29. 3. 2021.

P: Zanima me informacija vezana za obrazac ‘Potpora organizacije’. Svjesni smo da kao prijavitelji s hrvatske strane moramo imati potpisan dokument od čelnika organizacije, međutim zanima nas moraju li i ostali partneri (s hrvatske strane) imati potpisan taj dokument od svojih čelnika ili je dovoljno samo pismo namjere u slobodnoj formi?

O: Potpisano pismo namjere za sudjelovanje u predloženome projektu za sve suradnike koji nisu zaposleni na organizaciji koja je nositelj projekta (pismo namjere) iz Hrvatske potpisuje čelnik ustanove i suradnik.


P: 1) O maksimalnom iznosu financiranja, iz teksta natječaja:

“Financiranje projekta: od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna, a za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti od 600.000,00 do 900.000,00 kuna. Povećanje financiranja može biti vidljivo u povećanim materijalnim troškovima istraživanja ili nabavci znanstvene opreme za istraživačke grupe s većim brojem istraživača.”

Znači li to da u navedenim uvjetima (veća grupa) se može tražiti i više od 1.500.000,00 kuna?

2) Nabava opreme: Treba li se uz prijavu priložiti ponude za opremu čija se nabava predlaže?

U dokumentu “Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini” u fusnoti na str. 13 čitam: “… za nabavu nove opreme, nadogradnju postojeće opreme u vrijednosti većoj od 35.000,00 kn potrebno je dostaviti tri ponude.”

Da li se to odnosi i na ovaj natječaj? Trebaju li se u tom slučaju ponude priložiti prijavi?

O1: Najveći mogući iznos financiranja je 1.500.000,00 kuna.

O2: Ponude je potrebno dostaviti prilikom ugovaranja.


22.3.2021.

P: Može li doktorand na istraživačkom HRZZ projektu sudjelovati kao suradnik na IPCH projektu?

O: Ako se radi o doktorandu koji se financira preko „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, moguće ga je uključiti na neki drugi projekt pod uvjetom da istraživanje i sudjelovanje na tom drugom projektu ne utječe negativno na provedbu ugovorenog Plana razvoja karijere doktoranda.


P: U opisu je navedeno „Molimo obrazložite i povežite tražena sredstva za ključne istraživačke aktivnosti koristeći oznake iz financijskog plana povezujući ih s planiranim rezultatima”. Nas zanima na što se točno odnosi oznaka iz financijskog plana? Misli li se na potkategoriju npr. (Materijal) ili stavku npr. (1.2. Usluga)? S obzirom da je navedeno kako moramo obrazložiti i povezati tražena sredstva, a imamo ograničenje od 4000 znakova, zanima nas možemo li dodatna pojašnjenja za koja mi smatramo da su potrebna, dostavimo u nekoj vrsti priloga?

O: Trebate navesti oznaku stavke. Povezivanje istraživačkih aktivnosti i traženih sredstava navode se u rubriku ispod planiranih rezultata projekta, a ograničenje od 4000 znakova se odnosi samo na taj dio radnog plana.


P: 1. U projektnom pozivu postoji mogućnost zapošljavanja jednog poslijedoktoranda na puno radno vrijeme, pa Vas u vezi toga ljubazno molim odgovor na pitanje je li već u samom tekstu prijave potrebno naznačiti osobu imenom i prezimenom (te ju administrativno voditi kao i ostale suradnike na projektu, tj., pribaviti pismo namjere i sl.) ili je dovoljno u prijavi naznačiti da se planira zaposliti poslijedoktorand na puno radno vrijeme na projektu, no bez posebnih specifikacija (osim u Financijskome planu u smislu predviđanja dijela budžeta za plaću poslijedoktoranda), te po eventualnom odobrenju sredstava za projekt pristupiti zapošljavanju osobe na predviđeno radno mjesto?

2. Imam problem prilikom pokušaja dodavanja suradnika na projekt u EPP sustavu

3. Ukoliko je osoba koja na projektu sudjeluje kao suradnik u mirovini, je li dovoljno da njezino pismo namjere bude potpisano samo od strane te osobe, a bez eventualnih potpisa voditelja ustanove na kojoj je prethodno radila?

