U prosincu 2020. pokrenut je Weave, transeuropska inicijativa za financiranje vrhunskih međunarodnih istraživačkih projekata, koju je pokrenulo dvanaest nacionalnih organizacija za financiranje istraživanja iz jedanaest zemalja, uz potporu organizacije Science Europe, a u kojoj sudjeluje i HRZZ.  Ovo je prva inicijativa tako velikih razmjera kojom je omogućena bilateralna i trilateralna suradnja u Europi.

Cilj ove inicijative jest pojednostavniti postupke prijave i odabira zajedničkih projektnih prijedloga u kojima sudjeluju istraživači iz najviše tri europske zemlje ili regije na način da se provodi jedno vrednovanje. Weave nije novi, zasebni program financiranja, već se ovaj cilj ostvaruje korištenjem postojećih nacionalnih ili regionalnih programa financiranja u okviru kojih se financiraju zajednički istraživački projekti. Znanstvenicima se nastoji olakšati prekogranična suradnja te se ujedno teži jačanju njihove autonomnosti pri određivanju sastava, teme i sadržaja njihovih projekata.

Weave se temelji na proceduri vodeće agencije (Lead Agency). Dvije ili više organizacija iz različitih zemalja omogućuju istraživačima da podnesu prijedlog zajedničkog istraživačkog projekta jednoj od organizacija (vodećoj agenciji). Organizacija kojoj se podnosi projektni provodi postupak vrednovanja prema svojim internim procedurama. Preporuka o financiranju potom se dostavlja ostalim organizacijama (partnerskim agencijama) na odobrenje, bez daljnjeg postupka vrednovanja, temeljem sporazuma o uzajamnom priznavanju postupaka vrednovanja.

Više detalja o međunarodnim organizacijama koje su se pridružile inicijativi Weave, za provjeru koje su europske suradnje trenutno moguće kao i vremenskom slijedu, uvjetima, postupcima možete pronaći na stranici: https://weave-research.net/.

HRZZ je inicijativu Weave od 2021. godine integrirao u svoj program za Istraživačke projekte. HRZZ provodi natječaje po principu vodeće agencije sa Slovenijom (ARIS) te Švicarskom (SNSF).

Procedura:

Istraživači mogu birati gdje će predati svoj zajednički projektni prijedlog:

Podnošenje prijedloga zajedničkog projekta na natječaj za Istraživačke projekte (kada je HRZZ vodeća agencija/Lead Agency)

Hrvatski istraživači koji ispunjavaju uvjete HRZZ-a, mogu na natječaj HRZZ-a za Istraživačke projekte prijaviti zajednički bilateralni ili trilateralni projekt s istraživačima iz Slovenije (ARIS) i Švicarske (SNSF), a koji ispunjavaju uvjete ARRS i SNSF.

HRZZ je vodeća agencija te je kao takva odgovorna za administrativnu proceduru i znanstveno vrednovanje.

Procedura:

– HRZZ raspisuje natječaj za Istraživačke projekte.
– Projektni prijedlog podnosi se u cijelosti prema proceduri HRZZ-a, u EPP sustav.
 – Oba ili sva tri dijela kolaborativnog istraživačkog projekta trebaju biti usko povezani te svaki njegov dio treba imati svoju zasebnu znanstvenu kontribuciju.
 – HRZZ provjerava prihvatljivost hrvatske istraživačke grupe, partnerska agencija provjerava prihvatljivost svojih prijavitelja.
 – HRZZ kao vodeća agencija provodi vrednovanje. Pozitivno vrednovani projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga vodećoj agenciji prihvaćaju se za financiranje. Agencije se mogu međusobno dogovoriti da se su-financiraju projekti koji su pozitivno vrednovani, ali ne prelaze dogovoreni prag.
– Agencije-partneri potvrđuju odluku o financiranju projekata predloženih za financiranje.
 – Rezultati natječaja za projekte prijavljene u okviru Weave inicijative objavljuju se nakon što agencije partneri potvrde financiranje bilateralnih ili trilateralnih projekata svojih istraživača.
 – HRZZ ugovara i financira hrvatski dio projektnog prijedloga koji je prihvaćen za financiranje.


Podnošenje prijedloga zajedničkog projekta na natječaje drugih nacionalnih organizacija za financiranje istraživanja (HRZZ kao partnerska agencija)

Istraživači koji ispunjavaju uvjete HRZZ-a na istraživačkim natječajima mogu zajedno sa svojim inozemnim partnerom (koji ispunjava uvjete na natječaju drugih nacionalnih organizacija koja financiraju istraživanja) podnijeti bilateralni, odnosno trilateralni istraživački projekt na natječaju kod one nacionalne organizacije koja financira istraživanja kod koje je strani partner prihvatljiv.

Nacionalna organizacija kod koje se prijavljuju istraživači je vodeća agencija te je odgovorna za administrativnu proceduru i znanstveno vrednovanje.

Procedura:

 – Istovremeno s raspisom natječaja u vodećoj agenciji, HRZZ raspisuje natječaj za hrvatske prijavitelje.
 – Projektni prijedlog podnosi se u cijelosti prema proceduri vodeće agencije.
 – Cjelokupnu prijavu vodećoj agenciji podnosi glavni istraživač iz države te agencije kojom prilikom prijavljuje i hrvatsku istraživačku grupu, hrvatski dio istraživanja i hrvatski dio proračuna.
 – Hrvatski istraživači moraju podnijeti u EPP sustav propisanu natječajnu dokumentaciju nakon podnošenja prijave vodećoj agenciji.
 – HRZZ provjerava formalnu i administrativnu prihvatljivost hrvatskih prijavitelja, ostale agencije provjeravaju prihvatljivost svojih prijavitelja.
 – Vrednovanje provodi agencija kojoj je podnesen projektni prijedlog. Pozitivno vrednovani projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga vodećoj agenciji prihvaćaju se za financiranje. Agencije se mogu međusobno dogovoriti da se financiraju projekti koji su pozitivno vrednovani ali ne prelaze dogovoreni prag.
 – Agencije-partneri potvrđuju projekte predložene za financiranje na kojima su prijavljeni njihovi istraživači.
 – Rezultati natječaja za projekte prijavljene u okviru Weave inicijative objavljuju se nakon što agencije partneri potvrde financiranje bilateralnih ili trilateralnih projekata svojih istraživača.
 – HRZZ ugovara i financira hrvatski dio projektnog prijedloga koji je prihvaćen za financiranje.
 – Financirani projekti u okviru incijative Weave bi kod svih partnera trebali započeti i završiti na iste datume.