17.05.2019.

P: U uputama je pod „2.3.8. Popratna dokumentacija“ navedeno:
„Ako  postoji,  popratna se dokumentacija  podiže  u  EPP  sustav  u  PDF  formatu  uz  ostalu  prijavnu dokumentaciju. Molimo Vas da dostavite samo dokumente koji  su navedeni i koji su dio prijave projektnoga prijedloga. Ako natječajem nije drukčije propisano, svi dodatni materijali, poveznice (hyperlinks) na dokumente te svi ostali dokumenti koji nisu traženi (brošure, audio,  video  i multimedijski dokumenti…) neće biti razmatrani.“
Mi smo planirali kao popratnu dokumentaciju priložiti gantogram te dvije slike koje vizualno pojašnjavaju tekst prijedloga projekta. Možemo li računati na to da će recenzenti dobiti taj privitak?

O: Sva dokumentacija koja je podignuta u EPP sustavu vidljiva je vrednovateljima.
U EPP sustavu moguće je podignuti pdf,doc,docx dokumente veličine do 5MB.

P: Mora li se priložiti kod slanja natječajne dokumentacije dokument odobrenja Etičkog povjerenstva ustanove u kojoj će se provoditi istraživanje i na hrvatskom i na engleskom jeziku?
O: Potvrdu Etičkog povjerenstva potrebno je dostaviti na hrvatskom i engleskom jeziku.
P: Molimo Vas za pojašnjenje funkcije čelnika matične organizacije suradnika koji treba potpisati pismo namjere u konkretnom slučaju, gdje se radi o suradnicima koji su liječnici zaposleni na Klinici u sklopu Kliničkog bolničkog centra. Je li u tom slučaju predstojnik Klinike taj koji je čelnik organizacije ili je to pak ravnatelj Kliničkog bolničkog centra? A u slučaju kada je suradnik redoviti profesor na medicinskom fakultetu, a ujedno i liječnik na Klinici u sklopu Kliničkog bolničkog centra, je li tada čelnik organizacije koji potpisuje pismo namjere: pročelnik Katedre na kojoj profesor predaje, dekan medicinskog fakulteta, predstojnik Klinike u kojoj profesor radi kao liječnik ili ravnatelj Kliničkog bolničkog centra? Ukoliko je moguće, molili bismo konkretan odgovor od ponuđenih, tko mora potpisati pismo namjere.
O: Pismo namjere potpisuje čelnik matične organizacije suradnika (i suradnik), odnosno osoba ovlaštena za potpisivanje, što je regulirano aktima same ustanove.
Pismom namjere jamči se suglasnost čelnika ustanove u kojoj je suradnik zaposlen o tome da dio svog radnog vremena može posvetiti provedbi projekta koji se provodi na drugoj organizaciji. Sukladno navedenome potrebno je ovjeriti pismo namjere.

10.05.2019.

P: Je li akronim projektnog prijedloga izveden iz hrvatskog naslova ili iz engleskog?
O: Predlagatelj projektnog prijedloga slobodan je izabrati akronim koji može biti izveden iz hrvatskog ili engleskog jezika.

P: Prijavljuje HGRZZ projekt IP 2019. Moje pitanje je vezano za FTE. Naime nedavno je u najavi na vašim stranicama stavljeno da će tijekom svibnja biti otvoren bilateralni znanstveni natječaj za Hrvatska (HRZZ)-Slovenija(ARSS). S obzirom da s kolegom iz Slovenije mislimo aplicirati na ovaj bilateralni, da li će FTE s IP2019 i ovog bilateralnog zbrajati, sto bi u prijevodu značilo da li da dio FTE-a ostavim za ovu potencijalnu bilateralu.
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 5, jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima.

07.05.2019.

P: Da li je moguće na neki način navesti ime stranog  recenzenta s kojim imamo negativno osobno iskustvo i ne bih volio da radi recenziju ovog projekta.
O: Navedeno nije moguće. HRZZ pri istorazinskom vrednovanju provjerava sukob interesa s recenzentima.

