Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

Svrha natječaja je stabilno financiranje razvoja karijera doktoranada. Mentorima se omogućuje da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te tako usmjeriti njihovu karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj Projekta je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu.

Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće doktoranda, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.

Datum raspisivanja natječaja: 19. studeni 2019. godine
Rok za prijavu mentora: 21. siječnja 2020. godine zaključno do 13 sati
Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji. Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih područja znanosti.
Okvirni broj doktoranada: 200
Pojedinačan iznos financiranja: ukupan trošak plaće doktoranda
Trajanje financiranja: najviše 4 godine
Okvirni početak: sredina 2020. godine

TEKST NATJEČAJA (.pdf)
CALL FOR PROPOSALS (.pdf)

Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava (https://epp.hrzz.hr/).

UPUTE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (.pdf)

Prijavna dokumentacija:
Obrazac A – Prijava mentora (.doc)
Obrazac B – Detaljan plan razvoja karijere doktoranda (.doc)
Obrazac C – Potpora Organizacije (.doc)

PROTOKOL ZA ADMINISTRATIVNI PREGLED PRIJAVA (.pdf)
KRITERIJI ZA VREDNOVANJE MENTORA (.pdf)
NACRT UGOVORA (.pdf)

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu doktorandi@hrzz.hr.
Zaprimljeni upiti kao i odgovori biti će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade.

Edit Content
17.1.2020.

P: Dana xx.xx.2018. godine temeljem Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja o financiranju potpisan Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Uklonjen naziv projekta“ (nositelj xx) unutar Poziva „yy – prvi poziv“
U projektu smo nužni zaposliti mladog istraživača kojem je ukupna plaća osigurana iz sredstava projekta.
Molimo Vas za odgovor da li je moguće se prijaviti na natječaj “Projekt razvoja mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” u cilju pokrivanja troškova školarine doktorskog studija te troškove dodatne izobrazbe i disemenacije rezultata – odnosno troškove koji nisu pokriveni Ugovorom dodjeli bespovratnih sredstava navedenog projekta.
O: Iz „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ financira se isključivo ukupni trošak plaće doktoranda, što uključuje: bruto II plaću, troškove prijevoza na posao i s posla te sredstva za ostale rashode za zaposlene. Sukladno uvjetima natječaja mentor ili organizacija na kojoj se doktorand zapošljava dužni su pokriti troškove doktorskog studija, usavršavanja, istraživanja i ostale troškove.

P: 1. Koliko precizno mora biti definirana tema doktorskog rada i/ili pravac znanstvenog istraživanja? Tema doktorata (i istraživanje) vezani su uz znanstveni projekt mentora (u području društvenih znanosti). Međutim, deliverable znanstvenog projekta rezultirat će inputima koji su nužni za znanstveno istraživanje, a u ovoj fazi još su neodređene. Na temelju dobivenih inputa iz znanstvenog projekta bit će moguće razviti nekoliko pravaca istraživanja (za temu doktoranda), a konkretan pravac i tema odredit će se, u okviru raspoloživih mogućnosti, tek nakon dodatnih istraživanja i zaključaka. Stoga, je li prihvatljivo napisati da će doktorand biti posvećen nekim “općenitijim” aktivnostima (poput prikupljanja izvora podataka, utvrđivanja metodologije, testiranja i sl.)
Predstavlja li navedeno otegotnu okolnost prilikom bodovanja ili je prihvatljivo napisati očekivani tijek istraživanja bez konkretiziranja teme prilikom projektne prijave HrZZ projekta?
2. Je li dopušteno “minimalno” odstupanje od projektnih aktivnosti, a koje objektivno ne utječe na provedbu projekta (npr. ako je polaganje kolegija predviđeno između 13. i 15. mjeseca provedbe projekta, a spletom okolnosti realizira se u 16. ili 17. mjesecu provedbe projekta (ili možda u 11. ili 12.)?
3. U Uputama za prijavitelje navedeno je da kako doktorand mora biti 100 % radnog vremena posvećen istraživanju. Znači li to da baš nikako ne može sudjelovati u nastavi? Ili postoji određena odredba gdje bi manji dio radnog vremena (možda do 10 % opterećenosti) mogao sudjelovati u nastavi? Ako navedeno nije prihvatljivo, je li prihvatljivo da doktorand s Organizacijom u kojoj je u radnom odnosu (na istraživačkom radu) sklopi ugovor o djelu i obavlja manji broj sati nastave u svojstvu vanjskog suradnika?
4. Je li prihvatljivo da doktorand piše disertaciju na engleskom jeziku (navedeno je u skladu s pravilima Organizacije)?
O: 1.Prijavitelj u svojoj prijavi navodi sve što smatra da je potrebno, a vrednovatelji prilikom vrednovanja procjenjuju je li prijava kvalitetna i hoće li se prihvatiti za financiranje. Prijava teme svakako treba biti naznačena ali ne treba biti navedena u obliku koji je konačan ukoliko bi to moglo kasnije predstavljati problem za mentora i/ili doktoranda.
2. Prilikom provedbe Plana razvoja karijere moguća su manja odstupanja od projektnih aktivnosti.  Sva veća odstupanja potrebno je javiti Zakladi što je i navedeno u Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama koji je dostupan na našim mrežnim stranicama uz ostalu natječajnu dokumentaciju.
3. Doktorand može sudjelovati u nastavi no onoliko sati koliko neće negativno utjecati na provedbu Plana razvoja karijere doktoranda. Dakle, ne postoji propisano ograničenje.
4. Doktorand može pisati doktorski rad na engleskom jeziku ako je to u skladu s pravilima doktorskog studija i organizacije.

14.1.2020.

P: Da li se istraživaču koji je voditelj istraživačkog projekta (IP-2019-04) prijava na Natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, računa kao drugi projekt koji financira HRZZ i zbog toga se ne može se prijaviti na Natječaj Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti (IPS-2020-01) jer mu je to treća prijava?
O: Prijava na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” se ne računa kao prijava na drugi projekt kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost.

10.1.2020.

P: Želim se prijaviti na natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”.

Doktorand će najvažniji dio svojeg istraživanja i edukacije provoditi u sklopu međunarodnog znanstvenog Horizon 2020 projekta kojem sam glavni koordinator. Međutim, podatke za istraživanja će prikupljati i sudjelovanjem na Interreg IPA CBC projektu, koji se ne smatra znanstvenim projektom.
Bez obzira na to, s obzirom da je sudjelovanje i korištenje podataka s IPA projekta vrlo važno za temu istraživanja, planiram u tražene tablice dokumenta A navesti podatke i za IPA projekt. Je li to u redu ili predlažete nešto drugo?.
O: To je u redu jer u obrascu A možete navesti sve što smatrate važnim za temu doktorskog istraživanja.

