Edit Content

17.05.2019.

P: Zanima me koliko točno stranica smije imati prijavni obrazac za istraživačke projekte:
Naime, u uputama na jednom mjestu piše da Prijavni obrazac ne smije imati više od 17 stranica, a da se sastoji od
o Cjeline A – sadrži životopis voditelja projekta, popis postignuća (track record) u posljednjih pet godina koji uključuje najvažnije radove na kojima je voditelj projekta vodeći autor te ostala relevantna postignuća
o Cjeline B – sadrži detaljan opis projektnog prijedloga
o Cjeline C – sadrži popis članova istraživačke grupe i njihove životopise.
Na drugom mjestu piše:
Cjelina C – Suradnici i istraživačka grupa (ne ulazi u ograničenje od 17 stranica)
Znači li to da cjelina A i cjelina B mogu imati do 17 stranica, a cjelina C može imati koliko je potrebno (kao i reference).
Naime, pdf fine “Prijavnog obrasca” tako može ukupno imati i do 25 stranica. Je li to u redu?

O: Prijavni obrazac treba imati 17. stranica. Cjelina C i Reference ne ubrajaju se u ograničenje Prijavnoga obrasca od 17 stranica.

P: Ljubazno vas molim da mi odgovorite je li prilikom navođenja popisa postignuća moguće navesti publikaciju proizašlu s trenutnog projekta HRZZ, koja je prihvaćena za tisak, ali kojoj do trenutka predaje projektne prijave vjerojatno još neće biti dodijeljen doi? Potvrdu o prihvaćanju možemo dostaviti prilikom prijave pod ostala dokumentacija.
O: Moguće je, uz dostavu potvrde da je rad prihvaćen za objavljivanje.

P: 1. Trebamo li u prijavu uvrstiti i spomenutu tablicu iz prijašnjeg kruga prijava na IP  ili je dovoljno da dostavimo Potvrdu Etičkog povjerenstva matične institucije prijavitelja bez spomenute tablice ?
2. Ukoliko prijavu predamo u navedenom Prijavnom obrascu i ne brišemo postojeći tekst koji navodi da tablica postoji hoće li se to negativno odraziti na administrativnu provjeru prijave? (jer oni koji će pregledavati Obrazac prijave vidjet će da se u Dio g. navodi Tablica koje neće biti jer je nema ni u aktualčnim Uputama)
O: Tablicu nije potrebno navesti u Prijavnom obrascu. Ukoliko se na Vaše istraživanje može primijeniti neko od pitanja u tablici, u prijavi projektnog prijedloga pod dodatnu dokumentaciju potrebno je priložiti potvrdu nadležnoga etičkog povjerenstva o etičnosti istraživanja u kojoj su navedena etička pitanja.
Tekst u Prijavnom obrascu koji se odnosi na Dio g. Etička pitanja nije dozvoljeno brisati već je potrebno odgovoriti na pitanje opisom etičkih pitanja relevantnih za projekt ili navesti da etičkih pitanja nema.

10.05.2019.

P: Da li se kod ispunjavanja prijavnog obrasca u dijelovima Section c. Methodology ili Section d. Work Plan smiju koristiti shematski prikazi kako bi se jasnije prikazala struktura projekta ?
O: U Prijavnom obrascu mogu se koristiti shematski prikazi poštujući ograničenja stranica za svaku cjelinu.

26.04.2019.

P: u Uputama za predlagatelje se nigdje ne spominju postoci radnog vremena, a u pitanjima i odgovorima je to česta tema. Zanima me gdje se postoci navode, u kojem dijelu koje cjeline? Trebaju li biti navedeni (i) u pismima namjere? Također: čiji se sve postoci trebaju navesti a čiji ne.
O: U Prijavnom obrascu, Cjelina C – Istraživačka grupa potrebno je, prema predlošku, navesti planirane postotke rada na projektu za sve osobe koje će sudjelovati u provedbi predloženog istraživanja. U pismima namjere nije potrebno navoditi udjele rada na projektu.

P: 1. U nekoliko ste navrata istaknuli da nije dopušteno ništa brisati u obrascima. Međutim, ne čini se logičnim da u prijavi u obrascu Prošireni sažetak ostane tekst
“Molimo poštovati sljedeća ograničenja …. prored”
“(najviše četiri stranice; treba sadržavati osnovne podatke …. u obrascima”
Može li se taj dio teksta obrisati u prijavi?
c) u vezi s Prijavnim obrascem
2. Nije logično i nepregledno je ako u prijavi ostane neizbrisan tekst “Molimo poštovati … prored”
“Prijavni obrazac sastoji se od …”
“Naslovna stranica … (u mjesecima)”
“Sažetak … učinak”
Može li se taj dio teksta obrisati u prijavi? Ako nije dopušteno brisati taj dio teksta, kako ga je moguće urediti da izgleda pregledno?
3. Je li potrebno navoditi sažetak u prijavnom obrascu? Ranije ste odgovorili da ne, ali za njega je i nadalje predviđen prostor u hrvatskoj inačici prijavnog obrasca, a nema ga u engleskoj inačici.
4. U cjelinama A i B obrasca čini se logičnim ostaviti neizmijenjenima samo podnaslove obrasca. Je li dopušteno obrisati dijelove obrasca koji glase:
“navedite status, najvažnije publikacije … rezultate”
“prekidi u karijeri (ako je primjenjivo” u slučaju da nije primjenjivo
“(opišite istraživanja … istraživanjem.)” i sav ostali dio teksta koji se u tim dijelovima obrasca navodi kosim slovima i u zagradama.
O: 1., 2., 4. Nije dopušteno brisati niti jedan dio obrasca „Prošireni sažetak“, kao ni ostalih prijavnih obrazaca.
3. Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 22. ožujka.

09.04.2019.

P: Također: u prijavnom obrascu ( application form )  prve tri stranice ispunjavam ja ( kao voditelj projekta) a nakon mene druge tri stranice ispunjava moja asistentica koja je suvoditelj projekta i koja će ga voditi kad ja odem u mirovinu.
 Moje je pitanje: budući da je prijavni obrazac limitiran na 17 stranica, može li kod nas  on imati  20 stranica  radi dodatne tri stranice CV-a suvoditelja projekta??
O: U slučaju prijave projektnoga prijedloga sa suvoditeljem potrebno je kopirati cjelinu A – dio A i B prijavnog obrasca koju u potpunosti mora ispuniti i suvoditelj. U tom slučaju Prijavni obrazac može imati 20 stranica, poštujući ograničenja za sve ostale dijelove Prijavnog obrasca.
Suvoditelj se vrednuje po istim kriterijima kao i voditelj projekta te je očekivanje da se radi o istraživaču usporedivog popisa postignuća.

P: Da li se u radni plan treba staviti kao aktivnost dolazak suradnika stranca u HR?
O: U Radni plan se u stupcu „Suradnici“ navode svi članovi istraživačke grupe koji sudjeluju u provođenju pojedine aktivnosti.

P: 1. U odgovorima 19.3. 2019. ste na pitanje o brisanju pitanja (ili točnije i ispravnije rečeno – smjernica, kako je u upitu naglašeno) odgovorili:
O: Nije dopušteno brisati niti jedan dio obrasca za Prošireni sažetak, kao niti ostalih prijavnih obrazaca.
Je li ovo vrijedi i za životopis Voditelja (Predlagatelja)? Ili konkretno: Ništa od onog što stoji u Obrazcima i Formama ne smijemo brisati ili mijenjati font i boju fonta?
PRIMJER: Prijavni obrazac: Dio b. Životopis Predlagatelja projektnog prijedloga.
Ostaje sve kako je (i boja-siva i ovaj font), te se samo u nastavku piše što se traži kako slijedi
OSOBNE INFORMACIJE
Prezime i ime: Niko Neznanović
 Matični broj istraživača: 256325
 Mrežna stranica:www.nnnnnn.hr
2. Kad smo već kod životopisa. Ne tražite podatak o godinama predlagatelja (datum i godina rođenja). Kako se držim istog predloška životopisa i za suradnike, niti kod njih nema tih podataka. Može li to biti problem, jer nemate kompletan uvid u potpuni profil istraživačke grupe? Nadalje, nema informacija o zvanju kako znanstvenom, tako znanstveno-nastavnom. Iako se zvanje bira u Administrativnom obrascu, na predstavljanju Natječaja mi je sugerirano da između znanstvenog savjetnika i docenta citiram odaberem “docenta”, jer je to radno mjesto. No napominjem da se radi o istraživačkim projektima i da su prema mojoj logici relevantnija znanstvena zvanja Predlagatelja. Naravno, ovo se referiram i na Vaš odgovor od 5.4. 2019. : “O: 1. U Administrativnom obrascu moguće je odabrati bilo koju od ponuđenih opcija: docent ili viši znanstveni suradnik. Prijavitelj može sam odlučiti što će odabrati.”
3. Cjelina B f. Resursi. Je li potrebno predstavljati u ovom dijelu financijske brojke ili njihovu raspodjelu po kategorijama (npr. grafički) ili je dovoljno napisati opravdanost troškova?
4. Hvala na odgovoru od 5.4. 2019., no niste mi u potpunosti odgovorili na pitanje 3. Pa ću ponoviti dio pitanja na koji nisam dobio odgovor:
“Kako sam prvo radio englesku verziju Prijavnog obrasca, to sam se vodio Uputama (str 23), gdje se navodi da Cjelina C sadrži opis raspodjela ULOGA i zadataka članova istraživačke grupe, u navedenu kolonu sam ubacio i ULOGE (eng. Role) članova istraživačke grupe, te na kraju dodao u zagradama status. Molio bih Vas da mi objasnite jesam li dobro postupio i ako ne, kako postupiti. U hrvatskoj verziji tablice u koloni 6 Tablice u Cjelini C stoji “Status” i engleskoj “Role”. U Uputama stoji da je potrebno opisati uloge članova. Što raditi?”
Gdje (ispod Tablice kao tekst ili u Tablicu – u kolonu 6. “Role within the Project” ili kao dodatak životopisu) opisati i na koji način ih opisati “uloge i zadatke” članova istraživačkog tima (ako možete dati smjernice u vidu tri pitanja: Za koja mjerenja će biti zadužen? Hoće li sudjelovati u diseminaciji? i sl.). Mogu li to uraditi u vidu nove Tablice koja će sadržavati raspodjele uloga i zadataka članova istraživačke grupe.
O: 1. Da.
2. U svom životopisu možete navesti i znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje. U EPP sustavu pod radno mjesto navodite radno mjesto, a pod zvanje ono zvanje u koje ste izabrani.
3. Potrebno je opisati nužnost troškova.
4. Odgovor je već dostupan na mrežnim stranicama Zaklade.