P: Imam pitanje vezano za vrednovanje voditelja projekta. U dokumentu “IP_2019_04_Kriteriji za vrednovanje A” napisano je da je jedan od kriterija za vrednovanje voditelja postojanje “pozvanih predavanja ili seminara na inozemnim institucijama i/ili pozvanih/uvodnih/plenarnih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima, pozivnih predavanja”, dok u uputama za podnositelje projektnih prijedloga stoji stavka “Pozvana predavanja na međunarodnim konferencijama i/ili ljetnim školama”. Ova dva zahtijeva se suštinski razlikuju, pa me zanima da li je za pozitivno vrednovanje u ovoj kategoriji dovoljno imati pozvano predavanje na inozemnoj instituciji (kao što je navedeno u kriterijima za vrednovanje), ili to pak mora biti pozvano predavanje na međunarodnom znanstvenom skupu (navedeno u uputama za podnositelje)?
O: Potrebno je navesti pozvana predavanja ili seminare na inozemnim institucijama i/ili pozvana/uvodna/plenarna predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima, pozivna predavanja te pozvana predavanja na međunarodnim konferencijama i/ili ljetnim školama, ovisno o konkretnoj situaciji podnositelja projektnog prijedloga.

P: U Kriterijima za vrednovanje A navedena je i registracija međunarodnih patenata kao kriterij za vrednovanje voditelja projekta. Međutim u Cjelini A Prijavnog obrasca nije predviđeno mjesto za upisivanje ovog podatka pa molim odgovor gdje se to može upisati i sto je sve potrebno dostaviti (osim broja patentne prijave).
O: Navedeno je moguće navesti u Cjelini A – Dio a: Popis postignuća (track-record) predlagatelja projektnoga prijedloga u posljednjih 5 godina pod „Ostala važna akademska postignuća“.

16.4.2019.

P: ljubazno molim odgovor na sljedeća pitanja:
1. Kada je predviđeno raspisivanje natječaja za “Projekt razvoja karijera mladih istraživača izobrazba novih doktora znanosti?
Ako sam dobro shvatila, doktorand se može zaposliti samo putem gore navedenog natječaja. Stoga je nužno znati rok natječaja i potencijalno vrijeme zapošljavanja radi usklađivanja aktivnosti istraživačkog projekta.
O: 1. Raspisivanje natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” pratit će dinamiku vrednovanja projektnih prijava na natječaj „Istraživački projekti“ te će biti moguća prijava voditelji istraživačkih projekata s roka IP-2019-04.

P: Sa svojim timom namjeravam se prijaviti na natječaj HrZZ “Istraživački projekt”. Zaposlen sam na sveučilištu u kumulativnom radnom vremenu (8,5%). Kao voditelj projekta namjera mi je veći dio radnog vremena provesti u radu na provedbi projekta. Da li činjenica da nisam zaposlen 100% na sveučilištu već u kumulativnom radnom vremenu može utjecati na odluku o odabiru projektnog prijedloga za financiranje.
O: Na natječaj se mogu prijaviti organizacije koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, a udio radnog vremena voditelja treba biti prilagođen projektnim aktivnostima. HRZZ očekuje da voditelj projekta može izvršavati projektne aktivnosti u skladu s Radnim planom projekta, a radno opterećenje predlaže sam voditelj u suglasnosti s matičnom organizacijom.

12.04.2019.

P: Mogu li prijaviti istraživački projekt ako je moj uspostavni projekt ocijenjen konačnom ocjenom C?
O: Da.

P: Ako se projekt prijavi na engleskom jeziku, hoće li se, u slučaju da projekt bude odobren, izvještaji, radovi i ostala dokumentacija pisati i predavati na engleskom jeziku?
O: Sva prijavna dokumentacija mora biti podnesena na hrvatskome i engleskome jeziku. Prema Uputama za popunjavanje obrazaca za podnošenje izvješća koji je dostupan na poveznici, izvješća se pišu na hrvatskome jeziku.

P: Pitanje vezano uz nabavu:
Ukoliko se planira usluga u iznosu do 200,000 kn bez PDV-a kroz dvije godine projekta, odnosno dvije kalendarske godine (ukupno 400,000 kn bez PDV-a u dvije godine) i od istog pružatelja usluge je li, u ovom slučaju pružatelja usluge treba odabrati putem procesa javne nabave ili se može ići putem procesa jednostavne nabave u svakoj godini?
O: Javna nabava provodi se sukladno Zakonu o javnoj nabavi, stoga Vas ljubazno molimo da se obratite stručnoj službi Vaše matične ustanove.

