Edit Content

30.09.2022.

P: Može li se profesor koji ima aktivnu ulogu kao voditelj na jednom HRZZ projektu postaviti kao suradnik na dvije različite prijave projekta za ovaj natječaj te se, u slučaju da oba projekta dobiju financiranje, naknadno povući s jednog projekta?

O: Uvjetima Natječaja propisano je da jedan istraživač može istodobno imati najviše dvije aktivne uloge na HRZZ projektima, stoga navedena osoba uz postojeću aktivnu ulogu na ovom natječaju može biti suradnik na jednom projektu. Upućujemo Vas kako su tekstom natječaja određeni uvjeti za prijavu HRZZ projekata.

P: Vezano uz otvoren natječaj za prijavu istraživačkog projekta HRZZ IP-2022-10 molimo Vas za informacije vezano uz zapošljavanje poslijedoktoranda na projektu IP-2022-10:

1. Planiramo zaposliti osobu koja je trenutno asistent te se financira iz projekta (EU,ESIF) i u obvezi je doktorirati sredinom sljedeće godine. Zanima nas da li je moguće sklapanje ugovora s tom osobom (poslijedoktorandom) u trajanju od 4 godine na projektu IP-2022-10 ?

2. Možemo li kod planiranja troška plaće za poslijedoktoranda uzeti u obzir i procijenjeno povećanje osnovice od 5% ?

3. Kod ograničenja financiranja sudjelovanja na skupovima na 2 sudionika po kongresu, misli li se to na jedan sažetak ili se može financirati za više suradnika ukoliko svatko ima svoje rezultate za prezentiranje ?

O1: Poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom HRZZ projektu do najviše dvije godine.

O2: Prilikom procjene troška plaće, moguće je predvidjeti i okolnosti koje bi mogle biti od utjecaja na izmjenu visine plaće.

O3: Troškovi konferencija mogu se predvidjeti za najviše dva člana istraživačke grupe po konferenciji.


27.09.2022.

P: Znanstvenik je prijavio projekt na natječaj IPS-2022-02, te prijavljuje drugi projekt na ovaj natječaj u svojstvu voditelja.

1. Da li se na ovaj natječaj može prijaviti u sklopu još jednog projekta u svojstvu suradnika?

2. U slučaju da svi projekti budu prihvaćeni za financiranje može li istraživač prihvatiti sve dodijeljene uloge odjednom ili mora odabrati?

3. O: 1. Uvjetima Natječaja propisano je da jedan istraživač može istodobno imati najviše dvije aktivne uloge na HRZZ projektima.

Da li pod jedan istraživač može istodobno imati najviše dvije aktivne uloge na HRZZ projektima znači da znanstvenik ne smije u EPP sustavu imati tri prijave istovremeno iako su sve tri još u evaluaciji?

O: 1. 2. i 3. Istraživač može imati istovremeno dvije aktivne uloge na HRZZ projektima, osim u slučaju projekata koji završavaju do 1. rujna 2023. godine. Ako prethodno postoje dvije aktivne uloge na HRZZ projektima, nije moguće izvršiti prijavu na treći projekt.


23.09.2022.

P: Zanima me mogu li, kao voditeljica projekta s postotkom od 90%, sudjelovati na drugom projektu kao suradnica. Postojeći projekt traje do početka 2025., pa bi na drugom projektu bila angažirana prve dvije godine 10 % a druge dvije godine 30 %. Također, planiram ponovno prijaviti novi projekt nakon što završi razdoblje projekta koji vodim. Molim Vas da mi odgovorite postoje li neki uvjeti o minimalnom postotku suradnika odnosno voditelja (je li dovoljno 70%)?

O: Ukoliko Vam je „voditelj projekta“ jedina aktivna uloga, možete sudjelovati na drugom projektu u ulozi suradnika. Naime, postotak radnog vremena voditelja projekta nije unaprijed definiran, ali treba biti prilagođen projektnim aktivnostima. HRZZ očekuje da voditelj projekta može izvršavati projektne aktivnosti u skladu s Radnim planom projekta, a radno opterećenje predlaže sam voditelj u suglasnosti s matičnom ustanovom. Stoga, ukoliko

Nadalje, udio radnog vremena koje će suradnik posvetiti radu na projektu treba odgovarati realnom vremenu potrebnom za provedbu aktivnosti na projektu za koje je član istraživačke grupe zadužen što je predmet procjene tijekom postupka vrednovanja projektnog prijedloga. Očekuje se kako će svi uključeni istraživači za provedbu projektnih aktivnosti izdvojiti onoliki dio radnog vremena koji je  potreban za provođenje aktivnosti za koju su zaduženi.

P: Planiram prijaviti bilateralni projekt sa kolegama iz Slovenije. Prema Vašim uputama jasno je da se slovenska institucija prikazuje kao PARTNERSKA organizacija.

Međutim, u hrvatskoj istraživačkoj grupi koja uključuju mene i kolege s moje matične institucije (Institut Ruđer Bošković) sudjelovat će i troje kolege s druge institucije (Sveučilište u Zadru) koji će u ostvarivanju radnog plana, odnosno aktivnosti na projektu sudjelovati s opremom koju će osigurati njihova institucija.

Zanima me sljedeće? Može li se njihova institucija također prikazati kao PARTNERSKA organizacija s obzirom da u provedbi projekta sudjeluje sa svojom opremom i resursima?

U slučaju da se njihova institucija može prikazati kao druga PARTNERSKA organizacija, može li predstavnik te grupe biti drugi suvoditelj na projektu?

U slučaju da se njihova institucija NE može prikazati kao PARTNERSKA ORGANIZACIJA znači li to da njihova institucija NIJE obvezna dostaviti pismo potpore partnerskih organizacija s popisom opreme i najznačajnijih resursa koji će se koristiti u svrhu provedbe projekta, već da su samo obvezni dostaviti potpisano pismo namjere za sudjelovanje u predloženom projektu u slobodnoj formi?

O: Sukladno uputama, u slučaju prijave bilateralnog projektnog prijedloga partnerska organizacija može biti organizacija iz Slovenije. Ostale organizacije/suradnici koji će sudjelovati u provedbi Vašeg istraživanja uključuju se na projekt kao suradnici/članovi istraživačke grupe. Pismo potpore partnerske organizacije u tom slučaju dostavlja partnerska organizacija iz Slovenije, a suradnici koji su zaposleni drugim organizacijama (nisu zaposleni na matičnoj ustanovi projekta) trebaju dostaviti pismo namjere o sudjelovanju na projektu.

P: 1. Vrijedi li i u slučaju bilateralnog projektnog prijedloga da PI / Voditelj projekta bude zaposlen na neodređeno i/ili da je izabran u znanstveno-nastavno zvanje?

2. Ako prethodno vrijedi, mora li voditelj s druge strane u bilateralnoj inicijativi također zadovoljavati navedene uvjete (ugovor na neodređeno i / ili izbor u znanstveno-nastavno zvanje)?

3. Ponovno, ako pitanje pod 1. vrijedi, mora li voditelj zadovoljavati navedene uvjete u trenutku predaje projektnog prijedloga ili ih može izvršiti u trenutku predviđenog početka projekta? Kolega iz Ljubljane je trenutno u procesu izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta, ali nije izgledno da će proces završiti do trenutka predaje projekta.

O: 1. Sukladno uvjetima Natječaja, voditelj projekta treba biti znanstvenik koji je u stalnom radnom odnosu.

2. i 3. Voditelj partnerske istraživačke grupe prijavljuje projektni prijedlog agenciji ARRS sukladno njihovim pravilima.

P: Znanstvenik je prijavio projekt na natječaj IPS-2022-02, te prijavljuje drugi projekt na ovaj natječaj u svojstvu voditelja.

1. Da li se na ovaj natječaj može prijaviti u sklopu još jednog projekta u svojstvu suradnika?

2. U slučaju da svi projekti budu prihvaćeni za financiranje može li istraživač prihvatiti sve dodijeljene uloge odjednom ili mora odabrati?

O: 1. Uvjetima Natječaja propisano je da jedan istraživač može istodobno imati najviše dvije aktivne uloge na HRZZ projektima.

P: Molimo vas za tumačenje kriterija za vrednovanje u prvom krugu, u kategoriji Predlagatelj projektnog prijedloga za društvene i humanističke znanosti.

U kriterijima stoji:

1.   Predlagatelj  projektnog  prijedloga  istraživački  je  aktivan  u  posljednjih  pet godina što je razvidno iz :

Pet objavljenih radova u vodećim međunarodnim časopisima iz područja istraživanja, u kojima je glavni ili dopisni (corresponding) autor, koji se nalaze u prvom kvartilu časopisa u razmatranom području znanosti prema relevantnim znanstvenim bazama (Web of Science ili Scopus) (ako je predlagatelj iz društvenoga ili humanističkoga područja, najmanje polovica upisanih publikacija treba zadovoljavati navedeni uvjet objavljenih radova, knjiga ili radova u međunarodno recenziranim publikacijama).

Zanima nas sljedeće… Ako je predlagatelj iz društvenoga ili humanističkoga područja, MORA li on imati:

a) najmanje 3 rada (dakle polovina) u prvom kvartilu vodećih međunarodnih časopisa + 2 rada koji mogu biti knjige ili drugi radovi u međunarodno recenziranim publikacijama (ne nužno zastupljenim u WOSu ili Scopusu).

ili  b) bilo kojih 5 radova (npr. 4 knjige i 1 rad u međunarodno recenziranoj publikaciji)?

U slučaju da prijavitelj projekta iz društvenoga ili humanističkoga područja nema radove u prvom kvartilu vodećih međunarodnih časopisa iz područja istraživanja, je li taj kriterij eliminacijski (projektni prijedlog neće proći vrednovanje u prvom krugu) ili se na neki način umanjuje ocjena, ali projekt može ići na daljnje vrednovanje (ako su drugi kriteriji zadovoljeni)?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 22. srpnja.


