20. 12. 2019.

P: Naš prijedlog studije spada u znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, međutim imamo dilemu oko znanstvenog polja, kliničke medicinske znanosti ili temeljne medicinske znanosti. Naime kao prijavitelj radim na Medicinskom fakultetu, i moj PhD i postdoktorski rad je bio u biomedicini i temeljnim medicinskim znanostima. Drugi članovi tima su imunolozi, molekularni biolozi i biokemičari. Okupljamo se kako bi istražili terapijsku metodu stimulacije mozga kod psihijatrijskih pacijenata a učinci terapije se prate metodama imunologije i signalnih molekula, neurofiziologije, i kliničkim testovima (psihijatrijski i psihološki testovi). Sva istraživanja bi se radila na Medicinskom faksu, osim kontrolnih testiranja u bolnici koja su dio standardne zdravstvene njege. Ovaj dio kontrolnih kliničkih testiranja se nalazi u etičkoj odluci i u sklopu sporazuma fakulteta i bolnice tako da nećemo tražiti člana istraživačkog tima koji bi “radio regrutaciju i ta testiranja” već je to dio dogovora između dvije institucije. Projekt “trenutno” pripada temeljnim medicinskim znanostima, neuroznanosti i medicinskoj biokemiji zbog naše primarne vokacije svih članova tima i metoda koje ćemo primjenjivati, a zbog pacijenata (psihijatrija) recimo da “pripada” kliničkim medicinskim znanostima.
O: U EPP sustavu prilikom popunjavanja Administrativnog obrasca možete označiti više različitih polja kojima pripada tema istraživanja.

P: Hoće li u slijedeća dva mjeseca biti organizirana neka tribina ili radionica vezana uz Uspostavne istraživačke projekte?
O: Predstavljanje otvorenih natječaja bit će održano u narednim mjesecima prije isteka roka prijave na natječaj. Informacije o predstavljanju otvorenih natječaja bit će pravodobno objavljene na mrežnim stranicama Zaklade.

P: Iz natječajne dokumentacije te odgovora na pitanja iz prethodnih godina mi nije jasno da li je planiranje zapošljavanja doktoranda (ili postdoktoranda) nužan uvjet za prijavu UIP-a?
O: S obzirom na ciljeve Uspostavnog istraživačkog projekta uspostava istraživačke grupe znači i zapošljavanje doktoranda i/ili posljedoktoranda.

P: 1. Administrativni obrazac – preuzimamo li ga iz Priloga 1 Uputa za
prijavitelje na natječaje HRZZ u 2020. godini ili postoji kao zaseban obrazac (kao ostali obrasci za prijavu)?
2. Postoji li poseban obrazac pisma namjere za članove istraživačke grupe koji nisu zaposleni u matičnoj organizaciji?
O: 1. Administrativni obrazac ispunjava se u EPP sustavu. EPP sustav bit će otvoren za prijave tijekom siječnja do kraja roka za prijavu na natječaj. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama Zaklade.
2. Pismo namjere za članove istraživačke grupe koji nisu zaposleni na matičnoj organizaciji potrebno je dostaviti u slobodnoj formi.

P: Htjela bi priložiti aplikaciju za uspostavni projekat (Rok 13.02.2020) ali čini se da do tada neću potpisati radni ugovor (plan je potpisati vjerojatno 01.03). Ja dolazim na uklonjen naziv organizacije kroz program za povratnike pa još čekamo da se odrade zadnji koraci u vidu administracije. Moje pitanje je mogu li ja priložiti projekat bez potpisanoga ugovora o radu?
O: U obrascu Potpora organizacije čelnik matične organizacije na kojoj će se provoditi projekt treba jamčiti da ćete biti zaposleni za vrijeme trajanja projekta. U tom slučaju Ugovor o radu bit će potrebno dostaviti čim bude potpisan od svih strana.

10. 01. 2020.

