17.05.2019.

P: Na Vašim stranicama je pod datumom 16.4. postavljeno potpitanje može 4. Možemo li joj sa sredstava projekta platiti, tj. nadoknaditi školarinu i unatrag (ono što je već sama platila)?, a odgovor je glasio 4. Odgovor je već dostupan na mrežnim stranicama Zaklade od 15. ožujka; no takvog odgovora na Vašim stranicama nema, pa ponovno postavljam isto pitanja, tj. npr. osoba (trenutno nezaposlena) je već platila trošak doktorskog studija za prvu godinu, može li joj se taj trošak pokriti s projekta?
O: Svi troškovi koji se mogu pokriti iz sredstava projekta moraju nastati nakon datuma početka projekta. Ne mogu se financirati aktivnosti i troškovi nastali prije početka projekta.

P: 1. Mora li se budžetiranje projekta voditi na način da je za svaku godinu predviđena jednaka suma novca, ili se troškovi mogu podijeliti npr. nešto više u prvoj i/ili drugoj godini, kada je potrebno kupiti više opreme, a onda nešto manje u zadnje dvije godine?
2. Može li se kupiti oprema koja je s PDV-om ispod 400.000 kn, ali da se njena otplata podijeli na više godina?
O: 1. Poželjno je da je iznos financiranja ravnomjerno raspoređen tijekom svih godina provedbe projekta, no ne postoji financijsko ograničenje vezano uz godišnje financiranje projekta.
2. Trošak jednog komada opreme potrebno je prikazati u jednokratnom iznosu, u jednoj projektnoj godini.

P: U dijelu Radni sastanci navodi se:
radni sastanci sa članovima istraživačke grupe, u trajanju do najviše dva dana (trošak jednog ručka ili večere, prijevoz, smještaj, dnevnice za članove istraživačke grupe izvan mjesta matične organizacije)” navodi se trajanje od samo dva dana. Je li to podrazumijeva i dvije noći? S obzirom na to da neki suradnici dolaze iz drugih zemalja, te je zbilja prilično nemoguće organizirati npr. dolazak ujutro (što ako nema leta?), radni sastanak popodne, i već sutra suradnik mora letjeli natrag?
O: U tom slučaju moguće je za suradnike iz drugih zemalja planirati dolazak suradnika dan radije odnosno odlazak dan kasnije od održavanja radnog sastanka.

P: U sklopu prijave za istraživački projekt planiramo nabaviti opremu (koja još ne postoji na našoj instituciji), a koja uključuje software za koji nam je potrebna licenca.
Naglašavamo kako isporučitelj opreme također isporučuje i software i daje licencu.
Budući da u Uputama za prijavitelje piše:
„3. OPREMA
U ovoj kategoriji nisu dopušteni sljedeći troškovi:
• sudjelovanje u troškovima organizacije koji se nabavljaju kao dio redovnog poslovanja ili su istraživačima već dostupni (osnovna oprema, licence i sl.) “
Da li je trošak licence u našem slučaju dozvoljeni trošak?
O: Ako se radi o licenci koja se ne nabavlja kao dio redovnog poslovanja predloženi trošak je moguće navesti u financijskom planu. Opravdanost troška potrebno je pojasniti u Prijavnom obrascu, dio g. Resursi te će biti predmet vrednovanja.

P: Da li je prihvatljiv trošak tehničara koji će za potrebe projekta izraditi bazu podataka koja će se nalaziti na web stranici projekta i služiti će suradnicima na projektu. Za izradu takve baze podataka Institut nema kvalificiranog tehničara.
O: Uloga tehničara na projektu opisana je Uputama za prijavitelje i povezana je sa provedbom istraživačkih aktivnosti.

P: Imam 2 upita vezano uz prihvatljivost troškova.
1. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga navedeno je sljedeće: Troškovi nadogradnje opreme i servis prihvatljivi su isključivo za opremu navedenu u potpori organizacije koja će se koristiti za provođenje projektnih aktivnosti. Uključuje li to nabavu memorijskih modula i tvrdih diskova za računala članova projektnog tima, u svrhu poboljšanja rada računala nužnih za provođenje projektnih aktivnosti?
2. Kako projektni prijedlog uključuje provedbu opsežnog istraživanja u formi papir-olovka, nabava optičkog čitača uvelike bi olakšala posao i smanjila troškove na drugim stavkama poput unosa podataka. Je li nabava optičkog čitača za unos podataka opravdan trošak i pod koju stavku bi se trebala navesti?
O: 1. Navedeni troškovi nisu prihvatljivi i očekuju se u potpori organizacije.
2. Trošak nabavke optičkog čitača potrebno je navesti u kategoriji 3. Oprema. Opravdanost troška potrebno je pojasniti u Prijavnom obrascu, dio g. Resursi te će biti predmet vrednovanja.

P: Imam pitanje u vezi prihvatljivosti troškova. Naime, jedan od ključnih eksperimenata u projektu morat biti urađen na BRISAN NAZIV USTANOVE u SAD. Eksperiment ćemo dizajnirati, napraviti i analizirati suradnica iz BRISAN GRAD (SAD) i ja (voditeljica projekta), ali moramo koristiti opremu i stručnu podršku na platformi BRISAN NAZIV USTANOVE, sto bi koštalo oko 15% ukupne tražene sume za čitav projekt. Da li ovo spada u prihvatljiv trošak, i u koju kategoriju bismo ga morale staviti? Meni djeluje da je to kombinacija materijala za provođenje istraživanja, usluge, terenskog istraživanja i opreme, ali ni jedna od tih kategorija ponaosob.
O: Predlažemo Vam da detaljno pogledate opis troškova u Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga, a svi troškovi bit će predmet vrednovanja.

P: Prema pravilima Zaklade, povećanje budžeta za projekte iznad granične svote od 600.000 / 1.000.000 kn dopušteno je samo u slučajevima povećanih troškova materijala (potkategorija 1.1. Financijskog plana) ili nabavke znanstvene opreme (potkategorija 3.1. Financijskog plana). Obje kategorije nesumnjivo upućuju na prirodne znanosti, no što s projektima iz područja digitalne humanistike čija se istraživanja se ne mogu provesti bez troškova proizvodnja novih digitalnih alata i angažiranja licenciranih podugovaratelja budući da nam ustanove iz sustava znanosti ne mogu pružiti takvu vrstu podrške? Ima li uopće smisla prijavljivati takav projekt, budući da te troškove – koji su nužni za provođenje projekt – ne možemo prikazati u potkategorijama FP 1.1 I 1.3? 
Na koji način opisati područje kojem takav projekt pripada, budući da u predloženim klasifikacijama nema digitalne humanistike, niti digitalne inačice naše matične discipline?
O: Troškovi materijala i nabavka znanstvene opreme kategorije su troškova koje se odnose na sva znanstvena područja. Trošak usluga dozvoljen je trošak projekta i može činiti manji dio troškova na projektu, no za provedbu projektnih aktivnosti zaduženi su suradnici na projektu.
Pretpostavljamo da se klasifikacije u vašoj poruci odnosi na znanstveno područje i polje projekta te Klasifikaciji prema ERC-u. Radi se o klasifikacijama koje su zadane Pravilnikom o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama i Klasifikacijom Europskoga znanstvenog vijeća.

10.05.2019.

P: Molim odgovor na slijedeće pitanje vezano uz troškove objavljivanja rezultata dobivenih u okviru IP-2019-04: Da li iznos namijenjen plaćanju objavljivanja znanstvenog rada bez otvorenog pristupa smije biti veći od 10.000 kuna?
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 28, pojašnjeni su troškovi vezani za publiciranje.

P: Da li su troškovi kurirske dostave za slanje uzoraka na radiokarbonsko datiranje u inozemni laboratorij prihvatljivi troškovi?
O: Navedeni troškovi su prihvatljivi.

P: U sklopu projekta namjeravamo naručiti opremu iz inozemstva jer ne postoji zastupništvo za takvu opremu u Hrvatskoj. Zanima nas, možemo li i materijale (koje su potrebni za korištenje spomenute opreme) isto naručiti od istog dobavljača ili moramo preko neke tvrtke u Hrvatskoj?
O: Pri odabiru dobavljača za spomenute materijale potrebno je odabrati najekonomičniju ponudu.

P: Imam jedno pitanje u svezi financijskog plana: kod planiranja financiranja sudjelovanja na kongresu, da li se računa da jedna osoba ima jedno kongresno priopćenje, odnosno-ako je prihvaćen jedan kongresni prikaz, može putovati jedna osoba, dva kongresna prikaza dvije osobe, i sl.? Da li je moguće da dvije osobe imaju plaćen trošak kongresa ako je prihvaćeno samo jedno kongresno izlaganje?
O: Ako dvije osobe sudjeluju u pripremi rada za izlaganje, navedeno je prihvatljivo. Ograničenja vezano uz sudjelovanje na konferencijama pojašnjena su u Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga na str. 28, fusnota 13.

P: Zanima me je li moguće planirati da će tijekom trajanja istraživačkog projekta biti moguće ostvariti financiranje za 2 doktoranda kroz dodatne natječaje za izobrazbu novih doktora znanosti? Ovo nam je zanimljivo kako projekt prijavljuje veća istraživačka grupa s većim brojem potencijalnih mentora, a projekt će trajati još dovoljno dugo da se stignemo javiti na natječaje krajem 2019. i u 2020. za koje kažete da će „pratit će dinamiku rezultata vrednovanja istraživačkih projekata.“
O: Moguće je planiranje financiranja dva doktoranda no prijavu na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ potrebno je uskladiti s uvjetima konkretnog natječaja kada bude raspisan.

P: Budući da u mom projektnom prijedlogu imam ispunjavanje anketa i upitnika s ispitanicima u prvoj fazi istraživačkog projekta da li je moguće uvrstiti i kupnju računala u financijski plan kao prihvatljivi trošak? Ili je to dopušteno samo za novozaposlenog doktoranda?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 28, trošak osnove informatičke opreme (računala, tableti, pisači, vanjska memorija, itd.) nije prihvatljiv osim za novozaposlene doktorande i/ili poslijedoktorande.

07.05.2019.

