10. 01. 2020.

P: Pitanje vezano uz obrazac za ponovnu prijavu. Završno vrednovanje panela dano je na hrvatskom jeziku. Znači li to da je kod obrazaca ponovne prijave na engleskom jeziku potrebno prevesti komentare završnog vrednovanja panela?
Također, navode li se i pozitivni komentari ili samo komentari vezani uz izmjene projekta?
O: Obrazac Ponovljena prijava potrebno je dostaviti samo na hrvatskom jeziku. U obrascu je potrebno navesti komentare panela i/ili recenzenata, odnosno njihove prijedloge o doradi projekta te pojasniti kako su isti implementirani u ponovnu prijavu.

P: Imamo upit vezano za pismo potpore institucije.
Piše da opremu koja postoji na instituciji povežemo s Šestar bazom.
Koliko vidim neka od naše opreme nije u toj bazi. Što to znači, da trebamo zatražiti od njih da tu opremu uvrste u svoju bazu, ili je dovoljno da navedemo opremu koju imamo na instituciji?
O: Sva oprema koja će biti na raspolaganju za potrebe provođenja projektnih aktivnosti treba biti navedena u obrascu Potpora organizacije te je očekivanje HRZZ-a da je glavna oprema za provedbu istraživanja navedena i u bazi Šestar.

P: Treba li uz svaki uređaj (opremu) koji je za provedbu projekta dostupan na organizaciji navesti u obrascu poveznicu na Šestar ili je dovoljno samo staviti poveznicu na stranicu gdje je popisana sva oprema naše ustanove koja je upisana (može se izlistati na Šestaru u kategoriji Napredno pretraživanje > Ustanova) ili je moguće možda samo navesti Šestar ID nekog uređaja?
O: U obrazac potpora organizacije navodi se oprema koja se koristi za provedbu projektnog prijedloga. Potrebno je dostaviti poveznicu na opremu koje će se koristiti za provedbu projekta.

P: 1. U slučaju da su znanstvenici trenutno zaposleni kao post-doktorandi na HRZZ projektu koji završava krajem 2020 godine, te trenutno ne znaju gdje će biti zaposleni od 2021, da li oni trebaju u pismu namjere tražiti potpis čelnika trenutne matične organizacije, iako će ugovor o radu na toj organizaciji završiti prije nego bi novi projekt, ako bude odobren, mogao započeti?
2. Da li pisma namjere s originalnim potpisima moraju biti dvojezična?
O: 1. Pismo namjere potpisuje čelnik organizacije na kojoj je istraživač zaposlen prilikom prijave na natječaj.
2. Pisma namjere potrebno je dostaviti na hrvatskom i engleskom jeziku. Iznimka su pisma potpore za inozemne znanstvenike koja mogu biti samo na engleskom jeziku.

14. 01. 2020.

P: 1. Opisujemo li predlagatelja projekta u dijelovima Prijavnog obrasca:
Cjelina C – istraživačka grupa – tablica i Dio a. Istraživačka grupa
2. Treba li zadržati ili se mogu izbrisati upute za popunjavanje rubrika (obzirom da zauzimaju mnogo prostora), npr.
Dio g. Resursi (opišite troškove predloženog projekta u HRK, uključujući i resurse koje za potrebe istraživanja na raspolaganje daje organizacija.
Navedite sve dodatne izvore financiranja. Opišite traženi proračun projekta, povezujući stavke iz financijskog plana sa pripadajućim ciljevima i rezultatima te aktivnostima koje obuhvaćaju navedene stavke.
Objasnite sve stavke financijskog plana, a proračun treba biti točan i jasno razrađen. Navedite postotak radnog vremena kojega će predlagatelj posvetiti provedbi projektnog prijedloga.)
Napomena: Kako bi se panelima za vrednovanje olakšala procjena resursa, u opisu resursa trebaju se prikazati podaci navedeni u financijskome planu s oznakama kategorija, potkategorija i stavki iz financijskog plana.
O: 1. Informacije o predlagatelju projektnog prijedloga potrebno je navesti u cjelini A Predlagatelj projektnog prijedloga.
2. Opis kategorija u Prijavom obrascu treba ostati nepromijenjen.