P: Da li se u Prijavnom obrascu – Cjelina B – Projektni prijedlog – u dijelu b na pitanje o povezanosti projektnog prijedloga s trenutnim stanjem u području istraživanja očekuje da se opišu sve aktivnosti svih suradnika na projektu, ili se to pitanje prvenstveno odnosi na predlagatelja projektnog prijedloga?
Da li se u istoj ovoj cjelini na pitanja o provedenim istraživanjima i najvažnijim rezultatima i njihovoj povezanosti s istraživanjem primarno misli na postignuća predlagatelja projektnog prijedloga, ili svih suradnika na projektu?
O: U Prijavnom obrascu – Cjelina B – Dio b. opisuju se rezultati istraživanja koja je voditelj dosad proveo u ovom području i njihovu povezanost s predloženim istraživanjem. Voditelj projekta kojeg je već financirao HRZZ ukratko navodi ciljeve provedenog projekta, dobivene rezultate i povezanost s predloženim istraživanjem. Nužno je opisati kako će predloženo istraživanje doprinijeti razvitku područja istraživanja te koji je jedinstveni doprinos predloženoga istraživanja. Također, navodi se kako je i zašto predloženo istraživanje važno za to područje te kakav će utjecaj na njega imati ako bude uspješno (primjerice, hoće li i kako pridonijeti otvaranju novih pogleda, spoznaja i prilika u znanosti, tehnologiji i istraživanjima).

05.04.2019.

P: 1. U životopisu (Prijavni obrazac str 2. ) postoji stavka “mentorstva doktorskih studenta i poslijedoktoranada”, no u nastavku se navodi i “broj obranjenih diplomskih radova”? Molim za objašnjenje.
2. U Uputama se navodi da za suradnike postoje tri statusa: istraživač, poslijedoktorand i doktorand. U prijavnom obrascu “Cijelina C” u Tablici (crna podloga) stoji “Navedite sve osobe koje će…….(navedite suradnike (S), doktorande (D) i poslijedoktorande (P)”. Gdje je tu istraživač ? Zar nisu i doktorandi i poslijedoktorandi suradnici?
U istoj tablici (u engleskoj verziji) u retku 2, kolona 6 stoji: ” Role within project (S, D, P)”. Kako sam prvo radio englesku verziju Prijavnog obrasca, to sam se vodio Uputama (str 23), gdje se navodi da Cjelina C sadrži opis raspodjela ULOGA i zadataka članova istraživačke grupe, u navedenu kolonu sam ubacio i ULOGE (eng. Role) članova istraživačke grupe, te na kraju dodao u zagradama status. Molio bih Vas da mi objasnite jesam li dobro postupio i ako ne, kako postupiti. U hrvatskoj verziji tablice u koloni 6 Tablice u Cjelini C stoji “Status” i engleskoj “Role”. U Uputama stoji da je potrebno opisati uloge članova. Što raditi?
O: 1. U Prijavnom obrascu, cjelina A – b. životopis voditelja projekta pod navodom MENTORSTVA DOKTORSKIH STUDENATA I POSLIJEDOKTORANDA pod „broj obranjenih diplomskih radova“ – potrebno je upisati mentorstva na diplomskim radnjama, a pod broj obranjenih doktorskih radova potrebno i broj poslijedoktoranada tražene podatke o doktoratima i poslijedoktorandima.
2. Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str.15 i 16, prihvatljivi su statusi na natječaju IP-2019-04 su: suradnik-istraživač, suradnik-poslijedoktorand i suradnik-doktorand. U Cjelini C Prijavnog obrasca u šestom stupcu potrebno je odabrati jedno od ponuđenih slovnih oznaka za uloge/status u projektnom prijedlogu – „S“ za suradnika „D“ za doktoranda i „P“ za poslijedoktoranda kako bi se razdvojile uloge poslijedoktoranada i doktoranada od ostalih istraživača koje možete imenovati.

02.04.2019.

P: Imam pitanje vezano uz Part A – Applicant. Section a: Applicant’s track record in the last 5 years. Jako se mnogo informacija traži da se navede u tom dijelu (ne samo radovi i sudjelovanja na kongresima, već i rezultati i publikacije prošlih projekata, kao i potpuna lista autora na svim radovima). Ograničenje je postavljeno na na 1 A4 stranicu, što je dosta nezahvalno s obzirom na veliki broj informacija koji se traži. Može li barem font biti manji (Open Sans 9)?
O: U popisu postignuća potrebno je prikazati informacije koje su najznačajnije i ključne za provedbu predloženog projekta, a veličinu ni font slova nije dopušteno mijenjati.

29.03.2019.

P: Pišem prijavu za natječaj IP-2019-04 te Vas molim dodatno pojašnjenje vezano uz opis radnog plana u Prijavnom obrascu. U uputama je navedeno da “ciljevi, aktivnosti i rezultati moraju odgovarati onima u obrascu Radni plan”. Znači li to da doslovno treba kopirati sve iz obrasca radni plan ili je moguće grupirati ciljeve i aktivnosti. Primjerice, za svaku godinu je naveden cilj “Organizirati radionicu sa članovima istraživačke skupine” – je li dovoljno taj cilj navesti samo 1 put ili ga treba navesti po godinama kako je učinjeno u Obrascu radni plan. Isto se odnosi  na popis aktivnosti jer se određene aktivnosti ponavljaju u svakoj godini projekta.
O: Vezano za primjer cilja koji ste naveli pozivamo Vas da pogledate Upute za podnositelje projektnih prijedloga na str. 31.
Ciljeve je potrebno navesti u svakom razdoblju u kojem se planiraju obrađivati. Aktivnosti koje se ponavljaju tijekom više razdoblja, također je potrebno navesti u svakom razdoblju u kojem će se provoditi vodeći računa o oznakama aktivnosti. Oznake aktivnosti ne bi se smjele ponavljati kako bi bila vidljiva jasna poveznica s financijskim planom te poslije s izvješćima koja će se podnositi (npr. A.1.1, A.1.2. itd).

P: S obzirom da u prijavnom obrascu piše da “ciljevi, aktivnosti i rezultati navedeni u Prijavnom obrascu moraju u istome obliku biti navedeni u obrascu Radni plan”, znači li to da u prijavnom obrascu budu samo izlistani deliverables kako su navedeni u radnom planu ili oni u prijavnom obrascu ipak trebaju biti uobličeni u konkretne rečenice?
O: U dijelu d. cjeline B Prijavnog obrasca nije potrebno tablično prikazati ciljeve, aktivnosti i rezultate, nego oni moraju odgovarati ciljevima, aktivnostima i rezultatima navedenim u Radnom planu. Pritom aktivnosti i rezultati ne trebaju biti detaljno opisani, budući da se detaljna struktura prikazuje u Radnome planu, a u Prijavnom se obrascu samo sumarno prikazuju i obrazlažu najznačajnije aktivnosti i rezultati. Cilj ovog dijela prijavnog obrasca je omogućiti vrednovateljima i recenzentima uvid u način provedbe projekta po godinama tako da je potrebno jasno navesti ključne elemente za njegovu provedbu.

P: 1. U cjelini B, Projektnog prijedloga, pod Dio d. Radni plan, d2.
Aktivnosti traži se plan diseminacije i objavljivanja te plan upravljanja provedbom projekta’. Također, pod Dio e. Učinak istraživanja, piše ‘Navedite planirani način diseminacije i objave rezultata istraživanja’.
Molim Vas objasnite gdje napisati traženo. Pod d2 ili pod Dio e? Ili možda pod obje točke?
2. U Cjelini A – Voditelj projekta, traži se: 2. Popis projekata prihvaćenih za financiranje, status na projektu i izvor financiranja i 3. Dosadašnje sudjelovanje na HRZZ projektima (navedite status, najvažnije publikacije proizašle s tog projekta i najvažnije rezultate).
Molim Vas objasnite razliku između ove dvije točke.
3. Također moje je pitanje, postoji li popis projekata koji nisu prihvaćeni za financiranje?
Misli li se pod prvom točkom na projekte koji nisu financirani od strane Zaklade i još nisu u tijeku, jer su tek prihvaćeni. Misli li se na projekte koji su završili?
O: 1. Plan diseminacije i objavljivanja potrebno je navesti u obje točke.
2. U točki 2. potrebno je navesti popis projekata u kojima je predlagatelj sudjelovao kao voditelj ili suradnik te izvor financiranja projekata.
U točki 3. navode se sudjelovanja na HRZZ projektima, predlagateljeve uloge, te najvažniji rezultati i publikacije proizašle iz HRZZ projekata.
3. U točki 2. navodi se popis svih projekata koji su prihvaćeni za financiranje, neovisno o izvoru financiranja.

P: U uputama za ispunjavanje prijavnog obrasca stoji: „Voditelji i suradnici projekata HRZZ-a u cjelini A opisuju dosadašnje sudjelovanje na HRZZ projektima te navode status na projektu, najvažnije publikacije proizašle s tog projekta i najvažnije rezultate“. Molim vas za pojašnjenje navode li se najvažniji rezultati i za one projekte koji još nisu završili, ali završavaju do 31.12.2019. godine?
Također vas molim za pojašnjenje što se tiče navođenja najvažnijih publikacija proizašlih s projekta budući da je u Prijavnom obrascu navedeno da je prilikom navođenja popisa postignuća predlagatelja projektnoga prijedloga u posljednjih 5 godina potrebno navesti pet publikacija. Ukoliko se u tih pet publikacija nalaze i najvažnije publikacije proizašle s trenutnog projekta, to bi značilo da će se prilikom popunjavanja Prijavnog obrasca – cjeline A – dijela a, dva puta mora navesti ista publikacija/publikacije iako je prostor za to dosta ograničen. Pri tome se u uputama također navodi da je publikaciju potrebno navesti s punim popisom autora izbjegavajući navođenje kratica. Postoji li mogućnost da se to dupliciranje izbjegne?
O: U popis postignuća moguće je navesti najvažnije rezultate i publikacije proizašle iz projekata koji su još u tijeku.
U prvoj točki u dijelu a, popis postignuća, moguće je navesti popis publikacija proizašlih iz navedenog projekta, a u trećoj točki u dijelu a popisa postignuća, obavezno je navesti najvažnije publikacije proizašle s HRZZ projekta i najvažnije rezultate. Pri navođenju publikacija moguće je referirati se na druge dijelove teksta unutar dijela a kako bi se izbjeglo ponavljanje teksta.

