Edit Content
Nakon 4. 1 2018. upiti se neće zaprimati na adresu istrazivacki@hrzz.hr te će se odgovarati jedino na upite tehničke naravi koji se zaprimaju na adresu epp@hrzz.hr.

Napomena: pri objavi upita vodi se računa o zaštiti osobnih podataka i povjerljivih informacija, stoga su neki upiti uopćeni.


Radi preglednosti upiti su grupirani prema kategorijama i možete im pristupiti putem poveznica u nastavku ili ih preuzeti u PDF formatu.

Edit Content
15. 12. 2017.

P: Naš projekt je interdisciplinaran:
1. PE1 Mathematics, PE1_21 Application of mathematics in industry and society
2. SH4 The Human Mind and Its Complexity, SH4_11 Education: systems and institutions, teaching and learning
U tom slučaju potpadamo li u financiranje za prirodne znanosti kojima je dopušten limit 1.000,000 kn ili u humanističke znanosti kojima je dopušten limit 600,000kn?
O:
 Projekt se može prijaviti u onom području za koje je organizacija akreditirana. Ako je organizacija akreditirana za oba navedena područja za interdisciplinarne projekte potrebno je označiti prvo znanstveno područje u koje se uklapa tema istraživanja i sukladno tom području možete tražiti i financiranje.

P: Kako se trenutno nalazim na rezervnoj listi za financiranje projektnih prijedloga, zanima me postoji li mogućnost da se ipak javim i na trenutno otvoreni natječaj programa „Istraživački projekti“?
O: 
Moguće je prijaviti se na natječaj „Istraživački projekti“, ali u slučaju sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava Zaklade za projekt koji je prijavljen na natječaj „Uspostavni istraživački projekti“, prijava se odbacuje.

12. 12. 2017.

P: Što znači područje za koje je akreditirana organizacija u kojo će se provoditi projekt? Što se točno misli pod akreditacijom?? Službeno akreditirane metode, procesi ili nešto drugo?? Ili se to odnosi na djelatnost za koju je registrirana organizacija gdje se provodi istraživanje?
O: 
Akreditacija organzacije odnosi se na djelatnosti za koje je organizacija registrirana. Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 4., na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici koji namjeravaju provesti svoje istraživanje na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u Republici Hrvatskoj te na drugim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu djelatnost, upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, a koje ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10).

8. 12. 2017.

P: Može li znanstvenik zaposlen na pola radnog vremena biti voditelj istraživačkog projekta? Može li voditelj projekta biti osoba koja tijekom prve godine trajanja projekta promijeni ugovor o radu sa znanstvenom institucijom s punog na pola radnog vremena, a da i dalje bude voditelj projekta?
O: Znanstvenik koji je stalno zaposlen na pola radnog vremena može biti prijavljen u statusu voditelja ako je postotak njegovog radnog vremena dovoljan za izvršavanje svih predviđenih projektnih aktivnosti,  a to organizacija na kojoj će se provoditi projekt mora potvrditi u obrascu „Potpora organizacije“. O svakoj promjeni zaposlenja voditelja projekta, voditelj projekta i organizacija dužni su obavijestiti HRZZ te će se procijeniti mogućnost nastavka vođenja projekta.

5. 12. 2017.

P: Ljubazno molim slijedeću informaciju: da li se mogu prijaviti dva voditelja za jedan istraživački projekt, odnosno da li kod prijave može postojati voditelj i suvoditelj? Konkretno, tema istraživanja koje se planira prijaviti je primarno nutricionistička, ali su također važni i zdravstveni aspekti vezani za određeni poremećaj prehrane. Da li u tom slučaju voditelji mogu biti nutricionist (PBF) i liječnik?
I da li potencijalna dva voditelja mogu biti iz različitih ustanova?

O: Prilikom prijave na natječaj ne može se predvidjeti više voditelja projekta. Mogućnost prijave voditelja i suvoditelja postoji samo u slučaju da voditelj projekta tijekom njegove provedbe odlazi u mirovinu i posebno se vrednuje.

1. 12. 2017.

P: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga pod 1.1.3. stoji da prijavljeni projekt može biti „nastavak financiranog projekta HRZZ-a“. Da li se iz toga može zaključiti da projekt može zadržati isto ime jer je to isti projekt koji se nastavlja tj. istraživanja se nastavljaju, te da li je to pozitivno ili negativno u samom ocjenjivanju?
O: U projektnoj prijavi treba biti jasno vidljivo da se radi o nastavku istraživanja u smislu da se ne financira istraživanje koje je već trebalo biti provedeno, a to bi trebalo biti vidljivo i iz naslova. Nije moguće financiranje ciljeva i aktivnosti prethodnog HRZZ projekta, već će se vrednovanjem utvrditi u kojoj mjeri se razvija tema istraživanja u odnosu na već financiran projekt.
Naslov treba odgovarati sadržaju projekta.

28. 11. 2017.

P: Koji je NAJMANJI postotak radnog vremena koji voditelj projekta može prijaviti za rad pojedinačnog suradnika na projektu?
O: Nije određen najmanji postotak radnog vremena za suradnike, ali predviđeni postotak radnoga vremena mora odgovarati projektnim aktivnostima i pokazati da je predloženi suradnik nužan za provedbu radnog plana.

21. 11. 2017.

P: Imam jedno pitanje vezano za tekući natjecaj IP-2018. Naime, zanima me da li organizacija mora izravno financijski sudjelovati u ukupnom projektnom budgetu (primjerice 15% kao što je to bio uvjet kod uspostavnih projekata) ili je dovoljna potpora u vidu korištenja postojećih resursa tj potpora koja se specificira u obrascu potpore organizacije?
O: Natječajem „Istraživački projekti“ nije propisano sufinanciranje organizacije, ali potpora organizacije mora biti jasna, mjerljiva i detaljna (u obrascu Potpora organizacije potrebno je naznačiti opremu, osoblje koje će organizacija staviti na raspolaganje za pomoć u provedbi projekta, opis aktivnosti koje će provoditi i sl.).

10. 11. 2017.

P: Odnosi li se maksimalni proračun od 1.000.000 kn na sve četiri godine provedbe projekta ili samo na 2018. godinu? Tj. je li maksimalni iznos od milijun kuna predviđen za financiranje sve četiri godine projekta?
O: Najveći iznos financiranja je do 1.000.000,00 kuna, odnosno za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti do 600.000,00 kuna za cijeli projekt. Iznimno u slučaju opravdano povećanih troškova materijala (podkategorija 1.1. Financijskog plana) ili nabavke znanstvene opreme (podkategorija 3.1. Financijskog plana) za istraživačke grupe s većim brojem istraživača moguće je tražiti do 900.000,00 kuna za društvene i humanističke znanosti i do 1.500.000,00 kuna za ostala znanstvena područja.

P: Zanima ma je li projekt mora trajati četiri godine, ili može kraće, na primjer dvije godine?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 9., programom „Istraživački projekti“ financiraju se projekti u trajanju od 4 godine.

P: U tekstu natječaja pod uvjetima prijave (str. 4) navodi se kako se neće financirati… ” sudjelovanje u longitudinalnim ili  dugotrajnim istraživanjima”. Znači li to da prijavljena istraživanja unutar zadanog projektnog razdoblja ne smiju imati longitudinalnu komponentu (ponovljena mjerenja na istim sudionicima), što bi u bitnom ograničilo dizajn prijedloga, ili naprosto da ne mogu trajati dulje od četverogodišnjeg projektnog razdoblja? U uputama se longitudinalna istraživanja spominju u kontekstu međunarodnih istraživanja.
O: HRZZ ovim natječajem podržava provedbu istraživanja koja uključuju longitudinalni nacrt istraživanja u smislu ponavljanih mjerenja na ispitanicima tijekom četverogodišnjeg projekta koji HRZZ financira ovim natječajem. Navedeno ograničenje odnosi se na prijavu projektnog prijedloga koji bi bio dio dugotrajnog međunarodnog longitudinalnog istraživanja.

P: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga se više nigdje ne spominje da svaki projekt kojem će biti odobreno financiranje mora imati svoje mrežne (web) stranice. Znači li to da za voditelje više ne postoji obveza izrade mrežnih stranica projekta, što je bio slučaj u ranijim natječajima?
O: Izrada mrežne stranice obveza je svih voditelja projekata tijekom prve godine provedbe projekta, na što se voditelj obvezuje potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava Zaklade. Za vrijeme cijeloga trajanja projekta voditelj je dužan ažurirati mrežnu stranicu i nadopunjavati je relevantnim informacijama.

P: U natječaju se navodi registracija ustanove. Na kakvu vrstu registracije se spomenuto odnosi s obzirom da naše područje djelovanje interdisciplinarno?
O: Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici koji namjeravaju provesti svoje istraživanje na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u Republici Hrvatskoj te na drugim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu djelatnost, upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, a koje ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10). Voditelj projekta može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je on zaposlen.

7. 11. 2017.

P: Molim vas da mi pojasnite/potvrdite uvjete prijave na natječaj sukladno podacima iz natječaja je li točno da jedna znanstvena organizacija (npr. fakultet) može prijaviti samo jedan projekt (odn. jedan znanstvenik) kao voditelj?
O: Ne postoji ograničenje broja prijava na natječaj s pojedine organizacije.

P: U natječaju se pojavljuje rečenica:
“Voditelj projekta može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je on zaposlen.”
Gleda li se ovdje kao znanstvena organizacija javno sveučilište pa je ono akreditirano za sva područja, ili moram provjeriti za sto je točno moj fakultet akreditiran?

O: Podnositelj prijave može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je on zaposlen, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu, budući da je čelnik njegove ustanove zaposlenja supotpisnik Administrativnoga obrasca i obrasca Potpore ustanove, a u slučaju financiranja projekta i Ugovora o dodjeli sredstava te u ime ustanove odgovara za poštivanje Ugovora.

P: Moj projektni prijedlog obuhvaća istraživanje na životinjama i da li se na to primjenjuje Etičko pitanje: “Da li predloženo istraživanje  uključuje istraživanje na životinjama?” te da li moram tražiti mišljenje Etičkog povjerenstva budući se niti jedno drugo od navedenih pitanja NE odnosi na moj projektni prijedlog.
O: Potrebno je zatražiti potvrdu o etičnosti istraživanja ako ono uključuje bilo koju kategoriju navedenu u obrascu Etička pitanja. Potvrdu je potrebno zatražiti sukladno pravilima struke, pravovremeno, prije zaključenja vrednovanja projektnog prijedloga.

Edit Content

Odgovori na upite podijeljeni su prema obrascima na koje se odnose.

Edit Content

2. 1. 2018.

P: Kada ispunjavam prijavni obrazac da li trebam sav sadržaj radnog plana uljepiti u odgovarajući prostor prijavnog obrazca? Ako upišem sve po tromjesečjima imat ću više od 23 stranice koliko je dozvoljeno.
O: 
U Cjelinu B, dio d. Prijavnoga obrasca ne kopira se tablica „Radni plan“, nego se navode i obrazlažu znanstveni ciljevi projektnog prijedloga te se navode najvažnije aktivnosti koje dovode do njihova ostvarenja i predviđeni rezultati.
 
P: Imam pitanje u vezi odnosa dokumenta radni plan i poglavlja d. radni plan u Cjelini B. Naime, ako sam dobro shvatio u cijelini B, poglavlju d, samo se nabrajaju ciljevi, aktivnosti i rezultati, dok se u radnom planu takodjer pojavljuju ciljevi, aktivnosti i rezultati, ali u tablicnom obliku uz dodatak tocaka provjere. U tom smislu izgleda mi da se gubi prostor sa ponavljanjem iste informacije vise puta.
Moja pitanja su sljedece:
1. Da li u Cjelini B, moramo nabrojiti sve aktivnosti ili samo one koje smatramo najvaznijima?
2. Da li akitvnost u prvoj godini moze trajati dulje od 3 mjeseca, ali sa tockama provjere i(ili) rezultatima svaka tri mjeseca?
3. Da li u Cjelini B mozemo objediniti vise aktivnosti u jednu i dati im neko zajednickom ime. Na primjer da li u Cjelini B mozemo napisati “Aktivnost opisno ime (A1.1,A1.2, A1.3, A1.4), godina 1”, a u radnom planu navesti tocna imena aktivnosti A1.1, A1.2, A1.3.,A1.4 sa pripadajucim rezultatima i tockama provjere.
O:
 U Cjelini B Prijavnoga obrasca navode se samo najvažnije aktivnosti koje dovode do ostvarenja ciljeva, a moguće je objediniti i više aktivnosti pod jednu te ih detaljno razložiti u Radnom planu. Aktivnost može trajati dulje od tri mjeseca ako će rezultati i/ili točke provjere obuhvaćati razdoblje od najviše tri mjeseca. U cjelini B potrebno je pojasniti radni plan kako bi vrednovatelji mogli procijeniti izvedivost predloženog istraživanja.
 
P: U jednom od odgovora na pitanja u vezi konzultanata na projektu navedeno je “Konzultanti imaju savjetodavnu ulogu i ne sudjeluju u realizaciji projektnih aktivnosti, ne registriraju se u EPP sustavu i ne navode u Radnome planu već samo u Prijavnom obrascu, ali za njih je također potrebno dostaviti pismo namjere”
U drugom odgovoru navedeno je “Konzultant može biti osoba koja je voditelj ili suradnik na dva projekta HRZZ-a, ali potrebno je posebno objasniti njegovu savjetodavnu ulogu na ovom projektu” odnosno “Konzultanti imaju savjetodavnu ulogu i ne sudjeluju u realizaciji projektnih aktivnosti, ne registriraju se u EPP sustavu i ne navode u Radnome planu već samo u Prijavnom obrascu, ali za njih je također potrebno dostaviti pismo namjere”.
U kojoj se točno cjelini prijavnog obrasca navode konzultanti i njihova expertiza koja doprinosi visokoj kvaliteti i relevantnosti predloženog istraživanja?
1. Ako se navode u cjelini B, u kojem točno dijelu (dio a, b, c, d, e, f)?
2. Ako se navode u cjelini C, gdje se točno treba opisati, prije ili nakon tablice s popisom suradnika? Pitanje postavljam jer nigdje nije jasno obrazloženo u uputama.
O: 
Imena konzultanata potrebno je navesti u tablici u Cjelini C Prijavnoga obrasca u tablici, a njihova se uloga navodi u cjelini B Prijavnoga obrasca u odgovorima na sva relevantna pitanja.
 
P: U kojoj se točno cjelini i u kojem dijelu cjeline trebaju opisati relevantne kompentencije suradnika koje će osigurati uspješno provođenje projekta?
Cjelina B, dio d., ili u cjelini C prije dane tablice s popisom svih svih osoba koje će sudjelovati u provedbi projekta?
O:
 Kompetencije suradnika potrebno je navesti u Cjelini B Prijavnoga obrasca, u odgovorima na sva relevantna pitanja (dio b, c, d) kako bi se pokazao koji je točno doprinos svakoga člana istraživačke grupe u realizaciji projektnih aktivnosti. Isto bi trebalo biti vidljivo i iz priloženih životopisa suradnika, stoga je u životopisima potrebno navoditi informacije iz kojih će se dobiti uvid u relevantne kompetencije suradnika.

29. 12. 2017.

P: Na str. 21. Upute za podnositelje projektnih prijedloga napisano je da se u okviru Prijavnog obrasca pod d2. Aktivnosti, između ostalog navede i plan upravljanja provedbom projekta. Nigdje nije detaljnije objašnjeno što se podrazumijeva pod aktivnostima u okviru ovog plana. 
Možete li razjasniti što se pod Planom upravljanja smatra?
Da li su to aktivnosti nadgledanja ispunjenja projektnih zadataka, koordinacije aktivnosti u projektu, ono što obično radi voditelj projekta (PI)?
O:
 Provedba projekta uključuje sve potrebne aktivnosti administrativne naravi koje su ključne za organizaciju rada na projektu, primjerice zapošljavanje poslijedoktoranda, organizacija radnih sastanaka i sl. Pritom se navode samo najvažnije aktivnosti.
 
P: Imam pitanje u svezi ispunjavanja prijavnog obrasca: Da li u rubrici d.Radni plan, d2. Aktivnosti, prilikom navođenja članova istraživačke grupe, možemo pisati njihova imena samo prezimenom, kao u random planu, ili punim imenom i prezimenom?
O: 
Moguće je navesti suradnike samo prezimenom.
 
P: molila bih Vas za pojašnjenje rečenice (Upute za podnositelje projektnih prijedloga, str.18, 4. paragraf):
 ‘Voditelj i suradnici projekata HRZZ-a u cjelini A opisuju dosadašnje sudjelovanje na HRZZ projektima.’
 1) U kojem dijelu cjeline A Prijavnog obrazca se očekuje da suradnici navedu dosadašnje sudjelovanje na HRZZ projektima s obzirom da je u Prijavnom obrascu navedeno da se cjelina A odnosi na voditelja projekta?
 2) Je li dosadašnje sudjelovanje na HRZZ projektima potrebno navesti i za završene projetke ili samo za one koji su još u tijeku (i završavaju do 02. studenoga 2018.)
O:
 U cjelini A, dijelu a. navodi se i sudjelovanje suradnika na svim do sada završenim projektima HRZZ-a.
  
P: Već ste imali slično pitanje, ali odgovor je i dalje nejasan pa vas zato molim za dodatno objašnjenje.
Smije li se sažetak projektnog prijedloga s naslovne stranice nastaviti na sljedeću stranicu (a da pri tome pazimo na ograničenje od maksimalno jedne stranice)? Ili mora isključivo sve stati na naslovnu stranicu?
O:
 Sažetak može biti nastavljen na sljedećoj stranici, ali njegova ukupna duljina ograničena je na jednu stranicu.


22. 12. 2017.

P: U uputama stoji da cijelina C treba sadržavati opis raspodjela uloga i zadataka članova istraživačke grupe te životopise suradnika uključenih u prijedlog. Znači li to da, pored udjela radnog vremena navedenog u tablici cijeline C i i uloge istraživača koja se unosi direktno u epp sustav (administrativni obrazac), u cijelinu C osim životopisa treba dodatno obrazložiti ulogu svakog suradnika ili ne?

O: U Cjelini C ispunjava se tablica u koju se upisuju potrebni podatci o suradnicima te se prilažu životopisi suradnika. Nije potrebno navoditi dodatne podatke.
 
P: U prijavnom obrascu, u cjelini B, dio d, pod Radni plan, navedeno je da je za aktivnosti (d2) potrebno navesti godinu u kojoj se provode. Budući da se aktivnosti periodički ponavljaju svake tri godine (kako se ispitanici planiraju uključivati), zanima me moram li ih posebno navoditi kao: aktivnosti prve godine, druge godine, treće godine, ili je moguće samo napisati: spomenuta aktivnost će se provoditi tijekom prve tri godine (budući su iste vrlo detaljno opisane u obrascu Radni plan).
O: 
U prijavnom obrascu važno je navesti sve podatke koji će omogućiti vrednovateljima procjenu vašeg projekta. Moguće je navesti da će se spomenuta aktivnost provoditi tijekom tri godine.

19. 12. 2017.

P: Lijepo vas molim za jedno pojašnjenje vezano uz prijavni obrazac i upute za ispunjavanje prijavnog obrasca.
Naime, u prijavnom obrascu, u cjelini B, dio d, pod Radni plan, navedeno je “navedite znanstvene ciljeve predloženog istraživanja”. To je dio koji prema uputama mora odgovarati ciljevima iz obrasca Radni plan, ali ciljevi u obrascu Radni plan nisu samo znanstveni (u smislu znanstvenog istraživanja). Naše je pitanje, hoćemo li znanstvene ciljeve, dakle ciljeve znanstvenih istraživanja pisati u dio c. Metodologija, a u dijelu d. Radni plan one ciljeve koji su navedeni i u obrascu Radni plan?
Nejasnoća nam se javila jer to nisu samo znanstveni ciljevi, a u zagradama je tako navedeno.
Ne znam jesam li bila jasna i na tome se ispričavam i lijepo vas molim za informaciju koji se točno ciljevi pišu u cjelini B, dio d. prijavnog obrasca.
O: 
Ciljevi koji se obrazlažu u obrascu „Radni plan“ trebaju biti znanstveni, a ostalo su aktivnosti koje mogu biti i administrativne naravi, ali dovode do ostvarenja tih ciljeva. U slučaju potrebe, u obrascu „Radni plan“ moguće je navesti i ostale ciljeve, a u Cjelini B, dijelu d. Prijavnoga obrasca obrazlažu se samo znanstveni ciljevi projektnog prijedloga.
 
P: Možete li mi pojasniti da li u cijelini B pod točkom c Metodologija objašnjavamo detaljno metodologiju ili je to potrebno napisati i detaljno objasniti u točki d. Radni plan pod točkom d.2 aktivnosti.
Naime u pod točkom d. radni plan piše da detaljno opišemo pristup istraživanju. Ako to tu upišemo što treba pisati u metodologiji. Čini mi se da se pod dvije točke traže ista objašnjenja.
O:
 Metodologiju je potrebno detaljno opisati u dijelu c. cjeline B Prijavnoga obrasca, a u dijelu d. navodi se samo popis glavnih znanstvenih aktivnosti.

15. 12. 2017.

P: S obzirom na činjenicu da sam tijekom 2015. i 2016. (od listopada 2015. do prosinca 2016) koristila porodiljski dopust a sada sam u postupku prijave projekta na natjecaj HRZZ istraživački projekti, interesira me da li u popis radova idu moji znanstveni radovi od 2012-2017. ili se pak, zbog navedenog opravdanog prekida mogu navesti i radovi iz 2010. i 2011?
O:
 U prijavnom obrascu, Cjelini A, u polju Prekidi u karijeri potrebno je navesti vrijeme trajanja porodiljnog dopusta te u dodatnoj dokumentaciji priložiti potvrdu o njegovu korištenju. U tom je slučaju moguće navesti popis postignuća (track record) za razdoblje od pet godina uvećano za vrijeme trajanja porodiljnog dopusta.

12. 12. 2017.

P: Što se upisuje pod obaveze predlagatelja projektnog prijedloga (nastavne i admistrativne obveze)? Da li obaveze koje ima u Instituciji osim predloženog projekta ili nešto drugo?
O:
 Pod obveze predlagatelja projektnog prijedloga navode se sve njegove obveze u organizaciji u kojoj je zaposlen; dakle sve nastavne i administrativne obveze koje trenutno ima.
 
P: Treba li uz ime svakog suradnika navesti postotak vremena u kojem će biti angažiran na projektu?
O:
 U Cjelini C Prijavnog obrasca potrebno je navesti postotak radnog vremena za suradnike.
 
P: Kako prikazati korištenje resursa (prostor i oprema laboratorija) fakulteta koji je matična ustanova konzultanta/člana, a ne matična ustanova podnositelja projektnog prijedloga? Oba fakulteta sastavnice su istog sveučilišta. Obrazac Potpora ustanove prilagođen je slučajevima kada su svi resursi vezani uz matičnu ustanovu podnositelja projektnog prijedloga.
O: 
Korištenje ostalih resursa moguće je navesti u Cjelini B Prijavnog obrasca, dio f. Resursi.
 
8. 12. 2017.

P: Da li je u tablici u Cjelini C u kojoj se navode članovi istraživačke grupe potrebno navesti i postotak radnog vremena za konzultante budući da oni imaju samo savjetodavnu ulogu i teško je definirati točan postotak njihovog radnog vremena?
O: 
Postotak radnog vremena ne navodi se za konzultante.