P: Prošireni sažetak je limitiran na svega 4 stranice (ne brojeći cover). U odnosu na prethodne natječaje pogledali smo kako je izgledao isti obrazac novi i znači prethodni. Naime u ovom “novom” obrascu na kraju je sada stavljen dio “
“Resources (Describe the required project budget, linking the items in the financial plan to the related objectives and results, and the activities that include those items. Explain all items of the financial plan; the budget should be accurate and clearly elaborated. Indicate the percentage of working hours that the applicant will devote to the implementation of the project proposal).”
Kad pogledamo koliko ima pitanja i s obzirom da se ovaj dio zapravo odnosi na budget koji je detaljno opisan u aplikacijskom obrascu (sekcija g), u financijskom planu i radnom planu, nije nam jasno kako sada opet stisnuti sve naše odgovore u te 4 stranice, a pitanja je kad pogledate sve skupa jako puno. U tom zadnjem paragrafu koji se odnosi i koji je sada uključen u Prošireni sažetak napisano je da se detaljno navedu svi troškovi i povežu s aktivnostima, rezultatima kako je navedeno u aplikacijskom obrascu, radnom planu i excel tablici budgeta. Molimo Vas da nam pomognete jer mi smo pokušali sve stisnuti međutim kad tražite da se Resources pišu detaljno jednostavno ne stane u tako ograničenom prostoru. Možete li dopustiti da taj “novi” dio koji je umetnut u tablicu a nije bio na prethodnim natječajima od strane HRZZ, a odnosi se na Resources, da nam dopustite koju stranicu više (2-3?).
O: Vrednovanje u prvom krugu provodi se temeljem obrasca Prošireni sažetak u kojem ne trebaju biti navedeni svi već samo najvažniji podatci o projektnom prijedlogu.
Prošireni sažetak projektnoga prijedloga može sadržavati najviše četiri stranice isključujući naslovnu stranicu. Pitanje koje se odnosi na resurse u ovom obrascu uključuju opis glavnih kategorija istraživačkih troškova i njihove povezanosti s aktivnostima i rezultatima dakle nije potrebno ulaziti u detalje. Detaljniji opis potrebno je prikazati u Prijavnom obrascu.

P: Zanima me koje obrasce je potrebno ispunjavati kod ponovljene prijave – sve ili samo one u kojima smo načinili izmjene? Također, da li je kod ponovljene prijave potrebno iznova popunjavati i ovjeravati obrasce poput Potpore organizacije ili Pisma namjere za suradnike koji nisu zaposleni na organizaciji prijavitelju?
O: Projektna dokumentacija s prethodnog natječajnog roka nije važeća prilikom prijave na novi natječajni rok. Prilikom ponovljene prijave projektnog prijedloga potrebno je dostaviti svu traženu dokumentaciju u skladu s uvjetima natječaja UIP-2020-02.

17. 01. 2020.

P: Je li u popisu postignuća prihvatljivo navođenje radova u tisku (prihvaćeni, ali časopis/zbornik nije još tiskan) ukoliko se smatraju bitnima s obzirom na temu projektnog prijedloga?
O: U popis postignuća moguće je navesti rad koji je prihvaćen za objavu. U tom slučaju potrebno je dostaviti potvrdu uredništva časopisa o prihvaćanju rada za objavu.

P: Je li dopušteno u petogodišnji popis postignuća uvrstiti rad koji je poslan i/ili je u postupku objavljivanja u časopisu s međunarodnom recenzijom?
Ako to nije moguće, gdje se ovaj podatak može navesti?
O: Rad koji je u postupku recenzije ne može se uvrstiti u popis postignuća, no rad koji je u postupku objavljivanja (prihvaćen za objavljivanje) moguće je navesti u popisu postignuća uz dostavu potvrde uredništva časopisa o prihvaćanju rada za objavu.

P: Javljam Vam se pitanjem u vezi strukture prijavnih obrazaca (i hrv. i engl. verzija):
Pod Section e. Work Plan / Dio e. Radni plan su navedeni d1. Objectives / d1. Ciljevi itd. Pretp. da je riječ o pogrešci (zamjena e s d). Da li možemo sami u oba obrasca izmijeniti d1, d2 i d3 u e1, e2 i e3
P: Molila bih za pojašnjenje za prijavni obrazac (hrv i eng verzija).
Nije nam jasno zašto postoje paragrafi naslovljeni: d1, d2, d3 u sklopu Dio e. Radni plan? Logika nam nalaže da bi se paragrafi trebali označiti sa slovom e, kao e1, e2, e3? Dio d. postoji prethodno i odnosi se na učinak istraživanja. Ovako stoji u obrascu:
Dio e. Radni plan (U ovom dijelu projektnog prijedloga treba biti jasno vidljivo kako će se ostvariti planirani ciljevi projekte. Opišite pristup istraživanju; ciljeve predloženog istraživanja, rezultate i njihovu povezanost s resursima slijedeći predloženu strukturu.)
d1. Ciljevi (navedite i opišite znanstvene ciljeve predloženog istraživanja.)
d2. Očekivani rezultati (opišite planirane rezultate za svaki istraživački cilj.)
d3. Opišite potencijalne rizike predloženog istraživanja te plan postupanja u slučaju navedenih rizika.
O: U Prijavnom obrascu potrebno je izmijeniti oznake u kategoriji Dio e. Radni plan – e1. Ciljevi, e2. Očekivani rezultati i e3. Opišite potencijalne rizike predloženog istraživanja te plan postupanja u slučaju navedenih rizika.

