16.04.2020.

P: U sklopu projekta htjeli bismo izraditi jednu mobilnu aplikaciju koja će biti vezana uz temu projekta (objašnjenje će biti naravno vidljivo u prijavi). S obzirom da na instituciji nemamo osobu koja bi mogla izraditi takvu aplikaciju, je li moguće u projektu angažirati programera koji bi takvu aplikaciju izradio, a što bi se naravno moralo dodatno platiti. Ako je moguće, možete mi molim Vas napisati pod koje troškove stavljamo trošak izrade mobilne aplikacije – možda pod kategoriju 1 – Research costs – podkategorija Services ili postoji neka druga kategorija?
Koji status ta osoba onda ima na projektu – je li to konzultant kojeg ćemo angažirati za rješavanje specifičnog problema ili tu osobu uopće ne navodimo u istraživački tim, nego samo opisujemo uslugu koju će nam pružiti? Zanima me zapravo kako možemo ispravno izradu mobilne aplikacije staviti u projektni obrazac i financijski plan.
O: Planirani trošak možete predvidjeti u stavci Services, međutim osoba kojoj bi bila isplaćena naknada za obavljenu uslugu, ne može sudjelovati na projektu kao dio istraživačke grupe.
 
P: Mi smo privatno trgovačko društvo upisano u Upisnik znanstvenih organizacija. Nismo u sustavu javne nabave. Ako prijavimo troškove materijala i opreme, da li moramo ići kroz javnu nabavu ili možemo materijale/opremu nabaviti od naših standardnih ugovornih dobavljača?
O: Svi troškovi na projektima HRZZ-a da bi bili prihvatljivi moraju biti realizirani u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.
 
P: 1. Može li se u sklopu projekta financirati studijski boravak (u trajanju od tri mjeseca) člana istraživačkog tima na inozemnoj instituciji?
2. Je li u financijskom planu potrebno dodatno razraditi podkategorije (stavke) ili se samo upisuju okvirni iznosi temeljem postavljenih kategorija i podkategorija?
O: 1. Natječajem IP-CORONA-2020 nije predviđeno pokriće troškova studijskog boravka.
2. Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 15. travnja.

15.04.2020.

P: Zanima me koliko detaljno treba napisati financijski plan? Naime u tablici piše da treba pisati samo izose za kategorije i subkategorije, dali je potrebno upisivati i cijene za određene komade opreme koje planiramo kupiti iz projekta? Naime, obzirom na kratkoću vremena teško će biti upisati točne cijene za pojedine predmete, nego samo procijene za ukupne kategorije i subkategorije.
O: Planirane troškove potrebno je prikazati na razini kategorija i stavki u iznosima koji su Vam poznati u vrijeme pripreme prijave projektnog prijedloga.
 
P: Kako ide raspodjela troškova i na čiji račun? Da li prijavitelj dobiva ukupna sredstava, pa onda prijavitelj (Fakultet 1) podmiruje troškove ili dijeli na ostale (npr. Fakultet2, Fakultet 3).
Ako je planirano da vanjski izvođač napravi neku intelektualnu uslugu, da li ta sredstva (već predviđena u financijama) isto dolaze u okviru ukupne sume na Fakultet 1 ili negdje drugdje?
O: Sredstva za provedbu projekta isplaćuju se isključivo na račun organizacije na kojoj je zaposlen voditelj projekta te nije dozvoljena njihova raspodjela trećim osobama. Sredstva za provedbu projekta mogu se koristiti samo za troškove navedene u odobrenom Financijskom planu i u skladu s važećim aktima HRZZ-a.
 
P: Postoji li ograničenje koliki postotak traženih sredstava se odnosi na kupovanje laboratorijske opreme (instrumenata)?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 07. travnja.
 
P: Molim uputu pod koju stavku u troškovniku pripada računalni program (koji je nadopuna-nadogradnja postojećeg ali može i samostalno funkcionirati), vrlo profesionalan i po cijeni nejeftin (vjerojatno pripada pod javnu nabavu. Smatramo da pripada pod opremu, a ne pod materijal (potrošni).
O: Navedeni trošak računalnog programa možete u Financijskom planu navesti kao opremu.
 
14.04.2020.
 
P: U odgovoru od 7.4. koji se tiču istraživačkih radionica ste naveli da se odnose na zajedničku provedbu obično teorijskih istraživačkih aktivnosti s članovima istraživačke grupe.
Možete li navesti kako će se ti troškovi konkretno pravdati (satnica za sudionike ili neki drugi način)?
O: Troškovi istraživačkih radionica odnose se na troškove smještaja, prijevoza i dnevnica sudionika koji nisu iz mjesta u kojem se održavaju radionice. Moguće je pokriće troškova cateringa bez alkoholnih pića.
 