P: U uputama za ispunjavanje projekta (Cjelina B) stoji da se detaljno opišu ciljevi, rezultati i aktivnosti i da pri tome slijedimo priloženu strukturu. Ukratko nije jasno u čemu se razlikuje traženo u ovoj cjelini od onoga što raspisujemo u radnom planu. 
Stoga, molim odgovore na slijedeća pitanja:
– što se misli pod struktura –  da li je dovoljno se držati samo oznaka ciljeva (npr. O1) , aktivnosti i rezultata iz radnog plana ili treba imati formu tablice kao što je u radnom planu
– navedeno je da za prvu godinu aktivnosti su trajanja do 3 mjeseca. Da li za ostale godine njihovo planirano trajanje može biti dulje (str. 30)
– da li pojedina aktivnost može trajati dulje od 3 mjeseca (npr. razvoj metode) i onda postoji samo razlika u rezultatima i točkama provjere svaka 3 mjeseca ili kraće.
– aktivnosti vezane uz razvoj karijere mlađih istraživača. Što se misli pod time ? Da li je to npr. za budućeg doktoranda treba napisati kao u projektima zapošljavanja doktoranda kada se planira da položi ispite, javni razgovor i slično. Ako da zašto to treba pisati dva puta. 
– koliko je točka razvoja karijere mlađih istraživača različita od usavršavanja (npr. ljetne škole, radionice). 
– da li je potrebno detaljno opisati svaku pojedinu aktivnosti ili je dovoljno ih nekako ih grupirati tipa aktivnosti A1.5 – A1.9 u prvoj godini projekta …  Naime prema priloženim uputama lako je imati preko 50 i više aktivnosti što može rezultirati s nekoliko stranica teksta taksativnog nabrajanja aktivnosti i njihovog detaljnog opisa, očekivanih rezultata i trajanja te popisa znanstvenika koji će sudjelovati u njihovom provođenju, a većina tih informacija je već u radnom planu.  Važno je napomenuti da je Cjelina B ima ograničenje od 14 stranica. 
– slično je i sa rezultatima – da li je dovoljno planirane rezultate vezati samo uz ciljeve i zbirno navesti,. Npr. u okviru cilja O1. planiramo objaviti 4 rada u Q1 časopisima (D1.2 – D1.5), 3 priopćenja na znanstvenim konferencijama (D1.1, D1.6-D1.7) i dva razvijena alata (D1.8 i D1.9)
O: 
U dijelu d. cjeline B Prijavnog obrasca nije potrebno tablično prikazati ciljeve, aktivnosti i rezultate, nego oni moraju odgovarati ciljevima, aktivnostima i rezultatima navedenim u Radnom planu. Pritom aktivnosti i rezultati ne trebaju biti detaljno opisani, budući da se detaljna struktura prikazuje u radnome planu, a u Prijavnom se obrascu samo sumarno prikazuju najznačajnije aktivnosti i rezultati. Cilj ovog dijela prijavnog obrasca je omogućiti vrednovateljima i recenzentima uvid u način provedbe projekta po godinama tako da je potrebno jasno navesti ključne elemente za njegovu provedbu. Detaljna razrada očekuje se u obrascu Radni plan.
Zbog praćenja napretka projekta aktivnosti je u radnome planu potrebno navesti u najduljem trajanju do 3 mjeseca, ali takvu je specifikaciju potrebno napraviti detaljno za prvu godinu, dok će se radni plan za svaku sljedeću godinu razrađivati pri predaji periodičnog izvješća za narednu godinu provedbe projekta. Moguće je da pojedine aktivnosti traju dulje od tri mjeseca, ali potrebno je navesti rezultate i točke provjere na razini od 3 mjeseca, na temelju kojih će se moći pratiti napredak u izvršavanju aktivnosti. Aktivnosti vezane uz razvoj karijere mladih istraživača odnose se samo na ključne točke vezane uz projekt, npr. zapošljavanje poslijedoktoranda, prijavu na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ i slično.


5. 12. 2017.

P: namjeravam prijaviti istraživački projekt iz polja matematike. Počeo sam ispunjavati prijavni obrazac Application Form.doc i ustanovio da je onemogućena opcija unosa matematičkih oznaka (Insert->Equation). Za dobro objašnjenje prijedloga projekta iz matematike potrebno je koristiti matematičke oznake/jednadžbe. Zato Vas molim da u prijavnim formularima Application Form.doc i Prijavni obrazac.doc, te također u obrascima Work Plan Form.doc i Obrazac radni plan.doc omogućite opcije unosa matematičkih oznaka/jednadžbi, te da popravljene verzije postavite na web stranicu.
O
: Dokumentacija za prijavu napravljena je u verziji Office 2007 tako da ih mogu upotrebljavati svi korisnici, neovisno o vrsti operativnog sustava i word editora. Da bi ste koristili opciju Insert->Equation dokument trebate snimiti u novijoj verziji Worda u formatu .docx. Pritom je potrebno isključiti Compatibility mode.  
P: Zanima me da li kod ispunjavanja prijavnog obrasca, u cjelini B, reference koje navodim u tekstu pišem u zagradi sa imenom autora i godine npr. (Kovač i sur, 2016), ili ih navodim u brojevime npr. (1),
O: Za navođenje referenci možete koristiti oba formata.


1. 12. 2017.

P: Smiju li se u životopis voditelja projekta upisati stavke koje nisu navedene u predlošku (npr. recenzentski rad i usavršavanja u inozemstvu)? Iz uputa se stječe dojam da se treba slijepo držati predložene šprance.

O: Životopis voditelja mora biti sastavljen prema navedenom predlošku, ali primjerice recenzentski rad može biti upisan pod „ČLANSTVA“, usavršavanja u inozemstvu pod „NAJVAŽNIJE ZNANSTVENE SURADNJE“.
 
P: U Uputama*, str 19, stoji da se naslovna stranica Prijavnog obrasca ne numerira, dok je u Application Form prva stranica numerirana. Da li je zamišljeno da se ispred te prve stranice u Application Form dodaje još jedna stranica pripremljena prema Uputama?
Nije jasno treba li sažetak biti na naslovnoj stranici ili na idućoj stranicu (prema Uputama, čini se da na istoj, ali zbunjuje navedena dužina za sažetak – “jedna stranica”).
Također, primjetila sam da Application Form, Part A ima dva section-a oba označena kao “Section a”, dok su u Uputama oznake “Section a” i “Section b”. Da li da takve stvari u Appl. Form ispravljamo prem Uputama ili ih ostavljamo kao što su navedene u Application Form?

O: Naslovna se stranica ne numerira, ne dodaje se dodatna stranica prije prve stranice. Sažetak treba započeti na prvoj stranici te je njegova duljina najviše jednu stranicu. U obrascu „Application form“ greškom je dvaput bilo navedeno „Section a“. Obrazac je ispravljen.


21. 11. 2017.
P: U uputama za ispunjavanje prijavnog obrasca dva puta se navodi da je potrebno navesti ciljeve: u sekciji c, metodologija, potrebno je navesti ključne posredne ciljeve. Zatim, u sekciji d1, ciljevi, potrebno je navesti znanstvene ciljeve. Molim pojašnjenje koja je razlika između ciljeva pod točkama c i d,
O: Ciljevi navedeni na bilo kojem mjestu u prijavnoj dokumentaciji moraju se međusobno podudarati. U Cjelini B, dio c., posredni se ciljevi navode s ciljem obrazloženja kako predviđena metodologija dovodi do njihova ostvarenja, a u dijelu d. potrebno je detaljno navesti radni plan projekta te se uz ciljeve vezuju aktivnosti koje dovode do njihova ostvarenja, kao i očekivani rezultati. 


17. 11. 2017.
P: Imam pitanje vezano uz Cjelinu C-Suradnici i istraživačka grupa. Da li se pod suradnicima smatraju i strani suradnici i konzultanti koji nisu zaposleni u organizaciji u kojoj se provodi istraživanje i da li se u ovom obrascu pišu i njihovi životopisi (životopisi stranih suradnika i konzultanata)??
Da li u se Administrativnom obrascu pod suradnici navode samo suradnici iz institucije koja provodi istraživanje (istraživači, doktoranti i postodoktoranti) ili i strani suradnici i konzultanti na projektu??
O: Sve suradnike, bez obzira na to gdje su zaposleni, potrebno je pridružiti projektnom prijedlogu u EPP sustavu, navesti u Prijavnom obrascu, Cjelini C, te priložiti njihove životopise. Konzultanti se ne prijavljuju u EPP sustav te se njihov životopis ne prilaže u prijavnom obrascu, nego se samo njihova imena navode u Cjelini C prijavnoga obrasca.  Za sve suradnike i konzultante koji nisu zaposleni na organizaciji koja je nositelj projekta potrebno je priložiti potpisano pismo namjere.
10. 11. 2017.
P: Šaljem vam upit vezan za objavljeni natječaj IP-01-2018 i Prijavni obrazac u kojem pod Cjelina A – Voditelj projekta je potrebno navesti pet publikacija, gdje se publikacije navode s punim popisom autora, bez navođenja kratica poput itd ili etc. Ime i prezime podnositelja projektnog prijedloga u popisu autora mora biti istaknuto (podcrtano ili podebljano). Ovaj dio je limitiran na najviše 1 stranicu a veličina fonta ne smije biti manja od 10. Neki od pet radova koje želim istaknuti, a na kojima sam prvi autor, imaju još barem 20-30 koautora. Ako se pridržavam pravila za veličinu fonta, samo tih pet radova zauzmu cijelu stranicu i zbog ograničenja od jedne stranice za ovaj dio nemam mjesta za ostale stavke koje se traže (2-5). Možete li mi molim vas reci kako postupiti u ovom slučaju?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 19, Prilikom vrednovanja projektnih prijedloga strogo će se primjenjivati ograničenja broja stranica navedena u obrascu. Vrednovatelji će procjenjivati samo materijal koji se nalazi u okviru tih ograničenja.
Uz informacije navedene u Prijavnom obrascu, cjelina A, podnositelj projektnog prijedloga u Cjelini B istog obrasca navodi poveznicu na svoju mrežnu stranicu gdje se mogu nalaziti podatci o svim znanstvenim radovima i ostale relevantne informacije.
Smatramo da je ovime omogućeno podnositeljima projektnih prijedloga da u potpunosti predstave svoja dosadašnja postignuća.

Edit Content

5. 1. 2018.

P: Imam dva istraživača koja su s druge institucije. Kako sada mogu upload sam jedan file da li se to podrazumijeva da engleske verzije za oba istraživača spojim u jedan file isto za hrvatske file pisma pristanka ili postoji neki drugi način. Isto je pitanje za potporu organizacije sada imam tri potpore da li da ih spojim u jednu ili samo staviti potporu svoje organizacije a ostale spojiti u jednu i sa ostali dokumentima napraviti upload.
O:
 Pisma namjere podižu se kao jedan objedinjeni PDF dokument, zajedno za sve dokumente na hrvatskom i za sve dokumente na engleskom jeziku. Potpora organizacije dostavlja se samo za matičnu organizaciju na kojoj je zaposlen podnositelj projektnog prijedloga, te se radi o jednom obrascu na hrvatskom i jednom obrascu na engleskom jeziku koje je potrebno podignuti u EPP sustav na predviđena mjesta.

29. 12. 2017.

P: Nije mi jasno kako se ispunjava Potpora Organizacije.
Pronašla sam na mrežnoj stranici HrZZ-a upit upravo o tome, ali nažalost vaš odgovor baš ništa ne pojašnjava.
Ljubazno vas molim da jasno precizirati sadržaj dokumenta Potpora Organizacije.
Konkretno, koja od ovih opcija se traži (a, b ili c):
a) ispunjava se samo tablica navedena u obrascu Potpora organizacije
b) navodi se samo tekst prema uputi u okviru na str. 23 Uputa za podnositelje (u poglavlju 1.2.3.3)
c) i a) i b)
O:
 Ispunjavaju se tablica i Izjava koje se nalaze u obrascu „Potpora organizacije“. 

12. 12. 2017.

P: Imam pitanje u svezi obrasca potpore ustanove:
• U koloni broj 5 obrasca na hrvatskom jeziku se navodi: Navesti područje ili područja za koje je akreditirana organizacija u kojoj će se provoditi projekt
• Međutim, u koloni broj 5 obrasca na engleskom jeziku se navodi: Research area(s) in which project will be implemented – state only the area(s) in which organisation is accredited,
Dakle, obrazac na hrvatskom traži popis svih područja na kojiima je ustanova akreditirana, a na engleskom samo područja u koje će se projekt uklopiti, molim pojašnjenje i hvala,
O:
 U oba je obrasca potrebno navesti samo područje ili područja za koja je organizacija akreditirana, a u koje/koja projekt pripada.

P: Da li se objašnjenje u uputama pod 1.2.3.3 (str 23) u okviru (a. Potpora Organizacije (najviše 2 stranice)) odnose na ispunjavanje obrasca Potpora organizacije, ili je potrebno napisati još jedan dodatni dokument s opisom potpore organizacije prema tim uputama?
O: 
Upute za ispunjavanje obrasca Potpora organizacije, navedene u poglavlju 1.2.3.3. Uputa za podnositelje 

Edit Content

22. 12. 2017.

P: U izradi Radnog plana treba brojčano numerirati aktivnosti. Zanima me da li iste aktivnosti koje će se odvijati u nekoliko vremenski različitih faza projekta u radnom planu trebaju imati istu oznaku, ili pak dobiti različitu oznaku? Primjerice, da li će aktivnost unutar istog cilja (objectives – npr. O1) opisana kao A1.1 u prvom projektnom razdoblju, a ista će se provoditi i u trećem projektnom razdoblju – imati istu oznaku u trećem razdoblju (A.1.1) ili treba dobiti drugu oznaku?
O:
 Aktivnosti se vezuju uz ciljeve na način da broj cilja treba odgovarati broju aktivnosti (npr. cilju O1 uvijek će biti pridružene aktivnosti koje započinju brojem 1, npr. A1.1., A1.2., itd.). Ako je pri prvom navođenju aktivnosti ona označena primjerice kao A1.1., pri drugom se pojavljivanju može označiti sljedećom slobodnom oznakom, npr. A1.3. Oznake aktivnosti, kontrolnih točaka i rezultate ne bi se smjele ponavljati kako bi bila vidljiva jasna poveznica s financijskim planom te kasnije s  izvješćima koja će se podnositi.

19. 12. 2017.

P: Zanima me da li se u radni plan također mora posebno navesti i upisivanje podataka u bazu podataka, ili se to podrazumjeva budući su sve analize i ostale studijske procedure opisane. Naime, upisivanje podataka se vezuje uz svaki cilj, koji se ponavlja iz godine u godinu, te bi jako povećalo radni plan. Radi se o upisivanju podataka u Excel tablicu da bi se mogli statistički obraditi, Dakle, uobičajen postupak u bilo kakvom istraživanju.
O: 
Ako izrada baze nije jedan od ciljeva projekta, nego se radi o pomoćnom mehanizmu za izvršenje projektnih aktivnosti, odnosno statističku obradu podataka, nije je potrebno posebno navoditi. Dovoljno je kao kontrolnu točku navesti kada će podatci biti uneseni kako bi omogućili ostvarivanje cilja (ili jednog od ciljeva).
 
P: Da li je prihvatljivo napisati ukupno 3 do 4 cilja u radni plan, koji će se onda detaljno razrađivati prema aktivnostima, iz godine u godinu projekta?
O: 
Da.
 
P: U svezi ispunjavanja radnog plana za IP-01-2018; da li se u rubrici u kojoj se navode imena istraživača koji će provoditi pripadajuću aktivnost (konkretno, sudjelovanje u pisanju radova za publiciranje), ako će u njoj sudjelovati baš svi istraživači s projekta, može napisati-svi istraživači, umjesto nabrajati sva imena pojedinačno.
O: 
Ako u nekoj aktivnosti sudjeluju svi suradnici, potrebno ih je poimence navesti, prezimenom ili imenom i prezimenom.
 
P: Imam još jedno pitanje vezano uz radni plan-da li se diseminacija rezultata treba navoditi kao jedan od zasebnih ciljeva, ili se samo kao aktivnost nadodaje postojećim ciljevima?
O: 
Diseminacija se u pravilu ne navodi kao zaseban cilj, nego predstavlja rezultate ostalih ciljeva. Na primjer, objavljeni rad rezultat je provedenog istraživanja.

15. 12. 2017.

P: U uputama na stranici 32 se spominje plan diseminacije i objavljivanja. Možete li precizirati u kojem točno dijelu radnog plana se plan diseminacije treba nalaziti i kako točno treba izgledati?
O: 
Plan diseminacije i publiciranja navodi se u stupcu „Rezultati“ u radnome planu. Potrebno je za prvu godinu provedbe projekta navesti predviđene konferencije te navesti publikacije koje se planiraju objaviti tijekom cijeloga trajanja projekta kako bi se moglo procijeniti je li njihov broj i predviđeni rang zadovoljavajući. Za publikacije se navodi predviđeno izvještajno razdoblje slanja u časopis u odnosu na provedbu ostalih aktivnosti u radnom planu, (detaljno za prvu godinu, za ostale godine specificira tijekom trajanja projekta ) i rang časopisa te planirane autore rada.
 
P: Zanima me da li u “Radnom planu” kod popunjavanja rubrike “članovi istraživačke grupe” navodimo istraživače koji će obavljati pripadajuću aktivnost punim imenom i prezimenom, samo prezimenom, ili samo inicijalima? Naime, za neke aktivnosti je vezano i po 10ak istraživača, a aktivnosti se ponavljaju svaku godinau po dva put, pa navođenje svaki put punog imena i prezimena može oduzeti dosta prostora i učiniti radni plan jako dugačkim,
O: 
Potrebno je navesti ime i prezime ili samo prezime, važno je da se jednoznačno može odrediti o kojem se članu istraživačke grupe radi.
 
P: Molila bih Vas da malo pojasnite dodavanje oznaka u “Radni plan”. Koliko sam vidjela, ciljevi se označavaju počevši od O1, pripadajuće aktivnosti počinju sa A1.1, kontrolne točke sa M1.1, a rezultati sa D1.1. Pretpostavljam da se slijedeći cilj označava sa 02, itd. Međutim, kako dodati oznake kada se isti cilj ponavlja npr. svakih 6 mjeseci, da li se ponovo piše O1, ili se potpuno isti cilj naziva prema dalajnjem redosljedu, npr., O3, O4…?
O: 
Iste bi ciljeve trebalo svaki put označiti istom oznakom kako bi bilo jasno da je riječ o jednom cilju, ali koji se odvija u više vremenskih razdoblja.

12. 12. 2017.
 
P: U uputama za ispunjavanje radnog plana se navodi da je trajanje aktivnosti u prvoj godini projekta nužno prikazivati u rasponu od najviše tri mjeseca trajanja po aktivnosti. Da li to znači da u slijedeće tri projektne godine nema ovakvog ograničenja, odnosno, da u tom periodu možemo pisati aktivnosti u rasponu od 6 do 12 mjeseci trajanja?
O: 
Radni plan za svako naredno razdoblje bit će potrebno detaljnije specificirati (s rasponom od najviše 3 mjeseca) pri predaji periodičnog izvješća, stoga u ovom trenutku aktivnosti kojima se još ne zna točno trajanje mogu biti navedene u duljem vremenskom rasponu.
 
P: Zanima me da li u radnom planu postoji ograničenje koliko se najviše aktivnosti se može navesti uz jedan cilj, u Vašem primjeru u uputama je navedeno 6,
O:
 Ne postoji ograničenje u broju aktivnosti koje se mogu vezati uz jedan cilj. Preporučujemo da navedete manji broj ciljeva te da uz njih vežete što više aktivnosti.
 
P: Imam slijedeće pitanje vezano uz radni plan: Uz različite ciljeve se mogu vezati potpuno iste aktivnosti (npr., za istraživanje učinka neke metode na različite ishode liječenja, neke aktivnosti poput uključivanja pacijenata, potpisivanja pristanka, i sl. su jednake), pa me zanima da li ih trebamo navoditi po principu “copy-paste” uz svaki cilj gdje će se provoditi,
O: 
Za svaki je cilj potrebno navesti sve aktivnosti koje dovode do njegova ostvarenja, ali moguće je objediniti više povezanih aktivnosti, pa primjerice jedna aktivnost može biti uključivanje pacijenata, a točka provjere potpisivanje pristanka.
 
P:  Imam još jedno pitanje u svezi ispunjavanja radnog plana: Radni plan se ispunjava zasebno za svaki period od 12 mjeseci. Ako se kao cilj postavi istraživanje koje traje tri godine, kao jedna od aktivnosti je analiza podataka, no ona će se raditi tek kada svi podaci budu prikupljeni, a to je nakon 3 godine. Da li se, sukladno tome, analiza podataka izostavlja iz plana za prve tri godine, a unosi tek u četvrtoj godini?
O: 
Ciljeve je potrebno navesti u svakom razdoblju u kojem će se raditi na njihovu izvršenju. Ako je analiza podataka planirana u trećoj godini provedbe projekta, ona se kao aktivnost navodi tada, ali uz isti se cilj u prvoj i u drugoj godini provedbe projekta vezuju aktivnosti prikupljanja podataka, a u rezultatima treba navesti količinu prikupljenih podataka, izvještaj o prikupljenim podatcima u tom razdoblju i sl.
 
P: U svezi ispunjavanja radnog plana, ako istraživačke aktivnosti traju 3 godine, te se svake godine planira uključiti, npr., 60 pacijenata, da li se za svakih 12 mjeseci ponovo pišu isti ciljevi i pripadajuće aktivnosti (npr., uključivanje 20 bolesnika, ocjenske ljestvice, laboratorijska obrada…), pri čemu se samo razlikuju mjeseci u kojima se sve odvija?
O: 
Da. Svako razdoblje rezultirat će prikupljenim podatcima za dio ispitanika te je to potrebno navesti kao rezultat. Kada se na ostvarenju jednoga cilja radi u nekoliko godina provedbe projekta, važno je da se na kraju svakoge godine dostave konkretni i mjerljivi podaci o napretku vezanom uz izvršenje toga cilja u toj godini provedbe projekta, što je ključno da se može adekvatno vrednovati rad na projektu za tu određenu godinu provedbe projekta.

P: Imam još jedno pitanje vezano uz ispunjavanje radnog plana: Ako se pacijenti randomiziraju na intervenciju 2x godišnje, i tako tijekom 3 godine, da li u radnom planu treba pisati sve procedure za svakih 6 mjeseci (sve vrste procjena i postupaka, u svrhu ispunjavanja istih ciljeva iz godine u godinu) ili je od druge do četvrte godine projekta moguće zbirno za svaku godinu (2., 3. i 4. godina) prikazati da će u određenoj godini biti po 2 postupka bazalne procjene, randomizacije, terapijskih postupaka te završnih procjena?
Naime, postupci tijekom prve 3 godine projekta su potpuno isti iz godine u godinu, te bi njihovo stalno ponavljanje imalo za rezultat vrlo dug radni plan, koji bi iznosio puno više od 20 stranica,
O:
 Navedene aktivnosti 2. – 4. godine provedbe projekta moguće je zbirno prikazati.
 
8. 12. 2017.
P: U strukturi obrasca “radni plan” definirana su vremenska razdoblja 1-12, 13-24….(što u predhodnim obrascima nije bio slučaj). To stvara ograničenja u pisanju aktivnosti, ako se recimo pojedine aktivnosti protežu van nametnutih granica te ukoliko se ponavljaju više puta kroz projekt; u tom slučaju potrebno ih je stalno ponavljati što stvara nepreglednost radnog plana. Mogu li se ova ograničenja “razdoblje 1-12, 13-24….” izbrisati, aktivnosti podjeliti po radnim paketima, a u “trajanju aktivnosti” navesti one mjesece u kojima će se aktivnosti provoditi.
O:
 Obrazac „Radni plan“ podijeljen je na vremenska razdoblja kako bi prilikom izvještavanja bilo lakše pratiti napredak projekta i izvršenje planiranih aktivnosti za razdoblje za koje se podnosi izvješće, stoga je nužno pridržavati se strukture obrasca.

P: Da li kao početak projekta u radnom planu trebamo pisati 1.9.2018. ili možemo navesti i nešto kasniji datum (prikladniji s obzirom na uzorkovanje)
O:
 Početak projekta ovisit će o završetku postupka vrednovanja projektnoga prijedloga te se može i naknadno prilagoditi. Ako već prilikom prijave znate kada bi vam odgovaralo započeti provedbu projekta, preporučujemo da se to odmah napiše u projektnom prijedlogu uz obrazloženje kako bi se i ono moglo vrednovati. 

P: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na stranici 32 je navedeno da „Radni plan mora sadržavati plan diseminacije i objavljivanja“. Znači li to da Radni plan mora biti popraćen dodatnim dokumentom u kojem je opisan plan diseminacije i objavljivanja ili se pod tim ustvari smatra da tražene informacije moraju biti dane u okviru dokumenta Radni plan?
O: Tražene informacije o planu diseminacije i objavljivanja trebaju biti uključene u dokument Radni plan.

Edit Content

5. 1. 2018.

P: Zanima me da li je prihvatljivo, da se u financijskom planu svakoj stavki ovog plana (npr., kupnji lab reagensa), dodaje do 20ak rezultata (D) iz radnog plana-budući je radni plan vrlo detaljan, te se iz, npr., jedne vrste reagensa, postiže mnogo rezultata iz godine u godinu, vezano uz ciljeve koji se ponavljaju, budući se navodi 2 do 5 rezultata po svakom cilju, a uz svaku se godinu u radnom planu vežu po 4 cilja (s time da je razrada radnog plana u 1. godini posebice detaljna, pa se svaki cilj pokazuje na tri mjeseca),
O:
 Broj rezultata koji se pridodaje određenoj stavci financijskoga plana nije ograničen, ali za ciljeve koji se ponavljaju kroz više godina dovoljno je u financijskom planu navesti samo poveznice na rezultate iz prve godine (ostali će se dodati kod razrade financijskoga plana za svaku sljedeću godinu provedbe projekta).