P: 1. S obzirom da u uputama za podnositelje projektnih prijedloga (poglavlje Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi: 4) Diseminacija i suradnja) nije drugačije navedeno (str. 28), znači li to da se i stranim suradnicima, jednako kao i domaćim, mogu financirati troškovi prijevoza, smještaja, dnevnica i kotizacije za pohađanje tečaja (radionice) u inozemstvu? Primjerice, mogu li se suradniku iz Velike Britanije pokriti troškovi pohađanja tečaja iz složenih statističkih analiza koji se održava u Njemačkoj?
2. Ukoliko bi se angažiralo studente za unos podataka u statistički program (riječ je broju upitnika koji se broji u par desetaka tisuća), spada li to u troškove tehničara koje se plaća po ugovoru o djelu ili je moguće sa studentima sklopiti studentske ugovore?

O: 1. Za suradnike iz inozemstva nisu prihvatljivi troškovi usavršavanja u inozemstvu.
2. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 26, pojašnjeni su prihvatljivi troškovi tehničara. Studenti mogu obavljati navedene aktivnosti, no, isplate naknada preko studentskih ugovora nisu prihvatljive. Ako je nužno i opravdano potrebama istraživačkih aktivnosti studente je moguće uključiti u istraživačku grupu kao suradnike.

P: Za provedbu projektnih aktivnosti je neophodna nabavka softvera za instrument koji ne posjeduje matična institucija, već ga posjeduje suradna institucija. Da li je u ovom slučaju nabavka softvera opravdan trošak?
O: Nabavljena oprema, uključujući licence, u vlasništvu je matične organizacije.

P: Može li se u financijskom planu predvidjeti trošak jednog ručka ili večere za konkretan radni sastanak s članovima istraživačke grupe, kojim se financira i trošak ručka ili večere za one članove istraživačke grupe koji žive u gradu u kojem se održava sastanak, ili je to pravo predviđeno isključivo za goste? Dodatno, koji je prihvatljiv iznos pojedinog ručka ili večere (npr. je li prihvatljivo staviti 250,00 kn po osobi za RH)?
O: U potkategoriji Radni sastanci prihvatljivi su, među ostalim, troškovi jednog ručka/večere za sve članove istraživačke grupe koji će sudjelovati na radnom sastanku i to prema najekonomičnijoj ponudi.

P: Iako ste dosta odgovarali vezano uz doktorande na projektima IP-2019-04 čini mi se da moja dilema nije odgovorena. Stoga bih vas ljubazno molila ako je moguće vaš odgovor. Suradnica  sam istraživačkog projekta (izbisana šifra projekta) koji završava 31. kolovoza 2019. Voditeljica tog projekta je (izbrisano ime i prezime).
Na projektu je zaposlena jedna doktorandica od 1. studenog 2018. na period od 4 godine (do 31. listopada 2022.) putem natječaja „Razvoj karijera mladih znanstvenika – izobrazba novih doktora znanosti“.
Namjeravam kao voditeljica prijaviti novi  projekt na natječaj Istraživački projekti (natječajni rok 2019-04).
Novi projekt je nastavak  istraživačkog projekta (izbrisana šifra projekta). (Izbrisano ime i prezime) je suradnica na novom projektu koje prijavljujemo.
Da li bi se na novi projekt kao doktorand mogla upisati i navedena doktorandica koja je trenutno upisana pod istraživačkim projektom ((izbrisana šifra projekta) koji završava 31. kolovoza 2019.)?
Tema doktorskoga rada vezana za temu istraživanja novog projekta i za pokrivanje troškova njene školarine ako je moguće tražili bi potporu HRZZ-a. Iz projekta (izbrisana šifra projekta) nisu pokriveni troškovi njene školarine.

O: Navedeno je moguće uz suglasnost mentora navedenog doktoranda.

P: Zanima me da li je iz sredstava projekta dozvoljeno plaćanje vanjske usluge mjerenja tj. ispitivanja izvan Republike Hrvatske, jer takva mjerenja se ne mogu provesti u RH, jer nema potrebne opreme?
O: Za provedbu tehničkih i/ili stručnih zadataka koji su usko vezani uz provedbu istraživanja financijskim planom moguće je planirati navedeni trošak. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, na str. 26, pojašnjeni su prihvatljivi troškovi vezani za usluge. Opravdanost troška predmet je vrednovanja.

P: Vezano za financijski plan zanima me je li pod točkom 2. Troškovi osoblja prihvatljiv trošak obrane doktorske disertacije za doktoranda koji nije zaposlen na visokoškolskoj instituciji, a predviđen je kao suradnik-istraživač na projektu?
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 27. pojašnjeni su prihvatljivi troškovi u kategoriji – Osoblje.

P: Prijavljujemo projekt iz područja (izbrisano područje istraživanja) kojemu su temelj terenska istraživanja (izbrisano područje istraživanja). U uputama stoji da se troškovi terenskoga rada navode u kategoriji Putovanja
Prihvatljivi troškovi u potkategoriji Putovanje i potkategoriji Kratkoročna mobilnost su trošak smještaja, prijevoza, dnevnica, kotizacija i trošak terenskog rada.”
U tom slučaju ne možemo ništa navesti pod materijalne troškove. Nisu dopušteni ni diktafoni ni prijenosna računala. Za nas je terensko istraživanje “laboratorij”, to nisu putovanja. U prethodnom projektu koji je završen pri HRZZ (izbrisan naziv projekta) terenska istraživanja priznavala su se pod materijalne troškove. Molim vas za objašnjenje jer ne možemo inače dovršiti financijski plan.
O: Financijskim planom određene su kategorije: 1. Troškovi istraživanja; 2. Osoblje; 3. Oprema; 4. Diseminacija i suradnja. Troškove navedenog terenskog istraživanja moguće je prikazati u kategoriji 1. Troškovi istraživanja. Navedenu potrebnu opremu moguće je prikazati u kategoriji 3. Oprema. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 26 – 30, pojašnjeni su prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi po kategorijama.

 

30.04.2019.

P: Može li se u troškove uvrstiti statistička radionica (5 dana) za eksperta iz inozemstva u iznosu od cca 5000 eura?
Radi se o metodološkoj radionici namijenjenoj za voditelja i članove istraživačke grupe u usavršavanju kompetencija (konkretno je riječ o analizi sekvenci u društvenim znanostima) koje su potrebne za izvršavanje projektnih zadataka. Riječ je o specifičnim kompetencijama za koje u Hrvatskoj ne postoje stručnjaci, a u međunarodnim demografskim i društvenim istraživanjima se u novije vrijeme dosta koriste.
Inozemnom stručnjaku bi platili uslugu obuke istraživačke grupe, a to je neophodno jer je riječ o poslovima koji su usko vezani uz provedbu istraživanja. Obuka bi se održala u Hrvatskoj, a ukupni plaćeni iznos (po izdanoj fakturi) bi, uz trošak obuke, uključivao putne troškove te troškove smještaja izvoditelja obuke.
O: Navedeni trošak moguće je prikazati u potkategoriji „Organizacije skupova/konferencija/kongresa/radionica“ u kojoj su prihvatljivi troškovi prijevoza, smještaja, dnevnice za pozvanog predavača, no, troškovi usluga edukacija nisu prihvatljivi.

26.04.2019.

P: 1. Budući da u projektu imam različite aspekte rada a kako bih ispravno ispunio financijski  obrazac, molim Vas da mi pojasnite slijedeće:
Da li kupnju potrošne terenske opreme i speleološke opreme upisujem pod kategoriju (odnosno potkategoriju) 1.1 (materijal) ili 1.3 (terenska istraživanja), odnosno kategoriju 3.1 (za speleološku opremu, iako je ona vezana isključivo uz provođenje terenskog rada)?
2. U projektu su planirana i putovanja suradnika na više institucija (bilo kod suradnika s projekta i njihovih laboratorija, bilo muzejskih zbirki) zbog provođenja određenih projektnih zadataka. Da li takav put i boravak upisujem pod kategoriju 1.3 (terenska istraživanja, iako se radi o specifičnim analizama i/ili komparaciji materijala) ili pod neku od kategorija b4. 4 (npr. 4.1. usavršavanje, ili 4.3 radni sastanak).
O: 1. Potrošnu terensku opremu moguće je navesti u potkategoriji „Materijal“, a ostalu opremu u potkategoriji „Nova oprema“.
2. Trošak putovanja suradnika na više institucija zbog provođenja projektnih zadataka potrebno je prikazati u potkategoriji „Terenska istraživanja“.

19.04.2019.

P: Poštovani molim Vas pojašnjenje prihvatljivosti troškova:
1. Možemo li arhivsko-dokumentarističko istraživanje kao i eventualne troškove tih istraživanja [kopiranje, skeniranje, mikrofilmiranje, troškovi usluga i dozvola i sl.] staviti unutar potkategorije „terenska istraživanja“ ? ili ako ne, unutar koje od predloženih potkategorija ?
2. Trošak literature se ne može nabavljati u posljednjoj godini, da li isto vrijedi i za trošak članarina vezanih za istraživačke aktivnosti ?
3. Molim Vas tumačenje koje točno aktivnosti možemo planirati u okviru stavke „grafička priprema za tisak knjiga i publikacija“
O: 1. Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 26. u potkategoriji „Terensko istraživanje“ prihvatljivi su troškovi prijevoza, smještaja i dnevnica za voditelja i suradnike. Troškovi kopiranja i skeniranja prihvatljivi su isključivo ako su vezani uz arhivsko istraživanje i izdani u arhivima, prikazani kao zaseban trošak u okviru troškova istraživanja. Troškovi mikrofilmiranja, usluga i izdavanja dozvola također mogu biti prikazani u troškovima istraživanja, u uslugama, sukladno strukturi obrasca financijskog plana. Opravdanost troškova u financijskom planu predmet je vrednovanja.
2. Ako je članstvo vezano za temu istraživanja, prema uvjetima natječaja nema ograničenja za planiranje troška članarine u posljednjem razdoblju, no, isti je predmet vrednovanja.
3. Aktivnost grafičke pripreme za tisak je tehnička aktivnost te je kao takvu nije potrebno navesti kao zasebnu aktivnost u Radnome planu. Troškove grafičke pripreme u financijskom planu moguće je vezati za rezultat objave u Radnom planu.