20.09.2022.

P: Naveli ste da su neprihvatljivi troškovi tiskanja knjige kao ishoda projekta, no je li moguće navesti “troškovi financiranja sve do tiska”? Također, jedan od ciljeva projekta bi bilo istraživanje koje bi dovelo do objave 2 toma izvornog rada, te me zanima je li to prihvatljiv ishod projekta?

O: Natječajem je prihvatljiv trošak grafičke pripreme za tisak knjiga i publikacija s rezultatima provedbe projekta (do 10.000,00 kuna po godini).

P: Planiram prijaviti bilateralni projekt na natječaj IP-2022-10. Imam dva pitanja:

1. Mogu li prijaviti interdisciplinarni projekt ako je moja institucija akreditirana u području Biomedicina i zdravstvo (jedna od “disciplina” projekta je i Biomedicina i zdravstvo)?

2. Je li dozvoljeno zaposliti dva poslijedoktoranda na projektu – prvog u prve dvije godine, a drugog u druge dvije godine projekta?

O: 1. Ukoliko je matična organizacija voditelja projekta akreditirana za područje biomedicina i zdravstvo prilikom prijave interdisciplinarnog projekta navedeno područje označujete brojem 1 kao primarno znanstveno područje.

2. Navedeno je moguće.


16.09.2022.

P: Na temelju iskustva kolega iz inozemstva u provedbi sličnih projekata, planirali smo u sklopu projektne prijave, pod ostalu dokumentaciju, priložiti pisma podrške nekoliko istaknutih članova akademske zajednice iz područja koja su tematski bliska temi projekta. Oni, pritom, ne bi sudjelovali u provođenju radnog plana niti bi preuzeli ikakvu obvezu vezanu za provedbu projekta, što bi izrijekom bilo istaknuto u pripadajućem dokumentu. Njihov angažman bi bio isključivo na volonterskoj osnovi (npr., pružanjem poveznica na srodne istraživačke programe u koje su i sami uključeni), bez financijske naknade i u mjeri u kojoj oni smatraju prikladnim, a formalno bi bili okupljeni u tzv. savjetodavni odbor (Advisory Board).

O: Uloga konzultanta/savjetnika nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2022-10 te se navedeno neće vrednovati. Kao dio istraživačke grupe mogu se prikazati i vrednovati samo voditelj projekta i suradnici navedeni u administrativnom obrascu, Cjelini C prijavnog obrasca i Radnom planu projekta. Voditelj projekta tijekom provedbe projekta može organizirati i provoditi savjetodavne aktivnosti s drugim znanstvenicima u cilju uspješnije provedbe projekta, međutim isto nije uključeno u dokumentaciju o provedbi projekta (Radni plan).

P: Da li se pod točkom:

Popis znanstvenoistraživačkih projekata koji su prihvaćeni za financiranje (međunarodni i domaći), uloga na projektu (voditelj/suradnik), izvor financiranja i dodijeljena sredstva. Dodajte poveznice na mrežne stranice financiranih projekata. Istaknite najvažnije rezultate i publikacije koji su proizašli iz projekata. * 

misli na projekte u tijeku ili na sve projekte na kojima sam sudjelovala?

O: Navedeno pitanje u cjelini B, Dio a. Popis postignuća (track record) voditelja projekta u posljednjih pet godina se odnosi na popis znanstvenoistraživačkih projekata koji su u tijeku ili su završeni.

P: Prema natječaju stoji da je ovim natječajem predviđeno samo zapošljavanje postdoktoranada na dvije godine.

Drugim riječima, natječaji za radna mjesta na projektu mogu se raspisati samo za postdoktorande, a ne i za doktorande?

Postoji li neki način, da doktoranda kojeg se planira prijaviti na projekt zasada pod nazivom doktorand (D), da ga se tijekom trajanja projekta i zaposli na projekt u punom radnom odnosu? Hoće li tijekom trajanja ovog projekta (ukoliko se dobije financiranje) biti otvoreni natječaji razvoja karijera mladih istraživača pa da se aktivni doktorandi prijave u sklopu tog natječaja te se kao suradnici i zaposle na ovom projektu?

O: Natječajem je moguće predvidjeti troškove plaće poslijedoktoranda. U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) putem poziva Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti planira se zapošljavanje mladih istraživača na poslijediplomskoj razini. Više informacija o navedenom pozivu bit će pravovremeno objavljeno na mrežnoj stranici Zaklade.

P: Vezano uz uvjete za voditelja projekta – uspješno mentorstvo doktoranada.

Da li je prihvatljivo ukoliko je planirana obrana doktorata sa doktorandom do kraja 2022. godine s kojim postoje objavljeni radovi (vise od 3) indeksiranih u WOS-u.

O: Navedeno nije prihvatljivo s obzirom na to da se u navedenom pitanju traže informacije o broju obranjenih diplomskih radova/broj obranjenih doktorskih radova/broj poslijedoktoranada.

Ovu informaciju možete navesti u Cjelini B, dio a, pitanje 5 Istaknite Vaš dosadašnji znanstveni doprinos u području i temi istraživanja te u izobrazbi mladih istraživača iskazan brojem uspješno obranjenih doktorskih disertacija te objavljenih zajedničkih radova (do 2500 znakova bez razmaka).

P: 1. Prilikom prijave HRZZ-u bilateralnog projekta sa slovenskom institucijom, da li je znanstvenika koji će se na slovenski strane natječaj prijaviti kao voditelj, potrebno (unutar EPP HRZZ-a) prijavljivati kao suradnika, suvoditelja ili člana istraživačke skupine, ili…?

2. Na koji način će biti vrednovani voditelji slovenskog dijela? Da li HRZZ postavlja kriterije za to, npr. prema kriterijima za voditelje HR dijela prilikom prvog dijela vrednovanja?

3. Što ako projekt bude odobren od strane HRRZ, ali ne prođe na ARRS?

4. Ukoliko bi u projektu sa slovenske strane sudjelovale dvije različite institucije (recimo dva fakulteta s istog sveučilišta), tada će jedna od njih preuzeti vodeću ulogu na slovenskom natječaju. Druga se onda uključuje kao partner?

O: 1. Voditelja partnerske istraživačke grupe prijavljujete kao suvoditelja.

2. Suvoditelj projekta bit će vrednovan po istim kriterijima kao i predlagatelj projektnog prijedloga.

3. Na natječaju IP-2022-10 HRZZ je vodeća agencija koja provodi vrednovanje projekata. O načinu i načelima financiranja u okviru Weave inicijative upućujemo Vas na mrežne stranice HRZZ-a.

4. Ukoliko se prijavljuje bilateralni projektni prijedlog tada se prijavljuje jedna partnerska organizacija, a u provedbu dijela istraživanja koje provodi partnerska istraživačka grupa mogu biti uključeni suradnici (članovi istraživačke grupe) s drugih organizacija.

P: Dolazim sa ustanove koja je akreditirana za društveno područje znanosti, ali prijavljujem interdisciplinarni projekt koji uključuje dva dodatna područja (biomedicina, biotehničke znanosti). Molim vas potvrdu da ukupno financiranje za četiri godine takvog projekta može biti od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna.

O: Ukoliko matična organizacija voditelja projekta akreditirana za područje društvenih znanosti i to područje označujete brojem 1 kao primarno znanstveno područje. Sukladno tome, najveći iznos financiranja projekta može biti od 600.000,00 do 900.000,00 kuna.


13.09.2022.

P: Imam pitanje s obzirom da ću prijaviti bilateralni projekt sa Slovenskom grupom, pa me zanima što znači u Administrative formu. Traže li se sredstva i od Slovenske zaklade ili to ostavljamo prazno.

O: U slučaju prijave bilateralnog projektnog prijedloga potrebno je navesti i iznos financiranja koje traži partnerska istraživačka grupa od agencije kod koje prijavljuje projektni prijedlog.

P: Institucija koja je nositelj sa slovenske strane treba ispuniti obrazac Partner institution support koji potpisuje slovenski suvoditelj i čelnik njegove institucije. Međutim, u slovenskom istraživačkom timu sudjeluju suradnici s još dvije institucije. Da li treba u dokument Partner institution support staviti i opremu tih drugih dviju institucija i tko treba u tom slučaju potpisati dokument?

O: U slučaju prijave bilateralnog projektnog prijedloga potrebno je dostaviti samo ispunjeni obrazac Potpora partnerske organizacije koju potpisuje suvoditelj projekta i čelnik njegove institucije. U navedenom obrascu navodi se potpora partnerske organizacije suvoditelja projekta.

P: 1. Treba li u EPP sustav priključivati i slovenske partnere istraživače, ili oni idu preko svojih sustava i obrazaca.

2. Nije jasno je li suma predviđena od slovenske zaklade ARRS ulazi u maksimum 1.500.000,00 kn ili je to poseban budžet koji ide preko slovenaca dodatno.

O: 1. U slučaju prijave bilateralnog projektnog prijedloga, suvoditelj partnerske istraživačke grupe treba se registrirati u EPP sustav kako biste ga mogli uključiti kao suvoditelja na svoj projekt. Suradnici koji će sudjelovati u provedbi aktivnosti suradne istraživačke grupe ne trebaju se registrirati u EPP sustav. Popis članova partnerske istraživačke grupe potrebno je priložiti u Prijavnom obrascu u Cjelini C ispod popisa članova istraživačke grupe iz Hrvatske.

2. Navedeni iznos koji spominjete odnosi se na makismum sredstava koje HRZZ može isplatiti po projektu ovisno o znanstvenom području. Slovenski partner s kojim prijavljujete bilateralni projektni prijedlog prijavljuje svoj dio istraživanja ARRS-u prema njihovim pravilima.

