17. 5. 2019.

P: Može li se u financijskom planu u kategoriji posredni troškovi predvidjeti trošak računala, printera, uredskog stola i stolice te papira i tonera za novozaposlenog doktoranda?
Ako ne, može li se to na bilo koji način predvidjeti za novozaposlenog doktoranda?
O: U Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga na str. 29. pojašnjeni su posredni troškovi, a na str. 27. prihvatljivi troškovi unutar kategorije 3. Oprema.

Može li trošak G Suite na Google Driveu s potrebnim prostorom za pohranu podataka istraživanja kojima onda uvijek mogu pristupati članovi tima i tamo ih modificirati opravdan trošak pod Diseminacija i suradnja ili Ostali troškovi? On bi iznosio 4800kn za 5 godina.
O: Navedeni trošak nije prihvatljiv i očekuje se u potpori organizacije.

P: Ukoliko postoji suradnik na projektu (koji nije član istraživačke grupe) čija je ekspertiza relevantna za temu istraživanja, a nalazi se izvan matične institucije prijavitelja projekta, može li se projektom financirati odlazak na radne sastanke s njime? Ako da, iz koje bi to kategorije troškova bilo.
O: Trošak radnih sastanaka moguće je planirati samo za članove istraživačke grupe. U Uputama za predlagatelje projektnih prijava na str. 26. – 30. navedeni su prihvatljivi troškovi po kategorijama financijskog plana.

10. 5. 2019.

P: Za provedbu projekta potrebna je visoko specijalizirana računalna oprema čija cijena prelazi budžet projekta.
Je li moguće umjesto kupovine opreme iznajmljivati računalnu opremu (virtualna računala u oblaku) koja bi se iznajmljivala u vremenskim intervalima u kojima su potrebna za provođenje projektnih aktivnosti?
O: Navedene troškove moguće je navesti u Financijskom planu te ih je u tom slučaju potrebno pojasniti u Prijavnom obrascu, dio g. Resursi. Opravdanost troškova predmet je vrednovanja.

P: Budući da 10.000,00 kn godišnje nije dovoljno za plaćanje troškova objave radova s otvorenim pristupom u vrhunskim časopisima iz mojega područja, zanima me je li nužno da se taj iznos troši svake godine ili ga je moguće prebaciti za sljedeću godinu i trošiti svake dvije godine. Časopisi u kojima planira objavljivati moja istraživačka grupa su isključivo iz Q1 s naknadama za objavu od oko 20.000,00 kn pa bi nam ovakvo rješenje bilo jedini način da najvrjednije rezultate (točnije dva članka) objavimo s otvorenim pristupom.
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, na str. 28, navedeni su prihvatljivi godišnji iznosi za naknade za objavu radova s otvorenim pristupom.

P: Može li se trošak najma ili leasinga opreme i licence specijaliziranog računalnog programa smatrati prihvatljivim troškom u kategoriji materijalni trošak – usluge za provođenje istraživanja?
O: Navedene troškove moguće je navesti u potkategoriji Usluge.

07. 5. 2019.

P: Namjeravam zaposliti jednog doktoranda i jednog postdoka na bioinformatički projekt i za njihovo izvođenje posla je potrebno dakle kupiti 2 računala. Doktorand će biti zaposlen na projektu od prve do kraja četvrte godine a postdok tijekom 4. i 5. godine. Mogu li za oboje predvidjeti u financijskom planu sredstva za kupnju računala odmah u prvoj godini, ili da predvidim sredstva za jedno računalo u prvoj a za drugo računalo tek u četvrtoj godini, kad je planirano i zapošljavanje trećeg člana istraživačkog tima?
O: Trošak računala za poslijedoktoranda potrebno je planirati u godini kada se planira njegovo zapošljavanje na projektu.

P: Rečeno je da u istraživanju možemo imati i suradnike koji nisu dio istraživačke grupe te da oni mogu provoditi aktivnosti koje NE SMIJEMO (ili NE TREBAMO?) prikazivati u radnom i financijskom planu. Ako njihov doprinos istraživanju prikazujem u obliku plaćenih usluga (services) u financijskom planu, kako da ih se poveže s radnim planom?
O: Suradnici se ne navode u Radnom i Financijskom planu nego se njihov doprinos može navesti u Prijavnom obrascu, u Cjelini B. Za suradnike na projektu nije moguće planirati troškove iz sredstava projekta.
P: Isplaćuju li se dnevnice sa službenog puta doktoranda sa sredstava predviđenih za plaću, ili sa sredstava predviđenih za diseminaciju?
O: U Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga, na str. 26 – 30, navedeni su prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi raspoređeni prema kategorijama Financijskog plana.

Prijavljujem se na natječaj za Uspostavne istraživačke projekte te imam nekoliko pitanja u vezi obrasca Financijski plan:

  1. U sklopu projekta planiram zaposliti znanstvenog novaka i poslijedoktoranda za koje je potrebno provesti javne natječaje. Jesu li troškovi provedbe natječaja (objave u Narodnim novinama i dnevnim novinama) koje iznose 6.200,00 kn prihvatljivi troškovi i ako jesu, pod koji dio financijskog plana ovaj trošak mogu navesti?
  2. Kupujem EEG sustav koji stavljam pod Novu opremu, ali neophodan je i potrošni materijal koji uključuje gel za kape, šprice, stiropor za elektrode, dezinfekcijska sredstva itd. Navodim li taj trošak pod Materijale ili pod Novu opremu?
  3. Za opremanje laboratorija u kojem ćemo koristiti EEG potrebno je ugraditi i odgovarajući sudoper/lavabo i miješalicu s tušem radi pranja opreme (kapa, elektroda) kao i pranja kose sudionika nakon skidanja kape s glave. Zanima me je li kupnja sudopera i miješalice prihvatljiv trošak (trošak ugradnje snosilo bi sveučilište na kojem sam zaposlena) i ako je, navodim li to pod kategoriju posrednih troškova?
  4. Za odlaske na međunarodne konferencije, je li potrebno dostaviti predračune za avionske karte, hotelske sobe i slično u sklopu dodatne dokumentacije ili je moguće samo napisati projekciju troškova u financijski plan (uz obrazloženje u radnom planu naravno)? Problem je što za većinu konferencija koje će se održati kroz 2-5 godina nema informacija gdje će one biti pa je moguće napraviti samo projekcije na temelju ovogodišnjih konferencija. Na koji način opravdati i dokazati ove troškove prilikom pisanja financijskog plana?

O: 1. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, na str. 26–30, navedeni su prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi.
2. Potrošni materijal navodi se u potkategoriji Materijal.
3. Navedeni troškovi za opremanje laboratorija mogu se planirati u kategoriji 3. Oprema.
4. Trošak konferencija potrebno je specificirati za prvu godinu projekta te pritom nije potrebno dostaviti predračune. Prilikom prijave projektnog prijedloga moguće je navesti okviran iznos po konferenciji.
Za ostale godine projekta potrebno je navesti okvirne iznose troškova koji se planiraju pokriti iz projekta.