7.1.2020.

P: Suradnica sam na HRZZ projektu te se planiram javiti kao mentor na natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”. U obrascu A odjeljak b traži se popis postignuća u posljednjih 5 godina (publikacije i predavanja). To se odnosi na 2015. do 2019. godina, no kako sam ja u tom periodu bila više od godine dana na porodiljnom dopustu (2017. – 2018.) da li smijem uključiti i 2014. godinu, budući da sam zbog porodiljnog bila znanstveno potpuno neaktivna i gubim jako puno bodova.
O: Sukladno uvjetima natječaja, ukoliko je bilo prekida u karijeri (rodiljni dopusti, dugotrajna oboljenja ili liječenja i sl.), potrebno ih je jasno obrazložiti, kako bi vrednovatelji imali uvid u tijek karijere. Dakle, možete uključiti u popis postignuća i 2014. godinu uz jasno obrazloženje.

P: Zanima me mogu li se prijaviti na trenutni natječaj ako imam već jednog HRZZ doktoranda. Taj je doktorand bio povezan s prošlim HRZZ projektom i nastavlja rad na novom HRZZ projektu koji je počeo od 1. siječnja 2020. Planirali smo i drugog doktoranda za novi projekt, kojemu bih isto bila mentor.
O: Možete se javiti na ovaj natječaj. Kandidat koji je ranije dobio financiranje može se javiti na svaki sljedeći natječaj odnosno broj doktoranada dobivenih na prijašnjim natječajima ne ograničava javljanje na novi natječaj.

P: Moje pitanje je vezano za naziv doktorskog studija koji će doktorand upisati i ustanova na kojoj se provodi. Mogu li se ovdje navesti dva studija kao mogući izbor? Naime, istraživački projekt koji mi je odobren od strane HRZZa je “uklonjen naziv projekta“. Ovaj tip projekta je interdisciplinaran i u njega bi se mogao dobro uklopiti, kao potencijalni doktorand, magistar fizike, doktor medicine ili cak neka treća struka vezana za prirodne znanosti. Ukoliko se na natječaj prijavi fizičar izbor doktorskog studija bi bio Biofizika na PMFu u Splitu. Ukoliko bi se prijavio medicinar logičan izbor doktorskog studija bi bio TRIBE ili Biologija novotvorina na Medicinskom fakultetu u Splitu.
O: Možete navesti dva doktorska studija uz obrazloženje.

P: U on-line aplikaciji za DOK-2020-01 obavezan je link na projekt. Moj projekt počinje 01.03.2020 i još nemam web stranicu. Molim da mi objasnite što trebam unijeti u traženo polje?
O: Možete napisati da je mrežna stranica trenutno u izradi.

27. 12. 2019.

P: Molim Vas za pojašnjenje koje se aktivnosti u obrascu B svrstavaju u kategoriju ostalo. Jesu li to npr. suradnja na organizaciji javne tribine koja je planirana u okviru projekta na kojem se zapošljava doktorand, organizacija projektne konferencije ili ažuriranje mrežnih stranica projekta?
O: Sve navedeno možete staviti u kategoriju „ostalo“. Molimo Vas vodite brigu da ne budete previše detaljni ukoliko niste sigurni da će se aktivnost realizirati; u protivnom prilikom vrednovanja rezultata rada doktoranda morat ćete pojašnjavati zašto aktivnost nije odrađena.

23. 12. 2019.

P: voditelj sam istraživačkog projekta „XXY“ HRZZ IP-2019-04-XX. Projekt je startao 01. prosinca 2019. godine. U okviru projekta predviđeno je zapošljavanje doktoranda. Pripremio sam prijavu za natječaj  Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK-2020-01), ali pri ispunjavanju e-prijave u sustavu HRZZ-a traži se „Link na projekt“. Kako je projekt tek startao web stranica projekta još nije izrađena, ali je izrađen profil na RESEARCHGATE. U e-prijavi u sustavu HRZZ-a upisan je link na taj profil. Da li je to zadovoljavajuće s obzirom na traženo?.
O: Zadovoljavajuće je.

P: Kao voditelj odobrenog HrZZ projekta namjeravam se prijaviti na trenutno otvoreni natječaj DOK-01-2020 za doktoranda. Da li se moj suradnik na istom HrZZ projektu smije prijaviti na natječaj za doktoranda koji bi bio vezan za drugi znanstveni projekt na kojem je također suradnik?
O: Obje su prijave moguće, ukoliko je prijava Vašeg suradnika vezana uz neki drugi istraživački projekt.

P: Planiram se javiti na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ i imao bi jedno pitanje vezano uz (ko)mentorstvo. Na svojoj instituciji ne mogu biti samostalni mentor zbog trenutnog izbora u znanstveno polje, već samo uz dodatnog komentora koji ima izbor u odgovarajuće znanstveno polje. Jesam li prihvatljiv kandidat za mentora na ovom natječaju ukoliko je prilikom obrane teme doktorata potrebno definirati dodatnog komentora koji potencijalno neće biti aktivan na znanstvenim projektima koji su preduvjet za javljanje na ovaj natječaj?
O: Komentorstvo je dozvoljeno što detaljnije možete pojasniti u prijavi.

P: Voditelj sam projekta „XYX” (IP-2018-01-xx). Jedan od članova istraživačke skupine je i dr.sc. XY s „XXX” u Bergenu, Norveška. S obzirom da je dr.sc. XY vrsni poznavatelj Monte Carlo simulacija koje provodi u okviru projekta moje pitanje glasi: Dali se dr.sc. XY može prijaviti kao mentor ili barem komentor na trenutno otvoreni natječaj ”Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”? Dr. XY je radio kao naš Newfelpro postdoc, ima OIB i trajnu adresu u Zagrebu.
O: Dr XY može biti komentor jer sukladno uvjetima natječaja mentor mora biti zaposlen na neodređeno vrijeme u prihvatljivoj Organizaciji.

P: Htjeli bi se prijaviti na natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, na kojem bi htjeli zaposliti doktoranda koji bi bio vezan uz poziv istraživačkog projekta koji je odobren i u fazi financijskih pregovora.
Naše pitanje je pošto u tom projektu nismo naveli školarinu (tj. trenutno je ona 0 kn) za Phd studenta, da li Zaklada u sklopu ovog poziva projekta Razvoja karijera mladih istraživač plaća i školarinu tj. doktorski studiji i usavršavanja i diseminacije?
Ako plaća kako se ona navodi u obrascima koji se trebaju ispuniti? Ako se dobije na natječaju doktoranda, kako se on uvodi za ostale stavke u financijske planove projekta?
O: Sukladno uvjetima natječaja mentor ili organizacija na kojoj se doktorand zapošljava dužni su pokriti troškove doktorskog studija. Doktorand se nakon zapošljavanja upisuje u EPP sustav te time postaje suradnik na projektu čime je prihvatljiv za sve financijske stavke projekta. Ukoliko bude potrebe, financijski plan se može dodatno prilagođavati i mijenjati.