22.03.2019.

P: Imam pitanje vezano uz pripremu prijave na istraživačke projekte. Kod upisa postignuća prijavitelja unatrag 5 godina da li se promatra točno period od pet godina unazad od datuma roka za prijavu ili se gleda prema godinama. Da budem konkretan da li u postignuća ulaze radovi i projekti iz perioda
a) 2015 – 2019
b) 5mj. 2014. – 4 mj. 2019.
Naime rok za prijavu je 4 mj 2019 pa je pet godina unatrag sve do 5mj 2014. Ali ako se gledaju samo godine onda ulaze samo 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019.
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, potrebno je navesti popis postignuća (track-record) u posljednjih pet godina (odgovor a iz Vašeg pitanja).

15.03.2019.

P: U 2. 3. 3. Uputama za ispunjavanje prijavnog obrasca stoji: „Voditelji i suradnici projekata HRZZ-a u cjelini A opisuju dosadašnje sudjelovanje na HRZZ projektima. Navodi se status na projektu (voditelj/suradnik/član istraživačke grupe), voditelji projekata navode najvažnije publikacije proizašle s tog projekta, a u slučaju projekata koji su završeni do roka za prijavu na natječaj IP-2019-04 i najvažnije rezultate.“ Molim vas za pojašnjenje odnosi li se voditelji projekata u drugoj rečenici na voditelja HRZZ projekata koji su završeni ili su u tijeku, ili na voditelja projekta koji se prijavljuje na natječaj? Odnosno, trebaju li u natječajnom obrascu najznačajnije publikacije i rezultate navesti samo oni istraživači koji su bili voditelji navedenog završenog ili tekućeg projekta, dok oni koji su bili suradnici takvog projekta trebaju navesti samo status na projektu?
O: Podaci u Prijavnom obrascu odnose se na predlagatelja projektnog prijedloga neovisno o tome je li predlagatelj dosad bio voditelj projekta ili suradnik na nekom od projekata.

08.03.2019.

P: Na ovom natječajnom roku, CV treba biti u “slobodnoj formi” – znaci li to da svaki suradnik može poslati CV u formi kakvoj želi (formular, pola kartice teksta)?
O: Suradnici mogu dostaviti životopis u slobodnoj formi, a treba sadržavati sve podatke propisane Uputama, str. 23.

Edit Content

07.05.2019.

P: Namjeravamo prijaviti projekt u kojem će mjerenje odnosno laboratorijske aktivnosti biti podijeljene između dvije institucije odnosno 2 fakulteta. Da li u tom slučaju i dalje samo fakultet koji prijavljuje projekt dostavlja obrazac Potpora Organizacije, a drugi samo pismo namjere ili je potrebno dostaviti obrazac Potpora organizacije za obadvije institucije?
O: U obrascu „Potpora organizacije“ potrebno je navesti postojeću opremu, koja će se ustupiti istraživačkoj grupi, odnosno, nije potrebno da druga organizacija dostavlja obrazac „Potpora organizacije“. Fakultet na kojem će se provoditi dio analiza treba dostaviti pismo namjere, potpisano od strane čelnika, koje je potrebno postaviti u Ostale dokumente.

26.04.2019.

P: Treba li u obrascu Potpora organizacije navoditi % radnog vremena koji će suradnici i glavni istraživač posvetiti radu na projektu?
O: U obrascu „Potpora organizacije“ potrebno je navesti udio radnog vremena predlagatelja projektnog prijedloga, u polje „Obveze predlagatelja projektnog prijedloga (nastavne i administrativne obveze)“. Udjeli radnih vremena suradnika navode se u Prijavnom obrascu – Cjelina C.

P: Pripremam dokumentaciju za prijavu istraživačkog projekta. Obzirom da sam zaposlen u dvije institucije, te da se predviđa korištenje opreme iz obje institucije za realizaciju projekta, zanima me jesu li potrebne potpore i jedne i druge institucije (organizacije) ili je dovoljna samo potpora one organizacije preko koje se projekt prijavljuje.
O: U obrascu „Potpora organizacije“ potrebno je navesti postojeću opremu, koja će se ustupiti istraživačkoj grupi, znanstvene organizacije koja će biti matična organizacija projekta.

Edit Content

09.04.2019.

P: Ako je prijavitelju na zadnjem natječaju odbijen projekt, a sada se prijavljuje s potpuno novim projektom koji se ni u čemu ne preklapa s prethodno prijavljenim projektom, treba li prijavitelji ispunjavati obrazac “Ponovljena prijava”?
O: Ako projektni prijedlog nije povezan s prethodnim negativno ocjenjenim prijavama potrebno je ispuniti „Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a“ te u obrascu navesti da se ne radi o istom ili sličnom prijedlogu.

29.03.2019.

P: 1. Predlagatelji koji su podnijeli projektni prijedlog na prethodni natječaj HRZZ-a, a koji su negativno vrednovani trebaju uz podneseni projektni prijedlog na ovaj natječaj priložiti dokument “Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a”. Da li pod negativno vrednovanje spada odluka o nefinanciranju projekta, iako su ocjenitelji dali pozitivne ocjene za prihvaćanje projekta?
Vezano uz pitanje br. 1., da li je potrebno prilagati navedeni dokument ukoliko je prethodna prijava bila na Uspostavne istraživačke projekte, a sad se prijavljuje Istraživački projekt?
O: 1. Ako projekt nije prihvaćen za financiranje potrebno je dostaviti “Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a”.
2. Da, ako projektni prijedlog nije povezan s prethodnim negativno ocjenjenim prijavama, potrebno je u obrascu navesti da se ne radi o istom ili sličnom prijedlogu.

P: Vezano za ispunjavanje obrasca PONOVLJENA PRIJAVA i objašnjenja koje je u njemu naznačeno da ga je potrebno ispuniti ukoliko je riječ o ponovljenoj prijavi projekta na natječaje HRZZ-a.
U obrascu je navedeno da se obrazlože popravke sukladno komentarima recenzenata.
No prvi projekt je zaustavljen na panelu s dogovorom B – projektni prijedlog je kvalitetan, ali nedovoljno da bi se uputio u drugi krug vrednovanja (u odnosu na ostale nije među najkvalitetnijima te s obzirom na proračun programa ne ulazi u daljnje vrednovanje na ovome natječajnom roku)
Novi koji želimo prijaviti ima istu temu, ali novi naslov, ima izmijenjenu grupu istraživača oko 50%, naglasak je stavljen na druge eksperimente pa je plan rada drugačiji, te je izmijenjen je skroz plan nabave jer je neka oprema dosad nabavljena.
Da li to ide kao ponovljena prijava i ako da da li je  opće objašnjenje dovoljno kad nema konkretnih primjedbi recenzenata?
O: Potrebno je priložiti Obrazac za ponovljenu prijavu i navesti što se izmijenilo, odnosno, kako je projektna prijava dorađena s obzirom na komentare vrednovatelja.

22.03.2019.

P: U tekstu natječaja za Istraživačke projekte IP-2019-04, str. 6/7 navedeno je da je, uz ostalo, nužno u popratnoj dokumentaciji dostaviti obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje za HRZZ:
· Predlagatelji koji su podnijeli projektni prijedlog na prethodni natječaj HRZZ-a, a koji su negativno vrednovani trebaju uz podneseni projektni prijedlog na ovaj natječaj priložiti dokument (Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje
HRZZ-a).
Zanima me smatra li se ponovnom prijavom projektnog prijedloga slučaj kada se prijava negativno vrednovanog projektnog prijedloga prijavljena na posljednjem natječaju unutar jednog znanstvenog područja, sada planira prijaviti u drugome znanstvenome području? Da li je i u tome slučaju nužno u popratnoj dokumentaciji priložiti Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a ?
O: Potrebno je priložiti Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a neovisno o prijavi u drugom znanstvenom području.

P: Vezano za ispunjavanje obrasca PONOVLJENA PRIJAVA i objašnjenja koje je u njemu naznačeno da ga je potrebno ispuniti ukoliko je riječ o ponovljenoj prijavi projekta na natječaje HRZZ-a nisam uspio shvatiti dali sam ga obavezan ispuniti.
Naime, na natječaj IP-2019-04, želio bi prijaviti nešto izmijenjeni, ali sličan istraživački projekt koji je bio prijavljen na Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017-2023, u siječnju 2018. godine. Prijavu je elektronskim putem švicarskoj nacionalnoj znanstvenoj fondaciji podnijela švicarska strana, tako da mi detaljni komentari recenzenta/panela nisu poznati, a projekt u konačnici nije prihvaćen za financiranje.
Trebam li i u kakvom obimu ispuniti obrazac?  Trebam li u njemu navesti osnovne razlike i sličnosti s prihodno prijavljenim projektnim prijedlogom?
O: U ovom slučaju nije potrebno dostaviti Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a.

P: Vezano uz popunjavanje obrasca za ponovnu prijavu naveli ste u jednom odgovoru kako “Prijavnu dokumentaciju je potrebno dostaviti na hrvatskom i engleskom jeziku, konkretno u ovom slučaju za hrvatsku verziju dokumentacije možete ostaviti komentare recenzenata na engleskom jeziku, a odgovor na hrvatskom”. Što učiniti u slučaju da postoje komentari isključivo hrvatskog panela? Da li odgovore na komentare na projektni prijedlog dostavljamo samo na hrvatskom jeziku ili prevodimo i komentare i dajemo odgovore na engleskom?
O: Obrazac za ponovljenu prijavu može biti samo na hrvatskom jeziku. Obrazac na hrvatskom jeziku potrebno je priložiti u hrvatskoj i engleskoj verziji prijavne dokumentacije.