P: Da li je dopuštena suradnja u pisanju/izradi članaka u kojima bi, uz članove Istraživačke grupe (Voditelj i mladi istraživači-doktorandi) na HRZZ Uspostavnom istraživačkom projektu, koautori još bili i suradnici koji nisu na projektu, dakle vanjski suradnici na samoj instituciji koja je nositelj projekta, ali i izvan te institucije?
O: Autorstvo na člancima nije propisano Uputama za prijavu projektnih prijedloga već odražava doprinos istraživača u pojedinom istraživanju i u potpunosti ovisi o autorima članka.

P: Da li se oprema, koja će se dobiti u sklopu HRZZ projekta, može koristiti za stručne projekte/poslove te za nastavu u sklopu pojedinih kolegija u svrhu rada sa studentima? Odnosno, da li se ta oprema smije koristiti samo za znanstvene potrebe projekta HRZZ-a?
O: Oprema nabavljena sredstvima HRZZ-a je u vlasništvu matične organizacije, s ciljem provedbe projektnih aktivnosti. Po završetku projekta oprema se stavlja na raspolaganje svim istraživačima, bez naplate.

P: Vezano uz dio ”Financiranje” Uspostavnog istraživačkog projekta, pod ”troškovi osoblja (zapošljavanje doktoranda ili poslijedoktoranda)”; ukoliko se Istraživačka grupa formira od tri doktoranda i mene kao Voditelja, da li se pokrivaju troškovi za sva tri doktoranda (plaća (bruto II) te troškovi doktorata) ili za samo jednog doktoranda?
O: Iz sredstava projekta moguće je planirati trošak plaće i trošak školarine za jednog doktoranda. Zapošljavanje dodatnih doktoranada moguće je ostvariti putem natječaja Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti.

P: 1. U Natječaju i Uputama za prijavitelje je navedeno: „Predlagatelj projekta može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je zaposlen ili će biti zaposlen za vrijeme trajanja projekta i u kojoj će se projekt provoditi“. Ukoliko je znanstvena organizacija akreditirana samo za jedno područje (biomedicina i zdravstvo), a projekt spada u dva područja sukladno ERC klasifikaciji (Life sciences, LS7_10 Health services, health care research, medical ethics i Social sciences and humanities, SH1 Individuals, Markets and Organizations), može li takav projektni prijedlog biti formalno prihvatljiv i je li moguće označiti oba područja prilikom prijave?
2. Ukoliko tijekom provedbe Uspostavnog istraživačkog projekta prihvaćenog za financiranje Zaklade voditelj projekta ili član projektnog tima ode na porodiljni dopust ili dulje bolovanje, da li se projekt privremeno zaustavlja (i produljuje vrijeme provedbe), mora provesti bez zastoja ili prekida financiranje?
O: 1. Projekt je moguće prijaviti u području za koje je matična organizacija predlagatelja akreditirana. Ako se radi o interdisciplinarnom projektu potrebno je tako navesti u Administrativnom obrascu. U tom slučaju bit će potrebno odabrati primarno znanstveno polje u koje pripada projektni prijedlog, a potom odabrati ostala znanstvena polja kojima projektni prijedlog pripada.
2. U slučaju porodiljinog dopusta voditelja/ice projekta ili duljeg bolovanja moguće je projekt staviti u mirovanje pri čemu nije moguće provoditi niti financirati aktivnosti projekta. Ovakve situacije rješavaju se individualno, u dogovoru s voditeljem projekta i temeljem vrednovanja.
U slučaju porodiljnog dopusta ili duljeg bolovanja člana istraživačke grupe projekt se ne prekida već se predlaže zamjena za tu osobu ili se njegova zaduženja mogu preraspodijeliti na ostale članove istraživačke grupe.

P: Najljepše Vas molim za informaciju o najvišem iznosu koji pojedini projekt novčano može imati ukoliko se radi o interdisciplinarnom istraživanju.
O: Prilikom prijave interdisciplinarnog projekta nužno je odabrati primarno znanstveno područje u koje pripada projektni prijedlog prema čemu se određuje proračun projekta.