20. 12. 2019.

P: Trenutno sam na rezervnoj (“B”) listi za prethodni natječaj IP. S obzirom da je rok za konačnu odluku o financiranju do kraja siječnja, u vrlo sam nezahvalnoj situaciji. Naime, ukoliko će IP projekt biti prihvaćen za financiranje, u njemu je predviđena prijava upravo na natječaj za doktoranda, te su u projekt uključene i opisane aktivnosti doktoranda, rok za prijavu na natječaj DOK-2020 do 10. siječnja, zapravo direktno onemogućava prijavu. Možda bi bilo dobro da se rok za DOK-2020-01 produži za razumno vrijeme, odnosno toliko da se prihvaćeni projekti sa “B” lista, odnosno njihovi potencijalni mentori, mogu prijaviti na ovaj natječaj.  Molim Vas komentar.
O: Potencijalni voditelji projekata koji se nalaze na rezervnoj listi mogu se prijaviti na natječaj za doktorande. U slučaju da projektni prijedlog ipak ne bude prihvaćen za financiranje, prijava će biti administrativno odbijena. Međutim, konačna odluka o financiranju istraživačkih i uspostavno istraživačkih projekata bit će donesena do kraja godine.

P: Natječaj u naslovu sadrži izraz “mladi istraživači”, što nedvosmisleno upućuje na životnu dob osobe čiju se karijeru želi razvijati u ulozi doktoranda. Premda se u Uputama za prijavitelje-mentore u dijelu o uvjetima za doktorande i njihov odabir ne spominje niti implicira dob, molim da navedete treba li se s jedne strane te može li se s druge strane dob kandidata uzeti u obzir kod izbora doktoranda. Primjerice, javi li se na natječaj dvoje kandidata koji zadovoljavaju propisane uvjete, a razlika u njihovoj dobi je 10 ili 15 godina, treba li i može li Organizacija pri donošenju prijedloga za izbor doktoranda razmatrati i taj moment.
O: Organizacija raspisuje i provodi javni natječaj za doktorande te u dogovoru s mentorom bira najboljeg kandidata. Organizacija prilikom raspisivanja javnog natječaja može postaviti dodatne kriterije ako smatra da je to neophodno. Uz životopis, diplomu i potvrdu/izjavu o upisu na doktorski studij, mentor Zakladi dostavlja i izvješće natječajnog povjerenstva koje treba sadržavati opis zašto je odabran kandidat za kojeg se traži suglasnost za zapošljavanje.

17. 12. 2019.

P: Moj upit se odnosi na zapošljavanje putem Natječaja “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Trenutno sam u statusu asistenta na Fakultetu (na zamjeni u periodu od godinu dana radi porodiljnog dopusta) te sam po dolasku na radno mjesto, sukladno politici Fakulteta, upisao poslijediplomski studij. Po hodogramu studija, upisao sam I. godinu te u I. semestru upisao module, dok je za II. semestar predviđen istraživački rad, koji u praksi nije niti počeo. S obzirom na pravila studija na Fakultetu (iz razloga jer tema disertacije nije prijavljena), ponovno ću biti upisan u I. godinu studija za vrijeme potencijalne prijave na Natječaj projekta. U tekstu Natječaja je navedeno: „ako kandidat za doktoranda već uspješno studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, tj. za vrijeme preostalo do završetka 4. godine studija“.
P1: Prijavom na Natječaj za radno mjesto doktoranda, ukoliko sam primljen kao najbolji kandidat, je li moguće odobriti financiranje u potpunosti (4 godine) s obzirom da istraživački rad nije niti počeo na trenutnom studiju? Također, moram naglasiti da bih u tom slučaju promijenio i mentora i područje istraživanja (ali na istom studiju).
P2: Ukoliko financiranje u potpunosti nije moguće, možete li specificirati za koliko se konkretno mjeseci financiranje smanjuje u ovom slučaju
P3: Na Fakultetu su me obavijestili da je moguća opcija ispisa sa studija. Ukoliko ispišem studij te ga sukladno Uputama natječaja upišem ponovno „najkasnije u tekućoj akademskoj godini 2020/2021“, je li tada moguće financiranje u potpunosti?
O: Nakon provedenog javnog natječaja za zapošljavanje doktoranda, mentor uz izvještaj natječajnog povjerenstva, životopis i diplomu doktoranda, dostavlja i potvrdu o upisu na doktorski studij (ako je doktorand upisan) ili izjavu da će doktorand upisati doktorski studij u akademskoj godini 202/2021. Na temelju informacija iz potvrde odnosno izjave računa se na koliko mjeseci se odobrava financiranje. U ovom trenutku, bez potvrde fakulteta, ne možemo precizirati na koliko bi Vam bilo odobreno financiranje.

P: Imam dva pitanja vezana uz popunjavanje obrasca B (Detaljan plan razvoja karijere doktoranda):
 1. Je li uputno izmjenično prikazati aktivnosti na doktorskom studiju i u istraživačkom radu onim kronološkim redom kojim će zaista teći ili je bolje skupno popuniti po mjesecima financiranja prvo rubriku “Doktorski studij” pa tek onda rubriku “Istraživački rad”?
 2. Kako se prikazuju istraživačke aktivnosti koje ulaze u zahtjeve studija, npr. sudjelovanja na skupovima ili objava rada? Uvodi li se kombinirana rubrika “Doktorski studij/Istraživački rad” ili se ista aktivnost bilježi dvaput
O: Svaki mentor prijavu piše na način kako procijeni da je najbolje. Ono na što je potrebno obratiti pažnju je da su u prijavi navedene sve potrebne informacije, a aktivnosti u obrascu B prikazane na jasan i mjerljiv način. Vrednovateljima je lakše pratiti plan ukoliko je kronološki posložen po godinama financiranja doktoranda te nije potrebno istu aktivnost navoditi više puta. Molimo Vas da imate na umu da vrednovatelji nemaju druge podatke od onih koje navodite u prijavi.

P: Projekt uz koji će biti vezan istraživački razvoj doktoranda je nedavno prihvaćen, no još je u ugovaranju te se definitivno očekuje njegov službeni početak u prvom kvartalu 2020. g. Možemo li se u tom slučaju prijaviti uz priloženo pismo organizacije koja financira projekt, koje potvrđuje da je projekt prihvaćen?
O: Prilikom prijave mentora na natječaj, istraživački projekt mora trajati minimalno još 18 mjeseci. Ukoliko imate potvrdu ili ugovor da će istraživački projekt uskoro započeti, svakako istu priložite uz prijavu na natječaj.