O1. Za zapošljavanje poslijedoktoranda na projekt organizacija mora provesti javni natječaj te se zapošljava najbolji kandidat, o čemu voditelj projekta u roku od osam dana obavještava HRZZ dostavljajući svu potrebnu dokumentaciju. Slijedom navedenog, u projektnoj prijavi nije moguće navesti tko će biti zaposlen na radnome mjestu poslijedoktoranda. Treba predvidjeti plaću u financijskom planu i predvidjeti radne aktivnosti za poslijedoktoranda.

O2. Korisnici se dodaju na projekt, kao suradnici na kartici A2, preko ID-a korisnika, a ne OIB-a.

O3. Umirovljeni suradnici dostavljaju pismo namjere koje potpisuju sami.


P: Gdje mogu naći detaljne upute o formatu i potrebnim informacijama u ova dva dokumenta: Životopis s opisom znanstvenih i  Rezultati istraživanja u zadnjih pet godina –pdf dokument koji je podnesen u SNSF sustav za prijavu. Treba li njih imati od Hrvata samo za voditelja ili sve članove tima?

O: upute možete pronaći na SNSF stranici: http://www.snf.ch/en/funding/documents-downloads/Pages/guidelines-cv-research-output-list.aspx

Podatke unosite u elektronički sustav SNSF-a za prijavu projekata, a ulaz Vam treba omogućiti švicarski partner.


P: Ja nemam ljudi u timu koji ne rade na IRB-u.
Da li će sustav prihvatiti da ne uploadam nijedno “Pismo namjere”, budući da su oba potrebna samo za članove tima koji NISU zaposleni na IRB-u a ja nemam takvih? Hoće li mi htjeti zaključati prijavu bez tog dokumenta?

O: Ako nemate suradnika s drugih institucija, ne trebate podnositi pismo namjere.


P: Gdje se nalazi formular za unos opisa projekta (u prethodnom pozivu poznat kao ANNEX 1)?

O: Projekt prijavljujete sa Švicarskim partnerom, direktno u SNSF.


P: 1. Projekt je interdisciplinaran između fizike i elektrotehnike. Treba mi tehničar koji bi radio najmanje 2 godine. Osoba mora biti vješta u kompjuterskom programiranju, programiranju rekonfigurabilnih čipova (FPGA) i low-level sučeljima koja softverski povezuju uređaje i kompjuter (tzv driveri) i mora znati projektirati tiskane pločice te ih dati na izradu SME kompanijama u Hrvatskoj i EU.

2. Ima li ovaj projekt overhead, novac iz kojeg bi Ruđer mogao kupiti ono što je u projektu neprihvatljivo? Naime kako Ruđer nema vlastitu tiskaru novaca ili nije jasno otkuda bi pokrio te troškove, a i zašto bi?

Projekt treba pokrivati sve što je potrebno da se provede. To, čini mi se HRZZ nikako ne shvaća. Samo da znate u USA je overhead 51.5% dakle ako biste dali Ruđeru 20% koliko daju EU Horizont projekti, ne bi bila tragedija.

O1. Plaća tehničara nije prihvatljiv trošak.

O2. Posredni troškovi prihvatljivi su u najvišem iznosu od 5 % ukupnog  iznosa traženih sredstava, samo ako su izravno povezani s projektnim aktivnostima, a ne mogu biti navedeni ni u jednoj predviđenoj  kategoriji prihvatljivih troškova te za njih postoji valjano obrazloženje i specifikacija trošenja.


12. 3. 2021.

P: Kako izgleda struktura osoblja s hrvatske strane? Čije plaće onda mogu biti pokrivene u prihvatljivim troškovima projekta?

O: Na projektu s hrvatske strane možete zaposliti samo poslijedoktorande.

Na projektu mogu biti angažirani voditelj projekta i suradnici, ali se u sklopu proračuna projekta može osigurati plaća samo za poslijedoktoranda.