P: U uputama za Uspostavne istraživačke projekte stoji da „u provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači kao suradnici, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe niti mogu biti uključeni u radni i financijski plan“. Mi kao suradnike imamo Institut u inozemstvu za koji je plan da troje njihovih znanstvenika dođu održati usavršavanje kod nas (metodološku radionicu), te da nekoliko članova naše grupe i doktorand odu tamo održati diseminaciju projekta te usavršiti se. Može li se njihovo i naše putovanje u svrhu takve suradnje usavršavanja i diseminacije uključiti u financijski i radni plan?
O: Trošak dolaska istraživača iz inozemstva u Hrvatsku moguće je prikazati u potkategoriji Trošak pozvanog predavača vezano za skup/konferenciju/radionicu/kongres koji se organizira.
Trošak odlaska članova istraživačke grupe na usavršavanje prikazuje se u potkategoriji Usavršavanje.

P: Za potrebe projekta proveli bismo reprezentativno istraživanje upitnikom na cijeloj Hrvatskoj. Za to se uobičajeno angažira Agencija za istraživanje. Oni dakle samo provode tehnički dio izlaska anketara na teren i ispunjavanja upitnika s ispitanicima te unos podataka u program kako bi članovi grupe onda podatke obradili i analizirali. Međutim, iz opisa troškova istraživanja čini se da to potpada pod „usluge za provođenje istraživanja“ i da se ne gleda blagonaklono na to da taj tehnički rad odradi Agencija za istraživanje. Proveli bismo i kvalitativno istraživanje intervjuima koje bi dijelom proveli članovi istraživačke grupe a dijelom studenti preko studentskog servisa. Međutim, ta cijena se također diže iznad 35000 – koliki je to problem za dobivanje projekta i kako dostaviti tri ponude za nešto što radi studentski servis?
O: Navedeni trošak potrebno je navesti u potkategoriji Usluge, a njihova opravdanost se obrazlaže u Prijavnom obrascu u Cjelini B – Projektni prijedlog, dio g. Resursi.
Isplate naknada preko studentskih ugovora nisu prihvatljive. Ako je nužno i opravdano potrebama istraživačkih aktivnosti studente je moguće uključiti u istraživačku grupu.

30. 4. 2019.

P: Obzirom da nailazimo na različite informacije o max broju, trajanju I troškovima članova projekta najbolje da vam prezentiramo nas slučaj pa nas vi korigirajte.
Glavni Troškovi našeg projekta su:
Troškovi place 4 godine poslijedoktoranda Troškovi studija 4 godine doktoranda Oprema 40.000 Edukacija u inozemstvu Radi se o doktorandu koji tek sad upisuje doktorski studij i poslijedoktorandu koji nije zaposlen u stalnom radnom odnosu na niti jednoj instituciju (a kljucan je za provedbu ovog istraživanja). Sukladno navedenom, dvogodišnja placa (naišli smo na podatak od 24 mj da je maximum) nije motivirajuća da ostane do kraja a potreban nam je sve 4 godine).
O: Sukladno izmjenama natječaja pojedini poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom projektu najviše do dvije godine.

P: Imam pitanja u vezi troškova istraživanja:

  1. Pod stavkom 1 navedena je istraživačka radionica s članovima istraživačke grupe. Je li prihvatljivo u tu kategoriju staviti radionicu (workshop) koju ne organizira naša grupa i na koju bi išao samo jedan član istraživačke grupe? Ako da, može li se tu uključiti i kotizacija za radionicu? Nadalje, ako je takva radionica u inozemstvu, može li se financirati i smještaj?
  2. Drugo, je li moguće unutar stavke 1 financirati online tečaj za jednog člana projektnog tima vezanu uz projektnu temu?

O: 1. U potkategoriji istraživačka radionica moguće je navesti troškove vezane za radionicu s članovima istraživačke grupe. Trošak odlaska na radionicu u inozemstvu moguće je prikazati u potkategoriji „Usavršavanje“ za što je prihvatljivo planirati sljedeće troškove: kotizacija, prijevoz, smještaj, dnevnice, naknada za pohađanje. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 27, fusnota 11, navedene su dodatne informacije vezane za troškove usavršavanja.
2.  Navedene troškove moguće je navesti u Financijskom planu te ih je u tom slučaju potrebno pojasniti u Prijavnom obrascu, dio Resursi. Opravdanost troškova predmet je vrednovanja.

P: Da li se u jednoj godini mogu planirati dvije konferencije? Na svaku bi išlo dvoje. Svaki put ja kao mentor, i jedan doktorand.
O: Navedeno je moguće prikazati u financijskom planu i u tom slučaju obrazložiti u Prijavnom obrascu, g. Resursi. Opravdanost troškova predmet je vrednovanja.

26. 4. 2019.

P: Tema mog projekta bi bila molekularna epidemiologija te mi je sekvenciranje uzoraka jedna velika stavka u troškovima. Pošto je višestruko jeftinije sekvencirati u inozemstvu nego nabavljati opremu i kitove, a sekvence su u biti polazni dio projekta, može li se za tu stavku staviti stotinjak tisuća kuna godišnje? U biti, zanima me može li se trošak sekvenciranja staviti u materijalne troškove ili mora biti pod uslugama?
O: Navedeno je potrebno navesti u potkategoriji „Usluge“.

P: 1. Je li moguće platiti trošak konferencije/ljetne škole koja se održava izvan Hrvatske za člana istraživačke skupine (istraživača) koji je zaposlen na inozemnoj ustanovi?
2. Je li moguće uopće platiti troškove diseminacije članu istraživačke skupine koji je zaposlen na inozemnoj ustanovi?
3. Je li moguće ljetnu školu koja se odvija u formatu konferencije računati kao usavršavanje?
O: 1. Za članove istraživačke grupe iz inozemstva nisu dopušteni troškovi usavršavanja u inozemstvu.
2. Za članove istraživačke grupe moguće je predvidjeti troškove dolaska na konferencije i usavršavanja u Hrvatskoj.
3. Prihvatljivi su troškovi usavršavanja s jasnim ciljem i programom prema kojem se provodi.  Stoga je pri podnošenju godišnjeg izvješća za svako usavršavanje potrebno priložiti program i potvrdu o završenom usavršavanju.

19. 4. 2019.

P: Ukoliko je osoba zaposlena kao stručni suradnik u sustavu znanosti i obrazovanja, znači plaću prima iz drugih izvora, ona se na uspostavnom projektu vodi u statusu istraživača koji izrađuje doktorat u sklopu projekta i očekuje se da doktorira tijekom provedbe projekta. Mora li ta osoba već u trenutku prijave projekta biti upisana na doktorski studij i može li se za tu osobu predvidjeti dio školarine iz troškova projekta?
O: U trenutku prijave projekta navedena osoba ne treba biti upisana na doktorski studij. Iz sredstava projekta moguće je planirati trošak školarine za navedenu osobu.

P: Gdje se u financijskom planu navodi trošak slanja uzoraka poštom (primjerice DHL) između članova istraživačkog tima? Pod stavku 1.2. usluge, pod stavku posrednih troškova ili neku treću?
O: Navedene troškove moguće je planirati unutar kategorije 1. Troškovi istraživanja, u potkategoriji „Materijal“.

