20. 12. 2019.

P: Ako za uspostavni projekt imamo ugovorenu suradnju sa kolegama koji rade na Sveučilištu/institutu u inozemstvu, da li se troškovi potrošnog materijala i kemikalija te korištenje instrumenta (a radi se o vrlo specifičnim instrumentima, potrošnom materijalu i kemikalijama) na dotičnom Sveučilištu/institutu mogu platiti preko računa kojeg ta institucija izda našem Sveučilištu/institutu (naime institutcija ne dozvoljava dostavu potrošnog materijala i kemikalija od strane osobe koja ne tamo ne radi, pa je ovo jedina opcija)? Ukoliko može, da li je postoji financijska granica za plaćanje pojedinog računa ili ne (procjena je da bi se troškovi analiza koje će obaviti članovi istraživačke grupe mogli kretati između 100 000-150 000kn godišnje tijekom 3 godine) ? Ako je na sve odgovor potvrdan, da li onda te troškove mogu normalno prikazati u financijskom planu kao materijalne troškove istraživanja (to mi je jedino logično jer se ne radi o usluzi već o troškovima materijala i korištenja instrumenata za planirane analize)?
O: Troškovi koje opisujete navode se u kategoriji 1. Troškovi istraživanja u potkategoriji Usluge, a njihova opravdanost se vrednuje.

P: Zanima nas odgovor na pitanje vezano za budžet i opravdanost slijedećeg troška opreme. Naime nama je za istraživanje potrebna oprema čija vrijednost je preko 900 000 kn. Fakultet namjerava kupiti tu opremu zato sto bi se na njoj radile pretrage i terapija pacijenata u sklopu sporazuma s bolnicom a bolnica s HZZO (znači preko uputnice bi dolazili pacijenti). Oprema bi bila locirana na fakultetu. Fakultet će tu opremu kupiti kroz leasing i 60 obroka. U sklopu predloženog projekta tj. budžeta stavili bi plaćanje nekoliko rata za tu opremu u sklopu HRZZ. Recite da li je takav plan opravdan? Održivost predloženog projekta je obećavajuća bas zbog činjenice sto ćemo imati veliki priljev bolesnika koji će dolaziti na te pretrage koje će biti dio standardne skrbi i imaju svoj DTP. Mi bi koristili tu opremu za istraživanje i imali bi pacijente za predloženi projekt i daljnja istraživanja i nakon završetka predloženog projekta.
O: Prema navedenom riječ je o ulaganju u kapitalnu opremu što nije prihvatljivo ovim natječajem.

10. 01. 2020.

P: Trebamo li budget u Excelu ispunjavati u HRK ili EUR na oba jezika, ili je nužno da excel na engl bude u EUR?
O: U prijavi projektnog prijedloga na engleskom jeziku troškove je potrebno izraziti u EUR, koristeći srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan raspisa natječaja.

P: 1. Da li se trošak usluga za provođenje tehničkih/stručnih zadataka u vidu prijevoza, smještaja i dnevnica može osigurati suradnicima koji su navedeni u cjelini B, a nisu članovi istraživačke grupe? Ako ne, da li postoji drugi način pokrivanja troška terenskog istraživanja za te osobe ako će provesti nešto za što među istraživačkom grupom ne postoje kompetencije?
2. Da li je moguće osigurati troškove terenskog istraživanja (prijevoz, smještaj, dnevnica) osobi koja je zaposlena na matičnoj organizaciji, a nije uključena u istraživačku grupu jer je zaposlena kao stručni kadar, već bi sudjelovala u nekim aspektima kao tehničar/dokumentarist?
3. Da li se inozemnom članu istraživačke grupe može osigurati trošak odlaska na konferenciju izvan Republike Hrvatske ako predstavlja rezultate koji su proizašli iz rada na projektu i da li tu postoje neka ograničenja koja nisu jasno navedena u uputama?
O: 1. – 2. Prema uvjetima natječaja troškove je moguće planirati samo za članove istraživačke grupe. Za provedbu opsežnih pomoćnih poslova koji su usko vezani za provedbu istraživanja prihvatljivi su troškovi tehničke pomoći. Nisu prihvatljivi troškovi tehničke i/ili stručne pomoći za djelatnosti koje obavlja matična organizacija voditelja projekta ili članova istraživačke grupe jer takve djelatnosti moraju biti obuhvaćene potporom koju organizacija pruža provođenju projekta.
Moguće je za potrebe terenskog istraživanja izdati putni nalog tehničkom osoblju zaposlenom na organizaciji.
3. Za inozemnog člana istraživačke grupe moguće je planirati troškove odlazaka na konferencije u Hrvatskoj.