P: 1. U Uputama u dijelu koji se tiče potpore organizacije stoji: “U potpori organizacije nužno je navesti opremu koja se planira nabaviti projektom. Čelnik potpisom izjave jamči da istovjetna oprema ne postoji na organizaciji” Ono što mi nije jasno je na koju se to opremu odnosi? Znači li to ako imamo u firmi fluorometar(vrijednost oko 40 000kn) koja se koristi u drugom, dislociranom laboratoriju u istoj firmi, da za potrebe projekta ne možemo predvidjeti trošak nabave još jednog?
2. Jesu li loggeri koji se koriste za praćenje ptica spadaju u opremu ili potrošni materijal? Naime, teoretski oni jesu oprema, ali jednom kad ih stavite na ptice ne možete ih, u pravilu, više koristiti te su na taj način potrošni?
3. Ne mogu nigdje naći koja oprema se sve upisuje u Šestar. Pretpostavljam da se ne treba upisivati mikropipete i takvu ostalu jeftinu opremu.. Postoji li neki cut off u vrijednosti opreme?
P: Koja oprema treba biti prijavljena u bazu Šestar: sva oprema navedena u obrascu Potpora organizacije (to je sugerirano u Uputama za prijavitelje, str. 4); glavna oprema za provedbu istraživanja (kao što ste odgovorili 10.01.2020.) ili oprema čija vrijednost prelazi 400.000 kn (baza Šestar je zamišljena za takvu opremu)?
O: 1. Iz potpore organizacije treba biti vidljivo koja oprema se stavlja na raspolaganje projektnom timu kao i opremu koja se planira nabaviti sredstvima projekta kako bi se tijekom vrednovanja mogli utvrditi uvjeti za provedbu projektnog prijedloga. Ako na matičnoj organizaciji postoji oprema koja je potrebna za provođenje projektnih aktivnosti, istu je nužno navesti u potpori organizacije, stoga nabavka iste opreme nije prihvatljiva. Odnosno ukoliko se radi o opremi koja već postoji potrebno je pojasniti zašto se nabavlja nova.
2. Navedeni uređaj može se smatrati potrošnim materijalom.
3. U bazi Šestar trebalo bi navesti svu opremu koja je navedena u obrascu Potpora organizacije. Međutim, u potpori organizacije potrebno je navesti i opremu na organizaciji koja iz nekog razloga nije u bazi Šestar, a potrebna je za provedbu istraživanja.
Sitnu opremu poput mikropipeta nije potrebno upisati u bazu Šestar.

21. 01. 2020.

P: 1. U Natječaju za UIP 2020 piše kako se prvi krug vrednovanja temelji na tekstu Prošireni sažetak te radnog i financijskog plana. (CV nije naveden)!
U Kriterijima za vrednovanje projektnog prijedloga u prvom krugu navedeni su pojedini kriteriji za procjenu predlagatelja, za koje nije predviđeno u Proširenom sažetku da se navedu. Pa me zanima može li se u Prošireni sažetak uz: 
“Popis postignuća (Track-record) voditelja projekta (najviše 1 stranica), uključujući:
1. Pet publikacija u posljednjih 5 godina: radovi u međunarodnim recenziranim znanstvenim časopisima uz pripadajuće poveznice, poglavlja u knjigama, radovi s konferencija, monografije, itd.
2. Publikacije kojima se pokazuje samostalnost u istraživanju;
3. Publikacije nastale za vrijeme izrade doktorata i broj citata;
4. Priopćenja s konferencija i/ili monografije;
5. Poslijedoktorska izobrazba u inozemstvu; /
6. Dosadašnje sudjelovanje na HRZZ projektima (navedite projektni prijedlog, poveznicu i status (D/P/suradnik)
7. Pozvana predavanja na međunarodne konferencije i/ili ljetne škole;”
Nadodati i ostali kriteriji koji su važni za vrednovanje predlagatelja, kao što je: mentorstvo diplomskih radova i sl.?
2. Također, u proširenom sažetku navodi se: “6. Dosadašnje sudjelovanje na HRZZ projektima (navedite projektni prijedlog, poveznicu i status (D/P/suradnik)“, dok u obrascu za vrednovanje stoji: „dosadašnje uspješne prijave na natječaje za poslijedoktorsku istraživačku stipendiju ili istraživački projekt“ , pa me zanima mogu li se u Proširenom sažetku na navedeno mjesto uz HRZZ projekte navoditi sudjelovanja/ vođenja i na drugim međunarodnim i ili hrvatskim projektima.
Ili evaluatori navedeno saznaju iz životopisa kandidata pa je potrebno u Životopis kandidata navesti sve traženo?
O: 1. Obrazac Prošireni sažetak je potrebno ispuniti prema zadanom predlošku koji se nalazi na mrežnoj stranici Zaklade. Svaki predlagatelj navodi informacije koje smatra važnima za svoju prijavu.
2. Životopis predlagatelja projekta je potrebno ispuniti prema zadanom predlošku koji se nalazi u Prijavnom obrascu.

