20. 12. 2019.

P: 1. Je li prihvatljiv član istraživačke skupine koji je stekao diplomu doktorskoga studija prije više od sedam godina, ali je u međuvremenu subspecijalizant? Umanjuje li se vrijeme proteklo od doktorata za vrijeme provedeno u subspecijalizaciji (kao što vrijedi za specijalizaciju?)
2. U kojim sve svojstvima može biti član istraživačke grupe? Koji od njih trebaju dostaviti diplome i dokaze o zaposlenju?
3. Postoje li još neke uloge izvođača projekta osim voditelja i istraživačke grupe?
O: 1. Za članove istraživačke grupe koji imaju doktorat znanosti i specijalizaciju mogućnost prijave na natječaj produljuje se za vrijeme provedeno na specijalizaciji nakon stjecanja doktorata.
2. Prema uvjetima natječaja članovi istraživačke grupe mogu biti samo osobe koje su doktorat znanosti stekle najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj, doktorandi, studenti. Preslika diplome o doktoratu znanosti i dokaza o zaposlenju treba dostaviti samo predlagatelj projektnog prijedloga.
3. U projektnom prijedlogu navode se voditelj i članovi istraživačke grupe.

P: Možete li mi objasniti tko može biti predlagatelj projektnog prijedloga za uspostavni istraživački projekt? Naime, u Natječaju objavljenom 29.11.2019. se navodi da: “Predlagatelj projektnog prijedloga je znanstvenik koji je za vrijeme trajanja projekta zaposlen na javnom sveučilištu…” dok se u uputama za prijavitelje na natječaje HrZZ u 2020 navodi da “podnositelj projektnog prijedloga u trenutku prijave i tijekom trajanja projekta mora biti u stalnome radnom odnosu”. Konkretno Vas onda pitam da li bi mogao prijaviti projektni prijedlog ako sam trenutno poslijedoktorand i institucija (organizacija) prilikom prijave da garanciju (pismom potpore) da će mi pružiti podršku i zaposliti u stalni radni odnos? Znam da je to bilo moguće na prethodnom natječaju za uspostavne projekte pa me zanima da li se to promijenilo?
O: Prema uvjetima natječaja voditelj uspostavnog istraživačkog projekta treba biti zaposlen tijekom trajanja projekta tako da se možete prijaviti na trenutno otvoreni natječaj Uspostavni istraživački projekti.

P: Prema Vašim uputama natječaj za Uspostavni istraživački projekti HRZZ će uzeti u obzir prijavitelje i članove istraživačke grupe koji su doktorat znanosti stekli prije više od 7 godina ako dostave potvrdu o rodiljnom dopustu, odnosno rodiljnim dopustima ili dugotrajnoj bolesti, pa će to razdoblje biti oduzeto od vremena proteklog od dana stjecanja doktorata. Za majčinstvo će se vrijeme proteklo od stjecanja doktorata produžiti za 16 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili poslije stjecanja doktorata.
Moje pitanje je doktorirala sam 11.07.2012 godine, prvo dijete sam rodila 30.03.2005 godine, a drugo 25.06.2007 godine. Obzirom na gornje upute pretpostavljam da se mogu prijaviti na navedeni natječaj ali želim još jednom provjeriti.
P: Nastavno na objavljeni natječaj “Uspostavni istraživački projekti”, najljepše Vas molimo za tumačenje kriterija prihvatljivosti istraživača koji bi prijavili navedene projekte. Naime, kao osnovni kriterij za voditelje projekta po raspisanom Pozivu je da su isti stekli doktorat znanosti najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj.
Ukoliko je predlagateljica projekta doktorirala u 12.2010. godine, a do danas je koristila 2 porodiljna dopusta, da li ista može biti voditeljica uspostavnog istraživačkog projekta i ukoliko može, koju je popratnu dokumentaciju potrebno dostaviti za dokazivanje npr. rješenja HZZO-a, rodne listove ili ovjerenu potvrdu poslodavca u kojoj će biti navedena razdoblja kada su korišteni porodiljni dopusti.
O: Mogućnost prijave na natječaj može se produljiti za 16 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili poslije stjecanja doktorata, a ukupno vrijeme proteklo od stjecanja doktorata ne može prelaziti 11 godina. U tom slučaju potrebno je dostaviti potvrdu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, potvrdu kadrovskog odjela organizacije zaposlenja ili rodni list djeteta.

P: Zanima me u kojem se trenutku smatra da je znanstvenik “na projektu”, odnosno je li moguća prijava na dva natječaja u siječnju/veljači 2020. za znanstvenika koji je suradnik na jednom istraživačkom projektu koji je upravo odobren i u fazi potpisivanja?
Naime, planirala bih prijaviti svoj uspostavni projekt, i zanima me smijem li još sudjelovati kao suradnica na jednom drugom (istraživačkom ili HR-Slo bilateralnom istraživačkom) projektu u prijavi?
O: Prema uvjetima natječaja predlagatelj uspostavnog istraživačkog projekta može biti suradnik na jednom tekućem HRZZ-ovom istraživačkom ili uspostavnom istraživačkom projektu.
U to se ubrajaju i HR-Slo bilateralni istraživački projekti.

10. 01. 2020.

