Kako bi se osiguralo da projekti koje (su)financira Hrvatska zaklada za znanost uključuju aktivnosti informiranja i vidljivosti, ugovorna obveza korisnika sredstava HRZZ-a je obilježiti na odgovarajući način opremu i istaknuti potporu HRZZ-a kod objave radova i ostalih publikacija proizašlih iz projekta.

Sva oprema nabavljena sredstvima HRZZ-a mora biti označena naljepnicom. Naljepnica treba biti smještena na vidljivom mjestu na opremi (ukoliko je moguće, s prednje strane uređaja). Veličina naljepnice ovisi o veličini predmeta koji se označava, te sadržaj naljepnice mora biti jasno vidljiv. Naljepnica treba biti odgovarajuće kvalitete i, po mogućnosti, plastificirana.

Kod obilježavanja opreme financirane sredstvima Projekta, predlaže se korištenje sljedećeg predloška naljepnice: