20. 12. 2020.

P: Voditelj sam aktualnog istraživačkog projekta koji završava 31.03.2021.
Da li je moguće da se prijavim na trenutno raspisani natječaj za istraživačke projekte s namjerom da se novi istraživački projekt, ukoliko bi bio odobren za financiranje, nastavi odmah nakon završetka aktualnog <uklonjena šifra projekta> projekta?
O: Prema uvjetima natječaja navedeno nije moguće. Voditelji projekata koji završavaju do 31. prosinca 2020. mogu se prijaviti na tekući natječaj.

P: Planiram prijaviti projekt na nadolazeći natječaj HRZZa te me interesira sljedeće:
S obzirom da radim na prijedlog projekta s kolegom (strancem) sa Sveučilišta u SAD-u, interesira me je li moguće da kolega bude u svojstvu istraživača na projektu, a da ima pravo na sudjelovanje u aktivnostima koje su unutar odobrenih troškova, primjerice:
– financirane odlaske na konferenciju
– financirane dolaske na radionice organizirane od strane voditelja
O: Za inozemne članove istraživačke grupe dozvoljeni su troškovi sudjelovanja na konferencijama u Republici Hrvatskoj kao i dolasci na radionice koje se organiziraju na matičnoj organizaciji voditelja projekta.

P: Molila bih Vas za informaciju postoji li definirani minimalni postotak radne opterećenosti za voditelje istraživačkih projekata?
S obzirom da je u Natječaju i Uputama za prijavitelje navedeno da jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta, između ostalog kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome, zanima me kako se u tom slučaju mogu rasporediti postotci radne opterećenost.
O: Postotak radnog vremena voditelja projekta nije definiran natječajem. HRZZ očekuje da voditelj projekta može izvršavati projektne aktivnosti u skladu s Radnim planom projekta, a radno opterećenje predlaže sam voditelj u suglasnosti s matičnom ustanovom.

P: Planiram prijaviti Istraživački projekt 2020 te bi me zanimalo može li voditelj projekta uzeti slobodnu studijsku godinu tijekom trajanja projekta?
O: Korisnici sredstava dužni su Zakladu obavijestiti o svim promjenama koje mogu utjecati na provedbu projekta, a osobito o planiranim statusnim promjenama. Za svako kontinuirano izbivanje dulje od 3 mjeseca koje se reflektira na provedbu projekta, potrebno je podnesti Zahtjev koji se potom upućuje na vrednovanje.

P: Molio bi vas za informaciju, da li mogu prijaviti istraživački projekt na natječaj IP-2020-02 pošto je rok za prijavu 13. veljače 2020., a moj trenutni projekt traje do 29.02.2020.?
O: Da. Jedan istraživač može istovremeno biti voditelj i/ili suradnik na najviše 2 prijavljena ili tekuća istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta. Za ovaj natječaj navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji imaju status voditelja projekta i/ili suradnika na projektima koji završavaju do 31. prosinca 2020. godine (uključujući).

P: 1. U prijavi istraživačke skupine za istraživački projekt IP-2020-02 ne vidim da postoji sudjelovanje istraživača u svojstvu konzultanta, kao je bilo u pozivu IP-2018. Da li to znači da takvo sudjelovanje više nije moguće? U tom slučaju me zanima ima li kakva opcija da se prijavi osoba koja je trenutno prijavljena na dva HrZZ projekta koja oba završavaju 2021. i sada je ne mogu prijaviti kao suradnika.
2. Nastavno na prethodno pitanje, da li je moguće staviti u plan rada uključivanje osobe u drugoj godini projekta, budući da se trenutno ne može uključiti?
3. Trenutno sam suradnica na dva HrZZ projekta (uklonjene šifre projekta). Može li mi voditelj projekta HrZZ (uklonjena šifra projekta) dopustiti da odem s njegovog projekta krajem 2020. (trajanje projekta je predviđeno do 28.2.2021.) kako bih mogla prijaviti vlastiti projekt, budući da je eksperimentalni dio na navedenom projektu pri kraju?
O1: Prema uvjetima natječaja IP-2020-02 uloga konzultanta nije prihvatljiva. U trenutku prijave projekta suradnik koji je već uključen na dva HRZZ projekta neće se moći navesti kao suradnik na projektu s roka IP-2020-02, niti će moći biti prijavitelj. Moguće je zatražiti naknadno uključenje suradnika na Vaš projekt u slučaju da bude financiran nakon što se steknu uvjeti za njegovo uključenje, odnosno po završetku jednoga od dvaju projekata na kojima je trenutno aktivan u statusu suradnika.
O2: Prilikom prijave projektnog prijedloga svi suradnici koji su navedeni u radnome planu trebaju biti registrirani u EPP sustav. Novog suradnika možete naknadno uključiti u projekt kada za to budu postojali uvjeti, a potrebno je podnesti Zahtjev za uključivanjem suradnika koji se upućuje na vrednovanje te priložiti izmjene radnoga plana.
O3: U trenutku prijave projektnog prijedloga trebaju biti zadovoljeni uvjeti za voditelja projekta – jedan istraživač može istovremeno biti voditelj i/ili suradnik na najviše 2 prijavljena ili tekuća istraživačka projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta.

P: Kao voditelj uspostavnog istraživačkog projekta čija je provedba završila 31.12.2018., planiram se prijaviti na natječaj „Istraživački projekti“. U tekstu natječaja „Istraživački projekti“ kod opisa Predlagatelja projektnog prijedloga pod drugom točkom navodi se uvjet dokazanog uspješnog mentorstva mladih istraživača:
„aktivan istraživač (treba imati doktorat znanosti, iskustvo u vođenju projekata, uspostavljenu i aktivnu istraživačku grupu što je razvidno iz popisa postignuća voditelja projekta, relevantne publikacije i/ili patente iz područja istraživanja koje predlaže u projektu) s dosadašnjim priznatim rezultatima na međunarodnoj razini i dokazanim uspješnim mentorstvom mladih istraživača;“.
Ja sam bio voditelj uspješno provedenog uspostavnog istraživačkog projekta (uklonjena šifra projekta) te sam trenutno, u okviru tekućeg „Projekta razvoja karijere mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, mentor doktorandu koji je u završnoj fazi izrade doktorske disertacije (predviđeni datum obrane srpanj 2019.). U koautorstvu s doktorandom objavio sam rad u časopisu iz prve kvartile. Osim ovog mentorstva nisam bio mentor doktorandima. Uz mentorstvo doktoranda, do sada sam mentorirao izradu 40 završnih i diplomskih radova na preddiplomskim i diplomskim studijima.
Molio bih vas povratnu informaciju je li moja prijava na natječaj „Istraživački projekti“ prihvatljiva s obzirom da do roka za prijavu na natječaj neću biti mentor doktorandu koji je obranio doktorsku disertaciju.
O1: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 5, među ostalim navedenim kriterijima, očekuje se da prijavitelj projektnog prijedloga ima iskustvo u vođenju istraživačke grupe i sposobnost uključivanja mladih znanstvenika u istraživanje. Ne radi se o eliminacijskom kriteriju, no možete navesti da ste mentor doktorandu čija se obrana doktorskog rada očekuje.

10. 01. 2020.

P: Sa željom mogućnosti apliciranja na Vaš natječaj pod nazivom “Istraživački projekti”, ljubazno Vas molim detaljnije pojašnjenje, koje ne mogu pronaći u uputama za prijavitelje:
1. Naime, apstrahirano je da financirate Bruto II plaće “samo za zapošljavanje mladog istraživača”. Molim Vas definirajte, što podrazumijevate pod pojmom mladog istraživača, kako ne bismo pogriješili u interpretaciji?
2. Točkom 4. je definirano da sufinancirate osim plaće mladog istraživača i/ili Bruto II plaću poslijedoktoranda, no kako je to osoba koja “se bavi do 10 godina od upisivanja doktorskog studija znanstvenim radom”, koliko ta osoba mora imati minimalno godina, ili to nije bitno?
3. Nadalje, nigdje nije precizirano da li financirate bruto II plaće budućeg voditelja projekta koji je stalno zaposlen kao doktor znanosti na Ustanovi koja se planira prijaviti na natječaj. Da li to financirate i u kojem obimu?
4. Mogu li suradnici/članovi grupe na projektu biti u honorarnom odnosu s Ustanovom? Tako da im se isplaćuje naknada kroz drugi dohodak, ili moraju biti zaposleni s punim radnim vremenom? Ako da, u kojem obimu to sufinancirate?
O1: Mladi istraživači na HRZZ projektima su doktorandi i poslijedoktorandi. Iz sredstava Istraživačkih projekata moguće je zaposliti isključivo poslijedoktoranda.
O2: Kronološka dob poslijedoktoranda nije element za procjenu prihvatljivosti.
O3: HRZZ ne financira plaću voditelja projekta. Prema uvjetima objavljenog natječaja voditelj projekta je znanstvenik koji je u stalnom radnom odnosu na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u Republici Hrvatskoj te na ostalim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu djelatnost, upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a koje ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10).
O4: Suradnicima na projektu se iz sredstava HRZZ projekta ne može isplaćivati naknada.

P: Mogu li suradnici u istraživanju biti državljani RH koji rade na drugim sveučilištima izvan RH i pod kojim uvjetima ?
O: Da. Kao dio prijavne dokumentacije potrebno je dostaviti pismo namjere suradnika koji nisu zaposleni na matičnoj instituciji voditelja projekta, a njihova uloga u provedbi projekta treba biti vidljiva u projektnom prijedlogu i radnom planu.

P: U slučaju umirovljenja voditelja projekta tijekom provedbe odobrenog projekta može li njegov zamjenik biti iz druge institucije (različite institucije od voditeljeve) ?
O: Prijavu na natječaj potpisuju organizacija zaposlenja voditelja projekta i voditelj projekta, stoga suvoditelj može biti jedino iz organizacije koja je prijavitelj projektnog prijedloga.

14. 01. 2020.

P: Planiram ponovo prijaviti dorađenu verziju UIP-a s prošlog calla. S obzirom da više ne mogu prijavljivati UIP (jer mi upravo ističe 7. godina od doktorata), prijavit ću IP. Imam dva pitanja:
1.) Smije li mi dosadašnja suradnica iz inozemstva (Njemačka državljanka) biti suradnik i na IP-u i, ako da, mora li i ona ispuniti svoj EPP profil? Ako mora ispuniti profil, može li samo na engleskom ili mora i na hrvatskom (koji ne govori i bit će joj problem popuniti)?
2.) S obzirom da na ovom callu nema mogućnosti prijave suradnika u svojstvu konzultanata, znači li to da apsolutno nikako ne možemo uključiti ljude koji su već na dva aktivna HRZZ projekta, a koji će sigurno sudjelovati na našem projektu jer će nas svojim iskustvom savjetovati, usmjeravati i pomoći kod obrade podataka? Ako ipak postoji mogućnost njihova uključivanja, možete li nam, molim vas, reći u kojem svojstvu (ako sam dobro shvatila, u IP su svi u svojstvu suradnika i nema posebnih raščlanjenja uloga)?
O1: Navedeno je moguće. Svi suradnici na projektu moraju se osobno registrirati u EPP sustav te popuniti tražene registracijske podatke, nakon čega dobivaju identifikacijski broj (IB). Identifikacijski broj suradnika služi podnositelju projektnog prijedloga za prijavu suradnika na projekt. Prilikom registracije u EPP sustav moguće je odabrati sučelje na engleskom jeziku.
O2: Jedan istraživač može istodobno sudjelovati na najviše dva HRZZ projekta. Pritom, navedeni uvjet ne uključuje istraživače koji sudjeluju na projektima koji završavaju do 31. prosinca 2020. godine.

P: Prijavila bi se na natječaj za projekt IP-2020-02 na kojem bi bio i suvoditelj zbog mog odlaska u mirovinu u listopadu 2023. g. Da li to onemogućuje suvoditelja da prijavi svoj projekt na idućem natječaju (dakle u razdoblju 2021-2023)? Može li suvoditelj preuzeti projekt u studenom 2022.?
O: Suvoditelj u potpunosti zamjenjuje voditelja projekta njegovim odlaskom u mirovinu. S obzirom da jedan istraživač može istodobno biti voditelj jednog istraživačkog projekt navedeni suvoditelj ne može prijaviti svoj projekt u ulozi voditelja. Promjena voditelja projekta u slučaju njegova odlaska u mirovinu moguća je jedino u drugoj polovici provedbe projekta, ali je nužno da se ona predvidi već u projektnoj prijavi.

P: Planiram prijaviti istraživački projekt iz polja povijesti umjetnosti te me vezano za suradnike zanima sljedeće:
 1. u projekt namjeravam uključiti doktoranda pred završetkom doktorskog rada, mora li on imati matični broj znanstvenika?
 2. s obzirom na specifičnost polja istraživanja, povijesti umjetnosti, suradnja s kolegama iz muzeja je vrlo važna za provedbu projekta. Kolega nema doktorat znanosti, ali je u zvanju muzejskog savjetnika i sudjelovat će u svim zajedničkim aktivnostima na projektu. Kako ga mogu uključiti u projekt (nema matični broj znanstvenika)?
 3. moraju li suradnici iz inozemstva imati matični broj znanstvenika?
 4. moraju li suradnici koji rade u ne-znanstvenim institucijama (muzeji) imati suglasnost ravnatelja, ako će njihovo sudjelovanje na projektu biti realizirano mimo njihovog službenog radnog vremena (nema umanjenja radnih obaveza u matičnoj instituciji)?
O1: Moguće je prijaviti suradnika koji nema matični broj znanstvenika. Po primitku matičnog broja potrebno je ažurirati profil suradnika u EPP sustavu.
O2: Suradnici na HRZZ projektu doprinose provedbi projekta svojim znanjem i ne moraju imati matični broj znanstvenika. Možete ga uključiti na projekt u funkciji suradnika – istraživača.
O3: Ne.
O4: Za sve suradnike koji su zaposleni u Republici Hrvatskoj, a nisu zaposleni na matičnoj organizaciji trebate priložiti pismo namjere koje potpisuju suradnik i čelnik organizacije.

P: Imam dva pitanja vezana uz natječaj Istraživački projekti:
1. ukoliko mi je suradnik osoba koja radi u osnovnoj školi, ali ima doktorat znanosti i radove u temi koju prijavljujem, na koji način on piše pismo namjere? Tko ga potpisuje osim njega?
2. Pišemo li za studenta suradnika i ime, treba li i njegov životopis i reference budući da ih ima (tri rada u temi koja se prijavljuje)?
O1: Pismo namjere suradnika iz Hrvatske potpisuje čelnik ustanove u kojoj je zaposlen i suradnik.
O2: Za sve suradnike potrebno je navesti životopis i odgovarajuće kompetencije za rad na projektu.

P: Molim Vas za pojašnjenje kako navesti suradnike koji će raditi na projektu a u stalnom su radnom odnosu na drugoj instituciji (partner na projektu).
Radi se o dvoje kolega, oboje su doktorandi a jedan od njih bi do kraja godine trebao braniti doktorsku disertaciju.
Da li ih navesti kao stručne suradnike uz napomenu da su doktorandi ili ih navesti kao doktorande (iako se projekt financijski neće teretiti školarinom)?
O: Status doktoranda na projektu dodjeljuje se samo suradnicima kojima se iz projekta plaća školarina ili koji se zapošljavaju putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Ostali doktorandi također mogu biti uključeni na projekt, neovisno o njihovu broju, ali u statusu suradnika – istraživača, te se za njih mogu predvidjeti troškovi i aktivnosti.

21. 01. 2020.

P: Molim vas odgovore na slijedeće upite vezane za natječaj za prijavu Istraživačkih projekata:
1. Postoji li minimalan i maksimalan broj članova/suradnika u istraživačkoj grupi?
2. Moraju li istraživači/suradnici na projektu biti u znanstvenom zvanju?
O1: Ne postoji ograničenje u broju suradnika, ali broj suradnika mora odgovarati stvarnim potrebama te za svakoga suradnika mora biti jasno vidljiv angažman u izvršenju aktivnosti predviđenih radnim planom, što će se procjenjivati pri vrednovanju.
O2: Suradnici na projektu mogu biti osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta. Za osobu koja se prijavljuje u statusu suradnika-istraživača nije određeno koje kompetencije, kvalifikacije, zvanje, radni status i sl. treba imati, no očekuje se da odgovaraju potrebama projekta.

24. 01. 2020.

P: Imam namjeru kao voditelj prijaviti Istraživački projekt po Natječaju za IP-2020-0
Umirovljenik sam zaposlen na <uklonjen naziv organizacije> na pola radnog vremena na određeno vrijeme.
Molim za Vaše mišljenje imam li pravo biti prijavitelj za Istraživački projekt po Natječaju za IP-2020-02.
O: Prema uvjetima natječaja predlagatelj projektnog prijedloga na natječaj Istraživački projekti 2020-02 treba biti u stalnom je radnom odnosu. Umirovljeni znanstvenici mogu biti suradnici na projektu.

P: Kao predlagateljica projekta koji predviđa 6 osoba koje bi bile uključene, htjela bih među njima uključiti kao suradnicu osobu koja je već suradnica u jednom istraživačkom projektu Zaklade i projekt traje već godinu dana. Ako bi se odobrio projekt koji predlažem, ta osoba bi se mogla uključiti u prve dvije godine u nešto manjem postotku jer je angažirana na tekućem projektu, a u druge dvije godine u većem, jer bi se tada već završio projekt u kojemu je primarno uključena. Može li se tako navesti u projektnoj dokumentaciji, s ovim obrazloženjem? I koliki može biti najmanji postotak uključenosti u te prve dvije godine, s obzirom na ovu situaciju? Napominjem da je riječ o književno povijesnom I kulturološkom istraživanju i ponovljenom projektnom prijedlogu, pri čemu su recenzenti sugerirali osobu povjesničara “koja bi bila dragocjena” da upotpuni tim.
O: Navedeno je moguće. Postotak rada suradnika na projektu nije unaprijed definiran, ali treba odgovarati potrebama projekta.

P: Planiram prijaviti IP projekt i imam pitanje vezano za angažman studenata na projektu. Naime, desetak studenata bi svake godine angažirala za provođenje aktivnosti planiranih projektom. Isti studenti (imenom i prezimenom) bi mogli biti dvije godine na projektu (jer bi studenti bili druge i treće godine preddiplomskog studija, te nakon završetka više nemaju status studenta).
1. Zanima me kako mogu studente prijaviti za sudjelovanje u projektu? Da li mogu biti u kategoriji “suradnici” (ali vremenski je ograničeno) i na koji način?
2. Da li je prihvatljivi trošak plaćanje rada studenata preko Ugovora student servisa (u kategoriji troškovi tehničara postojeća opcija je Ugovor o djelu)?
3. Da li je prihvatljiv trošak sudjelovanje studenata (koji sudjeluju u aktivnostima projekta) na radionicama ili odlazak na znanstvene skupove i kongrese uz prezentaciju rezultata i radova proizašlih iz projekta.
O: 1. Ako je nužno i opravdano potrebama istraživačkih aktivnosti studente je moguće uključiti u istraživačku grupu kao suradnike.
2. Studenti mogu obavljati određene aktivnosti, no, isplate naknada putem studentskih ugovora nisu prihvatljiv trošak istraživanja.
3. Navedene troškove moguće je planirati za sve suradnike koji će aktivno sudjelovati u aktivnostima diseminacije projekta.

P1: Treba li suradnik na projektu iz druge HR znanstvene institucije, prilikom opisa svog doprinosa na projektu, linkati na Šestar opremu iz svoje institucije koju će pri tome koristiti ? Treba li on priložiti potporu institucije ili samo Pismo namjere? Trebaju li stranci priložiti neki dokument svoje institucije?
P2: Prilikom updatiranja svog profila na stranici vidjela sam svoj stari životopis i obrisala ga. Onda sam vidjela da životopis više nije obavezan dokument. Znači li to da je životopis obavezan jedino u Prijavnom obrascu Cjelina A?
O1: Poveznica na Šestar dostavlja se za opremu navedenu u obrascu Potpora organizacije. Nije potrebno dostaviti poveznice na Šestar za opremu sa suradnih organizacija na kojima će se provesti dio istraživanja. Svi suradnici koji nisu zaposleni na matičnoj organizaciji predlagatelja trebaju dostaviti pismo namjere sukladno uvjetima natječaja IP-2020-02. U pismu namjere potrebno je navesti opremu koja će se staviti na raspolaganje projektu, a isto je potrebno opisati i u Prijavnom obrascu.
O2: Životopis predlagatelja navodi se u Prijavnom obrascu Cjelina A.

P: 1.Mogu li i pod kojim uvjetima inozemni istraživači biti suradnici na projektu?
2. Ako radimo ponovljenu prijavu istog projekta, trebaju li suradnici na projektu koji su Van naše institucije raditi novo pismo namjere/izjavu čelnika institucije o raspoloživosti za sudjelovanje na projektu ili možemo priložiti pismo korišteno u prethodnoj prijavi?
O1: Navedeno je moguće. Za sve suradnike koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj trebate priložiti pismo namjere koje potpisuje suradnik.
O2: Projektna dokumentacija s prethodnog natječajnog roka nije važeća prilikom prijave na novi natječajni rok. Prilikom ponovljene prijave projektnog prijedloga potrebno je dostaviti svu traženu dokumentaciju u skladu s uvjetima natječaja IP-2020-02.

P: Molimo Vas da nas obavijestite da li se radno opterećenje voditelja i suradnika na istraživačkom projektu HRZZ-a izraženo u postotku odnosi na njegovo/njezino ukupno radno opterećenje na razini godine (cca 1800 radnih sati definiranih Kolektivnim ugovorom za znanost i visoko obrazovanje) ili samo na znanstveni dio (810 radnih sati).
Kolektivnim ugovorom je definirano cca 1800 radnih sati za znanstveno-nastavno osoblje koje se prema standardnom radnom opterećenju dijeli na: 45% za nastavu (810 sati), 45% za znanost (810 sati) i institucijski doprinos i administrativni dio posla 10% (180 sati).
Npr. ako je netko suradnik na projektu i njegovo radno opterećenje je 10% da li je to 180 sati (na ukupan broj radnih sati), 162 sata (ukupan broj sati umanjen za institucijski doprinos/administraciju) ili 81 sat (ukupan broj sati za znanost) godišnje.
O: Navedeno se odnosi na ukupno radno opterećenje voditelja i suradnika.

P: Zanima me može li suradnik na projektu biti osoba iz inozemstva
(Švicarska) koja ima svoj vlastiti laboratorij za istraživanje prirodnih spojeva? Osoba ima doktorat znanosti, ali ne dolazi iz akademske zajednice nego iz privatnog sektora.
Ako može, tko za tu osobu treba potpisati pismo namjere.
O: Navedeno je moguće. Pismo namjere potpisuje samo suradnik.

P: Ako budem upisan kao suradnik – istraživač u projektu, isključuje li to mogućnost mog zaposlenja na istom projektu putem “Projekta razvoja karijere doktoranda – izobrazba novih doktora znanosti” (ukoliko se jedan od suradnika ili voditelj prijavi za mentora)?
O: Uloga suradnika – istraživača na projektu ne isključuje mogućnost prijave na navedeni natječaj.

28. 01. 2020.

P: Da li postoji ograničeno trajanje usavršavanja suradnika na istraživačkom projektu (npr. maksimalno dva tjedna, tri tjedna itd).
O: Maksimalno trajanje jednog usavršavanja je 14 dana. Ako je posrijedi usavršavanje s jasnim ciljem i programom, trošak je moguće pokriti za jednoga člana istraživačke grupe, a iznimno za dva člana ako je drugi član doktorand. Usavršavanje mora imati program prema kojem se provodi. Za gostovanje u drugim organizacijama kao oblik usavršavanja organizacija-domaćin mora imati konkretan program.

P: Na istraživačkom projektu 2020 sudjelovali bi i znanstvenici iz inozemstva, trebaju li oni dati svoje brojeve znanstvenika ako postoje (ako ne sto onda) i OIB tj. sto treba napisati za OIB jer i obrazac na engleskom to traži i hoće li EPP sustav to prepoznati?
O: Polje „Matični broj znanstvenika“ nije obvezno, ukoliko EPP sustav ne prihvaća neispunjeno polje, možete upisati „-“.
Kada se u EPP sustavu odabere da se radi o stranom državljaninu, polje OIB zamjenjuje se poljem u koje je potrebno upisati broj putovnice.

P: Može li se u okviru projekta zaposliti poslijedoktorand koji zadovoljava kriterije koje ste naveli u Uputama za prijavitelje (osoba koja se znanstvenim radom bavi do deset godina od upisivanja doktorskog studija), a koja je izabrana u zvanje znanstvenog suradnika, pri čemu je izbor u to zvanje pokrenula (i financirala) ona sama, prije početka projekta u kojemu bi se zaposlila kao poslijedoktorand.
O: Navedeno je moguće.

P: Molim vas za odgovor na pitanje: Ako se kao suradnik želi prijaviti student preddiplomskog ili diplomskog (ili integriranog) studija (dakle, ne student poslijediplomskog studija), tko bi se trebao potpisati na pismu potpore kao čelnik ustanove? Je li se u tom slučaju dekan ili rektor potpisuju kao čelnici ustanove, usprkos tome sto student nije zaposlenik ustanove?
O: Pismo namjere potpisuje student osobno te nisu potrebni dodatni potpisi, budući da se radi o nezaposlenoj osobi.

31. 01. 2020.

P: Planiramo kao suradnika na projektu pozvati osobu koja je ekspert u polju područja kojim se istraživanje bavi, no koja nema afilijaciju na fakultetu već je privatnik. Zanima nas, budući da je potrebno pismo u kojem Institucija dopušta svom zaposleniku da bude suradnik na projektu, kako se ista situacija odražava ukoliko je riječ o privatniku.
O: Pismo namjere potpisuje suradnik osobno i odgovorna osoba u instituciji za zaposlenja.

P: U projekt su uključena dva suradnika koji su u stalnom radnom odnosu na ustanovi koja je partner. Mogu li u kategoriji OSOBLJE (ili nekoj drugoj kategoriji) za oba suradnika doktoranda navesti samo iznos školarine?
O: Trošak školarine doktorskog studija moguće je planirati za jednog doktoranda u iznosu najviše do 20.000,00 kn godišnje, a najdulje 3 godine.

P: Možete li mi reći koji je minimalni postotak radnog vremena suradnika na istraživačkom projektu IP-2020-02?
O: Najmanji udio radnog vremena za suradnike nije određen, ali predviđeni udio radnoga vremena mora odgovarati projektnim aktivnostima, odnosno potrebama projekta.