09.04.2019.

P: Na današnjem predstavljanju natječaja informirani smo da će se prvi krug evaluacije projektnih prijedloga provoditi putem mini-panela (tzv. generalizatora).
S obzirom da na ustanovi akreditiranoj samo u biotehničkom području prijavljujemo projektni prijedlog u interdisciplinarnom području (biotehničke i prirodne znanosti (kemija)), molim Vas tumačenje o sastavu mini-panela prema kojem će naš projektni prijedlog biti vrednovan.
O: Navedeni projektni prijedlog vrednovat će se prema Priručniku za vrednovanje projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje HRZZ-a koji možete pronaći na poveznici.

P: Na predstavljanju Natječaja u Splitu, 5. travnja 2019. g. sugerirano je da maksimalni postotak radnog vremena, za znanstveno.nastavno osoblje, bude
50 % od ukupnog radnog vremena. Ovaj postotak (tako je rečeno) je u skladu s novim Kolektivnim ugovorom za znanost i visoko obrazovanje. No, novi Kolektivni ugovor ima članak 70. koji sugerira i mogućnost rada u znanosti i do 63%, a članak 71. otvara mogućnost i da se poveća i ukupno radno vrijeme ukoliko zaposlenik radi na nacionalnom ili međunarodnom projektu.
Molio bih Vas za komentar ovih članaka i njihovu primjenjivost u ovom natječajnom roku.
O: HRZZ je upoznat s odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje stoga će doći do izmjena uvjeta natječaja za Istraživačke projekte. Obavijest o izmjeni natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici HRZZ-a. Predlagatelji koji će se prijaviti na natječaj „Istraživački projekti“, rok 2019-04 ne moraju dostavljati potvrdu ustanove o postotku radnog vremena.

P: Postoji li obligatorni stil za citiranje literature?
O: Način citiranja treba biti u skladu sa standardima znanstvenoga polja u kojem se projektni prijedlog prijavljuje.

05.04.2019.

P: Na ovom natječaju namjera mi je prijaviti istraživački projekt u svojstvu voditelja projekta.
Budući da u periodu kada će biti omogućena prijava projekta (od 15.04. nadalje) neću biti u Hrvatskoj, zanima me hoće li Zaklada priznati moj elektronski potpis na administrativnom obrascu.
O: Da.

P: U Uputama za popunjavanje Administrativnog obrasca, za predlagatelja projektnog prijedloga i organizacije u trećem redu se bira zvanje. Potrebno je odabrati jednu od ponuđenih opcija. Nažalost u opcijama se nalaze različita zvanja. Jedna su znanstveno-nastavna, a druga su znanstvena. Ukoliko sam u znanstveno nastavnom zvanju docenta, a u znanstvenom višeg znanstvenog suradnika, što mi preporučujete odabrati?
O: U Administrativnom obrascu moguće je odabrati bilo koju od ponuđenih opcija: docent ili viši znanstveni suradnik. Prijavitelj može sam odlučiti što će odabrati.

29.03.2019.

P: Priznaje li se elektronički potpis na pismu namjere vanjskih suradnika?
O: Da, ako nije moguć vlastoručni potpis priznaje se i elektronički.

22.03.2019.

P: Je li obavezno pri prijavi na natječaj navesti poveznicu na CROSBI profil za voditelja i suradnike projekta? Postoji li mogućnost da se umjesto poveznice na CROSBI profil navede poveznica na neke druge baze (npr. Google Znalac)?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga potrebno je navesti poveznicu na CROSBI profil za voditelja i suradnike projekta. Mogu se dodati i druge poveznice.

19.03.2019.