P: U prijavnom obrascu piše slijedeće vezano za etiku da postoji tablica u Uputama za prijavitelje, međutim ne vidimo da postoji ta “tablica” u Uputama??
The Guidelines for Applicants provide the table that lists several ethical issues. If any of the issues from the table are relatable to your research, please submit, under “Supporting documentation”, the opinion of the competent Ethical Committee on the ethics of the proposed research. If the certificate is not delivered upon submission of the project proposal, it may be requested during the evaluation and, in any case, must be delivered before commencing negotiations of the Work and Financial Plans for the project proposals recommended for financing.
O: Tablica Etička pitanja dostupna je na poveznici.

P: 1. Da li u sklopu novog natječaja članovi istraživačke grupe (izuzev voditelja za kojega je jasno navedeno da mora) moraju navesti postotak radnog vremena koji će posvetiti na projektu u svom pismu namjere, da li se taj podatak mora navesti u nekom drugom dijelu dokumentacije te da li ista i dalje iznosi 30 % ? Ako je odgovor potvrdan kako će se tih 30 % iskazati za člana istraživačke grupe koji je slijedom projektnih aktivnosti potreban tek od 3. godine projekta?
2. Da li se faktor 2 do 7 od doktorata i maksimalni broj sudjelovanja na HRZZ projektima odnosi i na pridružene suradnike, koji nisu članovi istraživačke grupe, pa ne sudjeluju u radnom i financijskom planu, već ih se samo navodi u B cjelini?
O: 1. Postotak radnog vremena za sve članove istraživačke grupe potrebno je navesti u Prijavnom obrascu u Cjelini C te u Pismu namjere. Istraživači kojima će iz sredstava projekta biti pokriveni troškovi plaće trebaju posvetiti 100 % radnog vremena radu na projektu. Ostali članovi istraživačke grupe trebaju posvetiti najmanje 30 % radnog vremena radu na projektu. Ako se radi o naknadnom uključivanju člana istraživačke grupe, potrebno je prilikom ugovaranja treće godine projekta dostaviti pismo namjere u kojem će biti naveden postotak angažmana na projektu.
2. Navedeno ograničenje odnosi se samo na članove istraživačke grupe.

14. 01. 2020.

P: 1. Zanima me da li potvrda o etičnosti istraživanja mora biti i na engleskom i hrvatskom jeziku?
2. S obzirom na postupak zapošljavanja doktoranda, zanima me kako da napravim proračun za plaću doktoranda u financijskom planu. Da li se za prvu godinu upiše puni ili umanjeni godišnji iznos plaće doktoranda? Također, zanima me da li u radni plan u petoj godini mogu navoditi doktoranda, s obzirom na postupak zapošljavanja.
O: 1. Potvrdu o etičnosti istraživanja potrebno je dostaviti na hrvatskom jeziku. Predlažemo u prijavnoj dokumentaciji (prijavnom obrascu) obrazložiti da će se potvrda o etičnosti istraživanja dostaviti naknadno ili je priložena prijavnom obrascu.
2. Trošak plaće je potrebno planirati uzimajući u obzir vrijeme koje je potrebno za provedbu natječaja za zapošljavanje doktoranda i iznos plaće prilagoditi trajanju u pojedinom razdoblju. Po isteku ugovora o radu doktorand može ostati na projektu kao član istraživačke grupe. Dakle, ako ga planirate zaposliti u drugoj polovici prve godine projekta, iznos njegove plaće potrebno je prilagoditi stvarnim potrebama. Prihvatljivo je da zapošljavanje doktoranda obuhvaća i dio pete godine vašeg projekta.

17. 01. 2020.