08.03.2019.

P: Da li smo dužni u obrascu za izvješće o ponovljenoj prijavi dužni prevesti komentare recenzenata na hrvatski jezik te odgovoriti na hrvatskom ili je dovoljno staviti komentare recenzenata na engleskom pa odgovoriti na hrvatskom.
O: Prijavnu dokumentaciju je potrebno dostaviti na hrvatskom i engleskom jeziku, konkretno u ovom slučaju za hrvatsku verziju dokumentacije možete ostaviti komentare recenzenata na engleskom jeziku, a odgovor na hrvatskom.

Edit Content

17.05.2019.

P: Budući se u metodologiji navode ocjenske ljestvice koje će se raditi, a čitav obrazac ima maksimalno 4 stranice, da li je prihvatljivo napisati puni naziv tih ljestvica (često duži naziv), a da se pri tome ne navede i referenca uz tu ljestvicu (naravno, sve je navedeno u prijavnom obrascu), jer svaka referenca zauzima oko 3 reda.
O: Moguće je.
P: Da li se u proširenom sažetku trebaju koristiti izvori literature ? Ako da, da li popis literature ulazi u ograničenje od 4 stranice?
O: Moguće je koristiti izvore literature i u tom slučaju popis referenci ne ulazi u ograničenje od 4 stranice.

10.05.2019.

P: Imam pitanje vezano uz Prošireni sažetak. Naime, u uputama je navedeno da je u prvoj sekciji (“Track record of the Applicant in the last five years (1 page maximum), including…”) dozvoljena maksimalno jedna stranica teksta. Može li ta jedna stranica teksta biti prelomljena i na drugu stranicu (u ukupnoj dužini od jedne stranice), ili je tu prvu sekciju potrebno sažeti samo na naslovnu stranicu (što je prilično teško i rezultira nepreglednim tekstom jer preostaje samo otprilike pola stranice mjesta zbog toga što se tekst uputa ne smije brisati)?
O: U obrascu Prošireni sažetak u dijelu u kojem se popisuju postignuća u posljednjih 5 godina dopušteno je da tekst prelazi na stranicu 2, no nije prihvatljivo da bude dulji od jedne stranice.

P: U prethodnim pitanjima odgovorima naveli ste da sažetak projekta se ne stavlja na prvu stranicu obrasca projektne prijave – hrv i engl. verzije (gdje se u prethodnim pozivima stavljao), već da ide u prošireni sažetak. Moje pitanje je gdje se on točno stavlja u proširenom sažetku budući da nije u obrascu predviđeno mjesto za sažetak.
O: Sažetak projektnog prijedloga se u obrascu Prošireni sažetak navodi prateći strukturu zadanih polja za opis projektnog prijedloga.

09.04.2019.

P: Treba li se u obrascu Prošireni sažetak sažeti sve što je prijavljeno u projektu ili više u obliku eseja opisati projekt i njegovu važnost.
Konkretno se tu misli na to je li se stavljaju reference ili ne?
O: Obrazac Prošireni sažetak mora sadržavati sve informacije koje će se vrednovati u prvom krugu u skladu s Kriterijima za vrednovanje projektnoga prijedloga u prvome krugu koji su dostupni na poveznici.

02.04.2019.

P: Na obrascima proširenih sažetaka (HR i EN) stoji da dokument mora biti max. 4 stranice. Da li se to odnosi na cijeli dokument, uključujući i naslovnu stranicu, ili samo na tekst koji predlagatelji unose. Naime, samo je naslova i uputa više od pola stranice.
O: Prošireni sažetak projektnoga prijedloga treba biti na najviše četiri stranice uključujući postojeći tekst, odnosno, i naslovnu stranicu.

26.03.2019.

P: Imam jedno pitanje. Pišem novi HRZZ projekt za poziv: IP-2019-04, i  planiram da, ako bude odobren, nakon  dvije godine umjesto mene to preuzme  dr. sc. (izbrisano ime i prezime), moja asistentica  na radnom mjestu znanstvene suradnice (izbrisan naziv organizacije), radi mog odlaska u mirovinu. Moje je pitanje:  znam da u  prijavnom obrascu moja zamjena piše svoj CV odmah nakon mene ( onaj dio A: od 3 stranice teksta);  međutim zanima me  treba li dr. sc. (izbrisano ime i prezime) pisati svoj CV i u obrascu ( prošireni abstrakt) koji smije imati 4 stranice i ako onda moja zamjena dodaje svoj CV od 1 stranice smije li tada nas  prošireni abstrakt imati 5 stranica ????
O: U ovom slučaju moguće je prekoračenje zadanih stranica.

P: 1. Naveli ste u jednom odgovoru ‘Nije dopušteno brisati niti jedan dio obrasca za Prošireni sažetak, kao niti ostalih prijavnih obrazaca.’
Odnosi li se to i na tekst u zagradama ili podnožju poput:
‘(najviše 1 stranica), uključujući:’
‘(najviše 2 stranice, prema sljedećem predlošku)’
‘(opišite trenutno stanje u području istraživanja, istaknite najvažnije publikacije.)’
‘(detaljno opišite metodologiju istraživanja.)’
‘(Navedite popis literature kojom ste se služili u izradi projektnog prijedloga. Ograničenje od 17 stranica za Prijavni obrazac ne uključuje reference).’
‘(Navedite planirani način diseminacije i objave rezultata istraživanja te planirane vrste i rang publikacija. Za primijenjena istraživanja opišite eventualne potrebe za korištenjem rezultata, grupe potencijalnih korisnika te kakvi se učinci istraživanja mogu očekivati u slučaju njihove primjene)’
‘Upute za ispunjavanje prijavnog obrasca mogu se pronaći u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga za natječaj Istraživački projekti (IP-01-2018).’ itd.
O: 1. Da, nije dopušteno brisati tekst u zagradama ili u podnožju.

22.03.2019.
P: U uputama za podnositelje prijedloga na str. 20 navodi se da je u Prijavnom obrascu
na naslovnoj stranici potrebno dati sažetak projektnog prijedloga (do jedne stranice). U prijavnim obrascima (niti HR niti EN) takvo mjesto za unos sažetka na naslovnoj stranici nije predviđeno. Što je činiti?
O: Sažetak je potrebno napisati samo u obrascu Prošireni sažetak.

19.03.2019.

P: U zaglavlju IP_2019_04 Obrazac Prošireni sažetak piše da „nije dozvoljeno brisati pitanja u obrascima“, no u tablici obrasca su smjernice, a ne pitanja, dok su pitanja samo u objašnjenju uz naslov tablice, neposredno prije upute o brisanju. Stoga Vas molim za pojašnjenje koji dijelovi obrasca se ne smiju brisati.
O: Nije dopušteno brisati niti jedan dio obrasca za Prošireni sažetak, kao niti ostalih prijavnih obrazaca.

Edit Content

07.05.2019.

P: U kojoj je kategoriji moguće predvidjeti troškove slanja uzoraka u inozemstvo radi provođenja analiza (suradniku na projektu)?
O: Navedene troškove moguće je planirati unutar kategorije 1. Troškovi istraživanja, u potkategoriji „Materijal“.

30.04.2019.

P: 1. Ljubazno molim za pojašnjenje prilikom pisanja financijskog plana.  Ako sam dobro shvatila iz odgovora na stranicama Zaklade svaka sljedeća stavka unutar pojedine potkategorije numerira se na način da se mijenja drugi broj (znači 1.1, 1.2, 1.3…). Ukoliko unutar potkategorije Materijal ima više stavki potkategorija Usluge više neće biti 1.2, nego 1.x, odnosno onaj broj kojim završava posljednja stavka u potkategoriji Materijal.
S obzirom da je u Uputama navedeno da brisanje stavki ili pitanja iz obrazaca nije dopušteno moje je pitanje ostavljamo li u financijskom planu u konkretnom slučaju već napisanu stavku 1.2.Usluga, naziv vrste usluge za provođenje istraživanja, svaka grupa usluga unosi se kao zasebna  stavka, oznaka iz radnog plana npr. D4.1.2., STAVKA,  te nastavljamo sa 1.x Usluga (npr. 1.8. Laboratorijske usluge za…..)
2. Drugo pitanje vezano je uz povezivanje stavki financijskog plana uz oznake rezultata iz radnog plana.  Je li pojedinu stavku financijskog plana dopušteno vezati uz dvije ili više  oznaka rezultata iz radnog plana ili se svaka stavka proračuna smije vezati isključivo uz jednu oznaku iz radnog plana.
3. Također vas ljubazno molim za odgovor na još jedno pitanje vezano uz ispunjavanje financijskog plana.
Ukoliko je od drugog razdoblja nadalje  u financijskom planu moguće upisati samo ukupan iznos potkategorije, a bez specifikacije po stavkama, na koji način je preporučljivo povezivati oznake rezultata iz radnog plana s potkategorijama u financijskom planu, tj. je li prihvatljivo navesti sve oznake iz radnog plana koje se odnose na navedenu potkategoriju za drugu, treću i četvrtu godinu projekta?
O: 1. Pri numeraciji stavki u financijskom planu navedenu uslugu potrebno je numerirati prvom sljedećom slobodnom brojčanom oznakom kao što ste naveli.
2., 3. Stavke u financijskom planu potrebno je povezati sa svim oznakama rezultata iz radnog plana koje su povezane s troškom navedenim u financijskom planu neovisno o razdobljima provedbe.

26.04.2019.

P: u vezi s Financijskim (i Radnim) planom
1. Možete li precizirati u koja bi se polja obrasca trebalo upisati novčani iznosi za 2., 3. i 4. godinu projekta? Sva polja za potkategorije spojena su u jedinstveno polje.
2. Možete li precizirati što bi trebali sadržavati radni i financijski plan za drugu, treću i četvrtu godinu projekta u trenutku prijave projekta?
O: 1. U Financijskom planu u stupcima razdoblja potrebno je razraditi troškove po stavkama, odnosno, od drugog razdoblja nadalje moguće je upisati samo ukupan iznos stavki te se na ovaj način mogu popuniti svi stupci narednih razdoblja.
2. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, na str. 31, 32, 33, nalaze se smjernice za izradu Radnog plana, a u navedenim uputama, na str. 24 – 30, nalaze se smjernice za izradu Financijskog plana.