2. 1. 2018.

P: Ispunjavam financijski obrazac pa bi htjela proveriti da li se troškovi sudjelovanja na kongresu ubrajaju pod edukaciju članova istraživačke skupine ili pod diseminaciju?  Piše da treba točno navesti cijene kotizacije, aviona, hotela itd a to ne možemo znati za kongrese koji  će biti održani 2020 ili kasnije.  Ne znamo niti lokaciju tih kongresa.
O:
 Troškovi sudjelovanja na kongresu spadaju u Kategoriju 4, podkategoriju ‘Odlasci na skupove/konferencije/kongrese’. Troškove je potrebno specificirati samo za prvu godinu provedbe projekta, ali nije potrebno navoditi posebne iznose za svaku stavku (npr. prijevoz, smještaj, itd.), nego samo ukupan planirani iznos po kongresu navodeći koji će troškovi biti uključeni. Točnija razrada troškova provest će se prilikom provedbe financijskih pregovora prije sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava za projektne prijedloge koji će se predložiti za financiranje, tako da u ovom trenutku treba predvidjeti okviran iznos po konferenciji. 

29. 12. 2017.

P: Molim Vas pomoć za ispunjavanje financijskog plana. Naime, prema uputstvima za popunjavanje financijskog plana potrebna je poveznica s rezultatima prikazanim u Radnom planu projekta koje smo prema planiranim aktivnostima i rezultatima istih obilježile D i različitim brojevima (npr. D1.1.1- što označava prvi cilj u prvoj godini prvi rezultat). Možemo li navedene oznake upotrebljavati kao poveznicu u financijskom planu ili moramo koristi oznake koje ste dali kao primjer u financijskom planu.
O: 
U financijskom se planu navode odgovarajuće oznake rezultata iz radnog plana Vašeg projekta.
 
 
P: U tablicama u „Uputama“ je navedeno da se iz radnog plana u financijski prenose samo oznake rezultata, i to u rubriku „Troškova istraživanja“. Da li to znači da ostale oznake ne moramo unositi u financijski plan (O, A i M)?
O: 
Oznake koje se odnose na ciljeve, aktivnosti i kontrolne točke nije potrebno navoditi u financijskom planu. Oznake se unose u sve kategorije financijskoga plana, ne samo u kategoriju „Troškovi istraživanja“ (to je navedeno kao primjer).
 
P: Da li je u financijskom planu moguće napisati više oznaka rezultata iz radnoga plana? Naime, npr. oprema ili laboratorijski reagensi će svakako poslužiti za dobivanje mnogo rezultata, vezano uz različite ciljeve istraživanja
O:
 Moguće je dodati oznaku istog rezultata za više stavki financijskog plana.
 
P: U uputama se navodi da se oznake iz radnog plana dodaju u financijski plan. Međutim, u primjeru financijskog plana u uputama, rezultati se označavaju kao npr., D1.1.1. , dok se u primjeru radnog plana u uputama označavaju kao D1.1. Možete li molim Vas još malo pojasniti kako označujemo rezultate u random planu?
O:
 Oznake iz radnog plana u identičnom obliku trebaju biti upisane u financijski plan. Dakle, ako je oznaka rezultata u radnom planu D1.1., u financijski se plan na odgovarajuće mjesto unosi „D.1.1.“.


19. 12. 2017.

P: Zanima me da li se kod specifikacije opreme može navesti proizvođač iste, ukoliko se radi o specifičnom tipu opreme koja je dostupna samo kod tog proizvođača? Isto tako, zanima me da li je moguća nabava te opreme ako se radi o vrijednosti većoj od 35.000 kn, s obzirom da pri nabavi opreme neće biti moguće prikazati ponude od tri različita proizvođača?
O: 
U navedenom je slučaju u financijskome planu moguće navesti proizvođača opreme. Ako iz opravdanog razloga nije moguće dostaviti tri ponude, to je potrebno obrazložiti u projektnom prijedlogu uz opis financijskog plana.

15. 12. 2017.

P: Molim vas mozete li napisati na hrvatskom ove upute iz obrasca financijskog plana i ako moze primjer:
– for the first period do not enter the total amount of the subcategory, but only items amont, and in this way should be filled out the column for the first period                                                                                                                                            – from the second period it is possible to enter only the total amount of subcategories and in this way it could be filled all the columns of the following periods, which will be elaborated more in detail when submitting the report of the previous period; the total amount of subcategories for subsequent periods will not be possible to increase later
O: 
Uputa je dostupna na hrvatskome jeziku u obrascu „Financijski plan“. Upute za popunjavanje obrasca „Financijski plan“ nalaze se u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 24.-29.

5. 12. 2017.

P: molim Vas odgovor vezano uz popunjavanje obrasca Financijski plan. U Excell file-u postoje dvije tablice (Financijski plan-IP-01-2018 i Sheet3) koje su se razlikuju samo u dizajnu, ali sadrže iste podatke. Treba li popunjavati obije tablice ili samo Financijski plan-IP-01-2018?
O: Potrebno je ispuniti samo tablicu Financijski plan-IP-01-2018. Druga je tablica uklonjena iz obrasca.
P: U troškovima projekta moguće je tražiti i odlazak na konferencije radi prezentacije rezultata projekta. Zanima me da li se unaprijed mora napisati na koju konferenciju će se točno ići, te koji je najveći trošak godišnje predviđen za konferencije,
O: Prilikom provedbe pregovora o radnom i financijskom planu, koji će se provoditi nakon završetka vrednovanja, potrebno je detaljno specificirati troškove konferencija i navesti njihove nazive za prvu godinu provođenja projekta.
Troškovi iz kategorije „Diseminacija i suradnja“ ograničeni su na 70.000 HRK godišnje no nije predviđeno ograničenje godišnjeg iznosa za konferencije. 
 

1. 12. 2017.

P: Kad se ispunjava financijski obrazac za natječaj “Istraživački projekti”, nejasno je trebaju li se brojevi stavki (npr. 1.1.1. i sl.) navesti prije ili nakon same stavke, jer se ne podudaraju upute i sama tablica financijskog obrasca?
PRIMJER (3.1.1. ide prije ili nakon stavke Reciproc Gold itd.):
Nova oprema, PODKATEGORIJA
3.1. Nova oprema, 3.1.1. Reciproc Gold endodontski sustav, oznaka iz radnog plana, 3.1.1
3.1.2. Precizna vaga D2.1.2, 3.1.2
3.1.3. Ultrazvučna mješalica D2.1.3

O: Brojevi stavki navode se prije stavke. Oznake nakon stavke odnose se na poveznicu s radnim planom.
 
P: U odgovorima na Web stranici sam pronašao da je za konzultante dozvoljeno pokrivanje troškova puta, prijevoza i dnevnica u slučaju dolaska na matičnu organizaciju provođenja projekta s ciljem pomoći voditelju i suradnicima. Zanima me da li to mora biti u financijskom planu stavljeno u točku 4.3 Radni sastanci ili je moguće staviti u neku drugu točku npr. točku 1.2. Usluge?
O: Troškovi konzultanata navode se u stavci 4.3. Radni sastanci.

Edit Content
2. 1. 2018.

P: Molim Vas preciznije objašnjenje za Pismo namjere za konzultante koji su iz iste organizacije kao i prijavitelj projekta.
 U Uputama je sljedeće napisano:
– Potpisano pismo namjere za sudjelovanje u predloženome projektu za sve suradnike i konzultante koji nisu zaposleni na organizaciji koja je nositelj projekta. – Iz ovog se da zaključiti da nije potrebno pismo namjere za konzultanta iz iste organizacije kao i prijavitelj projekta.
 Već je bilo postavljeno isto pitanje, no s obzirom na Upute, još uvijek nije jasno treba li pismo namjere za konzultanta ili ne.
P: Ukoliko je konzultant iz Hrvatske te s iste ustanove kao i voditelj projekta, je li potrebno pismo namjere za konzultanta i da ali se on prijavljuje u epp sustav.
O: Za sve je konzultante potrebno dostaviti pismo namjere te jasno objasniti njihovu ulogu, a oni se ne prijavljuju u EPP sustav.
 
O:
 S obzirom na to da je uloga konzultanta savjetodavna te da se on ne navodi u projektnoj prijavi u EPP sustavu niti u Radnom planu projekta, za sve je konzultante, bez obzira na njihovu organizaciju zaposlenja, potrebno dostaviti pismo namjere koje potpisuju konzultant i, ako je zaposlen u Republici Hrvatskoj, čelnik njegove organizacije zaposlenja. U pismu namjere potrebno je posebno istaknuti i obrazložiti potrebu uključivanja konzultanta na projekt.

15. 12. 2017.

P: Prijavljujem se na Istrazivacki projekt. Imam pitanje u vezi Pisma namjere. Na projektu koji prijavljujem imam 5 suradnica s drugih ustanova. U sustavu mi nije omogucen upload Pisma namjere za svaku od njih. Mogu li skenirati sva njihova pisma na hrvatskom jeziku u jedan, a na engleskom jeziku u drugi dokument?
O: 
Pisma namjere potrebno je podignuti u jednom pdf dokumentu u hrvatskoj te u jednom pdf dokumentu u engleskoj verziji.
 
P: Profesorica je pozvana sudjelovati na projektu i radi kod dva poslodavca (50-50). Je li dovoljno da se jedan čelnik ustanove potpiše na Pismo namjere?
O: 
Dovoljno je da jedan čelnik ustanove potpiše pismo namjere.
 
P: Zanima me mora li pismo namjere koje potpisuju istrazivači s inozemnih institucija sadržavati podatak koji će postotak radnog vremena oni posvetiti radu na projektu ili to nije nužno? Također, je li dovoljno da oni sami potpišu pismo namjere ili to mora napraviti i čelnik institucije na kojoj su zaposleni?
O: 
Postotak radnog vremena trebao bi biti naveden za sve suradnike kako bi se mogla procijeniti opravdanost i dostatnost njihova angažmana na projektu. Za konzultante se ne navodi postotak radnog vremena. Dovoljno je da suradnici iz inozemstva sami potpišu pismo namjere.

12. 12. 2017.

P: Vezano uz prijavu istraživačkog projekta na otvorenom natječaju, zanima me da li pismo namjere za sudjelovanje istraživača sa sveučilišnog odjela na projektu koji prijavljujem može potpisati, uz suradnike, čelnik Odjela?
O: 
Pisma namjere uz suradnike treba potpisati čelnik organizacije, što je u slučaju sveučilišnih odjela rektor.

8. 12. 2017.
 
P: Ako je suradnik na projektu hrvatski državljanin zaposlen kao redoviti profesor na inozemnom sveučilištu, potpisuje li pismo namjere i čelnik te inozemne ustanove ili je dovoljan samo potpis suradnika?
O: 
Za suradnike zaposlene na inozemnim ustanovama pismo namjere potpisuje samo suradnik.
  
P: Ukoliko su dva/tri suradnika ili suradnik/konzultant iz iste ustanove, da li je prikladno da imaju jedno pismo namjere „po ustanovi“ ili ga baš svaki suradnik/konzultant treba imati pojedinačno
O: 
Moguće je dostaviti zajedničko pismo namjere ili pojedinačna pisma, HRZZ ne propisuje format pisama namjere, samo je važno da budu potpisi svih suradnika/konzultanata i čelnika ustanove ako se radi o suradnicima/konzultantima zaposlenima u Republici Hrvatskoj.
  
17. 11. 2017.

P: Postoji li neki obrazac za “pismo namjere”? Ako ne, možete li mi reći koje bi sve podatke to pismo trebalo sadržavati?
O: Pismo namjere dostavlja se u slobodnoj formi, a važno je da bude navedeno da je potpisnik suglasan s tim da bude suradnik na projektu te da je spreman izvršavati aktivnosti u skladu s radnim planom projekta (navesti u kojem postotku radnog vremena), kao i da je čelnik organizacije na kojoj je zaposlen s tim upoznat i suglasan.
Edit Content

5. 1. 2018.

P: Zamolio bih Vas pojašnjenje kategorije suradnik i konzultant na projektu.
Naime, za prijavu koju pripremam osigurao sam podršku iskusnih istraživača sa stranih institucija koji bi trebali imati ulogu savjetnika/sudionika u istraživanju te smo za to od njih dobili pisma podrške.
Također, u putama piše da za suradnike mora biti vidljiva uloga i doprinos u aktivnostima, no to isto nije navedeno za konzultante. Spominju se suradnici iz inozemstva, no nije jasno da li se to odnosi na suradnike-istraživače.
Također, nije jasno da li su dozvoljeni troškovi sudjelovanja na projektnim sastancima za konzultante, jer u Excel formi piše samo suradnici?
O: 
Razlika između suradnika i konzultanta pojašnjena je u odgovorima na ranije postavljene upite. Suradnici iz inozemstva imaju jednak status kao i suradnici iz Republike Hrvatske, dok je uloga konzultanata isključivo savjetodavna te oni ne sudjeluju u izvršavanju projektnih aktivnosti. Pokrivanje troškova sudjelovanja na radnim sastancima predviđeno je samo za suradnike.

2. 1. 2018.

P: Molim Vas da pojasnite u koju kategoriju ili u kojem svojstvu se može upisati student Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 5. godina, u istraživački projekt.
O: 
Studenti se navode u statusu suradnika, jednako kao i svi ostali suradnici (osim doktoranada i poslijedoktoranada).

29. 12. 2017.

P: Da li se tehničar koji je zaposlen u instituciji potencijalnog voditelja projekta može prijaviti kao suradnik.  Naime,  nama su tehničari vrlo važna komponenta pri realizaciji projekta jer je projekt vezan za terenska istraživanja gdje bi posao tehničara bio intenzivno prikupljanje uzoraka , izmjere itd. Može li trošak  tehničara biti prikazan u financijskom planu (konkretno: putni nalozi za rad na terenu) , navodimo li njega u tablici suradnika, trebamo li dati njegov životopis te treba li se on prijaviti u EPP sustav. 
O: 
Ako je potrebno, tehničar može biti naveden kao suradnik te se u tom slučaju pridružuje projektu na jednak način kao i svi ostali suradnici. No tehničaru se mogu isplaćivati troškovi putnih naloga za provedena terenska istraživanja i u slučaju da nije prijavljen u statusu suradnika.
 
P: Može li redovni student diplomskog studija (dakle osoba s prvostupničkom diplomom) biti član projekta? Ako ne, postoji li neka druga mogućnost da se studentu diplomskog studija financira sudjelovanje na znanstvenoj konferenciji?
O: 
Student diplomskog studija može biti prijavljen u statusu suradnika ako je njegov angažman potreban na projektu – njegov angažman treba biti vidljiv u radnom planu.

P: Molila bih Vas za uputu kako postupiti u sljedećem:
Namjeravam uključiti kolegicu kao suradnicu na projektu koji prijavljujem.
Kolegica je  potrebna za provedbu projekta radi njezine ekspertize u području kojim se bavi, no kolegica je trenutno suradnikom na dva HRZZ projeka
S projektom, ukoliko bude odobren za financiranje, planiramo započeti okvirno 01.11.2018. To bi, pretpostavljam, značilo da kolegica ne može biti suradnikom na projektu prvih mjesec dana. No, u to vrijeme njezino sudjelovanje još nije potrebno niti je planirano Radnim planom projekta Sudjelovanje kolegice u projektu potrebno je, znači, od okvirno druge polovice 1. godine projekta.
Mogu li kolegicu odmah navesti pod suradnike projekta koji prijavljujem (tj. navesti je u (a) Administrativnom obrazcu i (b) u tablici Prijavnog obrasca, Cjelina C, te podastrijeti njezin CV u nastavku iste cjeline) s obzirom da bi ona bila suradnikom 47 od planiranih 48 mjeseci? Ukoliko ne, molim Vas za savjet kako postupiti u ovakvom slučaju.
O
: U statusu suradnika moguće je prijaviti samo osobe koje zadovoljavaju uvjete, a u konkretnom slučaju osoba je prijavljena u statusu suradnika na dva tekuća projekta. U ovom je slučaju moguće ili da voditelj jednog od dvaju projekata zatraži isključenje spomenute suradnice svog projekta, što se upućuje na vrednovanje, ili se može zatražiti njezino naknadno uključenje na Vaš projekt u slučaju da bude financiran nakon što se steknu uvjeti za njezino uključenje, odnosno po završetku jednoga od dvaju projekata na kojima je trenutno aktivna u statusu suradnika.


22. 12. 2017.

P: Ukoliko je konzultant iz Hrvatske te s iste ustanove kao i voditelj projekta, je li potrebno pismo namjere za konzultanta i da ali se on prijavljuje u epp sustav.
O:
 Za sve je konzultante potrebno dostaviti pismo namjere te jasno objasniti njihovu ulogu, a oni se ne prijavljuju u EPP sustav.


15. 12. 2017.

P: Pročitao sam vaš odgovor na p0itanje od:
 „7. 11. 2017.
P: Mogu li se kao suradnici na projektu prijaviti znanstvenici koji su zaposleni u industriji?
O: U uputama za podnositelje projektnog prijedloga (str. 16.) navedeno je:
Suradnici na projektu mogu biti osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta.
Za osobu koja se prijavljuje u statusu suradnika-istraživača nije određeno koje kompetencije, kvalifikacije, zvanje, radni status i sl. treba imati, no očekuje se da odgovaraju potrebama projekta.
Nema ograničenja po pitanju ustanove zaposlenja za suradnike na projektu.“
Proizlazi kao što ste sami napisali proizlazi da „nema ograničenja po pitanju zaposlenja za suradnike na projektu“.
Međutim istovremeno u Vašim uputama (str. 8) glede (ne)financiranja IP-a piše:
da se neće financirati “Istraživanja čija je svrha komercijalna ili se provode s komercijalnim partnerom. Suradne organizacije koje nisu javne znanstvene organizacije ne mogu ostvariti nikakvu komercijalnu dobit iz provedbe projekata financiranih na ovome natječajnom roku.”
Budite molim vas jasni: može li se uzeti kao suradnik netko iz industrije i/ili privatnog sektora?
Također što znači da oni „ne mogu ostvariti nikakvu komercijalnu dobit iz provedbe projekta“? Da li to samo znači da im se ne može ništa platiti sredstvima projekta u smislu njihovih usluga i sl. Međutim pretpostavljam da se imaju pravo okoristiti rezultatima projekta jer zašto bi netko od njih surađivao ako se kasnije eventualno ne može okoristiti rezultatima projekta?
O: 
Kao što je ranije odgovoreno, ne postoje ograničenja u pogledu organizacije zaposlenja suradnika te on može biti zaposlen u privatnom sektoru ili industriji. Na projektima nisu dopušteni komercijalni partneri (u pogledu ustanova) ni suradne organizacije, ali suradnici na projektu mogu biti zaposleni u takvim organizacijama. Suradnicima se ne mogu isplaćivati honorari, ali su za njih prihvatljivi troškovi koji se navode u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga (npr. za usavršavanja i konferencije). Svaki suradnik, bez obzira na ustanovu zaposlenja, sudjeluje u provedbi radnog plana i na taj način doprinosi ostvarenju ciljeva projekta.
Ako planirate projektni prijedlog u suradnji s privatnim sektorom s ciljem komercijalizacije rezultata, moguće ga je prijaviti na natječaj „Partnerstvo u istraživanjima“, a ne Istraživački projekti, jer u slučaju planiranja komercijalne dobiti iz provedbe projekta partnerska organizacija mora sufinancirati troškove provedbe projekta. 


12. 12. 2017.

P: Kako suradnike htjela bih staviti dvoje kolega koji su strani državljani i zaposleni su na stranim sveučilištima. Da li je potrebno da oni prethodno izvrše registraciju putem Vaše web stranice?
O: Svi se suradnici trebaju registrirati u EPP sustavu i poslati ID podnositelju projektnoga prijedloga kako bi ih dodao na projekt.
 
P: Mogu li kolegicu koja je voditeljica uspostavnog istraživačkog projekta koji traje do 28. 2. 2018. prijaviti kao konzultanticu na projektu, te gdje i kako trebam navesti što će ona raditi na projektu? Istu kolegicu namjeravam prijaviti kao suradnicu na projektu, ako projekt dobije financijsku potporu HRZZ-a. Kako i gdje da to navedem u prijavnoj dokumentaciji, da bih je kasnije tijekom pregovora o radnom i financijskom planu, ako projekt dobije potporu HRZZ-a, mogla uključiti u radni plan kao suradnika na projektu? Njezina suradnja vrlo je bitna za realizaciju projekta.
O: 
Konzultanti se navode u Cjelini B Prijavnog obrasca te u tablici u Cjelini C, ali njihovi se životopisi ne prilažu. Uloga je konzultanata isključivo savjetodavna te se ne predviđa njihovo sudjelovanje u realizaciji radnoga plana. Svako eventualno naknadno uključenje suradnika prolazi postupak vrednovanja te je u slučaju pozitivnoga vrednovanja moguće uključiti suradnika na projekt. Prije toga se potencijalni suradnici ne mogu navoditi u radnom i financijskom planu.
 
P: Kao “suradnica” na projektu planira se angažirati studentica doktorskog studija, zaposlena u suradničkom zvanju asistenta na Fakultetu. Budući da neće biti zaposlena kao doktorand putem natječaja “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, ali će dio rezultata projekta biti dio doktorske disertacije, da li “suradnica” na projektu ima status doktoranda ili suradnika? Napominjem da zaposleni u suradničkom zvanju asistenta na Fakultetu sudjeluju i u nastavnom procesu (samo dio radnog vremena rade na projektu).
O: 
Navedena kolegica treba biti prijavljena u statusu suradnice na projektu.


8. 12. 2017.


P: Zanima me koje je obrasce potrebno dostaviti prilikom prijavljivanja stranih partnera u sklopu Istraživačkog projekta IP-01-2018? Također, da li suradnik na projektu može biti student koji će tijekom trajanja projekta diplomirati te se za pokrivanje njegove školarine traži potpora HRZZ-a ili suradnik-doktorand mora biti osoba koja je završila diplomski studij?
O: Postupak dodavanja suradnika iz inozemstva na projekt jednak je kao i za suradnike iz Republike Hrvatske, jedina je razlika u tome što nije potrebno da čelnik njihove organizacije potpisuje pismo namjere nego ga potpisuju jedino suradnici.
Ne postoji ograničenje vezano uz dodjeljivanje statusa suradnika na projektu. Trošak školarine može se pokriti za doktoranda na projektu koji je upisao doktorski studij. 

5. 12. 2017.

P: Da li se tehničar može prijaviti kao član tima? Naime nama su tehničari vrlo važna komponenta realizacije projekta pa mi se čini da bi bilo uredu da se i vode kao članovi tima.
O: Osoba koja će obavljati određene zadatke tehničke naravi može biti prijavljena u statusu suradnika.
 
P: Da li grupa od 10-12 znanstvenika može smatrati ‘grupom sa većim brojem istraživača’? Htjeli bi postići neku optimalnu mjeru troškova financiranja i broja istraživača na projektu, pa me zanima kako HRZZ gleda na to.
O: Veličina istraživačke grupe mora odgovarati predviđenim aktivnostima, a troškovi moraju biti realni s obzirom na predviđeni broj članova istraživačke grupe i planirane aktivnosti. Procjenu opravdanosti veličine istraživačke grupe, kao i relevantnosti troškova, dati će panel za vrednovanje za svaki pojedini projekt pa HRZZ ne može u ovom trenutku davati odgovore na pitanja koja će procjenjivati paneli za vrednovanje.
 
P: Najljepše vas molim da mi pojasnite ulogu konzultanta (savjetnika na projektu). Konkretno me zanima može li konzultant biti prijavljen na projektu a da je pri tome već angažiran na druga dva projekta (u ulozi voditelja i suradnika ili u ulozi suradnika na dva projekta). Odnosno, je li limitiran broj projekata na kojem istraživač može sudjelovati u funkciji konzultanta?
Nadalje, molim vas da mi potvrdite, odnosno da me ispravite ako griješim:
Konzultantova aktivnost na projektu ne opisuje se u radnom planu i ne može biti predviđeno njeno financiranje. Nadalje, ne prilaže se konzultantov CV (1 stranica).
S druge strane, konzultant se navodi u listi suradnika na projektu (početna tablica Cjeline C). Također, konzultant treba dostaviti pismo namjere sudjelovanja na projektu potpisano od njegove strane kao i od strani čelnike njegove ustanove.
O: Uloga konzultanta je savjetodavna te su konzultanti u pravilu priznati znanstvenici koji će savjetovati voditelja projekta i suradnike tijekm provedbe projekta. Konzultanti ne sudjeluju u provedbi projektnih aktivnosti te se stoga ne navode u radnome planu i ne prilaže se njihov životopis; oni se navode u Cjelini C Prijavnoga obrasca te je potrebno dostaviti njihovo pismo namjere. Konzultant može biti osoba koja je voditelj ili suradnik na dva projekta HRZZ-a, ali potrebno je posebno objasniti njegovu savjetodavnu ulogu na ovom projektu.
 