P: Na natječaju koji je zatvoren u svibnju 2019. godine prijavila sam uspostavni projekt. Projekt nije pozitivno vrednovan te mi je savjetovano da se, uz izmjenu prema uputama recenzenata, prijavim na sljedeći natječaj. Rok za prijavu na tekući natječaj za uspostavne projekte je 13.2.2020. Ja sam doktorirala 8.2.2013. Znači li navedeno da ne mogu pisati ponovljenu prijavu na tekući natječaj za uspostavne projekte?
P: Mogu li biti se prijaviti i biti voditelj uspostavnog istraživačkog projekta ako sam doktorsku disertaciju obranio 8. veljače 2013., a diploma o stjecanju akademskog stupnja doktora znanosti mi je izdana s datumom 22. rujna 2013. Zaposlen sam kao docent na fakultetu.
O: S obzirom da Vam u trenutku prijave na ovaj natječajni rok ističe više od 7 godina od stjecanja doktorata znanosti ne zadovoljavate uvjete za prijavu na UIP-2020-02, no svakako Vas pozivamo da svoj projektni prijedlog prijavite na natječaj IP-2020-02.

P: 1) Mogu li stručni suradnici s titulom magistra znanosti biti članovi istraživačke grupe u prijavi uspostavnog istraživačkog projekta?
2) U natječaju stoji da kod Uspostavnog istraživačkog projekta u provedbi mogu sudjelovati i drugi istraživači. Pitanje je je li možemo planirati za njih u financijskom planu diseminaciju i materijal za provođenje istraživanja?
O: 1. Prema uvjetima natječaja članovi istraživačke mogu biti osobe koje su doktorat znanosti stekle najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj te doktorandi i studenti.
2. U provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe niti mogu biti uključeni u radni i financijski plan.

P: Molila bih Vas objašnjenje što se tiče predlagatelja projekta i člana istraživačke skupine. Naime, u natječaju stoji slijedeće:
“Predlagatelj u trenutku prijave nije voditelj niti na jednom projektu koji financira HRZZ, nije (bio) voditelj HRZZ-ovog Uspostavnog istraživačkog projekta, nije prijavljen kao suradnik na ovom natječajnom roku (UIP-2020-02)”
dok u uputama za predlagatelje stoji slijedeće:
“Jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Pritom, navedeni uvjet ne uključuje istraživače koji su voditelji projekta i/ili suradnici na projektima koji završavaju do 31. prosinca 2020. godine.”
Obzirom da su navedene smjernice u suprotnosti jedna s drugom, odnosno u Pozivu je navedeno kako predlagatelj ne može biti I član istraživačke skupine na projektu koji se prijavljuje na ovom natječaju, a u uputama je navedeno suprotno, ljubazno bih Vas molila za pojašnjenje koje upute je potrebno slijediti.
O: Jedan istraživač može istovremeno imati dvije aktivne uloge na HRZZ projektima.
Predlagatelj uspostavnog istraživačkog projekta može biti suradnik na jednom tekućem HRZZ Istraživačkom projektu ili može biti prijavljen kao suradnik na jednom projektnom prijedlogu prijavljenom na natječaj Istraživački projekti u 2020. godini.

P: Zaposlena sam kao znanstveni suradnik pri Znanstvenom centru izvrsnosti pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Kako imam Ugovor o radu na određeno vrijeme do 31.12.2022., mogu li s obzirom na navedene uvjete natječaja za voditelje projekta prijaviti UIP?
O: Prema uvjetima natječaja predlagatelj Uspostavnog istraživačkog projekta treba biti zaposlen za vrijeme trajanja projekta što čelnik organizacije jamči u pismu Potpora organizacije.

P: Vidjela sam da kod istraživačkih projekata konzultanti nisu prihvatljivi. Zanima me da li je tako i kod uspostavnih istraživačkih? Mislila sam kao konzultante staviti trojicu starijih kolega koji se već dugi niz godina bave razdobljem kojega namjeravam prijaviti i svojim bi iskustvom značajno doprinijeli provedbi projekta!
Još jedno pitanje vezano uz sudjelovanje studenata na projektu. Da li u projektni plan mogu uključiti izradu diplomskog rada koji je vezan uz temu projekta? I što kada taj student diplomira npr. u drugoj godini provedbe projekta. Da li ja mogu već sada planirati još jednog studenta koji bi se uključio u trećoj godini provedbe ili samo u radni plan kumulativno stavim dvoje studenata?
O: Uloga konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja UIP-2020-02. U provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe.
Moguće je prilikom prijave projektnog prijedloga planirati angažman dvaju studenata.

P: 1. Da li članovi istraživačke grupe mogu biti i oni znanstvenici (domaći i inozemni) koji trenutno nisu zaposleni u znanstvenoj instituciji? Da li takvi znanstvenici mogu priložiti pismo namjere samo s vlastoručnim potpisom?
2. Da li postoji ograničenje što se tiče većeg (npr. 10 članova) broja članova istraživačke grupe i da li je moguće negativno vrednovanje ako je istraživačka grupa veća?
3. Da li ime tehničara treba unaprijed navoditi u istraživačkoj grupi i ako je odgovor potvrdan da li je onda ona/on iznimka iz pravila 2-7 od doktorata?
O: 1. Navedeno je moguće. U slučaju tom slučaju članovi istraživačke grupe sami potpisuju pismo namjere.
2. Najveći broj članova istraživačke grupe nije određen, ali treba odgovarati potrebama projekta.
3. Ime tehničara nije potrebno navoditi u istraživačkoj grupi. Obzirom na ulogu tehničara na projektu nisu primjenjiva pravila vezana uz vrijeme stjecanja doktorata.