P: U prijavnom obrascu za UIP-2020-02 navedeno je da životopis članova istraživačke grupe treba slijediti strukturu Popisa postignuća (track record) cjelina A, dio a. Znači li to da za članove istraživačke grupe ne treba navesti primjerice obrazovanje, radno iskustvo, nastavne aktivnosti, itd. (što se za Predlagatelja navodi u cjelini A, dijelu b)?
P: Imam upit vezano uz popunjavanje CV-a za članove istraživačke grupe. Da li članovi istraživačke grupe moraju ispunjavati CV prema primjeru Cjeline A, dio a ili Cjeline A, dio b? Naime, kolege mi kažu da su članovi istraživačke grupe u prethodnim natječajima trebali ispuniti dio b te iste cjeline. Možete li mi reći kakav CV format članovi istraživačke skupine moraju slijediti?
O: Životopis članova istraživačke grupe treba sadržavati akademska i istraživačka postignuća, kao i sažet popis financiranih projekata s naglaskom na onima na kojima suradnik u ovom trenutku sudjeluje te opis predmeta istraživanja u projektima koji traju. Preporučuje se koristiti predložak iz Cjeline A, Životopis voditelja projekta.

P: Prijavni obrazac za uspostavne projekte, cjelina A, dio a, smije sadržavati najviše 1 stranicu međutim, meni je nemoguće ubaciti sve tražene stavke na samo jednu stranicu, font 10, jer inače sve izgleda neuredno i nabacano. Ukratko, ne stane sve jer se treba navesti nekoliko stavki koje uključuju popis radova (posljednjih 5 godina, dokaz samostalnosti, radovi tijekom doktorata, kongresi) i sl. Ima li možda nekih naznaka da se to poveća na 2 stranice, odnosno imate li neki prijedlog kako da ubacim sve referentne točke, a da ne ometam formu obrasca? Sigurna sam da i drugi znanstvenici imaju isti problem.
O: U popisu postignuća potrebno je prikazati informacije koje su najznačajnije i ključne za provedbu predloženog projekta, najviše na jednoj stranici, a veličinu ni font slova nije dopušteno mijenjati.

P: U prijavnom obrascu Cjelina A – Predlagatelj projektnog prijedloga, rubrika Popis postignuća predlagatelja gdje se upisuje pet publikacija u zadnjih pet godina, mora li biti kronološki neprekinutih 5 godina, odnosno može li se oduzeti period od npr. rodiljnog dopusta čime se ulazi u period od zadnjih 6 ili 7 god.?
Pitanje se odnosi i na isti dio u Proširenom sažetku.
O: Navedeno je dopušteno te je potrebno dostaviti odgovarajuću dokumentaciju o prekidima u karijeri.

P: 1) U Prijavnom obrascu u dijelu e. Radni plan, d1. Ciljevi stoji: navedite i opišite znanstvene ciljeve predloženog istraživanja. Treba li ovdje navoditi obavezne ciljeve Uspostavnog istraživačkog projekta (uspostavljanje istraživačke grupe i/ili laboratorija i prijavljeni projektni prijedlozi istraživačke grupe na druge izvore financiranja), budući da to nisu znanstveni ciljevi istraživanja?
2) U engleskoj verziji Prijavnog obrasca, u Section g. Resources stoji: Describe the costs of the proposed project in HRK. Je li ovo HRK greška? Treba li troškove navoditi u kunama ili eurima?
O: 1. U dijelu e. Radni plan potrebno je navesti sve ciljeve istraživanja, uključujući i obvezne ciljeve za Uspostavne istraživačke projekte. Uspostavu nove istraživačke grupe i istraživanja potrebno je detaljnije opisati u dijelu f. Cjeline B.
2. U engleskoj verziji Prijavnog obrasca iznose troškova treba navesti u eurima.

24. 01. 2020.

