20. 12. 2019.

P: Vezano za postavljenje ciljeva (objectives), Objective 1, recite da li se uspostavljanje istraživačke grupe definira u prvom mjesecu projekta kao prva aktivnost ili kad se zaposli recimo PhD? Sto se može navesti kao deliverable te aktivnosti – uspostava istraživačke grupe? Može li se kao druge aktivnosti staviti zapošljavanje phd studenta i eventualno treća aktivnost prijava na buduće projekte? Ostali objectivi su istraživački i u njih bih istraživačke aktivnosti uz nabavu opreme i diseminacijske aktivnosti. Da li je to opravdano ovako?
O: Uspostava istraživačke grupe očekuje se tijekom prve godine projekta, a obično je taj cilj vezan za zapošljavanje doktoranda i poslijedoktoranda.
Prijava na programe EU i ostale kompetitivne istraživačke natječaje očekuje se tijekom provedbe projekta, a posebice u posljednja dva razdoblja provedbe projekta. Osim istraživačkih ciljeva, u radnom planu mogu se navesti i ova dva cilja.
Obrazac Radni plan izmijenjen je u odnosu na prethodne natječaje. U retku ispod rezultata potrebno je obrazložiti i povezati tražena sredstva za ključne istraživačke aktivnosti koristeći se oznakama iz financijskog plana povezujući ih s planiranim rezultatima. Molimo pogledati Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini.

10. 01. 2020.

P: Obrazac je promijenjen u odnosu na prethodne natječaje.
U uputama piše da se ne navode rezultati “deliverable” koji se odnosi tipa na nabavljenu opremu, zaposlenog doktoranda. A s druge strane trebaju se povezati rezultati iz prijavnog obrasca i financijskog plana s radnim planom. Možete li bit malo jasniji. Znači li to onda da u radni plan pišemo samo rezultate koji se odnose na istraživanje, a da “zanemarimo” ostale rezultate u financijskom planu?
O: U Radni plan treba navesti znanstveno-istraživačke rezultate kao i rezultate vezane za obvezne ciljeve uspostavnog istraživačkog projekta – „Uspostavljena istraživačka grupa i/ili laboratorij“ i Prijavljeni projektni prijedlozi istraživačke grupe na druge izvore financiranja“.
U radnom planu se ne navode administrativno-tehničke aktivnosti poput nabavke opreme, raspisivanja natječaja za zapošljavanje, pisanja izvješća i sl.
U financijskom planu se ne prikazuju rezultati već troškovi projekta. Radni plan potrebno je povezati sa financijskim planom i pojasniti troškove koji su povezani s pojedinim rezultatima. Trošak, npr. nabavljene opreme (navesti stavke financijskog plana) za novog doktoranda koji se navodi u financijskom planu povezuje se s rezultatima cilja uspostavljena istraživačka grupa.

P: 1. Čitajući “Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost” uočio sam izmjene u obrascu “Radni plan”, gdje je navedeno da se planirani rezultati trebaju povezati s oznakama iz financijskog plana. Mogu li se u ovom obrascu kao oznake iz financijskog plana koristiti stavke financijskog plana, npr. 1.1, 1.2, itd.? Treba li navesti samo broj ili cijeli opis pojedinog troška?
2. Treba li u radnom planu navesti aktivnosti i kontrolne točke (milestones), kao što je to bio slučaj u prethodnim obrascima? Ako je to potrebno, gdje se mogu navesti ovi podaci?
3. S obzirom da se obrazac “Radni plan” sada sastoji od 5 razdoblja u kojem se za svako razdoblje navode rezultati D1, D2 itd., kako označiti pojedini rezultat u financijskom planu? Odnosi li se “oznaka iz radnog plana D4.4” koju ste naveli kao primjer na stranici 11 u Uputama na 4. rezultat iz 4. projektnog razdoblja? Možete li pojasniti na što se odnosi prvi, a na što drugi broj?
O: 1. U radnom planu potrebno je obrazložiti i povezati tražena sredstva za ključne istraživačke aktivnosti koristeći oznake iz financijskog plana (npr. 1.1., 1.2. itd.) povezujući ih s planiranim rezultatima. Dovoljno je navesti numeraciju stavki iz financijskog plana.
2. Na mrežnoj stranici Zaklade dostupan je obrazac Radni plan koji se ispunjava sukladno Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020.
3. U financijskom planu nije potrebno navoditi stavke radnog plana.

P: U kraćim uputama o obaveznoj dokumentaciji navodi se radni plan, s točkama provjere koje se ne spominju u obrascu radnog plana. Da li ih ne treba onda navoditi?
O: U obrascu Radni plan ne navode se točke provjere.

17. 01. 2020.