P: Da li je potrebno navoditi nazive konferencija na kojima planiramo sudjelovati u kasnijoj fazi implementacije projekta ili je dovoljno njihove troškove planirati kao podstavke „Sudjelovanje na međunarodnoj zn. konferenciji u RH /Sudjelovanje na međunarodnoj zn. konferenciji u inozemstvu  i sl. (jer ne možemo točno znati koja će to konferencija biti, odnosno gdje će se održavati), pa ne možemo biti precizni po pitanju putnih troškova, smještaja i sl.)?
Isto pitanje vrijedi i za razinu detaljnosti kod planiranja usavršavanja i publiciranja u kasnijim godinama projekta?
O: Za kasnije projektne godine, okvirno je potrebno planirati vrste troškova i iznose u okviru stavki troškove konferencija, usavršavanja i objave radova. Naziv konferencije i usavršavanja za kasnije godine nije potrebno navoditi. Publikacije moraju biti navedene u skladu s Uputama za Plan diseminacije i objavljivanja.

P: U Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga na natječaj Uspostavni istraživački projekti na str. 26 pod točkom Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi navedeno je da „Trošak usluge može činiti samo manji dio financijskog plana“. Zanima me što se smatra manjim dijelom financijskog plana? Možda bi u budućim uputama za prijavu projekata bilo dobro navesti određeni iznos ili postotak kako ne bi postojale dubioze oko ovog troška.
O: Očekuje se da će se u istraživačku grupu uključiti članovi koji mogu odraditi veći dio istraživačkih aktivnosti i stoga je troškove usluga moguće planirati u manjem dijelu u odnosu na ukupan budžet projekta.

P: 1.a. Obzirom da u projektnom prijedlogu sudjeluje više organizacija, je li moguće platiti servis uređaja koji se nalazi na organizaciji koja nije matična, ali članovi projektnog tima su djelatnici te organizacije? Radi se naravno o opremi koju matična organizacija ne posjeduje, a potrebna je za analize?
1.b. Za potrebe istraživanja u sklopu mog planiranog UIP-a nužan je servis uređaja koji će koristiti član istraživačkog tima koji se nalazi izvan moje matične institucije. S obzirom da u Uputama za predlagatelje na str. 28 piše „nadogradnju i servis moguće je predvidjeti samo za opremu za koju je u projektnoj dokumentaciji (Potpori organizacije) navedeno da će se koristiti za projektne aktivnosti“, znači li to da servis opreme na drugoj instituciji na kojoj radi jedan od članova istraživačkog tima ne smijemo predvidjeti? Ako ipak smijemo predvidjeti servis uređaja izvan matične institucije, koji nam je apsolutno neophodan za provedbu UIP-a a daleko preskup (više od milijun kuna) da ga kupujemo u sklopu ovog projekta, je li dovoljno da taj servis navedemo u Financijskom planu i samo dodamo u zagradi da se uređaj nalazi na instituciji izvan matične institucije ili to treba negdje još dodatno obrazložiti?
1.c. Molim Vas dodatno pojašnjenje za točku 9 u fusnoti na 27. stranici Uputa: “Troškovi nadogradnje opreme i servis prihvatljivi su isključivo za opremu navedenu u potpori organizacije koja će se koristiti za provođenje projektnih aktivnosti”. Ja sam predlagatelj sa Sveučilišta u Osijeku, a dio članova istraživačkog tima će biti s fakulteta pri Sveučilištu u Rijeci. Nastavno na to, je li dopušteno kroz projekt financirati nadogradnje opreme i servisirati opremu za fakultet pri Sveučilištu u Rijeci, budući da će se na tome fakultetu obavljati dio istraživanja?
2) Nastavno na pitanje 1, a vezano za prihvatljive i neprihvatljive troškove, je li kroz projekt dopušteno pokriti troškove obuke laboranta s fakulteta u Rijeci za rukovanje postojećom opremom? U pitanju je obuka novozaposlenog laboranta.
O: 1.a-c. Prema Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga troškovi nadogradnje opreme i servis prihvatljivi su isključivo za opremu navedenu u potpori organizacije koja će se koristiti za provođenje projektnih aktivnosti.
2. Troškove usavršavanja moguće je planirati za članove istraživačke grupe.

P: Je li dopušteno pod troškove usavršavanja uključiti trošak 2 treninga doktoranda na matičnoj instituciji PI-a? Radi se o neophodnim tečajevima rada s laboratorijskim životinjama i ukupno bi koštali 8.500,00 HRK.
O: Navedene troškove usavršavanja moguće je navesti u Financijskom planu. Opravdanost troškova predmet je vrednovanja.

P: Pod “Troškovi istraživanja”, mora li se za usluge provođenja istraživanja u vrijednosti manjoj od 35.000 kn prilikom prijave projektnog prijedloga (za procjenu prihvatljivosti troškova usluge) dostaviti ponuda/e u slučaju da uslugu vrši član istraživačke grupe ili suradnik? Mora li se i gdje navesti kao dodatno objašnjenje da je navedena cijena manja od tržišne vrijednosti (zbog znanstvene suradnje)? Mora li se i gdje navesti opravdanje iznosa cijene analize (npr. održavanje instrumenta, standardi, kemikalije,…)?
O: Članovi istraživačke grupe i suradnici ne mogu primati naknadu za obavljanje istraživačkih aktivnosti. Usluga se može provesti na ustanovi člana istraživačke grupe, a troškovi usluge potrebno je prikazati u financijskom planu te obrazložiti u Prijavnom obrascu, g. Resursi. Kao dokaz izvršene usluge financijskom izvješću potrebno je priložiti račun.

16. 4. 2019.

P: Ako profesora iz inozemstva navedem kao suradnika na UIP, ali ne kao člana istraživačkog tima, pri čemu planiram da će on doći i održati istraživačku radionicu u HR tijekom druge godine projekta, mogu li u financijskom planu planirati i tražiti sredstva za njegov put, smještaj i sl.?
O: Trošak organizacije radionice moguće je pokriti unutar kategorije 4 Diseminacija i suradnja, odnosno, potkategorije „Organizacije skupova/konferencija/kongresa/radionica“. Dopušteni su troškovi pozvanog predavača koji uključuju prijevoz, smještaj, dnevnice.