P: Možete li mi reći da li je potpora institucije limitirana brojem stranica?
P: 1. U prošlom pozivu na natječaj (UIP-2019-04) u Uputama za prijavitelje postojao je odjeljak s Uputama za ispunjavanje Obrasca Potpora organizacije (2.4.3.) u kojem je pisalo da je se Potpora organizacije može napisati na najviše 3 stranice. U trenutnim Uputama za prijavitelje ne mogu pronaći ovu informaciju pa me zanima postoje li ograničenja što se tiče dozvoljenog broja stranica za obrazac Potpora organizacije.
2. Što se tiče upisa u bazu Šestar, je li potrebno upisati i softverska rješenja koje planiramo koristiti u sklopu projekta, a čija oprema uključuje npr. kamere, mikrofone i slično, a biti će opisana u Obrascu Potpora organizacije? Pitam jer u uputama piše kako „Za opremu koja se navodi u potpori organizacije nužno je dostaviti poveznicu na Šestar iz koje mora biti vidljiva specifikacija, godina nabavke te njeno održavanje“. Možete li definirati što se točno misli pod „oprema“? Za prirodne znanosti je dosta jasno, no u području društvenih znanosti „oprema“ je malo drugačija pa bih molila Vašu pomoć oko definiranja iste.
O: 1. Ovogodišnjim uputama nije propisan broj stranica za Obrazac potpora organizacije.
2. Upućujemo Vas na upute vezane uz upis u bazu Šestar.

P: U ”Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini” na stranici 21 priložen je ”PRILOG 1 Administrativni obrazac, primjer”. Gdje se može pronaći taj obrazac?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 20. prosinca.

P: 1. Track record voditelja – navodi se da voditelj uz svaku publikaciju mora dostaviti poveznicu na kojoj je vidljiv postupak vrednovanja kojega provodi časopis u kojem je publikacija objavljena. Da li se misli na opis časopisa kako provodi recenzije?
Smije li se u track recordu voditelja navoditi radove koji su objavljeni 2015. godine budući da je 2020. tek na početku?
2. u dijelu C gdje su životopisi članova istraživačke grupe – navode li se samo radovi u posljednjih 5 godina? I isto pitanje kao i za track record voditelja – smije li se navoditi radove koji su objavljeni 2015. godine budući da je 2020. tek na početku?
O: 1. Navedeno je točno.
U popisu postignuća predlagatelja navode se radovi u posljednjih 5 godina uključujući 2015. godinu.
2. U popisu postignuća članova istraživačke grupe potrebno je navesti radove relevantne za temu istraživanja kojim se projektni prijedlog bavi.

P: 1) U natječaju HRZZ-a za Uspostavni istraživački projekt (UIP) navedeno je:
”U provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe.”
Da li doktori znanosti, docenti, izvanredni profesori i viša zvanja koji su doktorirali izvan minimalnog odnosno maksimalnog ograničenja (2 do 7 godina), koji su zaposlenici ustanove koja je nosioc projekta, mogu sudjelovati na UIP-u u svojstvu tih spomenutih drugih istraživača te da li je definiran neki izvjesni postotak njihovog angažmana?
2) Planiram angažirati na UIP-u docenta istraživača koji je docent i koji je doktorirao unutar maksimalnog ograničenja od 2 do 7 godina. Da li on može biti član istraživačke grupe ili može biti u svojstvu tzv. drugih istraživača (prethodno spomenuto)? Ja kao voditelj projekta i spomenuti docent nemamo pravo na nikakva pokrića troškova, plaću i ostalo navedeno, budući da smo zaposlenici na neodređeno vrijeme na istoj ustanovi koja je nosioc projekta?
3) Da li članovi Istraživačke grupe mogu biti ja kao voditelj projekta, doktorand i student (tj. studenti koji će se po potrebi mijenjati s obzirom na završetak, odnosno prestanak studentskog statusa?
4) U Istraživačku grupu mogu se uključiti redovni i izvanredni studenti?
O: 1. Navedeni istraživači mogu sudjelovati na projektu no ne kao članovi istraživačke grupe te za njih nije definiran postotak rada koji trebaju posvetiti radu na projektu.
2. Navedeni istraživač može biti član istraživačke grupe. Iz sredstava projekta moguće je planirati isključivo trošak plaće za doktoranda i poslijedoktoranda koji se zapošljavaju na projekt.
3. Jedan od uvjeta natječaja Uspostavni istraživački projekti UIP-2020-02 je Uspostava istraživačke grupe u prvoj godini trajanja projekta koja broji najmanje tri člana grupe, a to mogu biti uz voditelja doktorandi, mladi istraživači koji su doktorirali 2 do 7 godina od roka prijave na natječaj te studenti.
4. Navedeno je moguće.

P: Molim za pojašnjenje Prijavnog obrasca, cjeline A, dio a (Popis postignuća). U objašnjenju popisa postignuća (točka 1. Pet publikacija u posljednjih 5 godina) navedeno je kako trebamo navesti radove u međunarodnim recenziranim znanstvenim časopisima uz pripadajuće poveznice, poglavlja u knjigama, radovi s konferencija, monografije i sl.. Moje pitanje je vezano uz navođenje poveznica. U uputama je navedeno kako se očekuje „da voditelj projekta u petogodišnjem popisu postignuća pokaže znanstvene publikacije gdje ima značajan doprinos i koje su objavljene nakon provedenog međunarodnog istorazinskog vrednovanja što je važan pokazatelj kontrole kvalitete časopisa te su posljedično vidljive u Web of Science, Scopus ili Directory of Open Access Journal (DOAJ) bazama“.
 1. Da li se „provedeno međunarodno istorazinsko vrednovanje“ odnosi samo na radove objavljene u znanstvenim časopisima?
 2. Koju pripadajuću poveznicu da navedemo (poveznicu na časopis, ako rad ima doi njega)?
O 1: Navedeno se odnosi na znanstvene publikacije.
O 2: Potrebno je dostaviti poveznicu iz koje je vidljivo da časopis u kojem je rad objavljen provodi istorazinsko vrednovanje (peer-review).