P: Imam nedoumicu oko ispunjavanja Radnog plana. U prošlogodišnjem natječaju za Uspostavne projekte eksplicitno je pisalo u Uputama za prijavitelje da Radni plan treba imati dva obavezna cilja: Uspostavljena istraživačka grupa i Prijavljeni projektni prijedlozi na druge izvore financiranja. U ovom godišnjem Natječaju u Uputama nema te stavke. Međutim u odgovorima iz 10. siječnja 2020. pišete: U Radni plan treba navesti znanstveno-istraživačke rezultate kao i rezultate vezane za obvezne ciljeve uspostavnog istraživačkog projekta – „Uspostavljena istraživačka grupa i/ili laboratorij“ i Prijavljeni projektni prijedlozi istraživačke grupe na druge izvore financiranja“. Da li onda i ove godine postoje obavezni ciljevi u Radnom planu ili ne?
O: Projektni prijedlog prijavljen na natječaj UIP-2020-02 treba uključivati dva obavezna cilja Uspostavnog istraživačkog projekta, uspostavljanje istraživačke grupe i/ili laboratorija i prijavljeni projektni prijedlozi istraživačke grupe na druge izvore financiranja.

21. 01. 2020.

P: Koja je veza između Obrazac Radni plan; i odjeljka e. Radni plan u Prijavnom obrascu?
Konkretno, trebaju li u oba dijela biti isti Ciljevi, numerirani na isti način, to jest: treba li cilj O1 iz Radnog plana odgovarati cilju navedenom pod O1 u odjeljku e. Radni plan u Prijavnom obrascu?
Zbunjuje me opis ciljeva, u obrascu Radni plan idu i ciljevi zapošljavanja i prijave novih projekata, dok je u odjeljku e. Radni plan u Prijavnom obrascu navedeno da se napisu “znanstveni ciljevi” pa mi se čini da su ciljevi različiti i da ih mogu različito numerirati.
O: U Radnom planu trebaju biti navedeni ciljevi iz Prijavnog obrasca. U Prijavni obrazac i u Radni plan treba navesti znanstvene ciljeve kao i obvezene ciljeve uspostavnog istraživačkog projekta – „Uspostavljena istraživačka grupa i/ili laboratorij“ i Prijavljeni projektni prijedlozi istraživačke grupe na druge izvore financiranja“.

24. 01. 2020.

P: P1: Da li bilo prikladno da u radnom planu pišemo listu ciljeva (objectives) prema razdoblju u kojem se realiziraju, a ne da ih sve popišemo na početku? Npr. ako će se aktivnosti potrebne za realizaciju nekih ciljeva raditi prve dvije godine, a preostali ciljevi će se realizirati kroz aktivnosti od 3. do 5. godine projekta? Možemo li u tom slučaju u tablicu radnog plana stavljati npr. O1 i O2 iznad 1. i 2. perioda projekta, a O3, O4 itd. iznad trećeg perioda projekta itd. (ili tome slično)?
P2: Ako znanstvene ciljeve označavamo s O1, O2 itd. (ako smo ih tako označavali u prijavi projekta), da li “administrativne ciljeve” poput uspostavljanja nove istraživačke grupe i sl. možemo označiti drugačije (da se odmah uoče razlike među tim ciljevima)? Ako možemo, imate li kakvu preporuku za to?
O: 1. Radni plan je potrebno ispuniti prema predlošku. Na prvoj stranici navode se znanstveni ciljevi projekta koji se planiraju ostvariti za vrijeme trajanja projekta.
2. Ciljeve uspostavnog istraživačkog projekta u Radnom planu potrebno je označiti oznakom O a jedan od cilja je i uspostava nove istraživačke grupe .

P: U dijelu gdje se objašnjava radni plan navodi se da radni plan treba biti do 5 stranica. Kako je u prošlom prijavnom roku to bilo do maksimalno 20 stranica, samo provjeravamo – sada je samo 5 stranica?
O: Radni plan može imati 5 stranica i više ne sadrži popis aktivnosti svaki planirani rezultat.

28. 01. 2020.

P: Može li se u radni plan pisati analiza koja će se obaviti na partner instituciji, a koja neće biti naplaćena?
O: Analiza koja će se obaviti na suradnoj organizaciji, a nužna je za ostvarenje određenog rezultata, može se opisati u rubrici ispod planiranih rezultata za svako pojedino razdoblje.

P: Možete li mi, molim Vas, objasniti odgovor od 24.01. o radnom planu – Radni plan može imati 5 stranica i više ne sadrži popis aktivnosti svaki planirani rezultat. Dakle može imati vise od 5 stranica?
O: Radni plan može imati do pet stranica.

31. 01. 2020.

P: 1. Podrazumijeva li jedno razdoblje period od jedne godine ili npr. 1. razdoblje može trajati 6 mjeseci, 2. razdoblje 2 godine i tako dalje.
2. Na stranici 16 Uputa za prijavitelje piše “da se radni plan treba sastojati od podataka o vremenu postizanja rezultata”, molim Vas da definirate gdje trebamo navesti vrijeme postizanja rezultata?
3. Treba li “Diseminacija rezultata projekta” biti jedan zasebni cilj projekta ili plan diseminacije rezultata treba provesti kroz cijeli radni plan?
O: 1. Jedno razdoblje podrazumijeva period od 12 mjeseci.
2. Planirani mjesec ostvarenja rezultata ne navodi se u Radnom planu.
3. Diseminacija rezultata nije cilj projekta. U Radnom planu potrebno je prikazati rezultate diseminacijskih aktivnosti za svako razdoblje projekta, ako je primjenjivo. Molimo pogledati primjere ciljeva i rezultata u Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga.