P: Imam pitanje vezano za članove istraživačke grupe koja se uspostavlja ovim projektom. Kako osoba koju sam planirala uključiti u istraživačku skupinu za 4 mjeseca premašuje pravilo najviše 7 godina od doktorata, u mogućnosti sam staviti njezinog mlađeg suradnika koji je trenutno zaposlen kao suradnik na stručnom osposobljavanju. To je osoba koja je izvan institucije predlagatelja projekta, znaci suradnik s vanjske institucije, ali smatram da bi institucija i osobe koje bi ovim putem uključila u projekt uvelike pridonijeli kvaliteti samog projekta. Zanima me može li takva osoba, znaci suradnik na stručnom osposobljavanju u znanstvenoj instituciji biti član istraživačke skupine.
O: U tekstu natječaja na str. 5. navedeni su uvjeti za članove istraživačke grupe.

P: Zanima me koliki je minimalni postotak radnog vremena kojeg članovi istraživačke grupe mogu posvećivati provedbi projekta (doktorand iz suradničke institucije čiji je dosadašnji rad povezan s temom projekta te je neophodan za istraživačke aktivnosti projekta).
O: Članovi istraživačke grupe trebaju posvetiti najmanje 30 % radnog vremena radu na projektu. Ako se plaću navedenog doktoranda financira iz sredstava HRZZ-a isti ne može biti član istraživačke grupe na drugom projektu s obzirom da za provedbu projektnih aktivnosti na projektu na kojem je zaposlen treba posvetiti 100% radnog vremena. Ako se radi o doktorandu koji ne prima plaću iz HRZZ projekta tada na uspostavnom istraživačkom projektu treba posvetiti najmanje 30 % radnog vremena.

P: Mogu li članovi istraživačke grupe uspostavnog projekta biti mladi znanstvenici koji su već zaposleni kao doktorandi na Znanstvenom centru izvrsnosti? Konkretno, planiram prijaviti projekt čiji bi članovi bili voditelj i još tri mlade osobe koji trenutno nemaju doktorat znanosti, zaposleni su kao doktorandi na drugom projektu (ZCI) koji pokriva njihove plaće.
Dakle, iz ovog projekta bi im se, dok ne doktoriraju, financirali samo poneki odlasci na konferencije, a nakon doktorata bi neki od njih postali potencijalni kandidati za poslijedoktorande na ovom uspostavnom projektu.
U slučaju potvrdnog odgovora, molim vas da navedete koliki postotak radnog vremena bi oni trebali posvetiti ovom projektu dok su istodobno doktorandi na drugom projektu.
O: Članovi istraživačke grupe trebaju projektu posvetiti najmanje 30 % radnog vremena radu na projektu. Mogućnost njihove prijave na ovaj natječaj trebate provjeriti s pravilima financiranja njihovih plaća.

P: Imam nekoliko pitanja u vezi članova istraživačke grupe.
 1. Da li na navedenom projektu mogu biti članovi istraživačke grupe specijalizanti koji su zaposleni samo na klinici te namjeravaju upisati doktorski studij. Ako da, dali im taj studij može biti financiran iz projekta?
 2. Da li na projektu članovi istraživačke grupe mogu biti specijalizanti koji su već na doktorskom studiju koji su odslušali te završavaju svoju disertaciju (ali nisu još obranili disertaciju i stekli dr.sc. naslov).
 3. Da li na projektu mogu biti dr.sc. koji su specijalisti u bolnici ali nemaju ugovor s fakultetom. Dali oni mogu biti na projektu, tj. da li mogu biti postdoktorandi na projektu te primati “kumulativnu placu”. U slučaju da su postdoktorandi na projektu zaklade, da li ti zaposlenici imaju ikakva nastavna zaduženja? hvala na odgovorima
O: 1. Navedeni istraživači mogu biti članovi istraživačke grupe. Iz sredstva projekta moguće je platiti školarinu doktorskog studija ako je doktorski rad vezan uz temu projekta.
2. Navedeno je moguće.
3. Članovi istraživačke grupe mogu biti znanstvenici koji nemaju ugovor s matičnom organizacijom voditelja.
UIP natječajem predviđa se zapošljavanje poslijedoktoranda koji za provedbu projektnih aktivnosti trebaju posvetiti 100% radnog vremena. Kako se poslijedoktorand zapošljava na radno mjesto za provedbu projektnih aktivnosti, predviđene aktivnosti za poslijedoktoranda mogu uključivati nastavna zaduženja u onom opsegu koji neće remetiti njihovu provedbu.

14. 01. 2020.

P: Je li određeno koliki treba biti postotak radnog vremena za rad na projektu za predlagatelja i članove istraživačke grupe?
O: HRZZ očekuje da voditelj projekta ovome projektu posveti 55% svoga radnog vremena, a članovi istraživačke grupe najmanje 30 %.

P: Može li osoba koja je zaposlena na radno mjesto asistenta do povratka nenazočne djelatnice navesti kao član istraživačke skupine?
O: Navedeno je moguće.

P: Molim Vas da mi pojasnite može li mlada znanstvenica (3 god nakon doktorata) sudjelovati kao članica istraživačkog tima na uspostavnom projektu ako nema ugovor na javnoj znanstvenoj instituciji. Zaposlena je još samo 8 mjeseci kao poslijedoktorand, a u projektnom prijedlogu bi bila u svojstvu članice istraživačke grupe, a ne poslijedoktorandice jer će do početka projekta ispuniti 4 godine na mjestu poslijedoktoranda.
Vezano za upit, mlada znanstvenica bi bila članica istraživačke grupe, a zaposlena je po drugi put na mjestu poslijedoktoranda na HRZZ projektu tako da ju ne mogu staviti kao poslijedoktoranda na svoj prijedlog projekta.
Molila bi vas i za pojašnjenje gdje upisujem detalje vezane za suradnike na projektu te mogu li oni biti i iskusni znanstvenici?
O: Ako je istraživač zaposlen na HRZZ projektu 100 % radnog vremena treba posvetiti radu na tom projektu. Moguće je uključenje navedene znanstvenice na uspostavni istraživački projekt u ulozi člana istraživačke grupe po završetku tekućeg projekta na kojem je zaposlena.
Ukoliko je projektnim aktivnostima planiran suradnja s drugim istraživačkim grupama, nju je moguće navesti u Prijavnom obrascu u Cjelini B. Znanstvenici kojima je od doktorata prošlo više od 7 godina ne mogu biti članovi istraživačke grupe.

