliti samo poslijedoktorande?
O: 1. Prema uvjetima natječaja trošak izrade mrežne stranice nije prihvatljiv. Mrežna stranica projekta može biti u sklopu mrežne stranice organizacije.
2. Zapošljavanje doktoranda moguće je jedino u okviru natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ koji prati raspisivanje natječajnih rokova za istraživačke projekte te će biti raspisan nakon vrednovanja prijava ovogodišnjeg natječaja za istraživačke projekte. Odobrenje zapošljavanja doktoranda u okviru natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ predmet je vrednovanja.

P: Da li je moguće predvidjeti puni iznos bruto plaće za poslijedoktoranda ili suradnika kroz projekt i koliko dugo može biti zaposlen?
O: Natječajem je predviđeno financiranje bruto II plaće poslijedoktoranda, troškova prijevoza na posao i s posla te sredstva za ostale rashode za zaposlene. Pojedini poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom HRZZ projektu najviše do dvije godine. Financiranje suradnika nije moguće.

14. 02. 2020.

P: Namjeravam prijaviti HRZZ istraživački projekt, s obzirom da bi dio terenskih istraživanja obuhvaćao i bušenje više plitkih 10-15 m bušotina, što znači i nešto veći trošak usluga u financijskom planu. U uputama piše da to može biti prihvatljiv trošak, ali može činiti samo manji dio financijskoga plana te se očekuje da projektne aktivnosti provode članovi istraživačke grupe. Za istraživanje bušenje i uzimanje neporemećenih uzoraka je krucijalno, a za njega moramo angažirati nekoga izvan istraživačke skupine, pa me zanima koliki najviši postotak mogu iznositi usluge?
O: Iznos potkategorije Usluga nije definiran natječajem. Ako je trošak usluge 35.000,00 kn ili veći potrebno je dostaviti tri ponude. Svi troškovi navedeni u Financijskom planu bit će predmet vrednovanja.

P1: Pod koju vrstu troška svrstati softver: 1.1 Troškovi istraživanja – Materijal ili 3.1 Nova oprema? U odgovorima objavljenim na Vašem webu našla sam da je softver za postojeći uređaj moguće navesti u okviru kategorije 1. Materijalni troškovi, ali mi iz tog nije jasno što je sa stand-alone aplikacijama / softverom za uređaj koji se planira nabaviti u okviru projektnog prijedloga.
P2: U koju vrstu troška navesti godišnje održavanje softvera.
O1: Navedeni softver je moguće planirati i u okviru kategorije 3. Troškovi opreme.
O2: Godišnje održavanje softvera navodi se pod Godišnjim održavanjem opreme.

P: Imam pitanje vezano uz sudjelovanje na konferencijama. Kako projekti s provedbom počinju 1.11.2020, može li u financijskom planu biti konferencija koja će se održati prije da se financije dodjele retroaktivno? Ako da, koji je minimalni datum za koji se to može?
O: Navedeno nije moguće. Prihvatljivi su troškovi projekta samo oni nastali od datuma početka do datuma završetka projekta. Nadalje, troškovi konferencija predviđeni su kako bi se na konferencijama predstavljali rezultati rada na projektu.

P: Prilikom ispunjavanja obrasca Financijski plan, moguće je navesti posredne troškove. Obzirom da planiramo imati posredne troškove u sva tri razdoblja trajanja projekta, je li potrebno za prvo razdoblje raspisati na što se točno odnose posredni troškovi ili je moguće navesti samo zbirni iznos?
O: Uz iznos posrednih troškova u Financijskom planu potrebno je, u opisu stavke, upisati vrste troškova na koje se odnosi navedeni iznos za svako razdoblje Posredne troškove, kao i ostale troškove, potrebno je pojasniti i u Prijavnom obrascu, dio f. Resursi.

18. 02. 2020.

P1: Vezano uz posredne troškove:
 1. Uključuju li posredni troškovi troškove nabave tinti i tonera, papira i drugog uredskog materijala, npr troškove nabavke vode, sitnih popravaka, higijenskih sredstava ?
 2. Može li se dio tog troška utrošiti na izradu projektne web stranice, koja je obaveza za financirane projekte?
Pravdaju li se posredni troškovi??
P2: Namjeravamo nabaviti radne stanice i superračunala: postoji li gornja granica za iznos takve opreme?
U slučaju kada se traži više sredstava za materijalne troškove istraživanja, koliki broj istraživača se misli pod većom istraživačkom grupom (mislim na red veličine) jer to dosta ovisi o samom projektu i opsegu posla…
O1: Uredski materijal i izrada web stranice projekta nisu dopušteni troškovi. Posredni troškovi su iznimno prihvatljivi ako su nužni za provođenje projektnih aktivnosti i opravdani prirodom projekta te za njih postoji valjano obrazloženje i specifikacija. Ako je nužno i opravdano prirodom projekta, HRZZ može u određenim slučajevima odobriti pokrivanje nekih od navedenih troškova, međutim voditelj projekta za to mora dostaviti detaljno obrazloženje. Posredne troškove potrebno je specificirati, a prilikom izvještavanja dostaviti račune.
O2: Gornja granica za nabavku pojedinačnog komada opreme je 400.000,00 kn. U financijskom planu projekta ukupan iznos kategorije Oprema ne smije prelaziti 500.000,00 kuna za istraživačke projekte. Za nabavu nove opreme ili nadogradnju postojeće opreme u vrijednosti većoj od 35.000,00 kn potrebno je dostaviti tri ponude.
Broj istraživača u istraživačkoj grupi nije unaprijed definiran, on ovisi o znanstvenom području i stvarnim potrebama projekta te će biti predmet vrednovanja.

21. 02. 2020.

P: Zanima je li u slučaju održavanja radnog sastanka suradnicima izvan mjesta matične organizacije isplata dnevnica opravdan trošak ako je za radni sastanak organiziran ručak ili večera na trošak projekta.
O: U Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini na str. 14. navedeni su prihvatljivi troškovi potkategorije Radni sastanci za sve suradnike. Radni sastanci održavaju se na matičnoj organizaciji.

P: U sklopu istraživačkog projekta planiramo u dva navrata koristiti vanjsku uslugu za određene eksperimente jer je tako višestruko povoljnije nego da ih sami radimo. Oba puta je iznos 35000 kn. To je vrlo jedinstvena usluga te nije moguće pribaviti tri ponude. Da li je to prihvatljivo?
O: Ukoliko nije moguće dostaviti tri ponude treba priložiti pisanu izjavu i pismeno obrazložiti razlog.

P: U obrascu Financijski plan u kategoriji Troškovi istraživanja, potkategoriji Terenska istraživanja u uputi za popunjavanje stoji „Svako terensko istraživanje unosi se kao zasebna stavka, odredište, trajanje, broj suradnika koji idu na terensko istraživanje, troškovi koji se namjeravaju pokriti (npr. prijevoz, smještaj, dnevnice) unosi se zbirno za sve sudionik“. Terenska istraživanja koja će biti provođena u sklopu implementacije projekta koji prijavljujem bit će česta. Naime, radi se o istraživanju na moru, gdje će se barem 300 puta izaći osobnim automobilom i gumenom brodicom na terensko uzorkovanje morske vode na više od 10 lokacija istraživanja. Troškovi koji će nastati su gorivo za vanbrodski motor gumenog čamca te za korištenje osobnog (službenog) automobila. Unošenje svakog terenskog istraživanja, čija cijena neće prelaziti 200 kn po izlasku rezultiralo bi u prevelikom sadržaju obrasca Financijskog plana. S obzirom da se izlasci na teren po tipu mogu svrstati u nekoliko (4 ) kategorije mogu lij ja radi pojednostavljenja u financijski plan staviti troškove izlazaka na teren za svaku kategoriju pojedinačno po svakom razdoblju istraživanja?
O: Navedeno je moguće.