P: zanima me u svezi natječaja za projekt koji je objavljen 02. studenog, 2017., da li je moguće, ako se za potrebe projekta zaposli poslijedoktorand, platiti nekom drugom istraživaču  troškove doktorskog studija (do 20.000,00 kn godišnje)?
O: Moguće je pokriti troškove doktorskog studija za doktoranda neovisno o tome hoće li na projektu biti zaposlen poslijedoktorand.

1. 12. 2017.

P: Postoji li ograničenje u broju suradnika koji mogu biti na istraživačkom projektu?
O: Ne postoji ograničenje u broju suradnika, ali broj suradnika mora odgovarati stvarnim potrebama te za svakoga suradnika mora biti jasno vidljiv angažman u izvršenju aktivnosti predviđenih radnim planom, što će se procjenjivati pri vrednovanju.
 
P: Kako je moguće prekinuti postojeći status suradnika na HRZZ projektu u  tijeku? Naravno, podrazumjeva se da je uloga suradnika minorna i ne ugrožava projekt niti znastveno niti financijski. Da li je moguće promijeniti status u vanjski suradnik? Tko pokreće postupak promjene statusa?
O: Zahtjev za izmjenu sastava istraživačke grupe podnosi voditelj tekućeg projekta dostavljajući HRZZ-u potrebnu dokumentaciju. Zahtjev se vrednuje te se utvrđuje je li moguće realizirati projektne aktivnosti ako se suradnik isključi, o čemu ovisi mogućnost daljnje provedbe projekta. HRZZ na prepoznaje status vanjskoga suradnika.
Također napominjemo kako je cilj projekata koje financira HRZZ uspostava istraživačkih grupa te se adekvatnost sastava istraživačke grupe procjenjuje pri vrednovanju projektnoga prijedloga. Stoga se, osim u iznimnim okolnostima, ne očekuju promjene u njihovu sastavu.
 
P: Molim Vas da mi objasnite razliku između stranih suradnika i konzultanata?? Da li konzultanti mogu biti kolege sa stranih znanstvenih institucija koji će imati savjetodavnu ulogu u projektu? Objašnjenje razlike između stranih suradnika i konzultanata ne mogu naći u uputama za podnositelje.
O: Strani suradnici imaju jednak status kao i suradnici iz Republike Hrvatske, osim u pogledu financiranja njihovih aktivnosti, što je navedeno u Uputama na str. 25-28, te se registriraju u EPP sustavu i navode u radnome planu te je za njih potrebno dostaviti pismo namjere. Konzultanti imaju savjetodavnu ulogu i ne sudjeluju u realizaciji projektnih aktivnosti, ne registriraju se u EPP sustavu i ne navode u Radnome planu već samo u Prijavnom obrascu, ali za njih je također potrebno dostaviti pismo namjere.

24. 11. 2017.

P: Kakav je status konzultanata na projektu? Smije li se iz projektnih sredstava konzultantima refundirati sudjelovanje na konferencijama ili istraživački rad? Da li se objavljeni radovi konzultanta iz teme projekta za vrijeme trajanja projekta računaju i kao projektni rezultat?

O: Konzultanti se ne navode u radnome planu projekta, a iz projekta se mogu financirati samo troškovi koji su izravno vezani uz provođenje aktivnosti radnoga plana. Za konzultante je dozvoljeno pokrivanje troškova puta, prijevoza i dnevnica u slučaju dolaska na matičnu organizaciju provođenja projekta s ciljem pomoći voditelju i suradnicima. Uloga konzultanta na projektu prvenstveno je savjetodavna te ako će sudjelovati u pisanju znanstvenih radova u sklopu projekta, to treba biti u suautorstvu s voditeljem projekta i/ili suradnicima. Svi radovi koji se planiraju prijaviti kao rezultati projekta moraju imati istaknutu potporu HRZZ-a prema odredbi iz Ugovora o dodjeli sredstava.

17. 11. 2017.
 
P: Da li je moguće imati suradnika (ne konzultanta) iz druge države, s druge institucije?
O: Suradnici mogu biti iz drugih država i institucija.
 
P: Trenutno sam suradnik na jednom projektu uz ponudu za suradništvo na drugom HRZZ projektu. U slučaju da sam suradnik na oba projekta i želim sudjelovati u narednom natječaju kao prijavitelj, mogu li formalno istupiti iz suradništva prethodna dva projekta?
O: O svakoj promjeni sastava istraživačke grupe (uključenje novih ili isključenje postojećih suradnika) voditelj projekta obvezan je obavijestiti Zakladu. S obzirom na to da je jedan od ključnih elemenata vrednovanja projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje Zaklade upravo procjena kvalitete istraživačke grupe i doprinos svakoga suradnika provedbi radnoga plana, svaka izmjena istraživačke grupe nakon početka projekta zahtijeva ponovno vrednovanje projekta. O ishodu rezultata vrednovanja ovisit će i daljnje financiranje projekta.
Također, intencija natječaja „Istraživački projekti“ je okrupnjavanje istraživanja, a očekuje se da istraživači donesu odluku o načinu angažmana na HRZZ projektima za naredno razdoblje, a da time ne uzrokuju značajne promjene na provedbi HRZZ projekata.

10. 11. 2017.

P: Da li trebam imati suradnike na istraživačkom projektu i, ako da, koliko ih je optimalno imati te da li im već kod prijave moram navesti imena ili mogu samo napisati da ću zaposliti jednog poslijedoktoranda? U kakvom bi statusu bio taj poslijedoktorand u odnosu na moju institutciju? Da li bi bio asistent ili može biti zaposlen kao docent te da li smije sudjelovati u nastavi u mjeri u kojoj mu to ne ometa provođenje istraživanja? Da li je umjesto poslijedoktoranda moguće zaposliti doktoranda?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 9., natječajem „Istraživački projekti“ financirat će se samo projekti koji uključuju suradnike, a jedan od ciljeva natječaja je i poticanje povezivanja istraživača i stvaranje prepoznatljivih istraživačkih grupa koje se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom. Broj suradnika mora odgovarati stvarnim potrebama projekta te iz radnoga plana mora biti jasno vidljiva uloga svakog suradnika, koja će se provjeravati i prilikom pregleda periodičnih i završnih izvješća. Prilikom prijave moraju biti poznata imena i prezimena svih suradnika te se svi moraju registrirati u EPP sustav, osim poslijedoktoranda koji se zapošljava putem javnog natječaja na kojem je potrebno odabrati kandidata čije kompetencije najbolje odgovaraju potrebama projekta.
Poslijedoktorand se zapošljava na radno mjesto poslijedoktoranda u skladu sa svim zakonskim propisima. Prema uvjetima natječaja na projekt je moguće zaposliti isključivo poslijedoktoranda.
Voditelj projekta odlučuje o broju i sastavu suradnika s obzirom na predviđene projektne aktivnosti.
 
P: Da li su mi šanse za dobivanje projekta veće ako u prijavi imam neke suradnike koji nisu poslijedoktorandi, nego su već istaknuti znanstvenici u području prijave projekta i, ako da, da li oni mogu biti iz inozemstva tj. iz Europe ili iz SAD-a?
O: Sastav istraživačke grupe treba odgovarati stvarnim potrebama projekta te se individualno procjenjuje za svaki projektni prijedlog. Suradnici mogu biti i iz inozemstva.
Tijekom natječajnog postupka HRZZ pruža administrativnu podršku vezano uz uvjete i način prijave na natječaj, no ne može davati procjene o ishodu vrednovanja.
 
P: Koliki broj istraživača se smatra istraživačkom grupom s većim brojem istraživača?
O: Broj istraživača mora biti u skladu sa stvarnim potrebama provedbe radnog plana projekta te mora biti jasno vidljiva uloga svakog člana istraživačke grupe. Prema tome će se za svaki pojedini projektni prijedlog procjenjivati opravdanost traženih sredstava. Ukupan iznos traženih sredstava mora odražavati stvarnu procjenu potreba projektnog prijedloga i biti opravdan. Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 34, HRZZ može donijeti odluku o neprihvaćanju projektnog prijedloga za financiranje ako se prilikom vrednovanja utvrde troškovi, navedeni u financijskom planu, koji su 20% ili više veći od iznosa financiranja za koji se procijenilo da je stvarno potreban ili nisu usklađeni s prihvatljivim troškovima navedenim u Uputama.

7. 11. 2017.
 
P: Mogu li se kao suradnici na projektu prijaviti znanstvenici koji su zaposleni u industriji?
O: U uputama za podnositelje projektnog prijedloga (str. 16.) navedeno je:
Suradnici na projektu mogu biti osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta.
Za osobu koja se prijavljuje u statusu suradnika-istraživača nije određeno koje kompetencije, kvalifikacije, zvanje, radni status i sl. treba imati, no očekuje se da odgovaraju potrebama projekta.
Nema ograničenja po pitanju ustanove zaposlenja za suradnike na projektu.
 
P: U natječaju programa „Istraživački projekti“ da li je propisan minimalan broj istraživača/suradnika uz voditelja projekta.
O: U uputama za podnositelje projektnog prijedloga (str. 7.) navedeno je:
Prihvatljivi su suradnici na projektu osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta. Iz projektnog prijedloga mora biti vidljiva uloga svakoga suradnika te oni moraju biti uključeni u provedbu aktivnosti u radnome planu. 
Nema ograničenja niti preporuke broja suradnika na projektu.
Edit Content

5. 1. 2018.

P: Molim Vas za odgovor u vezi dopuštenih troškova člana istraživačke grupe iz inozemstva u statusu posdoktorand.
Zanima me da li je prihvatljivi trošak trening inozemnog postdoktoranda u našem laboratoriju u ZG (troškovi puta, smještaja, dnevnice, 5 dana) za rad sa našim staničnim kulturama, kako bi te kulture mogao karakterizirati na opremi u svom laboratoriju (s obzirom da ta oprema nije dostupna u HR).
O: 
Status poslijedoktoranda dodjeljuje se suradniku koji je zaposlen na istraživačkom projektu te iz sredstava projekta prima plaću. Osoba koju ste naveli u svojem pitanju treba imati na projektu status suradnika. Ako je to opravdano potrebama projekta, za suradnike je moguće pokriti troškove usavršavanja s jasnim ciljem i programom koji je potrebno dostaviti HRZZ-u uz periodično/završno izvješće.
 
P: Molim vas pojašnjenje budžetne stavke koju navodim niže. Koristi li se to samo za pozvana predavanja ili za odlazak na neku konferenciju/kongres na koji nije poslan članak?
4.8. Trošak voditelja ili suradnika ili pozvanog predavača vezano uz skup/konferenciju/kongres/radionicu (s/k/k/r) koja se organizira, odredište, trajanje, troškovi koji se namjeravaju pokriti (npr. prijevoz, smještaj, dnevnice za voditelja ili suradnika ili pozvanog predavača s/k/k/r), za svaki s/k/k/r unosi se kao zasebna stavka, oznaka iz radnog plana, STAVKA
O:
 Troškove odlaska na konferencije moguće je pokriti samo za odlaske na konferencije na kojima se izlaže rad, bez obzira na to radi li se o pozvanom predavanju ili ne, i svaki član istraživačke grupe mora izlagati zasebni rad.
 
P: Glede troškova školarine za doktoranda,  školarina se naplaćuje za 6 semestara, no ujedno  se naplaćuju određene takse koje se vode kao administrativni troškovi, tiskanje diplome i sl, što otprilike iznosi oko 8000 kn, zanima me da li mogu te troškove uključiti u financijski plan?
O:
 Prihvatljiv je jedino trošak školarine i to u slučaju da se ne radi o zaposleniku matične organizacije koji je kao takav oslobođen plaćanja školarine. Ostali troškovi vezani uz doktoranda nisu prihvatljivi.
 
P: Da li se u opremu može uključiti nabavka odnosno najam software-a? Konkretno riječ je o Adobe paketu čiji najam košta nešto manje od 4000 kn na godinu. Ukoliko da,  pod koju stavku u financijskom planu mogu navesti software: kao novu opremu?
O:
 Licence za softver mogu se uključiti u financijski plan ako je to nužno za provedbu projekta te ako organizacija na kojoj će se provoditi projekt ne posjeduje potrebne licence. Navedeni trošak će se posebno procjenjivati za svaki pojedini projektni prijedlog, a trošak se uključuje u stavku financijskog plana 1. 2. Usluge.
 
P: Mogu li se troškovi školarine za doktoranda (do 20000kn godišnje kroz 3 godine ) raspodijeliti na 2 doktoranda (npr. po 10000kn godišnje kroz 3 godine za svakog)?
O:
 Natječajem „Istraživački projekti“ moguće je financirati školarinu za jednog doktoranda, kao što je navedeno u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 26.

2. 1. 2018.

P: u potkategoriji usavršavanja jesu li prihvatljivi troškovi tečaja/seminara/radionice/treninga koji se odvijaju online?
O:
 Da, ako se trošak može pravdati valjanim računom. Uz periodično izvješće je potrebno dostaviti potvrdu o završenoj edukaciji.
 
P: U obrascu financijskog plana (excel tablica) navedeno je pod stavkom 4.1. Usavršavanje najviše 2 tjedna.
Pitanje: Obzirom da se radi o dugotrajnim i za projekt neophodnim analitičkim metodama koje suradnik na projektu treba primijeniti u inozemnom laboratoriju na našim uzorcima da li je moguće ovo vrijeme prolongirati na 45 dana po godini (ukupno 135 dana u prve 3 godine projekta)?
O:
 Iz sredstava projekta moguće je pokriti troškove usavršavanja u trajanju do dva tjedna, ali ako je potrebno da usavršavanje traje dulje, ostatak je moguće pokriti iz drugih sredstava. Također je moguće predvidjeti više odlazaka na usavršavanje na istu organizaciju, a opravdanost tih odlazaka procijenit će panel za vrednovanje.
 
P: Ljubazno bih Vas molila za pojašnjenje jedne nedoumice na koju smo naišli prijavljujući projektni prijedlog. U Uputama za prijavitelje stoji da je financijski opravdan troška grafičke pripreme za tisak knjige koja se tiče rezultata provedbe projekta, a pod neprihvatljivim troškovima stoji trošak tiska autorske knjige. Mi planiramo jednu autorsku knjigu (dvije autorice), a tiče se rezultata istraživanja na projektu (to je knjiga o metodologiji) i sredstvima projekta pokrili bismo samo trošak grafičke pripreme za tisak (prijelom, dizajn korica i lekturu). Je li to u redu?
Odnosno, nismo sigurni po kojoj osnovi je neprihvatljivo financirati objavu autorske knjige: po osnovi troškova tiska ili po osnovi toga što ima karakter monografije (dvije autorice).
O: 
U slučaju autorske knjige navedeni troškovi pripreme za tisak prihvatljivi su u iznosu do 10.000,00 kuna godišnje. Trošak tiska nije prihvatljiv.
 
P: U uputama za ispunjavanje financijskog plana se navodi: “Preporučljivo je da se ukupan iznos financijskih sredstava ravnomjerno rasporedi po godinama trajanja projektnog prijedloga, osim ako bi se time narušila izvodljivost ili izvrsnost projekta”. Obzirom na navedeno, zaniima me da li je prihvatljiv slijedeći financijski plan: Raspodjela sredstava po godinama iznosi otprilike (40%,33%,30%,7%)-naime, u prvoj se godini kupuje oprema, u 1-3 godini laboratorijski reagensi, a budući je do kraja 3. godine istraživanje završeno, 4. godina je namjenjena analizama i objavljivanju rezultata, da li je uz obrazloženje ovakav trošak prihvatljiv? Smiju li troškovi prve godine biti veći od 250.000,00 kn?
O:
 Financijska bi sredstva trebala biti ravnomjerno raspoređena po godinama, ali ako je zbog specifičnosti pojedinoga projektnog prijedloga potrebna drugačija raspodjela, moguće ju je predvidjeti te će panel za vrednovanje procijeniti opravdanost takve raspodjele troškova. Moguće je da troškovi pojedine godine iznose više od 250.000,00 kuna, ali preporučujemo da, koliko je moguće, iznosi po godinama budu raspoređeni ravnomjerno.

29. 12. 2017.

P: Ljubazno Vas molim pojašnjenje prihvatljivih troškova vezanih za plaćanje usluga za specifične analize koje su dio projektnih aktivnosti, a ne mogu se provesti jer institucija na kojoj se odvija istraživanje ne posjeduje potrebnu opremu. Može li udio takvih troškova iznositi do 10% cjelokupnog iznosa?
O:
 Navedeni se troškovi mogu predvidjeti u financijskom planu te će panel za vrednovanje procijeniti njihovu opravdanost. Iznos takvih troškova nije ograničen, ali trošak usluga može činiti samo manji dio financijskoga plana.
 
P: Može li se iz sredstava projekta pokriti trošak simbolične naknade pacijentima-volonterima koji će dobrovoljno sudjelovati u predloženom istraživanju. Ako da, u kojem iznosu i na koji način?
O:
 Iz sredstava projekta nije moguće isplaćivati novčane naknade sudionicima.
Ako je nužno i opravdano prirodom projekta, Zaklada može odobriti posredne troškove, a podnositelj projektnog prijedloga mora dostaviti zahtjev s detaljnim obrazloženjem svake stavke. Posredni su troškovi u pravilu oni troškovi koji su nužni za provedbu projekta zbog njegovih specifičnosti, a nisu prihvatljivi ni u jednoj kategoriji financijskoga plana.  Posredni se troškovi ne mogu koristiti za pokrivanje uobičajenih troškova organizacije na kojoj se provodi projekt, već za specifične troškove tog projekta.
 
P: Molim vas za pojasnjenje oko troskova koji se mogu nadoknaditi suradnicima koji nisu s ustanove koja je nositelj projekta. Ako je za provodjenje projekta kljucno koristenje opreme koja se nalazi na ustanovi suradnika da li se mogu predvidjeti troskovi servisa te opreme (sto pretpostavljam da ne moze jer je oprema u vlasnistvu suradne ustanove) ili suradna ustanova moze ispostaviti racun za trokove koristenja opreme kojima bi nadoknadila amortizaciju i servis opreme? Da li je uopce moguce da ustanova s koje dolazi suradnik ispostavi racun za obavljenu analizu?
O:
 Troškove servisa moguće je financirati samo za opremu koja smještena na organizaciji na kojoj se provodi projekt. Ako je za provedbu projekta nužno korištenje opreme koju ne posjeduje organizacija na kojoj se provodi projekt, a oprema je dostupna na drugoj organizaciji te je ona ustupa na korištenje prema važećem cjeniku za što izdaje R1 račun, tada je moguće platiti troškove korištenja opreme drugoj organizaciji.

22. 12. 2017.

P: Poštovani, slijedom odgovora na prijašnji upit (objavljen pod Prihvatljivost troškova), molim vas za dodatnu informaciju:
Da li se limit od 35 000 kn za javnu nabavu odnosi na: 1) 1 račun za jednu godinu, 2) 1 račun za cijelo vrijeme trajanja projekta (4 godine), 3) više pojedinih računa iz različitih ustanova za 1 godinu, 4) više pojedinih računa iz različitih ustanova za 4 godine?
O: 
Iznos od 35.000,00 kuna odnosi se na svaki pojedinačni račun. Kako bi računi bili prihvatljivi, moraju biti izdani unutar razdoblja na koje se odnose, stoga se jedan račun ne može odnositi na cijelo vrijeme trajanja projekta.
 
P: U tekstu natječaja piše da nije dozvoljena nabava kapitalne opreme. U odgovorima od 28.11. je na pitanje “Do kojeg novčanog iznosa se smatra da je nešto kapitalna oprema?” bilo odgovoreno da najveći iznos za nabavu opreme nije propisan natječajem, osim preporuke da ukupan traženi iznos za financiranje projekta mora treba biti ravnomjerno raspoređen tijekom svih godina provedbe projekta te da se nabavlja oprema koja bi prema kategorizaciji MZO-a odgovarala maloj opremi (do 400.000,00 kuna). 
Prema MZO-u
(https://mzo.hr/sites/default/files/migrated/plan_razvoja_istrazivacke_infrastrukture_u_rh.pdf stranice 21-22) kapitalna oprema je ona kojoj je nabavna cijena veća od 3 milijuna kuna te se tekstom natječaja ne ograničava nabava opreme srednje kategorije (od 400.000 do 3.000.000 kuna). 
Međutim, u odgovorima od 19.12. je kontradiktorno rečeno da “Ipak, ističemo da nabavka opreme u vrijednosti većoj od 400.000,00 kuna nije prihvatljiva ovim natječajem.”  Kako su tekst natječaja te Vaše tumačenje u odgovorima kontradiktorni, uzimajući u obzir pravilnik MZO-a, molim Vas pojašnjenje vezano uz maksimalni iznos za nabavu opreme.
O:
 Ukupan iznos koji se može utrošiti na nabavku opreme nije propisan natječajem, na što se i referirao odgovor od 28. studenoga, ali iznos pojedinačne opreme ne može biti veći od 400.000,00 kuna.

P: Za projekt kojeg koncipiram trebalo bi pribaviti video snimke snimljene po gradskim i prigradskim prometnicama. Možemo li taj posao outsourceati nekoj tvrtci? Možemo li u financijskom planu predvidjeti 1000-2000 kn troškova za tu namjenu? Ako ne uspijemo pronaći tvrtku, možemo li članovima projekta isplatiti gorivo i dnevnicu?
O: 
Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 25., ako je nužno i opravdano prirodom projekta, materijalni troškovi mogu uključivati troškove tehničara (ugovor o djelu za obavljeni zadatak ili račun). Navedeni je trošak prihvatljiv samo ako se radi o provedbi tehničkih i/ili stručnih zadataka koji su usko vezani uz provedbu istraživanja, a riječ je o licenciranim djelatnostima ili kad u istraživačkoj grupi ne postoje osobe s potrebnim kompetencijama.  Članovima istraživačke grupe za provedbu projektnih aktivnosti mogu se isplatiti troškovi dnevnica i prijevoza prema važećim pravilima (najmanja udaljenost za koju se priznaju troškovi dnevnica i prijevoza jest 30 kilometara od mjesta prebivališta).

19. 12. 2017.
 
P: Planirala sam prijaviti projekt na natječaj IP-01-2018, u kojem je predviđena mogućnost zapošljavanja poslijedoktoranda. Međutim, prema izračunima našeg računovodstva, njegova bi plaća na razini 4 godine iznosila više od 600.000,00 kn, što je gornji limit ukupnih troškova projekta, a iz teksta natječaja i uputa ne vidim da bi ti troškovi bili podmireni izvan projektnih troškova. Ljubazno Vas molim informaciju o načinu na koji se troškovi plaće poslijedoktoranda uklapaju u limit od 600.000,00 kn po projektu iz društvenog područja.
O: 
Troškovi plaće poslijedoktoranda moraju biti uklopljeni u ukupni iznos financijskoga plana, a ista je praksa bila i na ranijim natječajima HRZZ-a gdje su na projektima s najvećim iznosima financiranja od 600.000,00 kuna za društvene i humanističke znanostima na projektima bili zapošljavani poslijedoktorandi. Najveći iznos financiranja za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti iznosi 600.000,00 kuna, a iznimno u slučaju opravdano povećanih troškova materijala (podkategorija 1.1. Financijskog plana) ili nabavke znanstvene opreme (podkategorija 3.1. Financijskog plana) za istraživačke grupe s većim brojem istraživača moguće je tražiti do 900.000,00 kuna.