P: Možete li nam reći da je li je nužno u EPP sustavu, u kartici Obrazovanje prikačiti životopis Predlagatelja i članova istraživačke grupe? Budući da je CV Predlatelja napisan u Prijavnom obracu pitamo se da li je onda nužno prikačiti opet i u ovom dijelu sustava? Drugo pitanje, da li se isti CV koji se nalazi na EPP sustavu, bilo za predlagatelja ili članove istračke grupe koristi, koristi u tijeku vredovanja na predloženom projektnom prijedlogu na HRZZ?
O: Životopis nije obvezan dokument u kartici Obrazovanje. Životopise voditelja i članova istraživačke grupe potrebno je navesti u Prijavnom obrascu. Sva priložena dokumentacija pa tako i CV koristi se u postupku vrednovanja.

28. 01. 2020.

P: Među objavljenim pitanjima i odgovorima stoji da se za životopis članova istraživačke grupe preporučuje koristiti predložak iz Cjeline A, Životopis voditelja projekta. To je naslov odjeljka Cjelina A, dio b. Ovaj odgovor je u suprotnosti s traženjem navedenim u formularu Prijavni obrazac, gdje stoji da životopis članova istraživačke grupe treba slijediti strukturu cjelina A, dijela a. Molim Vas nedvosmisleni odgovor na ovo pitanje.
O: Preporučuje se koristiti predložak iz Cjeline A, dio a track record. Životopis mora sadržavati uobičajena akademska i istraživačka postignuća, kao i sažet popis financiranih projekata s naglaskom na onima na kojima suradnik u ovom trenutku sudjeluje te opis predmeta istraživanja u projektima koji traju.

P: Prijavila sam projekt na Vaš call Tenure Track Pilot program 2018. godine (TTP-2018-07). Projekt je dobio dobre ocjene, ali nije bio shortlistan uz preporuku da se doradi i prijavi na neki sljedeći call.
Da li to znaci da uz prijavu tog istog (minimalno aktualiziranog) projekta moram ispunjavati i “repeated submission” formular, ili se to odnosi samo na projekte koji su prijavljivani u sklopu prijašnjih callova za uspostavne projekte?
O: U ovome slučaju ne prilaže se Obrazac Ponovljena prijava, već je navedeni obrazac potrebno priložiti za Istraživačke projekte i Uspostavne istraživačke projekte koji na prethodnim natječajima za UIP i IP nisu bili prihvaćeni za financiranje.

31. 01. 2020.

P: U obrascu ‘Extended abstract’ u sekciji ‘Resources’ stoji da trebamo opisati budžet. Ako već navodimo brojke (npr. ukupni troškovi u pojedinoj kategoriji), da li da ih stavimo u eurima ili kunama (budući da financial plan treba biti u eurima)? Drugim riječima, da li da u engl. verziji pišemo trošak u eurima, a u hrv. u kunama?
O: U engleskoj verziji Proširenog sažetka iznose troškova treba navesti u eurima, a u obrascu na hrvatskom jeziku iznos se navodi u kunama.

P: Da za svaki slučaj provjerim: u ‘Application Form’ (engl. obrazac) u sekciji ‘Resources’ troškove navodimo u kunama?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici od 21. siječnja. U engleskoj verziji obrasca iznosi se navode u eurima.

P: Upisuju li se u prijavnom obrascu Cjelina A – Predlagatelj projektnog prijedloga, dio a Popis postignuća predlagatelja u podrubrike Publikacije kojima se pokazuje samostalnost u istraživanju te Publikacije nastale za vrijeme izrade doktorata samo radovi u međunarodno recenziranim znanstvenim časopisima ili se mogu upisati i sažeci sa kongresa objavljeni u recenziranim zbornicima skupova (Book of abstract)?
O: U popisu postignuća navode se publikacije temeljem kojih će se procjenjivati predlagatelj prema kriterijima u obrascu za vrednovanje A i B. Osim radova u međunarodno recenziranim časopisima mogu se upisati i sažetci s kongresa objavljeni u recenziranim zbornicima. Prijavitelj može samostalno odlučiti koja su njegova najvažnija postignuća.

