17.05.2019.

P: 1. Na projektu predviđam angažman dva doktoranda koji su zaposleni temeljem Projekata razvoj karijere, a  vezano za HrZZ istraživački projekt koji je završio u 2018. Njihov angažman bi bio 100% na novo predloženom projektu i očekuje se da će doktorirati za vrijeme trajanja projekta. Fakultet osigurava njihovo zapošljavanje nakon isteka njihovog ugovora sa HrZZ.  Koji je njihov status na novo predloženom projektu?
2. Na projektu predviđam angažman trećeg  doktoranda koji je isto zaposlen temeljem Projekta razvoj karijere (ja sam mentor), ali temeljem EU projekta za regionalni razvoj, koji isto završava za vrijeme trajanja novo predloženog projekta. Koji je min-max dopušteni postotak angažmana? Nakon toga, ovog kandidata bi zaposlila kao postdoktoranda na novo predloženom projektu. Koji je status ovog kandidata u trenutku prijave projekta?
3. Na projektu predviđam angažman četvrtog doktoranda koji je asistent zaposlen na fakultetu sa primjerenom nastavom obvezom, koji je min-max. dopušteni postotak angažmana, koji je status ovog kandidata?
Za niti jednog  od ovih kandidata se ne traži financiranje doktorskog studija.
Za sve kandidate, teme doktorskih disertacija, razvoj karijere i predloženi projekt povezuje ista znanstvena tema.

O: 1. i 3. U trenutku prijave na projekt navedene osobe mogu biti uključene u ulozi suradnika istraživača uz pisanu suglasnost mentora koju je potrebno priložiti prijavi na natječaj (pod Ostali dokumenti). Postotak sudjelovanja na projektu za suradnike nije određen.
2. Za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto. U trenutku prijave na projekt navedena osoba može biti uključena u ulozi suradnika istraživača, a po otvaranju natječaja za poslijedoktoranda može se kandidirati za navedeno radno mjesto.
Postotak radnog vremena suradnika nije unaprijed definiran, ali treba biti prilagođen projektnim aktivnostima.

P: 1. Može li se predvidjeti potreba za poslijedoktorandom ne od prve nego npr. od druge ili treće godine?
2. Može li se suradnik na projektu, koji je na projektu prijavljen od prve godine, i pod uvjetom da je npr. od treće godine predviđeno i odobreno mjesto poslijedoktoranda na projektu, prijaviti na natječaj za poslijedoktoranda (i imati pravo biti izabran na natječaju)?
O: 1. Navedeno je prihvatljivo.
2. Navedeno je prihvatljivo. Za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto. Po otvaranju natječaja za poslijedoktoranda navedena osoba može se kandidirati za navedeno radno mjesto.

P: Je li u sklopu natječaja IP-2019-04 moguće na istom projektu zaposliti dva poslijedoktoranda u različito vrijeme? Primjerice zapošljavanje jednog poslijedoktoranda na period od dvije godine nakon čega bi se zaposlio drugi posslijedoktorand na period od jedne godine?
O: Zapošljavanje dva poslijedoktoranda moguće je isključivo u različitim razdobljima projekta.