P: U uputama za prihvatljive troškove je navedeno: “Troškovi za tehničku pomoć, osim iznimno, ne mogu biti isplaćeni osobi koja je zaposlena na organizaciji.” Da li se pod “organizacijom” smatra također i suradna ustanova? Npr. ako će osoba zaposlena u suradnoj ustanovi (tehničar ili med.sestra) koja inače neće biti suradnik na projektu, obavljati anketiranja ispitanika, što ne ulazi u redovni posao, da li mu se može isplatiti trošak usluga obzirom da je to dodatni posao?”
O:
 Nisu prihvatljivi troškovi tehničke i/ili stručne pomoći za djelatnosti koje obavlja matična organizacija voditelja projekta ili suradnika jer takve djelatnosti moraju biti obuhvaćene potporom koju organizacija pruža provođenju projekta. Izuzetak je ako se zaposlenik matične organizacije ili organizacije suradnika angažira za obavljanje poslova koje njegova organizacija zaposlenja inače ne obavlja, što je potrebno izrijekom navesti u opisu kompetencija koji će se dostaviti HRZZ-u uz periodično izvješće i HRZZ zadržava pravo provjere tih navoda pri procjeni prihvatljivosti troškova. Pri izboru osobe za tehničku pomoć nužno je izbjegavati sukob interesa. Tehničaru se za provedbu projektnih aktivnosti mogu pokriti troškovi puta.
 
P: Zanima me informacija vezana za natječaj “Istraživački projekti”. Vezano za nabavku opreme, zanima me da li je moguće nabaviti opremu čija cijena iznosi cca 360.000,00 kn (što ulazi u dopuštenu vrijednost od 400.000,00 kn), na način da se troškovi carine i uvoza prikazuju kao zasebna stavka? Ukoliko se prikazuju kao zajednička stavka, ukupni iznos prelazi dopuštenih 400.000,00 kn. Nadalje, da li se dodatno može uključiti u financijski plan nabavka uređaja koji predstavlja nadogradnju ranije navedene opreme, kojom bi se smanjili troškovi plaćanja vanjskih usluga, a što je neizbježno za rad istoga i uspješno provođenje postavljenih aktivnosti?
O:
 Nabavka opreme u financijskom se planu projekta mora prikazati u ukupnom iznosu koji uključuje sve popratne troškove (uključujući carinu, uvoz, porez i td).
Na preostali dio upita nismo u mogućnosti odgovoriti jer je procjena opravdanosti nabavke pojedine opreme predmet vrednovanja. Ipak, ističemo da nabavka opreme u vrijednosti većoj od 400.000,00 kuna nije prihvatljiva ovim natječajem.
 
P: Usavršavanje se spominje na stranici 27. kao prihvatljiv trošak, međutim u fusnoti 12 piše da je troškove moguće pokriti samo za jednog člana istraživačke (plus doktoranta). Pretpostavljam da se misli da se je troškove moguće pokriti za samo jednog člana po programu usavršavanja, odnosno kako je intencija fusnote 12 ograničenje da samo jedan član može biti istovremeno na određenoj instituciji domaćinu na usavršavanju. Pitanje postavljam iz razloga što se fusnota 12 može protumačiti da tijekom cijelog projekta samo jedan član istraživačkog tima smije otići na usavršavanje.
O: 
Za jedno je usavršavanje moguće pokriti troškove za najviše dva člana istraživačke grupe (i to ako je kao jedan od njih uključen doktorand). Tijekom trajanja projekta ili projektne godine moguće je predvidjeti odlaske na više različitih usavršavanja pridržavajući se navedene upute.
 
P: Jasno je iz pravila da nije moguće plaćati informatičke usluge (web stranice i slično) s izuzetkom ako je to opravdano prirodom i specifičnošću projekta. Isto tako navedeno je da nije moguće za tehničku pomoć plaćati zaposlenike uposlene u matičnoj instituciji voditelja projekta, osim u iznimnim slučajevima. Ono što mene zanima je da li se instaliranje opreme i softwarea i umrežavanje iste u npr. računalnu farmu smatra iznimkom opravdanom prirodom i specifičnošću projekta, naravno pod uvjetom da je razvidno kako je navedena oprema nužna za provedbu projekta. Također, da li je dopušteno sklopiti ugovor o djelu sa zaposlenicima matične institucije za dio prekovremenih sati koji će raditi kako bi nam osposobili opremu, odnosno pripremili za osposobljavanje iste u međuvremenu.
O: 
Troškovi tehničke pomoći koju pružaju zaposlenici matične organizacije trebaju biti predviđeni potporom organizacije.

15. 12. 2017.

P: Jesu li sredstva za popravak u slučaju da dođe do kvara opreme koja je nužna za uspješno provođenje projekta prihvatljivi trošak? Ako jesu, treba li ih navesti pod Servisno održavanje opreme (tu se navodi da treba navesti naziv opreme, što u ovom slučaju nije moguće) ili pod Posredne troškove?
O: 
Sredstva za održavanje opreme trebaju se predvidjeti unaprijed i to za opremu koja je kupljena iz sredstava projekta ili se koristi u svrhe projekta u stavci financijskog plana 3. 2. Servisno održavanje opreme. Ako dođe do potrebe za održavanjem opreme tijekom provedbe projekta koja nije ranije planirana, moguće je dostaviti zahtjev za izmjene financijskoga plana te zatražiti prenamjenu kako bi se uveo taj trošak u financijski plan. Ova vrsta troškova ne može se navesti kao posredni trošak projekta.
 
P: Suradnik na projektu je stranac. U njegovom laboratoriju namjeravamo napraviti analize. Pošto je suradnik na projektu, smije li naplatiti analize po tržišnoj cijeni? Isto vrijedi i za laboratorij na  našeminstitutu: ukoliko smo suradnici na projektu, smijemo li naplaćivati svoje analize?
O: 
Suradnicima na projektu nije moguće isplaćivati honorare. Ako se radi o laboratoriju izvan matične organizacije provođenja projekta koji izvodi određene analize, a koje se ne mogu provesti na matičnoj organizaciji, a za te svoje usluge izdaje račun po važećem cjeniku, troškovi se mogu predvidjeti u financijskom planu te će panel za vrednovanje procijeniti njihovu opravdanost. Za sve troškove veće od 35.000 kn potrebno je priložiti 3 ponude. 

12. 12. 2017.
 

P: U sklopu projekta planiram organiziranje nekoliko znanstvenih kolokvija na kojima bi uz domaće stručnjake sudjelovali i istaknuti znanstvenici iz inozemstva. Koji su troškovi prihvatljivi za znanstvenike iz inozemstva koji će održati predavanje na znanstvenom kolokviju u organizaciji projekta u mjestu u kojem je sjedište institucije koja je nostielj projekta (putni troškovi, troškovi smještaja i prehrane, honorar)?
U okviru diseminacijskih aktivnosti i prezentacije projekta planiram organizirati nekoliko znanstvenih kolokvija izvan mjesta u kojem je sjedište institucije koja je nositelj projekta. Na tim bi kolokvijima sudjelovali suradnici na projektu koji bi održali predavanja vezana za vlastita istraživanja na projektu, a kolokviji bi bili organizirani u suradnji s drugim znanstvenim i visokoškolskim ustanovama iz Hrvatske. Koji su troškovi prihvatljivi za takve aktivnosti (putni troškovi, troškovi smještaja i prehrane, dnevnice)?
O:
 Pozvanim inozemnim stručnjacima moguće je platiti troškove dnevnica, smještaja i prijevoza. Odlazak na znanstvene skupove, konferencije, kongrese za voditelja projekta i članove istraživačke grupe prihvatljiv je trošak ako se predstavljaju radovi proizašli iz rada na projektu te su prihvatljivi troškovi kotizacije, prijevoza, smještaja i dnevnica. Troškovi se mogu pokriti za najviše dva člana istraživačke grupe po konferenciji. Odstupanje je moguće samo u slučaju da se u okviru projekta organizira konferencija na području Republike Hrvatske za što je potrebno prethodno dostaviti zahtjev kako bi se procijenila opravdanost troška. U slučaju organizacije konferencije trošak kotizacije nije prihvatljiv. Detaljne informacije o prihvatljivim troškovima nalaze se u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 25-29.
 
P: Stavili bi u budzet nabavu uređaja, te bi iz Svedske trebao doci instalater postaviti ga i pokazati kako se s njime radi. U sklopu toga, trebali bi mu platiti on-site installation, put i smjestaj. Da li i gdje to mozemo uvrstiti kao troskove u financijskom planu?
O: 
Troškove je moguće uvrstiti u financijski plan, ali o njihovoj će prihvatljivosti odlučivati panel za vrednovanje te HRZZ u ovome trenutku ne može davati odgovore o prihvatljivosti specifičnih troškova koje je potrebno vrednovati.
 
P: Ako se na projekt zapošljava poslijedoktorand na 100% (punu plaću) je li to opravdani razlog za uvećan ukupni iznos sredstava na projektu – veći od 1.000.000 kuna? Ako nije, molimo obrazloženje, jer naime 60% ukupnog iznosa sredstava projekta onda pripada plaći.
O: 
Prihvatljivost financijskoga plana i opravdanost ukupno traženog iznosa financiranja procjenjuje panel za vrednovanje za svaki pojedini slučaj te HRZZ u ovome trenutku nije u mogućnosti davati odgovore na ovakva pitanja.
 
P: Nadovezujemo se na pitanje i odgovor od 8.12.2017. o nejasnoći nedozvoljenih troškova prijevoda sa str. 28 Uputa za podnositelje projektnih prijedloga i molimo dodatno pojašnjenje: Ako nisu dozvoljeni prijevodi radova, jesu li dozvoljene lekture?
O: 
Kao što je navedeno u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 28., ni troškovi prijevoda ni lekture nisu prihvatljivi.
 
P: Poštovani, dana 6. 12. postavila sam slijedeći upit:
P: Dva istraživača partnera na projektu su inozemni znanstvenici iz 2 različite europske države. Na koji način i po kojem modelu će njima moći biti plaćeni troškovi reagensa, kemikalija i potrošnog materijala za analize koje će provesti za potrebe ovog projekta (kako sam navela u radnom planu), a za koje ne postoji ekspertiza niti tehnički uvjeti u RH?
i dobila od vas slijedeći odgovor:
O: Navedeno je potrebno provjeriti na organizaciji na kojoj će se provoditi projekt, s obzirom na to da HRZZ ne može propisivati načine isplata troškova za isplate koje obavlja organizacija. Upućujemo Vas na Upute za popunjavanje izvješća za HRZZ projekte kako biste se upoznali s prihvatljivim financijskim dokumentima koje je HRZZ-u potrebno dostaviti uz financijsko izvješće. Upute su dostupne na mrežnim stranicama HRZZ-a https://hrzz.hr/default.aspx?id=2274.
Proučila sam detaljno Upute kako ste naveli u odgovoru, no nigdje nisam našla odgovor da li u dopuštene troškove mogu ići troškovi reagensa, kemikalija i potrošnog materijala za koje će inozemni znanstvenici , moji istraživački partneri zatražiti od svojih dobavljača u svojoj državi ponudu po kojoj će im materijali biti isporučeni, te mogu li ja platiti sa HRZZ projekta materijale prema Predračunu izdanom od stranog dobavljača sa isporukom partneru projekta u njegovoj matičnoj državi? Ovi podaci nisu nigdje objašnjeni u uputama za prijavitelje i lijepo vas molim detaljnije pojašnjenje kako bi izbjegli neugodnu situaciju prilikom evaluacije projekta proizašle iz nejasnoća u vezi dozvoljenih troškova i modaliteta poslovanja kada voditelj projekta ima partnere iz EU država.
O: 
Na mrežnoj se stranici nalazi odgovor vezan uz prihvatljivost pokrivanja troškova kemikalija za analize koje će se provoditi na inozemnim ustanovama. O prihvatljivosti troškova na pojedinom projektu odlučivat će panel za vrednovanje. U slučaju da se predmetni troškovi ocijene prihvatljivima, za njih vrijede pravila za dostavljanje računa prema Uputama na koje smo uputili u prošlom odgovoru, str. 13: svi računi moraju glasiti na ustanovu s kojom je sklopljen ugovor o dodjeli sredstava.
 
P: Molim Vas za odgovor u vezi dopustenih troskova clanova istrazivacke grupe koji su zaposleni na inozemnim insittucijama.
U uputama za podnositelje projektnih prijedloga stoji na str. 27 da je dopusteni trosk odlazak na znanstvene skupove, konferencije, kongrese voditelja i clanove istrazivacke grupe ako prezentiraju radove proizasle iz projekta.
Međutim, na str 28. stoji da kao nedopušteni trosak je odlazak suradnika koji nisu zaposleni u RH na inozemne konferencije, sto je u suprotnosti s navedenim na str 27.
U mom slucaju clanovi istrazivacke grupe na projektu su i znanstvenici zaposleni na institucijama izvan RH, da li je opravdani trosak njihov odlazak na konferencije u RH ili npr u njihovoj zemlji ili u EU prezentacijom rezultata ostvarenih zajednickim radom na projektu.
O: 
Kao što je navedeno na str. 28. Uputa za podnositelje projektnih prijedloga, trošak odlaska na inozemne konferencije suradnika koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj nije prihvatljiv.

8. 12. 2017.

P: Zanima me da li kod upisivanja prihvatljivih troškova, u rubrici “Diseminacija i suradnja”, kod planiranja troška za odlazak na konferencije i prezentaciju rezultata s projekta, moramo specificirati posebno troškove za npr., kotizaciju, prijevoz i smještaj, ili možemo sve prikazati zbirno, kao “trošak za prisustvovanje na konferencijama”,
O: 
Potrebno je specificirati troškove za prvu godinu projekta navodeći naziv konferencije, članove istraživačke grupe za koje je predviđeno sudjelovanje te nabrojati troškove za koje se traži financiranje (prijevoz, smještaj, dnevnice, kotizacija), no nije potrebno navoditi iznos svakoga pojedinog troška.
 
P: Ako suradnik na projektu ode u inozemnu instituciju napraviti analize uzoraka koje nije moguće napraviti u RH, u koju se stavku financijskog plana upisuju troškovi boravka suradnika na inozemnoj instituciji: terenska istraživanja ili neka druga kategorija, također molim jednoznačan odgovor.
O: 
Ako je predviđen odlazak suradnika na inozemnu organizaciju radi izvršenja analiza, trošak se unosi u potkategoriju „Terenska istraživanja“, a ako postoji mogućnost da se ta analiza obavi na inozemnoj organizaciji bez odlaska suradnika, trošak pripada u „Usluge“. Pri planiranju troškova nužno je voditi računa o ekonomičnosti troškova.
 
P: Kako se može pokriti troškove istraživačkog broda koji je u vlasništvu institucije uključene u projekt (dakle institucije koja nije nositelj projekta)?
O: 
Troškove je potrebno specificirati i prikazati u kategoriji 1. Troškovi istraživanja, vodeći računa o prihvatljivim troškovima navedenima u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, te će panel za vrednovanje procijeniti njihovu opravdanost.
 
P: Imam upit vezan za prijavu projekta na trenutno otvorenom natjecaju HRZZ-a. U uputama za podnositelje projektnog prijedloga stoji na stranici 28 medju nedopustenim troskovima sljedeca formulacija: prijevodi (s klasičnoga ili neživoga jezika na hrvatski, s hrvatskoga na drugi jezik ili s drugoga jezika na hrvatski) i na prerađena izdanja prethodno objavljenoga teksta i lekture.
Nije do kraja jasna ta stavka. Da li nisu dopusteni prijevodi preradjenih izdanja i prethodno objavljenog teksta ili svi prijevodi?
O: 
Troškovi prijevoda nisu prihvatljivi prema uvjetima natječaja IP-01-2018, uz izuzetak prijevoda radnih materijala za radionice i konferencije.
 
P: Dva istraživača partnera na projektu su inozemni znanstvenici iz 2 različite europske države. Na koji način i po kojem modelu će njima moći biti plaćeni troškovi reagensa, kemikalija i potrošnog materijala za analize koje će provesti za potrebe ovog projekta (kako sam navela u radnom planu), a za koje ne postoji ekspertiza niti tehnički uvjeti u RH?
O: 
Navedeno je potrebno provjeriti na organizaciji na kojoj će se provoditi projekt, s obzirom na to da HRZZ ne može propisivati načine isplata troškova za isplate koje obavlja organizacija. Upućujemo Vas na Upute za popunjavanje izvješća za HRZZ projekte kako biste se upoznali s prihvatljivim financijskim dokumentima koje je HRZZ-u potrebno dostaviti uz financijsko izvješće. Upute su dostupne na mrežnim stranicama HRZZ-a https://hrzz.hr/default.aspx?id=2274.

P: Mogu li se tehničarima, bilo onima koji su zaposleni na instituciji koja je nositelj projekta bilo onima zaposlenima na instituciji koja je suradnička na projektu, izdavati putni nalozi za terenski rad a da ih se ne uključi kao suradnike na projekt? 
O: 
Tehničarima se može izdati putni nalog, oni u radnom i financijskom planu ne moraju biti poimence navedeni, već se naznačuju kao tehničari uz planirani broj osoba za svako terensko istraživanje. Prilikom pregovora o radnom i financijskom planu potrebno je pojasniti kompetencije tehničara koji će biti uključeni u provedbu projektnih aktivnosti.
 
P: Može li se tekuće održavanje opreme (servis) uključiti u financijski plan, ako se servisira oprema na suradnoj instituciji čiji su zaposlenici suradnici na predloženom projektu, a oprema će se koristiti u svrhu provedbe aktivnosti projekta? Naime nije jasno iz natječaja odnosi li se ova stavka samo na opremu u instituciji predlagatelju projekta ili ne. Molila bih Vas jednoznačan odgovor. (Pitanje postavljam zbog toga što nabavljena oprema postaje i ostaje isključivo vlasništvo institucije predlagatelja).
O: 
Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 29., nadogradnju i servis moguće je predvidjeti samo za opremu za koju je u projektnoj dokumentaciji (obrazac Potpora organizacije) navedeno da će se koristiti za provedbu projektnih aktivnosti, te ta oprema mora imati oznaku HRZZ projekta. 
1. 12. 2017.

P: U sklopu pripreme istraživačkog projekta zanimalo bi me mogu li se u financijskom planu predvidjeti honorari na temelju autorskog ili ugovora o djelu
a) za konzultante
b) za eksperimentatore – učitelje na školama na kojima bi se provodila eksperimentalna intervencija?

O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, iz sredstava projekta mogu se pokriti troškovi usluga za provođenje istraživanja (usluge za analize, laboratorijske usluge, veterinarske usluge, intelektualne te grafičke usluge: izrada anketa i upitnika) ako se radi o provedbi tehničkih i/ili stručnih zadataka koji su usko vezani uz provedbu istraživanja, a riječ je o licenciranim djelatnostima ili kad u istraživačkoj grupi/skupini ne postoje osobe s potrebnim kompetencijama. Članovima istraživačke grupe, u što su uključeni i konzultanti, ne mogu se isplaćivati honorari.

28. 11. 2017.

P: Do kojeg novčanog iznosa se smatra da je nešto kapitalna oprema ili ima neki drugi kriterij po kojem se to razgraničava?

O: Kapitalna oprema predstavlja temeljnu opremu velike vrijednosti koja na organizaciji služi većem broju istraživača. Takva se oprema ne može se nabavljati sredstvima HRZZ-a. Najveći iznos za nabavu opreme nije propisan natječajem, osim preporuke da ukupan traženi iznos za financiranje projekta mora treba biti ravnomjerno raspoređen tijekom svih godina provedbe projekta te da se nabavlja oprema koja bi prema kategorizaciji MZO-a odgovarala maloj opremi (do 400.000,00 kuna).
 
P: Je li prihvatljiv trošak nabava opreme umjesto unajmljivanja? Konkretno, riječ je o mikrofonu i zvučnicima (2.700 kn) koji su potrebni za održavanje radionica i konferencija u prostorima organizacije predlagatelja projekta, a za potrebe projekta. Trošak najma navedene opreme za četverogodišnje aktivnosti projekta dobrano bi nadmašio trošak kupnje opreme.
O: Nabava opreme koja je nužna za provedbu projektnih aktivnosti i koju organizacija ne posjeduje može se predvidjeti financijskom planom projekta, no o njegovoj opravdanosti odlučuju paneli za vrednovanje. 

21. 11. 2017.

P: U uputama stoji da za plaćanje objavljivanja rada u časopisu se priznaju samo troškovi do iznosa 10000 kn godišnje. Problem je što za velik broj vrhunskih časopisa u području u kojem objavljujemo su cijene veće od toga. Zašto je nužno imati to ograničenje  ako se već napominje da to moraju biti vrhunski časopisi? Zašto se to ne ograniči samo na Q1 časopise ili slične ako postoji strah od objave u predatorskim časopisima. Nemogućnost plaćanja  objave radova u vrhunskim časopisima rezultirat će objavama u časopisima niže razine što će smanjiti vidljivost i posljedično smanjit mogućnost dobivanja projekata poput ERC-a, a u  konačnici smanjiti ranking hrvatskih sveučilišta. 

O: Intencija je HRZZ-a da objavljeni radovi budu javno dostupni te je stoga iz sredstava projekta moguće platiti troškove publiciranja. Kako je natječajem već propisan iznos od 10.000,00 kuna za objavljivanje u vrhunskim časopisima, pri čemu se prije svega i misli na časopise Q1, u ovome trenutku navedeni iznos nije moguće promijeniti, stoga Vas pozivamo da preostala sredstva, po potrebi, pokušate osigurati iz drugih izvora. Također zahvaljujemo na prijedlogu koji ćemo razmotriti za buduće natječaje.
 
P: Da li se prihvatljivim troškom smatra angažiranje privatne tvrtke za potrebe snimanja terena hiperspektralnom kamerom i da li postoji financijski limit vezan uz navedenu uslugu?
O: Svi troškovi navedeni u Financijskom planu projektnog prijedloga i Prijavnom obrascu, cjelini B, dijelu f. Resursi trebaju odražavati realne potrebe projekta te mogu sadržavati samo troškove koji su predviđeni kao dozvoljeni u Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga. Opravdanost svakog troška procjenjuje panel za vrednovanje prilikom vrednovanja projektnoga prijedloga. Ne postoji unaprijed zadano ograničenje za troškove usluga, ali ako panel za vrednovanje utvrdi da financijski plan nije realan, da su financijskim planom predviđeni troškovi koji nisu prihvatljivi ili u slučaju da se utvrdi da organizacija nije na raspolaganje predlagatelju stavila sve potrebne resurse, projektni prijedlog može biti negativno vrednovan.
 
P: Molim informaciju je li dozvoljena kupnja rabljene opreme?
O: Kupovina rabljene opreme dozvoljena je ako je to u skladu s realnim potrebama projekta, što procjenjuje panel za vrednovanje. Za svu nabavljenu opremu potrebno je priložiti odgovarajuće financijske isprave – fakturu/račun (R1/R2) koji treba glasiti na ime ustanove s kojom je sklopljen ugovor o financiranju; za nabavu opreme u vrijednosti većoj od 35.000,00 kn uz fakturu potrebno je dostaviti i tri ponude.
 
P: Je li prihvatljiv trošak plaćanja članarine za međunarodnu znanstvenu organizaciju za suradnika na projektu? U uputama piše da je to prihvatljivo ako se radi o nečemu usko vezanome uz temu projekta, što jest. Međutim, u prijašnjim natječajima HRZZ-a članarina se mogla plaćati isključivo za voditelja projekta? sada može i za suradnike?
O: Moguće je pokriti trošak jedne članarine, za voditelja ili suradnika na projektu.
 
P: Da li se može planirati nabava računala koja bi bila vezana na aparaturu koja se planira kupiti ovim projektom jer većina opreme ne može se koristiti bez da je povezana na računalo.
O: Nabava računala može se planirati jedino u slučaju da se radi o računalima posebnih karakteristika koja su nužna za provedbu određenih projektnih aktivnosti te ako na organizaciji već ne postoje takva računala. Opravdanost nabave računala procjenjivat će panel za vrednovanje za svaki pojedini slučaj. 

10. 11. 2017.

P: Da li usavršavanja suradnika mogu uključivati odlazak u instituciju konzultanta koji je zaposlen u inozemstvu?

Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 27., usavršavanje mora imati program prema kojem se provodi. Sudjelovanje na konferencijama nije prihvatljivo kao oblik usavršavanja. Ako je gostovanje u drugim organizacijama oblik usavršavanja, organizacija-domaćin mora imati konkretan program koji se dostavlja uz periodično izvješće.
 
P: Bi li se nabavka i plaćanje softwarea/licenci/opreme smatrala prihvatljivim troškom istraživanja?
Jasno mi je da je bi u prijavi projekta trebalo obrazložiti potrebu nabavke opreme i doprinos istraživačkim ciljevima, ali pitanje postavljam zato što bi kroz 4 godine trajanja projekta pretplata na licencu ukupno iznosila vjerojatno više od 600.000kn.
Također, zanima me, ako se projekt odobri, bi li postojao uvjet da fakultet određeni broj godina nakon završetka projekta sam financira nabavljenu uslugu.