P: Pitanje o prihvatljivim troškovima za kemikalije za suradne ustanove izvan RH:
Da li se kemikalije i ostali potrošni materijal koji će utrošiti suradnici iz inozemnih ustanova trebaju planirati/nabaviti u Hrvatskoj ili se mogu planirati/nabaviti u njihovim matičnim zemljama (Bosna i Hercegovina i Španjolska)?
O: Potrošni materijal koji će trošiti suradnici s inozemnih organizacija mogu se nabaviti i u inozemstvu, no, račun mora glasiti na matičnu organizaciju voditelja, odnosno organizaciju koja je sklopila Ugovor o dodjeli sredstava s HRZZ-om.

P: Vezano uz natječaj HRZZ „Istraživački projekti“ IP-2019-04 imam dva pitanja:
1) U financiranju projekta piše: Povećanje financiranja može biti vidljivo u povećanim materijalnim troškovima istraživanja ili nabavci znanstvene opreme za
istraživačke grupe s većim brojem istraživača. Zanima me definiranje istraživačke grupe s većim brojem istraživača (broj istraživača u grupi) s obzirom na financiranje projekta od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna. U prijedlogu koji mi predlažemo je 10 istraživača (7 domaćih i 3 inozemna) te je planirana ukupna suma do 1.000.000,00 kn. Može li se za tu grupu tražiti veći sumarni iznos? Npr. zapošljavanje jednog doktoranda pa da ukupna suma ide do 1.500.000,00 kuna?
2) Također, upit je vezan uz troškove oprema. Koliki je maksimalan iznos kupnje nove znanstvene opreme pojedinačno i sumarno? Može li u financijskom planu ukupni iznos (sumarno) planirane kupnje nove znanstvene opreme biti veći od 400.000,00 kn (npr.420.000,00 kn), a pojedinačni iznosi ne premašuju 120.000,00 kn?
O: 1.  Veličina istraživačke grupe mora odgovarati predviđenim aktivnostima, a troškovi moraju biti realni s obzirom na predviđeni broj članova istraživačke grupe i planirane aktivnosti. Procjenu opravdanosti veličine istraživačke grupe, kao i relevantnosti troškova, dat će panel za vrednovanje. U sklopu istraživačkih projekata nije moguće financiranje plaće doktoranda iz projektnih sredstava.
2. Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade (u odgovorima objavljenim 12. ožujka 2019.)

P: Da li su prihvatljivi troškovi puta za suradnika na projektu koji je stranac (nije državljanin RH) za dolazak na radionicu (workshop)?
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 29 pojašnjeni su prihvatljivi troškovi za suradnike koji dolaze na radionicu.

P: Da li je opravdani trošak avionske karte za dolazak u Hrvatsku suradnika iz inozemstva koji dolazi zbog terenskih istraživanja?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 26, u potkategoriji „Terenska istraživanja“ prihvatljivi su troškovi prijevoza, smještaja i dnevnica za voditelja i suradnike.

P: S obzirom na upute za Istraživačke projekte vezane za prihvatljive i neprihvatljive troškove pod stavkom oprema stoji:  “U ovoj kategoriji nisu dopušteni sljedeći troškovi: nabavka ili nadogradnja opreme vrijednosti veće od 400.000,00 kuna”. Odnosi li se navedeni iznos na svu opremu koja se nabavlja u sklopu projekta ili se ograničenje od 400.000,00 kn odnosi samo na 1 uređaj/opremu koji ne smije biti skuplji od tog iznosa? Ukoliko se iznos 400.000,00 kn odnosi samo na 1 uređaj da li u tom slučaju postoji neko ograničenje iznosa na svu opremu koja se planira nabaviti u sklopu projekta?
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 8. ožujka.

P: S obzirom na upute za Istraživačke projekte vezane za prihvatljive i neprihvatljive troškove pod stavkom oprema stoji:  “U ovoj kategoriji nisu dopušteni sljedeći troškovi: nabavka ili nadogradnja opreme vrijednosti veće od 400.000,00 kuna”. Odnosi li se navedeni iznos na svu opremu koja se nabavlja u sklopu projekta ili se ograničenje od 400.000,00 kn odnosi samo na 1 uređaj/opremu koji ne smije biti skuplji od tog iznosa? Ukoliko se iznos 400.000,00 kn odnosi samo na 1 uređaj da li u tom slučaju postoji neko ograničenje iznosa na svu opremu koja se planira nabaviti u sklopu projekta?
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 8. ožujka.

P: Da li je opravdani trošak avionske karte za dolazak u Hrvatsku suradnika iz inozemstva koji dolazi zbog terenskih istraživanja?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 26, u potkategoriji „Terenska istraživanja“ prihvatljivi su troškovi prijevoza, smještaja i dnevnica za voditelja i suradnike.

P: Da li su prihvatljivi troškovi puta za suradnika na projektu koji je stranac (nije državljanin RH) za dolazak na radionicu (workshop)?
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 29 pojašnjeni su prihvatljivi troškovi za suradnike koji dolaze na radionicu.

P: Vezano uz natječaj HRZZ „Istraživački projekti“ IP-2019-04 imam dva pitanja:
1) U financiranju projekta piše: Povećanje financiranja može biti vidljivo u povećanim materijalnim troškovima istraživanja ili nabavci znanstvene opreme za
istraživačke grupe s većim brojem istraživača. Zanima me definiranje istraživačke grupe s većim brojem istraživača (broj istraživača u grupi) s obzirom na financiranje projekta od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna. U prijedlogu koji mi predlažemo je 10 istraživača (7 domaćih i 3 inozemna) te je planirana ukupna suma do 1.000.000,00 kn. Može li se za tu grupu tražiti veći sumarni iznos? Npr. zapošljavanje jednog doktoranda pa da ukupna suma ide do 1.500.000,00 kuna?
2) Također, upit je vezan uz troškove oprema. Koliki je maksimalan iznos kupnje nove znanstvene opreme pojedinačno i sumarno? Može li u financijskom planu ukupni iznos (sumarno) planirane kupnje nove znanstvene opreme biti veći od 400.000,00 kn (npr.420.000,00 kn), a pojedinačni iznosi ne premašuju 120.000,00 kn?
O: 1.  Veličina istraživačke grupe mora odgovarati predviđenim aktivnostima, a troškovi moraju biti realni s obzirom na predviđeni broj članova istraživačke grupe i planirane aktivnosti. Procjenu opravdanosti veličine istraživačke grupe, kao i relevantnosti troškova, dat će panel za vrednovanje. U sklopu istraživačkih projekata nije moguće financiranje plaće doktoranda iz projektnih sredstava.
2. Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade (u odgovorima objavljenim 12. ožujka 2019.)

P: Pitanje o prihvatljivim troškovima za kemikalije za suradne ustanove izvan RH:
Da li se kemikalije i ostali potrošni materijal koji će utrošiti suradnici iz inozemnih ustanova trebaju planirati/nabaviti u Hrvatskoj ili se mogu planirati/nabaviti u njihovim matičnim zemljama (Bosna i Hercegovina i Španjolska)?
O: Potrošni materijal koji će trošiti suradnici s inozemnih organizacija mogu se nabaviti i u inozemstvu, no, račun mora glasiti na matičnu organizaciju voditelja, odnosno organizaciju koja je sklopila Ugovor o dodjeli sredstava s HRZZ-om.

16.04.2019.

P: Također nas zanima  kako riješiti problem s izradom web stranice, jer nam nije poznato kako učiniti projekt prepoznatljivim i dostupnim javnosti bez web stranice, a izrada web stranice nije prihvatljiv trošak.
Među ostalim, projekt je osmišljen tako da bi se na web stranici nalazio obrazac koji bi zainteresirane osobe ispunjavale.
Ne poznajemo nikoga tko bi nam izradio web stranicu bez naknade, a kamoli obrasce, logo i dr. što bi dovelo do prepoznatljivosti projekta.
Za sve to su potrebna posebna znanja koja suradnici na projektu ne posjeduju.
Drugim riječima potrebno je angažirati stručnjaka/e za izradu toga.
Ako bi možda i jedan dio toga (web stranicu s osnovnim sadržajem) mogao izraditi sektor IT naše Ustanove neće to činiti bez naknade (već smo ranije s njima imali jednu neugodnu situaciju).
Za izradu obrasca loga i dr., su kao što smo već naveli potrebna drugačija, posebna znanja.
Zanima nas imate li možda rješenje za takve situacije, odnosno mogu li se ti troškovi (izrada web stranice, obrazaca, loga i dr.) prikazati kroz neki drugi trošak, a ne trošak (4) diseminacije i suradnje ili se nikako ne mogu prikazati kao prihvatljiv trošak?
O: Ugovorom o dodjeli sredstava voditelj projekta obvezuje se redovito ažurirati mrežne stranice te na njima objavljivati podatke o tijeku i radu na Projektu. Trošak izrade mrežne stranice nije prihvatljiv. Mrežna stranica projekta može biti izrađena u sklopu stranica matične ustanove.

P: Molim Vas odgovor na sljedeće pitanje. Suradnik sam na tekućem istraživačkom projektu, te sam suradnik u projektu koji je trenutno u fazi evaluacije. Mogu li prijaviti istraživački projekt kao voditelj u ovom natječaju te se izuzeti s mjesta suradnika ukoliko i projekt u kojem sam voditelj i projekt u kojem sam suradnik budu financirani?
O: Ukoliko je projekt koji je na evaluaciji HRZZ-ov projekt, navedeno nije prihvatljivo.