P: Da li član istraživačke grupe koji radi izvan matične institucije (u inozemstvu) ima pravo na financirani dolazak (prijevoz, smještaj, dnevnice) na ‘Istraživačku radionicu s članovima istraživačke grupe’ koja bi se organizirala na matičnoj instituciji?
O: Navedeno je prihvatljivo.

14. 01. 2020.

P: U uputama za prijavitelje stoji: “U financijskom planu projekta ukupan iznos kategorije Oprema ne smije prelaziti 500.000,00 kuna za istraživačke projekte.” Zanima me da li se ovo ograničenje odnosi i na Uspostavne istraživačke projekte.
O: Navedeno ograničenje odnosi se na Istraživačke projekte.

P: Čitajući nove “Upute za prijavitelje…” vidim da se stalno spominje da projekt financira bruto II plaću doktoranda i/ili poslijedoktoranda, što bi značilo da bi sada trebao u financijski plan predvidjeti i trošak plaće doktoranda…jer koliko se sjećam prije je bilo to predviđeno samo za poslijedoktorande…pa me sada zanima je li to zaista tako, tj. da li trebam bruto plaću doktoranda predvidjeti u financijskom planu?
Znači glavno pitanje je sada kako će biti financirana plaća doktoranda na HRZZ projektima…samo iz projekta ili će biti mogućnost kao i do sada da ide posebni natječaj za njih, pa onda njihova plaća ne ide iz projektnog budžeta…
Uglavnom, zanima me, da li, barem u teoriji, ja na projektu mogu imati i doktoranda i poslijedoktoranda tako da im plaća ide “iz projekta”? I da li mogu imati dodatno još jednog doktoranda kojeg bi “dobio” preko novog natječaja za izobrazbu doktoranda?
O: Iz sredstava uspostavnog istraživačkog projekta moguće je planirati trošak plaće za doktoranda i poslijedoktoranda. Također moguće je planirati zapošljavanje dodatnog doktoranda putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”.

17. 01. 2020.

P: Koliki mogu biti troškovi usluga? U uputama piše “trošak usluga može činiti samo manji dio financijskoga plana te se očekuje da projektne aktivnosti provode članovi istraživačke grupe”. Možete li to precizirati? Naime meni je jedna od usluga sekvenciranje cijelog genoma, što je puno jeftinije raditi u stranim firmama specijaliziranim za to i ako bi slijedio svoju originalnu ideju, ta bi mi stavka iznosila oko 80 000 kn godišnje u prve 4 godine projekta. Da li je to dozvoljeno? Pošto prelazi 35 000 kn, dostavio bih 3 ponude.
O: Očekuje se da će se u istraživačku grupu uključiti članovi koji mogu odraditi veći dio istraživačkih aktivnosti i stoga je troškove usluga moguće planirati u manjem dijelu u odnosu na ukupan budžet projekta.
Ako je nužno za provedbu istraživačkih aktivnosti u financijskom planu možete planirati navedene troškove i dostaviti potrebne ponude. Procjena opravdanosti troškova predmet je vrednovanja.

P: U tekstu natječaja UIP_2020_02 piše:
“Tražena sredstva za provedbu projekta ne mogu biti manja od 500.000,00 HRK, ne računajući troškove osoblja.”
Što se tiče opreme i materijala, naš istraživački tim će istraživanje provoditi na računalu (razne simulacije) i praktički nemamo nikakvih troškova za materijale i opremu.
Nadalje, u uputama za prijavitelje piše da se za potrebe diseminacije i suradnje može najviše potrošiti do 70.000,00 HRK godišnje što je u petogodišnjem ciklusu 350.000,00 HRK.
Ne izgleda mi realno potrošiti još 150.000,00 HRK na stručnu literaturu i terensko istraživanje (imamo kontejnerski terminal u Rijeci na kojem možemo izvršiti terensko istraživanje)
Imam dva pitanja.
Je li moguće prijaviti projekt s manjim budžetom od 500.000,00 HRK, ne računajući troškove (plaća i doktorat) novog doktoranda?
Je li moguće prijaviti troškove opreme za neko jače super računalo koje bi ubrzalo izvođenje simulacija s obzirom da je zabranjeno uvođenje troškova za informacijsku opremu?
O: Prema uvjetima natječaja najmanji iznos financiranja (za svih pet godina), ne računajući troškove plaće, za jedan projekt je 500.000,00 kuna.
Svi troškovi navedeni u financijskom planu trebaju odgovarati prirodi projektnih aktivnosti i bit će predmet vrednovanja.