P: Vezano za natječaj IP_2020_02. Da li je pod troškovi opreme prihvatljivo pisati nabavku multikanalnih pipeta te pod Servisno održavanje opreme pisati kalibraciju pipeta, servisno održavanje laminara i termomiksera, a pod nadogradnju novi nastavak za rotor za centrifugu?
Pošto je jedino sve sitna laboratorijska oprema (pipete, termomikser) da li je isto potrebno navoditi u obrazac Potpora organizacije. Isto tako, da li je potrebno u obrazac Potpora organizacije pisati nadogradnju centrifuge i servis laminara?
O: Navedeno je moguće planirati u okviru troškova kategorije 3. Oprema.
U obrazac Potpora organizacije potrebno je navesti svu opremu za koju se planiraju troškovi nadogradnje i/ili servisa, kao i ostalu opremu (uključujući laboratorijsku opremu) koju će organizacija dati na korištenje projektnom timu.

P: Namjeravam prijaviti istraživački projekt na natječaj IP-2020-02. U projektu bi planirao dolazak suradnika iz inozemstva, člana istraživačkog tima, na našu instituciju u razdoblju duljem od 7 dana, što smatram neophodnim za provođenje određenih ključnih aktivnosti u okviru projekta. Troškove vezane uz njegov dolazak planiram uvrstiti pod troškove terenskog istraživanja. Inozemni suradnik o kojem je riječ izuzetan je znanstvenik-stručnjak s neusporedivim znanstvenim i tehničkim kompetencijama i iskustvom u području o kojem se radi a koje se ne mogu prenijeti na ostale članove tima iz RH standardnim komunikacijskim kanalima (e-mail, telefon, skype, itd.) već samo uz osobno sudjelovanje u praktičnoj izvedbi i to optimalno u vremenu duljem od 7 dana zbog same prirode istraživačkog eksperimenta u kojem je riječ. Mišljenja sam da bi u interesu znanstvene zajednice RH pa tako i HRZZ svakako bilo omogućiti takav način prenošenja znanstveno-stručno-tehničkih kompetencija na članove tima iz RH uz relativno niske troškove. U Uputama za prijavitelje na natječaje HRZZ u 2020 ne vidim administrativne prepreke za takvo planiranje troškova, pa vas molim za odgovor da li je troškove dolaska inozemnih članova tima moguće tretirati/planirati kao troškove terenskog istraživanja?
O: Dolazak suradnika iz inozemstva u svrhu provedbe ključnih aktivnosti na projektu moguće je planirati u okviru kategorije Troškovi istraživanja, potkategorije Istraživačkih radionica s članovima istraživačke grupe (do 7 dana) ili u okviru terenskog istraživanja.

P: U provođenju predloženog projekta sudjelovalo bi više institucija, a svaka od njih bi pokrila jedno geografsko područje jer bi se zbog tipa projekta istraživanja provodila na više lokacija u Hrvatskoj. Za odlaske na teren, otprilike 20 km po izlasku koristili bi se službeni i/ili privatni automobili, ovisno čime projektni partner raspolaže. Moje prvo pitanje je može li se suradniku iz druge institucije isplatiti korištenje automobila po principu 2 kn po prijeđenom kilometru neovisno koristi li službeni ili osobni automobil? Drugo pitanje je kako prijaviti trošak korištenja čamca s vanbrodskim motorom kojim se izlazi na teren (samo prijavitelj projekta), je li moguće prijaviti potrošeno gorivo s obzirom da se zna prosječna potrošnja po satu rada?
O: 1. Isplata troška od 2 kn po km odnosi se isključivo za osobne automobile.
2. Za navedeni trošak potrebno je dostaviti račun za potrošeno gorivo koji mora glasiti na organizaciju voditelja projekta.

P: Poštovani, u uputama je navedeno da se stavke potkategorija u financijskom planu trebaju povezati s ostvarenim rezultatima iz Obrasca radni plan.
S obzirom da će se neke rezultate u projektu koji prijavljujem ostvarivati parcijalno (npr. ako su vezani za period jedne turističke sezone) tijekom više razdoblja, i treba ih u više razdoblja navesti kao ostvareni rezultat (npr. “Obrađeni rezultati istraživanja provođenih u prvoj sezoni”) moje je pitanje treba li upisati poveznicu smo završnog rezultata ili svakog rezultata (parcijalnog) upisanog u radni plan? Moje drugo pitanje je postoji li ograničenje broja poveznica po jednoj stavci podkategorije?
O: U Obrascu radni plan potrebno je obrazložiti i povezati tražena sredstva za ključne istraživačke aktivnosti koristeći oznake iz financijskog plana na način da se povezuju s planiranim rezultatima. Ukoliko u radnom planu postoji više rezultata za istu istraživačku aktivnost, potrebno je svaki od navedenih rezultata povezati s planiranim troškovima u financijskom planu. Navedeno ograničenje ne postoji.

Edit Content

20. 12. 2019.

P: Da li se kod radnog plana (u zadnjem stupcu “Član istraživačke grupe”) može upisivati više imena ili samo jednog člana istraživačke grupe? Tj., da li u redovima (uz stavke D1, D2 itd.) može biti samo jedan suradnik ili više njih? Ako je samo jedan da li se redovi s rezultatima (D1, D2 itd) ponavljaju s istim rezutatom za različite suradnike koji su radili na istoj problematici?
Primjeri: (1) Više suradnika obavlja u isto vrijeme zajedno terenski rad ili (2) više suradnika su autori znanstvenog rada ili prezentacije za kongres – piše li se za svakoga zasebni red ili može u istom redu bit više imena?
O: U istom redu može biti navedeno više suradnika, tj. upisuju se svi članovi istraživačke grupe koji sudjeluju u nekoj aktivnosti.

10. 01. 2020.

P: U primjeru radnog plana nisu navedene Kontrolne točke kao ni trajanje aktivnosti.
Da li da ih sami uvrstimo u Radni plan?
O: Radni plan sastoji se od podataka o ciljevima projekta, rezultatima, vremenu postizanja rezultata i resursima za njihovo ostvarivanje, a ispunjava se sukladno Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. Nije potrebno navoditi kontrolne točke niti trajanje aktivnosti u radnom planu.

P: Zanimaju me odgovori vezani uz radni plan:
1. Je li razdoblje odgovara jednoj godini, tj. 12 mjeseci ili ovisi kako tko impostira?
2. Hoće li se tražiti da svaki rezultat korespondira određenom razdoblju / periodu godine, jer u ovom trenutku u radnom materijalu nema tog stupca u kojem se upisuju mjeseci?
3. Pišu li se, unutar razdoblja, rezultati vremenskim redoslijedom, kako se događaju, ili vezano uz brojeve ciljeva tj. 1. razdoblje (D1.1, D1.2, D2.1, D2.2 itd.), 2. razdoblje (D1.1, D1.2, D2.1, D2.2 itd.) i na taj način imamo iste nazive za različite rezultate?
O1: Prvo razdoblje se odnosi na pravih 12 mjeseci trajanja projekta, a drugo i treće razdoblje na 18 mjeseci trajanja projekta.
O2 i 3: Svaki rezultat se povezuje s pripadajućim ciljem (ciljevima) što se u dokumentu označava pripadajućom oznakom. Na primjer, uz svaki rezultat treba stajati (povezano s O1 i O3).

17. 01. 2020.

P: U sekciji 6 na stranici 18 i 19 dokumenta pod nazivom Upute za prijavitelje natječaja HRZZ u 2020 godini piše kako radni plan mora sadržavati plan diseminacije.
U radnom planu (na hrv. i eng.) kojeg sam preuzeo s vaših internetskih stranica nema rubrike plan diseminacije.
Možete li mi molim vas objasniti na gdje je točno potrebno unijeti plan diseminacije. Kao zasebnu rubriku na kraju dokumenta? Kreirati zaseban dokument?
O: Plan diseminacije treba biti vidljiv u planiranim Rezultatima u radnome planu.

P: 1. U uputama za pisanje radnog plana stoji da se u radni plan ne navodi pisanje izvješća. Međutim u primjeru tablice radnog plana su navedeni primjeri:
D1. Izvješće o obrađenim uzorcima….
D4. Izvještaj o spoznajama o temi istraživanja….
Molim vas objašnjenje koju onda vrstu izvješća stavljamo u radni plan?
2. Da li se u radnom planu povezivanje istraživačkih aktivnosti i traženih sredstava upisuje u tu kućicu gdje su upute (“Molimo obrazložite….. rezultati.”), odnosno da li se onda maksimum od 4000 znakova odnosi samo na tu kućicu ili sva polja u pojedinom razdoblju (dakle i na rezultate i članove)? Također me zanima je li 4000 znakova s razmacima ili bez? Ako se povezivanje istraživačkih aktivnosti i traženih sredstava upisuje u tu kućicu gdje su upute koje su pisane kao Open Sans 8, unosi li se tekst kao Open Sans 8 ili Open Sans 10?
O1: U radnom planu ne trebaju se navoditi periodična izvješća koja se dostavljaju Zakladi na karaju svakog izvještajnog razdoblja, a predstavljaju ugovornu obvezu voditelj projekta.
U obrascu Radni plan primjerom su navedena izvješća proizašla iz provedenih projektnih aktivnosti koje je moguće prikazati kao ostvareni rezultat, npr. provedeno je terensko istraživanja, obrađeni su podaci i kao dokaz ostvarenog rezultata provedenog terenskog može se dostaviti, npr. Izvještaj o obrađenim podacima.
O2: Povezivanje istraživačkih aktivnosti i traženih sredstava navode se u rubriku ispod planiranih rezultata projekta, a ograničenje se odnosi samo na taj dio radnog plana. Ograničenje se odnosi na 4000 znakova bez razmaka. Tekst se unosi u fontu Arial ili Open Sans 10.

24. 01. 2020.

P: Poštovani, u Uputama za prijavitelje projekta navedeno je da radni plan mora sadržavati plan diseminacije. Nije jasno da li je to neki posebni plan ili se to odnosi samo na Rezultate unutar Ciljeva u radnom planu. Zbog toga vas molim pojašnjenje kako mora izgledati Plan diseminacije i objavljivanja, da li kao posebni dio radnog plana ili samo kao jedan red u radnom planu vezano uz određeni cilj.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 17. siječnja.

P1: Odnosi li se ograničenje od 4000 znakova samo na D1, ili na tekst zbrojen u rubrikama D1-D4?
P2: U radnom planu, možete li pojasniti primjerom vezanim uz biomedicinska istraživanja rubriku D4. izvještaj o spoznajama o temi istraživanja?
O1: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 17. siječnja.
O2: HRZZ nije u mogućnosti navoditi primjere vezane uz znanstvena područja istraživanja. Svi primjeri u popratnoj dokumentaciji nisu prikladni za sva znanstvena područja i ne trebate ih slijediti ukoliko nisu primjenjivi. U radnom planu trebate navesti rezultate projektnih aktivnosti koje su važne i specifične za vaš projektni prijedlog.

P: Poštovani, mogu li se proširiti margine tablice i mijenjati granice ćelija u radnom planu?
O: Prijavne obrasce nije dopušteno mijenjati.

P: U koju od rubrika radnog plana (D1, D2, D3 ili D4) se navode planirana sudjelovanja na konferencijama?
P: Da li se i gdje unutar planiranih rezultata pišu sudjelovanja na konferencijama?
O: Sudjelovanja na konferencijama navode se u rubriku ispod planiranih rezultata za svako pojedino razdoblje.

P: U uputama za pisanje radnog plana stoji da se u Radni plan upisuje podatak o vremenu postizanja rezultata za neki od ciljeva. Dali je dovoljan podatak o razdoblju (npr. 1-12 mjeseci, 13-30 mjeseci) ili se za svaki od rezultata piše potrebno vrijeme primjerice 2-3 mjeseca svake godine?
O: U radnom planu nije potrebno navoditi vrijeme postizanja rezultata.

4. 02. 2020.

P: Možete li sukladno Uputama na str. 17. dati Primjeri ispunjavanja radnog plana? Trenutno to nije primjer ispunjavanja, već je primjer Obrazca radnog plana. Konkretno:
1. Izrađena baza podataka! Što je to? Moram li imati informatičara kao suradnika u istraživačkom timu za ovo i dokazati mu kompetencije za izradu i upravljanje bazama podataka? Kako izgleda baza podataka.
Oprostite, ali po struci sam kemičar pa se u to ne razumijem.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici od 17. siječnja.

P: U radnom planu postoji naputak: “Molimo obrazložite i povežite tražena sredstva za ključne istraživačke aktivnosti koristeći oznake iz financijskog plana povezujući ih s planiranim rezultatima (najviše 4000 znakova). Navesti ključne istraživačke aktivnosti na kojima se temelji ostvarivanje rezultata kako bi bilo jasan način na koji će se postići planirani rezultati.”. U uputama u poglavlju 6. Radni Plan se navodi “Pritom, u radnom planu se ne navode administrativno-tehničke aktivnosti poput nabavka opreme,….”.
Kako povezati stavke iz financijskog plana (tražena sredstva) ako ne smijem navoditi nabavu opreme. Što smijem navoditi za troškove istraživačke djelatnosti?
O: Stavke u Financijskom planu potrebno je povezati sa znanstvenim rezultatima iz Radnog plana. Naputak kojega ste citirali iz Uputa, vezano uz obrazac Radni plan odnosi se na navođenje rezultata projekta koji trebaju uključivati samo znanstveno-istraživačke rezultate.

P: Je li Radni plan mora slijediti Financijski plan po razdobljima? Odnosno je li moguće navesti ” tražena sredstva za ključne istraživačke aktivnosti koristeći oznake iz financijskog plana” povezana sa drugim razdobljem?
O: Navedeno je moguće.

18. 02. 2020.

P: Poštovani, namjeravam prijaviti Istraživački projekt u čijoj će provedbi zbog prirode istraživanja sudjelovati veći broj suradnika. S obzirom da bi navođenje svih suradnika koji sudjeluju u ostvarivanju nekog rezultata u stupcu “Suradnik” obrasca “Radni plan” povećalo opseg dokumenta bez obzira na količinu teksta u stupcu “Rezultati koji se planiraju ostvariti”, moje je pitanje može li se umjesto pojedinačnog navođenja imena svih suradnika koji su sudjelovali u ostvarivanju nekog rezultata, upisati “Svi suradnici”?
O: Navedeno je moguće.

P: Odnosi li se ograničenje od 5 stranica za radni plan na obrazac za radni plan (tablicu) ili na raspis radnog plana u prijavnom obrascu?
O: Navedeno ograničenje se odnosi na Obrazac radni plan (tablicu).

Edit Content

20. 12. 2020.

P: Voditelj sam aktualnog istraživačkog projekta koji završava 31.03.2021.
Da li je moguće da se prijavim na trenutno raspisani natječaj za istraživačke projekte s namjerom da se novi istraživački projekt, ukoliko bi bio odobren za financiranje, nastavi odmah nakon završetka aktualnog <uklonjena šifra projekta> projekta?
O: Prema uvjetima natječaja navedeno nije moguće. Voditelji projekata koji završavaju do 31. prosinca 2020. mogu se prijaviti na tekući natječaj.

P: Planiram prijaviti projekt na nadolazeći natječaj HRZZa te me interesira sljedeće:
S obzirom da radim na prijedlog projekta s kolegom (strancem) sa Sveučilišta u SAD-u, interesira me je li moguće da kolega bude u svojstvu istraživača na projektu, a da ima pravo na sudjelovanje u aktivnostima koje su unutar odobrenih troškova, primjerice:
– financirane odlaske na konferenciju
– financirane dolaske na radionice organizirane od strane voditelja
O: Za inozemne članove istraživačke grupe dozvoljeni su troškovi sudjelovanja na konferencijama u Republici Hrvatskoj kao i dolasci na radionice koje se organiziraju na matičnoj organizaciji voditelja projekta.

P: Molila bih Vas za informaciju postoji li definirani minimalni postotak radne opterećenosti za voditelje istraživačkih projekata?
S obzirom da je u Natječaju i Uputama za prijavitelje navedeno da jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta, između ostalog kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome, zanima me kako se u tom slučaju mogu rasporediti postotci radne opterećenost.
O: Postotak radnog vremena voditelja projekta nije definiran natječajem. HRZZ očekuje da voditelj projekta može izvršavati projektne aktivnosti u skladu s Radnim planom projekta, a radno opterećenje predlaže sam voditelj u suglasnosti s matičnom ustanovom.