P: Zaposlen sam na jednome od fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a honorarni nastavnik na istovjetnome fakultetu Sveučilišta u Splitu. Od jeseni bih trebao biti zaposlen na spomenutom Fakultetu Sveučilišta u Splitu. Sad me zanima mogu li se prijaviti na natječaj. Hoće li se uvažiti prijava ako mi je potpiše čelnik Fakulteta iz Splita ili mi to mora potpisati Dekan iz Zagreba? Što će se dogoditi kad se od jeseni zaposlim u Splitu?
O: Prijavu na natječaj podnosi pravna osoba u kojoj je znanstvenik zaposlen i s tom ustanovom se sklapa ugovor o dodjeli sredstava. Promjena ustanove značajna je promjena i detaljno se vrednuje.

15.03.2019.

P: Molio bih Vas informaciju vezanu uz interdisciplinarne projekte. Mi smo Veleučilište koje ima registraciju kao znanstvena ustanova u području tehničkih znanosti.
Plan nam je pridružiti se projektu čiji bi predlagač bio Fakultet čiji su studiji registrirani u biotehničkim znanostima. Sam prijedlog za projekt imao bi znanstvene doprinose iz tehničkih i biotehničkih znanosti.
1. pitanje: da li Veleučilište može biti upisano kao partner na projektu obzirom da bi se dio opreme nabavljao za potrebe dijela projekta iz tehničkih znanosti. Oprema je potrebna za 3 istraživača sa zvanjem znanstvenog suradnika zaposlenima na puno radno vrijeme na Veleučilištu.
2. pitanje.: u području financijskog plana iznos diseminacija po godini ograničena je na 10.000 kn. Obzirom da bi radovi bili odvojeni unutar dva različita područja da li je moguće tražiti odobrenje dvostrukog iznosa diseminacije, odnosno da ograničenje od 10000 kn vrijedi po jednom znanstvenom području.
O: 1. Upućujemo Vas da se upoznate s uvjetima HRZZ natječaja „Partnerstvo u istraživanjima“. Natječajem „Istraživački projekti“ nije predviđena prijava partnerske ustanove, ali Vaši djelatnici mogu se prijaviti kao suradnici na projektu čiji je nositelj Fakultet registriran u biotehničkim znanostima.
2. Sredstva natječaja dodjeljuju se voditelju projekta i matičnoj ustanovi za provedbu prijavljenog istraživanja koji odlučuju kako će sredstva biti trošena sukladno pravilima natječaja. Natječajem je definirano da je najviši dozvoljen iznos za troškove naknade za objavu radova s otvorenim pristupom, isključivo u vrhunskim časopisima (do 10.000,00 kn po godini).

P: Ako je isti suradnik prijavi na jedan Istraživački projekt  i jedan Uspostavni istraživački projekt i ako se oba projekta budu odobrena, na koji način bi taj isti suradnik mogao narednih godine biti predlagatelj (nositelj) projekta? Može li suradnik odustati od sudjelovanja u projektu ili ako svoje radne obaveze obavi u prvim godinama projekta da ne bude vezan za ostalo vrijeme trajanja?
O: Očekujemo da svaki istraživač planira na kojim će projektima sudjelovati uvažavajući pravilo Zaklade o mogućnosti sudjelovanja na dva projekta. Nadalje, očekujemo da ugovorena istraživačka grupa u potpunosti provede financirani projekt. Svako eventualno isključenje suradnika s projekta zasebno se vrednuje.

12.03.2019.

P: U vrijeme roka prijave na natječaj planirala sam biti na porodiljnom, međutim do roka kada bi trebao započeti projekt vratila bih se sa porodiljnog. Interesira me smijem li se prijaviti na natječaj istraživački projekti 2019 sa porodiljnog?
O: Da.

08.03.2019.

P: Za provedbu istraživanja potrebna nam je vanjska usluga jer u istraživačkoj grupi ne postoje osobe sa specifičnim kompetencijama. Da li uslugu može provesti privatna osoba i izvršiti joj se plaćanje ugovorom o djelu, a ne po računu?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga , str. 26., za provedbu opsežnih pomoćnih poslova koji su usko vezani uz provedbu istraživanja troškove tehničke i/ili stručne pomoći voditelj projekta dokazuje računom ili ugovorom o djelu.

P: Dokumenti prijave: Gdje se mogu naći dokumenti/obrasci na engleskom jeziku?
O: Dokumenti su dostupni na web stranici HRZZ-a na engleskom jeziku, odnosno na poveznici.