P: Može li projektom biti pokriven trošak doktorata za suradnika? 

O: Može.


P: 1. Postoje li uvjeti za primatelja školarine? Mora li biti zaposlenik fakulteta, u slučaju da fakultet prijavljuje?Ili može li to biti osoba koja već pohađa doktorski studij tog fakulteta, a radi negdje drugdje?

2. Također koji su uvjeti za suradnike na projektu?

O1: Nema posebnih uvjeta za doktorande kojima se plaća školarina. Prihvatljivo je pokriti trošak školarine za suradnika zaposlenog na instituciji ukoliko postoji odluka ili je pravilo institucije da se naplaćuju školarine zaposlenicima matične institucije.

O2: Prihvatljivi suradnici/članovi istraživačke grupe na projektu su osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta.

Iz projektnog prijedloga mora biti vidljiva uloga svakoga suradnika/ članovi istraživačke grupe te oni moraju biti uključeni u provedbu aktivnosti u radnome planu.


P: 1. Koliko bi bilo idealno osoba na projektu predložiti s hrvatske strane?

2. Da li sudionici projekta mogu biti samo osobe iz Hrvatske i Švicarske, ili se eventualno ako je važan za neku problematiku može planirati i nekoga iz neke „treće zemlje“, npr. konkretno u našem slučaju iz Njemačke ili iz Slovenije?

O1: Ne postoji ograničenje u broju suradnika, ali broj suradnika mora odgovarati stvarnim potrebama te za svakoga suradnika mora biti jasan angažman u izvršenju aktivnosti predviđenih radnim planom, što se procjenjuje pri vrednovanju.

O2: Suradnici mogu biti i iz drugih država. Osim suradnika, na ovom natječaju, pošto je vodeća agencija SNSF, možete prijaviti i trilateralni projekt sa partnerima i iz navedenih zemalja.


P: Molio bih vas pojašnjenje vezano za natječaj za Švicarsko-hrvatske bilateralne projekte: da li se iznos od 1.500.000,00 kn odnosi samo na hrvatski dio projekta, a partneri iz Švicarske odvojeno potražuju sredstva za svoj dio projekta?

O: To je najveći mogući iznos koji se može tražiti za hrvatski dio projekta. Švicarski partneri svoj dio potražuju od SNSF-a, hrvatski od HRZZ-a.


P: Treba li CV i output švicarskog partnera dostaviti na hrvatskom i na engleskom jeziku ili može samo na engleskom?

O: Vaš životopis i Vaše rezultate istraživanja koje podnosite u SNSF sustav podnosite na engleskom i onda taj isti dokument trebate podnijeti u naš EPP sustav samo na engleskom.


9.3.2021.

P: 1. Da li je uvjet za prijavu na ovaj natječaj da imam neki tekući znanstveni ili europski projekt. Ili nije uvjet?

2. Da li, ako nije uvjet, mogu potražiti prijavu s nekog Instituta ili isključivo mora biti s fakulteta ?

O: Prihvatljivi prijavitelji su (sukladno uvjetima natječaja objavljenim na stranicama HRZZ):

  • aktivan istraživač (treba imati doktorat znanosti, iskustvo u vođenju projekata, uspostavljenu i aktivnu istraživačku grupu, relevantne publikacije i/ili patente iz područja istraživanja) s dosadašnjim priznatim rezultatima na međunarodnoj razini i dokazanim uspješnim mentorstvom mladih istraživača
  • znanstvenik koji je u stalnom radnom odnosu na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u Republici Hrvatskoj te na ostalim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu djelatnost, upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a koje ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10). Predlagatelj projekta može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u u kojoj je zaposlen i u kojoj će se projekt provoditi.
  • Redoviti član HAZU.


P: Zanima me je li na projektu moguće zaposliti jednu osobu u statusu poslijedoktoranda i jednoj osobi osigurati sredstva školarine doktorskog studija ili se te dvije stavke budžeta međusobno isključuju? Također, je li moguće umjesto osobe u statusu poslijedoktoranda zaposliti osobu u statusu doktoranda, no bez plaćanja školarine?