P: Zanima me da li imam pravo na prijavu Uspostavnog istraživačkog projekta. Naime, doktorirala sam 10.02.2010. godine, ali sam u međuvremenu imala 2 porodiljna. Prvo dijete rodila sam 30.12.2010., a drugo 19.03.2017. godine. Za oba djeteta koristila sam dopust u trajanju od 12 mjeseci.
O: Odgovor se nalazi na mrežnoj stranici Zaklade od 20. prosinca 2019. godine.

P: Moje pitanje je vezano za člana istraživačke grupe odnosno doktoranda.
Naime iz uputa je jasan postupak zapošljavanja te uloge i obveze doktoranda koji će biti uposlen na projektu. Molila bih Vaše pojašnjenje slijedeće nedoumice: može li član istraživačke grupe biti doktorand koji je već upisao doktorski studij na partner instituciji, a zaposlenik je na drugom institutu.
Navedeni doktorand odnosno troškovi doktorskog studija ne bi bili financirani iz proračuna projektnog prijedloga nego bi doktorand ravnopravno sudjelovao u izvršenju ciljeva, te sudjelovao u financijskom planu (diseminacija, troškovi konferencija ..) kao i ostali članovi grupe i eventualno dio podataka koji bi proizašli iz projektnih ciljeva uključio u svoju doktorsku disertaciju. Napominjem kako bi svojim angažmanom pridonio kakvoći izvođenja projektnih ciljeva.
O: Navedeni doktorand može biti član istraživačke grupe na uspostavnom istraživačkom projektu kojemu treba posvetiti najmanje 30 % radnog vremena što treba biti vidljivo iz pisma namjere kojega potpisuje čelnik organizacije na kojoj je doktorand zaposlen.

17. 01. 2020.

P: Da li se suradnici koji nisu članovi istraživačke grupe (dakle koji mogu sudjelovati te im se sukladno pravilima može financirati dolazak na radionicu ili skup na matičnu organizaciju predlagatelja, važni su zbog svojih kompetencija), navode u Cjelini B pod dio f (/Uspostava nove istraživačke grupe i istraživanja) ili na drugom mjestu?
P: U provedbi projekta sudjelovali bi i iskusni istraživači koji posjeduju dio materijala koji će se eksperimentalno obraditi u okviru ovog projekta, te u čijim bi se inozemnim laboratorijima provodilo znanstveno usavršavanje doktoranada. S obzirom na to da ovi znanstvenici prema Uputama ne mogu biti članovi istraživačke grupe, ali mogu sudjelovati u provedbi projekta, kako navesti njihovu ulogu na projektu? Mogu li se njihovi dolasci u Hrvatsku na radne sastanke u okviru provedbe projekta financirati ovim projektom?
O: Troškove radnih sastanaka ili istraživačke radionice na matičnoj organizaciji predlagatelja moguće je planirati za članove istraživačke grupe. Troškovi gostovanja suradnika opravdani su u slučaju organizacije skupova/konferencija/kongresa/radionica na matičnoj organizaciji, a u tom slučaju mora biti definiran jasan program i svrha gostovanja u trajanju ne duljem od tjedan dana.
Ulogu suradnika moguće je prikazati u Prijavnom obrascu u Cjelini B, a rubrika ovisi o segmentu istraživanja u kojem će suradnici sudjelovati.

P: 1. Može li znanstvenik koji je predlagatelj projektnog prijedloga s hrvatske strane (glavni istraživač iz Hrvatske) na natječaj „Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti“ (IPS-2020-01), a koji je trenutno prijavljen i radi kao istraživač na jednom aktivnom HRZZ projektu do 2021. godine, ujedno biti prijavljen kao član istraživačke grupe na programu Uspostavni istraživački projekti (UIP-2020-02)?
2. Može li znanstvenik koji će biti prijavljen kao član istraživačke grupe na natječaj „Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti“ (IPS-2020-01), a koji je trenutno prijavljen i radi kao istraživač na jednom aktivnom HRZZ projektu do 2021. godine, ujedno biti prijavljen kao član istraživačke grupe na programu Uspostavni istraživački projekti (UIP-2020-02)?
O: 1. – 2. Navedeni istraživač već ima dvije aktivne uloge stoga ne može biti prijavljen kao član istraživačke grupe na uspostavnom istraživačkom projektu.

P: Znam da u istraživačkoj grupi ne može biti osoba kojoj je proteklo više od 7 godina od doktorata no što je s osobama koje nisu niti upisivale doktorski studij jer ne rade u sustavu znanosti? Konkretno – može li član grupe biti muzejski kustos? Muzejski materijal bi bio korišten u projektnim aktivnostima.
O: Navedena osoba može biti član istraživačke grupe.