P: U uputama je navedeno da je za usavršavanje za voditelja projekta i članove istraživačke grupe (prijevoz, smještaj, dnevnice, naknada za pohađanje tečaja, seminara, treninga, radionice) dozvoljen trošak citiram: Ako je posrijedi usavršavanje s jasnim ciljem i programom, trošak je moguće pokriti za jednoga člana istraživačke grupe, a iznimno za dva člana ako je drugi član doktorand .
1. Da li se to odnosi na jednu godinu ili cjelokupno trajanje projekta?
U našem konkretnom slučaju imamo tri mlada suradnika koji bi išli u različitim terminima na različita mjesta na usavršavanje, svaki u svojem području specijalizacije, i doktoranda za kojeg bi planirali usavršavanje. Da li prema uputama znači da može ići samo jedan suradnik i doktorand do maksimalno 14 dana tijekom cijelog trajanja projekta ili je ovo ograničenje odnosi na jednu godinu ili na jednu vrstu specijalizacije (da dvije osobe idu na isto mjesto tj. istu vrstu usavršavanja).
2. Da li mogu planirati usavršavanja za 3 suradnika i doktoranda na različitim mjestima i na različita usavršavanja?
O: 1. Navedeno se odnosi za svako pojedino usavršavanje.
2. Da, ali potrebno je voditi računa da na svako usavršavanje mogu otići najviše dva člana istraživačke grupe (od čega jedan doktorand).

P: Da li je moguće dostaviti kemikalije suradnicima na projektu u inozemstvu?
O: Da. Suradnici, također, mogu naručiti kemikalije od dobavljača, no, račun mora glasiti na matičnu organizaciju voditelja.

P: Bila bih suradnicom na dvama istraživačkim projektima koja će biti skoro prijavljena. Budući da planiram troškove međunarodnoga znanstvenog simpozija, koji se tiče oba potencijalna projekta, zanima me mogu li u prijavama za oba projekta tražiti sredstva potrebna za njegovu organizaciju. Naime, budući da je moguće da oba projekta budu prihvaćena, ne znam može li se vratiti sredstva koja neće biti potrebna pri jednome (jer bi bila iskorištena pri drugome).
O: Troškove u financijskom planu predviđa i planira voditelj projekta uz suglasnost matične organizacije a sukladno aktivnostima planiranim i obrazloženim u radnom planu.

P: Budući da neke tvrtke (dobavljači opreme) pristaju na otplatu u ratama, je li moguće veće iznose za opremu (200.000,00kn) platiti dobavljaču u dvije godine. Time bi se znatno olakšalo godišnje provođenje projekta.
O: Navedeni iznos može se platiti jednokratno.

P: Vezano uz prijavi Istraživačkog projekta u aktualnom natječaju molim Vas nekoliko
pojašnjenja:
1. Treba li se uz prijavu uploadati 3 ponude (za slučaj planirane nabave nove opreme skuplje od 35.000 kn)?
2. Pod “Troškovima istraživanja” (prema Uputama za predlagatelje) mogu se organizirati istraživačke radionice s članovima istraživačke grupe, pri čemu je prihvatljiv trošak smještaj članova istraživačke grupe. Kako im se može platiti prijevoz i dnevnice?
3. Da li je pod “Opremom” prihvatljiv trošak nabave terenskog laptopa nužnog za izvođenje terenskih mjerenja te radne stanice (servera)?
4. Pod “Diseminacija i suradnja” dopušten je trošak organiziranja radnih sastanaka do dva dana. Kako je jedna suradnica, na projektu kojeg planiram prijaviti, iz Ankare, te zbog reda letenja aviona (avion stiže u ZG navečer, a leti za Ankaru ujutro) je najkraći interval 3 dana, odnosno 2 noćenja, hoće li trošak 2 noćenja u ovakvom specifičnom slučaju biti priznat?
O: 1. Ne. Tri ponude potrebno je dostaviti do kraja pregovora financijskog i radnog plana, odnosno prije sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava.
2. Odgovor je već dostupan na mrežnim stranicama Zaklade od 5. travnja.
3. Trošak opreme potrebne za provedbu istraživanja može se navesti u financijskom planu te obrazložiti u Prijavnom obrascu, dio g. Resursi te će biti predmet vrednovanja.
4. Načelno, takva je vrsta troškova prihvatljiva, ali svi su troškovi navedeni u financijskom planu predmet vrednovanja.

12.04.2019.

P: Molim Vas odgovor na slijedeće pitanje: u uputama natječajne dokumentacije navedeno je da u okviru aktivnosti nabave opreme nisu dopušteni troškovi “nabavke ili nadogradnje opreme vrijednosti veće od 400.000,00 kuna”. Smatra li se ovdje da ukupni trošak sve opreme (oprema 1, 2, 3 …) koja se planira u projektu ne smije prijeći navedeni iznos ili da trošak nabave jednog uređaja (oprema 1), odnosno pojedinačne stavke ne smije prijeći navedeni iznos?
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade (u odgovorima objavljenim 12. ožujka 2019.)

P: Pitanje vezano za posredne troškove:
Obzirom da na str. 30, vezano za posredne troškove stoji: “…međutim voditelj projekta za to mora dostaviti kopije računa te detaljna obrazloženja svake stavke.” zanima me kako (tj. kojim) računima opravdati stavke koje se plaćaju na razini institucije, a koriste ih vise istraživača (projekata) poput odvoza infektivnog i kemijskog otpada, povećane potrošnje električne energije zbog rada zamrzivača, održavanje hladne sobe i sl.?
O: Opravdanost posrednih troškova obrazlaže se u Prijavnom obrascu u Cjelini B – Projektni prijedlog, dio g. Resursi. Procjena opravdanosti troškova predmet su vrednovanja te se posebno obrazlažu u financijskim pregovorima. S obzirom na navedeno, a sukladno Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga potrebno je dostaviti kopije računa na kojima je potrebno označiti postotak ukupnog iznosa ili točan iznos koji je predviđen troškovima projekta.

09.04.2019.

P: 1. Na projektu kao suradnika imam stranca. Da li je dozvoljen njegov dolazak u matičnu ustanovu voditelja projekta dulje od tjedan dana?
2. Da li je dozvoljeno da više suradnika jednog projekta ide na istu konferenciju? Ako je dozvoljeno, molim da mi odgovorite koliko najviše suradnika može ići na istu konferenciju.
O: 1. Dozvoljeni troškovi pojašnjeni su u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga.
2. Troškove diseminacije i suradnje moguće je pokriti sukladno prihvatljivim troškovima navedenim u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 28 i 29.

P: 1. Je li projektom opravdana nabava radne stanice za GIS? Navedeno predstavlja računalnu opremu, ali svojom konfiguracijom je prilagođena za fotogrametrijsku obradu snimki prikupljenih bespilotnim zrakoplovom.
2. Odnosi li se ograničenje od 400.000 kn na nabavu cjelokupne nove opreme ili samo pojedinačne komponente?
O: 1. Moguće je u financijskom planu navesti sve troškove koji su potrebni za izvršenje istraživačkih aktivnosti, a njihova opravdanost obrazlaže se u Prijavnom obrascu u Cjelini B – Projektni prijedlog, dio g. Resursi. Procjena opravdanosti troškova predmet je vrednovanja.
2. Iznos se odnosi na trošak jednog uređaja.

P: Moje prethodno pitanje je bilo može li se u financijskom planu predvidjeti trošak za klimatiziranje prostorije s GPU poslužiteljima (npr. 40000 kn). Vaš odgovor je bio da se, prema informacijama koje sam naveo, radi se o vrsti troškova koji se prikazuju u potpori ustanove.
Nažalost, ustanova mi može ponuditi samo prostoriju. GPU poslužitelji koji mi trebaju za provođenje istraživanja vukli bi preko 10kW tijekom provođenja eksperimenata. Za toliku snagu preporučljivo je instalirati odgovarajuće klimatiziranje. Postoji li bilo kakav način da se nabava klimatizacije financira sredstvima projekta?
O: Navedena vrsta troškova očekuje se u potpori organizacije.

P: Molim Vas za pojašnjenje troškova vezano uz kategoriju 2) Osoblje.
Koliko razumijem upute – zapošljavanje je opravdano samo za postdoktorande (u punom radnom odnosu na projektu).
Ja sam planirao u svojem istraživačkom projektu predvidjeti ‘doktoranda’.
Radi se o osobi koja je zaposlena u jednoj instituciji (školi), ali svojim stručnim kompetencijama i ekspertizom odgovara temi projekta.
Ima potpisano pismo namjere i od ravnatelja škole.
Ta osoba bi upisala doktorski studij i doktorirala iz teme/rezultata projekta.
S obzirom da je zapošljavanje moguće samo za postdoktorande, ovdje bi se radilo samo o plaćanju školarine za doktorski studij (20.000 kn/godišnje).
Interesira me je li takvo rješenje moguće i opravdano?
Planirao sam definirati udio od 30% radnog vremena za rad na projektu.

Na stranicama 15 i 16 Uputa navodi se da su suradnici osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama doprinose projektu, te da mogu biti (1) istraživač, (2) poslijedoktorand i (3) doktorand. Kompetencije nisu unaprijed određene već moraju odgovarati potrebama projekta, a za doktoranda piše samo da se radi o suradniku koji jest ili će postati student doktorskog studije te će se troškovi školarine pokriti potporom HRZZ-a, pri čemu je tema doktorata vezana uz temu projekta.
Iz jednog prethodnog odgovora na mrežnim stranicama HRZZ sam shvatio da doktorand mora biti osoba već zaposlena na Fakultetu, što me zbunjuje u odnosu na Upute.
O: Iz sredstava istraživačkog projekta nije moguće zaposliti doktoranda, ali je u financijskom planu moguće predvidjeti školarinu za doktorski studij i navedenu osobu uključiti kao suradnika. U prijavnoj dokumentaciji može se definirati udio vremena i radnih zadataka na projektu.

P: Da li je plaćanje članarine za strukovno društvo dozvoljen trošak za istraživački projekt?
O: Trošak članarine prihvatljiv je samo ako je vezano za temu projekta, istraživačku aktivnost i nužno za provedbu projekta.