P: Moj istraživački projekt je na čekanju da se vidi da li će se naći sredstava za njegovo financiranje. Znati ću da li će biti financiran do kraja siječnja. Tada će već biti zatvoren natječaj za DOK-01-2020. Kad sam poslala upit na HRZZ dobila sam odgovor da se mogu prijaviti na natječaj ali da će moja prijava biti odbačena u slučaju da projekt ne bude financiran. Ono što mene zanima je u slučaju da moj istraživački projekt ne bude financiran da li postoji i dalje mogućnost da se odobri DOK projekt ako navedem da će troškovi doktorata biti financirani iz gospodarskih usluga koje naš laboratorij pruža? Mi nemamo ugovore sa firmama nego se naša usluga plaća po obavljanju i sredstva su nam dovoljna za financirati doktoranda.
O: U slučaju da Vaš istraživački projekt ne bude financiran Vaša prijava će biti odbijena jer nećete ispuniti jedan uvjet natječaja da ste voditelji ili suradnik na znanstveno istraživačkom projektu koji u trenutku prijave traje još minimalno 18 mjeseci.

P: Voditeljica sam projekta na rezervnoj listi, za koji se odluka očekuje do konca siječnja 2020. S obzirom da sam na upit dobila odgovor da mogu podnijeti prijavu za natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, a u slučaju ne dobivanja istraživačkog projekta moja prijava će biti administrativno odbačena. U obrascu A1-Prijava mentora stoje upiti: “Iznos na koji je projekt ugovore” i “Datum početka i završetka projekta” na koje ne mogu odgovoriti točno s obzirom da još nemam potvrdu o prihvaćanju projekta. Stoga vas lijepo molim da me savjetujete što da upišem u te dvije rubrike.
O: U tom slučaju pod „Iznos na koji je projekt ugovoren” stavite iznos koji ste naveli u financijskom planu uz prijavu na istraživački projekt, a za „Datum početka i završetka projekta” okvirno kada bi Vaš projekt mogao početi.

P: Suradnik sam na HRZZ uspostavnom projektu i namjeravam se prijaviti na trenutno otvoreni natječaj za doktoranda. Zanima me ima li “potvrda o sudjelovanju i statusu mentora na projektu, trajanju projekta i sredstvima, koju potpisuju voditelj projekta i čelnik Organizacije u kojoj se projekt provodi” kakav službeni obrazac ili je slobodnog karaktera?
O: Ne postoji službeni obrazac za potvrdu o sudjelovanju i statusu mentora na projektu. Potvrdu sastavljate u slobodnoj formi.

P: Imam pitanje vezano uz Životopis mentora u prijavnom Obrascu A na natječaju za doktorande objavljenom u studenom 2019. g. Nisam uspio nigdje pronaći pa pitam, da li postoji ograničenje u broju znakova ili stranica na Odjeljku a: Životopis mentora, u tom dijelu prijave.
O: Ne postoji ograničenje u broju znakova u Odjeljku a: Životopis mentora. Obrazac A je ograničen na 7 stranica kako je navedeno u samom obrascu.

P: Nastavno na natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, zanima nas generira li sustav pdf (kako je to inače u prijavama IP/UP projekata) ili je dovoljno kao pdf podignuti skeniran i potpisan word-ov obrazac?
O: Svi dokumenti koji se učitavaju u EPP sustav moraju biti u pdf-u, a EPP sustav sam ne generira zaseban pdf obrazac.

13. 12. 2019.

P: imam nekoliko pitanja:
1. Mi smo dobili sada istraživački, u fazi je potpisivanja ugovora i naveli smo u radnom planu da će doktorand početi raditi na drugoj godini projekta jer nismo bili sigurni kada će projekt početi. Kako smo danas čuli, doktorand bi mogao početi u rujnu 2020. što bi nam ipak ulazilo u 1 godinu projekta. Da li je to moguće? Znam da su radni planovi podložni promjenama pa li ćemo onda morati mijenjati radni plan Projekta u smisli da se ipak na kraj prve godine doda doktorand?
2. S obzorom da doktorand ne kreće paralelno odmah s projektom, a za njega se radni plan piše na 4 godine, da li onda 4. godina može biti bez istraživačkih aktivnosti jer će projekt već završiti? da li je uredu da su tu aktivnosti, pisanje  i obrana doktorata, pisanje rada?
3. Da li je u redu da doktorand doktorira u svojoj 4. godini, znači kada je projekt već završio?
4. Da li mi moramo prikazivati trošak plaće doktoranda (sve drugo je predviđeno projektom (istraživanje, edukacije, konferencije, školarina)?
5. Mi smo na projektu predvidjeli trošak školarine, ali nije nam odobren trošak upisa. a li to moramo prikazati da plaćamo s nekog drugog projekta i dal i za to može navesti Potpora sveučilišta?
O: 1. U trenutku zapošljavanja doktoranda voditelj će dobiti obavijest da se javi na generičku adresu područja s revidiranim radnim i financijskim planom Istraživačkog projekta, koji sadrže uključenje doktoranda u projektne aktivnosti i eventualne troškove. Radni i financijski plan se mogu mijenjati u odnosu na ugovorene verzije ovisno o trenutku zapošljavanja.
2. Završnu godinu možete planirati sukladno Vašim planovima, bez istraživačkih aktivnosti ili s nekim drugim istraživačkim aktivnostima vezanim uz moguće neki novi projekt.
3. Doktorand treba doktorirati zaključno s 4. godinom financiranja neovisno o istraživačkom projektu mentora.
4. Nije potrebno navoditi trošak plaće, ali je potrebno navesti okvirne troškove istraživanja, edukacija, usavršavanja, školarine i sl. te njihov izvor financiranja. Molimo Vas da vodite računa o tome da članovi odbora za vrednovanje ne gledaju dokumentaciju vezanu uz istraživački projekt mentora već isključivo natječajnu dokumentaciju „Projekta izobrazbe mladih istraživača“. Sve informacije koje smatrate važnima moraju biti navedene i dostupne odboru za vrednovanje.
5. Svakako navedite sve troškove vezane uz doktoranda, ukoliko će neki biti pokriveni od strane Sveučilišta, možete ih navesti kao njihovu potporu.

P: Da li je moguće doktoranda vezati za 2 projekta koja su komplementarna, oba traju više od 18 mjeseci u trenutku prijave, na jednom je kandidat za mentora voditelj, a na drugom suradnik?
O: Moguće je vezati doktoranda uz dva projekta. U tom je slučaju potrebno povezati temu istraživanja doktoranda s oba projekta.