P: Ljubazno molim za informaciju u vezi neizravnih troškova. Pročitala sam da se oni odnose na struju, vodu i slično. Na koji način će se ti troškovi opravdavati? Računima za struju i vodu? Odnosno, da li je potrebno napraviti specifikaciju neizravnih troškova?
O: Posredne troškove potrebno je specificirati prilikom prijave na natječaj, a prilikom izvještavanja za takve troškove nije potrebno dostaviti račune. 
 
P: Je li moguće u natječaju IP-CORONA-2020-04 predvidjeti punu plaću poslijedoktoranda koji bi radio određeno vrijeme (dio vremena provođenja projekta – određeni broj mjeseci)? Kandidat koji posjeduje potrebna znanja (u slučaju da projekt bude odobren) započeo bi rad kao doktorand, i potom nastavio kao poslijedoktorand, ukoliko je moguća isplata plaće za njegova rad.
O: Ovim natječajem nije predviđeno zapošljavanje mladih istraživača.
 
P: U kojoj se valuti (HRK ili EUR) upisuju troškovi u Finantial plan?
O: U Financijski plan se unose troškovi u eurima, koristeći srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan raspisa natječaja.
 
P: Može li se dio dobivenih sredstva koristiti za financiranje istraživanja u drugim suradničkim zemljama, npr. za uključenje i obradu pacijenata/zdravstvenih djelatnika iz Italije? Ako da, u kojem iznosu?
O: Natječajem mogu biti financirani projekti za istraživanja koja se provode u Republici Hrvatskoj. Sredstvima projekta nije moguće predvidjeti troškove financiranja istraživanja u drugim zemljama.
 
P: 1 .Imam dogovorenu suradnju s belgijskim istraživačkim institutom koji bi za potrebe provedbe ovog natječaja sukladno natječajnoj dokumentaciji odobrio svojoj suradnici na kao istraživač – suradnik sudjeluje u istraživačkoj grupi. Ako je predviđen teret njenog sudjelovanja 1pers/month da li je moguće to opterećenje navesti pod opravdane troškove i u kojoj stavci troškovnika.
2. Ako član registrirane udruge sudjeluje kao suradnik da li je potrebno definirati i udrugu kao suradnu ustanovu koja pruža uslugu i u kojoj stavci troškovnika.
O: 1. Osobama koje sudjeluju na projektu nije moguće isplatiti naknadu za provedbu aktivnosti na projektu. 
2. Suradnici mogu biti članovi udruge i nije potrebno definirati udrugu kao suradnu ustanovu.
 
09.04.2020.
 
P: Trebali bismo pojašnjenje za proračunsku stavku Indirect costs: je li pod navedenim prihvatljivo samo izračunati 5% ukupnog iznosa traženih sredstava (kao paušalni iznos) i uvrstiti u proračunsku tablicu? Ukoliko to nije slučaj, molim Vas da nas uputite u način na koji je potrebno izračunati indirektne troškove.
O: Indirektni troškovi računaju se kako ste i naveli, do visine od 5% od ukupnoga iznosa traženih sredstava i kao takve ih upisujete u obrazac Financijski plan.
 
07.04.2020.

P: 1. U okviru Research costs – Services, je li moguće namijeniti sredstva za administrativnu i/ili stručnu pomoć u provedbi projekta, konkretno za honorarni rad? Koliko smo slobodni na tom području,  odn. postoje li neka pravila u vezi s time koja se moraju slijediti. Ako da, molim vas za link odn. dokument.
2. Na što se sve odnose indirektni troškovi?
3. Koliko mogu strani suradnici koristiti sredstva? Ima li nekih ograničenja ili ne? Ako da, molim vas za upute.
O: 1. Natječajem nije dozvoljena isplata honorara ili bilo kakvih drugih naknada voditelju i/ili članovima istraživačke grupe ili administrativnu pomoć. Troškovi za tehničku pomoć mogu se odobriti samo iznimno ukoliko je to neophodno i ukoliko ta osoba nije zaposlena na matičnoj organizaciji voditelja projekta.
2. Neizravni troškovi predviđeni su za pokrivanje troškova nastalih zbog provedbe projekta (npr. struja, voda, telefon, itd.).
3. Članovi istraživačke grupe mogu biti i inozemni suradnici te je za njih moguće predvidjeti troškove kao i za ostale članove istraživačke grupe.
 
P: Ljubazno molim pojašnjenja pojedinih stavki financijskog plana (iz perspektive istraživačke teme 3.):
  1. je li prihvatjivo plaćanje radnog vremena suradnika istraživača u određenom postotku (ako da, pod koju kategoriju financijskog plana se navodi)?
  2. možete li pojasniti prihvatljive troškove za kategoriju “research workshop” (u okviru research costs)
  3. postoje li određeni limiti ili omjeri između različitih stavki financijskog plana
  4. što sve spada pod indirektne troškove u ovom natječaju?
O: 1. Natječajem nije dozvoljena isplata honorara ili bilo kakvih drugih naknada voditelju i/ili članovima istraživačke grupe.
2. Istraživačka radionica uključuje zajedničku provedbu obično teorijskih istraživačkih aktivnosti s članovima istraživačke grupe.
3. Natječajem nisu predviđena ograničenja vezano uz visinu troškova pojedinih stavki i kategorija financijskog plana osim za kategoriju posrednih troškova (kategorija 4) gdje je ograničenje 5% ukupnog traženog proračuna. Svi troškovi planirani financijskim planom moraju biti nužni i opravdani za provedbu predloženog istraživanja što će biti dio procjene izvedivosti predloženog istraživanja.
4. Neizravni troškovi predviđeni su za pokrivanje troškova nastalih zbog provedbe projekta (npr. struja, voda, telefon, itd.).
 