P: 1. Kod uspostave istraživačke grupe i/ili laboratorija, u natječajnoj je dokumentaciji navedeno da članovi mogu biti i studenti. Moraju li se studenti u prijavi navesti imenom i prezimenom ili se mogu tijekom trajanja projekta izmjenjivati. Ako uzmemo u obzir da se studenti u 5 godina izmjene iz brojnih razloga (završe dvije razine studija, prebace na drugi studij, prekinu studij, nisu više u mogućnosti sudjelovati na projektu iz privatnih razloga i slično) teško je računati sa istim osobama cijelo vrijeme trajanja projekta.
2. Koliki broj studenata se može priključiti istraživačkoj skupini, koji troškovi su prihvatljivi za studente i na koji način im se mogu isplaćivati?
3. Postoji li mogućnost zaposlenja jednog doktoranda na 4 godine (odmah) i jednog poslijedoktoranda na 2 godine (u kasnijoj fazi projekta – 3.godina)?
4. Mogu li suradnici u istraživanju biti strani državljani koji rade na institucijama izvan Hrvatske. Ukoliko da, koji su uvjeti njihovog uključivanja u projekt?
O: 1. Prilikom prijave projektnog prijedloga nije potrebno navesti imena studenata koji će biti članovi istraživačke grupe. Moguće je prilikom prijave projektnog prijedloga planirati angažman studenata u broju koji odgovara potrebama projekta.
2. Broj studenata u istraživačkoj grupi nije definiran, ali treba odgovarati potrebama projekta. U Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini na str 11. – 16. navedeni su prihvatljivi troškovi za članove istraživačke grupe.
3. Navedeno je moguće.
4. Suradnici na uspostavnom istraživačkom projektu mogu biti znanstvenici iz inozemstva, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe. Podrazumijeva se da su suradnici relevantni stručnjaci u području istraživanja koji svojim iskustvom i kompetencijama mogu doprinijeti provedbi planiranih projektnih aktivnosti.

21. 01. 2020.

P: Mogu li članovi istraživačke grupe biti iz drugih država i može li se istraživanje (što uključuje kupovinu kemikalija, materijala, putne troškove za terenska istraživanja i dr…) provesti i u njihovoj zemlji osim u RH? Kakve su mogućnosti slanja kemikalija, materijala i dr. za potrebe istraživanja od RH u njihovim državama i obrnuto?
O: Članovi istraživačke grupe mogu biti znanstvenici iz inozemstva. Ako je planirano da se dio istraživanja provede na suradnim organizacijama u inozemstvu moguća je nabavka i slanje potrošnog materijala do tih organizacija. Za članove istraživačke grupe iz inozemstva moguće je planirati troškove terenskih istraživanje.

P: 1. S obzirom da studenti mogu biti članovi istraživačke grupe da li se očekuje da i njihov diplomski rad bude vezan uz neki segment unutar projekta?
2. Da li član istraživačke grupe može biti doktorand koji je već na trećoj godini doktorskog studija i da li u tom slučaju dio doktorske disertacija mora biti povezano s projektom?
3. Član 1. bio bi kolega koji će kroz dva mjeseca obraniti svoju disertaciju. Da li da već sada priložim njegov životopisi i navedem ime i prezime, pošto još do kraja prijave na natječaj neće imati matični broj znanstvenika?
4. Koja je uloga suradnika na projektu, pošto ste kao odgovor na jedno od pitanja naveli da suradnici ne mogu biti dijelom radnog i financijskog plana.
5. Kolegica je prije nekog vremena zamrznula svoj doktorski studij. Da li ju ja mogu staviti kao člana istraživačke grupe i ako da, treba li ona odmrznuti svoj status? Ukoliko treba, da li i njezin doktorat mora biti povezan s projektom?
O: 1. Sudjelovanje studenta treba biti jasno prikazano radnim planom projekta i pojašnjeno u prijavnoj dokumentaciji. Ukoliko je diplomski rad povezan s provedbom projekta prikazat će se kao dio izvješća o provedbi projekta.
2. Navedeni doktorand može biti član istraživačke grupe. Tema doktorske disertacije člana istraživačke grupe ne treba biti povezana s temom projekta, ali njegovo sudjelovanje na projektu treba odgovarati potrebama projekta. U projekt mogu biti uključeni znanstvenici čija je uloga neophodna za provedbu istraživanja, njihova uloga u projektnom prijedlogu treba biti jasno obrazložena i vidljiva u Prijavnom obrascu.
3. Pri prijavi projektnog prijedloga u Prijavnom obrascu potrebno je navesti životopise članova istraživačke grupe.
4. Suradnici mogu svojim iskustvom i savjetima pomoći članovima istraživačke grupe u provođenju projektnih aktivnosti. Za suradnike nije moguće planirati troškove iz sredstava projekta.
5. Navedena znanstvenica može biti članica istraživačke grupe bezobzira na status doktorskog studija. Tema doktorskog rada ne treba nužno biti povezana s temom projekta, no očekuje se da članovi istraživačke grupe svojim kompetencijama doprinose realizaciji planiranih projektnih aktivnosti.

24. 01. 2020.

P: Obraćam Vam se u svezi s pitanjem postotka radnoga vremena na uspostavnim projektima jer nisam uspio pronaći odgovor u uputama i natječajnome tekstu.
Zanimalo bi me kada bih sada sudjelovao u uspostavnome projektu kao član istraživačke skupine (a zaposlen sam na instituciji na radnome mjestu docenta), bi li mogao nakon dvije ili tri godine prijaviti uspostavni projekt u svojstvu voditelja, te ako je odgovor potvrdan, koliki bi tada trebao biti postotak radnoga vremena na prvome i drugome projektu kako bi ta opcija bila moguća.
O: Navedeno je moguće. Postotak radnog vremena definiran je uvjetima natječajnog roka.