P: Čini mi se da su ili kolege ili ja krivo nešto shvatili te sam u  nekoliko navrata bila u situaciji gdje se o tome raspravljalo te postavljam pitanje i molim Vas da razjasnite.
1. Dali ponude za kupnju  opreme treba dostavljati s projektnim prijedlogom? Ja sam shvatila da  tražimo ponude kako bi imali okvirnu cijenu koju ukalkuliramo u  financijski plan. U trenutku kada projekat bude odobren i u procesu  nabave dužni smo dostaviti te ponude HRZZ-u, a ne sada s prijedlogom?  Ili se varam? Puno kolega smatra prema Vašim odgovorima da oni s projektnim prijedlogom trebaju dostaviti ponude za tražene uređaje.
2. U projekt planiram uključiti magistarske studente koji će u sklopu projekta izrađivati diplomski pod mojim mentorstvom, svake godine 1. za njih nije potrebna plaća. Dali se oni mogu navesti kao članovi istraživačke grupe? To će svake godine biti drugi student pa ih ne mogu unositi imenom i prezimenom.
3. U sklopu projekta planiram nabavku tkz multichannel automatske pipete koju zapravo mi u laboratoriju smatramo potrošnim materijalom (ne dobiva ni inventarski broj ustanove ni ništa). Međutim, njena cijena po komadu je 13-15 000 kn. Dali se ona u financijskom planu navodi pod potrošni materijal ili pod opremu?
O: 1. Ponude za kupnju opreme potrebno je dostaviti do kraja pregovora o doradi radnog i financijskog plana, odnosno prije sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava.
2. Prema Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga, str. 6. studenti mogu biti članovi istraživačke grupe, ako je to opravdano potrebama istraživačkih aktivnosti. U Prijavnom obrascu moguće ih je navesti kao studente bez navođenja imena i prezimena.
3. Trošak možete prikazati unutar kategorije 1 Troškovi istraživanja, potkategorija Materijal.

P: U RH se svake četiri godine organizira skup naziva „Hrvatski geološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem“, na kojem planiramo prezentirati provedena istraživanja. Radi se o skupu koji ima znanstvenike iz drugih država i u organizacijskom i u znanstvenom odboru, kao i sudionike i pozvane predavače iz drugih država. Molila bih uputu, bi li to u financijskom planu bila potkategorija 4.4 (Međunarodni skup u RH) ili 4.5 (Domaći skup u RH).
O: Navedeno je potrebno navesti u financijski plan sukladno tome je li riječ o međunarodnoj znanstvenoj konferenciji u RH ili o domaćoj znanstvenoj konferenciji.

P: U financijskom obrascu u prvom retku treba upisati broj i naziv projekta. Za naziv je jasno naravno, ali na koji broj se točno misli s obzirom da je šifra poziva već navedena u slijedećem retku?
O: Navedeni broj odnosi se na broj projektnog prijedloga koji EPP sustav automatski generira i dodjeljuje pri prijavi projektnog prijedloga.

P: 1. Planiram zaposliti poslijedoktoranda na projektu sredinom treće godine projekta (na 2 godine). Je li moguće, ako se za to pokaže potreba, poslijedoktoranda zaposliti ranije, npr. tijekom druge godine projekta (također na dvije godine) ?
2. U kategoriji 4) Diseminacija i suradnja u Financijskom planu je dopušten trošak cateringa prilikom organizacije skupova/konferencija/itd. Je li za catering potrebno provoditi javni natječaj?
3. U kategoriji 4) Diseminacija i suradnja u Financijskom planu je dopušten trošak odlaska na znanstvene skupove, konferencije, kongrese za voditelja i članove istraživačke grupe ako prezentiraju radove proizašle iz projekta. Je li dopušteno predvidjeti trošak diseminacije jednog rada na više od jedne konferencije (npr. ako se prezentiraju različiti dijelovi tog rada ili za to postoji neki drugi opravdani razlog)?
4. Je li moguće naknadno prenamijeniti sredstva unutar kategorije 4) Diseminacija i suradnja u Financijskom planu, npr. dio sredstava predviđenih za gostovanje inozemnih znanstvenika preusmjeriti u organizaciju konferencije ?
5. U koju točku Financijskog plana je potrebno unijeti trošak gostovanja inozemnog znanstvenika? Znanstvenik bi gostovao na matičnoj organizaciji voditelja projekta (ne dulje od tjedan dana) s ciljem ostvarivanja znanstvene suradnje s našom istraživačkom grupom.
6. U koju točku Financijskog plana je potrebno unijeti trošak gostovanja člana istraživačke grupe kod inozemnog znanstvenika? Cilj gostovanja je ostvarivanje suradnje između istraživačke grupe i tog inozemnog znanstvenika.
O: 1. Poslijedoktoranda je moguće zaposliti prije nego što je planirano. S obzirom na to da navedeno utječe na izmjene Radnog i Financijskog plana potrebno je dostaviti Zahtjev za izmjene u kojem je potrebno pojasniti razlog odstupanja od planiranih aktivnosti. Zahtjev za izmjene predmet je vrednovanja.
2. Za troškove cateringa potrebno je postupiti u skladu s internim procedurama matične organizaciju.
3. Različite dijelove rada, odnosno različite rezultate može se prezentirati na više konferencija. Iste rezultate projekta nije prihvatljivo prezentirati na različitim konferencijama.
4. Voditelju projekta je u provedbi projekta bez posebnog odobrenja Upravnog odbora dopušteno odstupanje u iznosu do 10 % odobrenog godišnjeg iznosa. Za izmjene financijskog plana koje su veće od 10 % odobrenog godišnjeg iznosa potrebno je dostaviti Zahtjev za izmjene u kojem se obrazlažu tražene izmjene. Zahtjev za izmjene predmet je vrednovanja.
5. i 6. U Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga na stranicama 26 – 30 navedeni su prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi. Navedene troškove moguće je prikazati unutar kategorija predviđenim natječajem.

12. 4. 2019.

P: Željela bih postaviti pitanje u vezi troškova prijevoza. Naime u sklopu istraživačkih aktivnosti bit će postavljeno  poljsko istraživanje na Poljoprivrednom institutu Osijek. Matična ustanova je Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek. Obzirom da je udaljenost Fakulteta i Instituta manja od 30 km (4,8 km), nije moguće pisati dnevnice. Moje pitanje glasi je li moguće prikazati trošak prijevoza vlastitog vozila za loko vožnju u financijskom planu (4,8 km u jednom smjeru) za svaki dan obilaska pokusa?
O: Uvjetima natječaja trošak loko vožnje nije predviđen. No, navedeni trošak moguće je uključiti u posredne troškove. Opravdanost posrednih troškova obrazlaže se u Prijavnom obrascu u Cjelini B – Projektni prijedlog, dio g. Resursi, a procjena opravdanosti troškova predmet je vrednovanja. Osim ostalih planiranih troškova posredni troškovi posebno se obrazlažu tijekom financijskih pregovora.

9. 4. 2019.