P: u nastavku Vam dostavljamo pitanje za izradu Financijski plana:
1. Da li su prihvatljivi troškovi (put, smještaj, dnevnice) za odlazak doktoranda na studij u Graz? i ako jesu, unutar koje kategorije?
Od akademske godine 2009/2010 Kunstuniversität u Grazu (KUG) nudi programe doktorskog studija u trajanju od šest semestara, odnosno tri akademske godine. Posebnost je ovoga studija da nudi veoma temeljito etnomuzikološko obrazovanje i istodobno umrežavanje s drugim disciplinama u okviru znanosti o glazbi (historijska muzikologija i sistematska muzikologija). Srodan studij u Hrvatskoj ne postoji. Osiguran je adekvatan nadzor doktoranada u gotovo svim područjima (etno)muzikoloških istraživanja. Od posebne je važnosti također da, osim na njemačkom, nudi studij i na engleskom jeziku. Takav novoosnovani program doktorskog studija utemeljen je na preporukama Vijeća austrijskih sveučilišta te implementira načela interne javnosti u obliku izvješća o napretku, uključenosti vanjskih savjetnika i recenzenata te provedbi mjera za osiguranje kvalitete tijekom procesa prijave, kao i tijekom samog studija. Program doktorskog studija je besplatan (uz minimalne naknade upisa semestra koje iznose 20 eura po semestru), a iznimno uspješni studenti stimuliraju se KUG-ovim stipendijama. Doktorske kandidate potiče se na sudjelovanje u istraživačkim projektima izvan samog sveučilišta, a sve navedeno s ciljem osiguravanja konkurentnosti postdiplomskih studenata u međunarodnoj znanstvenoj zajednici.
2. Da li troškove u ukupnom iznosu koje predviđamo od drugog razdoblja nadalje unosimo kao stavku unutar potkategorije ili samo upisujemo ukupne iznose za svaku od potkategorija pod retkom „ukupno 1; ukupno 2; …  ?
3. Prihvatljivi su troškovi članarina (ako je vezano uz temu istraživanja), da li to podrazumijeva troškove članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima ?
O: 1. Navedeni troškovi nisu prihvatljivi.
2. Svi troškovi za sva razdoblja navode se po stavkama Financijskog plana.
3. Da, ako su vezane za temu istraživanja i nužno za provedbu projekta.

P: Molim Vas pojašnjenje u vezi uvjeta za Istraživački projekt IP-2019-04:
1. u fusnoti 13 na str. 28 Uputa. Odnosi li se navedeno ograničenje prema kojem samo jedan suradnik smije sudjelovati na usavršavanja na cijelo projektno razdoblje ili je samo važno da jednom usavršavanju (npr. na istoj radionici) ne bude više od jednog suradnika?
2. smijemo li u stavci gostovanje inozemnog znanstvenik tog znanstvenika imenovati tijekom trajanja projekta, a ne u samoj prijavi?
3. u okviru stavke diseminacija i suradnja ne možemo navesti nazive i mjesto održavanja konferencija, jer će njihovi programi biti javno objavljeni tek 6 mjeseci do 1 godine prije održavanja. Je li u tom slučaju dovoljno da navedemo okvirni iznos troška?
4. slično pitanje kao prethodno za literaturu. Autore, naslove i cijene knjiga nećemo znati prilikom prijave projekta (barem ne većinu). Je li u redu da kod prijave projekta samo unesemo stavku literatura i iznos?
O: 1. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 28 (u fusnoti 13) navodi se: „Ako je posrijedi usavršavanje s jasnim ciljem i programom, trošak je moguće pokriti za jednoga člana istraživačke grupe, a iznimno za dva člana ako je drugi član doktorand (…)“ što se odnosi za svako projektno razdoblje.
2. Navedenog inozemnog znanstvenika nije potrebno imenovati u prijavi.
3. Za prvo razdoblje potrebno je navesti sve podatke prema predlošku radnog plana. Za ostala razdoblja moguće je navesti samo broj suradnika koji idu na konferenciju te troškovi koji se namjeravaju pokriti (npr. kotizacija, prijevoz, smještaj, dnevnice) u skladu s predloškom financijskog plana i Uputama za podnositelje projektnih prijedloga.
4. Da, prihvatljivo je u prijavi navesti samo stavku i iznos.

P: Molio bi kratko pojašnjenje u vezi prihvatljivih troškova za Istraživačke projekte:
1. da li je softverski paket (koji nemamo na matičnoj instituciji, a potreban je za provođenje analize prikupljenih podataka, i njime bi članovi tima nadogradili postojeća računala) prihvatljiv trošak u kategoriji Oprema?
O: Moguće je u financijskom planu navesti sve troškove koji su potrebni za izvršenje istraživačkih aktivnosti, a njihova opravdanost obrazlaže se u Prijavnom obrascu u Cjelini B – Projektni prijedlog, dio g. Resursi. Procjena opravdanosti troškova predmet je vrednovanja. Ako je za provođenje projektnih aktivnosti potreban navedeni specifični softverski paket njegova nabava mora biti obrazložena i jasno vidljiva iz Radnog plana.

P: Smiju li se u financijskom planu posljednje godine projekta predvidjeti troškovi nadogradnje opreme odnosno mogući troškovi popravka opreme?
O: Troškove nadogradnje i servisa moguće je predvidjeti za opremu za koju je u projektnoj dokumentaciji (Potpori organizacije) navedeno da će se koristiti za projektne aktivnosti neovisno o projektnom razdoblju.

05.04.2019.

P: Htio bih provjeriti, s obzirom na prethodne natječaje i sada navedene nedopuštene troškove (str. 29 uputa). U ovom natječaju izrada web stranice projekta nije dozvoljeni trošak? Ako se dobro sjećam, u prošlom natječaju je bila obveza.
O: Ugovorom o dodjeli sredstava voditelj projekta obvezuje se redovito ažurirati mrežne stranice te na njima objavljivati podatke o tijeku i radu na Projektu. Trošak izrade mrežne stranice nije prihvatljiv.

P: U uputama za pisanje projekta smo vidjeli da Zaklada ne podržava financiranje računala, no sto ako je u pitanju radna stanica? U novom projektu smo planirali razvijati bioinformaticke znanstvene ciljeve, no za takve analize nam treba radna stanica, odnosno vrlo jako kompjuter koji može podnijeti procesiranie i obradu velike količine podataka. Da li bi Zaklada podržala takvu opremu?
O: Dozvoljeni su troškovi nabave opreme za provedbu istraživanja.

P: Može li se na IP uzeti informatičar koji bi se plaćao putem ugovora, u slučaju da se za taj posao ne može pronaći netko iz sustava znanosti i visokog obrazovanja?
O: Zaposlenje je moguće jedino za poslijedoktorande. Prihvatljivi dokazi za troškove usluga tehničkog osoblja su račun ili ugovor o djelu. Usluge mogu činiti samo manji dio troškova istraživanja, a njihova opravdanost predmet je vrednovanja.

P: Da li se trošak nagrađivanja ispitanika za sudjelovanje u istraživanju (npr. poklon bon u nekoj od robnih kuća) ubraja u prihvatljive troškove epidemiološkog istraživanja?
O: Ovakvi troškovi mogu biti prikazani kao posredni troškovi ukoliko se radi o longitudinalnom istraživanju ili vrsti istraživanja za koju je uobičajeno motiviranje sudionika.

P: Kada se predviđa sklapanje ugovora o dodjeli sredstava i može li se natječaj za zapošljavanje poslijedoktoranda pokrenuti prije datuma početka istraživačkog projekta (u razdoblju između sklapanja ugovora i datuma početka projekta)?
Ovo nas zanima zbog planiranja sredstava za plaću poslijedoktoranda u prvoj godini projekta.
O: Moguće je pokrenuti javni natječaj prije početka projekta, no suglasnost HRZZ-a na zapošljavanje poslijedoktoranda može se izdati tek nakon početka projekta.

P: U projektu koji planiramo prijaviti neophodno nam je razvijanje softvera već u prvoj godini. S obzirom na to da naša institucija nema zaposlenog informatičara, zanima nas možemo li se kod izrade softvera u 1. i 2. godini trajanja projekta koristiti uslugama privatnih tvrtki. Ako je to moguće, postoje li određene predradnje koje bi trebali poduzeti već u prijavi kako bi opravdali svoje troškove i potkrijepili takvu potražnju. Također nas zanima je li prihvatljivi trošak ako se navedeni softver nadogradi na već postojeću digitalnu bazu.
O: Ako je razvijanje softwarea jedan od ciljeva projekta tada je očekivanje da istraživačka grupa provede te aktivnosti. Usluge mogu činiti samo manji dio troškova istraživanja, a njihova opravdanost predmet je vrednovanja.

P: 1. Na str. 27 Uputa objašnjava se istraživačka radionica s članovima grupe koja bi trebala omogućiti zajednički rad istraživača iz tuzemstva i inozemstva.
No, imam pitanje u vezi prihvatljivih troškova.
Djeluje da inozemnom suradniku na projektu projekt može pokriti samo smještaj u Hrvatskoj a ne i prijevoz i dnevnice, a da se hrvatskom istraživaču u posjeti inozemstvu može pokriti samo prijevoz i dnevnice a ne i smještaj?
Budući da HRZZ projekt nije bilateralan projekt koji ima osigurano financiranje s obje strane, ovakva podjela troškova djeluje čudna i neodrživa u velikom broju slučaja (tko bi trebao platiti smještaj hrvatskom istraživaču u inozemstvu kad nema drugog izvora financiranja, a ne treba ga nužno biti prema uvjetima natječaja? ekvivalentno za prijevoz i dnevnice za inozemnog istraživača?
također ukoliko je suradnik nezaposlen kako bi bili pokriveni ovi njegovi minimalni troškovi suradnje?)
Da li i kako se ipak svi troškovi (prijevoz, smještaj, dnevnice) mogu pokriti u oba slučaja tj. i za hrvatskog i inozemnog suradnika na projektu?
2. Može li se ista aktivnost financirati iz dvije kategorije:
npr. za inozemnog suradnika smještaj iz 1.4 (Istraživače radionice), a prijevoz i dnevnice iz 4. (Gostovanje inozemnog znanstvenika, odgovor od 15.3.)? te slično za hrvatskog znanstvenika u inozemstvu?
3. Kategorija Radni sastanak pod 4. nema ograničenja na vrstu troška ali je ograničena na 2 dana što je uglavnom prekratko za zajednički rad. Može li se tražiti produljenje (uz obrazloženje?)?
4. Da li se pod troškove Diseminacije može staviti i odlazak hrvatskog znanstvenika na inozemnu instituciju bilo zbog suradnje bilo prezentacije rezultata (držanje talka)?
5. Da li se za teorijska istraživanja provođenje istraživanja na drugoj instituciji može staviti pod terenski rad?
O: 1. i 2. Za istraživačku radionicu s članovima istraživačke grupe (do 7 dana), koju je moguće je održati na matičnoj organizaciji, prihvatljivi su troškovi smještaja članova istraživačke grupe, catering, sitan potrošni materijal. U slučaju odlaska hrvatskih istraživača na radionice koje se održavaju u inozemstvu prihvatljivi su troškovi prijevoza i dnevnica. Očekuje se da dio troškova pokrije organizator istraživačke radionice.
U stavci Gostovanje inozemnih istraživača ne mogu se prikazati troškovi suradnika na projektu.
3. Prihvatljivi troškovi radnih sastanaka sa članovima istraživačke grupe, u trajanju do najviše dva dana su: trošak jednog ručka ili večere, prijevoz, smještaj, dnevnice za članove istraživačke grupe izvan mjesta matične organizacije. Troškovi su namijenjeni radnim sastancima s ciljem koordinacije rada istraživačke grupe ukoliko su suradnici iz različitih organizacija ili država.
4. Troškovi diseminacije rezultata istraživanja u hrvatskog istraživača u inozemstvu su prihvatljivi troškovi.
5. Ovisno o vrsti aktivnosti mogu se prikazati kao terenski rad ili istraživačka radionica.