P: 1. U odgovorima na pitanja od 17.1. (dio Voditelji i članovi istraživačke grupe) navodite da “nije potrebno navesti imena studenata koji će biti članovi istraživačke grupe” što pretpostavlja da studenti mogu biti dio istraživačke grupe, kao i u odgovoru da “Broj studenata u istraživačkoj grupi nije definiran, ali treba odgovarati potrebama projekta”. Ako namjeravamo uključiti studente u rad na projektu, treba li onda u Cjelini C u tablici navesti studente kao članove istraživačke grupe ili ne?
2. Također mi iz nekih odgovora (14.01.2020.) u dijelu Voditelji i članovi istraživačke grupe nije jasno može li se uz doktoranda čije se zapošljavanje i školovanje predviđa financirati iz projekta, u istraživačku grupu uključiti i doktorand koji već radi na matičnoj instituciji. Da budem jasnija, može li asistent koji je tek zaposlen na instituciji (uklonjen naziv organizacije) i financiran je od strane MZO, koji će kroz mjesec-dva upisati doktorski studij, biti dio istraživačke grupe, sudjelovati u izvršenju ciljeva projekta te dio podataka uključiti u svoju doktorsku disertaciju? Mogu li se za njegove aktivnosti (edukacija, konferencije i sl.) također predvidjeti troškovi u financijskom planu u prijavi UIP-2020-02? Treba li se onda u Cjelini C u tablici navesti i tog drugog doktoranda kao člana istraživačke grupe (imenom i prezimenom) ili ne?
O: 1. Sve članove istraživačke grupe potrebno je planirati i navesti u Cjelini C.
2. Uz doktoranda koji se zapošljava na projektu moguće je u istraživačku grupu uključiti i doktoranda čija se plaća neće financirati iz sredstava projekta. Za navedenog doktoranda moguće je planirati iste troškove kao i za ostale članove istraživačke grupe te ga je potrebno navesti u Cjelini C imenom i prezimenom kao člana istraživačke grupe.

P: Da li poslijedoktorand, koji je trenutno zaposlen na tekućem istraživačkom projektu (projekt završava 2022. godine), može biti i član radne skupine uspostavno-istraživačkog projekta kojeg planiram prijaviti?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 14. siječnja.

P: Može li doktorand raditi u nastavi i u kojem postotku?
O: UIP natječajem predviđa se zapošljavanje doktoranda koji za provedbu projektnih aktivnosti trebaju posvetiti 100% radnog vremena. Kako se doktorand zapošljava na radno mjesto za provedbu projektnih aktivnosti, predviđene aktivnosti za doktoranda mogu uključivati nastavna zaduženja u onom opsegu koji neće remetiti njihovu provedbu.

P: U tekstu natječaja UIP 2020/02 stoji da
 – članovi istraživačke grupe tijekom cijelog trajanja projekta mogu biti samo osobe koje su doktorat znanosti stekle najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj, doktorandi, studenti
 – u provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe,
ali u uputama za prijavitelje stoji da su prihvatljivi suradnici/članovi istraživačke grupe na projektu osobe koje svojim iskustvom i kompeticijama pridonose provođenju projekta.
Stoga je moje pitanje može li osoba koja je stručni suradnik u sustavu znanosti, nema upisan ni završen doktorski studij, neće ga ni upisivati, biti član istraživačke grupe jer je zbog svojih kompetencija bitna za provedbu projekta. Ako može, u kojem svojstvu prijavljujem tu osobu, kao istraživača?
O: U uvjetima Natječaja na stranici 5. navedeni su uvjeti za članove istraživačke grupe.

28. 01. 2020.

P: U jednom od objavljenih odgovora naveli ste da osobe koje ne rade u sustavu znanosti mogu biti članovi istraživačke grupe iako nisu i neće upisati doktorski studij (pitanje se odnosilo na muzejskog kustosa). U našem slučaju, radilo bi se o osobama koje rade u sustavu zdravstva (namjeravamo koristiti kliničke uzorke) – mogu li liječnici/inženjeri koji bi nam slali uzorke biti članovi istraživačke grupe?
Neki liječnici imaju doktorat znanosti stečen prije više od 7 godina, ali ne rade u sustavu znanosti. Mogu li oni biti članovi istraživačke grupe na uspostavnim projektima?
O: Navedene osobe ne mogu biti članovi istraživačke grupe na uspostavnom istraživačkom projektu, ali ih je moguće uključiti na projekt u ulozi suradnika. Članovi istraživačke grupe trebaju posvetiti najmanje 30 % radnog vremena radu na projektu.

P: Da li suradnici na projektu, koji nisu članovi istraživačke grupe, trebaju dostaviti životopis i pismo namjere?
O: Za suradnike nije potrebno dostaviti životopis ni pismo namjere.

31. 01. 2020.

P: Na uspostavnim istraživačkim projektima mogu sudjelovati suradnici koji ne mogu biti članovi istraživačke grupe (prošlo im je više od 7 godina od doktorata). Za njih nije moguće planirati troškove iz sredstava projekta. Odnosi li se i na njih pravilo da ako već imaju dvije aktivne uloge na HRZZ projektima, onda na uspostavnim projektima ne mogu biti suradnici?
O: Suradnja s znanstvenicima koji nisu članovi istraživačke grupe ne broji se kao uloga na projektima HRZZ-a.

P: 1. Kako planiramo u sklopu projekta osnivanje genetskog laboratorije u kojem bi se provodile analize u kasnijim godinama projekta (u prvoj godini samo sakupljanje uzoraka i nabava opreme, montaža i sl.) da li je moguće planirati zaposlenje poslijedoktoranda u drugoj godini projekta na 24 mjeseca kako je i predviđeno natječajem? Napomenuli bi da istraživački tim u startu ima četiri mlada istraživača, 3 s doktoratom i jedan doktorad na drugom projektu), te smo planirali i uključivanje dva studenta Ms studija.
2. Da li je moguće predvidjeti zaposlenje doktoranda preko Natječaja Izobrazba novih doktora znanosti u prvoj godini projekta, i da li to treba provesti kroz cijelu projektnu prijavu (radni plan i ostalo)?
O: 1. Navedeno je moguće.
2. Navedeno je moguće i potrebno je prikazati u projektnoj dokumentaciji.