P: 1. Da li je prihvatljiv trošak usavršavanja doktoranda (u obliku tečaja, treninga) u privatnom ovlaštenom/akreditiranom laboratoriju koji raspolaže za istraživanje neophodnom i iznimno skupom opremom koja nije dostupna na našoj instituciji, a koja bi doktorandu omogućila provedbu djela analiza predviđenih istraživanjem i izobrazbu o metodikama za koje članovi istraživačke grupe nemaju kompetencija. Ukoliko da, koliko usavršavanje može trajati i koliki iznos financiranja istog jer prihvatljiv.
2. Može li se za tehničku pomoć (ugovor od djelu) angažirati osobu sa inozemne institucije?
3. Mogu li znanstvenici s inozemnih institucija organizirati neki oblik usavršavanja/radionice na svojoj instituciji u svrhu izobrazbe članova istraživačkog tima? Mogu li se kakva sredstva koristiti u tu svrhu?
O: Prihvatljivi su troškovi usavršavanja doktoranda s jasnim ciljem i programom u trajanju najviše do 14 dana.
2. Sklapanje Ugovora o djelu definirano je važećim aktima matične organizacije. Troškovi tehničara pojašnjeni su u Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini na str. 12, fusnota 12.
3. Iz sredstava projekta moguće je pokriti troškove usavršavanja za članove istraživačke grupe u skladu s Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini, str. 13.

24. 01. 2020.

P: U obrascu Financijski plan piše da se zeleni tekst ne briše, a u uputama za prijavitelje stoji primjer obrasca ispunjenog zelenom bojom, ali bez zadanog zelenog teksta (materijal, usluge) pa molim uputu kojeg se primjera držati.
O: Naziv svake stavke unosi se u nastavku teksta označenog zelenom bojom, koji se ne briše.

28. 01. 2020.

P: Trošak licence za nadogradnju softwera je dopušten. Možete li mi molim Vas reći pod koju kategoriju ga upisujemo u financijskom planu?
O: Trošak licence za nadogradnju softwera moguće je planirati u kategoriji 1. Materijalni troškovi.

P: Treba li oprema koja se kupuje sredstvima projekta biti pod garancijom tijekom cijelog trajanja projekta ili je moguće da garantni rok bude kraći? Npr. je li u redu da se oprema kupi u 1. godini projekta, a da garancija traje 2 godine
O: Trajanje garancije opreme nije propisano.

P: Istraživanje koje planiramo provesti zahtijeva korištenje operacijske dvorane na Klinici Veterinarskog fakulteta. Njen najam po danu ima određenu cijenu koja bi, s obzirom na učestalost izvođenja eksperimenta, u konačnici iznosila oko 15% ukupnog predviđenog iznosa financiranja projekta. Sve aktivnosti vezane uz istraživanje obavili bi suradnici – članovi istraživačkog tima. Da li je tom slučaju najam prostora/opreme prihvatljivo prikazati kao materijalni trošak?
O: Navedene troškove je moguće planirati u financijskom planu, u potkategoriji Usluga.

P: 1. Je li moguće naručiti komad opreme čija nominalna vrijednost ne prelazi 400.000 kn, ali s dostavom i PDV-om prelazi?
2. Uz ostalu opremu (sva nužna za provođenje projekta) ukupni trošak opreme bi bio oko 600.000 kn. Je li takav financijski plan opravdan za UIP?
O: 1. Navedeno nije moguće, moguća je nabava pojedinog komada opreme u iznosu do 400.000,00 kn s uračunatim PDV-om.
2. Opravdanost troškova predmet je vrednovanja te o tome odlučuju stručnjaci iz područja.