P: 1. Kada se radi o istraživačkim radionicama, mogu li one biti i na terenu (osim u matičnoj organizaciji), s obzirom na to da se radi o interdisciplinarnom istraživačkom radu na terenu i da je to neophodno? Da li postoji maksimalni broj radionica koji je prihvatljiv?
2. Mogu li se sredstva koristiti i za nove tehnologije-medije, primjerice izradu interaktivnog web sučelja za kontinuiranu komunikaciju s građanima kao testnom skupinom, jer je komunikacija s građanima značajni dio istraživanja? Da li se takva usluga mora staviti pod diseminaciju i suradnju (4), ili je moguće ju predvidjeti kao uslugu unutar troškova istraživanja (1)?
3.Koliko fleksibilnosti postoji u provedbi projekta u odnosu na prijavljeni radni i financijski plan, a obzirom na 5 godina trajanja projekta pri čemu je teško precizno predvidjeti tijek i vremenski ga pozicionirati?
Koliko je moguće u hodu mijenjati vrijeme i eventualno redoslijed provođenja aktivnosti u godini, naravno ako to služi isključivo kvalitetnijoj provedbi istraživanja i prilagodbi lokalnim okolnostima?
Osim omogućenih 10% nepredviđenih troškova, koliko je moguće pretakati financije, naravno uz obrazloženje: a) iz jedne vrste troška u drugi unutar jedne godine, i b) iz jednog razdoblja u drugo unutar iste vrste troška?
Koje su posljedice neprecizne procjene troškova, da li je to potencijalni manjak sredstava za provedbu istraživanja odnosno u suprotnom slučaju neiskorištena sredstva koja treba vratiti?
4. Ako je jedina plaća za rad člana istraživačke grupe na istraživanju plaće predviđena za jednog doktoranda, pretpostavlja li se onda da svi ostali članovi svoj rad moraju pokriti iz radnog mjesta na ustanovi u kojoj su zaposleni?
5. Da li je moguće predvidjeti sredstva za rad nekog od suradnika, ako ne, po kojem financijskom temelju se predviđa njegov interes i uključivanje? Također, može li se predvidjeti kao dio njegovog rada na instituciji na kojoj je zaposlen? Da li u tom slučaju za suradnike isto vrijedi da je to minimalno 30% radnog vremena?
O: 1. Ako se radi o aktivnostima koje će se provoditi na terenu tada je riječ o terenskom istraživanju. Troškove terenskih istraživanja moguće je prikazati u Financijskom planu u potkategoriji „Terensko istraživanje“.
2. Navedene troškove moguće je planirati unutar kategorije 1. Troškovi istraživanja, a njihova opravdanost se obrazlaže u Prijavnom obrascu u Cjelini B – Projektni prijedlog, dio g. Resursi. Procjena opravdanosti troškova predmet je vrednovanja, a usluge mogu činiti manji dio financijskog plana.
3. Određena fleksibilnost je prihvatljiva, no ako tijekom projekta dođe do neočekivanih izmjena u provođenju istraživačkih aktivnosti voditelj projekta o istome obavještava HRZZ i predlaže način na koji će se osigurati realizacija planiranih aktivnosti. Svako odstupanje od planiranih aktivnosti predmet je vrednovanja.
Vezano za Vaša pitanja koja se odnose na provedbu projekta upućujemo Vas na Upute za popunjavanje izvješća za projekte HRZZ-a https://hrzz.hr/default.aspx?id=2274.
4. Iz sredstava projekta moguće je planirati troškove plaće doktoranda (najdulje do 4 godine) i poslijedoktoranda (najdulje do 2 godine). Ostali članovi istraživačke grupe mogu biti istraživači čiji je izvor plaće organizacija na kojoj su zaposleni.
5. U provedbi uspostavnog istraživačkog projekta sudjeluju članovi istraživačke grupe, a pomoć u provedbi projektnih aktivnosti mogu obavljati i ostali istraživači (suradnici). Uvjetima natječaja za suradnike nisu predviđeni troškovi niti najmanji postotak rad na projektu.

P: Molim Vas pojašnjenje. Kod ponuda vanjskih dobavljača koji napišu samo cijenu svoje  opreme u ponudi, da li mi smijemo na taj istu ponudu na dnu uračunati PDV Hrvatske te obračunati u kunama?
O: Potrebno je dostaviti original ponude bez upisivanja dodatnih informacija, a u financijskom planu je moguće prikazati trošak uvećan za iznos PDV-a. U Prijavnom obrascu, Cjelina B, dio g. Resursi potrebno je pojasniti da je za taj trošak u financijskom planu prikazan iznos s uračunatim PDV-om te je to razlog odstupanja od iznosa navedenog u ponudi.

P: Da li je prihvatljivo koristiti studente kao tehničku pomoć i pomoć prilikom prikupljanja podataka (ankete) i unosa podataka, te im te usluge platiti preko studentskog ugovora, ili su isključivo ugovori o djelu prihvatljiv način isplate?
O: Studenti mogu obavljati navedene aktivnosti, međutim isplate naknada preko studentskih ugovora nisu prihvatljive. Ako je nužno i opravdano potrebama istraživačkih aktivnosti studente je moguće uključiti u istraživačku grupu. Napominjemo da članovi istraživačke grupe za obavljanje istraživačkih aktivnosti ne primaju naknadu.

5. 4. 2019.

P: 1. Troškovi opreme – u uputama stoji da nisu dozvoljeni troškovi kupovine osobnih računala osim za novozaposlene doktorande ili poslijedoktorande. Da li se pod osobna računala podrazumijevaju i prijenosna računala tj laptopi? Da li to znaci da voditelj projekta ne može za svoje istraživačke potrebe kupiti prijenosno računalo čak i ako je to neophodno po prirodi istraživanja? Naime, moja institucija ne financira svojim zaposlenicima prijenosnike, već ih oni kupuju iz drugih sredstava.
2. Prenamjena sredstva – kakva je tu fleksibilnost? Navedeno je u uputama da se sredstva u kategoriji plaća ne mogu prenamijeniti, međutim da li je to iznimka? Konkretno: ako je dozvoljena prenamjena sredstva, da li je dozvoljena među kategorijama ili među potkategorijama? Ako da, kojim?
O: 1. Osobna računala i osnovna informatička oprema nisu dozvoljen trošak. U Financijski plan moguće je navesti one troškove koji su potrebni za izvršenje istraživačkih aktivnosti, a njihova opravdanost predmet je vrednovanja.
2. U tijeku provedbe projekta prenamjena sredstava dozvoljena je među kategorijama financijskog plana, s izuzetkom sredstava namijenjenih plaćama i školarinama. Sredstva predviđena za plaće i školarine nije moguće prenamijeniti u druge kategorije.

P: Ljubazno molim pojašnjenje da li je projektom moguće pravdati troškove izrade postera (tisak) za odlazak na konferenciju?
Tisak spada u nedopušteni trošak, a odlazak na kongres je ipak diseminacija rezultata projekta i očekivana aktivnost… pa molim ljubazno pojašnjenje.
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 27 i 28, navedeni su dopušteni troškovi u kategoriji 4 Diseminacija i suradnja.

P: Da li se mogu izdvojiti sredstva (put, boravak) u svrhu pozvanog predavanja osobe koja nije dio istraživačkog tima, dakle nije u radnom i financijskom planu pošto se radi o starijem profesoru, no svakako je važan za ovaj projekt i provedbu projekta?
O: Ako se radi o organizaciji skupova/konferencija/kongresa/radionica u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 28. navedeni su dopušteni troškovi u okviru kategorije 4. Diseminacija i suradnja. Sva sredstva koja se planiraju utrošiti za projektne aktivnosti navode se u Financijskom planu unutar predviđenih kategorija, a ista moraju biti opravdana aktivnostima navedenim u Radnom planu.