P: Imam upit vezano za Natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”, u vezi projekata uz koji će biti vezan istraživački razvoj doktoranda, na kojima su znanstvenici suradnici. Naime, da li u to pripadaju i projekti EU iz programa Knowledge and Innovation Community (“KIC”) EIT – European Institute of Innovation & Technology (Europski institut za inovacije i tehnologiju), RIS (Regional Innovation Scheme), u području RawMaterials? EIT program je tijelo Europske Unije, pod programom Obzor 2020.
O: Na to pitanje ne možemo precizno odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno. Zaklada administrativno provjerava trajanje projekta, a znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje. Projekt mora imati znanstveno istraživačku komponentu u okviru koje će doktorand raditi istraživanje za svoj doktorski rad.

P: Imam dva pitanja u vezi prihvatljivih projekata za natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“: 
  1. Jesu li projekti znanstvenih centara izvrsnosti prihvatljivi projekti uz koje se veže rad doktoranda? Projekt traje još 3 godine. (U natječaju iz 2018 to je bio slučaj.)
  2. Ukoliko mentoriranje doktoranda završava u rujnu 2020. (po ranijim projektu Zaklade), je li isti mentor kvalificiran prijaviti projekt izobrazbe novih doktora znanosti na DOK-2020-01?

O: 1. Projekti znanstvenih centara izvrsnosti prihvatljivi su kao projekti uz koje se veže znanstveno-istraživački rad doktoranada.
2. Možete se javiti na ovaj natječaj. Kandidat koji je ranije dobio financiranje može se javiti na svaki sljedeći natječaj odnosno broj doktoranada dobivenih na prijašnjim natječajima ne ograničava javljanje na novi natječaj.

P: Imam pitanje vezano uz Otvoreni natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti.
Je li moguće aplicirati na navedeni natječaj temeljem projekta koji će biti financiran od Europskog fonda za regionalni razvoj po pozivu „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama (referentni broj: KK.05.1.1.02)“ , koji je ocijenjen da ispunjava sve kriterije prihvatljivosti za sufinanciranje sredstvima iz EFRR-a, ali je u fazi očekivanja Odluke o financiranju? I ako da, je li dovoljno priložiti e-mail korespondenciju iz koje je navedeno razvidno ili treba dostaviti službenu izjavu nadležne institucije?

O: Na to pitanje ne možemo precizno odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno. Zaklada administrativno provjerava trajanje projekta, a znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje. Projekt mora imati znanstveno istraživačku komponentu u okviru koje će doktorand raditi istraživanje za svoj doktorski rad. Ukoliko se odlučite prijaviti svakako priložite službenu izjavu nadležne institucije. Do trenutka odobravanja doktoranda projekt treba biti odobren, u protivnom će Vaša prijava biti odbačena.

P: Htjela bih Vas zamoliti za informaciju može li mentor biti voditelj IRI projekta (nositelj Ministarstvo znanosti i obrazovanja), uz koji bi bio vezan znanstveni razvoj doktoranda?
O: Na to pitanje ne možemo precizno odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno. Zaklada administrativno provjerava trajanje projekta, a znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje. Projekt mora imati znanstveno istraživačku komponentu u okviru koje će doktorand raditi istraživanje za svoj doktorski rad.

10.12. 2019.

P: U uputama za prijavu projekta stoji kako je uz Potvrdu o suglasnosti voditelja projekta potreban i pečat organizacije, međutim u državi u kojoj se nalazi sveučilište koje je nositelj projekta u okviru kojeg se radi ova projektna prijava, ne koristi se više pečat u službenoj uporabi. Je li u tom slučaju moguće izostaviti ovaj uvjet?
O: Za države u kojima pečat nije u službenoj upotrebi taj uvjet ne vrijedi.

P: Pri prijavi projekta na stranicama EPP sustava potrebno je u polju „PROJEKT“ unijeti link na projekt na kojem će raditi budući doktorand. HrZZ projekt (IP- 2019-04-xxxx, ja sam voditelj) s kojim ja idem u natječaj za doktoranda počinje 5.2.2020. i još nema svoju web stranicu. Web stranica projekta neće biti završena do njegova početka (nije niti traženo). Kako je upisivanje linka obavezno, što trebam uraditi?
O: Možete napisati da je mrežna stranica trenutno u izradi.

6.12.2019.

P: Planiram aplicirati za projekt razvoja karijera mladih istraživača kao mentor. Međutim, proces mog izbora u zvanje znanstveni suradnik još uvijek nije okončan, a trebalo bi da bude u narednih par mjeseci. Da li mogu aplicirati i ako izbor u zvanje nije završen do 10. siječnja, a potvrdu o izboru u zvanje bih u tom slučaju dostavila sa par tjedana zakašnjenja?
O: Možete se prijaviti na natječaj no u slučaju da Vaša prijava bude pozitivno vrednovana, postupak izbora u zvanje mora biti okončan. Uvjet za zapošljavanje doktoranda je da je mentor znanstvenik izabran u znanstveno ili znanstveno-nastavno zvanje i zaposlen na neodređeno vrijeme.

P: Poštovani, da li se na natječaj za izobrazbu novih doktora znanosti može prijaviti voditelj projekta financiranog iz programa LIFE (https://ec.europa.eu/easme/en/life)?
P: Vezano na otvoreni natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” i postavljeni uvjet: Voditelj ili suradnik na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost, EU ( Obzor 2020. i sl.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan znanstveni razvoj doktoranda. Da li projekt iz poziva „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama (referentni broj: KK.05.1.1.02)“, dan od strane MZOIE-RH, pripada kategoriji prihvatljivih projekata po gornjem uvjetu.
O: Na to pitanje ne možemo precizno odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno. Zaklada administrativno provjerava trajanje projekta, a znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje. Projekt mora imati znanstveno istraživačku komponentu u okviru koje će doktorand raditi istraživanje za svoj doktorski rad

P: Molim Vas odgovor na upit. U odjeljku a (životopis mentora) i b (popis postignuća) obrasca A, u smjernicama unutar zagrada, preklapaju se “organizacija kongresa, skupova i radionica” i samo u odjeljku a “popis dosad financiranih projekata” i “popis projekata kojima je bio voditelj ili suradnik ili na kojima je sudjelovao/ trenutno sudjeluje (za svaki navesti naziv, opis predmeta istraživanja, izvor financiranja i trajanje)”.
Molim Vas odgovor, je li potrebno ponovno istaknuti podatke kako bi smo mogli uključiti više drugih podataka obzirom na ograničenja u broju znakova i stranica?
O: Ne morate ponavljati podatke koje ste prethodno unijeli u obrazac. Prijavu posložite na način koji smatrate najboljim.