P: 1. Projektni prijedlog koji planiramo uključuje sudionike vrlo specifične populacije za koji ne postoji okvir uzorkovanja (roditelje djece s teškoćama u razvoju) te nam je vrlo bitno planirati angažman suradnika/tehničara na terenu potrebnih kompetencija (konkretno voditelje različitih udruga u RH te djelatnike neonatoloških regionalnih centara) čija bi uloga i zadaća bila vezana za regrutaciju sudionika i neke aktivnosti same provedbe istraživanja. Oni su nam spremni pomoći u provedbi istraživanja, a vrlo su nam važni i kao medijatori u kasnijoj diseminaciji istraživačkih nalaza, odnosno provedbi aktivnosti vezanih za praktični/primijenjeni cilj projektnog prijedloga. Međutim smatramo da bi se njihov angažman u provedbi aktivnosti trebao barem simbolično nagraditi određenim iznosom (ugovor o djelu) kako bismo dodatno osigurali ostvarenje svih planiranih projektnih rezultata. Na osnovi HRZZ uputa o financijskom planu smatramo to opravdanim i mogućim, no želimo još jednom provjeriti da li je to tako?
2. Drugo je pitanje vezano za traženje ponuda stručnih usluga koje prelaze 35 000 kn. Naime, u dijelu projektnog prijedloga planirale smo uslugu za provedbu dijela kvalitativnog istraživanja (provedba fokus-grupa i/ili dubinskih intervjua, u kojoj bi se usluga tražila za samu provedbu na terenu, dok bi izradu vodiča, transkribiranje i analizu rezultata radila istraživačka grupa) te smo u planiranju tražile nekoliko ponuda. Agencija koja je na tržištu jedini renomirani izvoditelj takvih usluga dala nam je ponudu koja premašuje navedeni iznos od 35 000 kn, te nas zanima da li je to opravdan razlog za premašivanje iznosa (tj. ne traženje dodatnih ponuda)? U protivnom bismo planirale stručnu uslugu stručnjakinje koja nam je dala povoljniju (nižu) ponudu, međutim pitamo se da li je naša procjena dokaza njenog prethodnog iskustva i kompetencija u provedbi kvalitativnih istraživanja dovoljan / opravdan čimbenik za planiranje njenog angažmana?
O: 1. S obzirom da navedeni suradnici sudjeluju u provedbi istraživačkih aktivnosti, oni mogu biti uključeni na projekt u funkciji suradnika – istraživača, ali za to ne mogu biti plaćeni Ugovorom o djelu.
2. Troškovi navedeni u Financijskom planu predmet su vrednovanja. Ako je trošak usluge 35.000,00 kn ili veći potrebno je dostaviti tri ponude.

P: Smatra li se prihvatljivim trošak objave natječaja za zapošljavanje doktoranda?
O: Prema Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini navedeni troškovi nisu prihvatljivi.

P: U uputama za prijavitelje je među prihvatljivim troškovima u kategoriji diseminacija i suradnja navedeno da je za naknadu za objavu radova s otvorenim pristupom moguće tražiti do 10.000,00 kn po godini. To je premalo, časopisi u području biomedicine/biologije za to traže cca. 2000 eura. Nakon što se doda PDV, dolazimo do cifre od cca. 20 000 kn po radu. S 10 000 kn nije moguće objaviti rad s otvorenim pristupom. Može li se vrijednost za ovaj trošak povisiti?
O: Troškove projekta moguće je planirati u okviru dopuštenih iznosa sukladno Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. U prvoj godini projekta maksimalan iznos je 10.000,00 kn, a u narednim razdobljima moguće je prilagoditi iznose vodeći pritom računa da ukupan iznos ne prelazi 50.000,00 kn tijekom cijelog trajanja projekta.

P: U engleskom obrascu Financial plan.xlsx na dnu piše: “all costs should be expressed in HRK”. Je li to greška? Trebaju li troškovi biti iskazani u kunama ili eurima?
O: U engleskoj verziji Financijskog plana iznose troškova treba navesti u eurima.

P: Zanima me da li za iznose veće od 35 000 kn, treba odmah pri prijavi projekta dostaviti 3 ponude, ili se one mogu dostaviti naknadno?
O: Ponude za kupnju opreme potrebno je dostaviti do kraja pregovora o doradi radnog i financijskog plana, odnosno prije sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava.

31. 01. 2020.

P: Da li je moguće napraviti ugovor o djelu za odrađeni rad na terenu (arheološko iskopavanje) s nekim tko nije dio istraživačke grupe, ali je suradnik na projektu? Ako ne da li mu je moguće dati dnevnice za terenski rad ako je u njega uključen jer je riječ o lokalnoj osobi koja donosi bitne informacije samom projektu? Također, na koji način se mogu platiti radnici na terenu? Da li se mogu uključiti i studenti preko ugovora i da li ih u tom slučaju treba navoditi kao dio istraživačke grupe (s imenom/bez imena?)?
O: Suradnici na projektu ne mogu primiti naknadu putem ugovora o djelu, no troškove terenskih istraživanja za navedene osobe moguće je prikazati u okviru putnog naloga.
Za provedbu opsežnih pomoćnih poslova koji su usko vezani uz provedbu istraživanja moguće je angažirati tehničare. Naknada za obavljanje poslova tehničara može se isplatiti putem ugovora o djelu ili R1 računa.
U slučaju potrebe uključivanja studenata na HRZZ projekte potrebno je navesti imena i prezimena studenata koji se uključuju na rad u projektu te priložiti dokaz da su to redoviti studenti upisani na studijski smjer koji je povezan s temom istraživanja. Također, potrebno je u radnom planu predvidjeti pripremu studenata za ove poslove i osigurati njihovo vođenje i nadzor u radu na projektu. Naknadu za rad studenta ili službeno putovanje povezano s navedenim poslovima moguće je platiti, u skladu s važećim zakonskim propisima, putem ugovora o djelu te putnog naloga.