2. 4. 2019.

P: Da li se unutar radnog i financijskog plana mogu izdvojiti sredstva (troškovi puta, boravka) za pozvana predavanja relevantnih vanjskih predavača?
O: Ako se radi o organizaciji skupova/konferencija/kongresa/radionica u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 28. navedeni su dopušteni troškovi u okviru kategorije 4. Diseminacija i suradnja.
Sva sredstva koja se planiraju utrošiti za projektne aktivnosti navode se u Financijskom planu unutar predviđenih kategorija, a ista moraju biti opravdana aktivnostima navedenim u Radnom planu.

P: U Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga na stranici 25 pod točkom terensko istraživanje u zagradama stoji: prijevoz, smještaj i dnevnice za voditelja i suradnike.
Znači li to da se u okviru terenskog istraživanja prijevoz, smještaj i dnevnice ne mogu financirati članovima istraživačke grupe već samo suradnicima?
O: Moguće je planirati troškove za voditelja i članove istraživačke grupe.

P: Nije dopuštena nabava računalne opreme, ali za provedbu i ostvarivanje ciljeva istraživanja potrebno je opremiti laboratorij adekvatnim  računalom (s odgovarajućom konfiguracijom) kako bi se mogli koristiti potrebni računalni programi i oprema. Da li je to moguće uz odgovarajuće obrazloženje jer na našoj instituciji ne postoji odgovarajuće računalo?
O: U Financijski plan moguće je navesti sve troškove koji su potrebni za izvršenje istraživačkih aktivnosti, a njihova opravdanost se obrazlaže u Prijavnom obrascu u Cjelini B – Projektni prijedlog, dio g. Resursi. Procjena opravdanosti troškova predmet je vrednovanja.
Osobna računala i osnovna informatička oprema nisu dozvoljen trošak.

29. 3. 2019.

P: 1. U Uputama, u dijelu o prihvatljivim troškovima stoji: „istraživačka radionica s članovima istraživačke grupe (do 7 dana). Radionicu je moguće održati na matičnoj organizaciji; prihvatljivi troškovi su smještaj članova istraživačke grupe, catering, sitan potrošni materijal. U slučaju odlaska hrvatskih istraživača na radionice koje se održavaju u inozemstvu prihvatljivi su troškovi prijevoza i dnevnica.“ – znači li to da nisu prihvatljivi troškovi smještaja hrvatskih istraživača ako se istraživačka radionica održava u inozemstvu? 
2. Dodatno pitanje je, da li je prihvatljivo da svi članovi istraživačke skupine putuju na istraživačku radionicu u inozemstvo, ili na radni sastanak sa članom/članovima istraživačke skupine koji su u inozemstvu, ili postoji neko ograničenje oko toga (kao što je to slučaj s usavršavanjima i konferencijama)?
O: 1. U Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga na str. 26. navedeni su dopušteni troškovi za potkategoriju – istraživačka radionica.
2. Ako je većina članova istraživačke grupe zaposlena na matičnoj organizaciji očekuje se da će se radionica održati na matičnoj ustanovi voditelja. Iznimke od navedenog posebno će se vrednovati.

26. 3. 2019.

P: Da li je ovim projektom dozvoljeno zapošljavanje administratora koji će obavljati administrativne i tehničke poslove projekta?
O: Natječajem nisu predviđeni troškovi zapošljavanja administratora.

P: Zanima me da li je kao trošak u Uspostavnom istraživačkom projektu iz područja društvenih znanosti moguće predvidjeti trošak računalnog software-a namijenjenog obradi podataka prikupljenih terenskim istraživanjem? Svjesni smo da je u Uputama, među nedopuštenim troškovima navedeno: „sudjelovanje u troškovima organizacije koji se nabavljaju kao dio redovnog poslovanja ili su istraživačima već dostupni (osnovna oprema, licence i sl.)“, ali spomenuti software/licence za taj softver, za članove istraživačke skupine je ključan resurs u predviđenom istraživanju, a ne spada u nabavu koji bi organizacija provela u sklopu svog redovitog poslovanja…
O: Ako je prirodom projekta nužna nabavka software-a isti se može uključiti u financijski plan. Panel za vrednovanje procijenit će opravdanost troška.

22. 3. 2019.

P: 1. Ljubazno Vas molim da mi izrijekom navedete treba li za uspostavni projekt matična organizacija participirati u financiranju i, u kolikom postotku te vrijedi li isto i za istraživački projekt.
O: 1. Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, troškovi sufinanciranja organizacije nisu uvjet za Uspostavne istraživačke ni za Istraživačke projekte.

P: Ljubazno molim pojašnjenje vezane za troškove nabavke ili nadogradnje opreme vrijednosti veće od 400 000 kuna.
1. Odnosi li se te na pojedinačnu nabavu (jedan instrument ne smije biti skuplji od 400 000 kuna) ili na ukupnu nabavku i nadogradnju sve opreme tijekom trajanja projekta?
2. Ukoliko se to odnosi na ukupnu nabavu opreme, gdje je granica između sitne laboratorijske opreme (npr. analitičke vage, miješalice i grijači koji bi bili uvršteni u kategoriju troškova istraživanja) i ovakvih instrumenata koji predstavljaju nabavu/nadogradnju postojeće opreme?
3. Odnosi li se iznos od 400 000 kn na cijenu s ili bez PDV-a?
4. Također, ulazi li novi software za postojeću opremu u kategoriju nadogradnje opreme ili u neku drugu kategoriju?
5. Treba li na bruto II plaću doktoranda isplanirati i dodati troškove prijevoza, regresa, božićnice i sličnih davanja koja proizlaze iz radnih prava?
6. Da li je uz nabavku nove opreme moguće organizirati usavršavanje za članove projektnog tima, a od strane proizvođača/dobavljača vezano za novu ili nadograđenu opremu?
7. Kod odlazaka na kongres je li moguća rezervacija i plaćanje smještaja preko servisa booking.com ili airbnb, koji su u pravilu jeftiniji i fleksibilniji od hotela, ali nemaju predračun niti izdaju R1 račune?
O: 1. -2. Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 26. u kategoriji 3. Oprema, nije prihvatljiva nabavka ili nadogradnja opreme vrijednosti veće od 400.000,00 kuna, što se odnosi na cijenu pojedinačnog komada opreme. U kategoriji 1. Troškovi istraživanja ne unose se troškovi opreme nego troškovi materijala za provedbu istraživanja.
3. Svi troškovi koji su prihvatljivi izražavaju se u kunama s uračunatim PDV-om.
4. Nabavu novog softwarea moguće je prikazati u potkategoriji Nova oprema.
5. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 27, u fusnoti 7 pojašnjeni su troškovi koji pripadaju obračunu bruto II plaće.
6. Troškove je moguće navesti u financijskom planu. Opravdanost troškova posebno će se vrednovati.
7. Upućujemo Vas na Upute za popunjavanje obrazaca za podnošenje izvješća, str. 13., u kojima je navedeno da svi računi trebaju glasiti na matičnu ustanovu, osim računa za smještaj i prijevoz koji mogu glasiti na fizičku osobu. U tom slučaju potrebno je dostaviti dokaz da je ustanova refundirala trošak putem putnog naloga, bankovnog izvatka ili isplatnice.
S obzirom na to da većina portala ima mogućnost izdavanja predračuna i R1 računa upućujemo Vas da detaljne informacije potražite na njihovim mrežnim stranicama. Na računu troška smještaja treba biti vidljiv broj osoba (boravišne pristojbe), te svi ostali podaci koje račun mora sadržavati.