P: Kada (barem otprilike u kojem mjesecu) se može očekivati početak korištenja financijskih sredstava za one projekte koji odlukom o financiranju dobiju financijska sredstva?
Također, može li se ovim projektom predvidjeti trošak školarine doktoranda i može li se, ako projekt dobije financijska sredstva voditelj ili suradnik prijaviti na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ vezan uz projekt s IP-CORONA-2020-04 natječaja?
O: Očekivani početak financiranja projekta je lipanj 2020. godine. Trošak školarine nije predviđen natječajem, kao ni prijava na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.
 
06.04.2020.

P: Molio bih vas da mi svojim odgovorima pomognete oko sljedećih pitanja vezanih za prijavu na natječaj “Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te društvenim i obrazovnim aspektima pandemije (IP-CORONA-2020-04)”.
  1. Mogu li znanstvenici iz organizacije koje se bave istraživanjima, a koje su iz neprofitnog sektora (organizacije civilnog društva) biti službeni suradnici na projektu (primjerice u ulozi suradnika istraživača)? Ukoliko je odgovor da, koji vrste financijskih troškova su opravdane za takve suradnike? Može li se isplaćivati udio u plaći istima za vrijeme trajanje projekta?  Koje vrste financijskih troškova su dozvoljene za konzultante na projektu?
  2. Mogu li se organizacijama civilnog društva plaćati usluge izrade komunikacijsko-vizualno-analitičkih pomagala?
O: 1. Osobe koje ste naveli mogu sudjelovati na projektu u statusu suradnika istraživača. Natječajem nije dozvoljena isplata honorara ili bilo kakvih drugih naknada voditelju i/ili članovima istraživačke grupe.
2. Moguće je predvidjeti troškove koji se uklapaju u jednu od kategorija predviđenih natječajem, a koji su  nužni i opravdani za provedbu predloženog istraživanja.
 
P: Vezano za planiranje troškova mogu li oni biti manji od donjeg limita koji stoji u prijedlogu natječaja, prim za 3 i 4 je 400 000 minimum.
O: Ukupan iznos troškova planiranih projektnim prijedlogom ne može iznositi manje od 400.000,00 kuna.
 
03.04.2020.
 
P: Može li se u sklopu projekta planirati kupovinu informatičke opreme (uzimajući u obzir preporuku socijalnog distanciranja)? Je li omogućena nabavka uredskog materijala (konkretno potrebno za ispis
 anketa)?
O: Natječajem je predviđena nabava opreme koja je nužna za provedbu istraživačkih aktivnosti planiranih projektom. Za provedbu natječaja očekujemo da je predlagateljima osigurana osnovna računalna oprema kao i ostali materijal koji je potreban za redovan rad na projektu.
Moguća je nabava svih materijala potrebnih za terenska istraživanja no troškovi koje predlagatelji navedu u financijskom planu bit će uzeti u obzir prilikom procjene izvedivosti predloženog istraživanja. 
 
P: 1. Molim vas da nam odgovorite na pitanje vezano uz prihvatljive troškove. Hoće li u prihvatljive troškove spadati usluge provođenja istraživanja na velikim uzorcima građana RH koje provode agencije za istraživanje tržišta? Drugim riječima, hoće li se financirati projektni prijedlozi u kojima u financijskom planu značajan udio troškova predstavlja trošak usluga te postoje li neka ograničenja u tom pogledu?
2. Ako troškovi provođenja istraživanja ne spadaju u prihvatljive troškove, postoje li neka ograničenja vezana uz poticanje sudionika za sudjelovanje u istraživanjima? U dosadašnjim istraživanjima, naknade sudionicima za sudjelovanje u istraživanju u financijskom planu su spadale u indirektne troškove i nisu smjele premašivati vise od 5% godišnjeg budžeta projekta. Vrijedi li to pravilo i za ovaj natječaj?
O: 1. Troškovi usluge provođenja istraživanja koje provode agencije za istraživanje tržišta mogu biti predviđeni kao troškovi u okviru ovog natječaja ako su to troškovi koji su nužni i opravdani za provedbu predloženog istraživanja.
2. U okviru troškova ovog natječaja moguće je predvidjeti i posredne troškove, ali ih je potrebno posebno obrazložiti.