P: Može li se u financijskom planu predvidjeti trošak za klimatiziranje prostorije s GPU poslužiteljima (npr. 40000 kn)?
O: Prema informacijama koje ste naveli, radi se o vrsti troškova koji se prikazuju u potpori ustanove.

P: Molim vas slijedeće informacije:
1. U projektu je planirano sudjelovanje inozemnih istraživača. Neka ispitivanja bi se provela na instituciji inozemnog istraživača pri čemu bi ispitivanje zajedno proveli hrvatski i inozemni istraživač. Da li da u tom slučaju troškove odlaska hrvatskog istraživača na inozemnu instituciju trebamo predvidjeti u kategoriji terensko istraživanje ili istraživačka radionica?
2. U opisu troška istraživačka radionica u inozemstvu navedeno je da su prihvatljivi troškovi odlaska hrvatskih istraživača u inozemstvo troškovi prijevoza i dnevnice. Da li se radi o pogrešci ili uistinu nije moguće predvidjeti i trošak smještaja za ovu kategoriju?
3. Ukoliko suradnik sa ustanove koja nije nositelj projekta provodi određena ispitivanja na aparaturi koja se mora redovito servisirati, tj. rad na njoj generira određeni trošak da li je tada moguće da ustanova na kojoj se nalazi uređaj ispostavi račun za korištenje uređaja s obzirom da plaćanje servisa uređaja na drugoj ustanovi nije moguće?
O: 1. U kojoj stavci financijskog plana ćete prikazati trošak ovisi o svrsi i rezultatima aktivnosti o kojima ćete izvještavati tijekom provedbe projekta.
2. Za istraživačku radionicu s članovima istraživačke grupe (do 7 dana), koju je moguće je održati na matičnoj organizaciji, prihvatljivi su troškovi smještaja članova istraživačke grupe, catering, sitan potrošni materijal. U slučaju odlaska hrvatskih istraživača na radionice koje se održavaju u inozemstvu prihvatljivi su troškovi prijevoza i dnevnica.
3. Troškovi usluga prihvatljivi su troškovi projekta, no oni moraju činiti manji dio troškova istraživanja te se, ako su nužni i opravdani prirodom projekta, trebaju temeljiti na najekonomičnijoj ponudi.

02.04.2019.

P: U uputama za pisanje projekta smo vidjeli da Zaklada ne podržava financiranje računala, no što ako je u pitanju radna stanica? U novom projektu smo planirali razvijati bioinformatičke znanstvene ciljeve, no za takve analize nam treba radna stanica, odnosno vrlo jako kompjuter koji može podnijeti procesiranje i obradu velike količine podataka. Da li bi Zaklada podržala takvu opremu?
O: U Financijski plan moguće je navesti sve troškove koji su potrebni za izvršenje istraživačkih aktivnosti, a njihova opravdanost obrazlaže se u Prijavnom obrascu u Cjelini B – Projektni prijedlog, dio g. Resursi. Procjena opravdanosti troškova predmet je vrednovanja. Ako je za provođenje projektnih aktivnosti potrebna radna stanica njezina nabava mora biti dobro obrazložena i jasno vidljiva iz Radnog plana.

P: Za provedbu opsežnog kontinuiranog pomoćnog posla – simultano prevođenje možemo li taj trošak planirati i sami uvrstiti kao potkategoriju u financijskom planu „Simultano prevođenje“. U našem slučaju, radi se o ugovoru o djelu za prevođenje s jezika poput arapski i perzijski u okviru terenskog istraživanja. Mogu li se za te prevoditelje (vanjske suradnike projekta) planirati troškovi smještaja i prijevoza u potkategoriji terenska istraživanja ?
O: U okviru troškova terenskog istraživanja, osobama koje pružaju tehničku i/ili stručnu pomoć moguće je pokriti trošak prijevoza, smještaja i prehrane (u iznosu koji nije veći od iznosa neoporezive svote naknade za terenski dodatak). Za trošak prijevoza, smještaja i prehrane potrebno je dostaviti račun poduzetnika ili račun obrtnika ili račun osobe koja vrši samostalnu djelatnost (R1 ili R2 račun), s tim da, račun mora biti izdan na ustanovu nositelja projekta.

29.03.2019.

P: U planu suradnika imam jednu suradnicu koja mi je stručno važna za provedbu projekta, nije trenutno zaposlena na Sveučilištu.
Postoji mogućnost da upravo ona upiše doktorski studij za godinu dana, te postane suradnik-doktorand, međutim tu informaciju nemam sada.
S obzirom da se suradnik-doktorand ne mora imenom definirati u fazi prijave, može li se postojećoj suradnici uključenoj u projekt financirati doktorski studij u maksimalnom iznosu od 20.000 kn?
O: Moguće je, ako se ne radi o zaposleniku matične organizacije koji je kao takav oslobođen plaćanja školarine.

P: Prijavit ćemo projekt na natječaj IP-2019-04 čija će istraživačka okosnica biti anketno istraživanje provedeno na velikom nacionalno reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske (sve županije). Takvo istraživanje ne može provesti naš istraživački tim, već će biti nužno angažiranje agencije za ispitivanje javnog mijenja za obavljanje poslova poput konstrukcije uzorka, instruiranja anketara i plaćanje njihovog rada na terenu, koordinacije terenskog istraživanja, unosa anketnih podataka u statistički program, itd. Molim za sljedeća pojašnjenja:
1. Spada li opisani trošak agencijskog rada pod “usluge”, “terensko istraživanje” ili “troškove tehničara” u opisu prihvatljivih troškova, odnosno kod kategoriziranja takvog troška u obrascu financijskog plana?
2. Ako se na taj trošak odnosi navedeno ograničenje od 35.000 kn i uputa da on “može činiti samo manji dio financijskog plana”, kako je moguće provesti takvo istraživanje ako je njegova minimalna očekivana cijena približno pet puta veća?
3. Ako je tako velik trošak i moguć, treba li za njega osigurati tri ponude već u fazi prijave projekta (i priložiti ih uz natječajnu dokumentaciju) ili je tri ponude dovoljno osigurati prije početka provedbe istraživanja, rukovoditi se njima kod odabira agencije i potom dostaviti uz financijski izvještaj o prvom projektnom razdoblju?
O: 1. Radi se o trošku usluga s obzirom da provedbu navedenih aktivnosti za potrebe projekta obavlja agencija.
2. – 3.  Troškovi usluga mogu činiti samo manji dio financijskog plana, s obzirom na to da se očekuje da veći dio istraživanja provodi istraživačka grupa. Za sve troškove usluga u vrijednosti većoj od 35.000,00 kn potrebno je dostaviti tri ponude. Opravdanost svih troškova navedenih u financijskom planu naknadno će se vrednovati.
3. Tri ponude potrebno je dostaviti prije sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava.

P: 1) Postoji li ograničenje za sredstva koja se mogu utrošiti za održavanje instrumenata?
2) U kategoriji “Diseminacija i suradnja” piše da kao trošak nisu dopušteni odlasci suradnika koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj na inozemne konferencije. Znači li to da su dopušteni troškovi odlasci suradnika koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj na konferencije u Republici Hrvatskoj?
O: 1. Natječajem nisu definirana ograničenja za troškove održavanja instrumenata. Prihvatljivi troškovi za održavanje opreme navedeni su u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 31.
2. Da, dopušteni su troškovi odlazaka suradnika iz inozemstvo na konferencije u Hrvatskoj.

P: Molim vas konkretan odgovor jer ga nisam našla na stranici Odgovori na upite IP 2019.
Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi:
Da li stavka: troškovi nabavke nove opreme (do 400.000 kn) uključuje i troškove transporta i instalacije kupljene opreme ?
O: Troškovi transporta i instalacije nabavljene opreme moraju biti uključeni u financijski plan ali kao zasebna stavka unutar 400.000 kn ili kao zasebna stavka neovisno o iznosu od 400.000 kn ili te s kupovinom opreme ne smiju premašiti iznos od 400.000 kn.

P: Naveli ste da  je za  troškove usluga  veće od 35.000,00 kn potrebno priložiti tri ponude.
1) Da li se 35.000,00 kn odnosi na godišnje dopušten iznos ili za npr. sve 4 godine projekta
2) Ako se željena analiza provodi samo na 1 mjestu u Hrvatskoj, da li je dovoljna samo izjava o tome, ili je potrebno tražiti takvu uslugu iznad Hrvatske, npr. u EU?
O: 1. Za svaku pojedinačnu uslugu čiji je trošak veći od 35.000,00 kuna (s uključenim PDV-om) potrebno je dostaviti tri ponude.
2. Ako iz opravdanog razloga nije moguće dostaviti tri ponude, to je potrebno obrazložiti u projektnom prijedlogu uz opis financijskog plana. Uslugu je moguće tražiti i izvan Hrvatske.