19. 3. 2019.

P: 1. Za provedbu istraživanja čiji su sudionici djeca, kako bi sve navedene aktivnosti bile moguće u laboratoriju trebamo jednosmjerno staklo i zvučnike ugrađene u strop. Mogu li jednosmjerno staklo  i  navedeni zvučnici proći pod troškove  i stavku “oprema nužna za provođenje istraživačkih aktivnosti”?
2. Također, s obzirom da će nam u ispitivanju sudjelovati djeca dobi 2-4 godine i ispitivanje će se provoditi u više navrata (longitudinalno praćenje, 10 dolazaka), je li moguće predvidjeti da roditelji djece koja su uključena u istraživanje dobiju neku naknadu, bilo novčanu ili u vidu bona ili slično?
O: Opravdanost kupnje opreme i načina osiguranja sudjelovanja u longitudinalnom istraživanju bit će predmet vrednovanja pri čemu novčana naknada nije moguća.

P:  Imam pitanje vezano uz financijski plan pri prijavi Uspostavnih istraživačkih projekata. Da li je moguće kupovati polovnu (već korištenu) opremu kojoj cijena ne prelazi 400 000 kn po komadu?
O: Načelno, natječajem je predviđena nabavka sitne znanstvene opreme ili opreme srednje vrijednosti.

P: Vezano za troškove diseminacije: u te troškove ulazi i trošak publiciranja radova s otvorenim pristupom, isključivo u vodećim časopisima do 10.000,00 kn godišnje (prema uputama). Međutim, ovaj iznos nije primjenjiv za sva područja istraživanja. Područje mog istraživanja je biomedicina i iznosi troškova objavljivanja u takvim vrstama časopisa nisu ispod oko 14.000,00 po radu. Je li moguće ipak povećati taj iznos na 20.000,00 kn godišnje. Ovim limitom od 10.000,00 kn ne možemo objavljivati u konkurentnim časopisima.
O: Natječajem je definirano da je do 10.000,00 kn po godini najviši dozvoljen iznos za troškove naknade za objavu radova s otvorenim pristupom u vodećim časopisima u području istraživanja.

P: Koji je maksimalni iznos ukupnih sredstava predviđenih za jednu godinu projekta?
O: Najveći iznos financiranja (za svih pet godina) za jedan projekt je do 2.000.000,00 kuna, odnosno za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti do 1.500.000,00 kuna.
Preporučljivo je da se ukupan iznos financijskih sredstava ravnomjerno rasporedi po godinama trajanja projektnog prijedloga, osim ako bi se time narušila izvodljivost ili izvrsnost projekta.

P: Planiram kupiti uređaj cijene do 400,000 kn te drugi uređaj cijene 120,000kn. Da li je to moguće, ako u uputama piše da iznos za opremu ne može preći 400,000kn?
O: Odgovor se već nalazi na mrežnoj stranici Zaklade.

15. 3. 2019.

P: 1. U Uputama za prijavitelje Uspostavnih istraživačkih projekata, u prihvatljivim troškovima osoblja stoji: „školarina za jednog doktoranda (najviše do 20.000,00 kn godišnje, najdulje 3 godine)“. Da li je ovaj trošak moguće planirati i za školarinu na doktoratu na „matičnoj“ instituciji, odnosno organizaciji koja pruža potporu voditelju projekta (dakle na kojoj je zaposlen voditelj projekta i većina istraživačke skupine)?
2. U Uputama za prijavitelje Uspostavnih istraživačkih projekata, u prihvatljivim troškovima osoblja stoji: „…Iznose plaće poslijedoktoranda i doktoranda je potrebno prilagoditi važećem koeficijentu za radno mjesto poslijedoktoranda.“  – znači li to da će izabrani doktorand primati plaću u razini plaće poslijedoktoranda tokom trajanja projekta, iako nema traženi stupanj izobrazbe (PhD),ili da se njegov koeficijent plaće usklađuje s koeficijentom npr. asistenta u znanstveno-istraživačkoj organizaciji?
O: 1. Troškovi školarine na matičnoj ustanovi za doktoranda zaposlenog na projektu HRZZ-a može se pokriti sukladno internim aktima organizacije.
2. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga ispravljen je netočan navod. Plaća doktoranda će se isplaćivati za radno mjesto asistenta (doktoranda). Koeficijent za izračun plaće doktoranda utvrđen je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

P: Je li moguće preko UIP poziva kupiti instrument u iznosu od 390.000 kn i instrument u iznosu od 350.000 kn što čini kumulativan iznos 740.000?
O: Odgovor na postavljeno pitanje nalazi se već na mrežnoj stranici Zaklade.

P: Je li prihvatljiv trošak usavršavanja na stranim institucijama u trajanju od 14 dana doktoranda koji je asistent na fakultetu i financira se iz drugih izvora, ali čini istraživačku skupinu projekta?
O: Prihvatljiv je.

P: S obzirom da stručno usavršavanje može trajati do maksimalno dva tjedna u jednom navratu, može li se ono održati svake projektne godine ili čak dva puta u jednoj godini (ako ide samo jedna osoba po usavršavanju)? Naravno, ukoliko financijska ograničenja u toj kategoriji to dopuštaju.
O: Iz sredstava projekta moguće je pokriti troškove usavršavanja u trajanju do dva tjedna, ali ako je potrebno da usavršavanje traje dulje, ostatak je moguće pokriti iz drugih sredstava. Također je moguće predvidjeti više odlazaka na usavršavanje na istu organizaciju, a opravdanost tih odlazaka procijenit će panel za vrednovanje.

12. 3. 2019.