P: 1. Na pitanje od 10.1.2020. : “P: Trebamo li budget u Excelu ispunjavati u HRK ili EUR na oba jezika, ili je nužno da excel na engl bude u EUR? Odgovorili ste slijedeće : “O: U prijavi projektnog prijedloga na engleskom jeziku troškove je potrebno izraziti u EUR, koristeći srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan raspisa natječaja.”
Budući da u obrascu Financijski plan na engleskom jeziku stoji u uputama da se on ispunjava u HRK (including VAT), molim vas da mi točno kazete u kojoj valuti se ispunjava obrazac na financijski plan?
2. Da li se može financijskim planom predvidjeti još jedna školarina (znaci ukupno dvije školarine + placa zaposlenog doktoranda na projektu) za doktoranda za kojeg postoji mogućnost da se zaposli putem natječaja „Projekt razvoja karijere mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti” na sljedećem natječajnom roku?
O: 1. U projektnoj dokumentaciji na engleskom jeziku financijske resurse potrebno je prikazati u eurima.
2. Navedeno je moguće, ali ne istodobno. Dakle, nije moguće predvidjeti u istoj godini dvije školarine.

P: Može li se režijski trošak (struja, voda) koji će biti neophodan za funkcioniranje nabavljene opreme i provođenje projekta navesti u posrednim troškovima?
O: Navedeno je moguće za istraživanja koja vode ka takvim povećanim troškovima i bit će predmet vrednovanja.

P: U tekstu natječaja se navodi da je projekt pogodan za istraživanja koja će rezultirati patentom, te u uputama za prijavitelje navodi se patent kao mogući deliverable. Troškovi patenta se ne navode nigdje kao prihvatljivi i neprihvatljivi.
Ukoliko možete pojasniti ako već stavim patent kao deliverables, da li je prihvatljivo zatražiti sredstva za pisanje i prijavu patenta?
O: Troškovi patentiranja ne mogu se prikazati u financijskom planu projekta.

P: Zanima me da li su sredstva za kategoriju Usluge financijskog plana ograničena?
O: Iznos potkategorije Usluga nije definiran natječajem. Prema Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini trošak usluga može činiti samo manji dio financijskoga plana te se očekuje da projektne aktivnosti provode članovi istraživačke grupe. Projektni prijedlozi za čije je provođenje nužan značajan trošak usluga neće se financirati ovim
Natječajem.

P: Prilikom konverzije HRK u eure (koje navodimo u obrascima na engleskom jeziku) da li da zaokružujemo brojeve ili ih ostavljamo na npr. dvije decimale (primjerice: 1000 HRK pretvaramo u 134,51 EUR ili 132 EUR)?
O: Pri konverziji kuna u eure potrebno je iznose zaokružiti na veći iznos.

4. 02. 2020.

P: 1. Možete li mi razjasniti razliku između istraživačke radionice koja je pod kategorijom Troškovi istraživanja (Upute str.12) i radionice u kategoriji Diseminacija i suradnja (Upute str. 14)?
2. Također, pod terensko istraživanje je napisano da uključuje prijevoz, smještaj i dnevnice za voditelje i suradnike (Upute str. 12). Ovdje se misli na suradnike koji nisu članovi istraživačke grupe ?
O: U kategoriji 1. Troškovi istraživanja Istraživačka radionica se odnosi na radionicu koja se organizira za članove istraživačke grupe u trajanju do najviše 7 dana, a organizira se na matičnoj organizaciji voditelja projekta s ciljem provedbe istraživačkih aktivnosti. U kategoriji 4. Troškovi usavršavanja, diseminacije i suradnje Organizacija skupova/konferencija/kongresa/radionica se odnosi na diseminaciju projektnih aktivnosti. Više o prihvatljivim troškovima navedenih radionica navedeno je u Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini.
2. U financijskom planu za uspostavni istraživački projekt moguće je planirati troškove za članove istraživačke grupe.

P: Predvidjela bih troškove printanja postera za doktoranda pri odlasku na konferenciju.
Jesu li ti troškovi opravdani?
Ako da, spadaju li u budžet za navedenu konferenciju ili ih trebam posebno dodati (i u koju kategoriju)?
O: Navedeni troškovi su prihvatljivi u okviru troškova konferencije unutar kategorije 4. Troškovi usavršavanja, diseminacije i suradnje.

P: U Uputama stoji da je za objavu radova s otvorenim pristupom dopuštena naknada u iznosu do 10000 kn po godini.
Ako je primjerice cijena objavljivanja rada u časopisu s otvorenim pristupom 13000 kn, je li moguće kombinirati pokrivanje troška objavljivanja takvog rada na način da se 10000 kn pokrije iz sredstava dodijeljenih od strane Zaklade, a preostalih 3000 kn iz primjerice vlastitih sredstava Fakulteta?
O: Da, moguće je.