O: Na projektu je moguće zaposliti samo poslijedoktoranda te je moguće osigurati školarinu za jednog doktoranda (najviše do 20.000,00 kn godišnje, najdulje 3 godine).


P: Molim Vas da mi potvrdite da li ja kao voditelj HRZZ projekta s natječaja IP-2018-01 mogu biti hrvatski prijavitelj za „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti – IPCH-2021-04”? Projekt završava u listopadu 2022.

O: Ukoliko ste voditelj na samo jednom projektu, a niste suradnik na još jednom, možete se prijaviti na natječaj.


P: Voditelj sam UIP projekta  koji traje do 2023 godine. Zanima me da li me HRZZ smatra voditeljem ili suvoditeljem na potencijalnoj prijavi projekta IPCH-2021-04? Da li će me se odstraniti iz evaluacije ukoliko prijavim projekt s kolegama iz Švicarske?

O: Temeljem uvjeta natječaja vaša prijava se smatra prijavom na bilateralni program.

Ukoliko se odlučite na prijavu, između UIP projekta koji trenutno vodite i projekta koji planirate prijaviti ne bi smjelo biti značajnijih preklapanja.


P: Zanima me da li ja moram naći partnera u Švicarskoj s kojim ću surađivati na projektu ili je to riješeno na drugi način? Da li ja sam sudjelujem na projektu ili mogu biti uključene i moje kolege? 

O: Kako biste se mogli prijaviti na bilateralni natječaj HRZZ-a i SNSF-a, trebate pripremiti i prijaviti zajednički projekt sa partnerom u Švicarskoj.

Na navedenom projektu možete imati i suradnike.


P: Što se tiče Cro-Swiss natječaja, mogu li ja biti voditelj hrvatske strane, s obzirom na kvotu postotka radnog vremena koju sam utrošio kao voditelj Cro-Slo projekta?

O: Kao voditelj Cro-Slo projekta možete se prijaviti na Swiss-Cro natječaj.


P: Molim vas informaciju da li prijavom na natječaj Swiss National Science Foundation i Hrzz mene smatrate voditeljem i su-voditeljem znanstvenog projekta?

O: Prijavom na natječaj smatrate se voditeljem bilateralnog projekta, odnosno su-voditeljem.


P: Imam par pitanja u vezi Hrvatsko-švicarskih projekata:

1. Smijem li prijaviti projekt ako sam voditelj jednog HRZZ IP projekta?

2. Smijem li prijaviti projekt ako sam voditelj jednog HRZZ IP projekta i suradnik na drugom HRZZ IP projektu?

3. Smije li se poslijedoktorand koji je trenutno zaposlen na tom HRZZ IP projektu zaposliti na IPCH projektu nakon završetka IP projekta? On će na IP projektu ukupno raditi oko 3 godine. Može li onda još npr. godinu dana biti zaposlen na IPCH projektu (ako je npr. maximum 4 godine)? Može li duže od toga?

4. Smiju li doktorandi sudjelovati na 2 projekta paralelno (IP i IPCH)?

5. Kada bi se otprilike mogao očekivati sljedeći IPCH natječaj?

O1: Da.

O2: Ne, osim ako jedan od projekata ne završava 20. rujna 2021. godine.

O3: Poslijedoktorand koji je bio zaposlen na IP projektu 3 godine može biti zaposlen na još jednom HRZZ projektu do najviše godinu dana.

O4: Ne.

O5: Prijava bilateralnog projekta može se podnositi na natječaj SNSF-a svake godine s rokom 1.4  te 1.10. (s dokumentacijom za HRZZ 2. 4, odnosno 2.4), te na naš IP natječaj koji je ove godine planiran početkom ljeta.


P: Imam par pitanja vezana uz otvoreni call IPCH-2021-04:

1. Da li članovi istraživačkog tima mogu biti i iz drugih zemalja, ne samo Švicarske i Hrvatske? Pošto to sad spada pod Weave program

2. Naš kolaborator iz Švicarske nas je obavijestio da će biti još jedan call u 10. mjesecu. Da li će biti isti ovakav bilateralni call ili će biti nekakav drugi s mogućnošću sudjelovanja i istraživača iz Hrvatske?