P: Projekt prijavljuje grupa s fakulteta A s hrvatskog sveučilišta te bi fakultet A bio nositelj projekta (dakle prijavio bi se istraživački projekt, ne bilateralni). Grupa s fakulteta B, također s hrvatskog sveučilišta, bila bi uključena u projekt te bi sudjelovala u ostvarivanju nekih ciljeva na projektu. Da li je moguće u tom slučaju da grupa s fakulteta B koristi sredstva s projekta primjerice za odlazak na konferencije?

O: Ukoliko će grupa s fakulteta B biti uključena u provedbu projektnog prijedloga u ulozi suradnika na projektu tada se za njih mogu planirati sredstva za aktivno sudjelovanje na konferencijama.


09.09.2022.

P: Projektni prijedlog je na natječaju IP-2020-02 pozitivno ocijenjen i našao se na rezervnoj listi prijedloga predviđenih za financiranje ovisno o dostupnim financijskim sredstvima. Budući da u konačnici nije bilo moguće osigurati sredstva za njegovo financiranje, molim vas koji je postupak u ponovnoj prijavi istog ili sličnog projektnog prijedloga za aktualni natječaj IP-2022-10?

O: Postupak prijave isti je za sve prijave na ovaj natječaj, a dodjela sredstava provodi se po kompetitivnom načelu.

P: 1. Zanima me postoji li “poželjan” odnos sredstava koje traži hrvatski partner i sredstava koje traži slovenski partner. Moj slovenski partner planira zatražiti sumu koja je znatno veća od moje te se pitam kako vrednovatelji gledaju na to.

2. Prijavni obrazac, cjelina B, dio a. Traži se popis pet naj značajnih publikacija iz područja istraživanja. Zanima se što se točno smatra područjem istraživanja – je li to znanstveno područje, ili uža tema istraživanja?

O: 1. Ne postoji poželjan omjer traženih sredstava za financiranje projekta. Maksimalan iznos financiranja od strane HRZZ-a propisan je uvjetima Natječaja.

2. Navedeno se odnosi na popis pet najznačajnih publikacija iz područja koje je obuhvaćeno temom istraživanja.

P: U uputama za financiranje piše da ukupno financiranje za četiri godine projekta može biti od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna.

Dalje je navedeno: „Najmanji ukupni iznos financiranja za sve četiri godine, isključujući troškove osoblja, ne može biti manji od 300.000,00 kuna“.

Tematika projekta je softverska te ne zahtijeva kupovinu opreme, troškovi su većinom diseminacije i usavršavanja. Zanima me može li se prijaviti projekt bez zapošljavanja doktoranda/poslijedoktoranda, a da ukupan iznos financiranja za sve četiri godine bude u rasponu od 300.000,00 do 600.000,00 kuna?

O: U tekstu natječaja na str. 4. detaljno su pojašnjeni dopušteni iznosi financiranja s obzirom na znanstveno područje u kojem se prijavljuje projekt.

P: 1. Može li projekt trajati kraće, samo 3 godine a ne 4?

2. Ne vidim opciju konzultanta. Moj suradnik iz Engleske jedino može sudjelovati na projektu kao konzultant a ta opcija sada ne postoji. Realno, ja njemu neću dati ni kunu/euro/funtu pa nema smisla da ga vodim kao suradnika. Što mi predlažete?

O: 1. Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 06. rujna.

2. Uloga konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2022-10. Procjena izvedivosti projekta temelji se između ostaloga na kompetencijama istraživačke grupe te sve osobe koje provode radni plan projekta trebaju biti navedeni kao suradnici te će biti obuhvaćeni postupkom vrednovanja.


06.09.2022.

P: Vezano uz dužinu trajanja IP-2022-10 projekata u Uputama za prijavitelje navedeno je “Financirat će se projekti u trajanju 48 mjeseci s mogućnošću produljenja posljednjega izvještajnog razdoblja do najviše pet mjeseci.” Znači li ovo da projekti moraju trajati isključivo 4 godine ili je moguće prijaviti projekt na kraće razdoblje npr. 3 godine?

O: Sukladno uvjetima natječaja financirat će se projekti u trajanju 48 mjeseci.

P: Može li se dio istraživanja provoditi na znanstvenim institucijama suradnika u inozemstvu izvan inicijative Weave?

O: Navedeno je moguće, te će isto biti predmet vrednovanja.


02.09.2022.

P: Pripremam prijavu za novi HRZZ projekt. Shvatila sam da postdoktorande mogu prijaviti za 2 godine. Planiram prve dvije godine jednog budući je kolega pri kraju doktorata i druge dvije drugi postdoktorand koji sad tek upisuje. Kako je kandidata malo može se desiti da se ovaj moj plan izjalovi i da nemam kandidata. Mogu li u tom slučaju prenamijeniti sredstva?

O: Sredstva za plaću su namjenska sredstva koja se ne mogu prenamijeniti u druge svrhe. Sredstva koja su odobrena za plaću bit će isplaćena tek po dostavi ugovora o radu i to mjesečno, temeljem dostavljene dokumentacije o isplati plaće od strane vašeg računovodstva. Uz navedeno, podsjećamo kako je za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno provesti javni natječaj za zapošljavanje na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto.


30.08.2022.

P: Jesu li u planu nove informativne radionice za natječaj IP-2022-10?

O: Informativne radionice za natječaj IP-2022-10 održane su tijekom lipnja i srpnja, a sva pitanja vezana uz prijavu na natječaj mogu se postaviti e-poštom sukladno objavi na mrežnoj stranici HRZZ-a.

P : Molim vas da objasnite razliku između rezultata i aktivnosti. Naime, u Uputama za prijavitelje (u poglavlju 5. Radni plan) u opisu obrasca radnog plana piše: „Radni plan predstavlja vremensku razradu i slijed očekivanih rezultata u provedbi…”, a zatim se spominju aktivnosti: „Potrebno je jasno razlikovati ciljeve i aktivnosti, pri čemu često više aktivnosti vodi postizanju jednog cilja.“ U Primjeru ispunjavanja radnog plana vidi se da se taksativno nabrajaju rezultati. Gdje se onda upisuju aktivnosti?

O: Aktivnosti su radnje na projektu nužne za postizanje rezultata i ciljeva projekta.

Rezultati su mjerljiva postignuća za koje postoje dokazi da su ostvareni, ono što je postignuto na projektu, materijalna ili nematerijalna postignuća projekta vezana uz pojedini cilj. Rezultati mogu biti: publikacije, gotov prototip (tehnički, komercijalni), javno dostupna izvješća (nacrt standard, priručnici, procedure, strategije), podaci (statistički, baze podataka, trendovi, indikatori), programski paketi (algoritam, kodovi, integrirani sustav), prava intelektualnoga vlasništva (patent, copyright, zaštitni znak), edukacijski materijali, održani skupovi (održane radionice, seminari, konferencije), publikacije (znanstveni časopisi, knjige, bilteni, video). Računi nisu prihvatljivi dokaz rezultata.

Napominjemo da je u Radnom planu potrebno navesti ciljeve i rezultate koji se planiraju ostvariti, dok  se ciljevi i aktivnosti iz Radnog plana za koje će biti zaduženi članovi istraživačke grupe upisuju u Prijavnom obrascu (cjelina C).


26.08.2022.

P: Planiram prijaviti projekt sa Slovenijom u sklopu incijative Weave.

Ukoliko želim suradnju sa dvije istraživačke grupe iz Slovenije koje su sa različitih institucija, mogu li te dvije grupe imati zasebne budgete i jednaki partnerski status?

O: U slučaju bilateralnih projektnih prijedloga u sklopu inicijative Weave moguće je prijaviti suradnju sa samo jednom partnerskom organizacijom iz Slovenije (u slučaju bilateralnih projektnih prijedloga moguća je uloga jednog suvoditelja). Nadalje, ukoliko istraživači sa druge organizacije iz Slovenije sudjeluju u provedbi istraživanja s partnerskom organizacijom iz Slovenije, mogu biti suradnici na projektu.


23.08.2022.

P: U slučaju da dobijem HRZZ IP na tekućem natječaju, da li je moguće da projekt počne prije rujna 2023.? Konkretno u svibnju ili lipnju 2023.godine?

O: Preporučeni početak projekta je rujan 2023. godine. Navedeni je rok planiran s obzirom na predviđeno vremensko trajanje postupka od zatvaranja natječajnog roka do faze potpisivanja ugovora. U slučaju da priroda projekta to zahtijeva, a da su prethodno ispunjeni svi potrebni preduvjeti za sklapanje ugovora, moguće je planirati i raniji početak.


19.08.2022.

P: Je li dozvoljeno da doktorand koji bi bio angažiran na projektu (s predviđenim troškovima školarine u financijskom planu) doktorski studij upiše na znanstvenoj organizaciji u Hrvatskoj (FER – Zagreb) koja nije nositelj projekta, pri čemu bi mu mentor bio suradnik s te znanstvene organizacije?

O: Navedeno je moguće.

P: Voditelj sam OBRISANA ŠIFRA PROJEKTA projekta koji zavrsava 2025. godine i to je moja jedina uloga na aktivnim HRZZ projektima.

Pored toga, trenutno u vrednovanju imam projektnu prijavu OBRISANI NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA, koju je slovenski partner uputio na natjecaj ARRS-a, a u kojoj imam ulogu voditelja s hrvatske strane.

U tom kontekstu, mogu li se prijaviti kao voditelj projekta na aktualni IP-2022-10 natjecaj za bilateralni projekt s istrazivacima iz Slovenije u okviru inicijative Weave?

O: Prema uvjetima Natječaja, predlagatelj projektnog prijedloga ne može biti voditelj tekućega istraživačkog projekta.

P: Molim vas, postoji li ograničenje trajanja arhivskih istraživanja pojedinog suradnika u nekoj stranoj instituciji? Konkretno, je li moguće predvidjeti istraživanje u trajanju od dva ili tri tjedna?

O: Ako se navedena aktivnost odnosi na trošak terenskog istraživanja, napominjemo da broj osoba i dana provedenih na terenskom istraživanju mora odgovarati opsegu provedenih aktivnosti.