7. 02. 2020.

P: U vezi radnoga plana, navodi se limit od 4000 karaktera. Da li se to odnosi na limit jednoga rezultata (deliverable) ili na limit cijeloga razdoblja? Je li to 4000 “with spaces” ili “without spaces”?
O: Ograničenje od 4000 znakova odnosi se na rubriku u kojoj je potrebno opisati povezanost istraživačkih aktivnosti i traženih resursa za svako razdoblje projekta zasebno te na broj znakova bez razmaka.

11. 02. 2020.

P: S obzirom na Primjer ispunjavanja radnog plana iz “Uputa za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini”, htio bih provjeriti navodi li se sudjelovanje na konferencijama kao zaseban rezultat? Ako je odgovor ne, možete li mi reći u kojem se dijelu prijavne dokumentacije, pored Financijskog plana, treba navesti sudjelovanje na konferencijama?
O: Diseminacija se u radnom planu navodi u polju ispod navedenih rezultata za svako izvještajno razdoblje. Molimo pogledati primjere ciljeva i rezultata u Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini (str. 17.).

18. 02. 2020.

P: U vezi izrade Radnog plana za Uspostavne istraživačke porojekte, zanima me sljedeće:
 1. Smije li se obrisati tekst rubrike gdje je potrebno opisati istraživačke aktivnosti i povezati ih sa financijskim planom i rezultatima (Dakle, tekst: „Molimo obrazložite i povežite tražena sredstva….“)?
 2. Piše li se plan diseminacije skupno, nakon tablice Radnog plana, ili se plan disiminacije opisuje za svako razdoblje pojedinačno, unutar rubrike gdje je potrebno opisati istraživačke aktivnosti i povezati ih sa financijskim planom i rezultatima (rubrika s najviše 4000 znakova)?
O1: Opis rubrike u Radnom planu nije moguće brisati.
O2: Plan diseminacije treba biti vidljiv u planiranim rezultatima u radnome planu za svako razdoblje projekta.

P1: Ako smo u Radnom planu jednu financijsku stavku objasnili u npr. 1. razdoblju, a ona se proteže kroz još nekoliko sljedećih razdoblja (npr. servisiranje opreme kroz 3 godine od ukupnih 5 godina trajanja projekta), trebamo li ponavljati objašnjenje u svakom razdoblju ili je dovoljno jednom napisati objašnjenje i samo tu povezati stavku iz financijskog plana s radnim planom, bez obzira što se ista stavka ponavlja i u sljedećim razdobljima ili je bolje u svakom razdoblju ponoviti objašnjenje?
P2: U odgovoru od 11.02. o Radnom planu i diseminaciji pišete da se diseminacija navodi u polju ispod navedenih rezultata za svako izvještajno razdoblje, ako je primjenjivo. Možete ljubazno Vas molim to još malo pojasniti – to znači da u Radnom planu ispod svakog razdoblja (ili razdoblja u kojem je to primjenjivo) ispod obrazloženja zatraženih sredstava i njihovog povezivanja s financijskim planom trebamo dodati podnaslov Plan diseminacije i objavljivanja i tu opisati planirane publikacije, uključujući kvartile časopisa? Malo je nejasno jer u uputama ovo ne spada u tablicu, barem se tako čini. Da li onda Plan diseminacije ulazi u ovaj broj od 4000 dozvoljenih znakova ili se tih 4000 znakova odnosi samo na povezivanje rezultata iz radnog plana s financijskim planom?
P3: U diseminaciju rezultata inače ulaze i odlasci na konferencije, pisanje diplomskih radova, ali i prezentacija rezultata javnosti na različitim simpozijima. S obzirom da ste u opisu plana diseminacije i objavljivanja naveli samo publikacije, htjela sam provjeriti da li u planu diseminacije trebamo pisati isključivo o znanstvenim publikacijama ili je moguće uključiti i ostale diseminacijske aktivnosti? Jasno da ne možete opisati svaku sitnicu u uputama, zato bih radije provjerila detalje.
O1: Troškove je potrebno povezati s aktivnostima za svako razdoblje zasebno.
O2: Plan diseminacije treba biti vidljiv u planiranim rezultatima u radnome planu. Ograničenje od 4000 znakova odnosi se na opis povezanosti aktivnosti traženih resursa.
O3: Plan diseminacije treba obuhvaćati sve rezultate proizašle iz diseminacijskih aktivnosti.

21. 02. 2020.

P: Da li treba uključiti nabavu nove računalne opreme za doktoranda/poslijedoktoranda u radni plan (rezultate, aktivnosti)?
O: Navedene aktivnosti mogu se navesti u rubrici ispod istraživačkih rezultata u kojoj se opisuje povezanost aktivnosti i traženih sredstava iz financijskog plana.