26.03.2019.

P: Molim Vas za pojašnjenje kategorije 4) Diseminacija i suradnja, u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj “Istraživački projekti” IP-2019-04.  Zanima je li prihvatljiv trošak u okviru podstavke  “usavršavanje za  voditelja  projekta i  članove istraživačke  grupe”  trošak putovanja (prijevoz, smještaj, dnevnica) u vezi sa studijskim boravkom, posjetom državnim institucijama, odvjetničkim komorama, javnobilježničkim komorama u stranim zemljama (projekt bi se odnosi na područje prava)?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 28 (fusnota 13) prihvatljiv je trošak usavršavanja koje mora imati jasan cilj i program, mora rezultirati potvrdom o stečenim kompetencijama. Trošak je moguće pokriti za jednoga člana istraživačke grupe, a iznimno za dva člana ako je drugi član doktorand.

P: 1. Da li je projektom moguće plaćanje pune plaće (100%) radnog vremena doktorandu i pod koju onda to kategoriju prijavljujemo?
2. Ako trebamo zaposliti na projektu poslijedoktoranda na sve 4 godine, njegova brutto plaća prelazi 600.000,00 kn. Da li to onda znači da institucija mora osigurati razliku u plaći i da li to onda znači da zapravo nemamo nikakva sredstva više na raspolaganju jer je sve potrošeno na plaću poslijedoktoranda?
O: 1. Natječajem IP-2019-04 nije predviđena plaća doktoranda. Doktoranda je moguće predvidjeti u radnom planu projekta no njegova se plaća može pokriti putem „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ ukoliko prijava bude pozitivno vrednovana.
2. Ako je za potrebe projekta nužno zapošljavanje poslijedoktoranda tada je odstupanje od najvećeg dopuštenog iznosa prihvatljivo, poštujući ograničenje o najvećem iznosu financiranja po znanstvenom području.

P: Najljepše bih Vas zamolila za informaciju do koje je svote dozvoljeno podugovarati biokemijske analize nužne za provedbu projekta? Naime, suradne ustanove nisu u mogućnosti uvesti metodu koja nam je potrebna za provedbu projekta (radi se o osjetljivim metodama analize metabolita pesticida u urinu u općoj populaciji).
Također, ako je cijena analiza po godini istraživanja manja od 35000 KN ali ih je potrebno ponavljati dvije ili tri godine, trebamo li dostaviti više od jedne ponude?
O: Visina iznosa troškova usluga nije definirana natječajem, ali treba činiti samo manji dio financijskoga plana. Ako je trošak pojedine usluge na razini projekta manji od ukupno 35.000,00 kn nije potrebno dostavljati ponude. Međutim, ako riječ o godišnjem trošku od 35.000 kn što se na razini projekta ponavlja više puta pa je ukupan iznos viši od 35.000,00 kn, sukladno uvjetima natječaja potrebno je dostaviti 3 ponude.

P: Za potrebe planiranog istraživanja terenski rad tehničara i stručnih suradnika nam je neophodan. Prema natječajnoj dokumentaciji predviđeno je da projektom mogu biti pokriveni troškovi terenskog istraživanja za voditelja i suradnike (prijevoz, smještaj i dnevnice) ili troškovi tehničara (ugovorom o djelu ili računom). Budući da je nama za potrebe izvedbe planiranog projekta potrebna pomoć od tehničara i suradnika zaposlenih na našoj instituciji, jedina opcija nam je da se oni vode kao suradnici-istraživači. No, postoji restrikcija da jedan istraživač može biti samo na dva HRZZ projekta. A osoblje koje bi nama bilo nužno za projekt već sudjeluje na dva HRZZ projekta, no bez obzira na to imaju slobodnog vremena za dodatan posao. Kako se mogu osigurati sredstva za terenske troškove tih ljudi?
O: Tehničar ne mora biti naveden u popisu suradnika te za njega ne vrijedi ograničenje prijave na dva HRZZ projekta. Tehničar za provedbu terenskih istraživanja može biti naveden u radnom planu, a troškovi terenskih istraživanja za tehničara obračunavaju se sukladno pravilima obračuna putnih naloga koja vrijede na organizaciji na kojoj se provodi projekt. Prilikom ugovaranja projekta voditelj dostavlja Zakladi popis tehničara koji će se uključiti na provedbu projekta.

22.03.2019.

P: 1. Zanima me moraju li na svaki projekt biti prijavljena minimalno 2 doktoranda (ili 1 poslijedoktorand) i koliki je maksimalan broj doktoranada kojima bi bio financiran doktorski studij iz projekta?
2. Također, je li moguće predvidjeti troškove doktorskog studija za osobu koja je već zaposlena u instituciji?
O: 1. Očekuje se uključenje doktoranada i poslijedoktoranda, no nije eliminacijski kriterij.
Prema uvjetima natječaja moguće je osigurati troškove školarine za jednog doktoranda, odnosno za dva, ali ne istodobno.
2. Da, do 20.000 kn godišnje.

P: U uputama za pisanje projekta smo vidjeli da Zaklada ne podržava financiranje računala, no što ako je u pitanju radna stanica? U novom projektu smo planirali razvijati bioinformatičke znanstvene ciljeve, no za takve analize nam treba radna stanica, odnosno vrlo jako kompjuter koji može podnijeti procesirane i obradu velike količine podataka. Da li bi Zaklada podržala takvu opremu?
O: Trošak znanstvene opreme potrebne za provedbu istraživanja može se navesti u financijskom planu i bit će predmet vrednovanja.

19. 03. 2019.

P: 1. Jesu li dopušteni troškovi odlaska suradnika koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj na usavršavanja?
2. Vezano uz organiziranje istraživačke radionice u Hrvatskoj na kojoj stavci bi se trebao planirati catering za tu radionicu?
O: 1. Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade.
2. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 28 nalazi se popis dopuštenih troškova.

P: Jesu li troškovi internih usluga analiza i/ili mjerenja koje se vrše na instituciji predlagatelja/voditelja projekta prihvatljivi troškovi projekta.
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 26 pojašnjeni su prihvatljivi troškovi istraživanja.

15. 03. 2019.

P: U uputama su pod prihvatljivim troškovima istraživanja navedene usluge za provođenje istraživanja. Da li se u obrascima za prijavu projekta i/ili financijskog plana moraju navesti organizacije ili ljudi koji će te usluge raditi?
Na koji način će se Zakladi pravdati takvi troškovi (račun, ugovor o djelu ili nešto treće?) i da li je navedena cifra od 35 000 kuna s PDV ili bez, te da li se odnosi na jednu projektnu godinu ili cijeli projekt?
O: 1. Potrebno je navesti pružatelja usluga (organizaciju) i objasniti što usluga obuhvaća.
Za svaku pojedinačnu uslugu čiji je trošak veći od 35.000,00 kuna (s uključenim PDV-om) potrebno je dostaviti tri ponude. Važno je istaknuti da trošak usluge može činiti samo manji dio troškova financijskog plana.
Upućujemo Vas na Upute za popunjavanje izvješća za projekte HRZZ-a kako biste se upoznali s prihvatljivim financijskim dokumentima koje je HRZZ-u potrebno dostaviti uz financijsko izvješće. Upute su dostupne na mrežnim stranicama HRZZ-a https://hrzz.hr/default.aspx?id=2274.

P: Suradnik doktorand na projektu može biti i netko tko je već student doktorskog studija. Ako bi se takav netko angažirao na projektu, moguće je da je taj već podmirio u potpunosti ili djelomično troškove svoje školarine. Može li se takvom suradniku doktorandu kroz sustav “najviše do 20 000 kn godišnje, najdulje 3 godine” refundirati i dio sredstava koje je već uplatio na ime školarine ili je ta sredstva dozvoljeno potrošiti za školarinu ili dio školarine koji će tek doći na naplatu?
Ako je sredstva dozvoljeno potrošiti samo na buduće, još nedospjele rate školarine, kako ćemo znati koji iznos prijaviti u financijskom planu?
O: U slučaju da bude odobreno uključenje suradnika-doktoranda na projekt, iz sredstava projekta je moguće pokriti iznos školarine za preostale godine studija ukoliko je doktorski rad povezan s temom istraživanja, dakle nije moguća refundacija troškova.
Financijska sredstva za trošak školarine planiraju se u skladu s projektnim aktivnostima u kojima će sudjelovati doktorand što uključuje školarinu na predvidivom doktorskom studiju.

P: Predviđeno je do 5% “ostalih nenavedenih troškova”. Može li se u toj svoti uzeti vanjska tvrtka koja bi vodila projektu dokumentaciju i/ili računovodstvo projekta? (naravno, uz prikupljanje ponuda o najjeftinijem ponuđaču)?
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 29 i 30 pojašnjeni su posredni troškovi, a na str. 24 pojašnjena je potpora organizacije koja uključuje troškove navedene u pitanju.

P: S obzirom da se plaća poslijedoktoranda u cijelosti isplaćuje s projekta, može li dio radnoga vremena voditelja projekta npr. 10% biti plaćen iz sredstava projekta ili taj dio svejedno mora osigurati Fakultet kao i inače?
O: U Uputama, str. 27. navedeni su troškovi prihvatljivi u okviru kategorije 2 Plaća.

P: Jedan od mogućih suradnika na projektu će nakon izbora u docenta imati nepuni (87%) radni odnos sa Fakultetom/Sveučilištem. Može li se iz sredstava projekta financirati preostali iznos kako bi postigao 100% radni odnos? Ako da, možete li pojasniti kako se to navodi u financijskom planu?
O: Popis prihvatljivih troškova naveden je u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 26.

P: 1. Postoje li posebne financijske odredbe ili smjernice vezano uz terenska istraživanja u inozemstvu u okviru realizacije istraživačkog projekata IP-2019-04?
2. Postoje li posebne financijske odredbe ili smjernice vezano uz terenska istraživanja suradnika iz inozemstva u okviru realizacije  istraživačkog projekata IP-2019-04?
O: 1. Ako je terensko istraživanje u inozemstvu opravdano projektnim aktivnostima troškovi obračunati putnim nalogom su prihvatljivi.
2. Dopušten je dolazak inozemnih suradnika za potrebe obavljanja terenskih istraživanja u Republiku Hrvatsku te je prihvatljiv trošak dnevnice, prijevoza i smještaja.