4. 02. 2020.

P: 1. Treba li se na Istraživačkom projektu trošak školarine za doktorski studij odnositi na doktoranda kojeg će se zaposliti putem natječaja “Projekt razvoja karijera mladih znanstvenika – izobrazba novih doktora znanosti”?
2. Ako putem natječaja bude izabran doktorski student, koji je sada na projektu u statusu suradnika i koji već ima plaćenu školarinu (na temelju dvojnog doktorata i izvrsnosti) i samo želi radni odnos, može li se drugom doktorandu platiti samo školarina (bez zasnivanja radnog odnosa) ili se predviđena školarina gubi?
3. U slučaju da na natječaju “Projekt razvoja karijera mladih znanstvenika – izobrazba novih doktora znanosti” bude izabran doktorand kojem nije potrebna školarina, i od suradnika na projektu dobije status doktoranda, može li se taj drugi doktorand (kojem će se platiti školarina i koji će postati drugi doktorand na projektu) izabrati javnim natječajem (bez da mu se već sada, kako ste naveli, navodi ime i prezime)?
4. Može li u ovom slučaju suradnik koji će biti zaposlen kao doktorand nastaviti raditi poslove predviđene za njega kao suradnika (Radnim planom), a drugi doktorand (s plaćenom školarinom) raditi poslove predviđene za D1?
O1.: Natječajem IP-2020-02 predviđeno je pokrivanje troškova školarine za doktoranda, bez obzira na izvor financiranja njegove/njene plaće.
O2.: Drugom doktorandu je moguće platiti školarinu.
O3.: Navedeno je moguće. U trenutku prijave nije potrebno navoditi ime i prezime doktoranda ako nije poznato.
O4.: Ako je suradnik zaposlen kao doktorand na projektu Zaklade, od njega se očekuje da radi aktivnosti predviđene radnim planom, isto se odnosi i na doktoranda kojemu se iz sredstava projekta isplaćuje školarina.

P: Kao suradnicu bih prijavio doktorandicu zaposlenu na drugoj ustanovi. Doktorandicu trenutno još uvijek financira HRZZ kroz natječaj DOK-2014-06, a njeno zaposlenje bilo je pridruženo projektu s natječaja IP-2013-11, koji je završio 14.12.2019. Iako je taj projekt završio, doktorandica je i dalje u radnom odnosu, s financiranjem HRZZ. Trenutno je na porodiljnom dopustu, nakon kojeg ima još nekoliko mjeseci financiranja u kojem roku će obraniti doktorat.
Pitanja:
1) Mogu li je prijaviti kao suradnicu na projektu?
2) Postoji li, od strane HRZZ, ograničenje njenog radnog vremena na mom projektu, s obzirom na njen status doktoranda pri HRZZ?
3) Da li, uz nju i čelnika njene ustanove, njeno pismo namjere supotpisuje i njen mentor (koji je suglasan s njenim angažmanom)?
4) Nakon njene obrane doktorata, koja će uslijediti nakon nekoliko mjeseci suradništva na mom projektu, može li se ona zaposliti na mom projektu (i ustanovi) kao poslijedoktorand, i to u trajanju od dvije godine? Odnosno, s obzirom na odredbu “Pojedini poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom HRZZ projektu najviše do dvije godine.”, da li joj se trajanje statusa suradnika oduzima od te dvije godine?
O1-3: Navedena se može prijaviti u status suradnik-istraživač, a njezina prijava treba biti podržana pismom mentora koju je potrebno priložiti prijavi na natječaj (pod Ostali dokumenti)..
2. Udio sudjelovanja na projektu za suradnike nije određen.
4. Za zapošljavanje poslijedoktoranda na projekt organizacija mora provesti javni natječaj i zaposliti najboljeg kandidata. Navedena se može zaposliti na projektu kao poslijedoktorand (u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a po provedenom javnom natječaju) u trajanju od dvije godine, a trajanje statusa suradnika se ne oduzima od te dvije godine.

7. 02. 2020.

P: Pripremamo prijavu Istraživačkog projekta te molim za pojašnjenje – u kojem obliku treba biti razrađen Plan diseminacije? Da li je već u ovoj fazi potrebno predvidjeti autore i radne naslove radova koji trebaju proizaći iz projekta?
Također, molim za potvrdu – plan diseminacije navodi se na kraju radnog plana ili u zasebnom dokumentu?
O: Plan diseminacije mora biti uključen u tablicu Radnoga plana, među rezultatima projekta i eventualno u opisu istraživačkih aktivnosti. Nije potrebno predvidjeti autore i naslove radova koji bi trebali proizaći iz projekta.

