20. 12. 2019.

P: Smije li postdoktorand koji je trenutno suradnik/istraživač na Uspostavnom projektu koji se već provodi sada prijaviti svoj vlastiti Uspostavni projekt u svojstvu voditelja projekta?
O: Uvjeti za voditelja uspostavnog istraživačkog projekta navedeni su u tekstu natječaja, str 2. Voditelj Uspostavnog istraživačkog projekta treba biti stalno zaposlen.

10. 01. 2020.

P: Da li mladi istraživači (doktorandi) na HRZZ Uspostavnom istraživačkom projektu, smiju držati određeni postotak (satnicu) vježbi u sklopu nastave na instituciji koja je nositelj tog projekta? Također, da li mladi istraživači (doktorandi) smiju sudjelovati u stručnim poslovima u kojima je institucija nositelja projekta nosioc ili sudionik u stručnom poslu (projektu)?
O: Doktorand koji je zaposlen na Uspostavom istraživačkom projektu, može sudjelovati u nastavi no onoliko sati koliko neće negativno utjecati na provedbu projekta te na izradu njegove disertacije.

P: Pripremam prijavu na Uspostavne istraživačke projekte. Budući da natječaj predviđa zapošljavanje doktoranda, zanima me što je s potencijalnim kandidatima na to mjesto koji su prethodno već upisali doktorski studij, odnosno trajanje njihovog ugovora. S obzirom na predviđene aktivnosti bilo bi poželjno određeno predznanje kandidata pa bi se kandidati s već upisanim studijem mogli bolje uklopiti u projekt, no u odgovorima iz prethodnih godina (koje ne nalazim više na vašem webu) spominje se skraćenje ugovora s obzirom na odslušan studij.
U slučaju da odabrani kandidati žele promjenu teme kako bi se prilagodila potrebama projekta, može li se ugovor sklopiti na predviđene 4 godine kako bi se podaci iz istraživanja mogli uklopiti? Ukoliko kandidat nije obranio temu, pretpostavljam da nema zapreke.
O: Navedeni potencijalni kandidat može se prijaviti na javni natječaj za zapošljavanje doktoranda. Predviđeno vrijeme financiranja doktoranda je 4 godine međutim, ako bi na javnom natječaju bio izabran kandidat koji je već upisao doktorski studij trajanje njegovog ugovora o radu umanjiti će se za trajanje doktorskog studija koji je već odslušao. Promjena teme doktorskog rada nema utjecaja na određivanje trajanja ugovora o zapošljavanju.

17. 01. 2020.

P: Molila bih vas informaciju vezano za trajanje zaposlenja postdoktoranda na uspostavnom projektu. U uputama za prijavitelje se navodi da pojedini postdoktorand može bit zaposlen najviše do dvije godine. U mom slučaju postdoktorand prima plaću iz drugog izvora pa me zanima jeli moguće njegovo sudjelovanje dulje od 2 godine na projektu.
O: U tom slučaju poslijedoktorand može sudjelovati na uspostavnom istraživačkom projektu kao član istraživačke grupe dulje od dvije godine. U Uputama za prijavitelje navedeno je pravilo koje se odnosi na poslijedoktoranda kome se plaća pokriva iz sredstava projekta.

P: Da li je na Uspostavni istraživački projekt kao poslijedoktoranda moguće zaposliti osobu koja je doktorat stekla na projektu kojeg financira HRZZ?
O: Za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto, neovisno o tome gdje je stekao doktorsku disertaciju.

7. 02. 2020.

P: Kao člana istraživačke skupine imat ću kolegicu koja je doktorirala i koja je trenutno na poziciji višeg asistenta na Fakultetu. Da li se ona, u slučaju da joj se ne produži ugovor tijekom trajanja uspostavnog, može javiti na natječaj za postdoktoranda čije zapošljavanje smo predvidjeli u projektu i ako zadovolji uvjete javnog natječaja se zaposliti kao postdoktorand na teret HRZZ-a?
O: Za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj. Ako navedena osoba zadovoljava kriterije za prijavu na natječaj za radno mjesto poslijedoktoranda može se prijaviti na javni natječaj.

14. 02. 2020.

P: Namjeravam se prijaviti kao voditelj Uspostavnog projekta na natječaju UIP-2020-02. Zanima me da li član istraživačke skupine može biti doktorand kome sam mentor i koji je zaposlen preko Projekta razvoja mladih istraživača na našoj instituciji u sklopu projekta iz programa Horizon 2020 koji završava tijekom ove godine? Doktorand je završio tek prvu godinu doktorskog studija, te je potrebno da nastavi istraživanje i razvija svoju znanstvenu karijeru. Da li je moguće da nastavi svoje istraživanje u sklopu Uspostavnog projekta koji je bliske tematike? Da li je u tom slučaju moguće planirati financiranje školarine doktoranda s Uspostavnog projekta, budući da se iz Projekta razvoja mladih istraživača financira samo doktorandova plaća?
O: Navedeni doktorand može biti član istraživačke grupe Uspostavnog istraživačkog projekta. Moguće je planirati trošak školarine za preostale godine doktorskog studija.