3. Da li se iznos predviđen za financiranje projekta u tekstu natječaja odnosi samo na novce predviđene samo za Hrvatsku stranu ili je to sveukupni iznos projekta kojeg svi moramo dijeliti?

O1: Vi prijavljujete projekt s hrvatskim timom, a prijavljujete ga zajedno sa švicarskim voditeljem projekta. Weave je inicijativa koja omoguće bilateralne projekte na način da je jedna agencija ona kojoj se projekt prijavljuje i koja ga vrednuje, a druga prihvaća rezultate vrednovanja. Svaka agencija financira istraživače koji spada po njenu ingerenciju. Projekti se prijavljuju na natječaj jedne agencije.

O2: Možete se prijaviti sada, s rokom 1.4 te s rokom 1.10 na SNSF natječaj, na kojem proceduru vrednovanja provodi SNSF, ili se možete prijaviti s istim voditeljem iz Švicarske na natječaj IP koji je planiran početkom ljeta.

O3: Hrvatske istraživače financira HRZZ, to znači da je u  dijelu teksta natječaja koji se odnosi na hrvatsku stranu previđeno financiranje hrvatskih istraživača.

Postoji dodatna mogućnost da se na SNSF natječaj jave i kolaboratori iz drugih država, a koje imaju bilateralne ugovore sa SNSF-om (a nemaju sa HRZZ), na način da to budu trilateralni projekti, ali takve slučajeve treba prethodno provjeriti prije s agencijama jer nisu sve agencije još odobrile takve vrste trialteralnih projekata.


P: Trenutno sam voditelj odobrenog IP projekta koji traje do 2025. i suradnik na projektu koji završava 31.03.2021. Prema mome shvaćanju mogao bih se prijaviti na natječaj za Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2021-04)?

O: Možete se prijaviti.


P: Vezano za financiranje projekta na natječaju IPCH-2021-04, zanima me da li se iznos financiranja od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna odnosi na financiranje obje strane bilateralnog projekta (Švicarska i Hrvatska) ili samo na instituciju u Hrvatskoj?

O: Iznos sredstava odnosi se na financiranje hrvatske strane. SNSF je na ovom natječaju Lead Agency (vodeća agencija), što znači da provodi vrednovanje projekata, dok na kraju svaki partner ugovara sredstva sa svojom agencijom.


P: Voditelj sam projekta izobrazbe doktoranda koji financira HRZZ. Projekt na kojem radi doktorand financira EK. Mogu li se prijaviti na natječaj SNSF i HRZZ-a kao prijavitelj iz RH, dok bi kolega iz Švicarske bio Lead?

Imam drugo pitanje za SNSF-HRZZ prijavu oko financijskog plana: da li planirane ukupne financijske troškove projekta prijavljujemo SNSF-u ili dio planiranih troškova projekta, a onda zasebno prijavljujemo financijski plan HRZZ-u (npr. školarina i plaća novog doktoranda, troškovi sudjelovanja na konferencijama, …)?

Nadalje, ako u prijavi HRZZ-u financijski plan uključuje trošak izobrazbe novog doktoranda, onda ta osoba mora doktorat završavati u RH, ne u nekoj drugoj zemlji?

O: Vaš projekt izobrazbe doktoranda ne računa se u dvije prihvatljive uloge, tako da jeste prihvatljiv prijavitelj. SNSF-u prijavljujete iznos koji potražujete od HRZZ-a, a prilikom prijave projekta svakako prijavljujete razrađeni financijski plan HRZZ-u.

Budući da se doktorandi zapošljavaju na instituciju mentora (u ovom slučaju voditelja projekta) očekuje se da će doktorand veći dio svog rada i istraživanja provesti na ustanovi na kojoj je zaposlen, budući da Zaklada toj ustanovi isplaćuje sredstva za plaću.