P: Planiram prijaviti Istraživački projekt 2020 te bi me zanimalo može li voditelj projekta uzeti slobodnu studijsku godinu tijekom trajanja projekta?
O: Korisnici sredstava dužni su Zakladu obavijestiti o svim promjenama koje mogu utjecati na provedbu projekta, a osobito o planiranim statusnim promjenama. Za svako kontinuirano izbivanje dulje od 3 mjeseca koje se reflektira na provedbu projekta, potrebno je podnesti Zahtjev koji se potom upućuje na vrednovanje.

P: Molio bi vas za informaciju, da li mogu prijaviti istraživački projekt na natječaj IP-2020-02 pošto je rok za prijavu 13. veljače 2020., a moj trenutni projekt traje do 29.02.2020.?
O: Da. Jedan istraživač može istovremeno biti voditelj i/ili suradnik na najviše 2 prijavljena ili tekuća istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta. Za ovaj natječaj navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji imaju status voditelja projekta i/ili suradnika na projektima koji završavaju do 31. prosinca 2020. godine (uključujući).

P: 1. U prijavi istraživačke skupine za istraživački projekt IP-2020-02 ne vidim da postoji sudjelovanje istraživača u svojstvu konzultanta, kao je bilo u pozivu IP-2018. Da li to znači da takvo sudjelovanje više nije moguće? U tom slučaju me zanima ima li kakva opcija da se prijavi osoba koja je trenutno prijavljena na dva HrZZ projekta koja oba završavaju 2021. i sada je ne mogu prijaviti kao suradnika.
2. Nastavno na prethodno pitanje, da li je moguće staviti u plan rada uključivanje osobe u drugoj godini projekta, budući da se trenutno ne može uključiti?
3. Trenutno sam suradnica na dva HrZZ projekta (uklonjene šifre projekta). Može li mi voditelj projekta HrZZ (uklonjena šifra projekta) dopustiti da odem s njegovog projekta krajem 2020. (trajanje projekta je predviđeno do 28.2.2021.) kako bih mogla prijaviti vlastiti projekt, budući da je eksperimentalni dio na navedenom projektu pri kraju?
O1: Prema uvjetima natječaja IP-2020-02 uloga konzultanta nije prihvatljiva. U trenutku prijave projekta suradnik koji je već uključen na dva HRZZ projekta neće se moći navesti kao suradnik na projektu s roka IP-2020-02, niti će moći biti prijavitelj. Moguće je zatražiti naknadno uključenje suradnika na Vaš projekt u slučaju da bude financiran nakon što se steknu uvjeti za njegovo uključenje, odnosno po završetku jednoga od dvaju projekata na kojima je trenutno aktivan u statusu suradnika.
O2: Prilikom prijave projektnog prijedloga svi suradnici koji su navedeni u radnome planu trebaju biti registrirani u EPP sustav. Novog suradnika možete naknadno uključiti u projekt kada za to budu postojali uvjeti, a potrebno je podnesti Zahtjev za uključivanjem suradnika koji se upućuje na vrednovanje te priložiti izmjene radnoga plana.
O3: U trenutku prijave projektnog prijedloga trebaju biti zadovoljeni uvjeti za voditelja projekta – jedan istraživač može istovremeno biti voditelj i/ili suradnik na najviše 2 prijavljena ili tekuća istraživačka projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta.

P: Kao voditelj uspostavnog istraživačkog projekta čija je provedba završila 31.12.2018., planiram se prijaviti na natječaj „Istraživački projekti“. U tekstu natječaja „Istraživački projekti“ kod opisa Predlagatelja projektnog prijedloga pod drugom točkom navodi se uvjet dokazanog uspješnog mentorstva mladih istraživača:
„aktivan istraživač (treba imati doktorat znanosti, iskustvo u vođenju projekata, uspostavljenu i aktivnu istraživačku grupu što je razvidno iz popisa postignuća voditelja projekta, relevantne publikacije i/ili patente iz područja istraživanja koje predlaže u projektu) s dosadašnjim priznatim rezultatima na međunarodnoj razini i dokazanim uspješnim mentorstvom mladih istraživača;“.
Ja sam bio voditelj uspješno provedenog uspostavnog istraživačkog projekta (uklonjena šifra projekta) te sam trenutno, u okviru tekućeg „Projekta razvoja karijere mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, mentor doktorandu koji je u završnoj fazi izrade doktorske disertacije (predviđeni datum obrane srpanj 2019.). U koautorstvu s doktorandom objavio sam rad u časopisu iz prve kvartile. Osim ovog mentorstva nisam bio mentor doktorandima. Uz mentorstvo doktoranda, do sada sam mentorirao izradu 40 završnih i diplomskih radova na preddiplomskim i diplomskim studijima.
Molio bih vas povratnu informaciju je li moja prijava na natječaj „Istraživački projekti“ prihvatljiva s obzirom da do roka za prijavu na natječaj neću biti mentor doktorandu koji je obranio doktorsku disertaciju.
O1: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 5, među ostalim navedenim kriterijima, očekuje se da prijavitelj projektnog prijedloga ima iskustvo u vođenju istraživačke grupe i sposobnost uključivanja mladih znanstvenika u istraživanje. Ne radi se o eliminacijskom kriteriju, no možete navesti da ste mentor doktorandu čija se obrana doktorskog rada očekuje.

10. 01. 2020.

P: Sa željom mogućnosti apliciranja na Vaš natječaj pod nazivom “Istraživački projekti”, ljubazno Vas molim detaljnije pojašnjenje, koje ne mogu pronaći u uputama za prijavitelje:
1. Naime, apstrahirano je da financirate Bruto II plaće “samo za zapošljavanje mladog istraživača”. Molim Vas definirajte, što podrazumijevate pod pojmom mladog istraživača, kako ne bismo pogriješili u interpretaciji?
2. Točkom 4. je definirano da sufinancirate osim plaće mladog istraživača i/ili Bruto II plaću poslijedoktoranda, no kako je to osoba koja “se bavi do 10 godina od upisivanja doktorskog studija znanstvenim radom”, koliko ta osoba mora imati minimalno godina, ili to nije bitno?
3. Nadalje, nigdje nije precizirano da li financirate bruto II plaće budućeg voditelja projekta koji je stalno zaposlen kao doktor znanosti na Ustanovi koja se planira prijaviti na natječaj. Da li to financirate i u kojem obimu?
4. Mogu li suradnici/članovi grupe na projektu biti u honorarnom odnosu s Ustanovom? Tako da im se isplaćuje naknada kroz drugi dohodak, ili moraju biti zaposleni s punim radnim vremenom? Ako da, u kojem obimu to sufinancirate?
O1: Mladi istraživači na HRZZ projektima su doktorandi i poslijedoktorandi. Iz sredstava Istraživačkih projekata moguće je zaposliti isključivo poslijedoktoranda.
O2: Kronološka dob poslijedoktoranda nije element za procjenu prihvatljivosti.
O3: HRZZ ne financira plaću voditelja projekta. Prema uvjetima objavljenog natječaja voditelj projekta je znanstvenik koji je u stalnom radnom odnosu na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u Republici Hrvatskoj te na ostalim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu djelatnost, upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a koje ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10).
O4: Suradnicima na projektu se iz sredstava HRZZ projekta ne može isplaćivati naknada.

P: Mogu li suradnici u istraživanju biti državljani RH koji rade na drugim sveučilištima izvan RH i pod kojim uvjetima ?
O: Da. Kao dio prijavne dokumentacije potrebno je dostaviti pismo namjere suradnika koji nisu zaposleni na matičnoj instituciji voditelja projekta, a njihova uloga u provedbi projekta treba biti vidljiva u projektnom prijedlogu i radnom planu.

P: U slučaju umirovljenja voditelja projekta tijekom provedbe odobrenog projekta može li njegov zamjenik biti iz druge institucije (različite institucije od voditeljeve) ?
O: Prijavu na natječaj potpisuju organizacija zaposlenja voditelja projekta i voditelj projekta, stoga suvoditelj može biti jedino iz organizacije koja je prijavitelj projektnog prijedloga.

14. 01. 2020.