P: Pod kategoriju ”suradnici” naveden je i suradnik-doktorand, koji će tek postati i tema mu je vezana za temu istraživačkog projekta.
1.Pitanje je, mora li doktorand biti zaposlen na instituciji (na
Sveučilištu) ili može biti suradnik (ne vezan niti za jednu instituciju, nit ugovor) na projektu no, da mu se iz projekta plati njegova školarina?
2.Jednako tako, može li student studirati u inozemstvu (doktorski studij je vezan za temu istraživačkog projekta)? Naše Sveučilište ima potpisanu suradnju sa Sveučilištem u Austriji (međunarodni/združeni studij).
3.Za školarinu se može izdvojiti najviše 20000kn godišnje, pitanje je isto tako, može li HRZZ direktno platiti iznos na račun fakultetu ili se novac doktorandu isplaćuje na njegov žiro račun? Oporezuje li se taj iznos, oduzimaju se ostale stavke od ukupnog iznosa koji se plaća doktorandu za školarinu?
Odlasci na nastavu, školovanje, noćenje i ostale potrebne obaveze mogu li se isto uključiti u trošak projekta za doktoranda-suradnika?
4.Pitanje je jednako tako, postoji li mogućnost uključivanja još jednog doktoranda na projekt (suradnika) i da se njemu namjene sredstva za doktorat ili se može samo jedan doktorand uključiti na projekt? Mogu li se možda neka druga sredstva npr. od opreme ili nekih drugih prenamijeniti za školarinu još jednog doktoranda? Ili može li se tijekom projekta prenamijeniti isplata školarine još jednom doktorandu?
O: 1. Trošak školarine za doktorski studij može se planirati za suradnike na projektu, neovisno o mjestu zaposlenja, ako je doktorski rad vezan uz provedbu projekta.
2. Suradnici na projektu koji su doktorski studenti mogu biti upisani na združeni studij.
3. Odobreni iznos financiranja HRZZ isplaćuje na račun matične organizacije voditelja. Prihvatljivi troškovi navedeni su Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga na str. 26. – 30.
Za ostala pitanja upućujemo Vas da se obratite stručnim službama na Vašoj matičnoj organizaciji.
4. U Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga na str. 27. pojašnjeni su prihvatljivi troškovi u kategoriji 2. Osoblje. Najviši dozvoljeni iznos za školarinu je 20.000 kn godišnje.

P: Da li se poslijedoktoranda može zaposliti projektu na dvije godine, na pola radnoga vremena?
O: Očekuje se da je poslijedoktorand zaposlen na puno radno vrijeme.

10.05.2019.

P: Prema izmjeni natječaja (vidi https://hrzz.hr/default.aspx?id=2570) pojedini poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom projektu najviše do dvije godine. Kako je zainteresirane kandidate za poslijedoktoranda teško ili gotovo nemoguće pronaći je li dozvoljeno planirati jednog poslijedoktoranda na projektu u ukupnom trajanju od dvije uzastopne godine s kliznim početkom rada na projektu? Na primjer jedna od mogućnosti kako to provesti bi bila da se u radnom planu predvidi fiksno zapošljavanje od 11-tog do 34-tog mjeseca projekta (što je ukupno 24 mjeseca) s time da ako kandidata nema u 11-tom mjesecu projekta onda se kroz izmjene radnog i financijskog plana rade odgovarajuće izmjene sve do trenutka zapošljavanja poslijedoktoranda.
O: U radnom planu moguće je planirati zapošljavanje poslijedoktoranda kako je navedeno.

07.05.2019.

P: 1. Naime, u odgovorima od 05.04. dali ste uputu da se doktorand zaposli na 100% radnog vremena koje uključuju i obveze vezane uz doktorski studij, dok s druge strane u uputama za podnositelje projektnih prijedloga stoji da se financirana školarina jednog doktoranda, te da su dopušteni su ugovor o djelu i ugovori o autorskom djelu za usluge koje su nužne i izravno vezane za provedbu ključnih aktivnosti na projektu, ali ne za članove istraživačke grupe.
U vašim daljnjim odgovorima na pitanja od 29.03. stoji da se doktorand može zaposliti putem zasebnog natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, no kako u svim natječajima stoji da član istraživačke grupe može sudjelovati u samo jednom projektu molim Vas da mi pojasnite kako je to moguće? Postoji li još neki način zapošljavanja doktoranda osim ovoga?
2. Također, molim Vas informaciju o tome kada se predviđa otvaranje natječaja za „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“?
3. I posljednje, je li dovoljno da član istraživačke grupe (točnije voditelj projekta) bude komentor doktorandu pošto Sveučilište koje želi prijaviti projekt nema vlastiti doktorski studij, ili član istraživačke skupine doktorandu mora biti isključivo mentor?
O: 1. U sklopu Istraživačkih projekata nije moguće financiranje plaće doktoranda iz projektnih sredstava. Doktorand se može zaposliti putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, a školarina se može pokriti iz sredstava istraživačkog projekta za tako zaposlenog doktoranda ili doktoranda koji je suradnik na projektu, a prima plaću iz drugih izvora.
2. Raspisivanje natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na koji će se moći prijaviti voditelji istraživačkih projekata s roka IP-2019-04, pratit će dinamiku rezultata vrednovanja istraživačkih projekata.
3. Voditelj projekta ne mora biti mentor doktorandu. Mentor doktorandu može biti suradnik na projektu, a moguće je i komentorstvo.