P: Trenutno sam na suradnik na 2 istraživačka HRZZ projekta:

  • XX, trajanje: 01.03.2017. – 28.02.2021., voditelj: prof. dr. sc. XX
  • YY, trajanje: 01.03.2017. – 28.02.2021., voditelj: dr. sc. YY

S obzirom da su moje obaveze na projektu XX završile, zanima me da li je potrebno provesti službeno izuzeće iz projekta XX kako bih ostvario mogućnost prijave novog projekta (kao mentor/voditelj) na natječaju DOK-2020-01 (Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti) objavljenom 19. studenog 2019.?
O: Nije potrebno službeno izuzeće s projekta YY ali napominjemo da je jedan od uvjeta natječaja da projekt uz koji će biti vezan istraživački razvoj doktoranda traje najmanje 18 mjeseci od roka prijave na natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti.

P: Željela bih se prijaviti na tekući natječaj za doktorande. Prijava bi se vezala uz projekt XX koji se financira od strane SNF-HRZZ kroz bilateralni švicarsko-hrvatski program. Ja sam voditelj projekta s hrvatske strane, pa me zanima trebam li imati suglasnost i švicarskog voditelja kod prijave doktoranda ili me se tretira samostalno u ovom procesu. Ugovor za sredstva Hrzz sam potpisala samo ja (+ Dekanica).
O: Možete se samostalno javiti kao voditelj projekta.

P: U ovom natječajnom roku željela bih se prijaviti za novog doktoranda te s tim u vezi imam dva pitanja:

  1. Mogu li u novom natječajnom roku u Planu razvoja karijere doktoranda navesti stavke koje su bile predviđene prethodnim Planom, a koje kolegica u čijem su planu one prethodno stajale, zbog odsutnosti izvjesno neće moći napraviti.
  2. Utječe li činjenica da je kolegica formalno upisana kao suradnica na mom Istraživačkom projektu negativno na vjerojatnost da ću dobiti novog doktoranda. Naime u tekstu natječaja stoji da će prednost imati kandidati za mentora koji trenutno ne mentoriraju doktoranda ili mentoriraju manji broj doktoranada. Napominjem da, iako je kolegica u ovom trenutku formalno suradnica na mom projektu, ona nije stigla upisala doktorski studij te joj ja u trenutku prijave na rok DOK-2020-01 službeno nisam mentorica.

O: Plan razvoja karijere doktoranda vrednuje odbor za vrednovanje stoga ne možemo precizno odgovoriti na pitanja no sve što smatrate važnim možete navesti u svojoj prijavi kako bi vrednovatelji imali punu informaciju. Sukladno uvjetima natječaja prednost imaju mentori koji trenutno nemaju doktoranda no to nije jedini niti najvažniji kriterij vrednovanja prijave.

03.12.2019.

P: Recimo da HRZZ projekt predviđa zapošljavanje samo 1 doktoranda i doktorand bude prema planu i putem “Projekt razvoja karijera mladih istraživača” zaposlen tijekom 1. godine projekta. Da li se na ime istog HRZZ projekta može prijaviti naredni doktorand tijekom 2. godine projekta uz uvjet da su osigurana dodatna financijska sredstva (npr iz programskog financiranja sveučilišta) za istraživanje u koje će biti uključen 2. doktorand?
O: Sukladno uvjetima natječaja moguća je prijava jednog člana istraživačke grupe po natječaju. Ako se planirate prijaviti na trenutno otvoreni natječaj, moći ćete se javiti i na sljedeći natječaj „Projekt razvoja karijere mladih istraživača- izobrazba novih doktora znanosti“ s istim istraživačkim projektom.

P: Namjeravam se prijaviti kao mentor na projekt “školovanje novih doktora znanosti”. Međutim, u ovom trenutku sam i dekan – čelnik institucije na kojoj bi doktorand bio zaposlen. Trebam li u dokumentaciji kao čelnika navoditi nekog drugog (prodekani primjerice), ili mogu biti potpisan na oba mjesta na dokumentima?
O: Možete se Vi potpisati na mjestima koja su predviđena za potpis čelnika ustanove.

P: Ovim putem bih Vas zamolila za informaciju vezanu za Projekt mladih istraživača. U natječaju HRZZ piše da projekt mora trajati najmanje godinu i pol od roka prijave, da li to znači da prilikom prijavljivanja doktoranda na natječaj, projekt već mora trajati ili se može prijaviti i projekt koji ima razrađen plan i program istraživanja pa bi trebao trajati najmanje godinu i pol?
O: Prilikom prijave mentora na natječaj, istraživački projekt mora trajati minimalno još 18 mjeseci. Ukoliko imate potvrdu ili ugovor da će istraživački projekt uskoro započeti, svakako istu priložite uz prijavu na natječaj.

29.11.2019.

P: Planiram se prijaviti na natječaj Projekt razvoja mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti te planiram da se doktorand upiše na Doktorski studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (jedini doktorski studij iz psihologije u Zagrebu). Međutim, Filozofski fakultet upisuje doktorande samo svake dvije godine, te će natječaj za upise biti u veljači 2021., s početkom nastave na jesen 2021. S obzirom da je u uvjetima za doktorande HrZZ-ovog natječaja definirano da se prijaviti mogu samo kandidati  koji upisuju doktorski studij najkasnije u ak. god. 2020./2021., zanima me kako se može ovaj problem riješiti.
O: Sukladno uvjetima natječaja doktorski studij trebao bi biti upisan u akademskoj godini 2020/2021. Nažalost u obzir dolazi samo neki alternativni doktorski studij.

P: Molim Vas za pojašnjenje vezano uz epp, A i B obrasce  Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanostiS obzirom da u trenutku prijave nije poznato koji će za projekt relevantni doktorski studiji u 2020/2021 upisivati nove studente, može li se u rubrikama koje se odnose na naziv doktorskog studija i naziv ustanove na kojoj se provodi studij koji će doktorand upisati unijeti a) općenito područje studija (primjerice prirodne znanosti) b) nazivi više studija i ustanova ili c) ostaviti neispunjene rubrike.
O: Jedan od kriterija vrednovanja je procjena razrade aktivnosti i obveza doktoranda na doktorskom studiju i povezanost s projektom kandidata za mentora. Stoga je potrebno navesti naziv studija i ustanove na kojoj se izvodi studij odnosno moguće je navesti više studija i ustanova uz dobro pojašnjenje.