O: Svi troškovi navedeni u Financijskom planu projektnog prijedloga i Prijavnom obrascu, cjelini B, dijelu f. Resursi trebaju odražavati realne potrebe projekta te mogu sadržavati samo troškove koji su predviđeni kao dozvoljeni u Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga. Opravdanost svakog troška procjenjuje panel za vrednovanje te u slučaju da se utvrdi da financijski plan nije realan, da su financijskim planom predviđeni troškovi koji nisu prihvatljivi ili u slučaju da se utvrdi da organizacija nije na raspolaganje predlagatelju stavila sve potrebne resurse, projektni prijedlog može biti negativno vrednovan. Očekuje se da osnovne i velike resurse za provedbu projekta ustanova stavlja na raspolaganje voditelju projekta i da su nabavljeni resursi na  raspolaganju svim znanstvenicima.
HRZZ očekuje da će organizacija osigurati održivost istraživanja, što uključuje i nastavak financiranja resursa ako je to potrebno.
 
P: Na stranici 26 Uputa za podnositelje projektnih prijedloga piše da nisu dopušteni troškovi „osnovne informatičke opreme (računala, tableti, pisači, vanjska memorija itd.)“. Uključuje li to i prijenosna računala (laptope), tj. jesu li i ona zabranjen trošak?
O: Osnovnu opremu za rad na projektu (osobno računalo) osigurava matična organizacija. Računala bilo koje vrste nisu prihvatljiv trošak prema uvjetima natječaja osim ako se radi o računalima koji su sredstvo provedbe istraživačkih aktivnosti.
 
P: Na stranici 27 piše je dopušten „trošak radnih sastanaka u trajanju od najviše dva dana … za članove istraživačke grupe“. Je li dopušten trošak dolaska inozemnih članova grupa u RH radi održavanja seminara ili predavanja u trajanju do dva dana? Možete li precizirati administriranje takvih troškova? Otvara li se putni nalog za takva putovanja na instituciji u RH (iako putuju inozemni istraživači), na koji način se isplaćuju dnevnice istraživaču, itd.?
O: Dopušten je dolazak inozemnih članova istraživačke grupe na radni sastanak u Republiku Hrvatsku te je prihvatljiv trošak dnevnice, prijevoza i smještaja. Troškovi se obračunavaju sukladno pravilima obračuna putnih naloga koja vrijede na organizaciji na kojoj se provodi projekt. HRZZ ne propisuje poseban način obračuna ni otvaranja putnih naloga.
 
P: Na stranici 28 piše da nije dopušten trošak „odlaska suradnika koji nisu zaposleni u RH na inozemne konferencije“. Je li dopušten trošak dolaska suradnika iz inozemstva na međunarodne konferencije (s međunarodnim uređivačkim odborom i sastavom recenzenata) u Hrvatskoj?
O: Dopušten je trošak dolaska suradnika iz inozemstva na međunarodne konferencije u Hrvatskoj, pri čemu je prihvatljiv trošak dnevnice, kotizacije, prijevoza i smještaja. Troškovi se obračunavaju sukladno pravilima obračuna putnih naloga koja vrijede na organizaciji na kojoj se provodi projekt. HRZZ ne propisuje poseban način obračuna ni otvaranja putnih naloga.
 
P: Ako su suradnici strani znanstvenici zaposleni u inozemstvu, što se može njima financirati sredstvima projekta, osim dolaska na radni sastanak ili radionicu u RH, tj. može li se njima osigurati neka materijalna sredstva za rad (tj. kemikalije za rad i slično)?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 25., ako je nužno i opravdano prirodom projekta, materijalni troškovi mogu uključivati materijal za provođenje istraživanja ako se dio projektnim prijedlogom predviđenih istraživanja provodi u ustanovama inozemnih suradnika.

7. 11. 2017.
 
P: Da li je moguće neki vid diseminacije ostvariti u prvoj godini projekta, odnosno tražiti sredstva za konferenciju i radni sastanak sa suradnicima?
O: Na stranicama 24. – 29. Uputa za podnositelje projektnih prijedloga opisan je način pripreme Financijskoga plana. Troškovi konferencija i radnih sastanaka sa suradnicima prihvatljivi su u svim godinama projekta.
 
P: Da li je moguće u prvoj godini projekta tražiti veći iznos od ¼ ukupnog iznosa (kada se radi o kupnji opreme u vrijednosti od cca 200 000 kuna)?
O: Da, ako je to utemeljeno u radnom planu. Natječajem je propisano (str. 4):
Iznos financiranja treba biti ravnomjerno raspoređen tijekom svih godina provedbe projekta. 
Ukupna potraživana financijska sredstva trebaju odražavati realnu procjenu potreba istraživanja i biti u potpunosti opravdana.
Edit Content
2. 1. 2018.

P: Za potrebe projekta trebam podići u sustav (upload) sedam pisma namjere za strane suradnike i konzultante. Kada sam to pokušala napraviti dozvoljava mi dodati samo 2 pisma namjere, jedno pismo doda uz HR a drugo uz EN. Nakon toga nema više mogućnosti dodavati druga pisma namjere. Molim vas da mi odgovorite kako dodati ostala pisma namjere ili vas molim da popravite upload da je moguće dodati više pisma namjere.
O:
 Sva je pisma namjere potrebno podignuti u jednom .pdf dokumentu na hrvatskom i na engleskom. 

29. 12. 2017.

P: Što se pri registraciji suradnika koji nemaju matični broj znanstvenika upisuje u to polje (označeno kao obavezno)? Suradnici su iz Hrvatske, ali su iz stručne djelatnosti i nemaju matični broj znanstvenika.
O:
 Polje „Matični broj znanstvenika“ nije obvezno, ali ako EPP sustav ne prihvaća da ostane neispunjeno, možete upisati „-“.

22. 12. 2017.
 

P: Što se pri registraciji suradnika koji nemaju matični broj znanstvenika (npr. suradnici iz inozemstva) upisuje u to polje (označeno kao obavezno)?
O:
 Kada korisnik u svom profilu pod karticom OSOBNI PODACI pod DRŽAVLJANSTVO odabere različito od Hrvatsko, sustav u kartici OBRAZOVANJE ne traži za Matični broj znanstvenika obvezan unos, tj. nije obvezno polje.

12. 12. 2017.

P: U dijelu prijave „voditelj projekta“ ne mogu promijeniti tj. upisati podatke u dio „zvanje“ i „academic title“. U dijelu „moj profil“ sam promijenila svoje podatke iz nekadašnjeg „docent“ u sadašnje „izv. prof“, ali u dijelu prijave projekta pod „voditelj“ ostaje Assistant Prof. Kako mogu prepraviti svoje zvanje u sadašnje?
O: 
Potrebno je prvo ažurirati MOJ PROFIL, izbrisati prijavu te je ponovno ispuniti.

8. 12. 2017.
 

P: pokušao sam unositi podatke o voditelju projekta (i uvidio sam da su uneseni podaci zastarjeli), promijenio sam ih, međutim u prijavi nisu promijenjenji. Zašto?
O: 
Kao što je navedeno u obavijesti koja se pojavljuje u EPP sustavu, prije otvaranja projektnog prijedloga bilo je potrebno najprije ažurirati podatke u profilu korisnika pa onda otvoriti projektni prijedlog.
Ako želite promijeniti zvanje voditelja projekta u već otvorenom projektnom prijedlogu, potrebno je najprije ažurirati svoj profil na kartici OBRAZOVANJE s navedenim podatkom. Potom je potrebno na kartici AKTIVNI PRIJEDLOZI izbrisati postojeću projektnu prijavu (X), te ponovo prijaviti projekt.

5. 12. 2017.

P: Registrirao sam novi projektni prijedlog za natjecaj HRZZ  IP-2018-01 , no nije moguce dodati suradnike na projekt. 
O: Prema uputama, korisnik kojeg želite dodati u Istraživačku skupinu mora se prethodno registrirati u EPP sustav ako već nije registriran.
On treba ispuniti sve 4 kartice u dijelu MOJ PROFIL te sva obvezna polja (*), nakon čega se ID korisnika pojavljuje u prvoj kartici OSOBNI PODACI na početku kartice.
ID korisnika dostavlja se Voditelju projekta kako bi ga mogao dodati u Istraživačku grupu kroz EPP sustav.
Kod dodavanja korisnika za ispravno unesen ID prikaže se njegovo ime i prezime ispod ID-a.
Svakako vam sugeriramo da ID korisnika kopirate najprije u Word ili NotePad pa ga onda ponovno obilježite i kopirate u EPP kako se ne bi kopirali i skriveni (nevidljivi) znakovi ili razmaci jer u tom slučaju EPP sustav neće prepoznati ID.

1. 12. 2017.

P: Prilikom pregleda HRZZ-epp za prijavu projekata vidjela sam da je kao čelnik upisan bivši dekan te vas molim da taj podatak ažurirate.

O: U EPP sustavu sami korisnici moraju korigirati navedeni podatak u svom osobnom profilu. Nije moguće unijeti promjenu čelnika organizacije u već otvorenom projektnom prijedlogu, nego je potrebno najprije ažurirati svoj profil na kartici ZAPOSLENJE s navedenim podatkom, a zatim na kartici AKTIVNI PRIJEDLOZI izbrisati postojeću projektnu prijavu (X) i ponovo ispuniti prijavu.

24. 11. 2017.

P: Gdje mogu pronaći ID korisnika? 

O: U Vašem profilu u EPP sustavu potrebno je u svakoj od 4 ponuđene kratice ispuniti sva obavezna polja (označena sa *).
Nakon ispunjavanja svake kartice posebno, molimo Vas da odaberete opciju SPREMI.
ID korisnika pojavit će se u prvoj kartici profila OSOBNI PODACI u prvom polju.
Radi se o nizu slova i brojeva.
 
P: Ja planiram imati suradnike iz inozemstva, koji znam da se moraju prijaviti na epp sustav. Da li je ovo točan link  https://epp.hrzz.hr/default.aspx?action=registrationAko da, što unose pod obavezno polje OIB?
O: Navedena poveznica je točna.  Kada se u EPP sustavu odabere da se radi o stranom državljanu, polje OIB zamjenjuje se poljem u koje je potrebno upisati broj putovnice.
 
P: Kada pokušam unijeti podatke u rubrici članova istraživačke skupine, bilo za svoje ime bilo za članove staroga projekta, dobivam obavijest sljedećega sadržaja:
Odabrani korisnik nije popunio neka od obaveznih polja u MOJ PROFIL! (npr: Ime, Prezime, Ustanovu, Zvanje, Akademski stupanj…
Provjerom ispunjenih obveznih polja u svojemu Profilu ne nalazim nijedno koje nije popunjeno.

O: Na kartici A2 ISTRAŽIVAČKA SKUPINA funkcionalnost dodavanja suradnika ispravno funkcionira.
Napomena:
-Ako ste vi Voditelj na projektu, onda sebe ne možete dodati na projekt.
-Ako želite dodati drugog korisnika na projekt u istraživačku skupinu, isti mora biti registriran u EPP sustavu i  mora vam dostaviti svoj ID korisnika, koji onda upisujete u za to predviđeno polje.
 
P: Prilikom upisa općih informacija o projektu ne otvaraju se sljedeća dva obvezna polja niti mogu na bilo koji način upisati podatke:
Znanstveno polje / Scientific field: *
Znanstveno područje prema ERC klasifikaciji / Scientific area by ERC classification: *

O: Funkcionalnosti padajućeg izbornika za navedene pozicije ispravno funkcioniraju. Molimo Vas da pokušate pristupiti prijavi putem drugog internetskog preglednika ili računala koje ima redovno instalirana ažuriranja.
 
P: Kada se pokušavam registrirati u Vaš sustav javlja mi se poruka kako osoba s istim OIB-om već postoji registrirana. Molim Vas za pomoć.
O: Ako ste već registrirani u EPP sustav, nije moguće registrirati se ponovno. Ako ne znate svoju lozinku, molimo Vas da je zatražite putem poveznice https://epp.hrzz.hr/default.aspx?action=password nakon čega će potrebni podatci biti poslani na Vašu mail adresu. 

10. 11. 2017.

P: Imala bih upit vezano uz registraciju suradnika u EPP sustav za prijavu na natječaj “Istraživački projekti”. Naime, otvorila sam EPP korisnički profil i ispunila tražene podatke, no nisam zaprimila identifikacijski broj. Također, moja ustanova zaposlenja je privatna tvrtka fokusirana i na razvoj istraživačkih projekata, no nisam zaposlena direktno u znanstveno – istraživačkoj instituciji.
S obzirom da je u projektima moguće samo sudjelovanje suradnika registriranih u EPP, možete li mi pojasniti da li mogu ostvariti pravo na identifikacijski broj i gdje se isti može vidjeti?

O: Svi se predviđeni suradnici moraju registrirati u EPP sustav i popuniti sva obvezna polja (označena oznakom *) u sve 4 kartice u „MOJ PROFIL“. Nakon ispunjenja profila ID korisnika pojavljuje se pod MOJ PROFIL/Osobni podaci/ID korisnika.
Edit Content

22. 12. 2017.

P: Dakle, ako sam suradnik na jednom HRZZ istraživačkom projektu, mogu li prijaviti projekt kao voditelj uspostavnog HRZZ projekta?
Ili obrnuto, ako sam voditelj uspostavnog projekta, mogu li biti suradnik na bilo kojem drugom (uspostavnom ili istraživačkom)?
I još nešto, ako imam ispunjenu kvotu (voditeljsku i suradničku), mogu li biti nešto drugo na nekom projektu (konzultant, savjetnik, vanjski suradnik itd.), a da se na bilo koji način vrednuje?
O: 
Upute o prihvatljivim voditeljima i suradnicima nalaze se u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 5.-6. te je već odgovoreno na više sličnih upita i odgovori su dostupni na stranici https://hrzz.hr/default.aspx?id=2443  
Na HRZZ projektima ne postoji status savjetnika ili vanjskoga suradnika, a uloga konzultanta također je objašnjena u odgovorima na ranije postavljena pitanja na stranici https://hrzz.hr/default.aspx?id=2429
 
P: molila bih vas odgovor na sljedeću situaciju: Suradnik sam na UIP–05-2017 s postotkom od 10%. koji je prihvaćen za financiranje. U sadašnjem pozivu za istraživačke projekte dali se mogu prijaviti kao suradnik na 2 projektna prijedloga? Razumijem da se može biti suradnik na dva financirana projekta.
O: 
Na natječaj Istraživački projekti možete se prijaviti kao suradnik na jednom projektom prijedlogu.
 
P: Broji li se suradnja na UKF projektu u svojstvu suradnika u ograničenje „istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše dva  istraživačka  i/ili  uspostavna  istraživačka  projekta  i  to  kao  voditelj  jednoga projekta  i  suradnik  na  drugome  ili  kao  suradnik  na  dvama  projektima“?
Točnije rečeno, je li moguće:
1. biti suradnik na UKF projektu Moja prva suradnja te na ovom roku prijaviti se na jedan istraživački projekt kao suradnik i na jedan kao voditelj?
2. biti suradnik na UKF projektu Moja prva suradnja, suradnik na jednom već postojećem HRZZ projektu i prijaviti se kao suradnik na jednom IP na ovom natječaju?
Napominjem da bi se UKF i IP projekti preklapali u trajanju od najviše mjesec ili dva.
O: 
Sudjelovanje u statusu suradnika na UKF projektima koji završavaju nakon 2. 11. 2017. računa se kao jedna aktivna uloga. Prema tome, ako UKF projekt traje nakon 2. 11. 2017., moguće se prijaviti u statusu suradnika ili voditelja na jednom projektu koji se prijavljuje na natječajni rok IP-01-2018. Odgovor na drugo pitanje ovisi o trajanju i vrsti postojećeg HRZZ projekta, stoga Vas molimo da provjerite odgovore na ranije postavljena pitanja.

19. 12. 2017.

P: Registrirana sam u statusu suradnika na uspostavnom projektu koji je u fazi evaluacije. Sada bih se željela prijaviti kao suradnik na jednom istraživačkom i jednom CSRP-projektu. Mogu li se u sustav prijaviti kao suradnik na 3 projekta, a po evaluaciji odabrati dva, ukoliko svi budu financirani?
O:
 Da.
 
P: Može li netko tko je suradnik na jednom UIP-2014, koji završava 30.6.2018., biti voditelj projekta na natječaju IP-2018.?
O:
 Da. 


15. 12. 2017.

P: Molimo odgovor na pitanje može li netko tko je suradnik na UIP projektu koji završava do 02.11.2018. i suradnik na još jednom IP projektu koji je tek počeo biti prijavitelji / suradnik na IP prijedlogu na ovom natječaju? Naime, iz Uputa za prijavitelje proizlazi da može, no objavili ste protivan odgovor na takvo pitanje. Pretpostavljamo da su Upute relevantnije, no molimo potvrdu.
UPUTE ZA PRIJAVITELJE:
Jedan istraživač može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Za ovaj natječaj gore navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji imaju status voditelja projekta i/ili suradnika na projektima koji završavaju do 02. studenoga 2018. godine. Navedeni uvjet za prijavu na natječaj IP-01-2018 ne odnosi se na voditelje uspostavnih istraživačkih projekata čiji su projektni financirani natječajima UIP-11-2013 i UIP-09-2014 koji za trajanja projekta ne mogu sudjelovati na drugim HRZZ projektima.

O: Mogućnost prijave na natječaj IP-01-2018 za projekte koji završavaju do 2. 11. 2018. godine omogućena je samo za voditelje i suradnike istraživačkih projekata koji se trenutno provode, ali ne i za voditelje i suradnike projekata koji se financiraju u drugim programima (Uspostavni istraživački projekti).

P: Moze li netko tko je suradnik na UIP-09-2014 (dakle, nije voditelj) koji zavrsava prije 2. 11. 2018. on u ovom  natjecajnom roku sudjelovati u dva projekta (konkretno biti suradnik na dva projekta)?
Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.
O: 
Ako ste suradnik na uspostavnom istraživačkom projektu koji završava nakon 10. 1. 2018. i suradnik na još jednom istraživačkom projektu koji je tek počeo, ne možete se prijaviti na istraživačke projekte ni u kojem statusu jer ste već suradnik na dva HRZZ projekta. Ponavljamo da se završetak projekta 2.11. 2018. veže samo uz trajanje tekućih istraživačkih projekata.

12. 12. 2017.

P: imam jedno pitanje u vezi situacije gotovo identične ovoj koja se nalazi u pitanjima i odgovorima na vašem webu:
P: Ljubazno vas molimo odgovorite konkretno (da ili ne) jer iz odgovora nije jasno. Da li osoba koja je trenutacno voditelj (PI) HRZZ projekta koji zavrsava 14.9.2018. moze prijaviti i svicarski i novi HRZZ projekt kao voditelj (PI) HRZZ projekta i suradnik na svicarskom projektu?
O: Da, ali samo ako se radi o voditelju istraživačkog projekta.
Zanima me, ukoliko je osoba voditelj na istraživačkom HRZZ projektu koji završava u lipnju 2018. i prijavljuje Švicarski projekt (kao voditelj s hrvatske strane), može li se prijaviti kao suradnik (a ne kao voditelj, što je situacija u pitanju na webu) na novom HRZZ projektu?

O: Osoba koja je voditelj na istraživačkom projektu koji završava prije 2. studenog 2018. godine i koja će biti prijavljena kao voditelj s hrvatske strane na CSRP-u (Hrvatsko-švicarski program istraživanja) može biti prijavljena kao suradnik na projektnom prijedlogu prijavljenom na natječaj za istraživačke projekte – natječajni rok IP-01-2018.
 
P: Imam upit vezan za natječaj Istraživački projekti IP-01-2018. Naime, ja sam se prijavio na natječaj za Uspostavne istraživačke projekte UIP-05-2017 (kao voditelj) te sam ovaj tjedan dobio obavijest da je projekt prihvaćen za financiranje. Moje pitanje je sljedeće. Mogu li ja kao budući glavni istraživač projekta UIP-05-2017 biti istovremeno suradnik na projektu IP-01-2018? Pregledom obje natječajne dokumentacije nisam uspio pronaći dio prema kojem se to ne bi smjelo.
O: Voditelji uspostavnih istraživačkih projekata financiranih na roku UIP-05-2017 mogu biti prijavljeni u statusu suradnika na jednom projektnom prijedlogu prijavljenom na natječajni rok IP-01-2018.
 
P: Na listi smo za potencijalno financiranje uip-05-2017. Trenutno smo na ip koji završava u kolovozu 2018. Kolegica je željela prijaviti nastavak/novi ip sa istim suradnicima. Mozemo li voditeljica uip i suradnice na uip biti suradnici na ovom natječaju?
O: S obzirom na to da istraživački projekt završava prije 2. studenog 2018., voditelji i suradnici na uspostavnom istraživačkom projektu financiranom na roku UIP-05-2017 mogu biti prijavljeni kao suradnici na jednom projektnom prijedlogu prijavljenom na natječajni rok IP-01-2018.
 
P: Trenutno sam suradnik na:
1. Uspostavni projekt koji završava u srpnju 2018. godine
2. Istraživački projekt koji završava u veljači 2020. godine.
Mogu li prijaviti Istraživački projekt kao voditelj, na natječaju (Šifra natječaja: IP-01-2018).

O: Ne jer ste u statusu suradnika na dva aktivna projekta. 


8. 12. 2017.

P: Zanima me da li istraživač na projektu može biti redovni profesor u trajnom zvanju koji će u godini započinjanja projekta navršiti 65 godina?
O: Ne postoje ograničenja o prihvatljivosti suradnika na projektu s obzirom na njihovo zaposlenje. Umirovljeni suradnici dostavljaju pismo namjere koje potpisuju sami.

5. 12. 2017.
P: Bio sam voditelj UIP-11-2013 koji je zavrsio 30. 09. 2017. Mogu li se prijaviti na natjecaj kao voditelj istrazivackog projekta u ovom natjecajnom roku (IP-1-2018)?
O: Da.

P: Kao suradnika na projektu htio bih predloziti znanstvenika koji trenutno vodi UIP-09-2014. Njegov projekt ce zavrsiti prije nego, u slucaju odobravanja, ovaj novi istrazivacki projekt pocne s radom (odnosno prije 2. 11. 2018 koji se spominje u Uputama). Moze li mi on biti suradnik na projektu?
O: Ne, jer voditelji uspostavnih istraživačkih projekata za vrijeme trajanja projekta ne mogu biti prijavljeni u statusu voditelja ili suradnika ni na jednom drugom projektu.

P: Moze li netko tko je suradnik na UIP-09-2014 (dakle, nije voditelj) koji zavrsava prije 2. 11. 2018. on u ovom  natjecajnom roku sudjelovati u dva projekta (konkretno biti suradnik na dva projekta)?
Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.
O: Mogućnost prijave na natječaj IP-01-2018 za projekte koji završavaju do 2. 11. 2018. godine omogućena je samo za voditelje i suradnike istraživačkih projekata koji se trenutno provode, ali ne i za voditelje i suradnike projekata koji se financiraju u drugim programima (Uspostavni istraživački projekti).
 
1. 12. 2017.

P: Ljubazno vas molimo odgovorite konkretno (da ili ne) jer iz odgovora nije jasno. Da li osoba koja je trenutacno voditelj (PI) HRZZ projekta koji zavrsava 14.9.2018. moze prijaviti i svicarski i novi HRZZ projekt kao voditelj (PI) HRZZ projekta i suradnik na svicarskom projektu?
O: Da, ali samo ako se radi o voditelju istraživačkog projekta.

P: Dolje prikazani mail sam uputila na Vašu email adresu prošli četvrtak, 23.11 u 16:36. U automatskom odgovoru koji sam primila je navedeno da će odgovor biti dostupan do sljedećeg utorka (danas) u 11 sati. Kako do ovog trenutka niste objavili odgovor na moje pitanje, niti ste mi se javili direktno mailom, ljubazno Vas molim za odgovor:
Nedavno sam postavila upit mogu li prijaviti projekt na natječaj IP 2018 ako sam trenutno voditelj UIP projekta financiranog iz natječaja UIP-09-2014, a koji završava 30.06.2018. Dali ste odgovor da „voditelji uspostavnih istraživačkih projekata za vrijeme trajanja projekta ne mogu podnijeti prijavu na natječaj Istraživački projekti“. Međutim, u uputama za podnositelje prijava za IP 2018, takvo ograničenje nigdje nije spomenuto. Štoviše, u uputama piše sljedeće: „Voditelji projekata financiranih kroz natječaje Istraživački projekti ili Uspostavni istraživački projekti koji za završili ili će završiti s provedbom do  02.studenoga 2018. godine trebaju u projektnome prijedlogu pokazati razvitak istraživačkih ciljeva i povezanost istraživanja….Za projekte koji završavaju nakon roka za prijavu na natječaj IP-01-2018, a prije 02. studenoga 2018. godine podnositelji projektnih prijedloga koji će biti upućeni u drugi krug vrednovanja bit će obvezni dostaviti izvješće o napretku na pisani zahtjev HRZZ-a .“
Iz navedenog teksta jasno ispada da se voditelji UIP-a koji završavaju do 2. studenog 2018 mogu prijaviti na novi natječaj. Shodno tome, odgovor u kojem navodite da voditelji UIP-a za vrijeme trajanja projekta ne mogu podnijeti prijavu na natječaj „Istraživački projekti“ nije u skladu s uputama u raspisanom natječaju. Molim Vas za pojašnjenje.