P: Unutar planiranog projekta geoloških istraživanja, koja uključuju i terenski rad, glavni cilj istraživanja su naslage u RH. S obzirom da se stjenski kompleks, koji je najvećim dijelom u RH, prostire i u rubno područje susjedne države (BiH), da li se u okviru HRZZ projekta može planirati provedba terenskih istraživanja na području susjedne države?
O: Navedeni troškovi su prihvatljivi.

P: U uputama vezanima za diseminaciju navedeno je da naknade za objavu radova s otvorenim pristupom, isključivo u vrhunskim časopisima  i to do 10.000,00 kn po godini.
Ovo ograničenje je iznimno nerealno s obzirom da su naknade za objavu radova s otvorenim pristupom u vrhunskim časopisima red veličine 1500 dolara/eura na više. Pri čemu još dodatno moramo platiti PDV. Postoji li mogućnost da se ovo ograničenje makne?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 28 navedeni su troškovi dopušteni u kategoriji 4 Diseminacija i suradnja.

P: Koliko dugo može trajati posjeta/odlazak suradnicima ili dolazak suradnika? Na primjer, koliko dugo doktorand može biti na edukaciji kod suradnika koji je van Hrvatske?
O: Trošak usavršavanja prihvatljiv je u trajanju najviše do 14 dana.

P: Molila bih Vas odgovor vezano uz financiranje kategorije Usluge kao prihvatljivih troškova unutar projekta, naime, je li moguće u kao uslugu teretiti laboratorijske analize, te uz navedenu uslugu i potrošni materijal koji je potreban za provođenje tih analiza?
O: Navedeni se troškovi mogu predvidjeti u financijskom planu. Napominjemo da trošak usluga može činiti samo manji dio financijskoga plana te da je za sve troškove usluga veće od 35.000,00 kn potrebno priložiti tri ponude.

P: 1. Imam pitanje u vezi inozemnih suradnika na projektu. U uputama piše da se suradnicima koji nisu zaposleni u Hrvatskoj ne plaćaju odlasci na inozemne konferencije. U vezi toga mogu li se inozemnim suradnicima koji nisu zaposleni u Hrvatskoj pokriti troškovi terenskih istraživanja i usavršavanja u inozemstvu, i mogu li se pokriti njima takvi troškovi u Hrvatskoj?
2. U uputama je pod diseminacijom i suradnjom navedeno da se dopuštaju troškovi gostovanja inozemnih znanstvenika, zanima me odnosi li se to i na inozemne suradnike na projektu. Ako možete više reći o financiranju troškova inozemnih suradnika na projektu.
O: 1. Za inozemne suradnike ukoliko je to opravdano Radnim planom može se pokriti trošak terenskih istraživanja u inozemstvu i Hrvatskoj.
2. Prihvatljivi su troškovi gostovanja inozemnih znanstvenika u Hrvatsku (u kategoriji 4. Diseminacija i suradnja), na matičnu ustanovu voditelja projekta.

P: 1. Da li je moguća kupovina dva uređaja koji su nužni za provođenje istraživanja na način da ukupna vrijednost pojedinačnog uređaja nije veća od 400.000,00 kuna, ali da cijena svakog uređaja iznosi oko 350.000,000 kn (sa PDV-om)?
2. Da li je moguće u financijskom planu planirati kupovinu ili nadogradnju opreme za partnersku instituciju, kako bi suradnici uključeni u projektni prijedlog mogli provesti planirane aktivnosti na projektu? Suradnici su zaposlenici javnog sveučilišta.
O: 1. Na prvo pitanje je već odgovoreno u prijašnjim odgovorima.
2. Ne, oprema nabavljena sredstvima Zaklade je u vlasništvu matične ustanove. Ukoliko se predlaže premještanje opreme s matične ustanove taj prijedlog se vrednuje i Zaklada na njega mora dati suglasnost.

P: 1. Kolika je bruto 2 plaća poslijedoktoranda? Od našeg ureda za projekte dobio sam informaciju da će od rujna 2019 biti potrebno rezervirati oko 178200 kuna godišnje. Je li to točan podatak?
2. Ako prijedlog bude prihvaćen za financiranje, može li se prije potpisivanja ugovora budžet izmijeniti na način da se sredstva predviđena za plaću poslijedoktoranda prenamijene za opremu?
3. Ako prijedlog bude prihvaćen za financiranje, može li se prije potpisivanja ugovora budžet izmijeniti na način da se sredstva predviđena za opremu prenamijene u plaću poslijedoktoranda?
O: 1. Iznose plaće poslijedoktoranda potrebno je prilagoditi prema važećem koeficijentu definiranom Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama za radno mjesto poslijedoktoranda. Točan iznos plaće ovisi o odabiru kandidata, odnosno o godinama staža, olakšicama i sl. te se precizno definira po završetku javnog natječaja i odabiru kandidata kada se Zakladi dostavlja obračun za odabranog kandidata.
2. Prema Uputama, str. 27., sredstva za plaću poslijedoktoranda su namjenska sredstva koja se ne mogu prenamijeniti.
3. Sredstva iz kategorije 3. Oprema moguće je prenamijeniti u kategoriju 2 Plaće.

12. 03. 2019.

P: Uzmimo da sam ukupne troškove u kategorijama 1., 3., 4. i 5. odredio tako da su jednaki 310.000 kuna. S obzirom da je najveći iznos financiranja 600.000 kuna, to znači da za kategoriju 2. (Troškovi osoblja) preostaje 290.000 kuna. Troškovi osoblja u cijelosti namjenjujem financiranju plaće poslijedoktoranda, u 100-postotnom iznosu na teret IP projekta. Ako pretpostavimo da bruto-2 mjesečna plaća poslijedoktoranda iznosi 13.000 kuna, to znači da se projektom može financirati poslijedoktoranda u razdoblju od 22 mjeseca. Je li ovaj izračun u skladu s pravilima?
O: Ako je za potrebe projekta nužno zapošljavanje poslijedoktoranda na više od 22 mjeseca tada je odstupanje od najvećeg dopuštenog iznosa od 600.000,00 kn prihvatljivo.

P: Jesu  li su dopušteni troškovi lekture, prijevoda, dizajna, prijeloma u svrhu objave rada u časopisima?
O: Prema uvjetima natječaja IP-2019-04 navedeni troškovi nisu prihvatljivi.

P: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj Istraživački projekti (Šifra natječaja: IP-2019-04), u poglavlju Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, navedeno je da nije dopuštena nabavka ili nadogradnja opreme vrijednosti veće od 400.000,00 kuna.
Komad opreme koji je potreban za provođenje istraživanje skuplji je od navedenog iznosa.
Zanima me je li moguće ostvariti financiranje putem HRZZ projekta u iznosu od 400.000,00 kn, a ostatak iznosa podmiriti iz vlastitih sredstava, odnosno sufinanciranjem matične organizacije?
O: Nabava opreme u vrijednosti većoj od 400.000,00 kuna smatra se ulaganjem u kapitalnu opremu što nije prihvatljivo ovim natječajem.

P: 1. Treba li plaća doktoranda biti uračunata u troškove projekta, odnosno financijski plan? Ili je potrebno osigurati isključivo sredstva za školarinu dok plaća doktoranda može biti terećena projektom Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti?
2. Možemo li doktoranda planirati za usavršavanje tijekom projekta?
3. Možemo li doktoranda kao suradnika u projektu prikazivati i u radnom planu?
O: Prema uvjetima natječaja (IP-2019-04) prihvatljivi su troškovi plaće samo za zapošljavanje poslijedoktoranada i školarina za jednog doktoranda.
Ako je doktorand član istraživačke grupe za njega se mogu planirati troškovi usavršavanja.
U radnom planu moguće je prikazati isključivo članove istraživačke grupe.

P: U uputi za prijavitelje za uspostavne projekte navedeno je da nije dopušten trošak nabavke ili nadogradnje opreme vrijednosti veće od 400.000,00 kuna. Znači li to da ukupna vrijednost projekta utrošena za opremu ne smije biti veća od 400 000 kn neovisno radi li se o jednom ili više uređaja?!
O: Iznos se odnosi na trošak jednog uređaja.

08.03.2019.

P: Financijski plan: Cijene se izražavaju s uključenim PDV-om?
O: Prema Uputama, za sve prihvatljive vrste troškova dopušteno je prikazati i trošak PDV-a.

P: Ukoliko se radi o međunarodnom timu istraživača, pod koju stavku troškova i kako je najbolje definirati putovanja i radne sastanke s članovima tima (dolazak u matičnu organizaciju ili odlazak kod suradnika)?
O: Prema Uputama, str. 27., za navedenu vrstu troška predviđena je stavka „Istraživačka radionica“ u kategoriji 1. Troškovi istraživanja.

P: Je li nabava računala za novog doktoranda opravdani trošak? Uzevši u obzir da softverski programi potrebni za projekt zahtijevaju novo i jače računalo nego što prijavitelj ima na raspolaganju.
O: Prema Uputama, str. 28., nabava računala za novozaposlenog doktoranda je prihvatljiv trošak.

P: Naknada za objavu radova s otvorenim pristupom je ograničena na 10.000,00 kn po godini. Međutim, troškovi su cesto visi, npr. Plos Biology (IF 9) ima publication fee od 3.000 USD. Kako se treba takav trošak navesti u financijskom planu? Da li je moguća jednokratna uplata s takvim iznosom za navedenu svrhu? Tj. kako se može takav trošak pokriti?
O: Prema Uputama, str. 28., trošak je prihvatljiv u iznos od 10.000,00 kn i taj se iznos navodi u financijskom planu kao stavka „naknada za objavu radova s otvorenim pristupom“.

P: Zanima me da li je u financijskom planu za istraživačke projekte (natječaj 2019) moguće predvidjeti trošak lekture radova na stranom jeziku?
O: Sukladno uputama prihvatljivi su troškovi lekture ako se radi o trošku radnih materijala, knjižica sažetaka za radionice i konferencije koje organiziraju u okviru projekta.