29.07.2022.

P: Trenutno radim na bilateralnom hrvatsko-slovenskom projektu uklonjen naziv (natječaj IPS-2020-01) – taj je natječaj provela ARRS kao vodeća agencija. Natječaj je ugovoren u razdoblju 1.11.2020. – 31.10.2023. S obzirom da bismo željeli prijaviti novi bilateralni projekt koji se dalje razvija iz postojećeg projekta, a s obzirom na Upute i uvjete natječaja, ljubazno molim pojašnjenje konkretnih upita:

Iz Uputa:

“(Su)voditelji bilateralnih natječaja (IPS i IPCH) mogu sudjelovati na najviše dva prijavljena ili tekuća istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta, a suvoditeljstvo bilateralnog projekta računa se kao uloga suradnika.”

1. PITANJE: S obzirom da je tekući projekt natječajno provela ARRS kroz prijavu slovenske kolegice uklonjeno ime, iz Uputa bi slijedilo da se moje suvoditeljstvo hrvatskog tima može definirati kao da sam u ulozi suradnika? Drugim riječima, suvoditeljstvo hrvatskog tima u konkretnom slučaju ne znači da se ne mogu prijaviti kao voditelj projekta na ovom novom bilateralnom natječaju? Molim potvrdu da se, prema uvjetima, mogu prijaviti na natječaj.

Iz Uputa:

“Nadalje, predlagatelj projektnog prijedloga ne može biti voditelj tekućega istraživačkog ili uspostavnog istraživačkog projekta 1 . Za ovaj natječaj navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače uključene na projekte koji završavaju do 1. rujna 2023. godine (uključujući i 1. Rujna 2023.)”

2. PITANJE: Ukoliko je pitanje voditeljstva moguće (ovisno o Vašem odgovoru na gornje pitanje br.1) zanima me postoji li mogućnost izuzeća od ovoga roka, naime, tekući projekt završava 31.10. 2023. Dosadašnja iskustva u prijavama pokazala su da postoji kašnjenje u predviđenim terminima vrednovanja i predviđenih početaka projekata, primjerice, za tekući projekt tadašnji je natječaj predvidio početak projekata najkasnije do 1.srpnja, a vrednovanje projekta je od strane ARRS I HRZZ dovršeno krajem rujna, dakle, od strane provoditelja postupka (ARRS I HRZZ)  bilo je kašnjenje od 3 mjeseca. S obzirom da želimo nastaviti projekt (naravno, u smislu daljnje nadogradnje  teme), a i s obzirom na iznimno dugo razdoblje čekanja raspisa novog natječaja (od proteklog bilateralnog HR-SLO natječaja u siječnju 2020 do listopada 2022) te stoga upitnim hoće li se opet na raspis čekati 2,5 godine, molim Vas da nas uputite postoji li mogućnost da se, s obzirom na sve rečeno, produži uvjet roka za prijavu tj. da se možemo prijaviti iako nam ugovor ističe 31.10.2023.? Koliko mi je poznato, zbog navedenog trajanja prošloga bilateralnog HR-SLO natječaja (IPS-2020-01) tj. procedure vrednovanja koja je završila u rujnu 2020. slijedilo bi da niti jedan projekt iz toga natječaja nije u mogućnosti da se prijavi na trenutno otvoreni bilateralni natječaj jer niti jedan nije započeo do 1.9.2020. čime su svi voditelji diskreditirani u ovome natječaju. Ljubazno molim da provjerite rečeno.

Iz Uputa:

“Trajanje financiranja projekta: 4 godine”

UKLONJEN DIO TEKSTA.

3. PITANJE: Odnosi li se to i na bilateralne (HR-SLO) projekte koji su do sada bili predviđeni u trajanju od 3 godine?

O: 1. i 2. U tekstu Natječaja IP-2022-10 (str 3) te Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini navedeno je: „(Su)voditelji bilateralnih natječaja (IPS i IPCH) mogu sudjelovati na najviše dva prijavljena ili tekuća istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta, a suvoditeljstvo bilateralnog projekta računa se kao uloga suradnika.“

Uz suvoditeljstvo projekta koji je financiran u okviru natječaja IPS-2020-01 možete prijaviti projektni prijedlog na natječaj IP-2022-10 u ulozi voditelja, ukoliko ne postoji druga aktivna uloga na HRZZ projektima.

Slijedom navedenoga u Vašem prvom pitanju napominjemo kako HRZZ nije provodila vrednovanje prijava na natječaju IPS-2020-01.

O3. Uvjetima Natječaja propisano je trajanje financiranja HRZZ projekta od četiri godine.


26.07.2022.

P: “Ovim natječajem financirat će se projekti koji uključuju povezivanje znanstvenih organizacija, istraživača i opreme, i okrupnjivanje istraživanja kako bi se na hrvatskim znanstvenim organizacijama stvorile jake istraživačke grupe čija istraživanja mogu biti međunarodno kompetitivna”.

Da li se pri tome misli na povezivanje 2 ili više znanstvenih organizacija, istraživača i opreme i okrupnjivanje istraživanja prvenstveno iz Republike Hrvatske kako bi bili međunarodno kompetitivni ili se misli na povezivanje jedne znanstvene organizacije iz Republike Hrvatske (voditelja projekta) s međunarodnom znanstvenom organizacijom (ili organizacijama) međunarodnih suradnika na projektu?

O: Ovim natječajem potiče se okrupnjivanje istraživanja što se odnosi na umrežavanje istraživača na međunarodnoj i/ili nacionalnoj razini.

P: Prema kojim kriterijima se kao „glavni“ autor podrazumijevaju samo prvi ili zadnji, kad imamo primjere da se u interdisciplinarnim radovima neki od glavnih autora (za disciplinu koju pokriva na radu) može pojaviti na drugom, trećem mjestu (ovisno o broju autora i uključenim disciplinama)?

Ne bi li bilo korektnije da se umjesto administratora doprinos autora procjeni panel ili vrednovatelji (koji imaju iskustva u određenoj disciplini) pa da „glavni“ za neku disciplinu bude i onaj tko je prvi po redu od autora koji se bave tom disciplinom?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 22. srpnja.

P: Na stranici 4, napomena broj 4, Prijavnog obrasca piše:

Za područje humanističkih znanosti najmanje polovica prikazanih publikacija treba zadovoljavati navedeni uvjet. Ukoliko navedeni uvjet nije zadovoljen, predlagatelj projekta treba o tome dostaviti pojašnjenje. Za područje humanističkih znanosti najmanje polovica prikazanih publikacija treba zadovoljavati navedeni uvjet. Ukoliko navedeni uvjet nije zadovoljen, predlagatelj projekta treba o tome dostaviti pojašnjenje.

Istovremeno, među kriterijima za vrednovanje predlagatelja projekta navodi se:

  1. Predlagatelj projektnog prijedloga istraživački je aktivan u posljednjih pet godina što je razvidno iz: Pet objavljenih radova u vodećim međunarodnim časopisima iz područja istraživanja, u kojima je glavni ili dopisni (corresponding) autor, koji se nalaze u prvom kvartilu časopisa u razmatranom području znanosti prema relevantnim znanstvenim bazama (Web of Science ili Scopus) (ako je predlagatelj iz društvenoga ili humanističkoga područja, najmanje polovica upisanih publikacija treba zadovoljavati navedeni uvjet objavljenih radova, knjiga ili radova u međunarodno recenziranim publikacijama).

Molim vas da mi odgovorite da li se navedeni kriterij odnosi na humanističke znanosti, društvene znanosti ili i jedne i druge.

O: Navedeni kriterij odnosi se na projektne prijedloge iz društvenog i humanističkog znanstvenog područja.

P: 1) Rečeno mi je (od strane kolega) da većina projekata ovoga tipa ima jednog postdoktoranda, i čini se da je opće mišljenje da se dva zatražena doktoranda neće gledati pozitivno u prijavi. Da li je ovo istina?

2) Također se priča da postoji nepisano pravilo da 30% troškova može biti za plaće. Da li je ovo točno?

O: 1. i 2. Upućujemo Vas da se prilikom pripreme projektnog prijedloga vodite Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini te definiranim kriterijima koji su dostupni u obrascima za vrednovanje na mrežnoj stranici Zaklade. Također napominjemo kako su podaci navedeni u prijavnoj dokumentaciji predmet vrednovanja.


22.07.2022.

P: 1. U slučaju računarskih znanosti, većina publikacija se objavljuje u zbornicima konferencija. Imaju li u vrednovanju voditelja projekta konferencija s rejtingom A* (top 7% područja) ikakvu težinu, ili se vrednuju samo članci u časopisima?

2. Ponovno u slučaju računarskih znanosti, kako se vrednuju radovi u poljima gdje ne postoji koncept prvog/zadnjeg autora (i svi autori se smatraju corresponding autorima), već su autori uvijek u abecednom redu, te se smatra da imaju jednak doprinos člancima?

O: 1. U popisu postignuća potrebno je navesti pet najznačajnijih publikacija koje su objavljene u međunarodno recenziranim znanstvenim časopisima koji su visoko rangirani prema području istraživanja u kojem je prijavljen projektni prijedlog.

2. Vrednovanje Vašeg projektnog prijedloga bit će povjereno stručnjacima iz područja u kojem prijavljujete projekt, a oni su upoznati s načinom prikazivanja autorstva u publikacijama te će sukladno tome vrednovati.