P: Planiram ponovo prijaviti dorađenu verziju UIP-a s prošlog calla. S obzirom da više ne mogu prijavljivati UIP (jer mi upravo ističe 7. godina od doktorata), prijavit ću IP. Imam dva pitanja:
1.) Smije li mi dosadašnja suradnica iz inozemstva (Njemačka državljanka) biti suradnik i na IP-u i, ako da, mora li i ona ispuniti svoj EPP profil? Ako mora ispuniti profil, može li samo na engleskom ili mora i na hrvatskom (koji ne govori i bit će joj problem popuniti)?
2.) S obzirom da na ovom callu nema mogućnosti prijave suradnika u svojstvu konzultanata, znači li to da apsolutno nikako ne možemo uključiti ljude koji su već na dva aktivna HRZZ projekta, a koji će sigurno sudjelovati na našem projektu jer će nas svojim iskustvom savjetovati, usmjeravati i pomoći kod obrade podataka? Ako ipak postoji mogućnost njihova uključivanja, možete li nam, molim vas, reći u kojem svojstvu (ako sam dobro shvatila, u IP su svi u svojstvu suradnika i nema posebnih raščlanjenja uloga)?
O1: Navedeno je moguće. Svi suradnici na projektu moraju se osobno registrirati u EPP sustav te popuniti tražene registracijske podatke, nakon čega dobivaju identifikacijski broj (IB). Identifikacijski broj suradnika služi podnositelju projektnog prijedloga za prijavu suradnika na projekt. Prilikom registracije u EPP sustav moguće je odabrati sučelje na engleskom jeziku.
O2: Jedan istraživač može istodobno sudjelovati na najviše dva HRZZ projekta. Pritom, navedeni uvjet ne uključuje istraživače koji sudjeluju na projektima koji završavaju do 31. prosinca 2020. godine.

P: Prijavila bi se na natječaj za projekt IP-2020-02 na kojem bi bio i suvoditelj zbog mog odlaska u mirovinu u listopadu 2023. g. Da li to onemogućuje suvoditelja da prijavi svoj projekt na idućem natječaju (dakle u razdoblju 2021-2023)? Može li suvoditelj preuzeti projekt u studenom 2022.?
O: Suvoditelj u potpunosti zamjenjuje voditelja projekta njegovim odlaskom u mirovinu. S obzirom da jedan istraživač može istodobno biti voditelj jednog istraživačkog projekt navedeni suvoditelj ne može prijaviti svoj projekt u ulozi voditelja. Promjena voditelja projekta u slučaju njegova odlaska u mirovinu moguća je jedino u drugoj polovici provedbe projekta, ali je nužno da se ona predvidi već u projektnoj prijavi.

P: Planiram prijaviti istraživački projekt iz polja povijesti umjetnosti te me vezano za suradnike zanima sljedeće:
 1. u projekt namjeravam uključiti doktoranda pred završetkom doktorskog rada, mora li on imati matični broj znanstvenika?
 2. s obzirom na specifičnost polja istraživanja, povijesti umjetnosti, suradnja s kolegama iz muzeja je vrlo važna za provedbu projekta. Kolega nema doktorat znanosti, ali je u zvanju muzejskog savjetnika i sudjelovat će u svim zajedničkim aktivnostima na projektu. Kako ga mogu uključiti u projekt (nema matični broj znanstvenika)?
 3. moraju li suradnici iz inozemstva imati matični broj znanstvenika?
 4. moraju li suradnici koji rade u ne-znanstvenim institucijama (muzeji) imati suglasnost ravnatelja, ako će njihovo sudjelovanje na projektu biti realizirano mimo njihovog službenog radnog vremena (nema umanjenja radnih obaveza u matičnoj instituciji)?
O1: Moguće je prijaviti suradnika koji nema matični broj znanstvenika. Po primitku matičnog broja potrebno je ažurirati profil suradnika u EPP sustavu.
O2: Suradnici na HRZZ projektu doprinose provedbi projekta svojim znanjem i ne moraju imati matični broj znanstvenika. Možete ga uključiti na projekt u funkciji suradnika – istraživača.
O3: Ne.
O4: Za sve suradnike koji su zaposleni u Republici Hrvatskoj, a nisu zaposleni na matičnoj organizaciji trebate priložiti pismo namjere koje potpisuju suradnik i čelnik organizacije.

P: Imam dva pitanja vezana uz natječaj Istraživački projekti:
1. ukoliko mi je suradnik osoba koja radi u osnovnoj školi, ali ima doktorat znanosti i radove u temi koju prijavljujem, na koji način on piše pismo namjere? Tko ga potpisuje osim njega?
2. Pišemo li za studenta suradnika i ime, treba li i njegov životopis i reference budući da ih ima (tri rada u temi koja se prijavljuje)?
O1: Pismo namjere suradnika iz Hrvatske potpisuje čelnik ustanove u kojoj je zaposlen i suradnik.
O2: Za sve suradnike potrebno je navesti životopis i odgovarajuće kompetencije za rad na projektu.

P: Molim Vas za pojašnjenje kako navesti suradnike koji će raditi na projektu a u stalnom su radnom odnosu na drugoj instituciji (partner na projektu).
Radi se o dvoje kolega, oboje su doktorandi a jedan od njih bi do kraja godine trebao braniti doktorsku disertaciju.
Da li ih navesti kao stručne suradnike uz napomenu da su doktorandi ili ih navesti kao doktorande (iako se projekt financijski neće teretiti školarinom)?
O: Status doktoranda na projektu dodjeljuje se samo suradnicima kojima se iz projekta plaća školarina ili koji se zapošljavaju putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Ostali doktorandi također mogu biti uključeni na projekt, neovisno o njihovu broju, ali u statusu suradnika – istraživača, te se za njih mogu predvidjeti troškovi i aktivnosti.

21. 01. 2020.

P: Molim vas odgovore na slijedeće upite vezane za natječaj za prijavu Istraživačkih projekata:
1. Postoji li minimalan i maksimalan broj članova/suradnika u istraživačkoj grupi?
2. Moraju li istraživači/suradnici na projektu biti u znanstvenom zvanju?
O1: Ne postoji ograničenje u broju suradnika, ali broj suradnika mora odgovarati stvarnim potrebama te za svakoga suradnika mora biti jasno vidljiv angažman u izvršenju aktivnosti predviđenih radnim planom, što će se procjenjivati pri vrednovanju.
O2: Suradnici na projektu mogu biti osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta. Za osobu koja se prijavljuje u statusu suradnika-istraživača nije određeno koje kompetencije, kvalifikacije, zvanje, radni status i sl. treba imati, no očekuje se da odgovaraju potrebama projekta.

24. 01. 2020.

P: Imam namjeru kao voditelj prijaviti Istraživački projekt po Natječaju za IP-2020-0
Umirovljenik sam zaposlen na <uklonjen naziv organizacije> na pola radnog vremena na određeno vrijeme.
Molim za Vaše mišljenje imam li pravo biti prijavitelj za Istraživački projekt po Natječaju za IP-2020-02.
O: Prema uvjetima natječaja predlagatelj projektnog prijedloga na natječaj Istraživački projekti 2020-02 treba biti u stalnom je radnom odnosu. Umirovljeni znanstvenici mogu biti suradnici na projektu.

P: Kao predlagateljica projekta koji predviđa 6 osoba koje bi bile uključene, htjela bih među njima uključiti kao suradnicu osobu koja je već suradnica u jednom istraživačkom projektu Zaklade i projekt traje već godinu dana. Ako bi se odobrio projekt koji predlažem, ta osoba bi se mogla uključiti u prve dvije godine u nešto manjem postotku jer je angažirana na tekućem projektu, a u druge dvije godine u većem, jer bi se tada već završio projekt u kojemu je primarno uključena. Može li se tako navesti u projektnoj dokumentaciji, s ovim obrazloženjem? I koliki može biti najmanji postotak uključenosti u te prve dvije godine, s obzirom na ovu situaciju? Napominjem da je riječ o književno povijesnom I kulturološkom istraživanju i ponovljenom projektnom prijedlogu, pri čemu su recenzenti sugerirali osobu povjesničara “koja bi bila dragocjena” da upotpuni tim.
O: Navedeno je moguće. Postotak rada suradnika na projektu nije unaprijed definiran, ali treba odgovarati potrebama projekta.

