Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „ZNANSTVENA SURADNJA” jest program financiran iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”.

Cilj je Programa „Znanstvena suradnja” prijenos znanja i privlačenje ulaganja u sustav znanosti i tehnologije Republike Hrvatske te posredno u sustav gospodarstva, kroz suradnju hrvatskih znanstvenika i znanstvenika hrvatskog državljanstva ili nacionalnosti koji žive i rade u inozemstvu. Suradnjom hrvatskih znanstvenika i znanstvenika iz dijaspore jača se njihovo umrežavanje pri čemu se poseban naglasak stavlja na razvoj karijera znanstvenika u ranoj fazi razvoja karijere. Nadalje, razvijaju se i osnažuju njihove kompetencije za sudjelovanje u natječajima u okviru programa europskih i međunarodnih organizacija.

Natječajem Programa „Znanstvena suradnja” predviđena je provedba znanstveno-istraživačkih projekata u trajanju od 1. 10. 2019. godine najdulje do 31. 5. 2023. godine te zapošljavanje najmanje dva mlada znanstvenika na puno radno vrijeme po projektu od kojih jedan mora biti doktorand, a ostali doktorandi ili poslijedoktorandi u ranoj fazi razvoja karijere.

Najviše tijelo Programa je Povjerenstvo za upravljanje, koje je odgovorno za upravljanje, koordinaciju i uspješno provođenje Programa „Znanstvena suradnja” te za predlaganje projektnih prijedloga za financiranje. Članovi Povjerenstva za upravljanje odabrani su na temelju javnog natječaja.

Povjerenstvo za upravljanje čine sljedeći članovi:
 – Dr. sc. Tanja Šegvić Bubić, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
 – Izv. prof. dr. sc. Vesna Boraska Perica, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
 – Prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 – Dr. sc. Robert Vianello, Institut „Ruđer Bošković“
 – Prof. dr. sc. Bruno Zelić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Natječaj PZS-2019-02

Natječaj u okviru ovog Programa bio je otvoren od 3. siječnja 2019. do 28. veljače 2019. Ukupno je zaprimljeno 75 prijava. Projektni prijedlozi koji su zadovoljili administrativnu provjeru upućeni su članovima Povjerenstva za upravljanje. Povjerenstvo za upravljanje je temeljem pristiglih prijava predložilo članove panela za vrednovanje, koje je imenovao Upravni odbor Zaklade. Imenovano je devet panela, a svaki se panel sastojao od najmanje tri člana koji za svoj rad ne primaju naknadu. Paneli za vrednovanje predlažu recenzente za istorazinsko vrednovanje.

Istorazinsko vrednovanje provodilo se prema unaprijed utvrđenim kriterijima koji su objavljeni u okviru Natječaja. Za svaki je projektni prijedlog bilo potrebno osigurati dvije recenzije. Tijekom završnog vrednovanja paneli za vrednovanje procjenjivali su samo one projektne prijedloge za koje su pristigle dvije pozitivne recenzije te su dali obrazloženje zašto se projektni prijedlog koji je zaprimio negativnu recenziju ne predlaže za financiranje. Pritom su članovi panela čitali sve recenzije, procjenjivali Radni i Financijski plan projektnih prijedloga, razmatrali etička pitanja, potporu organizacije i popratnu dokumentaciju.

Svi projektni prijedlozi koji su zaprimili dvije pozitivne recenzije i kojima su paneli dodijelili preporuku A rangirani su na rang-listi prema bodovima koje su dobili u postupku istorazinskog vrednovanja. Uzimajući u obzir raspoloživa sredstva i ukupni traženi iznos u pristiglim prijavama, izračunan je postotak projektnih prijedloga koje je moguće financirati, a navedeni postotak primijenjen je na razini svakog panela.

Praćenje projekata

Organizacija i Voditelj projekta kvartalno podnose izvješća o provedbi projektnih aktivnosti u EPP sustavu koja služe tako temelj za nadoknadu sredstava, a jednom godišnje podnose i Opisno izvješće o znanstvenom napretku na projektu koje vrednuju vrednovatelji. Tijekom provedbe projekata svaki će projekt imati po jedan službeni posjet na kojem će se dodatno procijeniti napredak i rad na projektu.

Upute za provedbu projekata financiranih u okviru Programa „Znanstvena suradnja”

Za sve dodatne informacije javite se na znanstvena.suradnja@hrzz.hr.