P: Moj upit vezan je za prihvatljivost dviju kolegica za sudjelovanje u istraživačkom timu uspostavnog projekta UIP-02-2002:
1. kolegica koja je u studenom 2009. godine doktorirala, a od početka karijere na Institutu (tijekom magisterija, doktorata i poslije doktorata) tri puta bila na porodiljnom za troje djece
2. kolegica koja je u kolovozu 2011. godine doktorirala, a od početka karijere na Institutu (tijekom magisterija i doktorata) dva puta bila na porodiljnom za dvoje djece
Naime, iz uputa i odgovora na pitanje ne mogu razabrati računa li se i cjelokupno vrijeme karijere na institutu (uključujući i izradu magisterija i doktorata).
O: 1. – 2. Mogućnost prijave na natječaj može se produljiti za 16 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili poslije stjecanja doktorata, a ukupno vrijeme proteklo od stjecanja doktorata ne može prelaziti 11 godina.

4. 02. 2020.

P: 1. Mogu li članovi istraživačke skupine biti doktorandi koji su na tekućem HRZZ IP projektu zaposleni preko Projekta razvoja mladih istraživača? Npr. neke aktivnosti i rezultati mogu biti zanimljivi i iskoristivi za oba projekta?
2. U odgovorima na pitanja navedeno je da članovi istraživačke skupine mogu biti istraživači zaposleni na inozemnim ustanovama. Vrijede li za njih ista financijska pravila kao da su zaposleni na ustanovi na kojoj se provodi projekt? Može li se njima npr. financirati sudjelovanje na konferencijama i slično?
3. Za članove istraživačke skupine se očekuje da 30% radnog vremena provode na aktivnostima projekta. Postoji li minimalno vrijeme (broj mjeseci) koje netko može biti angažiran na projektu da bi se smatrao članom istraživačke skupine?
O: 1. Navedeni doktorand na istraživačkom projektu treba posvetiti 100 % radnog vremena stoga ne može sudjelovati u provedbi aktivnosti na uspostavnom istraživačkom projektu. Doktorandi zaposleni na “Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ mogu sudjelovati u provedbi nekih aktivnosti ukoliko je to u skladu s predviđenom temom doktorske disertacije odnosno ukoliko neće ugroziti provedbu Plana razvoja karijere doktoranda, međutim ne mogu biti članovi nove istraživačke skupine jer su članovi istraživačke grupe svoga mentora.
2. Navedenim znanstvenicima moguće je pokriti troškove dolaska na konferencije u koje se održavaju u Hrvatskoj.
3. Navedeno nije propisano uvjetima natječaja.

P: Lijepo bih molila da li mi možete potvrditi da li za suradnike na projektu koji nisu članovi istraživačke grupe vrijedi:
a) pravilo od 2 do 7 od doktorata
b) pravilo da smiju biti najviše na 2 HRZZ projekta
Također, da li za te suradnike treba slati njihov životopis, pismo namjere i naglasiti koliko posto vremena će sudjelovati u implementaciji projekta.
O: Suradnja sa znanstvenicima koji nisu članovi istraživačke grupe ne broji se kao uloga na projektima HRZZ-a te se na njih ne odnosi ograničenje od 2 do 7 godina od stjecanja doktorata. Za navedene znanstvenike nije potrebno dostaviti životopis ni pismo namjere te se njihova uloga ne navodi u radnom i financijskom planu projekta.

14. 02. 2020.

P: Ako želimo u sklopu Uspostavnog istraživačkog projekta na matičnoj instituciji ugostiti inozemnog znanstvenika koji bi održao radionicu u vezi vrlo specifične analize podataka vezano uz projekt, može li to biti znanstvenik koji nije dio istraživačkog tima, jer se radi o redovitom profesoru koji je doktorirao puno prije pa prema tome ne može biti dio istraživačke grupe (samo znanstvenici s doktoratom u proteklih 7 godina) već će se voditi kao vanjski savjetnik. Pri tome mislim uvrstiti troškove pod kategoriju 4. Training, dissemination and collaboration costs, podkategoriju Organising meetings/conferences/congresses/workshops – točku 4.8. Cost of the Principal Investigator or team member or guest lecturer related to the meeting/conference/congress/workshop to be organised, venue, duration, costs to be covered (e.g. travel, accommodation, per diems for event manager or associate or guest lecturer to the m/c/c/w). Ili je ovako nešto moguće samo i isključivo za članove istraživačke grupe?
O: Navedeno je moguće uvrstiti u kategoriju 4. Troškovi usavršavanja, diseminacije i suradnje te je trošak potrebno pojasniti u Prijavnom obrascu, dio f. Resursi.

P: Može li osoba zaposlena na radnom mjestu ‘Viši stručni suradnik u znanosti i visokom obrazovanju’, koja nema doktorat te neće upisivati doktorski studij i doktorirati u okviru projektnog prijedloga koji prijavljujemo, biti član istraživačke grupe?
O: Prema uvjetima natječaja članovi istraživačke mogu biti osobe koje su doktorat znanosti stekle najviše 7 godina prije roka za prijavu na ovaj natječaj te doktorandi i studenti. Osobe bez doktorata mogu sudjelovati u provedbi projekta, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe.