P: U prijavi UIP 2020. imamo dva istraživača koji su s druge institucije. Radi se konkretno o (uklonjen naziv organizacije) koji je neprofitna znanstvena ustanova u stopostotnom vlasništvu države koja se financira projektno kroz realizaciju ugovora za izradu projekata dobivenih na međunarodnim i domaćim natječajima.
Članovi istraživačke grupe mogu biti znanstvenici koji nemaju ugovor s matičnom organizacijom voditelja (uklonjen naziv.) Treba li u pismu namjere za članove izvan matične institucije navesti također kako ti članovi istraživačke grupe izdvajaju najmanje 30 % radnog vremena za rad na projektu ili je dovoljno navesti da institucija daje suglasnost za sudjelovanje djelatnika u UIP u mjeri koliko je potrebno za ostvarivanje očekivanih rezultata i ciljeva projekta. Naime, Uprava Instituta podupire projektni prijedlog, kao i sudjelovanje svojih djelatnika, međutim postavlja se pitanje što potpisivanje Pisma potpore u tom postotku znači za njihove djelatnike, s obzirom da su znanstvena ustanova ali se financiraju isključivo kroz projekte.
O: U pismu namjere potrebno je navesti koliki udio rada će članovi istraživačke grupe posvetiti radu na projektu. Čelnik daje suglasnost o sudjelovanju na projektu svojim potpisom za sve članove istraživačke grupe koji nisu zaposleni na matičnoj organizaciji prijavitelja projekta.

4. 02. 2020.

P: Molim vas za pojašnjenje dijela Prijavnog za Uspostavne projekte koji glasi:
“Dio b. Povezanost projektnog prijedloga s trenutnim stanjem u području istraživanja (opišite važnost istraživanja predložene teme, istraživanja koja ste do sada proveli u ovom području, najvažnije rezultate i njihovu povezanost s predloženim istraživanjem, njegovu inovativnost i originalnost u odnosu na stanje u području. Voditelji projekata koji su već financirani sredstvima HRZZ-a trebaju ukratko navest naslov i ciljeve provedenog projekta, dobivene rezultate i povezanost s predloženim istraživanjem.)”
Nije mi jasno na koga se odnosi ovaj dio: ” Voditelji projekata koji su već financirani sredstvima HRZZ-a trebaju ukratko navest naslov i ciljeve provedenog projekta, dobivene rezultate i povezanost s predloženim istraživanjem” ako prijavljujem uspostavni projekt onda nisam prije mogla biti voditelj istraživačkog niti uspostavnog HRZZ projekta. Da li je to neka greška u tekstu budući da taj isti tekst stoji u Prijavnom obrascu za Istraživačke projekte?
O: Potrebno je navesti informacije o drugim HRZZ projektima na kojima ste sudjelovali, termin voditelj projekta odnosi se na uspostavni projekt kojega prijavljujete.

P: Prijavila sam projekt na program Znanstvena suradnja prošle godine. Projekt je dobio dobre ocjene, ali nije odabran za financiranje. Ako dorađenu ideju prijavljujem na poziv Uspostavni istraživački projekti, da li je potrebno ispunjavati obrazac ponovljena prijava ili se to odnosi samo na projekte koji su prijavljivani u sklopu prijašnjih poziva za uspostavne projekte?
O: U ovome slučaju ne prilaže se Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a. Navedeni je obrazac potrebno priložiti za Istraživačke projekte i Uspostavne istraživačke projekte koji na prethodnim UIP i IP natječajima nisu bili prihvaćeni za financiranje.

P: Da li se u obrascu Radni plan smiju dodavati novi retci u tablici Ciljevi projekta ili je fiksno zadano da projekt mora imati pet ciljeva?
O: Moguće je dodati nove retke u Radnom planu.

7. 02. 2020.

P: Treba li se pridržavati nekog određenog stila za navođenje literature korištene u pisanju projektnog prijedloga i popisa postignuća voditelja, ili je dozvoljeno upotrebljavati stil područja kojim se bavimo?
O: Način citiranja treba biti u skladu sa standardima znanstvenoga polja u kojem se projektni prijedlog prijavljuje.

11. 02. 2020.

P: U prethodnom roku Uspostavnih istraživačkih projekata (UIP-2019-04) moj projekt nije odobren za financiranje. Jedna od primjedbi recenzenta, a koju je ponovio i Panel u Zaključnom mišljenju je bio da ukupan iznos troškova usavršavanja, diseminacije i suradnje čini više od 10% ukupne vrijednosti projekta, što smatraju nerealnim. Konkretno, tih 12% iznosilo je približno 191.000 kn, odnosno prosječno 38.200 kn godišnje, što je znatno manje od maksimalnih 70.000 kn navedenih u Uputama. Dobio sam dojam da ta primjedba ne proizlazi iz vrednovanja moj projekta (predviđenog broja sastanaka, radionica i konferencija), već unaprijed definiranog limita za ukupan iznos, pa bih htio provjeriti koliki je iznos opravdano predvidjeti za navedenu kategoriju? Moram li se u ponovljenoj prijavi ograničiti na ispod 10% ukupne vrijednosti projekta za navedenu kategoriju (dvostruko manje od maksimalnog iznosa)?
O: Iznos troška usavršavanja nije propisan natječajem, a najveći iznos kategorije diseminacija i suradnja može biti do 70.000,00 kuna godišnje. Predlagatelj projektnog prijedloga slobodan je predložiti usavršavanja, a opravdanost navedenih usavršavanja procijenit će panel za vrednovanje.