P: 1. U proteklih pet godina koristila sam rodiljni dopust. U Vašim odgovorima na pitanja na natječaj za zapošljavanje doktoranada vidjela sam sljedeće što je primjenjivo i na moj slučaj: “ukoliko je bilo prekida u karijeri (rodiljni dopusti, dugotrajna oboljenja ili liječenja i sl.), potrebno ih je jasno obrazložiti, kako bi vrednovatelji imali uvid u tijek karijere. Dakle, možete uključiti u popis postignuća i 2014. godinu uz jasno obrazloženje.”
Moje je pitanje gdje se prekidi u karijeri mogu navesti u obrascu proširenog sažetka, budući da je isti temelj prve faze vrednovanja i, koliko vidim iz natječajne dokumentacije, vrednovatelji u prvom krugu ne dobivaju cijeli prijavni obrazac s punim životopisom već samo Prošireni sažetak, Radni i Financijski plan (Natječaj, str.7)
2. U slučaju da je projektni prijedlog prihvaćen, projekti započinju najranije u studenom. U slučaju trudnoće voditeljice prije rezultata natječaja, može li se tražiti odgoda početka projekta?
O: 1. Prekidi u karijeri navode se u životopisu predlagatelja projektnog prijedloga, a ako se u popisu postignuća navode radovi stariji od pet godina potrebno ih je obrazložiti o obliku napomene uz popis postignuća.
2. Navedeno je moguće.

21. 01. 2020.

P: Iz Uputa za prijavitelje je jasno da voditelj i članovi istraživačkog tima trebaju sudjelovati u aktivnostima definiranim u okviru projekta pa tako i u pisanju znanstvenih radova. Pitanje je hoće li Zaklada negativno gledati na objavljene radove s rezultatima koji su proizašli iz istraživanja u okviru Uspostavnog projekta ako su uz članove istraživačkog tima koautori rada i drugi znanstvenici koji su doktorat stekli prije, primjerice, više od 11 godina (npr. profesor u trajnom zvanju)?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 10. siječnja 2020. godine.

P: 1.Da li mišljenje Etičkog povjerenstva treba biti dostavljeno tijekom prijave projekta ili do onda kada bi projekat bio eventualno financiran?
2. Je li potrebno mišljenje Etičkog povjerenstva na razini Sveučilišta ili na razini Ministarstva za poljoprivredu?
O: 1. Potvrdu Etičkog povjerenstva možete dostaviti pri prijavi projekta, no ako potvrda nije dostavljena pri prijavi projektnoga prijedloga, mora se dostaviti prije početka projekta.
2. Navedeno ovisi o vrsti istraživanja koje se provodi i mora biti usklađeno s pravilima struke i važećim zakonskim odredbama.

24. 01. 2020.

P: Da li je potrebno napisati prijavu i na engleskom i na hrvatskom jeziku, ili je dovoljno napisati prijavu na hrvatskom jeziku?
O: U Uputama za predlagatelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini na stranici 19. navedene su upute o prijavi projektnog prijedloga koji se uvijek piše na hrvatskom i engleskom jeziku.

P: Moj uspostavni projekt zahtijevati će uporabu životinja. S obzirom da sam ja povratnik na područje RH nemam odrađene tečajeve za rad sa životinjama u Hrvatskoj ili Europi (povratnik iz Amerike). Hoće li me to spriječiti da prijavim uspostavni projekat? Ja namjeravam odraditi sve tečajeve u narednih par mjeseci ili najkasnije do kada bi projekt eventualno bio financiran.
O: Navedeno neće onemogućiti prijavu, no može utjecati na vrednovanje projekta.
U istraživačkoj grupi trebaju biti članovi koji će svojim kompetencijama omogućiti provedbu projekta, koji imaju potrebne dozvole za rad sa životinjama.
Predlažemo Vam u prijavnom obrascu navesti plan pribavljanja potrebnih dozvola kako bi vrednovatelji imali sve relevantne informacija ili kao suradnika navesti nekog tko već ima sve potrebne dozvole.

P: 1. Mora li doktorand biti upisani na doktorski studij prilikom javljanja na natječaj ili ga upisuje naknadno?
2. Tko financirani troškove doktorata (ustanova, konkretno Sveučilište ili pojedinac? – Sveučilište nema doktorski studij iz područja za koje prijavljuje projekt što znači da doktorand mora upisati doktorski studij na nekom drugom Sveučilištu)?
O: 1. Obje mogućnosti su dopuštene. Napominjemo da se za zapošljavanje doktoranda sukladno zakonskim propisima mora provesti javni natječaj.
2. Trošak školarine može se prikazati Financijskim planom projekta.