O: Na mrežnoj je stranici više puta naveden odgovor da voditelji uspostavnih istraživačkih projekata koji završavaju nakon 10. siječnja 2017. nisu prihvatljivi podnositelji projektnih prijedloga na natječaju IP-01-2018, kako je navedeno i u Uputama na str. 5. Citirana uputa odnosi se na to da će u projektnim prijedlozima podnositelja čiji su projekti već bili financirani prethodnim natječajima HRZZ-a biti potrebno posebno pokazati razvitak istraživačkih ciljeva i povezanost istraživanja kako bi bilo vidljivo da se ne financira istraživanje koje je već trebalo biti provedeno. Navedeno se odnosi na sve voditelje istraživačkih i uspostavnih istraživačkih projekata koji su prihvatljivi podnositelji projektne prijave.
Ponavljamo da se neće ponovno odgovarati na upite čiji su odgovori već objavljeni na mrežnim stranicama HRZZ-a. 

28. 11. 2017.

P: Jedan od suradnika istraživača koje bih prijavila na projekt je znanstvenik iz inozemstva koji je zaposlen u privatnoj tvrtki, a koji posjeduje specifičnu znanstvenu ekspertizu i softverske alate koji su neophodni za analizu, integraciju i interpretaciju podataka koji će biti dobiveni u okviru projekta kojeg prijavljujem. S obzirom da je znanstvenik zaposlen u komercijalnom/industrijskom sektoru, smije li biti suradnik istraživač na projektu? Smiju li se troškovi njegovih istraživačkih aktivnosti vezanih za rad na projektu HRZZ kojeg ću prijaviti (specifične računalne analize i biološko- matematičko modeliranje) uvrstiti u budžet projekta?
O: Ne postoje ograničenja u pogledu kompetencija ili mjesta zaposlenja suradnika. Suradnicima na projektu ne mogu se isplaćivati honorari.
Dok se materijalni troškovi analiza mogu financirati HRZZ projektom, prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga nisu prihvatljivi troškovi tehničke i/ili stručne pomoći za djelatnosti koje obavlja matična organizacija voditelja projekta ili suradnika jer takve djelatnosti moraju biti obuhvaćene potporom koju organizacija pruža provođenju projekta (trošak računovodstva, održavanja računala i sl.). Troškovi za tehničku pomoć, osim iznimno, ne mogu biti isplaćeni osobi koja je zaposlena na organizaciji. Prilikom  izbora osobe za tehničku pomoć nužno je izbjegavati sukob interesa.

P: Trenutno sam voditelj uspostavnog istraživačkog projekta (natječajni rok 11/2013) koji završava početkom 2018. Da li mogu prijaviti projekt na natječaj za istraživačke projekte 2018 kao voditelj? Da li mogu biti suradnik na takvom projektu?
Da li mogu prijaviti projekt u sklobu CSRP-a, kao glavni istraživač iz Hrvatske? Da li mogu prijaviti oba (IP i CSRP), s obzirom da se status hrv. voditelja projekta računa kao suradnički status?
O: 
O: Prihvatljivi voditelji i suradnici na projektnim prijedlozima koji se prijavljuju na natječaj „Istraživački projekti“ s rokom prijave 10. siječnja 2018. godine opisani su Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 4-7. U Važnim napomenama (str. 5) navedeno je da se voditelji uspostavnih istraživačkih projekata koji traju nakon roka za prijavu na natječaj „Istraživački projekti“ ne mogu prijaviti na taj natječaj.
Ponovna prijava istog istraživača na natječaj HRZZ-a povezana je s uspješnosti i vrednovanjem prethodno provedenog i financiranog projekta. Natječaj „Istraživački projekti“ omogućuje kontinuitet istraživanja već financiranih istraživačkih projekata i istraživačkih grupa, zato se voditeljima istraživačkih projekata koji su načelno u zadnjoj godini financiranja omogućuje prijava na ovaj natječaj.
Kako je jedan od ciljeva natječaja „Uspostavni istraživački projekti“ uspostava istraživačke grupe, po završetku financiranja potrebno je vrednovati završno izvješće kako bi se utvrdila uspješnost provedbe tog projekta s obzirom na ciljeve natječaja.
Napominjemo da se radi o dva različita natječaja pa je mogućnost prijave na natječaj „Istraživački projekti“ u zadnjoj godini provedbe projekta otvorena za dosadašnje korisnike tog natječaja. Voditelji uspješnih uspostavnih projekata svakako su očekivani predlagatelji istraživačkih projekata po završetku njihovih projekata, te po završetku vrednovanja njihove provedbe.
Upite vezano uz prijavu na CSRP i druge natječaje HRZZ-a potrebno je uputiti na adrese e-pošte navedene u tom natječaju.

24. 11. 2017.

P: molim Vas za pojašnjenje „Uputa za podnositelje projektnih prijedloga“. Na stranici 5, pod točkom 2, Važne napomene navedeno je: „Jedan istraživač može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Za ovaj natječaj gore navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji imaju status voditelja projekta i/ili suradnika na projektima koji završavaju do 02. studenoga 2018. godine. Navedeni uvjet za prijavu na natječaj IP-01-2018 ne odnosi se na voditelje uspostavnih istraživačkih projekata čiji su projekti financirani natječajima UIP-11-2013 i UIP-09-2014 koji za trajanja projekta ne mogu sudjelovati na drugim HRZZ projektima.“ Zatim, na stranici 11 navedeno je: „Iako je ovim natječajem zbog osiguranja kontinuiteta financiranja znanstvenih istraživanja omogućena prijava voditeljima i suradnicima na projektima koji završavaju do 02. studenoga 2018. godine, nije moguće istovremeno financiranje dva projekta HRZZ-a.
Pošto se profesorica koja je trenutno suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost (koji traje do 31. ožujka 2019.) na ovaj natječaj želi prijaviti kao voditeljica projekta, zanima nas da li je prijava uopće moguća budući da je navedeno kako nije moguće istovremeno financiranje dva projekta HRZZ-a. Odnosi li se ta napomena na ostale projekte koji traju dulje od 2. studenog 2018. godine te imamo li pravo prijaviti novi projekt?
O: 
Ako je osoba prijavljena na samo jednom aktivnom projektu kao suradnik, može se prijaviti u statusu voditelja na natječaj IP-01-2017.
 
P: Sto se dogadja sa svojstvom suradnika na IP2018 ukoliko se u periodu nakon predaje projektnog prijedloga preselim/zaposlim na drugoj znanstvenoj instituciji unutar HR (registriranoj za istu znanstvenu djelatnost kao i prvotna institucija), znaci neposredno prije pocetka ili tijekom provedbe projekta IP2018?
O:
 U slučaju promjene ustanove zaposlenja suradnika, voditelj projekta dužan je dostaviti HRZZ-u pismo namjere koje potpisuju suradnik i čelnik njegove nove ustanove zaposlenja. Ako je čelnik nove ustanove zaposlenja suglasan sa suradnikovim angažmanom na projektu, on može nesmetano nastaviti svoj rad na projektu.
 
P: Vodim uspostavni istraživački projekt koji završava 30.11.2018. Na ovom krugu natječaja za istraživačke projekte prijavitelj bi me htio staviti kao suradnika. Znam da po pravilima za UIP-2014 ne smijem surađivati na drugom projektu sve dok mi traje taj UIP. No, smije li me prijavitelj staviti kao suradnika u prijavi IP i onda da počnem raditi na projektu koji on vodi kad mi završi UIP (recimo mjesec dana nakon što počne njegov IP)?
O: Za vrijeme trajanja UIP projekta osoba koja je u statusu voditelja ne može biti prijavljena kao suradnik ni na jednom drugom projektu. Po završetku UIP projekta moguće je podnijeti zahtjev za uključenjem na istraživački projekt koji je započeo te se zahtjev upućuje na vrednovanje. Uključenje nije moguće zatražiti u tijeku vrednovanja projektnoga prijedloga.

21. 11. 2017.

P: Suradnik sam na istraživačkom projektu koji završava 2019. godine. Mogu li se prijaviti kao voditelj istraživačkog projekta na objavljeni natječaj IP-01-2018?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 5., jedan istraživač može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Za ovaj natječaj gore navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji imaju status voditelja projekta i/ili suradnika na projektima koji završavaju do 2. studenoga 2018. godine. Navedeni uvjet za prijavu na natječaj IP-01-2018 ne odnosi se na voditelje uspostavnih istraživačkih projekata čiji su projektni financirani natječajima UIP-11-2013 i UIP-09-2014 koji za vrijeme trajanja projekta ne mogu sudjelovati na drugim projektima HRZZ-a.
 
P: Trenutno sam voditeljica aktivnog projekta iz natječaja UIP-2014-9 (taj projekt završava 30.06.2018.). Pregledali smo odgovore na pitanja iz kojih nam opet nije potpuno jasno mogu li se ja, ovaj puta kao suradnik, uključiti u projekt koji će se prijavljivati na raspisani natječaj „Istraživački projekti“ koji je u tijeku.
O: Voditelji uspostavnih istraživačkih projekata čiji su projektni financirani natječajima UIP-11-2013 i UIP-09-2014 za trajanja projekta ne mogu sudjelovati na drugim projektima HRZZ-a.


17. 11. 2017.

P: Radim kao profesor u trajnom zvanju i navršavam 65 godina 2018. god. Budući imam mogućnost produžiti radni odnos još 2+2+1 godine i tu mogućnost planiram zatražiti, odnosno iskoristiti. Moje pitanje je da li se mogu prijaviti kao voditelj Istraživačkog projekta?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 7., voditelj projekta koji financira HRZZ treba biti u radnome odnosu. U slučaju da voditelju projekta prestane radni odnos zbog odlaska u mirovinu, projekt se može nastaviti financirati, a voditelj može nastaviti voditi projekt jedino ako mu organizacija na kojoj je bio zaposlen osigura uvjete za provođenje projekta te sklopi s njim ugovor o radu na puno ili nepuno radno vrijeme do kraja trajanja projekta. Očekivanje je HRZZ-a da organizacija na kojoj se provodi projekt osigura uvjete za uspješan završetak svih ugovorenih projekata. Druga mogućnost koja je na raspolaganju je prijava projektnog prijedloga s predviđenim suvoditeljem, kako je naznačeno u Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga, str 7.
 
P: U raspisanom natječaju planiram se javiti kao suradnik na projektu gdje bi voditelj bio s druge ustanove. U okviru projekta planiramo nabaviti opremu važnu za realizaciju projekta. Kako je voditelj s druge ustanove da li je moguće da se novonabavljena oprema  u okviru projekta vodi kao vlasništvo moje ustanove? Molim vas za proceduru kako postupati u ovom slučaju (prijenos vlasništva, direktna nabava s moje ustanove, posudba ili nešto drugo).
O: Oprema nabavljena iz sredstava projekta koji financira HRZZ postaje vlasništvo organizacije na kojoj je zaposlen voditelj projekta, a koja je i supotpisnik ugovora o dodjeli sredstava, i mora biti smještena na njoj, a na drugim se lokacijama može koristiti samo u svrhu provedbe istraživanja. Vlasništvo nabavljene opreme ne može se prenijeti na drugu organizaciju.
 
P: Može li osoba koja je voditelj Istraživačkog projekta (projekt završava u rujnu 2018.), voditeljica projekta za izobrazbu novi doktora znanosti iz 2015. i koja ima namjeru prijaviti se na natječaj Hrvatsko Švicarske suradnje kojeg ste raspisali u listopadu, prijaviti i na natječaj Istraživačkih projekata?
O: Status glavnog istraživača iz Hrvatske u sklopu Hrvatsko-švicarskog programa istraživanja (CSRP) HRZZ će razmatrati kao status suradnika na projektu, stoga osoba koja se prijavljuje kao glavni istraživač ili suradnik na CSRP projektu može biti u statusu voditelja ili suradnika na još jednom prijavljenom projektnom prijedlogu ili projektu koji financira HRZZ ili Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“.

P: Trenutno sam voditelj UIP projekta financiranog iz natječaja UIP-09-2014, koji završava 30.06.2018. Mogu li prijaviti novi projekt (kao voditelj) na natječaj IP 2018, s tim da bi novi projekt započeo NAKON završetka UIP 2014 projekta?
Nekoliko puta ste dali odgovor prikazan dolje, koji mi na žalost nije jasan. Stoga Vas molim za pojašnjenje vezano uz moj konkretan upit.
O: Voditelji uspostavnih istraživačkih projekata za vrijeme trajanja projekta ne mogu podnijeti prijavu na natječaj „Istraživački projekti“.
 
P: Obzirom da potencijalni voditelj projekta ide u mirovinu za 3,5 godina može li suvoditelj biti iz druge ustanove? 
U slučaju da suvoditelj ne može biti iz iste institucije bi li odluka Znanstvenoga vijeća matične ustanove da će se od Ministarstva znanosti i obrazovanja tražiti produženje  radnog odnosa do kraja trajanja projekta mogla biti obvezujuća i omogućila prijavu?
O: Ugovor o dodjeli sredstava za projekte koje će HRZZ podržati ovim natječajem potpisuju HRZZ, organizacija zaposlenja voditelja projekta i voditelj projekta, stoga suvoditelj može biti jedino iz organizacije u kojoj je zaposlen voditelj projekta. 

P: Potencijalni suradnik bit će prijavljen kao suradnik na još jednom istraživačkom projektu HrZZ u natječaju koji je otvoren. Također, kolega je prijavljen kao potencijalni suradnik na projektu STRUNA u natječaju koji je u tijeku. Ako projekt STRUNA-e bude uspješan, hoće li to biti prepreka da kolega bude suradnik i na mojem projektu HrZZ? Drugim riječima, ulaze li projekti STRUNA-e u kvotu od maksimalno dva istraživačka projekta na kojima jedan znanstvenik može biti suradnik?
O: Sudjelovanje u statusu suradnika na projektima koji se financiraju u okviru programa „STRUNA“ ne ulazi u ograničenje sudjelovanja na najviše dva projekta.

14. 11. 2017.

P: Vodim UIP 2014, koji završava 30.11.2018. Smijem li biti suradnik na prijavi projekta koja će ići na ovaj natječaj, budući da će novi projekti početi otprilike kada ovaj koji ja vodim završi? Znam da je spominjan datum 2.11. kao onaj kad se brišu sva prijašnja zaduženja, no 30.11. nije daleko od toga i moguće je da novi projekt krene npr. i tada umjesto 1.11.
U objavljenom pozivu za projekte piše da voditelj uspostavnog smije biti suradnik na istraživačkom, dok je na prijašnjim uvjetima pisalo da ne smije, pa me zanima jel ispravno tumačiti prema novom pozivu da smijem biti suradnik na prijavi istraživačkog?

O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 5., jedan istraživač može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Za trenutno otvoreni natječaj za Istraživačke projekte (IP-01-2018) navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji imaju status voditelja projekta i/ili suradnika na projektima koji završavaju do 02. studenoga 2018. godine. Navedeni uvjet za prijavu na natječaj IP-01-2018 ne odnosi se na voditelje uspostavnih istraživačkih projekata čiji su projektni financirani natječajima UIP-11-2013 i UIP-09-2014 te oni za vrijeme trajanja Uspostavnog istraživačkog projekta ne mogu sudjelovati na drugim HRZZ projektima.
 
P: Vezano na odredbu iz Uputa za podnositelje projektnih prijedloga „Navedeni uvjet za prijavu na natječaj IP-01-2018 ne odnosi se na voditelje uspostavnih istraživačkih projekata čiji su projektni financirani natječajima
UIP-11-2013 i UIP-09-2014 koji za trajanja projekta ne mogu sudjelovati na drugim HRZZ projektima“
uvidom u Upute za prijavitelje natječja UIP-11-2013 i UIP-09-2014 te Ugovora o dodjeli sredstava Zaklade po natječaja „Uspostavni istraživački projekti“, nismo pronašli takvo ograničenje, pa Vas ljubazno molimo da nas uputite na dokumente iz kojih isto ograničenje proizlazi.

O: Uvjeti za prijavu te moguća ograničenja i ostale pojedinosti vezane uz natječaj donose se za svaki novi natječajni rok te je isključivo u uvjetima natječaja za program „Istraživački projekti“, natječajni rok 01-2018 propisano tko su prihvatljivi voditelji i suradnici na tom natječajnom roku. 

P: Prije par dana postavila sam pitanje vezano uz prijavu projekta i dobila sam odgovor koji je objavljeni na HRZZ stranici 10. 11. 2017.
 Molila bih Vas za dodatno pojasnjenje, jer mi postojeci odgovor nije jasan. Naime, iz ovog mi odgovora mi nije jasno da li mogu prijaviti istrazivacki projekt i biti voditeljica tog projekta, buduci da sam voditeljica “Projekta razvoja karijere mladih istrazivaca – izobrazba novih doktora znanosti” koji je sada u tijeku. Da li se Projekt razvoja karijere mladih istrazivaca smatra istrazivackim ili uspostavnim projektom ili ne? Ako se on ne smatra uspostavnim ili istrazivackim projektom, onda bih bila voditeljica dva projekta, sto je suprotno pravilu koje ste naveli u odgovoru. Ako se Projekt razvoja karijere mladih istrazivaca ne smatra uspostavnim ili istrazivackim projektom, onda mogu prijaviti novi istrazivacki projekt kao voditeljica.
 Molim Vas za pojasnjenje kako bih bila sigurna imam li pravo prijaviti se na natjecaj.
O:
 “Projekt razvoja karijere mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” nije uspostavni ni istraživački projekt, stoga ne ograničava mogućnost prijave na natječaj „Istraživački projekti“.

10. 11. 2017.

P: Trenutno imam projekt “Projekt razvoja karijere mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”. Da li je to prepreka da prijavim i budem voditelj “Istraživačkog projekta”? Na stranicama HRZZ piše da “Jedan istraživač može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše 2 istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta“. Da li to uključuje i projekte izobrazbe novih doktorata znanosti?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 5. jedan istraživač može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima.
Ako je istraživač mentor doktorandu zaposlenom putem natječaja “Projekt razvoja karijere mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, to nije ograničenje za prijavu na natječaj „Istraživački projekti“.
 
P: Da li prof. emeritus, odnosno zaslužni znanstvenik može biti voditelj projekta odnosno da li može prijaviti projekt?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 4., u trenutku prijave i za vrijeme trajanja projekta podnositelj projektnoga prijedloga mora biti u stalnome radnom odnosu u znanstvenoj organizaciji u kojoj planira provesti istraživanje. Prema tome, profesor emeritus ne može biti podnositelj projektnoga prijedloga.

7. 11. 2017.

P: Željela bih napisati projektnu prijavu kao voditelj za ovaj natječaj (Istraživački projekti) koji je upravo objavljen, međutim trenutno sam voditelj Uspostavne potpore koja službeno završava nakon zadnjeg dana natječaja. Molila bih Vas za odgovor dali ja mogu u svojstvu voditelja prijaviti Istraživački projekt na ovom natječaju?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga jedan istraživač može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Za ovaj natječaj gore navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji imaju status voditelja projekta i/ili suradnika na projektima koji završavaju do 02. studenoga 2018. godine. Navedeni uvjet za prijavu na natječaj IP-01-2018 ne odnosi se na voditelje uspostavnih istraživačkih projekata čiji su projektni financirani natječajima UIP-11-2013 i UIP-09-2014 koji za trajanja projekta ne mogu sudjelovati na drugim HRZZ projektima.

Edit Content
5. 1. 2018.

P: U ocijeni moje  prijave projekta na prijašnjem natječaju board je naveo problem da sam doktoranda premalo opteretio obavezama prema projektu, s obzirom da se na njega troši 16000 kn godišnje. Da li možete otprilike odrediti koliko se očekuje da opteretim doktoranda obavezama, a da to zadovolji propise ili očekivanja Zaklade?
O:
 Očekuje se da doktorand bude aktivno uključen u provedbu projektnih aktivnosti te da njegovo istraživanje, na temelju kojega će izraditi doktorsku disertaciju, bude povezano s temom projekta i da se obavlja u okviru rada na projektu. Navedeno treba biti jasno vidljivo iz uključenja doktoranda u relevantne aktivnosti u radnome planu. Također, HRZZ očekuje da se doktorandi dodatno usavršavaju te da sudjeluju kao izlagači na konferencijama i autori znanstvenih radova.

29. 12. 2017.

P: Da li je moguće zaposliti kao poslijedoktoranda jednog od navedenih suradnika na projektu, ukoliko prema javnom natječaju bude najbolji kandidat?
O:
 Da.

22. 12. 2017.

P: Planiram zapošljavanje poslijedoktoranda na projekt na rok od 4 godine, uz sufinanciranje ustanove. Kolegica trenutno ne radi na fakultetu, ali će se u slučaju odobrenja projekta zaposliti. Moje pitanje glasi: Treba li i ona suglasnost koju potpisuje čelnik ustanove u kojoj trenutno radi ili je dovoljna njezina suglasnost o zapošljavanju na našem fakultetu?

O: Za zapošljavanje poslijedoktoranda na projekt organizacija mora provesti javni natječaj te se zapošljava najbolji kandidat, o čemu voditelj projekta u roku od osam dana obavještava HRZZ dostavljajući svu potrebnu dokumentaciju. Slijedom navedenog, u projektnoj prijavi nije moguće navesti tko će biti zaposlen na radnome mjestu poslijedoktoranda. Pismo namjere dostavlja se i ako osoba nije zaposlena na organizaciji na kojoj će se provoditi projekt.
 
P: Je li moguće zaposliti postdoka na 18 mjeseci, npr. cijela 2. godina istraživačkog projekta i prva polovica 3. godine?
O: 
Da, zapošljavanje poslijedoktoranda ne mora započeti ni završiti početkom, odnosno završetkom projektne godine.
 
P: U projektu planiramo kao istraživača uključiti doktoranda koji je angažiran na projektu koji završava  do 02. studenoga 2018 iz razloga što je novi projekt usko povezan s njezinim doktoratom. Imamo suglasnost voditelja projekta na kojem je prijavljena kao doktorand, ali nam nije jasno da li je njeno uključivanje kao istraživača u ovu prijavu u koliziji sa  mogućnošću apliciranja za novog doktoranta D za koga smo predvidjeli aktivnosti u IP-2018 projektu, a kojega planiramo zatražiti putem budućeg natječaja „Projekt razvoja karijera mladih znanstvenika – izobrazba novih doktora znanosti“.
O: 
Moguće je na projekt u statusu suradnika prijaviti doktoranda koji je zaposlen na drugom HRZZ projektu ako postoji suglasnost voditelja toga projekta te neovisno o tome po prihvaćanju projekta za financiranje podnijeti prijavu na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih znanstvenika – izobrazba novih doktora znanosti“.
  
P: U Uputama piše da za osobu koja se prijavljuje u statusu suradnika-istraživača nije određeno koje kompetencije, kvalifikacije, zvanje, radni status ima, među-ostalom to znači da suradnik može biti nezaposlena osoba? Kako se u tom slučaju opisuje postotak radnog vremena koja će ta osoba posvetiti provedbi projekta?
Također, je li moguće da se takav suradnik (trenutno nezaposlen) zaposli na projektu kao poslijedoktorand? Tj. smije li se imenom i prezimenom napisati tko je potencijalni kandidat za poslijedoktoranda?
O:
 Suradnik može biti nezaposlena osoba te se navodi postotak vremena u kojem će sudjelovati na projektu, jednako kao i za ostale suradnike (radi se o vremenu koje je potrebno za provedbu projektnih aktivnosti te vremenu koje je moguće izdvojiti s obzirom na druge obveze, u ovom slučaju i buduće zaposlenje). Budući da je za zapošljavanje poslijedoktoranda organizacija na kojoj se provodi projekt obvezna provesti javni natječaj za zapošljavanje te se očekuje zapošljavanje najboljeg kandidata, o čemu obavještava HRZZ, u projektnoj dokumentaciji nije moguće navođenje imena i prezimena poslijedoktoranda.