14. 02. 2020.

P: Molim Vas odgovor na pitanje vezano uz poziv “Uspostavni istraživački projekti” UIP-2020-02:
Može li se i u englesku i u hrvatsku verziju administrativnog obrasca priložiti potvrda o doktoratu, potvrda o zaposlenju i potvrda o porodiljnim dopustima na hrvatskom? Ili te dokumente uopće ne treba prilagati u englesku verziju?
P: U EPP sustavu kod unošenja potvde dokumenta o stjecanju doktorata predlagatelja unosimo na hrv i engl, pošto imam samo potvrdu na hrv, treba li prevoditi ili da jednostavno uplodam isti dokument ? Isti upit je i za potvrdu da sam imala porodiljni (izadan od Kadrovske službe fakulteta). Znači trebam li nju prevoditi ili uplodam isti dokument?
O: Potvrde o doktoratu, zaposlenju i rodiljnim dopustima nije potrebno prevoditi na engleski jezik. U obje verzije dokumenata u EPP sustavu potrebno je podignuti traženi dokument na hrvatskom jeziku.

P: Molim Vas odgovor na pitanje vezano uz poziv “Uspostavni istraživački projekti” UIP-2020-02:
U prijavnom obrascu, u cjelini B, dijelu g. Resursi traži se: „opišite troškove predloženog projekta u HRK, uključujući i resurse koje za potrebe istraživanja na raspolaganje daje organizacija.“ Misli li se pod „resurse koje za potrebe istraživanja na raspolaganje daje organizacija“ samo doslovno na financijska sredstva ili taj pojam obuhvaća i davanje administrativne i tehničke podrške, te sveg ostalog što se navodi i u obrascu potpora institucije?
O: Navedeno se odnosi na opremu na raspolaganju za istraživanje, tehnički i administrativnu podršku, i eventualna financijska sredstva.

P: Imam nekoliko pitanja vezanih uz ispunjavanje Application form:
1. Application form, Part A – Applicant, Applicant’s track record
Pod broj 1 traži se: “Five publications in the last 5 years: papers in international peer-reviewed scientific journals with corresponding links, chapters in books, conference papers, monographs, etc.”, dok se pod broj 4 traži: “Conference communications and/or monographs”. Po čemu se sadržaj stavke 4 razlikuje od stavke 1? Navode li se samo proceedings, ili sva konferencijska priopćenja? Što s prezentacijama na konferencijama za koje se ne izdaju proceedings?
2. Application form, Part A – Applicant
U a dijelu (Applicant’s track record) pod broj 8 traži se: “Other significant academic achievements: organization of scientific meetings…”. Kasnije u b dijelu (Applicant’s CV) stoji stavka “ORGANISATION OF SCIENTIFIC MEETINGS”. Koja je razlika između ova dva podatka?
O1: Točka 1 odnosi se na radove publicirane u međunarodno recenziranim znanstvenim časopisima uz pripadajuće poveznice, poglavlja u knjigama, radove s konferencija, monografije, itd., dok se točka 4 odnosi na priopćenja s konferencija i/ili monografije.
U Popisu postignuća navode se postignuća koja predlagatelja kvalificiraju za vođenje Uspostavnog istraživačkog projekta.
O2: Točka 8 odnosi se na druga važna akademska postignuća, među kojima može biti organizacija znanstvenih sastanaka, a stavka „organizacija znanstvenih sastanaka“ odnosi se isključivo na znanstvene sastanke.

21. 02. 2020.

P: Prijavni obrazac sastoji se od tri cjeline:
 – Cjelina A – Predlagatelj projektnog prijedloga (stranice 1–3)
 – Cjelina B – Projektni prijedlog (stranice 4 – 15)
 – Cjelina C – Istraživačka grupa
 – Reference
Znači li to da Cjelina A i Cjelina B zajedno čine maksimalno 15 stranica (kako je navedeno u zagradama), a cjelina C je izvan navedenog ograničenja od 15 stranica?
Ili se ograničenje od 15 stranica odnosi ukupno na sve cjeline, ne uključujući samo reference (kako je navedeno na kraju prijavnog obrasca)?
O: Ograničenje od 15 stranica odnosi se na Cjelinu A i B.