19.04.2019.

P: Mogu li kao mladi istraživač biti naveden kao suradnik u prijavi projekta i u slučaju dobivanja projekta kandidirati za doktoranda istog projekta?
Zaposlenik sam ustanove koja prijavljuje projekt, ali nisam počeo s doktorskim studijem niti ću početi u trenutku eventualnog dobivanja projekta.
O: Navedeno je moguće.

16.4.2019.

P: Želimo osobu koja je već upisala poslijediplomski doktorski studij na našoj Ustanovi uzeti kao istraživača na projektu i platiti joj školarinu, jer je pokazala znatne istraživačke sposobnosti. Osoba je nezaposlena i nema matični broj znanstvenika. Bila bi dosta angažirana na projektu.
I) S tim u vezi nas zanima:
1. Možemo li ju uzeti na projekt, ako nema matični broj znanstvenika?
2. Ako možemo onda kako ju navesti  kao suradnika ili doktoranda?
3. Možemo li joj platiti školarinu do 20.000,00 kn godišnje, bez zapošljavanja na projektu, znači samo ako je suradnik ili doktorand?
4. Možemo li joj sa sredstava projekta platiti, tj. nadoknaditi školarinu i unatrag (ono što je već sama platila)?
5. Treba li tema doktorata biti vezana, i ako da u kojoj mjeri za projekt?
6. Treba li mentor biti voditelj projekta ili može biti i neki drugi suradnik na projektu?
7. Koliki postotak radnog vremena bi se trebalo za nju navesti, tj. postoje li kakva ograničenja?
8. Treba li postojati pismo namjere za tu osobu i od koga?
O: 1. Da. Polje „Matični broj znanstvenika“ nije obvezno, ali ako EPP sustav ne prihvaća da ostane neispunjeno, možete upisati „-“.
2. Ako se sredstva za školarinu (ili dio školarine) pokrivaju iz projekta HRZZ-a, suradnik se navodi u statusu doktoranda.
3. i 5. Školarinu, do 20.000,00 kn godišnje, moguće je pokriti samo za osobu u statusu suradnika-doktoranda, odnosno za osobu koja je student doktorskoga studija ili će to tek postati, a čija je tema doktorskoga rada u potpunosti vezana za temu istraživanja projekta.
4. Odgovor je već dostupan na mrežnim stranicama Zaklade od 15. ožujka.
6. Mentor može biti i drugi suradnik.
7. Ako doktorand izrađuje doktorski rad na temu projekta očekuje se da udio radnog vremena bude u skladu s aktivnostima istog.
8. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, na str. 12, 24, navedena su pojašnjenja vezana za pisma namjere.

P: Ako će suradnik biti specijalizant medicine, koji će doktorirati na temi projekti, da li je njegova uloga na projektu suradnik-doktorand? Da li se njegov doktorat može staviti pod aktivnosti projekta?
O: Nije, njegov je status suradnik. Status suradnika-doktoranda daje se suradniku koji je student doktorskoga studija ili će to tek postati i za pokrivanje troškova njegove školarine traži se potpora HRZZ-a, a čija je tema doktorskoga rada vezana za temu istraživanja projekta.

P: Nastavno na informaciju dobivenu na predstavljanju natječaja za prijavu istraživačkih projekata održanog u petak, 5. travnja 2019., molim Vas za pojašnjenje statusa, odnosno zapošljavanje poslijedoktoranda: koja je gornja granica zapošljavanja poslijedoktoranda na projektu? Na predstavljanju je rečeno 2 godine! Da li će se ta informacija moći potvrditi i u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga?
O: Na mrežnoj stranici Zaklade dostupne su informacije o uvjetima zapošljavanja poslijedoktoranda.

09.04.2019.

P: Postoji li mogućnost da prijavljeni suradnik u projektu bude prijavljen na natječaj za doktoranda koji je predviđen projektom? Isti pritom ne bi u trenutku eventualnog dobivanja projekta započeo nijedan doktorski studij.
O: Na natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti prijavljuju se mentori doktoranada, a doktorandi se izabiru putem javnog natječaja. Mentor može biti suradnik na projektu.