P: Planiram prijaviti IP projekt i imam pitanje vezano za angažman studenata na projektu. Naime, desetak studenata bi svake godine angažirala za provođenje aktivnosti planiranih projektom. Isti studenti (imenom i prezimenom) bi mogli biti dvije godine na projektu (jer bi studenti bili druge i treće godine preddiplomskog studija, te nakon završetka više nemaju status studenta).
1. Zanima me kako mogu studente prijaviti za sudjelovanje u projektu? Da li mogu biti u kategoriji “suradnici” (ali vremenski je ograničeno) i na koji način?
2. Da li je prihvatljivi trošak plaćanje rada studenata preko Ugovora student servisa (u kategoriji troškovi tehničara postojeća opcija je Ugovor o djelu)?
3. Da li je prihvatljiv trošak sudjelovanje studenata (koji sudjeluju u aktivnostima projekta) na radionicama ili odlazak na znanstvene skupove i kongrese uz prezentaciju rezultata i radova proizašlih iz projekta.
O: 1. Ako je nužno i opravdano potrebama istraživačkih aktivnosti studente je moguće uključiti u istraživačku grupu kao suradnike.
2. Studenti mogu obavljati određene aktivnosti, no, isplate naknada putem studentskih ugovora nisu prihvatljiv trošak istraživanja.
3. Navedene troškove moguće je planirati za sve suradnike koji će aktivno sudjelovati u aktivnostima diseminacije projekta.

P1: Treba li suradnik na projektu iz druge HR znanstvene institucije, prilikom opisa svog doprinosa na projektu, linkati na Šestar opremu iz svoje institucije koju će pri tome koristiti ? Treba li on priložiti potporu institucije ili samo Pismo namjere? Trebaju li stranci priložiti neki dokument svoje institucije?
P2: Prilikom updatiranja svog profila na stranici vidjela sam svoj stari životopis i obrisala ga. Onda sam vidjela da životopis više nije obavezan dokument. Znači li to da je životopis obavezan jedino u Prijavnom obrascu Cjelina A?
O1: Poveznica na Šestar dostavlja se za opremu navedenu u obrascu Potpora organizacije. Nije potrebno dostaviti poveznice na Šestar za opremu sa suradnih organizacija na kojima će se provesti dio istraživanja. Svi suradnici koji nisu zaposleni na matičnoj organizaciji predlagatelja trebaju dostaviti pismo namjere sukladno uvjetima natječaja IP-2020-02. U pismu namjere potrebno je navesti opremu koja će se staviti na raspolaganje projektu, a isto je potrebno opisati i u Prijavnom obrascu.
O2: Životopis predlagatelja navodi se u Prijavnom obrascu Cjelina A.

P: 1.Mogu li i pod kojim uvjetima inozemni istraživači biti suradnici na projektu?
2. Ako radimo ponovljenu prijavu istog projekta, trebaju li suradnici na projektu koji su Van naše institucije raditi novo pismo namjere/izjavu čelnika institucije o raspoloživosti za sudjelovanje na projektu ili možemo priložiti pismo korišteno u prethodnoj prijavi?
O1: Navedeno je moguće. Za sve suradnike koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj trebate priložiti pismo namjere koje potpisuje suradnik.
O2: Projektna dokumentacija s prethodnog natječajnog roka nije važeća prilikom prijave na novi natječajni rok. Prilikom ponovljene prijave projektnog prijedloga potrebno je dostaviti svu traženu dokumentaciju u skladu s uvjetima natječaja IP-2020-02.

P: Molimo Vas da nas obavijestite da li se radno opterećenje voditelja i suradnika na istraživačkom projektu HRZZ-a izraženo u postotku odnosi na njegovo/njezino ukupno radno opterećenje na razini godine (cca 1800 radnih sati definiranih Kolektivnim ugovorom za znanost i visoko obrazovanje) ili samo na znanstveni dio (810 radnih sati).
Kolektivnim ugovorom je definirano cca 1800 radnih sati za znanstveno-nastavno osoblje koje se prema standardnom radnom opterećenju dijeli na: 45% za nastavu (810 sati), 45% za znanost (810 sati) i institucijski doprinos i administrativni dio posla 10% (180 sati).
Npr. ako je netko suradnik na projektu i njegovo radno opterećenje je 10% da li je to 180 sati (na ukupan broj radnih sati), 162 sata (ukupan broj sati umanjen za institucijski doprinos/administraciju) ili 81 sat (ukupan broj sati za znanost) godišnje.
O: Navedeno se odnosi na ukupno radno opterećenje voditelja i suradnika.

P: Zanima me može li suradnik na projektu biti osoba iz inozemstva
(Švicarska) koja ima svoj vlastiti laboratorij za istraživanje prirodnih spojeva? Osoba ima doktorat znanosti, ali ne dolazi iz akademske zajednice nego iz privatnog sektora.
Ako može, tko za tu osobu treba potpisati pismo namjere.
O: Navedeno je moguće. Pismo namjere potpisuje samo suradnik.

P: Ako budem upisan kao suradnik – istraživač u projektu, isključuje li to mogućnost mog zaposlenja na istom projektu putem “Projekta razvoja karijere doktoranda – izobrazba novih doktora znanosti” (ukoliko se jedan od suradnika ili voditelj prijavi za mentora)?
O: Uloga suradnika – istraživača na projektu ne isključuje mogućnost prijave na navedeni natječaj.

28. 01. 2020.

P: Da li postoji ograničeno trajanje usavršavanja suradnika na istraživačkom projektu (npr. maksimalno dva tjedna, tri tjedna itd).
O: Maksimalno trajanje jednog usavršavanja je 14 dana. Ako je posrijedi usavršavanje s jasnim ciljem i programom, trošak je moguće pokriti za jednoga člana istraživačke grupe, a iznimno za dva člana ako je drugi član doktorand. Usavršavanje mora imati program prema kojem se provodi. Za gostovanje u drugim organizacijama kao oblik usavršavanja organizacija-domaćin mora imati konkretan program.

P: Na istraživačkom projektu 2020 sudjelovali bi i znanstvenici iz inozemstva, trebaju li oni dati svoje brojeve znanstvenika ako postoje (ako ne sto onda) i OIB tj. sto treba napisati za OIB jer i obrazac na engleskom to traži i hoće li EPP sustav to prepoznati?
O: Polje „Matični broj znanstvenika“ nije obvezno, ukoliko EPP sustav ne prihvaća neispunjeno polje, možete upisati „-“.
Kada se u EPP sustavu odabere da se radi o stranom državljaninu, polje OIB zamjenjuje se poljem u koje je potrebno upisati broj putovnice.

P: Može li se u okviru projekta zaposliti poslijedoktorand koji zadovoljava kriterije koje ste naveli u Uputama za prijavitelje (osoba koja se znanstvenim radom bavi do deset godina od upisivanja doktorskog studija), a koja je izabrana u zvanje znanstvenog suradnika, pri čemu je izbor u to zvanje pokrenula (i financirala) ona sama, prije početka projekta u kojemu bi se zaposlila kao poslijedoktorand.
O: Navedeno je moguće.

P: Molim vas za odgovor na pitanje: Ako se kao suradnik želi prijaviti student preddiplomskog ili diplomskog (ili integriranog) studija (dakle, ne student poslijediplomskog studija), tko bi se trebao potpisati na pismu potpore kao čelnik ustanove? Je li se u tom slučaju dekan ili rektor potpisuju kao čelnici ustanove, usprkos tome sto student nije zaposlenik ustanove?
O: Pismo namjere potpisuje student osobno te nisu potrebni dodatni potpisi, budući da se radi o nezaposlenoj osobi.

31. 01. 2020.

P: Planiramo kao suradnika na projektu pozvati osobu koja je ekspert u polju područja kojim se istraživanje bavi, no koja nema afilijaciju na fakultetu već je privatnik. Zanima nas, budući da je potrebno pismo u kojem Institucija dopušta svom zaposleniku da bude suradnik na projektu, kako se ista situacija odražava ukoliko je riječ o privatniku.
O: Pismo namjere potpisuje suradnik osobno i odgovorna osoba u instituciji za zaposlenja.