P:1. U Kriterijima za vrednovanje projektnoga prijedloga u prvome krugu, kao prvi kriterij navedeno je da „Predlagatelj projektnog prijedloga istraživački je aktivan u posljednjih pet godina što je razvidno iz: Pet objavljenih radova u vodećim međunarodnim časopisima iz područja istraživanja, u kojima je glavni ili dopisni (corresponding) autor, koji se nalaze u prvom kvartilu časopisa u razmatranom području znanosti prema relevantnim znanstvenim bazama (Web of Science ili Scopus) (ako je predlagatelj iz društvenoga ili humanističkoga područja, najmanje polovica upisanih publikacija treba zadovoljavati navedeni uvjet objavljenih radova, knjiga ili radova u međunarodno recenziranim publikacijama).“

Možete li pojasniti primjenu navedenog kriterija u ocjeni znanstvene aktivnosti istraživača iz područja društvenih znanosti? Primjerice, u polju Pravo gotovo je nemoguće pronaći domaćeg znanstvenika koji bi imao minimalno 5 objavljenih radova u časopisima prvog kvartila (Q1), uglavnom zbog činjenice da se u prvi kvartil mahom ubrajaju časopisi američkih i engleskih nakladnika, koji su rijetko zainteresirani za inozemne pravne teme, a pogotovo ne za objavu radova vezanih za kontinentalno-europske pravne sustave poput hrvatskog.

Dio rečenice koji se nalazi u zagradi, a vezan je upravo za istraživače iz društvenog ili humanističkog područja, poprilično je nejasan: znači li to da se za ove kategorije znanstvenike uopće ne razmatra klasifikacija časopise u kvartile? Nadalje, što se u smislu zadnje gore citirane rečenice smatra „međunarodno recenziranim publikacijama“? Primjerice, velik broj domaćih časopisa (tj. časopisa u nakladi domaćih znanstvenih organizacija) radove šalje na recenziju inozemnim istraživačima. Je li za procjenu znanstvene aktivnosti istraživača iz područja društvenih znanosti uopće relevantan kriterij objave u časopisima indeksiranim u bazama WoS i Scopus?

2. u slučaju da se u okviru predmetnog natječaja prijavljuje projektni prijedlog koji predstavlja bilateralnu suradnju sa slovenskom znanstvenom organizacijom (tzv. Weave inicijativa), jesu li kriteriji vrednovanja jednaki kao za sve druge projektne prijedloge te ulazi li takav prijedlog na kakvu posebnu rang-listu?

O:  1. U popisu postignuća potrebno je navesti pet najznačajnijih publikacija koje su objavljene u međunarodno recenziranim znanstvenim časopisima koji su visoko rangirani prema području istraživanja u kojem je prijavljen projektni prijedlog. Ako je predlagatelj iz društvenog ili humanističkog područja tada treba navesti više od polovice publikacija objavljenih prema ovom kriteriju. Nadalje, međunarodno recenzirane publikacije su publikacije koje su objavljene u časopisima koji provode međunarodno istorazinsko vrednovanje.

Ponavljamo kako se vrednovanje u prvom krugu provodi temeljem svih deset kriterija u obrascu „Kriteriji za vrednovanja projektnoga prijedloga u prvome krugu“ a provodi ga stručni panel i vrednovatelji iz polja Vašeg istraživanja koji će razmatrati ovaj kriterij kao i cijeli projektni prijedlog, a sve u skladu s ciljevima natječaja IP-2022-10.

2. Za projektne prijedloge koji su dio inicijative Weave provodi se postupak vrednovanja sukladno propisanim kriterijima vrednovanja za ovaj natječaj. Izrađuje se jedna rang lista projektnih prijedloga predloženih za financiranje bez obzira je li riječ o istraživačkim projektnim prijedlozima i/ili o bilateralnim i trilateralnim projektnim prijedlozima.

P:   Je li moguće uključiti partnerske institucije iz inozemstva izvan inicijative Weave? Ukoliko jest, koja je dokumentacija potrebna od strane tih institucija?

O: U projekt mogu biti uključeni suradnici (članovi istraživačke grupe) s institucija iz inozemstva. U tom slučaju potrebno je dostaviti pismo namjere na engleskom jeziku potpisano od strane člana suradnika.


19.07.2022.

P: Budući da je zapošljavanje pojedinog poslijedoktoranda ograničeno na dvije godine i ukupno njihovo zapošljavanje ne smije trajati više od 4 godine me zanima da li se u slučaju zapošljavanja dvaju poslijedoktoranda njihovo zapošljavanje smije preklapati?

O: Prema uvjetima natječaja jedan poslijedoktorand može na projektu biti zaposlen najduže dvije godine. Zbog trajanja zaposlenja (2 godine) i projekta (4 godine) u slučaju zapošljavanja dva poslijedoktoranda može doći do kraćeg preklapanja, međutim upućujemo Vas na preporuku o ravnomjernoj raspodjeli troškova projekta po projektnim godinama. Ukoliko isto nije moguće, to treba pojasniti u Prijavnom obrascu.

P:  Imam pitanje vezano uz natječaj za istraživačke projekte, što sve spada u iskustvo voditelja projekta, odnosno da li postoje nekakvi dokazi koji se moraju priložiti, uz uvjet da voditelj projekta ima doktorat te stavke koje su navedene u uputama za prijavitelje, str. 4, točka 2.?

O:  Sve informacije koje predlagatelji trebaju navesti i dostaviti prilikom prijave na natječaj dostupne su u prijavnoj dokumentaciji.

P: U kriterijima za vrednovanje u dijelu „Predlagatelj projektnog prijedloga“ pod pitanjem broj 2. traži se da predlagatelj ima zadovoljeno barem 5 od 7 navedenih kriterija kako bi imao pozitivan odgovor na postavljeno pitanje.

Ukoliko nema pozitivan odgovor na najmanje 5 kriterija, je li automatski isključen iz natječaja ili će dobiti manji broj bodova?

Navedeno nije jasno niti iz Uputa za prijavitelje niti iz FAQ.

Ako je istina da za prijavu na natječaj mora biti ispunjeno 5 od 7 kriterija pod pitanjem broj 2, tada većina mladih znanstvenika nije prihvatljiva za samostalnu prijavu projekta osim ako su u timu sa znanstvenicima seniorima.

U pozivu 2017. godine (IP-2018) se na istom mjestu tražilo 5 uvjeta, ali je tada bilo 8 ponuđenih podtočaka, te se nije tražilo vodstvo međunarodnog projekta već sudjelovanje u međunarodnim projektima. Dakle, ovaj se uvjet značajno postrožio od tada. Dapače, u pozivu IP-11-2013. se na istom mjestu tražilo 5 uvjeta, ali su tada točke 2 i 3 bile spojene pa je bilo još lakše ostvariti ovaj kriterij.

O: Kao što je već pojašnjeno u prethodno objavljenim odgovorima, navedeno pitanje nije uvjet za prijavu na natječaj nego kriterij za vrednovanje i nalazi se u obrascu “Kriteriji za vrednovanje projektnoga prijedloga u prvome krugu“. Vrednovanje u prvom krugu provodi se temeljem svih deset kriterija navedenih u tome Obrascu. Pitanje pod brojem 2. koje navodite samo je jedan od kriterija koji se procjenjuju tijekom postupka vrednovanja u prvom krugu.

Više o postupku vrednovanja možete pronaći u Priručniku za vrednovanje projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje Hrvatske zaklade za znanost koji je dostupan na mrežnim stranicama pod izbornikom Dokumenti.

Tekst natječaja, obrasci za prijavu kao i kriteriji za vrednovanje mijenjaju se u više elemenata na svakom natječaju. Slijedom iskustva s prethodnog natječaja kao i preporuka panela navedeni kriterij dorađen je kako bi omogućio vrednovanje u prvom krugu.


15.07.2022.

P: Planiram se prijaviti kao voditelj projekta na otvoreni IP-2022-10 natječaj. Trenutno sam suradnik na HRZZ projektu OBRISANI NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA koji završava s krajem siječnja 2024. Ukoliko mi se odobri financiranje projekta tada bi s njime krenuo s krajem 2023. godine. S obzirom da će prekrivanje sudjelovanja na ta dva projekta biti oko dva mjeseca, da li se mogu prijaviti kao suradnik na još jednoj projektnoj prijavi za IP-2022-10 natječaj?

O: Jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva prijavljena ili tekuća istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta.

Sukladno navedenom, ako već sudjelujete na jednom HRZZ projektu, na ovom natječajnom roku možete se prijaviti ili kao predlagatelj ili kao suradnik.

P: Prema prijedlogu izmjena Zakona o radu, koje su u postupku donošenja, radni vijek bit će produljen do 68. godine života. Stupanjem na snagu tog zakona otvorit će se mogućnost vođenja projekta u trajanju od 4 godine i znanstvenicima koji po sadašnjem Zakonu ne mogu prijaviti projekt zbog odlaska u mirovinu unutar 4 godine nakon predviđenog početka izvedbe u jesen 2023. Izmjene Zakona o radu neće biti izglasane prije roka za prijavu IP-2022-10 projekata, no predviđeno je da će se to dogoditi prije početka izvedbe.

Mogu li se na natječaj prijaviti znanstvenici koji ne zadovoljavaju dobne uvjete po sadašnjim propisima, ali će zadovoljavati kad novi Zakon bude donesen?

O: Važećim propisima smatraju se oni koji su na snazi u vrijeme objave natječaja.

P: Da li je na projekt HRZZ moguće prijaviti osobu koja bi imala status konzultanta na projektu, a već je suradnik na dva projekta?

O: Istraživačku grupu čine voditelj projekta i suradnici. Konzultanti nisu dio istraživačke grupe stoga se ne navode u prijavnoj dokumentaciji.


08.07.2022.

P: Zanima me ako u kriterijima za vrednovanje A (u privitku) – dio Predlagatelj projektnog prijedloga pod točkom 2. predlagatelj na minimalno pet kriterija nema pozitivan odgovor DA, je li u toj situaciji projekt automatski isključiv i nema smisla ići s prijavom ILI se na toj kategoriji onda projektu dodjeljuje manji broj bodova, a što u konačnici umanjuje vjerojatnost prolaska projekta?