P: Da li doktorand zaposlen preko razvoja karijera mladih istraživača na HRZZ projektu financiranom od 2016 može biti suradnik na istraživačkom projektu koji će se prijaviti na ovom pozivu.
O: Ako je doktorand 100 % radnog vremena uključen u provedbu aktivnosti na drugom projektu tada je njegovo radno vrijeme u potpunosti opterećeno aktivnostima tog projekta. Ukoliko opterećenje ne iznosi 100 % a novo predloženi projekt može se povezati s temom doktorske disertacije može biti suradnik.

05.04.2019.

P: Ljubazno molim odgovor na pitanje koliki postotak radnog vremena za rad na projektu je potrebno planirati za doktoranda, a koliki za poslijedoktoranda?
O: HRZZ natječajem predviđa se zapošljavanje poslijedoktoranda za provedbu projektnih aktivnosti i to za 100 % radnog vremena. Isti udio radnog vremena odnosi se i doktoranda ali uključuje i obveze vezane uz doktorski studij, odnosno sve ono što mentor smatra neophodnim za uspješnu izradu disertacije.

02.04.2019.

P: Ljubazno vas molim odgovor na pitanje vezano uz zapošljavanje poslijedoktoranda na projektu. Trenutno je na postojećem projektu koji završava 31.9.2019. zaposlen doktorand preko Projekta razvoja karijera mladih istraživača (koji ugovorom završava u 10. mjesecu 2020).
Želja nam je na ovom natječajnom roku predvidjeti mjesto za zapošljavanje poslijedoktoranda, na koje bi se ukoliko, zadovolji potrebne uvjete koje propisuje Zaklada, a nakon provedenog natječaja, zaposlio postojeći doktorand nakon što doktorira. Kako međutim nije moguće unaprijed predvidjeti eventualni početak novog projekta, pod uvjetom da se  odobri za financiranje, a sredstva za plaću poslijedoktoranda su namjenska, moje je pitanje sugerirate li da se plaća za zapošljavanje poslijedoktoranda predvidi za prvu ili za drugu godinu provedbe projekta?
O: HRZZ očekuje da voditelj projekta može izvršavati projektne aktivnosti u skladu s Radnim planom projekta pa je u skladu s tim potrebno planirati troškove za poslijedoktoranda.
Voditelj odlučuje u kojoj fazi je potrebno zaposliti poslijedoktoranda i u skladu s time je potrebno prikazati troškove u financijskom planu. Zapošljavanje poslijedoktoranda mora biti u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i provodi se javnim natječajem.

P: Može li se poslijedoktorand, s obzirom da mu je znanstveno područje (doktorska disertacija) usko povezana s temom projekta, unaprijed definirati ili se svakako provodi javni natječaj?
O: Zapošljavanje poslijedoktoranda mora biti u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i provodi se javnim natječajem.

29.03.2019.

P: 1. Željela bih na projekt prijaviti osobu koja je doktorirala. Ta osoba je u stalnome radnome odnosu u školi, kao učiteljica. Ako zatražim zapošljavanje poslijedoktorandice, ona bi morala odnijeti pismo namjere ravnateljici škole, i ako projekt bude prihvaćen dati otkaz na svoje radno mjesto? Ili ima zakonsko pravo na “zamrzavanje” ili mirovanje svoga radnoga mjesta, dok traje projekt? Važan je odgovor na to pitanje, jer ta osoba ima troje djece i životno joj je važno da zadrži stalno radno mjesto.
2. Je li bolje da je prijavim kao suradnicu koja radi i dalje na svom radnom mjestu ali i na projektu? Mora li i u tom slučaju priložiti pismo namjere od ravnateljice?
O: 1. Status zaposlenog poslijedoktoranda na projektima HRZZ-a može trajati najdulje četiri godine. HRZZ na ostala pitanja nije u mogućnosti dati odgovore.
2. Navedenu osobu moguće je navesti kao suradnicu na projektu. U tom slučaju potrebno je dostaviti pismo namjere koje potpisuje suradnica i čelnik njezine organizacije.
DOPUNA ODGOVORA: Sukladno izmjenama natječaja IP-2019-04 i UIP-2019-04 odgovor na postavljeno pitanje više nije važeći.