P: Molimo Vas za informaciju vezanu uz natječaj Uspostavni istraživački projekti 2020., da li se osoba koja je navedena kao suradnik na postojećem HRZZ Istraživačkom projektu i kao suradnik na projektu iz Programa Znanstvene suradnje može prijaviti kao voditelj na natječaju za Uspostavni istraživački projekt 2020.
U uputama za predlagatelje stoji:
“Jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima.”
O: Navedeni istraživač već ima dvije aktivne uloge stoga prijava nije moguća.

31. 01. 2020.

P: Radnim planom projekta predviđena je analiza ekspresije gena metodom Real-time PCR (qPCR). Ustanova na kojoj sam zaposlena ne posjeduje instrument za navedenu analizu, ali postoji mogućnost da se on u dogledno vrijeme nabavi. Ovu analizu radimo na ustanovi koja je u sklopu <uklonjen naziv organizacije>, s kojoj imamo dugogodišnju suradnju. Zanima me da li moram dostaviti neki oblik potvrde (npr. dekan fakulteta, voditelj laboratorija i sl.) da će mi ta Ustanova omogućiti rad na instrumentu tijekom trajanja projekta ili mogu samo u Prijavnom obrascu pod stavkom Resursi napisati da će se te analize izvoditi na drugoj ustanovi budući da nitko iz Laboratorija koji ima navedeni instrument ne može biti suradnik na UIP sukladno uvjetima natječaja.
O: U ovom slučaju potrebno je dostaviti suglasnost čelnika organizacije o korištenju opreme na navedenoj organizaciji.

4. 02. 2020.

P: U tekstu natječaja je navedeno da je najmanji broj članova istraživačke grupe tri (uključujući voditelja projekta i poslijedoktoranda ili doktoranda). Da li to znači da nije moguće podnesti prijavu za Uspostavni istraživački projekt bez doktoranda odnosno poslijedoktoranda (odnosno da li će biti odbijen)? Naime, u okviru našeg projektnog prijedloga bila bi četiri člana istraživačke grupe od kojih svi zadovoljavaju uvjet o stjecanju doktorata unutar 7 godina.
Zbunjuje me još jedna rečenica (str. 9 Uputa): Ovisno o vrsti natječaja, iz sredstava HRZZ projekta moguće je zaposliti doktoranda i/ili poslijedoktoranda. Što znači da nije nužno?
O: Zapošljavanje doktoranda i/ili poslijedoktoranda na uspostavnom istraživačkom projektu je obavezno. Natječajem je predviđeno da se na projektu od prve godine provedbe zaposli doktorand, u trajanju od predvidivo 4 godine, a tijekom provedbe projekta moguće je zaposliti i poslijedoktoranda.

7. 02. 2020.

P: U natječaju stoji da je okvirni početak projekta studeni 2020. godine, s obzirom da je rok za prijavu na natječaj već produžen možemo li navesti predloženo trajanje projekta od 1.01.2021 do 31.12.2025.
O: Navedeno je moguće.

11. 02. 2020.

P: U tekstu Natječaja za uspostavne projekte stoji:
– Najmanji broj članova istraživačke grupe jest tri (uključujući voditelja projekta i poslijedoktoranda ili doktoranda čije je zapošljavanje predviđeno predloženim financijskim planom). U prvoj godini grupu mogu činiti dva člana ako je planom predviđeno da će se grupa povećati radi ostvarivanja ciljeva projekta;
– Među prihvatljive troškove pripadaju: troškovi osoblja (zapošljavanje doktoranda ili poslijedoktoranda).
Da li je projekt prihvatljiv ukoliko se njime predvidi zapošljavanje jednog poslijedoktoranda iz sredstava uspostavnog projekta?
Zapošljavanje doktoranda bih predvidjela temeljem odvojenog natječaja Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, dakle, ne iz sredstava uspostavnog projekta.
O: Navedeno je moguće.

14. 02. 2020.