O: Vrednovanje u prvom krugu provodi se temeljem svih deset kriterija navedenih u Obrascu za vrednovanje A, a opis postignuća je jedan od kriterija. Ocjenu projekta temeljem kriterija u Obrascu za vrednovanje A dodjeljuje nadležni panel za vrednovanje.

P: Imam jedno pitanje vezano za navođenje publikacija aplikanta. Je li je potrebno podatke o IF i kvartilu objavljenog rada navoditi za godinu kada je rad objavljen ili pak zadnje dostupne podatke za IF i kvartil tog časopisa? Ili kao sto piše npr. u pravilniku izbora u ZN zvanja ono sto je povoljnije za pristupnika?
O: Prilikom navođenja popisa postignuća nije potrebno navoditi faktor utjecaja. Rangiranje časopisa provjerava se prema godini u kojoj je objavljen znanstveni rad.


01.07.2022.

P: Prijavio bih istraživački projekt s partnerima iz Slovenije (inicijativa Weave) pa me zanima ukoliko moj projektni prijedlog prođe I dobije pozitivnu recenziju prema HRZZ proceduri evaluacije, a ne bude među 20 % najbolje rangiranih projekata hoće li moj projekt u tom slučaju biti financiran kao standardni istraživački projekt?

Pogledao sam FAQs I vidio sam jedno vaše tumačenje: O: 1. Za projektne prijedloge koji su dio inicijative Weave provodi se postupak vrednovanja sukladno propisanim kriterijima vrednovanja za ovaj natječaj. Izrađuje se jedna rang lista projektnih prijedloga predloženih za financiranje bez obzira je li riječ o istraživačkim projektnim prijedlozima i/ili o bilateralnim i trilateralnim projektnim prijedlozima.Sukladno sporazumu Weave inicijative financirat će se 20 % najbolje rangiranih projektnih prijedloga na pojedinačnim rang-listama u okviru područja znanosti o životu, prirodnih i tehničkih znanosti te društvenih i humanističkih znanosti.

Iz toga zaključujem da ukoliko projekt ne dobije financiranje od obje agencije (nije u 20% najboljih), a pozitivno je ocijenjen od HRZZ-a, da ce biti financiran kao istrazivacki projekt od samo jedne agencije (HRZZ). Molim potvrdu i tumačenje.

O: Ukoliko se prijavljuje bilateralni istraživački projekt, a isti ne bude rangiran u prvih 20 % najbolje rangiranih projekata, ne može se financirati kao standardni istraživački projekt.


28.06.2022.

P: Vezano uz vrednovanje voditelja projekta, zanima me na koji se način provjerava da li su časopisi rangirani u Q1 baza WoSCC ili Scopus, prema kvartalu u trenutku objave ili prema zadnjem JCR ili CiteScores (JCR za 2021. će biti objavljen krajem lipnja, a Citescores za 2021. je već objavljen)?

O: Rangiranje časopisa provjerava se prema trenutku objave znanstvenog rada.

P: Može li čelnik institucije (dekan) s obzirom na činjenicu da je supotpisnik svih projektnih prijedloga koji se šalju s institucije ujedno biti i član istraživačke grupe (suradnik) u okviru jednog od prijedloga?

O: Moguće je, navedene funkcije nisu isključujuće.

P: Slijedom otvorenog natječaja IP-2022-10! https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/ navodi se sljedeće:

Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Natječaj je otvoren za prijave Istraživačkih projekata te Istraživačkih bilateralnih i trilateralnih projekata sa švicarskim i slovenskim istraživačima u okviru inicijative Weave.

Molio bi vas pojašnjenje, da li se mogu prijaviti na natječaj IP-2022-10 i partnerska institucija iz Slovenije ili samo istraživači iz Slovenije? Ukoliko je odgovor pozitivan molim upute kako provesti prijavu.

O: U okviru IP-2022-10 natječaja mogu se prijavljivati bilateralni i multilateralni projektni prijedlozi u suradnji sa znanstvenicima iz Slovenije i Švicarske, a prihvatljivost partnera iz tih država propisuju njihove nacionalne zaklade.

Upute o postupku podnošenja prijave na natječaj dostupne su na mrežnoj stranici Zaklade.

P: Sukladno Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini (4. str.) znanstvena organizacija na kojoj je zaposlen voditelj projekta mora mu omogućiti da “neovisno upravlja istraživanjem i financijskim sredstvima projekta”. S obzirom na zahtjeve Zaklade o neovisnosti voditelja projekta da li je dozvoljeno da znanstvena organizacija uskrati dio sredstava voditelju projekta (npr. iz neizravnih troškova) te ih iskoristi za svoje potrebe.

O: Ugovor o dodjeli sredstava potpisuju voditelj projekta i čelnik matične organizacije u kojem jamče da će se dodijeljena sredstva trošiti namjenski za provedbu projektnih aktivnosti, odnosno u skladu s odobrenim financijskim planom.


24.06.2022.

P1: Vezano uz uvjet koji se ocjenjuje:

Pet objavljenih radova u vodećim međunarodnim časopisima iz područja istraživanja, u kojima je glavni ili dopisni (corresponding) autor, koji se nalaze u prvom kvartilu časopisa u razmatranom području znanosti prema relevantnim znanstvenim bazama (Web of Science ili Scopus).”

Kako će se određivati kvartile za radove objavljene u 2022 god.?

P2: Također, da li se u ispunjavanju ovog uvjeta uzimaju u obzir i radovi u kojima je voditelj zadnji autor na radu (često situacija da je voditelj cijelog istraživanja zadnji autor, a prvi autor ujedno i dopisni)?

O1: Ukoliko se u popisu postignuća navode radovi iz 2022. godine uzimaju se u obzir kvartile časopisa koje su određene iz prethodne godine.

O2: Predlagatelj projektnog prijedloga treba biti glavni (prvi ili zadnji) ili dopisni (corresponding) autor.

P: Da li se na projektu može zaposliti osoba koja će u sklopu projekta napraviti doktorat i da li mu se može platiti školarina za doktorski studij?

Pročitao sam dosadašnja pitanja i odgovore, ali nisam našao odgovore.

Naime, u tekstu natječaja stoji da su prihvatljivi troškovi zapošljavanja samo za 2 godine postdoca, ne spominje se istraživač doktorand. Znači, školarina za doktorski studij je ok, ali plaća za istu osobu nije?

O: Prema uvjetima na Natječaja na istraživački projekt moguće je zaposliti poslijedoktoranda. Iz sredstava projekta moguće je planirati trošak školarine za doktoranda, no zapošljavanje doktoranda nije previđeno ovim Natječajem.

P: Projektom je moguće tražiti sredstva za plaću poslijedoktoranda tijekom trajanja projekta kroz četiri godine. Međutim, prema uputama, pojedini poslijedoktorand može na istom projektu biti zaposlen najviše dvije godine. Prema tome bi nakon dvije godine trebalo napraviti novi postupak zapošljavanja poslijedoktoranda kroz javni natječaj. Što ako se na taj natječaj javi i poslijedoktorand koji je na projektu radio prve dvije godine? Smije li se on opet zaposliti ako bude najbolji (ili jedini) kandidat? Isključivanje konkretne osobe iz natječaja ako zadovoljava sve uvjete natječaja nikako ne može biti u skladu s važećim pravnim propisima o provedbi javnog natječaja.

O: Poslijedoktorandi mogu biti zaposleni na projektima koje financira HRZZ najviše dva puta, ali  na dva različita projekta.


21.06.2022.

P: 1. Ako se u projektu planira sakupljanje sojeva plijesni koji su porijeklom iz pacijenata i uz to se sakupljaju podaci o dijagnozi i uspješnosti terapije, zahtjeva li to odobrenje etičkog povjerenstva institucije u kojoj se prijavljuje projekt, ako već postoji odobrenje nadležnog povjerenstva ustanove u kojoj se  sojevi plijesni i podaci o dijagnozi i terapiji sakupljaju; npr. projekt je prijavljen na xx fakultetu, a sojevi se prikupljaju u xx bolnici i postoji odobrenje bolničkog etičkog povjerenstva.

2. Ukoliko se sojevi mikroba koji će se koristiti u istraživanjima projekta prikupljaju u bolnici druge države koja je članica EU kakvu dokumentaciju treba priložiti uz projektnu prijavu? Treba li imati potpisani Material transfer agreement? Ako je potrebno imati takav dokument možete li nam ponuditi neki template za biološke uzorke ili nas uputiti na mrežnu stranicu na kojoj možemo koristiti template kakva je prihvatljiv za prijavu projekta?

O: 1. Potrebno je priložiti potvrdu nadležnoga etičkog povjerenstva o etičnosti istraživanja u kojoj su navedena etička pitanja. Uz prijavu na natječaj možete priložiti potvrdu koju imate, a nadležni panel za vrednovanje će procijeniti jesu li potrebne dodatne potvrde.

2. Uz prijavu projektnog prijedloga nije potrebno dostaviti spomenutu dokumentaciju, no napominjemo kako će nadležni panel za vrednovanje procijeniti jesu li potrebne dodatne potvrde.

P: U Kriteriji za vrednovanje A, u točki dva,  jedan od kriterija jest “vođenja međunarodnih znanstvenih projekata (EU okvirni programi, Obzor 2020, NIH, HERA i slični projekti)”.  U  engleskoj inačici stoji “participation in scientific projects (EU Framework Programmes, Horizon 2020, NIH, HERA and similar projects)”. Što je točno, sudjelovanje ili vođenje?
O: Pitanje se odnosi na vođenje međunarodnih znanstvenih projekata.


17.06.2022.

P: Ukoliko sam član HRZZ IP-2019-04 a želim sudjelovati u prijavi trenutnog otvorenog natječaja za istraživačke projekte koji ima rok do 5.10. moram li tražiti suglasnost za izlazak iz gore navedenog projekta ili ne s obzirom da će završiti tijekom 2023?