P: Iako pretpostavljam da Vas zatrpavanu upitima, odlučio sam Vam se obratiti u nadi da ćete mi pojasniti nedoumicu.
Čitajući dokument čini se da samo jedna osoba može biti zaposlena na uspotavnom projektu u statusu doktoranda uz uvjet da upiše doktorat prve godine trajanja projekta. Time postaje član istraživačke grupe. Uz doktoranda na plaći može biti i poslijedoktorand koji je stekao taj status u proteklih sedam godina, a dio je istraživačke grupe. Voditelj ili poslijedoktorand koji je na plaći, a dio je istraživačke grupe, mora biti mentor doktorandu koji je dužan doktorirati u pet godina trajanja projekta na temi vezanoj za temu projekta (bar nekim djelom).
Pretpostavljam da ja kao redoviti profesor u trajnom zvanju trebam prijaviti na istraživački, a ne uspostavni projekt kojega ovdje spominjem. Problem s kojim se suočavam je sljedeći: kandidatkinja koju bih ja htio prijaviti na projekt upisuje doktorat komparativne književnosti sredinom ljeta, kada kod njih počinju upisi. Kako sam ja razumio upute to bi mogao biti problem, jer se od mene, ako smijem prijavljivat samo istraživački projekt, očekuje da na projekt prijavim poslijedoktoranda… ili sam se pogubio, ne znam.
Radi se o kolegici koja je kod mene magistrirala i koja je zavisila kulturologiju i jedna je od dvije najbolje studentice koje sam od povratka iz SAD (2003) imao na riječkom sveučilištu. Ona sama želi ostati u Rijeci i biti dijelom našeg odsjeka kojemu itekako nedostaje mladih kadrova njezina kalibra. Bilo bi najlakše kada bih ja mogao prijaviti uspostavni projekt, pa ako postoji ta mogućnost uključiti nju, molim vas da mi kazete postoji li ta mogućnost ili ne.
Ispričavam se ako sam zagnjavio. Iz dopisa Vam je, nadam se, jasno da se nisam baš snašao i puno bi mi pomoglo kada bih od Vas dobio pojašnjenje.
O: Iz sredstava istraživačkog projekta može se financirati isključivo poslijedoktorand. Doktorand se može zaposliti putem zasebnog natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. U tom slučaju možete predvidjeti doktoranda u radnom i financijskom planu  istraživačkog projekta iz kojeg se mogu pokriti troškovi školarine doktoranda.
Natječaj Uspostavni istraživački projekti namijenjen je mladim istraživačima, uvjeti za predlagatelje projektnih prijedloga nalaze se u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 5.

P: Može li se kao postdoktorand na projekt priključiti osoba koja neće biti zaposlena preko HRZZ Istraživačkog projekta kao postdoktorand nego će biti uposlena kao postdoktorand na Fakultetu na teret  odsječkih koeficijenata? Drugim riječima, je li status postodoktoranda moguć samo za one koji će biti zaposleni preko ovog projekta?
O: Status poslijedoktoranda dodjeljuje se suradniku koji je zaposlen na istraživačkom projektu te iz sredstava projekta prima plaću. Osoba koju ste naveli u pitanju na projektu može imati status suradnika.

P: Imam pitanje u vezi prijave suradnika koji je doktorand, ali nije zaposlen na našoj ustanovi, a nije kao doktorand zaposlen ni u drugoj ustanovi. Trebala li suradnika prijaviti kao suradnik, ili kao doktorand.
O: Status doktoranda dodjeljuje se suradniku kojemu se iz sredstava projekta plaća školarina. Osoba koju ste naveli u pitanju treba biti u statusu suradnika na projektu.

26.03.2019.

P: Mogu li kao suradnica (poslijedoktorand) biti zaposlena na Istraživačkom projektu institucije koja trenutno nije institucija u kojoj sam zaposlena, a u kojoj će mi ugovor o radu isteći u travnju 2020.? Odnosno, može li se unaprijed predvidjeti u financijskom planu Istraživačkog projekta plaću poslijedoktoranda od onog trenutka kada mu u trenutnoj instituciji zaposlenja istekne ugovor o radu?
O: Zapošljavanje poslijedoktoranda mora biti u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i provodi se javnim natječajem.