P: Za Uspostavni istraživački projekt je naveden uvjet za predlagatelja istog koji ga ograničava s obzirom na vremensko stjecanje titule doktora znanosti („najmanje 2 godine, a najviše 7 godina od datuma roka za prijavu na natječaj“). S obzirom da sam doktorirao 27.4.2018. i da je krajnji rok za prijavu 3.3.2020., zanima me je li ova granica od dvije godine striktna ili se mogu prijaviti unatoč tome što mi nedostaje nešto malo manje od dva mjeseca da zadovoljim ovaj vremenski rok? Ostale uvjete o broju znanstvenih radova, projekata i sl. zadovoljavam.
O: Uvjet stjecanja doktorata od dvije do sedam godina od datuma roka za prijavu nije moguće prilagođavati, već je on striktan no idući natječaj za Uspostavne istraživačke projekte bit će raspisan u drugoj polovici 2020. godine.

P: Ovim putem bi samo željela provjeriti i raščistiti dvojbu koja se pojavila tijekom pripreme projekta. Naime, zanima me može li Uspostavni istraživački projekt (uip) trajati kraće od 5 godina, primjerice naše istraživanje je optimalno za 4 godine.
O: Prema uvjetima natječaja uspostavni istraživački projekt ne može trajati kraće od 5 godina.

18. 02. 2020.

P: Da li je moguće na jednom projektu prijavljenom na natječaj UIP-2020-02 planirati zapošljavanje i doktoranda (u prvoj godini istraživanja) i postdoktoranda (u drugoj i trećoj godini istraživanja), dakle dvije osobe čija bi plaća bila pokrivena tijekom projekta?
O: Navedeno je prihvatljivo.

P: Da li je moguće zaposliti dva postdoktoranda na uspostavni projekt (različitih profila prema potrebi projekta), prvi postdoktorand na prve dvije godine, a drugi postdoktorand na druge dvije godine trajanja projekta?
O: Navedeno je moguće. Na uspostavnom istraživačkom projektu moguće je zaposliti dva poslijedoktoranda, ali ne istovremeno.

P: U tekstu natječaja je navedeno ”Organizacija mora jamčiti da voditelj projekta neće imati bitno administrativno opterećenje kao niti opterećenje u nastavi…”. Na što se odnosi ta tvrdnja, naročito da voditelj neće imati opterećenje u nastavi? Da li to znači da voditelj ne smije održavati nastavu na instituciji na kojoj je zaposlen, ukoliko se projekt prihvati?
Na instituciji zaposlenja, voditelj projekta tj. ja (docent) ima opterećenje u skladu sa Zakonom o radu, odnosno Kolektivnim ugovorom i svim pripadnim zakonima i pravilnicima.
Također, navedeno je ”HRZZ očekuje da voditelj projekta ovome projektu posveti 55% svoga radnog vremena.” Na koji način se vrši kontrola navedenoga, odnosno izračun tog dijela radnog vremena? Još jednom napominjem da je cjelokupno nastavno opterećenje mene (tj.) voditelja projekta u skladu sa svim propisima i zakonima u Republici Hrvatskoj, koji se odnose na rad u znanstveno-nastavnoj instituciji te je usklađeno sa zadanih/traženih 55 %.
O: Voditelj uspostavnog istraživačkog projekta treba posvetiti najmanje 55% radnog vremena radu na projektu za što čelnik organizacije daje suglasnost u obrascu Potpora organizacije. Voditelj uspostavnog istraživačkog projekta može održavati nastavu na organizaciji na kojoj je zaposlen u preostalom postotku radnog vremena.

21. 02. 2020.

P: U natječaju je navedeno: Vrednovanje u prvom krugu provodi se temeljem obrasca Prošireni sažetak te radnog i financijskog plana. Znači li to da članovi panela u prvom krugu neće dobiti i sažetak projektnog prijedloga, koji je dio administrativnog obrasca?
O: Sve informacije koje su potrebne za vrednovanje projektnog prijedloga u prvom krugu potrebno je navesti u Proširenom sažetku te radnom i financijskom planu. Članovi panela dobivaju na uvid cjelokupnu prijavnu dokumentaciju no obratite pozornost na to da se vrednovanje u prvom krugu prvenstveno temelji na navedenim obrascima.