19. 12. 2017.

P: Može li suradnik na projektu UIP-2014, koji završava 30.6.2018., biti suradnik za prijavi IP 2018., a u statusu je poslijedoktoranda već zaposlenog na ustanovi koja prijavljuje?
O: 
Ako je suradnik zaposlen na HRZZ projektu u statusu poslijedoktoranda na 100% radnog vremena, ne može biti prijavljen kao suradnik na drugom projektu HRZZ-a.
 
P: Moj upit vezan je za doktoranda na „Istraživačkom projektu“. Doktorand je na mojoj matičnoj instituciji prije mjesec dana upisao doktorski studij, zaposlen je u drugoj firmi, tema doktorata bi bila dio ovog projekta, doktorski studij plaća sam, a za pokrivanje dijela troškova njegove školarine (10 000 kn/godini kroz tri godine) traži se potpora HRZZ-a. Moje pitanje glasi, mogu li ga u ovom slučaju prijaviti kao doktoranda ili suradnika-istraživača?
O: 
Ako se sredstva za školarinu (ili dio školarine) pokrivaju iz projekta HRZZ-a, suradnik se navodi u statusu doktoranda.
 
P: Obzirom da je moguće na jednom projektnom prijedlogu zapošljavanje poslijedoktoranda i plaćanje školarine za doktoranda, da li je moguće da poslijedoktorand bude zaposlen na ustanovi partnera, a ne ustanovi prijavitelja projekta? Doktorand bi doktorski studij upisao na ustanovi prijavitelja projekta.
O: 
Poslijedoktorand mora biti zaposlen na matičnoj organizaciji voditelja projekta.
 


12. 12. 2017.

P: Molimo Vas obrazloženje: a) ako se na istraživački projekt zapošljava poslijedoktorand na 100% s kime on potpisuje ugovor (HRZZ ili sa sastavnicom)?  b) mora li sastavnica u oba slučaja imati koeficijente sveučilišta (koeficijenti vezani uz plaću)?
O: 
Poslijedoktorand potpisuje ugovor sa sastavnicom. Koeficijenti kojima sveučilište raspolaže nisu vezani uz zapošljavanje na projektima HRZZ-a jer se sredstva za plaću osiguravaju iz projekta te se iznos plaće određuje temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima.


8. 12. 2017.


P: Je li prihvatljivo zaposliti doktoranda putem ovog natječaja?
O: Ne. Doktorand se može naknadno zaposliti na projektu putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Popis dozvoljenih troškova nalazi se u dokumentu Upute za podnositelje projektnih prijedloga. 
 
P: U svezi projekta za kojeg je natječaj objavljen 02. studenog 2017., zanima me slijedeće: ukoliko odlučimo zaposliti poslijedoktoranda, da li postoji fiksan iznos koliko iznosi bruto plaća poslijedoktoranda mjesečno, odnosno, godišnje?
O: Koeficijent za izračun plaće poslijedoktoranda utvrđen je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
 
P: kolegica za koju želimo upis na poslijediplomski doktorski studij je stalno zaposlena  u našem Institutu (ugovor na neodređeno vrijeme). Ima plaću naše ustanove i imala bi je i dalje, a preko projekta bi joj htjeli osigurati plaćanje školarine (60.000,00 kn) tijekom tri godine studiranja. Dakle, moje pitanje je da li je to moguće preko projekta uz korištenje opcije plaćanja školarine.
O: Moguće je platiti školarinu iz sredstava projekta za već zaposlenog doktoranda ako je njegov znanstveni rad vezan uz temu projekta te će sudjelovati u provedbi projektnih aktivnosti. Pritom je potrebno provjeriti snosi li organzacija trošak doktorskog studija za svoje zaposlenike jer u tom slučaju nije moguće platiti trošak školarine iz sredstava projekta.

5. 12. 2017.

P: Planiram prijaviti istraživački projekt i pretpostavljam da će HRZZ i ubuduće raspisivati natječaj za izobrazbu novih doktora znanosti, te namjeravam aplicirati na takav natječaj. Molila bih Vas za malo pojašnjenje: da li je moguće navesti troškove doktorskog studija u finacijskom planu i predvidjeti njegove aktivnosti u random planu ako nam trenutno nije poznat identitet doktoranda?, te kako ga navoditi kod predviđene aktivnosti i opisati u cjelini C suradnici?
O: Za zapošljavanje doktoranda putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih znanstvenika – izobrazba novih doktora znanosti“ potrebno je provesti javni natječaj za izbor kandidata pa stoga nije moguće navoditi ime doktoranda u projektnoj dokumentaciji do okončanja istog. Troškovi doktorskog studija i aktivnosti mogu se predvidjeti za doktoranda kojega se planira zaposliti, te se on označava slovom ‘D’. U Cjelini C navode se kompetencije koje doktorand treba imati za rad na projektu.

P: moje pitanje vezano je uz zaposljavanje i planiranje rada doktoranada na projektu. 
Iz prijasnjih natjecaja vidiljivo je da je jako tesko planirati pocetak rada doktoranda na projektu buduci da se doktorandi zaposljavaju preko projekta „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, a datum njegovog raspisivanja i zavrsetka natjecaja nije vec sad poznat. Ukoliko se u IP-2018 doktorand planira za sve 4 godine projekta kako je moguce to u konacnici i zaista realizirati? Hoce li se pocetak projekta moci odgoditi do trenutka odobrenja doktoranda? Hoce li prihvacanje IP-2018 projekta u kojem je planiran doktorand unaprijed znaciti da ce se odobriti i buduci „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”?
O: Natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” neovisan je o natječaju za program „Istraživački projekti“. Doktorand odobren putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” zapošljava se nakon što organizacija na kojoj je zaposlen mentor raspiše javni natječaj sukladno pozitivnim pravnim propisima te sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme s organizacijom na kojoj je zaposlen mentor. Trajanje njegova zaposlenja regulira se ugovorom o radu i ne ovisi o trajanju istraživačkog projekta. Prijave mentora na navedeni natječaj podnose se i vrednuju zasebno te ne ovise o rezultatima natječaja za program „Istraživački projekti“, pa stoga prihvaćanje IP-2018 projekta za financiranje ne znači automatsko odobravanje doktoranda putem „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.

1. 12. 2017.

P: Može li projektni prijedlog predvidjeti aktivnosti (materijalni i putni troškovi) više od jednog novog doktoranda, čiji identitet još nije poznat? Pri tome bi se jedan doktorand naknadno tražio na natječaju PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI, a drugi bi se zaposlio preko razvojnih koeficijenata ustanove.
Mogu li se projektnim prijedlogom predvidjeti aktivnosti i troškovi novog, još nepoznatog doktoranda, koji bi bio zaposlen na suradničkoj ustanovi preko razvojnih koeficijenata i čiji bi mentor bio suradnik na projektu, također zaposlen na toj istoj suradničkoj ustanovi?

O: Status doktoranda na projektu dodjeljuje se samo suradnicima kojima se iz projekta plaća školarina ili koji se zapošljavaju putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Ostali doktorandi također mogu biti uključeni na projekt, neovisno o njihovu broju, ali u statusu suradnika, te se za njih mogu predvidjeti troškovi i aktivnosti.

28. 11. 2017.

P: Ukoliko je jedan od suradnika (doktorand) već angažiran na projektu koji završava  do 02. studenoga 2018. godine, te će biti prijavljen na novom (drugom) projektu istog voditelja na ovom natječaju, može li taj suradnik biti uključen i na moj projekt koji ću također prijaviti na ovom natječaju (znači, tehnički bi se taj suradnik vodio na 3 projekta)?

O: Ako je doktorand zaposlen na projektu putem natječaja „Razvoj karijera mladih znanstvenika – izobrazba novih doktora znanosti“, za njegovo uključenje u statusu suradnika na drugi projekt potrebna je suglasnost voditelja projekta na kojem je zaposlen. Ako je suradnik u statusu doktoranda jer mu se iz sredstava projekta pokriva iznos školarine, a projekt završava do 2. studenog 2018., može biti prijavljen u statusu suradnika na dva projekta koji se prijavljuju na natječajnom roku IP-01-2018.
 
24. 11. 2017.

P: Kod prijave na natječaj “Istraživački projekti”, mogu li se i trebaju li se studenti doktorskog studija, koji sami financiraju spomenuti studij, a čije će teme disertacija biti dio prijavljenog istraživačkog projekta, prijaviti kao suradnici-istraživači?

O: Ako će spomenuti doktorski studenti sudjelovati u izvršenju projektnih aktivnosti, potrebno ih je navesti kao suradnike u statusu suradnika-istraživača.
 
P: uvjetima natječaja moguće je zapošljavanje poslijedoktoranda za provedbu projektnih aktivnosti i to za 100% radnog vremena. 
Da li je prihvatljiv takav trošak plaće poslijedoktoranda prema kojemu, za angažman od 100% radnog vremena na projektu, HRZZ kroz financiranje projekta snosi trošak 50% (brutto II) plaće poslijedoktoranda, dok trošak preostalih 50% (bruto II) plaće poslijedoktoranda snosi matična ustanova voditelja projekta?

O: Moguće je zapošljavanje poslijedoktoranda za provedbu projektnih aktivnosti i to na puno radno vrijeme. Ako HRZZ snosi trošak 50% (bruto II) plaće za angažman od 100%, matična organizacija mora osigurati preostalih 50% (bruto II) plaće. U tom slučaju u Ugovoru o dodjeli sredstava Zaklade mora biti navedeno da se 50% iznosa financira iz sredstava Projekta, a 50% iz sredstava matične organizacije, ali da će zaposlenik 100% radnog vremena posvetiti obavljanju projektnih aktivnosti bez dodatnih zaduženja.

21. 11. 2017.

P: Sukladno pravilima natječaja sredstvima projekta moguće je financirati plaću poslijedoktoranda (bruto II plaću). Da li je prihvatljiv trošak 50% bruto II plaće doktoranda koji bi bio financiran od strane Zaklade ili isključivo trošak ukupnog iznosa bruto II plaće poslijedoktoranda?

O: HRZZ natječajem predviđa se samo zapošljavanje poslijedoktoranda za provedbu projektnih aktivnosti i to za 100% radnog vremena.
 
P: Ako se u prijavi projekta odmah traži doktorand, mora li se bruto plaća doktoranda predvidjeti u financijskom planu, ili bi HRZZ pokrivala troškove plaće mimo financijskog plana projekta? tako je npr. bilo na natječaju “PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI” raspisanog 1. rujna 2015. g.
O: Plaća doktoranda nije prihvatljiv trošak prema uvjetima natječaja „Istraživački projekti“, stoga se ne može navoditi u financijskome planu. Zapošljavanje doktoranda moguće je financirati putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”.
 
P: Možete li precizirati koje aktivnosti su dopuštene/nisu dopuštene kod planiranja radnog plana poslijedoktoranda na istraživačkim projektima (Natječaj objavljen 2.11.). Primjerice, može li se planirati rad u visokoškolskoj nastavi, i ako da, u kojem opsegu?
O: Dopuštene su aktivnosti koje su nužne za provedbu projekta i ostvarenje projektnih ciljeva. Kako se poslijedoktorand zapošljava na radno mjesto za provedbu projektnih aktivnosti, a projekt ne obuhvaća nastavni rad, predviđene aktivnosti za poslijedoktoranda ne mogu uključivati rad u nastavi.
 
P: U uputama se navodi da se Status suradnika-poslijedoktoranda daje se suradniku za čije se zapošljavanje i troškove plaće traži potpora HRZZ-a, ali i da na projektu ne može istovremeno biti zaposleno više od jednoga poslijedoktoranda. Također se navodi da se Status suradnika-doktoranda daje suradniku koji je student doktorskoga studija ili će to tek postati i za pokrivanje troškova njegove školarine traži se potpora HRZZ-a, a čija je tema doktorskoga rada vezana uz temu istraživanja projekta. Zanima me da li, ako zaposlimo poslijedoktoranda, možemo također platiti troškove školarine doktorskog studija i za osobu koja je već kod nas zaposlena te planira upisati doktorski studij i pisati doktorat iz teme projekta?
O: Ako se na projektu planira zapošljavanje poslijedoktoranda, moguće je predvidjeti i plaćanje školarine za doktoranda ako školarinu već ne pokriva ustanova zaposlenja.
 
P: Slijedi pitanje koje sam već uputio (i na njega dobio odgovor):
U istraživačkom timu planiram imati osobu koja je već zaposlena na HRZZ projektu kao doktorand preko natječaja “PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI” raspisanog 1. rujna 2015. g. Prema planu ta osoba bi trebala doktorirati nakon isteka tekućeg projekta, tj. u vremenu trajanja projekta kojeg sada planiram prijaviti. Može li navedena osoba za taj budući projekt biti prijavljena kao član tima- doktorand? Za nju ne bi trebala biti plaćena nikakva školarina doktorskog studija niti plaća, sve navedeno je osigurano po drugoj osnovi.”
Dodatno me zanima jos jedna stvar: U kojem svojstvu bi takva osoba trebala biti zavedena u prijavi novog projekta? istraživač?
Također, ako član tima ima zakazanu obranu teme doktorata vrlo brzo (u svakom slučaju prije početka eventualnog projekta), može li se ona prijaviti na projekt kao poslijedoktorand? ili također kao istraživač? Dakle, radi se o osobi koja formalno u trenutku prijave nema titulu dr.sc.

O: Status suradnika-doktoranda daje se suradniku koji je student doktorskoga studija ili će to tek postati i za pokrivanje troškova njegove školarine traži se potpora HRZZ-a, stoga bi u navedenom slučaju istraživaču koji je zaposlen kao doktorand na drugom projektu trebalo dodijeliti ulogu istraživača.
Status suradnika-poslijedoktoranda daje se suradniku za čije se zapošljavanje i troškove plaće traži potpora HRZZ-a. Kako je za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat, prilikom projektne prijave nijedan istraživač ne može imati status poslijedoktoranda. Ta se osoba u projektnoj prijavi označava oznakom „P“. 

17. 11. 2017.

P: Budući da planiram prijaviti istraživački projekt na natječaj raspisan 2. studenoga 2017., zanima me može li suradnik na projektu biti osoba na doktorskom studiju koja je zaposlena u srednjoj školi te, kao i svi doktorandi, ima dodijeljen znanstvenički broj s predznakom minus.
O: Ne postoji ograničenje u pogledu toga tko može biti suradnik na projektu s obzirom na mjesto zaposlenja ili kompetencije.  

14. 11. 2017.

P: U istraživačkom timu planiram imati osobu koja je već zaposlena na HRZZ projektu kao doktorand preko natječaja “PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI” raspisanog 1. rujna 2015. g. Prema planu ta osoba bi trebala doktorirati nakon isteka tekućeg projekta, tj. u vremenu trajanja projekta kojeg sada planiram prijaviti. Može li navedena osoba za taj budući projekt biti prijavljena kao član tima- doktorand? Za nju ne bi trebala biti plaćena nikakva školarina doktorskog studija niti plaća, sve navedeno je osigurano po drugoj osnovi.
O: S obzirom na to da je navedeni doktorand u statusu doktoranda na drugom projektu te je obvezan posvetiti 100% svoga radnog vremena znanstvenom usavršavanju vezanom uz izradu doktorskog rada, doktorand se može prijaviti u statusu suradnika (ne doktoranda) na drugi projekt isključivo uz dostavljanje pisane suglasnosti mentora. Panel za vrednovanje će razmotriti je li njegov angažman na dva projekta opravdan i moguć s obzirom na obveze na projektu na kojem provodi istraživanje vezano uz izradu doktorske disertacije.

P: Pretpostavljam da će HRZZ i ubuduće raspisivati natječaj za izobrazbu novih doktora znanosti. Ako unutar projekta koji planiram želim i aplicirati na takav natječaj s ciljem dobivanja novog doktoranda, trebam li to predvidjeti u radnom i financijskom planu već u prijavi projekta? Ili je moguće po raspisivanju natječaja za doktorande napraviti izmjene radnog i financijskog plana?
O: Sudjelovanje doktoranda na projektu moguće je, ali ne i nužno, navesti u radnom i financijskom planu prilikom prijave projekta. Ako sudjelovanje doktoranda nije navedeno prilikom prijave projektnog prijedloga, moguće je naknadno zatražiti izmjene radnoga i financijskoga plana i uključiti doktoranda.
 
P: Može li se iz projekta financirati plaća doktoranda umjesto plaća poslijedoktoranda?
O: Sukladno pravilima natječaja „Istraživački projekti“ sredstvima projekta moguće je financirati isključivo plaću poslijedoktoranda (bruto II plaću). Kako bi se na projekt uključio doktorand, moguće je podnijeti prijavu na natječaj „Projekt razvoja karijere mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”.

10. 11. 2017.

P: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga piše da se može predvidjeti bruto plaća za jednoga poslijedoktoranda. Zanima me podrazumijeva li to mogućnost da se poslijedoktorandu isplaćuje plaća nakon što mu istekne ugovor na matičnoj ustanovi ili je za četverogodišnju suradnju na projektu moguće angažirati samo poslijedoktoranda koji je netom stekao taj status.
O: Natječajem je predviđeno zapošljavanje poslijedoktoranda na novo radno mjesto na projektu za koje je organizacija dužna raspisati javni natječaj sukladno važećim zakonskim propisima. Suradnika-poslijedoktoranda moguće je zaposliti najkraće u trajanju od 3 mjeseca. Na projektu ne može istovremeno biti zaposleno više od jednoga poslijedoktoranda.

 
P: Da li školarina doktoranda može uključivati osobu koja je zaposlena u industriji u RH, a  koja će raditi kao suradnik na projektu i za koju se predviđa obrana doktorata iz rezultata projekta, ali se ne očekuje njegovo zapošljavanje u sustavu znanosti?
O: Trošak školarine može se pokriti za bilo kojeg doktoranda koji je u statusu suradnika-doktoranda na projektu.

Edit Content

2. 1. 2018.

P: Uzimajući u obzir različite ciljeve otvorenog natječaja Istraživački projekti (IP-01-2018) i prijašnjeg natječaja Uspostavni istraživački projekti (UIP-05-2017), molim pojašnjenje vezano uz moguće prijave projektnih prijedloga koji nisu financirani na natječaju UIP-05-2017 na natječaj Istraživački projekti (IP-01-2018)?
Naime, cilj otvorenog natječaja IP-01-2018 je podržavanje istaknutih znanstvenika i jakih istraživačkih grupa s međunarodno priznatim dostignućima, dok je cilj natječaja UIP-05-2017 bio podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera mladih znanstvenika.
O:
 Program „Istraživački projekti“ i program „Uspostavni istraživački projekti“ dva su različita programa HRZZ-a te se, osim po ciljevima, razlikuju i po kriterijima prihvatljivosti voditelja projekta, iznosima financiranja, trajanju, prihvatljivim članovima istraživačke grupe i drugo.
Kako bi projektni prijedlog mogao biti konkurentan na određenom natječaju, važno je da u potpunosti udovoljava svim kriterijima toga natječaja, stoga je novu projektnu prijavu potrebno pripremiti vodeći se isključivo kriterijima natječaja na koji se prijavljuje, bez obzira na prethodne prijave na druge natječaje.

29. 12. 2017.

P: Mora li akronim sadržavati samo prva slova riječi punog naslova i smije li akronim sadržavati slovo Q ?
O:
 Akronim ne mora sadržavati samo prva slova riječi punog naziva i smije sadržavati slovo Q.

15. 12. 2017.
 
P: Može li se koristiti isti akronim od prethodnih projektnih prijava koje nisu financirane?
O: 
Može.
 
P: Prijedlog istrazivanja sam poslala na Povjerenstvo za etiku koje je od mene trazilo dodatna pojasnjenja i detalje oko samog dizajna istrazivanja. Stoga, iako bih po svemu trebala dobiti pismenu potvrdu o etickoj opravdanosti prijavljenog projekta, istu necu dobiti u pismenom obliku do 10. sijecnja. Da li je moguce istu priloziti naknadno, ukoliko sve obrasce i kompletnu prijavu predam pravovremeno?
O:
 Potvrdu etičkog povjerenstva moguće je priložiti i naknadno, tijekom vrednovanja projektnoga prijedloga ili po završetku, ali svakako ju je potrebno priložiti prije sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava.
 

28. 11. 2017.

P: U obrascu Kriteriji za vrednovanje A zanima me da li sve podkategorije moraju biti ocijenjene s DA da bi se projektni prijedlog uputio na daljnje vrednovanje? Takoder pod rubrikom Voditelj projekta, točka 3 spominje se citiram:
“Voditelj projekta ima evidentirano i značajno mentorsko iskustvo što je razvidno iz:
1. objavljenih zajedničkih radova s diplomantima i/ili doktorandima 2. uspješnih mentorstava doktorskih studenata 3. izvrsnih postignuća poslijedoktoranada koji su bili članovi njegove istraživačke grupe. “
Budući da nije preciziran broj uvjeta koji mora biti zadovoljen (kao sto je to npr. definirano za prethodnu tocku – min 5 od 8) što će biti u slučaju da voditelj projekta ima samo objavljene radove sa studentima koji su završili diplomski studij? Takodjer, molim pojasnjenje citirane tocke 3 – da li se odnosi samo na osobe kojima je voditelj projekta bio mentor na doktoratu ili i na kolege koji su zavrsili doktorski studij i objavili zajednicke radove sa voditeljem, ali im je mentor doktorata bio netko od kolega sa istog zavoda/katedre?
Takoder, vezano uz Voditelj projekta tocka 2 citiram:
“organizator skupa, ili član koordinacijskoga/upravnoga ili organizacijskoga odbora “ Da li se za ovaj kriterij priznaje ako je voditelj bio clan znanstvenog odbora medjunarodnog skupa?

 
O: Obrazac za vrednovanje A sadrži popis kriterija kojima se panel za vrednovanje vodi prilikom donošenja preporuke o upućivanju projektnog prijedloga u daljnje vrednovanje. Ti kriteriji održavaju različite elemente procjene dosadašnjeg istraživačkog rada voditelja projekta u svim znanstvenim područjima. Većina kriterija (i podkriterija u pojedinim pitanjima) moraju biti zadovoljeni, posebice ako su vrlo relevantni za provedbu konkretnog istraživanja. Točka 3, podtočka 1, odnosi se na radove objavljene sa studentima i doktorandima kojima je voditelj projekta bio mentor, a podtočka 3 odnosi se na suradnju s poslijedoktorandima neovisno o tome gdje su završili doktorski studij i tko im je bio mentor.
Članstvo u znanstvenom odboru međunarodnog skupa uključeno je na temelju navedenoga kriterija u pitanju 2. 

21. 11. 2017.

P: Zanima me kakva je politika HZZ-a u vezi otvorenog pristupa, tj. može li se pristupiti projektnim prijavama s prethodnih natječaja koji su prihvaćeni za financiranje kako bi se imalo uvid u primjere dobre prakse? Mišljenja smo kako bi projekti financiran javnim novcima trebali biti dostupni široj javnosti, a autorska se prava mogu regulirati u postojećim zakonskim okvirima.

O: Sukladno Ugovoru o dodjeli sredstava Zaklade, sažetak projekta i sažetak postignutih rezultata istraživanja javni su podatci te Zaklada zadržava pravo njihova objavljivanja, dok projektna prijava podliježe odredbama o zaštiti intelektualnog vlasništva te kao takva ne može biti objavljena, na što se, potpisivanjem Ugovora o dodjeli sredstava, obvezuju sve ugovorne strane.
 
14. 11. 2017.

P: Na linku za Upute za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj “Istraživački projekti” IP-01-2018 (.pdf) nalazi se samo (ponovljeni) tekst natjecaja. Mozete li molim vas uploadati Upute?
O: Upute se nalaze na odgovarajućem mjestu na mrežnoj stranici.
 
P: Postoje li Upute za podnositelje….  na engleskom?
O: Upute za podnositelje projektnih prijedloga dostupne su samo na hrvatskome jeziku.
P: Trebaju li bas svi obrasci prijave biti uploadani i na hrvatskom i na engleskom? koliko vidim, predložak obrazaca (životopisi, radni plan, potpora organizacije i sl.) postoji samo na hrvatskom jeziku. Ako je nužno uploadati sve na oba jezika, možete li objaviti i predloške na oba jezika?
O: Svu je dokumentaciju potrebno podignuti (uploadati) i na hrvatskome i na engleskome jeziku. Obrasci na engleskome jeziku dostupni su na mrežnoj stranici.

10. 11. 2017.

P: Zašto u  Administrativnom obrascu  u rubrici zvanje nema znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju?

O: U EPP sustav dodana je opcija „znanstveni savjetnik u trajnom zvanju“.