11. 02. 2020.

P: Nakon što je završio projekt Zaklade u kojem je doktorandica bila (uklonjeno ime i prezime) namjeravam prijaviti novi projekt koji bi se tematski nastavljao na prethodni, uzimajući pri tome u obzir aktualno stanje, trendove i istraživačka pitanja iz tog područja. U prijedlog projekta (vezano za natječaj koji je otvoren do 3.3.2020) uključila bih doktorandicu (uklonjeno ime i prezime) u ulozi post-doktorandice, s uz pretpostavku da će ona uspješno obraniti doktorsku disertaciju u srpnju 2020. S obzirom da je proces evaluacije projekata dugotrajan, zanima me što bi se dogodilo kada bi do trenutka eventualne pozitivne evaluacije i prihvaćanja projekta kolegica već dobila neko drugo radno mjesto (na našem fakultetu, ili negdje drugdje…). Da li bismo morali pronaći zamjenu tj. prijaviti nekog drugog post-doktoranda? Ili bi tada prijava bila odbačena, a projekt se ne bi realizirao? Ili postoje neke druge opcije?
O: Ako je za provedbu projekta potrebno zaposliti poslijedoktoranda, plaću treba predvidjeti u financijskom planu projekta, sukladno uvjetima natječaja, a uloga poslijedoktoranda treba biti jasno vidljiva u radnom planu. Očekivani početak projekta u ovom natječaju je studeni 2020. godine. U slučaju prihvaćanja projekta, za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj i odabrati najboljeg kandidata.

18. 02. 2020.

P: Prijavljujem projekt na trenutnom natječaju (kao voditelj). Trenutno sam mentor jednoga doktoranda koji je zaposlen prije oko dvije godina preko Projekta razvoja mladih istraživača na istraživačkom projektu na kojemu sam tada bio suradnik. Dotični je projekt u medjuvremenu zaključen, a moj doktorand i ja smo postali suradnici na drugom istraživačkom projektu koji je odobren za financiranje u prošlom kolu. Može li dotični moj doktorand biti suradnik (član istraživačke grupe) i na projektu kojega prijavljujem?
O: S obzirom na to da je navedeni doktorand u statusu doktoranda na drugom projektu te je obvezan posvetiti 100% svoga radnog vremena znanstvenom usavršavanju vezanom uz izradu doktorskog rada, doktorand se može prijaviti u statusu suradnika (ne doktoranda) na drugi projekt ukoliko je tema vezana uz njegovu disertaciju te neće doći do odstupanja s Planom razvoja karijere doktoranda.

P: Namjeravam prijaviti istraživački projekt pa me zanima, s obzirom da već sudjelujem u projektima svoje institucije, koji je najmanji postotak radnog vremena kojim glavni istraživač može sudjelovati u projektu.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici HRZZ od 20.12.2019.

P: Ovim putem molimo Vas za informaciju vezano uz natječaj “Istraživački projekti 2020.” (IP-2020-02), jedan od suradnika na projektu radi izvan matične institucije (u inozemstvu) stoga bi u financijski plan unijeli troškove njegovog dolaska. Da li takvi troškovi idu pod stavku 1. Materijalni troškovi, Istraživačka radionica? Da li je moguće pokriti troškove suradnika (prijevoz, smještaj i dnevnice) u svakom razdoblju projekta?
O: Ukoliko se dolazak stranog suradnika planira u okviru kategorije 1. Troškovi istraživanja – Istraživačka radionica (u trajanju do 7 dana), prihvatljivi troškovi su smještaj članova istraživačke grupe, catering, sitan potrošni materijal.
Ukoliko se dolazak stranog suradnika planira u okviru kategorije 4. Diseminacija i suradnja – Radni sastanci (u trajanju do najviše 2 dana) , prihvatljivi su troškovi jednog ručka ili večere, prijevoza, smještaja, dnevnica za članove istraživačke grupe izvan mjesta matične organizacije.

21. 02. 2020.

P: S obzirom na to da na projektu planiram suradnika koji je tek diplomirao, dakle, nema broj iz registra znanstvenika, tako da se ne može niti prijaviti na EPP sustav, je li dovoljno u projektnom prijedlogu dostaviti njegov životopis?
O: Svi suradnici na projektu moraju biti upisani u EPP sustav. Prilikom prijave suradnika koji nemaju matični broj znanstvenika moguće je u traženo polje upisati oznaku „-“.