P: Koliko smo shvatili, postoje dvije moguće situacije statusom studenta na projektu :
1. Studenti mogu biti uključenu u istraživačku skupinu. Na jednom mjestu u pitanjima i odgovorima govorite da je potrebno navesti ime i prezime studenta, no na drugom da nije potrebno. Možete li pojasniti? Konkretno, za potrebe terenskog dijela projekta mi trebaju 3 studenta kroz 4 godine. Mogu li staviti u istraživačku grupu 3 studenta bez imena u periodu 1-48. mjesec? Ovdje ne podrazumijevam 3 konkretne osobe već 3 studenta koji imaju iskustvo koje nam treba, a mijenjat će se kako će koji biti slobodan, odnosno još u statusu studenta. Neki studenti će diplomirati u te 4 godine. I da li je prihvatljivo troškove dnevnice, prijevoza i smještaja za te studente isplatiti preko putnog naloga?
O: U trenutku pripreme projektnog prijedloga moguće je navesti planirani broj studenata uključenih u istraživanje. Budući da je jedino članovima istraživačke grupe moguće pokriti troškove iz HRZZ projekta, u tijeku provedbe projekta, a prije provođenja aktivnosti potrebno je Zakladi, u skladu s važećim pravilima podnošenja zahtjeva, dostaviti zahtjev o uključenju odabranih studenata u istraživačku grupu.

P: Recite mi nakon što upišem u profilu da mi je obrana doktorata bila 23.7. 2012 jel treba negdje dodatno pojasniti u ovom EPP sustavu ili je dovoljno pod dokumente uplodati potvrdu rodiljnog dopusta?
Na što se odnosi ovaj upit, nije mi jasno?
Broj dana za koje se produžuje mogućnost prijave na natječaj (ako je primjenjivo):
Number of days for extension of the eligibility (if applicable):
da li se taj upit odnosi na porodiljni? Znači meni je datum obrane doktorata bio 23.7.2012, a na porodiljnom sam bila od 20.4.2017-10.6.2018 prema mojoj računici to iznosi 6,5 god. Kako da sad to pretvaram u dane ne razumijem.
Ako se odnosi na porodiljni što i kako unosim?
O: Uz upisivanje datuma stjecanja doktorata, potrebno je odgovoriti na pitanje o produženju mogućnosti prijave na natječaj/extension of the eligibilty. Pitanje se odnosi na trajanje prekida u karijeri (u danima), čime se zadovoljava uvjetima natječaja.

P: Prijavljujem uspostavni istraživački projekt. Prilikom prijave, u želji da ispunim sve za administrativni obrazac želim unjeti članove Istraživačke skupine. Moji članovi bi trebali biti doktorski student i poslijedoktorand koje bi tek trebalo zaposliti jednom kad bi se ovaj projekt odobrio. Kako da ih unesem u EPP obrazac pošto me tu traži identifikacijski broj znastvenika koji još nemam za njih?
O: Doktoranda i poslijedoktoranda čiji identitet još nije poznat nije moguće upisati u EPP sustav. Planirano priključivanje doktoranda i poslijedoktoranda u projekt potrebno je predvidjeti u Prijavnom obrascu, cjelina C, gdje se navode kao P i/ili D.

P1. Može li član istraživačke grupe biti trenutno nezaposlena osoba odnosno studentica koja je nedavno diplomirala (koja svojim kompetencijama doprinosi realizaciji planiranih projektnih aktivnosti)? Ukoliko da, potpisuje li sama pismo namjere?
P2. S obzirom da u projektnoj prijavi možemo predvidjeti uključivanje dodatnog doktoranda, zaposlenog putem natječaja HrZZa “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, možete li reći koji su očekivani okvirni datumi raspisivanja natječaja u idućih 1-2 godine kako bismo ga uvrstili u radni plan?
O1: Da, moguće je. Točno, studentica sama potpisuje pismo namjere.
O2: Natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača“ prati raspisivanje natječajnih rokova za istraživačke projekte te će biti raspisan nakon vrednovanja prijava ovogodišnjeg natječaja za uspostavne i istraživačke projekte, predvidivo krajem 2020. godine.

21. 02. 2020.

P: Da li članica istraživačke grupe može biti kolegica koja je doktorirala u srpnju 2012. te je koristila porodiljni dopust u razdoblju od 1.3.2018. do 24.2.2019. godine?
O: Za navedenu članicu istraživačke grupe period od 7 godina od stjecanja doktorata može se produljiti za 16 mjeseci za svako dijete rođeno prije ili poslije stjecanja doktorata, a ukupno vrijeme proteklo od stjecanja doktorata ne može prelaziti 11 godina. U prijavi na natječaj se pod ostale dokumente može dostaviti potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, potvrdu kadrovskog odjela organizacije zaposlenja ili rodni list djeteta.

P: Nakon zadnje evaluacije recenzenti su tražili da dodam na projekt eksperta za bioinformatiku. Zanima me da li mogu dodati vanjskog suradnika na uspostavni projekt koji je doktorirao prije vise od 7 godina i kako se zove takva suradnja, da li je ta osoba dio istraživačke grupe ili nije, trebam li dodati njegov cv, i pismo potpore naime radi se o znanstveniku iz francuske koji je visoko specijaliziran u području kojim se bavim i prema dobivenim recenzijama na prošlom natječaju zaklada ne želi financirati projekt bez takvog stručnjaka.
O: Navedena osoba ne može biti član istraživačke grupe, ali može pomoći u provedbi projektnih aktivnosti. Za istraživače koji nisu članovi istraživačke grupe nije potrebno dostaviti životopis niti pismo namjere, njihovu ulogu moguće je opisati u Prijavnom obrascu u cjelini B.