7. 02. 2020.

P: 1. Mogu li se članu istraživačke grupe iz inozemstva pokriti troškovi pohađanja tečaja iz složenih statističkih analiza koje održava u Engleskoj?
2. Može li se iz sredstava projekta pokriti trošak simbolične naknade sudionicima istraživanja koji će dobrovoljno sudjelovati u istraživanja. Ukoliko se može pokriti, zanima nas u kojem iznosu je riječ?
3. Mogu li se isplaćivati honorari suradnicima na projektu?
4. Mogu li biti uključeni i/ili zaposleni vanjski konzultanti na projektu?
O: 1. Navedeno nije moguće. Članu istraživačke grupe iz inozemstva moguće je pokriti jedino troškove odlaska na konferencije u Hrvatskoj.
2. Ovakvi troškovi mogu biti prikazani kao posredni troškovi ako je riječ o longitudinalnom istraživanju ili vrsti istraživanja za koju je uobičajeno motiviranje sudionika. Prema uvjetima natječaja posredni troškovi mogu iznositi 10 % od ukupnih sredstava traženih od HRZZ-a te ih je potrebno dodatno pojasniti.
3. – 4. Prema uvjetima natječaja navedeno nije moguće.

P: U tekstu Natječaja za uspostavne projekte stoji:
– Najmanji broj članova istraživačke grupe jest tri (uključujući voditelja projekta i poslijedoktoranda ili doktoranda čije je zapošljavanje predviđeno predloženim financijskim planom). U prvoj godini grupu mogu činiti dva člana ako je planom predviđeno da će se grupa povećati radi ostvarivanja ciljeva projekta;
– Među prihvatljive troškove pripadaju: troškovi osoblja (zapošljavanje doktoranda ili poslijedoktoranda).
Da li je projekt prihvatljiv ukoliko se njime predvidi zapošljavanje jednog poslijedoktoranda iz sredstava uspostavnog projekta?
Zapošljavanje doktoranda bih predvidjela temeljem odvojenog natječaja Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, dakle, ne iz sredstava uspostavnog projekta.
O: Sve navedeno je prihvatljivo.

11. 02. 2020.

P: Imam pitanje vezano uz financiranja školarine za doktoranda. Planiram zapošljavanje jednog doktoranda i školarinu za tog doktoranda. Na projektu će kao suradnik biti prijavljen još jedan doktorand koji se neće zaposliti na projektu, ali mu je tema doktorata direktno vezana uz temu projekta. Može li se financirati plaćanje školarine i za taj drugi doktorat, ili bar dio školarine, kako bi poštovali pravilo da nemamo dvije školarine u istoj godini?
Konkretno, možemo li u prvoj godini platiti 20 000 kn školarine suradniku koji nije zaposlen na projektu, a u naredne tri godine doktorandu koji je zaposlen na projektu?
O: Iz sredstava projekta moguće je planirati trošak školarine za jednog doktoranda najviše do 20.000,00 kn godišnje i najdulje 3 godine. Tijekom trajanja projekta iz sredstava projekta nije nužno planirati školarinu za istog doktoranda.

P: U excel tablici Financijski plan, u rubrici 2.2. Školarina za doktoranda stoji da treba upisati naziv doktorskog studija i ustanovu zaposlenja doktoranda. Je li ovo ” ustanova zaposlenja doktoranda” greška? Treba li upisati ustanovu zaposlenja doktoranda ili ustanovu u kojoj će doktorand upisati doktorski studij?
O: Potrebno je upisati naziv organizacije gdje će doktorand upisati doktorski studij.

P: Da li se članu istraživačke skupine iz inozemne institucije može platiti trošak usavršavanja u inozemstvu? Znamo za odgovor koji se tiče konferencija, no nigdje se ne navode ograničenja za usavršavanje.
O: Za članove istraživačke grupe iz inozemstva nisu prihvatljivi troškovi usavršavanja u inozemstvu.