O: Istraživač može imati istovremeno dvije aktivne uloge na HRZZ projektima. Navedeno se ne odnosi na istraživače uključene na projekte koji završavaju do 1. rujna 2023. godine. O svakoj promjeni na projektu potrebno je obavijestiti Zakladu putem zahtjeva za izmjenu koji podnosi voditelj projekta. Svaka se izmjena upućuje u postupak vrednovanja kako bi se procijenio utjecaj izmjene na daljnji tijek projekta.

P1: Može li se na projektima prijavljenima kroz ovaj natječaj financirati zapošljavanje doktoranada ili se to radi isključivo kroz HRZZ-DOK liniju financiranja?
P2: Je li prijava HR-SLO projekata na ovaj natječaj vezana za natječaj slovenske zaklade iz ožujka ove godine, i ako da, što se događa s hrvatskim dijelom projekta, ako slovenski bude odbijen?

O1: Natječajem je moguće predvidjeti troškove plaće poslijedoktoranda. U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) putem poziva Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti planira se zapošljavanje mladih istraživača na poslijediplomskoj razini. Više infromacija o navedenom pozivu bit će pravovremeno objavljeno na mrežnoj stranici Zaklade.
O2: Natječaj nije vezan za natječaj slovenske zaklade iz ožujka ove godine.

P1: Na sve se članove istraživačke grupe primjenjuje pravilo kako jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva prijavljena ili tekuća istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta.
Ljubazno vas molim da mi odgovorite da li postoji mogućnost uključenja nekog istraživača na HRZZ projekt u ulozi konzultanta (kao što je bilo moguće u nekim prošlim prijavama) jer ograničavanjem istraživača da se uključe na maksimalno 2 HRZZ projekta dosta otežava sastavljanje adekvatnog tima za provedbu projekta. Ako se konzultat može uključiti koliko ih po projektu može biti, na koji način se može uključiti, kako se na to gleda tijekom evaluiranja projekta te da li se njegovo područje istraživanja (publikacije, stručnost,….) gleda kao i kod suradnika? Pod konzultanta mislim na osobe koje su voljne sudjelovati na projektu (ali zbog pravila HRZZ ne mogu sudjelovati drugačije) i doprinijeti mu u realizaciji, a ne samo stajati sa strane.
P2: Pod pitanje – Tko se može prijaviti?
Voditelj projekta je:
▪ aktivan istraživač s doktoratom znanosti, iskustvom u vođenju istraživačke grupe i projekata
Što to znači? Ukoliko „potencijalni voditelj“ još do sad nije bio voditelj niti jednog projekta (ali je onima na kojima je sudjelovao dao svoj doprinos što je vidljivo preko publiciranih radova), da li to znači da se ne mora niti mučiti s pisanjem projekta jer će unaprijed biti eliminiran jer ne zadovoljava taj uvjet? Ako to to ne znači, koliko uvjeta od tih 4 mora biti zadovoljeno? Ako je voditelj projekta bio voditelj nekoliko potpora koje su bile tematski vezane na neki od tekućih projekata, da li se to smatra kao zadovoljeni uvjet?

O1: Istraživačku grupu projekta čine voditelj i suradnici te se očekuje kako će istraživačka grupa koja je prijavljena i vrednovana uz projekt, završiti provedbu tekućeg projekta.
O2: S obzirom na ciljeve natječaja, predlagatelj projektnog prijedloga treba biti istraživač s iskustvom u vođenju projekata te s priznatim rezultatima na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Kriterij kojeg navodite nije predmet administrativne provjere već se vrednuje u prvom i drugom krugu vrednovanja.

P: Navedeno je da će se financirati projekti prijavljeni u okviru inicijative Weave, koji su rangirani u prvih 20%. Da li će se oni rangirati unutar pojedinog područja, samostalno ili zajedno s drugim projektima?

O: Navedeno se odnosi na 20% najbolje rangiranih projektnih prijedloga na pojedinačnim rang -listama u okviru područja znanosti i životu, prirodnih i tehničkih znanosti te društvenih i humanističkih znanosti.


10.06.2022.

P: Vezano za kriterije vrednovanja projekta,  u zadnjih pet godina objavljenih radova voditelja istraživanja. Da li u zadnjih pet godina ulazi i recentna godina, odnosno 2022. g.?  Unaprijed zahvalan na odgovoru.

O: Da, 2022. godina se uključuje.

P: U uputama za prijavitelje je navedeno da je Natječaj otvoren za prijave bilateralnih i multilateralnih projektnih prijedloga sa švicarskim i slovenskim istraživačima u okviru Weave inicijative. S obzirom na to da je u najavi natječaja navedeno da će se isti raspisati moći prijavljivati na dva načina: sukladno već uvriježenim pravilima za projektne prijave u programu Istraživački projekti ili kao bilateralni ili trilateralni konzorciji s istraživačima iz Slovenije i Švicarske, molimo Vas za informaciju da li je moguće prijaviti projekt prema dosadašnjim pravilima za projektne prijave u programu Istraživački projekti.
O: Navedeno je moguće.

P: Dana 3.6.2022 stavljeno je da pod “Part a. Track record of the applicant (PI) in the last 5 years (maximum 1 page).” upute ne ulaze pod 1 stranicu. Svejedno volio bih znati kako da svih 5 točaka stane na 1 stranicu s time da se traži sljedeće:

1. popis 5 radova,

2. sudjelovanje na prijašnjim HRZZ projektima s glavnim publikacijama i rezultatima

3. lista drugih projekata

4. druga akademska dostignuća

5. Istaknite Vaš dosadašnji znanstveni doprinos u području i temi istraživanja te u izobrazbi mladih istraživača iskazan brojem uspješno obranjenih doktorskih disertacija te objavljenih zajedničkih radova (do 2500 znakova bez razmaka).

Dakle, točka 1 i točka 5 (ukoliko se koristi 2500 znakova bez razmaka) su već jedna stranica. Na koji način da napišemo sve te točke na jednu stranicu, a da navedemo sve što je bitno s naše strane. Za sve navedeno potrebno je barem 1,5 stranica bez uputa, odnosno s uputama 2 stranice.

O: U ograničenje od jedne stranice nije uključen tekst uputa.


07.06.2022.

P: Zanimalo bi nas, može li se na IP projekt javiti završeni UIP projekt – s istim nazivom?

Dakle, je li potrebna promjena naziva za prijavu na predmetni natječaj ako se radi o nastavku/nadogradnji istraživanja, odnosno, projektu koji se nastavlja na prethodni?

O: Natječajem se ne financiraju projekti koji ponavljaju već provedena istraživanja. U slučaju prijave projektnog prijedloga koji se odnosi na nastavak istraživanja, potrebno je u prijavnoj dokumentaciji jasno navesti ostvarena postignuća prethodno vođenog projekta te doprinos koji se očekuje nadogradnjom ranije započetog istraživanja. Slijedom navedenoga očekuje se kako će nadogradnja provedenoga istraživanja biti vidljiva i u naslovu projekta.

P: U uputama za prijavitelje, pod stavkom koji se projekti neće financirati u okviru otvorenog natječaja s rokom prijave listopad 2022. navedeno je:

„istraživanja koja se provode kao dio suradnje u međunarodnim kolaboracijama, kao dio međunarodnih (longitudinalnih) istraživanja ili kao dio dugotrajnih istraživanja.“

Ljubazno vas molim za pojašnjenje misli li se pod tim na već postojeće kolaboracije i longitudinalne studije (pa bi se na natječaj prijavio dio iz tih većih, već postojećih istraživanja) ili se misli i na sasvim nova kroskulturalna longitudinalna istraživanja koja bi se prvi put u takvom obliku prijavila na ovaj natječaj pri čemu bi i partneri iz drugih zemalja prikupljali dio istraživačkih podataka u drugim zemljama?

O: Programom „Istraživački projekti“ potiče se okrupnjavanje istraživanja te stvaranje međunarodno kompetitivnih i prepoznatljivih istraživačkih grupa. Navedenim programom ne financiraju se projekti koji su dio suradnje u međunarodnim kolaboracijama, odnosno dio međunarodnih (longitudinalnih) ili dugotrajnih istraživanja bez obzira je li riječ o postojećim ili novim suradnjama. Međutim prijava kroskulturalnog longitudinalnog istraživanja kojeg predlaže istraživačka grupa i koje se provodi unutar Istraživačkog projekta je prihvatljiva za prijavu na natječaj.

P: Budući da je priprema kvalitetnog projektnog prijedloga iznimno vremenski zahtjevna, molim Vas jasnije definiran odgovor na pitanja na koja su odgovori objavljeni 03.06.2022., i to:

 – Uvjeti natječaja: Kod vrednovanja predlagatelja projektnog prijedloga u vrednovanju projektnog prijedloga U PRVOM KRUGU (Kriteriji za vrednovanje A), jesu li za „prolaz“ potrebna sva tri odgovora DA ili postoji neki minimum, odnosno kolika je težina na tom kriteriju.

 – Voditelji i suradnici: Da li je 5 objavljenih Q1 radova kao glavni ili dopisni autor isključivi kriterij, tj. ukoliko Predlagatelj ima nekoliko, ali manje od 5 radova da li to znači da prijedlog projekta neće biti upućen u daljnju evaluaciju?

Prema Vašim odgovorima nije jasno uzimaju li nadležni paneli u obzir još neke kriterije u slučaju da predlagatelj projektnog prijedloga ne zadovoljava sve kriterije. Ako je tako, o kojim kriterijima se radi? U suprotnom Vas molim da jasno potvrdite da projektni prijedlozi koji ne zadovoljavaju sve kriterije u prvom krugu vrednovanja neće biti upućeni u idući krug vrednovanja.