P: Voditelj sam projekta HRZZ IP-2018-01-xxx. Netom prije objavljenog natječajnog roka i uvjeta natječaja, dva suradnika na projektu su iskazala želju za prijavu na natječaj za „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Međutim, projekt je vrlo interdisciplinaran te su spomenuti suradnici s drugih institucija (yy fakultet i zz fakultet). Da li je moguće da se oba kandidata prijave za mentore na ovom pozivu jer bi teme istraživanja i doktorata bile vrlo različite? Naime, vrlo je teško odlučiti koja tema bi u ovom trenutku imala prednost!
O: Nije moguća prijava dva kandidata s istog istraživačkog projekta na istom natječajnom roku.

P: Zaposlen sam na xx u yy u statusu predavača. Naime xx ima ugovor o suradnji sa Fakultetom iz Nove Gorice iz Slovenije, gdje bih htio upisati Doktorski studij. Ja sam magistar ekonomskih znanosti, te bi mi navedeni fakultet priznao određeni broj ECTS bodova. Na fakultetu u Sloveniji sam pronašao i mentora za doktorat. Moje pitanje glasi; “Da li je moguće financiranje s Vaše strane ovakvog oblika Doktorskog studija pošto je isti u inozemstvu i mentor je iz inozemstva?”
O: Na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača- izobrazba novih doktora znanosti“ prijavu podnosi kandidat za mentora za kojega je jedan od uvjeta da je u stalnom ranom odnosu u Republici Hrvatskoj. Potencijalni doktorand se javlja na javni natječaj koji raspisuje ustanova mentora, kojemu je odobreno financiranje doktoranda te se zapošljava isključivo na puno radno vrijeme.

26.11.2019.

P: Zainteresirana sam za vaš natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Magistra sam kazališne režije i radiofonije te sam već pet godina angažirana kao vanjski suradnik – asistent na xx. Zainteresirana sam za upis doktorata iz područja znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu.  S obzirom da na xx nisam stalno zaposlena, zanima me mogu li se svejedno prijaviti za vaš natječaj ili je uvjet stalno zaposlenje doktoranda na sastavnici Sveučilišta?
O: Na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača- izobrazba novih doktora znanosti“ prijavu podnosi kandidat za mentora za kojega je jedan od uvjeta da je u stalnom ranom odnosu. Potencijalni doktorand se javlja na javni natječaj koji raspisuje ustanova mentora, kojemu je odobreno financiranje doktoranda.

P: U obrascu A, dio d. Financijski plan, da li se potrebni podaci upisuju samo u za to priloženu tablicu ili je osim ispunjene tablice potrebno (ili moguće) dati potrebne podatke i izvan tablice?Ako su školarina za doktorski studij i ostali troškovi za rad doktoranda u potpunosti predviđeni u HrZZ projektu IP 2019-4 (koji je u postupku pregovora) na kojem je potencijalni mentor ujedno i voditelj, da li se mora prilagati dodatna izjava o sufinanciranju iz drugih izvora?
O: Budući da je obrazac A, dio obvezne natječajne dokumentacije koja se vrednuje, dio d. Financijski plan treba popuniti u predviđenom obrascu, nisu potrebni dodatni podaci. Ako je kandidat za mentora voditelj istraživačkog projekta na temelju kojeg će se prijaviti na natječaj za doktorande, nije potrebno prilagati dodatnu izjavu o sufinanciranju.

P: U tekstu natječaja je navedeno: “Prijaviti se mogu samo kandidati koji upisuju doktorski studij najkasnije u tekućoj akademskoj godini 2020/2021”. Budući da fakultet na kojem sam zaposlen otvara doktorski studij svake 2 godine, potencijalni doktorand bi doktorski studij mogao upisati tek ak.god. 2021/2022. Zanima me da li bi to bilo prihvatljivo ukoliko bi se plan razvoja karijere uskladio s takvom dinamikom studija i ukoliko bi u planu bila predviđena obrana disertacije u planiranom 4-godišnjem radoblju.
O: Sukladno uvjetima natječaja doktorski studij trebao bi biti upisan u akademskoj godini 2020/2021.

P: Vezano na otvoreni natječaj i niži uvjeti: Voditelj ili suradnik na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost, EU ( Obzor 2020. i sl.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima1 uz koji će biti vezan znanstveni razvoj doktoranda. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od dana završetka roka za prijavu. Hoće li se smatrati prihvatljivim projekti odobreni na natječajnom roku IP/UIP 04-2019 koji će s provedbom započeti nakon 10.01.2020.?
O: Projekti s natječajnog roka IP/UIP-2019-04 su prihvatljivi za prijavu na trenutno otvoreni natječaj. U slučaju da financijski pregovori ne budu uspješni, takvi projektni prijedlozi bit će administrativno odbačeni.

P: Da li se na ovom natječajnom roku mogu javiti za doktoranda, premda već vodim jednog kojeg sam dobila na natječajnom roku u 2018? Taj drugi doktorand bi radio na drugom HRZZ projektu na kojem sam suradnica, a dobili smo ga ove godine.
O: Možete se javiti na ovaj natječajni rok. Naime, sukladno uvjetima natječaja moguća je prijava jednog člana istraživačke grupe po natječajnom roku, neovisno o prijavama na prethodnim natječajnim rokovima.

P: Može li na natječaj biti prijavljen doktorand koji ima upisan doktorski studij i kojem Zaklada u okviru aktivnog Istraživačkog projekta financira isključivo djelomičnu školarinu? U slučaju potvrdnog odgovora, do kada bi trajalo financiranje plaće doktoranda ako je dosadašnji doktorski studij polazio po nepunom vremenu kao izvanredni student?
P: Može li se na natječaj prijaviti doktorand koji je već upisao doktorski studij, položio sve ispite, prijavio temu te mu je tema odobrena na Sveučilištu?
O: Javni natječaj za zapošljavanje doktoranda raspisuje organizacija mentora kojemu je odobreno financiranje nakon provedenog vrednovanja. Ako na javnom natječaju bude odabran kandidat koji već studira na doktorskom studiju, financiranje se umanjuje za onoliko semestara koliko je doktorand već odslušao na doktorskom studiju neovisno je li doktorand izvanredni ili redovni student. Maksimalno financiranje iznosi 4 godine, odnosno 8 semestara.