P: 1. Ako neke potkategorije nećemo koristiti, npr.: 1.4. Usluga, naziv vrste usluge za provođenje istraživanja, svaka grupa usluga unosi se kao zasebna stavka, STAVKA, Možemo li to izbrisati iz Financijskog plana ili da sve potkategorije ostavimo, iako je trošak 0 kuna? Ako ostaju, kako ih numeriramo – samo nastavljamo numeraciju (1.4.) odozgo, bez obzira što te potkategorije nemamo ili postoji neki drugi način?
2. Ako putujemo na konferencije u 3 ili 4 godini projekta, trebamo li sada dostaviti i informativne ponude npr. s Booking.com za smještaj ili Croatia Airlines za avio-karte ili je dovoljno da upišem okvirne cijene? Zanima me što će se desiti ako se cijene promijene, tj. hoće li se u tom slučaju očekivati da ustanova snosi razliku troškova ili će to biti moguće dogovoriti za Zakladom?
3. U sklopu projekta htjeli bismo nabaviti laboratorijski sudoper – u prošlom natječaju su me uputili da to navedem pod Troškove opreme – Nova oprema, je li isto tako i u ovom natječaju tj. gdje točno mogu navesti taj trošak?
O: 1. Stavku, za koju nije planiran trošak, nije dopušteno brisati iz financijskog plana i potrebno ju je numerirati prvom sljedećom slobodnom brojčanom oznakom kao što je navedeno u podnožju financijskog plana pod „VAŽNO“.
2. Za odlazak na planirane konferencije nije potrebno dostavljati informativne ponude. Tijekom provedbe projekta voditelj projekta samostalno može prenamijeniti troškove unutar 20 % ukupne rate za izvještajno razdoblje, a u slučaju značajnih promjena projekta Zakladi se može uputiti Zahtjev za izmjenu radnog i financijskog plana.
3. Navedeni troškovi za opremanje laboratorija mogu se planirati u kategoriji 3. Oprema.

14. 02. 2020.

P: Koji broj unosimo u excel budget-u financijskog plana projekata gdje piše navesti broj? Odnosi li se to na broj CALL ID recimo kod sebe vidim ovaj broj za svoj projekt kojeg pripremam /unosim UIP-2020-02-(uklonjena šifra projekta)?
O: Točno, unosite broj koji je vezan uz Vaš projektni prijedlog u EPP sustavu, u pitanju označen s XXXX, a koji slijedi nakon specifikacije vrste i broja natječaja UIP-2020-02.

P: Možete li mi konkretnije odgovoriti što je sve moguće platiti članovima istraživačke skupine koji su iz inozemstva – može li se za njih platiti materijal za istraživanje, usluge i koji tip usluga, terenska istraživanja u njihovim državama čija je svrha uzimanje uzoraka, istraživačka radionica i gdje (RH i/ili inozemstvo), manja oprema, servis i nadogradnja opreme, usavršavanja i gdje (RH i/ili inozemstvo), odlasci na konferencije samo u RH ili i drugdje, te odlazak na završnu radionicu projekta u RH?
O: Članovima istraživačke grupe iz inozemstva moguće je pokriti sudjelovanje na istraživačkoj radionici u RH, dolazak na radne sastanke na matičnoj organizaciji voditelja projekta, dolazak na konferenciju u RH te dolazak na završnu radionicu projekta.

18. 02. 2020.

P: 1. U sklopu projekta planira se nabava opreme za koju je potrebna edukacija od strane proizvođača. Da li je u sklopu projekta prihvatljiv trošak honorara instruktora i putni troškovi koji nisu uključeni u cijenu opreme? Ako je moguća, u koju kategoriju ulazi navedeni trošak?
2. Da li se trošak objave natječaja za zapošljavanje smatra prihvatljivim posrednim troškom?
3. Da li se trošak osiguranja opreme (obavezan prema zakonu i pravilnicima) koja će se kupiti na projektu smatra prihvatljivim posrednim troškom?
O: 1. Navedene troškove moguće je navesti u okviru potkategorije usluga. Opravdanost troškova predmet je vrednovanja.
2. i 3. Navedeni troškovi nisu prihvatljivi i ne se mogu planirati u okviru posrednih troškova.

P: 1. Prema uputama, pri ispunjavanju financijskog plana, u fusnoti 11 piše da je nabavka računala moguća samo za novozaposlene doktorande i/ili poslijedoktorande. Znači li to da je moguće kao stavku u financijski plan, pod troškovi opreme, nova oprema, unijeti nabava novog stolnog i prijenosnog računala za doktoranda?
2. Školarina na Doktorskom studiju poslovne ekonomije i ekonomije na EFZG iznosi 121.500kn. Prema riječima voditeljice službe, školarina se možete platiti u tri rate, pri čemu je prvu ratu potrebno platiti prilikom upisa, što znači da su to tri rate po 40.500kn. Međutim, u uputama na stranici 12 piše sljedeće: školarina za jednog doktoranda (najviše do 20.000kn godišnje, najdulje 3 godine). Može li se onda iz projekta platiti taj cijeli iznos školarine ili ne?
O: 1. Moguće je jednog od navedenog.
2. Ne, iznos troška školarine moguće je planirati u skladu s Uputama.