19.04.2019.

P: Prema Uputama, svaka stavka u proračunu veže se uz rezultat iz radnog plana. Može li se stavka u proračunu vezati uz aktivnost umjesto uz rezultat?
O: Sve stavke u Financijskom planu potrebno je vezati oznakama rezultata iz Radnog plana.

16.04.2019.

P: Iako je napisano da se financijski troškovi ravnomjerno raspodijele po godinama ( dakle npr. po 250000 kn godišnje), meni je to teško izvedivo jer najviše  posla imamo u prve 3 godine.
Osim toga  u drugoj i trećoj godini i planiram zaposliti postdoktoranda ( što je po 180000 kn godišnje).
Moje je pitanje:
1)  Smijem li s troškovima u drugoj godini doći do nekih 300000 kn a u četvrtoj godini bi troškovi bili 200000 kn?
2)  ili smijem li  u drugoj i trećoj godini imati po 300000 kn a u četvrtoj manje dakle 150000 kn???
O: 1. i 2. Da. Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 24. „Preporučljivo je da se ukupan iznos financijskih sredstava ravnomjerno rasporedi po godinama trajanja projektnog prijedloga, osim ako bi se time narušila izvodljivost ili izvrsnost projekta.“

12.04.2019.

P: Moje pitanje je vezano uz financijski plan.
Ukoliko unutar potkategorije nemamo troškova, npr. nećemo imati publikacija. Smijemo li tada redak
4.5. Publication costs, please state type of publication, number of publications, costs to be covered; in case more than one publication cost is planned, publication costs shall be entered as a total, in a single item, use the mark from the Work Plan, ITEM
obrisati s obzirom da nam on utječe na numeriranje ili da ga numeriramo, ali s troškom nula?
O: Stavke iz obrasca nije potrebno brisati, a numeraciju je potrebno prilagoditi slijedu brojeva. U stavke u kojima nema troška nije potrebno upisati nulu.

09.04.2019.

P: 1. Financijski plan. U odgovorima 19.3. 2019. ste na pitanje o brisanju pitanja (ili točnije i ispravnije rečeno – smjernica, kako je u upitu naglašeno) odgovorili:
O: Nije dopušteno brisati niti jedan dio obrasca za Prošireni sažetak, kao niti ostalih prijavnih obrazaca.
Kako u Financijskom planu ima potkategorija čije troškove nisam planirao, molio bih Vas da me uputite kako popuniti Tablicu ukoliko imam slijedeću situaciju:
Imam u:
Services subcategory
1.24.
Field research subcategory nemam pa ostavljam:
1.3. Field research, each piece of field research shall be entered as a separate item; destination, duration, number of team members that will participate in the field research, costs that are to be covered (e.g. travel, accommodation, per diems) shall be enterred as a total for all participants, use the mark from the Work Plan e.g. D4.1.3., ITEM
Workshop subcategory također nemam pa ostavljam:
1.4. Workshop, each workshop shall be enterred as a separate item, use the mark from the  Work plan, e.g. D4.1.4., ITEM
Sada imam Literature subcategory!
Kako numerirati ovu stavku:   X.X: Scientific Literature, Manual Book, D y.y, ITEM
Što pisati umjesto X?
2. Financijski plan. U Financijskom planu stoji: “od drugog razdoblja nadalje moguće je upisati samo ukupan iznos potkategorije te se na ovaj način mogu popuniti svi stupci narednih razdoblja koji će se detaljnije razrađivati pri predaji izvješća prethodnog razdoblja; ukupne iznose potkategorija za naredna razdoblja poslije neće biti moguće uvećavati”. Budući da su ove ćelije u Excelu formatirane kao formule, je li se ovim sugerira intervenciju formulu? Naime, kako ste eksplicitni i rigorozni u tome da se ništa iz Tablice i Obrazaca ne briše od pitanja, smjernica i sl., čudno mi je da dozvoljavate intervenciju u formulu, odnosno da je izbrišemo i formatiramo kao općenitu ćeliju? Pitanje je, mogu li formatirati ćelije u EXCEL tablici svojevoljno?
O: 1. Ostaje 1.5. kao u predlošku Financijskog plana.
2. Troškovi se upisuju u redak stavke ovisno o razdoblju za koje se planiraju.

P: Imam 3 pitanja vezana za Financijski plan:
1) Malo je nejasan odgovor koji ste ponudili o numeriranju stavki. Ako je 1.1. Materijal i njega ima više, prema vašoj preporuci svaki sljedeći se numerira na način da se mijenja drugi broj (znači 1.1, 1.2, 1.3…). To znači da potkategorija Usluge ne može više biti 1.2, nego 1.x, odnosno onaj broj kojim završava posljednja stavka u potkategoriji Materijal? Je li to točno?
2) Gdje se navodi trošak dolaska inozemnih suradnika na matičnu ustanovu u trajanju najviše od 7 dana, a koji nije samo u svrhu radnog sastanka koji je ograničen na 2 dana nego i rada na projektu i rada s doktorandima?
3) Je li moguće platiti edukaciju za primjenu testa za 5 logopeda koji bi prikupljali podatke na terenu duži period. Logopedi neće biti službeni suradnici na projektu, ali bi ih se angažiralo zbog dugotrajnosti prikupljanja podataka. Ako je to moguće, budžetira li se to kroz stavku usavršavanje?
O: 1. Da.
2. Dozvoljeni troškovi detaljno su opisani u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga.
3. Troškove usavršavanja moguće je pokriti samo za članove grupe: suradnik-istraživač, suradnik-poslijedoktorand i suradnik-doktorand.

05.04.2019.

P: Financijski plan. U odgovoru na pitanje (2. travnja 2019. g. ) o ispunjavanju Financijskog plana ste sugerirali slijedeći obrazac:
1.1. Materials, Inorganic chemicals for synthesis of mediators D1.2., ITEM
1.2. Materials, Carbon nanoparticles for synthesis of composite mediators D1.2., ITEM
1.3. Materials, Solvents for synthesis of composite mediators D1.2., ITEM, i tako dalje.
Dakle, u obrascu treba biti 1.1. Materials (zelenom bojom), Inorganic chemicals for synthesis of mediators D1.2 (crnom bojom), ITEM (plavom bojom). Molio bih Vas za potvrdu ovoga.
Naime u Uputama na str. 25 i 26. Primjer ispunjavanja tablice je slijedeći 1.1 DNK kitovi za 250 uzoraka (zelenom bojom), D 4.1 (crnom bojom). Dakle, Izbrisano je “materials” i “ITEM”.
Možete li me uputiti na ispravni način popunjavanja ove Tablice.
O: 1.1. Materijal (ostaje zeleno i tekst se ne mijenja), naziv grupe materijala za provođenje istraživanja, svaka grupa materijala unosi se kao zasebna stavka (prilagođava se projektnom prijedlogu, treba biti napisano crnom bojom), oznaka iz radnog plana npr. D4.1.1. (prilagođava se slovnim i brojčanim oznakama rezultata iz radnog plana; treba biti napisano crnom bojom).

02.04.2019.

P: U Financijskom planu stoji slijedeće (pod Važno) :”numeraciju stavki potrebno je prilagoditi (sve stavke počinju s rednim brojem kategorije, te se unutar kategorije numeriraju na način: kategorija 1 (1.1., 1.2., 1.3., … 1.10., 1.11. ,…); kategorija 2. (2.1., 2.2., 2.3., … 2.10., 2.11.) itd., neovisno u okviru koje se potkategorije upisuju”.
U “Uputama” za predlagatelje ste kao primjer stavili Tablicu u kojoj ste izbrisali tekst zelene boje (1.1. Materials; 1.2. Services, itd.), iako stoji u Financijskom planu slijedeće (pod Važno): “naziv svake stavke unosi se u nastavku teksta zelene boje (zeleni tekst se ne briše)”?
U “Uputama” Usluge stoji 1.3., dok u Financijskom planu pod Uslugama stoji 1.2.?
Što da radim?
Ja sam pisao ovako:
1.1. Materials, Inorganic chemicals for synthesis of mediators D1.2., ITEM
1.1. Materials, Carbon nanoparticles for synthesis of composite mediators D1.2., ITEM
1.1. Materials, Solvents for synthesis of composite mediators D1.2., ITEM
1.1. Materials, Materials for prepartion of carbon paste electrode D1.3., ITEM
1.1. Materials, Chemicals for preparation of electrolyte solution (electrolytes, buffers, etc.) D1.4., ITEM
i
3.1. New equipment, Teflon®-lined hydrothermal synthesis autoclave reactors (50 mL, 100 mL, 250 mL) together with additional Teflon® liner D1.2. , ITEM
3.1. New equipment, Working electrode bodies for carbon paste electrodes, Platinum Counter Electrodes, Reference electrodes, D1.4.; D2.2.; D2.3.; D3.2; D3.3.; D3.5.; D3.6.; D4.2.; D4.3., ITEM
3.1. New equipment, Working electrode (BDDE and GCE), D2.2.; D2.3.; D3.2; D3.3.; D3.5.; D3.6.; D4.2.; D4.3.  ITEM
3.1. New equipment, Electrochemical glass cell, D1.4.; D2.2.; D2.3.; D3.2; D3.3.; D3.5.; D3.6.; D4.2.; D4.3. ITEM
3.1. New equipment, Autolab RDE (Rotation Disc Electrode), D2.2.; D2.3.; D3.2; D3.3.; D3.5.; D3.6.; D4.2.; D4.3. ITEM
3.1. New equipment, Flow Cell for screen printed electrodes, D5.2. ITEM
3.1. New equipment, Thermostatic Cell for screen printed electrodes, D5.2. ITEM
3.1. New equipment, Peristaltic Pump, D5.2. ITEM
3.1. New equipment, PVC tube for Peristalitic Pump-Several diameters, D5.2. ITEM
3.1. New equipment, Screen-printed carbon electrodes (DRP-110; DRP-C110), D5.2. ITEM
3.1. New equipment, μStat Cable Connector for screen-printed electrodes D5.2. ITEM
3.1. New equipment, μStat 400 Potentiostat kit D5.2. ITEM
Molio bih Vas da mi preporučite numeraciju!
Što pišem zelenom bojom, što crnom bojom, a što plavom bojom?
O: Unutar kategorije potrebno je numerirati stavke povećavajući drugu znamenku za 1., što u ovom slučaju, znači da je stavke potrebno numerirati:
– 1.1. Materials, Inorganic chemicals for synthesis of mediators D1.2., ITEM
– 1.2. Materials, Carbon nanoparticles for synthesis of composite mediators D1.2., ITEM
– 1.3. Materials, Solvents for synthesis of composite mediators D1.2., ITEM, i tako dalje.
Isto vrijedi i za ostale stavke unutar iste kategorije.
Naziv svake stavke unosi se u nastavku teksta zelene boje (zeleni tekst se ne briše), plavi tekst se, također, ne briše, a crni tekst se prilagođava potrebama projektnog prijedloga.