P: Konkretan upit, vezan uz struku (geološko inženjerstvo).
1. Za provođenje planiranih geofizičkih istraživanja, za koja posjedujemo opremu, potrebno je simultano imati pet osoba na terenu (operacije su logistički i fizički zahtjevne, mjesta međusobno udaljena desetak i više desetaka km, a mjeri se simultano, te je oprema vrlo skupa i čuva se tijekom noći). Kadar koji je obučen za to ili nisu istraživači (tehničari i stručni suradnici) ili jesu istraživači koji su doktorirali prije više od sedam godina te ne mogu biti dio istraživačke grupe. Bez da to osoblje izađe na teren, istraživanje nije moguće provesti.
Interesira me pod koju kategoriju troškova mogu uvrstiti (predvidjeti) to osoblje (dnevnice, smještaj, prijevoz) jer bez njih ja osobno (voditeljica) ostajem jedina osoba koja zna rukovati opremom, a provedba naprosto nije moguća s manje od 5 osoba koje znaju što čine.
Je li točno da potrebno tehničko osoblje kako je gore opisano treba navesti u financijskom planu pod „Materijalne troškove terenskog istraživanja“, npr. ovako: „Prijevoz, smještaj i dnevnice za tri tehnička djelatnika za provedbu aktivnosti A.7.1“. Ako ne tako i u toj potkategoriji, molila bih da navedete na koji način i u kojoj kategoriji/potkategoriji.
2. Što su točno posredni troškovi? Molila bih da se navedu primjeri. Jesu li posredni troškovi možda i troškovi poput navedenih u prethodnom pitanju?
O: 1. Prema Uputama, str. 25., za provedbu opsežnih pomoćnih poslova koji su usko vezani uz provedbu istraživanja prihvatljivi su troškovi tehničke pomoći. Sukladno tome, dnevnice, prijevoz i smještaj za tehničare na projektu su prihvatljivi troškovi terenskog istraživanje.
2.Posredni troškovi su prihvatljivi ako su nužni za provođenje projektnih aktivnosti i opravdani prirodom projekta, detaljnije pojašnjenje se nalazi u Uputama, str. 28.

P: 1. Ako sam dobro razumio iz projekta se istovremeno mogu financirati jedan novi doktorand i jedan novi poslijedoktorand, no ne mogu se financirati dva nova doktoranda?
2. Za provedbu istraživanja je neophodno imati mobilni laboratorij. Je li dopušteno sa sredstvima iz projekta financirati nabavku vozila? Je li dopušteno u okviru projekta koristiti financijska sredstva za godišnji servis, osiguranje i registraciju vozila tijekom trajanja projekta te pokrivanje troškova goriva?
O: 1. Da
2. Očekivanje je da određenu infrastrukturu osigura i ustanova što mora biti pojašnjeno u obrascu Potpora ustanove i što je jedan od važnijih kriterija vrednovanja. Sredstvima HRZZ-a mogu se pokriti troškovi opreme nužne i neophodne za provođenje ovog projekta.

P: Ukoliko imamo inozemnog partnera na projektu, može li se u troškovima predvidjeti radno mjesto, primjerice u 50% radnoga vremena, za osobu zaposlenu na instituciji inozemnoga partnera. Ukoliko da, je li predviđena plaća usklađena s onima kakve su na toj instituciji (što je više nego u Hrvatskoj).
O: Na projekt s roka UIP-2019-04 moguće je zaposliti isključivo doktoranda i/ili poslijedoktoranda u punom radnom vremenu. Inozemni partneri nisu predmet ovog programa te Vas upućujemo da se informirate i o ostalim natječajima HRZZ-a.

P: 1. Želio bih na HRZZ-UIP surađivati s kolegicom iz Makedonije (Makedonsko državljanstvo) zbog podataka potrebnih za istraživanje. Na koji način je mogu uključiti u projekt, a da joj s projekta bude moguće platiti posjet na kojem će nas (članove tima) upoznati s podatcima i načinu rada s tim podatcima?
2. Je li provjera patentabilnosti prihvatljiva aktivnost, odnosno može li se uključiti u financijski plan, postoje li financijska ograničenja ili nužne komponente?
O: 1. Planiranu suradnju moguće planirati isključivo u okviru prihvatljivih troškova navedenih u Uputama, str. 25.
2. Troškovi patentiranja ne mogu se prikazati projektom.

P: 1. Do koje ukupne cifre se može kupovati oprema, pošto ste naveli da je maksimum za jedan aparat 400,000kn.
2. Da li je neophodno imati 3 ponude za svaki aparat vrijedan više od 35,000kn?
O: 1. Prema Uputama, str. 26. u kategoriji 3. Oprema, nije prihvatljiva nabavka ili nadogradnja opreme vrijednosti veće od 400.000,00 kuna, što se odnosi na cijenu pojedinačnog komada opreme.
2. U slučaju da za određenu opremu nije moguće prikupiti tri ponude moguće je dostaviti manji broj ponuda uz pojašnjenje o odstupanju.

P: Da li u konačni obračun tj. popis svih troškova tijekom 5 godina, upisujem i plaću doktoranda kojeg mislim zaposliti i kako se to regulira?
O: Troškovi plaće doktoranda moraju biti navedeni u financijskom planu, ukoliko se doktorand zapošljava iz sredstava projekta. Iznose plaće doktoranda je potrebno prilagoditi važećem koeficijentu za radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti. Ukupan iznos plaće doktoranda obuhvaća i trošak prijevoza na posao i s posla te materijalna prava utvrđena kolektivnim ugovorom.

P: Jesam li dobro shvatila da se doktorandu ne može financirati usavršavanje u inozemstvu duže od 14 dana?
O: Prihvatljivi su troškovi usavršavanja do 14 dana.

8. 3. 2019.

P: Da li se mogu financirati npr. kratkoročni boravci novozaposlenih doktoranata na stranim institucijama?
O: Ako se kratkoročni boravci odnose na usavršavanje doktoranda koji je zaposlen na projekt s natječaja UIP-2019-04, prihvatljiv je trošak usavršavanja u trajanju do 14 dana.

P: Ako je istraživač koji ima doktorat više od 7 godina suradnik na projektu, a nije član istraživačke grupe, dali se njemu mogu platiti npr. troškovi odlaska na konferencije i sl.?
O: Svi troškovi su prihvatljivi samo za članove istraživačke grupe.

P: Poštovani, zanima me kolika je maksimalna cijena za novi aparat ili mašinu koji dolazi u obzir. Da li je moguće priložiti ponudu za aparat koji npr. košta 500 000 kn?
O: Prema Uputama, str. 26. u kategoriji 3. Oprema, nije prihvatljiva nabavka ili nadogradnja opreme vrijednosti veće od 400.000,00 kuna, što se odnosi na cijenu pojedinačnog komada opreme.

P: Pod “4) DISEMINACIJA I SURADNJA, usavršavanje za voditelja projekta i članove istraživačke grupe (prijevoz, smještaj, dnevnice, naknada za pohađanje tečaja, seminara, treninga, radionice)11, 11 Ako je posrijedi usavršavanje s jasnim ciljem i programom do 14 dana…”, tko sastavlja (prijavitelj projekta ili institucija gdje će se vršiti usavršavanje), čiji su potpisi potrebni i gdje se prilaže jasni cilj i program usavršavanja?
O: Ako usavršavanje podrazumijeva organizirane radionice i treninge s unaprijed definiranim programom, prilaže se navedeni program. Ako se radi o usavršavanju na suradnim ustanovama, program osmišlja voditelj projekta i voditelj usavršavanja ovisno o potrebama. Planirano usavršavanje se navodi u Radnom planu, a potvrde obavljenog usavršavanja i detaljni programi prilažu se izvješću.

P: Da li ovaj natječajni rok predviđa obavezno sufinanciranje institucije prijavitelja?
O: Prema Uputama, troškovi sufinanciranja organizacije nisu više uvjet natječaja. Svi uvjeti natječaja definirani su na web stranici Zaklade u dokumentu „Upute za predlagatelje projektnih prijedloga“.