P: Vezano za prihvatljivost troškova, u planu projekta je nabava uređaja za CHN analizu, za koji je potrebno imati dovod plinova helija i kisika. Može li se u financijski plan predvidjeti troškove razvoda cijevi za plinove? To bi spadalo u instalaciju uređaja do pune funkcionalnosti i ne uključuje građevinske radove.
O: Navedene troškove moguće je planirati u okviru troškova nabave uređaja.

P: Da li se pod troškovima školarine za doktoranda podrazumijevaju i putni troškovi zbog putovanja doktoranda do mjesta pohađanja doktorskog studija (javni prijevoz ili vlastiti automobil), pripadni troškovi smještaja s doručkom i dnevnice?
O: Ne, trošak školarine obuhvaća iznos školarine doktorskog studija.

P: U sklopu ove kategorije, navedeno je da ”Najveći iznos ove kategorije je 70.000,00 kuna godišnje, odnosno 105.000,00 kuna za razdoblje od 18 mjeseci”. To podrazumijeva da je odlazak na konferencije predviđen samo za period unutar 1.5 godina? To se odnosi na bilo kojih 1.5 godine unutar trajanja projekta?
O: Najveći iznos kategorije 4. Troškovi usavršavanja, diseminacije i suradnje je 70.000,00 kn za svaku godinu uspostavnog istraživačkog projekta. Financijski plan za uspostavne istraživačke projekte planira se u 5 razdoblja po 12 mjeseci.

P: Molim vas odgovor na pitanje u koju potkategoriju i stavku prikazati poštanske troškove slanja materijala u RH i u inozemstvo, a vezani su za troškove istraživanja tj. dostavu materijala drugim članovima istraživačke skupine?
O: Navedene troškove je moguće prikazati u okviru kategorije 1. Materijalni troškovi

21. 02. 2020.

P: 1. Da li treba specificirati datume/mjesece odlaska na terenska istraživanja u financijskom planu?
2. Gdje se u financijskom planu treba navesti nabavka novog softwera?
O: 1. Navedeno nije potrebno specificirati.
2. Navedeni trošak moguće je navesti u okviru kategorije 1. Materijalni troškovi.

P: Zanima me postoji li ograničenje financijskih sredstava vezano uz nabavku Opreme u Uspostavnom istraživačkom projektu?
P: Da li u financijskom planu postoji limit za troškove kategorije Nove opreme i ako da, koliko je maksimalan iznos?
O:. Gornja granica za nabavku pojedinačnog komada opreme je 400.000,00 kn. Ukupan iznos sredstava u kategoriji 3. Oprema nije ograničen.

P: U Uputama za prijavitelje navedeno je da ”Najveći iznos ove kategorije je 70.000,00 kuna godišnje, odnosno 105.000,00 kuna za razdoblje od 18 mjeseci).”.
Da li se pod time podrazumijeva da se konkretno u prvoj i trećoj godini trajanja projekta ide na konferencije u svrhu diseminacije rezultata, a u drugoj i četvrtoj godini da se publiciraju članci u časopisima koji naplaćuju troškove obrade? Pitam radi navedenog perioda od 18 mjeseci, odnosno godine dana.
O: Iznos koji navodite odnosi se na Istraživačke projekte. Najveći iznos kategorije 4. Troškovi usavršavanja, diseminacije i suradnje je 70.000,00 kn za svaku godinu uspostavnog istraživačkog projekta. Financijski plan za uspostavne istraživačke projekte planira se u 5 razdoblja po 12 mjeseci. Diseminacijske aktivnosti za svako razdoblje projekta nisu definirane, ali trebaju biti u skladu s planiranim rezultatima projekta.

P: U Podkategoriji ”Odlasci na skupove/konferencije/kongrese, POTKATEGORIJA”, predviđen je dosta detaljni opis u kojemu se traži naziv konferencije, mjesto održavanja,… U dosta velikom broju slučajeva konferencije se najavljuju, pripremaju i održavaju unutar jedne godine, zna doći i do odgode ili čak i odgađanja konferencije, a jako teško je i predvidjeti odlazak na neku konferenciju koja se održava redovito (npr. IWA, Elsevier i sl.).
Da li se ovdje općenito može napisati o vrsti konferencije gdje bi se išlo, barem kontinent, tema konferencije ili striktno sve što je navedeno u Excel obrascu?
O: U financijskom planu za troškove odlazaka na skupove/konferencije/kongrese potrebno je specificirati vrste troškova koji se planiraju pokriti iz sredstava projekta i broj osoba koji će ići na skupove/konferencije/kongrese. prilikom prijave na natječaj. Dovoljno je navesti okvirno na koje se konferencije planira ići (međunarodne ili nacionalne) i predvidjeti troškove.