P: U projekt su uključena dva suradnika koji su u stalnom radnom odnosu na ustanovi koja je partner. Mogu li u kategoriji OSOBLJE (ili nekoj drugoj kategoriji) za oba suradnika doktoranda navesti samo iznos školarine?
O: Trošak školarine doktorskog studija moguće je planirati za jednog doktoranda u iznosu najviše do 20.000,00 kn godišnje, a najdulje 3 godine.

P: Možete li mi reći koji je minimalni postotak radnog vremena suradnika na istraživačkom projektu IP-2020-02?
O: Najmanji udio radnog vremena za suradnike nije određen, ali predviđeni udio radnoga vremena mora odgovarati projektnim aktivnostima, odnosno potrebama projekta.

4. 02. 2020.

P: 1. Treba li se na Istraživačkom projektu trošak školarine za doktorski studij odnositi na doktoranda kojeg će se zaposliti putem natječaja “Projekt razvoja karijera mladih znanstvenika – izobrazba novih doktora znanosti”?
2. Ako putem natječaja bude izabran doktorski student, koji je sada na projektu u statusu suradnika i koji već ima plaćenu školarinu (na temelju dvojnog doktorata i izvrsnosti) i samo želi radni odnos, može li se drugom doktorandu platiti samo školarina (bez zasnivanja radnog odnosa) ili se predviđena školarina gubi?
3. U slučaju da na natječaju “Projekt razvoja karijera mladih znanstvenika – izobrazba novih doktora znanosti” bude izabran doktorand kojem nije potrebna školarina, i od suradnika na projektu dobije status doktoranda, može li se taj drugi doktorand (kojem će se platiti školarina i koji će postati drugi doktorand na projektu) izabrati javnim natječajem (bez da mu se već sada, kako ste naveli, navodi ime i prezime)?
4. Može li u ovom slučaju suradnik koji će biti zaposlen kao doktorand nastaviti raditi poslove predviđene za njega kao suradnika (Radnim planom), a drugi doktorand (s plaćenom školarinom) raditi poslove predviđene za D1?
O1.: Natječajem IP-2020-02 predviđeno je pokrivanje troškova školarine za doktoranda, bez obzira na izvor financiranja njegove/njene plaće.
O2.: Drugom doktorandu je moguće platiti školarinu.
O3.: Navedeno je moguće. U trenutku prijave nije potrebno navoditi ime i prezime doktoranda ako nije poznato.
O4.: Ako je suradnik zaposlen kao doktorand na projektu Zaklade, od njega se očekuje da radi aktivnosti predviđene radnim planom, isto se odnosi i na doktoranda kojemu se iz sredstava projekta isplaćuje školarina.

P: Kao suradnicu bih prijavio doktorandicu zaposlenu na drugoj ustanovi. Doktorandicu trenutno još uvijek financira HRZZ kroz natječaj DOK-2014-06, a njeno zaposlenje bilo je pridruženo projektu s natječaja IP-2013-11, koji je završio 14.12.2019. Iako je taj projekt završio, doktorandica je i dalje u radnom odnosu, s financiranjem HRZZ. Trenutno je na porodiljnom dopustu, nakon kojeg ima još nekoliko mjeseci financiranja u kojem roku će obraniti doktorat.
Pitanja:
1) Mogu li je prijaviti kao suradnicu na projektu?
2) Postoji li, od strane HRZZ, ograničenje njenog radnog vremena na mom projektu, s obzirom na njen status doktoranda pri HRZZ?
3) Da li, uz nju i čelnika njene ustanove, njeno pismo namjere supotpisuje i njen mentor (koji je suglasan s njenim angažmanom)?
4) Nakon njene obrane doktorata, koja će uslijediti nakon nekoliko mjeseci suradništva na mom projektu, može li se ona zaposliti na mom projektu (i ustanovi) kao poslijedoktorand, i to u trajanju od dvije godine? Odnosno, s obzirom na odredbu “Pojedini poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom HRZZ projektu najviše do dvije godine.”, da li joj se trajanje statusa suradnika oduzima od te dvije godine?
O1-3: Navedena se može prijaviti u status suradnik-istraživač, a njezina prijava treba biti podržana pismom mentora koju je potrebno priložiti prijavi na natječaj (pod Ostali dokumenti)..
2. Udio sudjelovanja na projektu za suradnike nije određen.
4. Za zapošljavanje poslijedoktoranda na projekt organizacija mora provesti javni natječaj i zaposliti najboljeg kandidata. Navedena se može zaposliti na projektu kao poslijedoktorand (u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a po provedenom javnom natječaju) u trajanju od dvije godine, a trajanje statusa suradnika se ne oduzima od te dvije godine.

7. 02. 2020.

P: Pripremamo prijavu Istraživačkog projekta te molim za pojašnjenje – u kojem obliku treba biti razrađen Plan diseminacije? Da li je već u ovoj fazi potrebno predvidjeti autore i radne naslove radova koji trebaju proizaći iz projekta?
Također, molim za potvrdu – plan diseminacije navodi se na kraju radnog plana ili u zasebnom dokumentu?
O: Plan diseminacije mora biti uključen u tablicu Radnoga plana, među rezultatima projekta i eventualno u opisu istraživačkih aktivnosti. Nije potrebno predvidjeti autore i naslove radova koji bi trebali proizaći iz projekta.

11. 02. 2020.

P: Nakon što je završio projekt Zaklade u kojem je doktorandica bila (uklonjeno ime i prezime) namjeravam prijaviti novi projekt koji bi se tematski nastavljao na prethodni, uzimajući pri tome u obzir aktualno stanje, trendove i istraživačka pitanja iz tog područja. U prijedlog projekta (vezano za natječaj koji je otvoren do 3.3.2020) uključila bih doktorandicu (uklonjeno ime i prezime) u ulozi post-doktorandice, s uz pretpostavku da će ona uspješno obraniti doktorsku disertaciju u srpnju 2020. S obzirom da je proces evaluacije projekata dugotrajan, zanima me što bi se dogodilo kada bi do trenutka eventualne pozitivne evaluacije i prihvaćanja projekta kolegica već dobila neko drugo radno mjesto (na našem fakultetu, ili negdje drugdje…). Da li bismo morali pronaći zamjenu tj. prijaviti nekog drugog post-doktoranda? Ili bi tada prijava bila odbačena, a projekt se ne bi realizirao? Ili postoje neke druge opcije?
O: Ako je za provedbu projekta potrebno zaposliti poslijedoktoranda, plaću treba predvidjeti u financijskom planu projekta, sukladno uvjetima natječaja, a uloga poslijedoktoranda treba biti jasno vidljiva u radnom planu. Očekivani početak projekta u ovom natječaju je studeni 2020. godine. U slučaju prihvaćanja projekta, za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj i odabrati najboljeg kandidata.

18. 02. 2020.

P: Prijavljujem projekt na trenutnom natječaju (kao voditelj). Trenutno sam mentor jednoga doktoranda koji je zaposlen prije oko dvije godina preko Projekta razvoja mladih istraživača na istraživačkom projektu na kojemu sam tada bio suradnik. Dotični je projekt u medjuvremenu zaključen, a moj doktorand i ja smo postali suradnici na drugom istraživačkom projektu koji je odobren za financiranje u prošlom kolu. Može li dotični moj doktorand biti suradnik (član istraživačke grupe) i na projektu kojega prijavljujem?
O: S obzirom na to da je navedeni doktorand u statusu doktoranda na drugom projektu te je obvezan posvetiti 100% svoga radnog vremena znanstvenom usavršavanju vezanom uz izradu doktorskog rada, doktorand se može prijaviti u statusu suradnika (ne doktoranda) na drugi projekt ukoliko je tema vezana uz njegovu disertaciju te neće doći do odstupanja s Planom razvoja karijere doktoranda.

P: Namjeravam prijaviti istraživački projekt pa me zanima, s obzirom da već sudjelujem u projektima svoje institucije, koji je najmanji postotak radnog vremena kojim glavni istraživač može sudjelovati u projektu.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici HRZZ od 20.12.2019.