22.03.2019.

P: Još uvijek se čeka odobrenje raspisivanja natječaja (ako i bude odobren, vjerojatno neće biti do 30.4., nadamo se do 31.12.). Da li se može predvidjeti sudjelovanje na HRZZ projektu do dva doktoranda (terenski rad, diseminacija na kongresima) bez obzira što još nisu u radnom odnosu?
O: Da.

P: 1. Da li je moguće zaposliti doktoranda na trošak projekta ili je samo školarina prihvatljivi trošak?
2. Da li je nužno da na projektu bude zaposlen poslijedoktorand?
O: 1. – 2. Odgovori se već nalazi na mrežnoj stranici Zaklade.

P: 1. Na istraživačkom projektu planiramo zaposliti postdoktoranta. To je kolega koji je doktorirao u našoj ustanovi i bavi se područjem koje je bitan dio našeg projekta. Zanima me da li kod navođenja suradnika navodimo i njegovo ime i prezime i kako ga nazivamo (suradnik poslijedoktorant ili samo poslijedoktorant). Kako ga navodimo u radnom planu, da li koristimo inicijale ili samo kraticu (P)? Kako ga navodimo u tablici u dijelu C (Istraživačka grupa)? Da li se smije navesti ime i prezime tog postodoktoranta kojeg želimo na projektu, budući da se ta osoba bavi usko specijaliziranim područjem i svakako ga želimo angažirati.
P: 1. Treba li se osoba koja bi bila zaposlena kao poslijedoktorand registrirati u EPP sustav i trebam li ispuniti sve podatke za tu osobu, ili trebam ispunjavati obrasce u kojemu ću samo opisati što se očekuje od te osobe i kakve bi ona morala imati kvalifikacije? To pitam jer sam pronašla u odgovorima na pitanja s već zaključenih projekata sljedeće (citiram): “Budući da je za zapošljavanje poslijedoktoranda organizacija na kojoj se provodi projekt obvezna provesti javni natječaj za zapošljavanje te se očekuje zapošljavanje najboljeg kandidata, o čemu obavještava HRZZ, u projektnoj dokumentaciji nije moguće navođenje imena i prezimena poslijedoktoranda.”
O: 1. S obzirom na to da se zapošljavanje poslijedoktoranda provodi javnim natječajem i da u vrijeme prijave projekta poslijedoktorand nije poznat, u prijavnoj je dokumentaciji potrebno, umjesto imena i prezimena poslijedoktoranda, upisati slovnu oznaku – P.

P: Jedan od suradnika na projektu je osoba koja je specijalizant u bolnici u stalnom radnom odnosu. Na trećoj godini projekta planira upisati doktorski studij s temom vezanom uz sadržaj projekta.
1. Može li se dio troškova školarine (oko 30 000 HRK) pokriti sredstvima projekta tako da se ta sredstva predvide u 3. i 4. godini trajanja projekta?
2. U kojem statusu (istraživač ili doktorand) se prijavljuje suradnik na projekt ako je u stalnom radnom odnosu i upisuje doktorski studij u 3. godini projekta?
3. Mora li suradnik obraniti doktorski rad za vrijeme trajanja projekta ako se doktorski studij upisuje na 3. godini projekta?
O: 1. Prema Uputama za podnositelje projektni prijedloga, str. 27 dopušteni su troškovi školarine za jednog doktoranda (najviše do 20.000,00 kn godišnje, najdulje 3 godine)
2. Doktorand se prijavljuje na projekt u statusu suradnik – doktorand.
3. Tema doktorskog rada mora biti vezana za temu projektnog istraživanja.

15.03.2019.

P: Može li se i na  istraživačkim projektima zaposliti i doktoranda kao na uspostavnim projektima ili samo poslijedoktoranda, a da se doktorandu može isplatiti samo školarina?
O: Ne. Doktorand se može naknadno zaposliti na projektu putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Popis dopuštenih troškova nalazi se u dokumentu Upute za podnositelje projektnih prijedloga, str. 26.

08.03.2019.

P: Je li zapošljavanje poslijedoktoranda u projektni tim obavezno?
O: Zapošljavanje poslijedoktoranda nije obavezno.