P: Za potrebe razmjene znanja unutar istraživačke grupe korisno bi nam bilo organizirati radionicu/sastanak/gostovanje u trajanju od min 4 dana. Planirali bi to organizirati na matičnoj instituciji. Budući da radni sastanci mogu biti max 2 dana, preostaje nam istraživačka radionica ili gostovanje inozemnih znanstvenika. Zanima me pod kojom stavkom je prihvatljivo uračunati prijevoz, dnevnice i smještaj za boravak suradnika iz inozemstva?
O: Prema uvjetima natječaja u kategoriji 1. „Troškovi istraživanja“ prihvatljiv je trošak istraživačke radionice s članovima istraživačke grupe do 7 dana i prihvatljivi su troškovi smještaja članova istraživačke grupe, catering i sitan potrošni materijal. U kojoj stavci financijskog plana ćete prikazati trošak ovisi o svrsi i rezultatima aktivnosti o kojima ćete izvještavati tijekom provedbe projekta.

22.03.2019.

P: Zašto u obrascu pod brojem 6 i naslovom Financijski plan, odjeljak 4 (Diseminacija i suradnja) na str. 29 među nedopuštenim troškovima piše da nisu dopušteni troškovi za monografiju, autorsku knjigu, zbornik radova itd. Ako je tijekom istraživanja planirano napisati monografiju ili autorsku knjigu, a tema joj je tema istraživanja unutar projekta, nije li logično da se troškovi izrade i tiska te knjige mogu navesti u financijskome planu?
O: Troškove diseminacije i suradnje moguće je pokriti sukladno prihvatljivim troškovima navedenim u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 28 i 29.

19.03.2019.

P: 1. Ako u financijskom planu ne planiramo neku potkategoriju, trebamo li skroz pobrisati te retke? Npr. ako znamo da sigurno nećemo imati trošak za terensko istraživanje, da li da pobrišemo slijedeća dva retka iz financijskog plana?
2. Vezano uz odlaske na konferencije treba li svaku konferenciju unijeti kao zasebnu stavku? Treba li za svaku konferenciju tijekom  četiri godine specificirat radi li se o planiranom odlasku na domaću/međunarodnu konf., naziv konf., mjesto održavanja, trajanje…? Nije moguće u ovom trenutku znati sve te detalje.
3. Vezano uz usavršavanja treba li svako usavršavanje unijeti kao zasebnu stavku? Treba li za svako usavršavanje  tijekom  četiri godine specificirat naziv usavršavanja, mjesto održavanja, trajanje…? Nije moguće u ovom trenutku znati sve te detalje.
O: 1. Prijavna dokumentacija treba ostati u izvornom obliku. Brisanje stavki ili pitanja iz obrazaca nije dopušteno.
2. Svaku konferenciju je potrebno navesti kao zasebnu stavku. Troškove je potrebno specificirati samo za prvu godinu provedbe projekta, navodeći podatke koji se nalaze u opisu stavke u financijskom planu. Planirane konferencije navode se unutar kategorija (radi li se o međunarodnoj ili domaćoj znanstvenoj konferenciji u RH ili o konferencijama u inozemstvu). Prilikom prijave na natječaj nije nužno navesti o kojoj se konferenciji radi.
Za preostale godine projekta potrebno je navesti okvirne iznose troškova.
3. Svako usavršavanje potrebno je navesti kao zasebnu stavku. Troškove je nužno specificirati samo za prvu godinu provedbe projekta, navodeći podatke koji se nalaze u opisu stavke u financijskom planu. Ako u trenutku prijave svi podaci nisu poznati potrebno je navesti na koliko se usavršavanja planira ići te navesti okvirne iznose troškova kao i područje u kojem je planirano istraživanje.

P: 1. U uputama za natječaj navedena je ograničena vrijednosti kod nabavke opreme. Iznos 400.000,00 kuna podrazumijeva iznos opreme s PDV-om ili bez PDV-a? Da li se smatra da troškovi nabavke opreme, carine i prijevoza opreme moraju biti sveukupno do 400.000,00 kuna.
P: U uputstvima za prijavitelje stoji da nije prihvatljiv trošak nabavka  nove opreme skuplje od 400.000 HRK. Zanima me odnosi li se ovaj iznos na cijenu bez PDV-a ili s PDV-om?
2. Može li se u okviru financijskog plana planirati troškovi za zapošljavanje doktoranda (plaća doktoranda) i sredstva za školarinu istog doktoranda?
O: 1. -2. Odgovori se već nalaze na mrežnoj stranici Zaklade.

Edit Content

17.05.2019.

P: Moraju li se u radni plan upisivati ciljevi vezani uz rad na doktorskoj disertaciji (pisanje doktorata, obrana sinopsisa, predaja rada na čitanje)?
S obzirom da je doktorant uključen 100 % na projektu na koji način se te aktivnosti povezuju s projektom?

O: U radni plan potrebno je navesti kada se planira obrana doktorske disertacije, ostale aktivnosti nije potrebno navoditi.

P: Zanima me je li u okviru diseminacijskih aktivnosti na Istraživačkom projektu obavezno organizirati konferenciju?
O: Navedeno nije obavezno.

19.04.2019.

P: Molim Vas odgovore na sljedeća pitanja:
RADNI PLAN
1) Ukoliko se aktivnost ponavlja kroz različite godine projekta, mora li u novoj godini dobiti i novi broj?
2) Da li u svakoj godini točke provjere i rezultati započinju brojeve ponovno od 1 ili se nastavljaju na brojeve iz prethodne godine?
O: 1. i 2. Numeracija aktivnosti, točaka provjere i rezultata nastavlja se tijekom razdoblja provedbe projekta. Ako je pri prvom navođenju aktivnosti ona označena primjerice kao A1.1., pri drugom se pojavljivanju može označiti sljedećom slobodnom oznakom aktivnosti. Oznake aktivnosti, kontrolnih točaka i rezultate ne bi se smjele ponavljati kako bi bila vidljiva jasna poveznica s financijskim planom te kasnije s  izvješćima koja će se podnositi.

P: Moje pitanje je vezano uz radni plan.
U uputama je navedeno: “Ne preporuča se uz pojedini cilj vezati više od dva do pet rezultata koji omogućuju zaključivanje je li cilj postignu.”
Nije mi u potpunosti jasna ova rečenica, znači li to da je dva minimalni, a pet maksimalni broj rezultata ili znači nešto drugo?
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga kao preporuka je navedeno dva do pet rezultata; međutim broj rezultata u Radnom planu treba biti usklađen sa stvarnim planiranim rezultatima istraživanja.

P: 1. Zamolila bih vas dodatno pojašnjenje što se misli pod znanstvenim ciljem, a što pod grupom aktivnosti.
Jasno mi je što bi trebali biti ciljevi projekta i da se svaki cilj u pravilu ostvaruje kroz nekoliko aktivnosti. Također mi je i razumljivo da se za svaki cilj navedu članovi istraživačke grupe koji će ih provoditi.
No, na što se onda misli pod “grupom aktivnosti”?
Na stranici 22 od Uputa, pod točkom d2. Aktivnosti i istraživačka grupa stoji tekst u zagradi koji bi trebao služiti kao preporuka, no nije mi jasno kako je to zamišljeno.
Citiram: “d2. Aktivnosti i istraživačka grupa (Navesti glavne grupe aktivnosti na projektu tako da se prvo navedu istraživačke aktivnosti, zatim aktivnosti zapošljavanja i razvitka karijera mladih istraživača, aktivnosti nabavke nove opreme i servisnog održavanja, usavršavanje, plan diseminacije i objavljivanja te plan upravljanja provedbom projekta. Uz grupe aktivnosti, navedite člana/ove istraživačke grupe koji će ih provoditi.)”
Da li to znači da jedna grupa aktivnosti odgovara prethodno navedenom cilju? Ili sve istraživačke aktivnosti koje su raspoređene možda u nekoliko ciljeva treba grupirati u istu grupu? Ako je ovo drugo, onda to podrazumijeva da će pojedini članovi istraživačke grupe biti zaduženi samo za istraživačke aktivnosti, a drugi samo za npr. diseminaciju. Čini mi se da to nije namjera, ali u tom slučaju je preporuka nedovoljno točno napisana.
Također, nije mi baš jasno kako “aktivnosti zapošljavanja i razvitka karijera mladih istraživača” mogu svrstati pod neki znanstveni cilj?
Da li je preporuka da “razvoj karijere mladih istraživača” bude jedan od ciljeva projekta ili da se navede kao aktivnost pod cilj koji najbliže odgovara budućoj karijeri?