P: Ovim putem molimo Vas za informaciju vezano uz natječaj “Istraživački projekti 2020.” (IP-2020-02), jedan od suradnika na projektu radi izvan matične institucije (u inozemstvu) stoga bi u financijski plan unijeli troškove njegovog dolaska. Da li takvi troškovi idu pod stavku 1. Materijalni troškovi, Istraživačka radionica? Da li je moguće pokriti troškove suradnika (prijevoz, smještaj i dnevnice) u svakom razdoblju projekta?
O: Ukoliko se dolazak stranog suradnika planira u okviru kategorije 1. Troškovi istraživanja – Istraživačka radionica (u trajanju do 7 dana), prihvatljivi troškovi su smještaj članova istraživačke grupe, catering, sitan potrošni materijal.
Ukoliko se dolazak stranog suradnika planira u okviru kategorije 4. Diseminacija i suradnja – Radni sastanci (u trajanju do najviše 2 dana) , prihvatljivi su troškovi jednog ručka ili večere, prijevoza, smještaja, dnevnica za članove istraživačke grupe izvan mjesta matične organizacije.

21. 02. 2020.

P: S obzirom na to da na projektu planiram suradnika koji je tek diplomirao, dakle, nema broj iz registra znanstvenika, tako da se ne može niti prijaviti na EPP sustav, je li dovoljno u projektnom prijedlogu dostaviti njegov životopis?
O: Svi suradnici na projektu moraju biti upisani u EPP sustav. Prilikom prijave suradnika koji nemaju matični broj znanstvenika moguće je u traženo polje upisati oznaku „-“.

Edit Content

20. 12. 2020.

P: Hoće li po završetku vrednovanja istraživačkih projekata 2020. god ponovo biti raspisan natječaj za zapošljavanje doktoranada (odnosno odabir mentora) “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”?
O: Raspisivanje natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na koji će se moći prijaviti voditelji istraživačkih projekata s roka IP-2020-02, pratit će dinamiku rezultata vrednovanja istraživačkih projekata, odnosno natječaj će biti raspisan kad budu poznati rezultati vrednovanja projekata s roka IP-2020-02.

P: 1. U uputama za prijavitelje na natječaje navedeno je da “pojedini poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom HRZZ projektu najviše do dvije godine”, a projekt traje četiri godine. Odnosi li se taj uvjet na njegovo primanje plaće u razdoblju od prve dvije godine, nakon čega bi i dalje bez naknade nastavio sudjelovati u radu projekta, ili općenito na njegov sveukupni znanstveno-istraživački doprinos te izvođenje nastave (ako je riječ o Sveučilištu), dakle nakon te dvije godine ne bi više mogao sudjelovati u projektu?
2. S obzirom da u navedenom projektu naglasak nije na zapošljavanju doktoranada, zanimalo bi me je li potrebno zaposliti doktoranda ili na projektu može biti zaposlen samo jedan poslijedoktorand.
O: 1. Uvjet se odnosi na financiranje plaće iz sredstava projekta. Nakon isteka dvije godine poslijedoktorand može ostati na projektu u funkciji suradnika.
2. Natječajem nije propisana obaveza zapošljavanja poslijedoktoranda ili doktoranda.

17. 01. 2020.

P: Molila bih Vas za informaciju mogu li poslijedoktorand, koji bi bio zaposlen na projektu te doktorand, kojem bi se platila školarina, biti osobe s mjestom prebivališta izvan RH i EU?
O: Na natječaj za zapošljavanje doktoranda odnosno poslijedoktoranda raspisuje matična organizacija i na natječaj se mogu javiti osobe s mjestom prebivališta izvan RH i EU.

P: U okviru projekta prijavljenog na prošli natječaj “Istraživački projekti” (IP-2019) planirano je moje sudjelovanje u ulozi doktoranda (putem financiranja školarine iz projekta). Međutim, taj projekt nije prošao na natječaju te nije preporučen za financiranje. Ja sam svejedno upisao doktorski studij u ovoj akademskoj godini (2019/2020) te zbog izvrsnosti ostvario oslobađanje od plaćanja školarine.
Moja pitanja su:
Budući da će se gore navedeni projekt prijavljivati ponovno na ovogodišnji natječaj (IP-2020), mogu li i sada biti prijavljen kao doktorand, s obzirom da ne moram plaćati školarinu pa da školarina neće biti potraživana u ovogodišnjoj prijavi projekta?
Ako to nije moguće, postoji li za mene mogućnost zaposlenja i primanja plaće na projektu putem “Projekta razvoja karijere doktoranda – izobrazba novih doktora znanosti” ?
O: Moguće je sudjelovanje na navedenom projektu u ulozi suradnika – istraživača, s obzirom da se funkcija doktoranda dodjeljuje jedino u slučajevima kada se plaća financira iz sredstava HRZZ-a. Postoji mogućnost zaposlenja na projekt u ulozi doktoranda putem “Projekta razvoja karijere doktoranda – izobrazba novih doktora znanosti” čiji je rok za prijavu 21. siječnja 2020.

P: U uputama za prijavitelje na natječaje navedeno je da “pojedini poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom HRZZ projektu najviše do dvije godine”, a projekt traje četiri godine. Zanima me može li se nakon isteka dvije godine plaće prvog postdoktoranta zaposliti novi postdoktorant na istome projektu.
O: Navedeno je moguće.

7. 02. 2020.

P: 1. Možemo li angažirati poslijedoktoranda koji je obranio doktorat 01.
srpnja 2016. godine, a upisao doktorski studij 05.12.2009?
2. Ukoliko ne možemo angažirati poslijedoktoranda, postoji li neki drugi model preko kojeg možemo angažirati suradnika na projektu i jeli moguće financirati plaću suradnika na projektu iz projektnog budžeta?
O: 1. Na radno mjesto poslijedoktoranda može se zaposliti osoba koja se znanstvenim radom
bavi do deset godina (od upisivanja doktorskog studija). Razdoblje se može produžiti ovisno
o rodiljnom/roditeljskom dopustu ili dugotrajnoj bolesti, prije ili poslije stjecanja doktorata znanosti.
2. Iz sredstava projekta moguće je planirati isključivo plaću poslijedoktoranda. Suradnike na projektu možete angažirati ovisno o predviđenim projektnim aktivnostima no nije dozvoljeno isplaćivanje honorara.

14. 02. 2020.

P: U prijavi projekta je planirano zapošljavanje doktoranda putem natječaja HRZZ – Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti. U prijavi IP-2020-02 nije predviđen trošak plaće niti školarine pa nas zanima da li je potrebno među suradnike navesti planiranog novozaposlenog doktoranda i koji je njegov status – “S” ili “D” i da li je moguće predvidjeti nabavku računala za istog iz sredstava IP-2020-02?
O: Za zapošljavanje doktoranda na projekt organizacija mora provesti javni natječaj te o izabranom kandidatu, voditelj projekta u roku od osam dana obavještava HRZZ dostavljajući svu potrebnu dokumentaciju. Slijedom navedenog, u projektnoj prijavi nije moguće navesti ime i prezime osobe koja će biti zaposlena na radnome mjestu doktoranda. Navedenog doktoranda se u prijavi projekta označava D. Moguće je predvidjeti nabavku računala za novozaposlenog doktoranda kao i trošak školarine.

Edit Content

4. 02. 2020.

P: U uputama za prijavu istraživačkog projekta kako je za prijavu projektnog prijedloga potrebno za svakog suradnika unijeti njegov identifikacijski broj (IB).
Nakon prijave u EPP, pojam koji je najbliže gore navedenom na stranici moj profil je, Korisnički ID Da li je to identifikacijski broj (IB) kojeg tražite za prijavu?
O: Da, IB se odnosi na korisnički ID. U EPP sustavu, ID korisnika će se pojaviti kada popunite sve 4 kartice pod MOJ PROFIL za sva obvezan polja (*). Nakon toga u prvoj kartici OSOBNI PODACI na vrhu prikazati će se ID korisnika koji se sastoji od kombinacije brojeva i slova.

P: Ljubazno Vas molim pojašnjenje vezano uz prijavu u EPP sustav.
1.Trebaju li se svi suradnici na istraživačkom projektu prijaviti u EPP sustav?
2. Odnosi li se ta obveza i na suradnike iz inozemstva i profesore emerituse?
O 1. i 2.: Svi suradnici uključeni u projektni prijedlog trebaju se registrirati u EPP sustav.