P: Imam pitanje vezano uz uvjete za mentora na natječaju za doktorande objavljenom u studenom 2019. g. U natječaju pod uvjetima za mentore stoji: Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade,  različitim  EU  (npr.Obzor  2020.)  i  drugim  međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj doktoranda. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od roka prijave.  Ja sam prijavio istraživački projekt na natječaju IP_04_2019 (posljednji natječaj za istraživačke projekte) i trenutno sam u postupku pregovora, tj. projekt je prošao i tu fazu i sad slijedi faza potpisivanja ugovora. Zbog određenih radova u Laboratoriju u kojem će se provoditi projekt ja sam stavio početak projekta 1.2.2020. Kako je rok za predaju prijave na natječaj za doktorande 10. 1. 2020. formalno promatrajući ja 10. 1. 2020. ne bi ispunjavao gore navedeni uvjet, ali u trenutku očekivanog početka financiranja (sredina 2020. g.) sigurno bi. Pitanje je da li se uz navedeni početak projekta mogu prijaviti na natječaj za doktorande, ili pak moram pomaknuti početak projekta na raniji datum kako bi u trenutku prijave na natječaj formalno zadovoljavao gore navedeni uvjet.
O: Možete se prijaviti na otvoreni natječaj i nije potrebno micati datum početka Vašeg istraživačkog projekta.

P: Mogu li se na natječaj HRZZ-a “doktorandi” javiti suradnici i voditelji na projektu u okviru natječaja “Ulaganje u znanost i inovacije”? Ako mogu, koliko je prijava dozvoljeno ako se projekt odvija na tri različita fakulteta, sa svakog fakulteta po jedna ili jedna po projektu?
O: Na to pitanje ne možemo precizno odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno. Zaklada administrativno provjerava trajanje projekta, a znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje. Projekt mora sadržavati znanstveno istraživačku komponentu u okviru koje će doktorand raditi istraživanje za svoj doktorski rad.
Sukladno uvjetima natječaja moguća je moguća je prijava jednog člana istraživačke grupe po natječajnom roku.

P: Zainteresirani smo za natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača. Nije nam jasno počinje li rok od četiri godine teći od početka doktorskog studija ili od početka angažmana doktoranda na naslovnome Projektu. Naime, projektom bi bila angažirana doktorandica koja je odslušala sve kolegije doktorskog studija i preostaje joj položiti ispite, prijaviti temu i napisati doktorski rad. S obzirom na to da doktorandica radi u osnovnoj školi, dobivanje ovog projekta bi joj omogućilo da se intenzivnije posveti istraživačkome radu i izradi doktorske disertacije. Radi se o mladoj osobi koja bi na taj način optimalno započela znanstvenu karijeru.
O: Financiranje počinje od trenutka sklapanja ugovora o radu doktoranda s ustanovom na kojoj je zaposlen i mentor doktoranda. Financiranje je moguće odobriti najviše na četiri godine no ako kandidat za doktoranda već studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, tj. za vrijeme preostalo do završetka 4. godine studija ( str. 14, Upute za prijavu na natječaj.)

P: Imam pitanje vezano uz Otvoreni natječaj: Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti. Aplicirao bi na navedeni natječaj temeljem projekta „xxx“ financiranog od strane Europskog fonda za regionalni razvoj. Nositelj projekta je xy, a yy partner. Naime, navedeni projekt je odobreno i potpisan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te je upućen na proceduru Senatu Sveučilišta u Zagrebu, obzirom na visinu financiranih sredstava. Obzirom da je rok za prijavu 10. siječnja 2020., postoji li mogućnost naknadne dostave odluke Senata, odnosno nakon sjednice koja bi trebala biti održana 14.sječnja 2020.
O: Prijava je moguća, ukoliko ne dostavite sve potrebne dokumente naknadno, Vaša će prijava biti adminsitrativno odbačena. Međutim, napominjemo, znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje. Projekt mora sadržavati znanstveno istraživačku komponentu u okviru koje će doktorand raditi istraživanje za svoj doktorski rad.

P: Kao potencijalnog voditelja HRZZ projekta zanima me mora li doktorand na projektu fizički biti u Zagrebu ili samo povremeno – jer jedan kandidat je upisao doktorski studij u Njemačkoj i mogao bi jako doprinjeti projektu ali ne može biti stalno u Hrvatskoj.
O:  Doktorand svakako mora biti zaposlen na ustanovi s koje je mentor te većinu vremena provesti u Hrvatskoj. Doktorandi bi trebali upisati doktorski studij u Hrvatskoj osim u iznimnim situacijama koje se razmatraju od slučaja do slučaja.

22.11.2019.

P: Mogu li se prijaviti na natječaj kao kandidat za mentora ako sam voditelj (velikog) kolaborativnog projekta koji je odobren u sklopu Erasmus+ Sport programa? Projekt započinje 1. 1. 2020. godine.
P: Zanima me je li ERASMUS+ XXXX projekt kojeg vodi mentor prihvatljiv projekt za prijavu na natječaj? Naime u projektu se bavimo razvojem i harmonizacijom doktorskih studija što obuhvaća i rad s doktorandima.
P: Da li se na natječaj mogu prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na Interreg EU projektima?
O: Na to pitanje ne možemo precizno odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno. Zaklada administrativno provjerava trajanje projekta, a znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje. Projekt mora sadržavati znanstveno istraživačku komponentu u okviru koje će doktorand raditi istraživanje za svoj doktorski rad.

P: Trenutno vodim jedan uspostavni projekt HRZZ-a (2017-05-xxxx) na kojem imam dvije doktorandice od čega jedna prima plaću i školarinu iz projekta, a drugu u potpunosti financira ustanova na kojem se projekt provodi. Zanima me je li bi mi bili prihvatljivi prijavitelji, ako bi za drugu doktorandicu tražili sredstva preko ovog natječaja?
O: S jednog projekta može se javiti jedan član istraživačke grupe (voditelj ili suradnik) po natječaju. Dakle prihvatljivi ste prijavitelji neovisnu o trenutnom broju doktoranada na Vašem projektu.

P: Molim Vas da potvrdite da li se voditelji uspostavnih istraživačkih projekata mogu prijavljivati kao mentori na natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”.
O: Voditelji uspostavno istraživačkih projekata mogu se prijaviti kao mentori na natječaju “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”.

P: Proučio sam dokumentaciju objavljenu uz netom otvoreni natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti. Na više se mjesta traži navođenje prethodnih ili tekućih mentorstava doktorskih studenata, ali nije jasno, ako mi nešto nije promaknulo, je li riječ o nečemu sto se dodatno honorira pri evaluaciji prijave ili je to nužan uvjet za prijavu. Dakle, mogu li se na natječaj prijaviti i osobe koje prethodno nisu mentorirale doktorske studente (i mogu li one navesti iskustva mentoriranja druge vrste, poput mentoriranja studenata diplomskog studija) ili ne mogu?
O: Na natječaj se mogu prijaviti osobe koje prethodno nisu bili mentori studentima na doktorskom studiju. Ako je kandidat za mentora mladi stručnjak koji do sada nije mentorirao doktorskog studenta procjenjuju se njegova dosadašnja postignuća i znanstvena kvaliteta te samostalnost i organizacijske vještine koje ukazuju na potencijal za kvalitetno i uspješno vođenje doktoranda.