2. Obrazac radni plan podrazumijeva grupiranje svojih ciljeva/aktivnosti/rezultata u razdoblja 1-12, 13-24, 25-36 i 37-48 mjesec. Da li je to obavezno?
Naime, postoje projekti gdje se aktivnosti iz dva različita cilja provode istovremeno, jer ih provode drugi članovi, i prisilno grupiranje u periode od po 12 mjeseci će dovesti do narušavanja strukture radnog plana onakve kakva je prikazana u tekstu. Koja je vaša preporuka?
O: 1. Znanstvene aktivnosti Radnog plana je potrebno vezati uz znanstvene ciljeve, odnosno svaki cilj razraditi kroz pripadajuće aktivnosti. Aktivnosti zapošljavanja i razvitka karijera mladih istraživača potrebno je vezati za cilj koji podrazumijeva istraživačke aktivnosti u koje je mladi istraživač uključen.
2. U obrascu Radni plan potrebno je prikazati ciljeve, aktivnosti, točke provjere i rezultate u razdobljima kako je navedeno u obrascu, na godišnjoj razini. Takav Radni plan omogućava voditeljima projekata odgovarajuće prikazivanje ostvarenih rezultata prilikom godišnjeg izvještavanja.

16.04.2019.

P: 1. Da li je potrebno u radni plan uključiti zapošljavanje doktoranda koji bi bio zaposlen putem natječaja Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti?
Ukoliko da, kada bi taj natječaj bio objavljen i u kojem trenutku bi se moglo očekivati zapošljavanje?
2. Da li je potrebno u radni plan uključiti aktivnost izrade web stranice projekta?
3. Da li se u radni plan uključuju samo istraživački ciljevi ili se upisuju posebno i opći ciljevi, kao npr. jačanje znanstvene infrastrukture nabavkom opreme…
O: 1. U Radnom planu moguće je predvidjeti zapošljavanje doktoranda koji bi bio zaposlen putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Raspisivanje natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ na koji će se moći prijaviti voditelji istraživačkih projekata s roka IP-2019-04 pratit će dinamiku rezultata vrednovanja Istraživačkih projekata.
2. i 3. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 31, 32 nalaze se smjernice za izradu Radnog plana.

12.04.2019.

P: 1. U uputama za prijavitelje navodi se da radni plan mora sadržavati plan diseminacije i objavljivanja. Je li to odvojeni dokument, odvojena tablica unutar obrasca za radni plan dodana negdje na kraju ili su to samo aktivnosti vezane za diseminaciju, koje navodimo u okviru radnog plana?
2. U prijavnom obrascu piše sljedeća napomena: “ciljevi, aktivnosti i rezultati navedeni u Prijavnom obrascu moraju u istome obliku biti navedeni u obrascu Radni plan”. Što točno znači “u istom obliku”? Pretpostavljam da se ne moraju prikazati istom onakvom tablicom kao u obrascu radnog plana. To bi zauzelo puno mjesta, a i nema svrhe dva puta ponavljati iste podatke. Pretpostavljam da je dovoljno navesti oznake, npr. O1, O2, … za ciljeve, A1.1, A2.1, A2.2, … za aktivnosti, D1.1, D2.1, D2.2, … za rezultate. Jesam li u pravu što se toga tiče?
3. Nadalje, treba li u prijavnom obrascu uz svaku aktivnost navesti i vrijeme provedbe (od – do u mjesecima)?
O: 1. Diseminacijske aktivnosti potrebno je navesti u okviru Radnog plana, odnosno, ne navode se u odvojenoj tablici.
2. U Prijavni obrazac nije potrebno uključivati tablični prikaz Radnog plana. U Radnom planu i prijavnom obrascu trebaju biti navedeni isti ciljevi, aktivnosti i rezultati.
3. U Prijavnom obrascu nije potrebno navoditi mjesece provedbe aktivnosti. Aktivnosti, ciljevi i rezultati u prijavnom obrascu trebaju biti opisno navedeni i obrazloženi.

09.04.2019.

P: Prijavljujem projekt u kojem, ako se odobri, sam ja voditelj prve dvije godine ( 1 1 2020. do 1 1 2022.)  a  nakon toga za druge dvije godine ( 1. 1. 2022. do 1. 1. 2024.)  suvoditelj postaje moja asistentica jer ja  idem u mirovinu. Moje je pitanje: kako to prikazujemo u radnom planu, tj. pišemo li i dalje moje ime  (koja ću biti u mirovini) kao suradnika na projektu, ili se moje ime potpuno briše sa liste suradnika na projektu??  ne vjerujem da će mi radna organizacija  osigurati uvjete na način da će sa mnom sklopiti s njim ugovor o radu na puno ili nepuno radno vrijeme do kraja trajanja projekta.
To nam je važno i radi  planiranja  pisanja znanstvenih publikacija na kraju projekta.
O: Ako suvoditelj preuzima ulogu voditelja 1.1.2022. i Radni plan mora biti usklađen s tom izmjenom.

P: Pitanje je vezano uz organizaciju radnog plana.
1. Planiramo organizirati radionicu i znanstveno stručni skup na kojim će sudjelovati svi suradnici na projektu. Moram li sada aktivnost sudjelovanja na radionici i na skupu dodati kao aktivnost Ax.y u sve znanstvene ciljeve ili mogu kreirati novi cilj projekta koji se zove npr. “Organizacija radionice i diseminacija rezultata istraživanja” unutar kojeg će biti radionica kao prva aktivnost, a znanstveni skup kao druga aktivnost i navesti sve suradnike na obje aktivnosti? Koji od ta dva pristupa je primjerniji?
2. Postoji li maksimalni broj aktivnosti?
3. Ukoliko planiramo nabavku softwarea u financijskom planu, mora li neka od aktivnosti biti ažuriranje softwarea ili se to podrazumijeva?
4. Zanima me da li je moguća pod 1. i treća opcija da stavim aktivnost na kojoj su svi sudionici projekta pod samo jedan cilj, ali ih sve tamo navedem.
O: 1. i 4. Organizacija radionice ne može biti cilj nego aktivnost i kao takva se prikazuje u Radnom planu.
2. Broj aktivnosti nije ograničen, potrebno je prikazati glavne grupe aktivnosti iz kojih je moguće procijeniti kako će se projekt provoditi.
3. Nabavka softwarea moguća je samo ukoliko je usko povezana za neku istraživačku aktivnost što ažuriranje nije.

P: U kojem razdoblju mi preporučate uvrstiti u radni plan, pa slijedno tome i u financijski plan, aktivnosti, odnosno troškove vezane za doktoranda. Ako mogu u prvom razdoblju (prva godina provedbe projekta), molio bih Vas za sugestiju od kojeg mjeseca.
O: Uključivanje doktoranda u Radni plan potrebno je planirati prema predviđenim aktivnostima koje doktorand provodi. Trebate imati u vidu da se zapošljavanje doktoranda provodi putem javnog natječaja te se HRZZ-u dostavlja natječajna dokumentacija na suglasnost prije sklapanja ugovora o radu.

02.04.2019.

P: Da li u Radnom planom ciljeve numeriramo za svaku od godina zasebno ili ih nižemo tijekom godina ? npr. razdoblje 1-12 – cilj (O1 Ispitati nezavisni doprinos; O2 ispitati xx…, O3 istražiti….) da li nam onda razdoblje 13-24 počinje sa O1 ili O4 ?
O: Ciljeve je potrebno navesti u svakom razdoblju u kojem se planiraju obrađivati. Ako se cilj O1 nastavlja provoditi i u razdoblju 13 – 24 (25 – 36; 37 – 48) tada se navodi kao O1.

19.03.2019.

P: U uputama za pisanje Radnog plana naznačeno je da se ne preporuča uz pojedini cilj vezati više od dva do pet rezultata koji omogućuju zaključivanje je li cilj postignut te Vas stoga molim odgovor misli li se na 2-5 rezultata za jedan cilj projekta kroz sve godine trajanja projekta ili na 2-5 rezultata za jedan cilj u jednoj godini projekta? Naime, priroda nekih istraživanja pretpostavlja nastavak istih ciljeva kroz nekoliko godina projekta.
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga je dana preporuka i smjernica, u radnom planu prikažite istraživanje kako odgovara prirodi istraživanja. Ipak, za svaki cilj u svakoj godini potrebno je navesti očekivane rezultate.

P: Budući da se u Uputama za predlagatelje za Cjelinu B-Projektni prijedlog navodi citiram “Iz ovog teksta slijedi razrada obrasca Radni plan istraživanja koji predstavlja hodogram aktivnosti koji  je  razrađen  kvartalno  i  sadrži  dodatne  elemente  kojim  se  pojašnjava  tijekom  provedbe projekta, stoga navedeni ciljevi, aktivnosti i rezultati moraju odgovarati onima u obrascu Radni plan. “, je li to znači da Radni plan mora sadržavati aktivnosti poput aktivnosti zapošljavanja i razvitka karijera mladih istraživača (početak doktorskog studija, prijava teme, obrana teme, odlasci na ljetne škole, izlaganje na kongresima usmeno ili posterski, usavršavanja na drugim institucijama, rad na doktoratu i provedbi projekta kroz neki od programa razmijene studenta, itd.), odnosno treba li se navoditi razdoblje kada će se izvršiti ove aktivnosti. Također, isto pitanje postavljam za izlaganje na kongresima, usmena izlaganja, radne sastanke, organizacije skupova i kongresa i sl. Ako je potrebno to uvesti u radni plan, molio bih Vas za informaciju pod kojim ciljem to uvesti (budući da su mi ciljevi na projektu znanstveni ciljevi i tiču se istraživanja).  Npr. ukoliko  su mi ciljevi definirani na način da želim ispitati utjecaj zračenja na miševe, kako u to ukomponirati organizaciju kongresa, odlazak na ljetne škole, usavršavanje doktoranda, upis na doktorski studij, izlaganje teme, obranu disertacije.
O: U radni plan moguće je navesti aktivnosti zapošljavanja mladih istraživača, no nije potrebno navoditi korake provedbe doktorskog studija. Diseminacijske aktivnosti također se navode u Radnom planu. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 33 pojašnjeno je što sve treba sadržati plan objavljivanja.
Sve aktivnosti koje se navode u Radnom planu trebaju biti povezane s odgovarajućim znanstvenim ciljem ili ciljevima. Primjerice, aktivnost odlaska na konferenciju se veže uz cilj s kojim je povezana tema konferencije.

15. 03. 2019.

P: Je li preporučljivo u Radni plan unositi aktivnosti poput nabave opreme, kemikalija i sl., a koje su potrebne za ostvarivanje Cilja? Npr. za ostvarivanje Cilja 1, prva aktivnost bi bila A1.1 Nabava uređaja?
O: Preporuča se da se u Radni plan istraživačkog projekta ne uključuju aktivnosti tehničke naravi, odnosno aktivnosti koje ste naveli trebaju se navesti kao točke provjere.

P: Ukoliko aktivnost traje 14 mjeseci. Npr. od 6 do kraja 19 mjeseca (naravno, uključujući i 19 mjesec projekta), koji mi upis preporučate u zadnju kolonu (trajanje aktivnosti). Naime imam materijal s informativne radionice – Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori, gdje se preporuča navođenje trajanja ovakve aktivnosti na tromjesečnoj osnovi ili unutar jednog razdoblja. Kad smo već kod toga: što je to jedno razdoblje?
O: Jedno razdoblje projekta odnosi se na jedno izvještajno razdoblje. Pri planiranju projektnih aktivnosti za prvu godinu (prvo razdoblje projekta 1-12 mj) potrebno je trajanje aktivnosti razraditi na razini tri mjeseca. U slučaju kada aktivnost traje 14 mjeseci, u radnom planu je potrebno prikazati aktivnost u razdoblju na razini od 3 mjeseca, pri čemu će se rezultat prikazati u zadnjem tromjesečju, u ovom slučaju 17-19 mj. Za preostale mjesece je moguće dostaviti rezultat u obliku izvješća o napretku ili točku provjere.

Edit Content

17.05.2019.

P: Pismo namjere osobe koja je iz druge ustanove, a biti će član istraživačke grupe sadrži radni naziv projekta koji prijavljujemo na natječaj. Naziv prijavljenog projekta razlikuje se od onog navedenog u Pismu namjere, jer sadrži kratice naziva spojeva, koje su izostavljene, jer je radni naziv projekta prilagođen pravilima vezanim uz naziv projekta navedenim u Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga. Mora li Pismo namjere sadržavati naziv projekta identičan onom koji je naveden u prijavnoj dokumentaciji?
O: Pismo namjere treba sadržavati puni naziv projekta.

P: Da li u Pismu namjere suradnici iz Hrvatske obavezno moraju navesti postotak radnog vremena kojeg namjeravaju posvetiti radu na predloženom projektu?
P: Trebaju li u pismima namjere ustanove za istraživače koji nisu zaposleni na ustanovi podnositelji prijave biti nužno navedeni postotci vremena sudjelovanja u projektu. Naime, dvije suradnice na projektu u svojoj su ustanovi zaposlene u nastavnom zvanju, a ne u znanstveno-nastavnome pa nisam sigurna treba li i za njih navoditi postotak radnoga vremena.
O: U pismu namjere potrebno je navesti postotak radnog opterećenja na projektu.

10.05.2019.

P: Želio bih biti suradnik na IP na ovome natječajnom roku, na kojemu prijavljujem i UIP. Trenutno sam zaposlen u inozemstvu, i mogu izdati samo pismo namjere sa inozemnom adresom, iako ću za vrijeme trajanja projekta biti zaposlen u Hrvatskoj. Je li ovo prihvatljivo
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, na str. 12 i 24, pojašnjena su pisma namjere.

P: Vezano uz postupak prijave projektnog prijedloga na otvoreni natječaj za istraživačke projekte zanima me moraju li doista pismo namjere za suradnike potpisati čelnici organizacija u kojima su suradnici zaposleni, ako se ne radi o organizacijama iz područja znanosti (i obrazovanja)?
Konkretno, znači li to da za suradnike koji su zaposleni u ministarstvu pismo namjere mora potpisati ministar? Kako postupiti u tom slučaju?

O: Pismo namjere potpisuje čelnik matične organizacije suradnika (i suradnik), odnosno ovlaštena osoba za potpisivanje.

07.05.2019.

P: Također vas ljubazno molim da mi odgovorite može li student preddiplomskog i diplomskog studija biti član istraživačke grupe istraživačkog projekta, i ukoliko da, je li potrebno dostaviti pismo namjere ukoliko student studira na instituciji u kojoj se provodi projekt?
O: Navedeni student može biti član istraživačke grupe u statusu suradnika. Potrebno je dostaviti pismo namjere koje potpisuje samo student.

P: Dodatno Vas molim informaciju o tome trebaju li i suradnici zaposleni u privatnim tvrtkama dostaviti pismo namjere potpisano od strane poslodavca?
O: Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 8. ožujka.

 

26.04.2019.

P: Je li dovoljno da suradnici iz inozemstva svoj životopis i pismo namjere prilože samo na engleskom jeziku i da se taj isti obrazac životopisa (na engleskom) priloži i uz hrvatsku inačicu prijave projekta? Jesu li hrvatski istraživači dužni prilagati životopise i na hrvatskom i na engleskom jeziku?
O: Životopise i pisma namjere za inozemne suradnike moguće je dostaviti samo na engleskome jeziku. Hrvatski istraživači obvezni su priložiti životopise na hrvatskom i engleskom jeziku.

12.04.2019.

P: Molim za informaciju o uključivanju suradnika istraživača, doktora znanosti, bivšeg zaposlenika fakulteta.
Kolega se nada novom zaposlenju, ali u međuvremenu – kako napisati pismo namjere s obzirom da se traži potpis čelnika institucije?
O: U tom slučaju pismo namjere potpisuje samo suradnik.

P: Suradnikov poslodavac u Hrvatskoj odbio je zahtjev za potpisom pisma namjere o suradnji uz objašnjenje da zbog nadolazećeg isteka ugovora (listopad 2019.) sa suradnikom na određeno vrijeme nije ovlašten svojim potpisom iskazivati suglasnost s obvezama koje zaposlenik namjerava preuzeti u razdoblju nakon isteka ugovora. Budući da suradnik nema ugovor o radu koji se odnosi na projektno razdoblje, je li dovoljno da suradnik osobno potpiše ugovor? Je li potrebno, u ovakvom slučaju, ako bi suradnik sam potpisao pismo namjere, priložiti još neku potvrdu ili napisati obrazloženje?
O: Prema uvjetima natječaja i Uputama za podnositelje projektnih prijedloga potrebno je dostaviti pismo namjere suradnika koje potpisuje čelnik ustanove i suradnik. U ovome slučaju dovoljno je da suradnik sam potpiše pismo namjere te u njemu navede da je u trenutku prijave pred istekom ugovora.

09.04.2019.

P: Imam pitanje u vezi pisma namjere koje bi priložio potencijalni suradnik koji trenutno ima ugovor o radu do jeseni 2019 (dakle ne ulazi u planirano projektno razdoblje). Je li dovoljno da suradnik sam potpiše pismo namjere i može li se angažman suradnika definirati u satima.
O: S obzirom na to da će potencijalni suradnik biti u radnom odnosu prije zatvaranja natječaja IP-2019-04 potrebno je da pismo namjere potpiše i čelnik organizacije na kojoj je zaposlen. Radno vrijeme svih članova istraživačke grupe izražava se u postocima.

05.04.2019.

P: Molim odgovor na slijedeća pitanja vezana za prijavu na Natječaj za istraživačke projekte
1. Potencijalni suradnik na projektu je zaposlenik javnog sveučilišta u dijelu radnog vremena (npr 30%) te  privatnog laboratorija u drugom većem dijelu radnog vremena (npr 70%). Pitanje glasi: Obzirom da su aktivnosti na projektu povezane sa privatnim laboratorijem, te će ih suradnik obavljati u dijelu radnog vremena privatnog laboratorija, je li dovoljno  da izjavu odnosno pismo namjere sudjelovanja na projektu supotpise  odgovorna osobe privatnog laboratorija  ili je potrebna i druga izjava koju potpisuje čelnik javnog sveučilišta ?

2. Potencijalni suradnik na projektu u vrijeme pisanja prijave ima status znanstvenika (stranca) zaposlenika obrazovne ustanove u inozemstvu kojem mjesec dana nakon završetka roka prijave projekta ističe ugovor o radu i završava radni odnos koji je sklopljen na određeno vrijeme. Dokaz je ugovor o radu na određeno vrijeme.
Pitanje glasi: Obzirom na činjenicu da će se suradnik moći u punoj mjeri posvetiti projektu  jer neće biti zaposlen u vrijeme realizacije istog i  je li neophodan  supotpis odgovorne osobe institucije na njegovoj izjavi – pismu namjere o sudjelovanju u projektnim aktivnostima.
O: 1. Za navedenog suradnika potrebno je dostaviti dva pisma namjere koja potpisuju suradnik i čelnici njegove organizacije.
2. Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 12., pismo namjere suradnika iz
inozemstva potpisuje samo suradnik.

P: Ukoliko je planirani suradnik na projektu professor emeritus iz Hrvatske, tko za njega potpisuje Pismo namjere budući se radi o umirovljenom djelatniku sveučilišta? Je li dovoljno da sam potpiše pismo namjere?
O: Umirovljeni suradnici dostavljaju pismo namjere koje sami potpisuju.

26.03.2019.

P: Trebaju li suradnici iz inozemstva u pismu namjere navesti postotak radnog vremena s kojim će sudjelovati na projektu?
O: U pismu namjere za suradnike iz inozemstva nije potrebno navoditi postotak radnog vremena.

08.03.2019.

P: Suradnik je zaposlenik u privatnoj tvrtki. Na projektu bi pružao intelektualne usluge,  pri cimu ne bi koristio resurse tvrtke u kojoj je zaposlen niti bi radio poslove za projekt tijekom radnog vremena, a njegova tvrtka nema interesa sudjelovati na projektu.
U natječajnoj dokumentaciji se navodi da suradnici iz RH koji nisu zaposlenici ustanove koja prijavljuje projekt moraju imati potpisano pismo namjere i od strane čelnika ustanove na kojoj su zaposleni. U ovom slučaju to neće biti moguće jer takvo pismo implicira da će suradnik raditi tijekom radnog vremena na projektu.
Pitanje je: može li i u ovakvim slučajevima pismo namjere biti potpisano SAMO od suradnika (kao i za suradnike iz inozemstva)?
O: U ovome slučaju dovoljno je pismo namjere koje potpisuje samo suradnik, jer se ne radi o djelatniku javnog sveučilišta, niti instituta.