O: U prvom krugu vrednovanja paneli za vrednovanje vrednuju projektne prijedloge temeljem obrazaca Kriteriji za vrednovanje A, a sukladno informacijama koje predlagatelj navede u prijavnoj dokumentaciji. Za prijave za koje panel za vrednovanje procijeni da svojom kvalitetom ne zadovoljavaju osnovne kriterije vrednovanja, neće se uputiti u daljnji postupak vrednovanja. Ističemo kako se vrednovanje u prvom krugu provodi temeljem svih deset kriterija navedenih u Obrascu za vrednovanje A, a publikacije nisu jedini kriterij vrednovanja predlagatelja projekta u prvom krugu. Kriteriji za vrednovanje objavljeni su na mrežnoj stranici HRZZ-a uz natječajnu dokumentaciju.

Upućivanje u drugi krug vrednovanja temelji se na zaključnoj ocjeni koju za svaki projektni prijedlog dodjeljuje nadležni panel na osnovu svih deset kriterija.

P: Da li mogu na ovaj natječaj prijaviti projekt kao voditelj a već sam na jednom voditelj? ( za svaki slučaj ponovno pitam i za ovo da nisu promijenjeni uvjeti prošli put na natječaju za bilateralne se nisam javljala radi Slovenije).
O: Istraživač može imati istovremeno dvije aktivne uloge na HRZZ projektima, od kojih jedna može biti u svojstvu voditelja, a druga suradnika. Dakle, ne možete biti voditelj na dva projekta, osim ukoliko projekt koji je u tijeku ne završava do 1. rujna 2023. godine.


03.06.2022.

P1:  Možete li mi potvrditi da je ovaj natječaj namijenjen samo za prijavu bilateralnih i multilateralnih projektnih prijedloga sa švicarskim i slovenskim istraživačima u okviru Weave inicijative?

2: U uputama za prijavitelje je navedeno da je Natječaj otvoren za prijave bilateralnih i multilateralnih projektnih prijedloga sa švicarskim i slovenskim istraživačima u okviru Weave inicijative. S obzirom na to da je u najavi natječaja navedeno da će se isti raspisati moći prijavljivati na dva načina: sukladno već uvriježenim pravilima za projektne prijave u programu Istraživački projekti ili kao bilateralni ili trilateralni konzorciji s istraživačima iz Slovenije i Švicarske, molimo Vas za informaciju da li je moguće prijaviti projekt prema dosadašnjim pravilima za projektne prijave u programu Istraživački projekti.

3. Možete li mi razjasniti odnosi li se novoobjavljeni natječaj HRZZ-a IP-2022-10 samo na bilateralne projekte sa Slovenijom i Švicarskom ili pak na istraživačke projekte općenito u HR (kao i bilateralne)?

O: Natječaj je otvoren i za prijave na nacionalne Istraživačke projekate te Istraživačke bilateralne i trilateralne projekte sa švicarskim i slovenskim istraživačima u okviru inicijative Weave.

P: Kod vrednovanja predlagatelja projektnog prijedloga u vrednovanju projektnog prijedloga U PRVOM KRUGU (Kriteriji za vrednovanje A), jesu li za „prolaz“ potrebna sva tri odgovora DA ili postoji neki minimum, odnosno kolika je težina na tom kriteriju.

O: Očekuje se zadovoljavanje svih kriterija u obrascu za vrednovanje A, a konačnu ocjenu u prvom krugu dodjeljuje nadležni panel za vrednovanje i temelji ju na svim kriterijima.

P: 1. Na samom projektu se dopusta zapošljavanje postdoka na maksimalno 2 godine. Međutim, nama su korisniji I jeftiniji doktorandi za realizaciju samih istraživanja. Zanima me ukoliko bude projekt prihvaćen, hoće li biti moguće nastavno zaposliti doktoranda kroz sustav HRZZ doktorandi?

2. Postoji li mogućnost financiranja i izobrazbe novih doktora znanosti unutar programa „Istraživački projekti“ ? I ako ne postoji imate li saznanja o datumu otvaranja poziva  „Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“  u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO)?

O: U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) planirano je raspisivanje Poziva Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti. Više informacija o navedenom Pozivu bit će pravovremeno objavljeno na mrežnoj stranici HRZZ-a.

P:  Obzirom na raspisani natječaj za bilateralne znanstvene projekte sa Švicarskom, lijepo vas molim da mi objasnite tko su prihvatljivi partneri iz Švicarske, odnosno mora li to biti znanstvena institucija ili sveučilište ili može biti tvrtka koja ima svoj R&D ili laboratorij?

O: U okviru IP-2022-10 natječaja mogu se prijavljivati bilateralni i multilateralni projektni prijedlozi u suradnji sa znanstvenicima iz Slovenije i Švicarske, a prihvatljivost partnera iz tih država propisuju njihove nacionalne zaklade.

P:  Nastavno na tekst objavljenog natječaja imam pitanje vezano za formalne uvjete koje treba zadovoljiti voditelj istraživačke grupe (projekta).

Na koji način se dokazuje status: “dokazanim uspješnim mentorstvom mladih istraživača”. Također me zanima je li ovo uvjet čije ne zadovoljavanje automatski vodi odbacivanju prijave, odnosno je li presudan da bi prijava bila evaluirana?

O: Navedeni kriterij procjenjuje se temeljem podataka koje predlagatelj projektnog prijedloga navede u prijavnoj dokumentaciji, a može uključivati broj obranjenih diplomskih radova/broj obranjenih doktorskih radova/broj poslijedoktoranada, posebna postignuća mentoriranih mladih istraživača ili druge informacije koje predlagatelj projektnog prijedloga smatra relevantnim.

P:  Obrazac potpore partnerske organizacije je potrebno ispunjavati samo ukoliko se radi o bilateralnim ili trilateralnim projektima?

O: Obrazac potpore partnerske organizacije dostavlja se u slučaju prijave bilateralnih ili trilateralnih projektnih prijedloga.

P:  Je li potrebno ishoditi etička odobrenja ili se ona mogu zatražiti ukoliko projekt bude odobren?

O: Potvrdu o etičnosti istraživanja potrebno je dostaviti tijekom vrednovanja projektnoga prijedloga, a najkasnije do kraja 2023. godine te je uvjet za sklapanje Ugovora o dodjeli sredstava. Svi projekti odobreni za financiranje na ovom natječaju započinju s provedbom u 2023. godini.

P: 1) Kod ocjenjivanja (vrednovanja) projektne prijave, je li određena posebna lista i budžet za “domaće” istraživačke projekte, a posebna za bilateralne i trilateralne?

2) Prema tekstu natječaja ukupno financiranje za četiri godine projekta za društvene i humanističke znanosti je od 600.000,00 kn do 900.000,00, a potom piše da najmanji ukupni iznos financiranja za sve četiri godine, isključujući troškove osoblja, ne može biti manji od 300.000,00 kuna. Znači li to da je najmanji ukupni trošak projekta za navedene znanosti 600.000,00 kn, a bez troškova osoblja 300.000,00 kn?

O: 1. Za projektne prijedloge koji su dio inicijative Weave provodi se postupak vrednovanja sukladno propisanim kriterijima vrednovanja za ovaj natječaj. Izrađuje se jedna rang lista projektnih prijedloga predloženih za financiranje bez obzira je li riječ o istraživačkim projektnim prijedlozima i/ili o bilateralnim i trilateralnim projektnim prijedlozima.

Sukladno sporazumu Weave inicijative financirat će se 20 % najbolje rangiranih projektnih prijedloga na pojedinačnim rang-listama u okviru područja znanosti o životu, prirodnih i tehničkih znanosti te društvenih i humanističkih znanosti.

2. Najmanji ukupni iznos financiranja za sve četiri godine, isključujući troškove osoblja (kategorija 2 financijskog plana i plaća mladog istraživača), ne može biti manji od 300.000,00 kuna.

P: U cjelini B, dio a1: Popis pet najznačajnijih publikacija – je li se pod pojam „publikacija“ računa priopćenje s kongresa u obliku sažetka a koje je objavljeno u časopisu Q1, obzirom da je u uputama navedeno „poglavlja u knjigama, radovi s konferencija, monografije itd.“. Također  Vas molim da se definira što točno znači pojam „itd.“

O: Publikacija s konferencija odnosi se na cjeloviti znanstveni rad koji je publiciran u  tematskom broju vezan uz konferenciju.

P:  1. U uputama se navodi da voditelj projekta treba imati publikacije u prestižnim znanstvenim časopisima (kao glavni autor). Istovremeno u dokumentaciji za popunjavanje piše kao glavni autor ili korespondentni.

Možete li molim Vas dati jasniju uputu, podrazumijeva li se pod glavni autor= prvi autor ili/i zadnji autor. I može li biti i korespondentni?

2. U dokumentaciji dosadašnja dostignuća voditelja za 5 godina, traži se jako puno informacija. Ovdje ću kopirat s engleske forme vaše upute u prijavnom obrascu (to je pet cjelina):

-List the five most important publications  for which the PI is the lead or corresponding author in internationally peer-reviewed scientific journals (with DOI number, if applicable) in the research area for which the project proposal was submitted; chapters in books, conference papers, monographs, etc.

-Previous participation in HRZZ projects (role in the project (leader/associate), the main publications from this project and the main results).

-List of scientific research projects accepted for funding (international and national), role in the project (leader/associate), funding source, and funds allocated. Include links to the websites of the funded projects. Highlight key results and publications that have come out of the project.

-Other major academic accomplishments: Institution of scientific meetings (year, name of event and your role / type of meeting / number of participants / countries), invited presentations at international conferences and/or summer schools; international awards, membership on editorial boards of journals, peer review of articles for international journals, major scientific collaborations (names of collaborators, topics, institutions, city, country; application of results), collaborations with industry (entrepreneurial successes, innovation activities, patents).

-Highlight your previous scientific contribution in the field and topic of research and in the training of young scientists, expressed by the number of successfully defended dissertations and published collaborative works (up to 2500 characters without spaces).

Vaše upute na tom obrascu zauzimaju pola stranice (a napisali ste da sveukupno ovo može iznositi jednu stranu s našim odgovorima). Treba li Vaš tekst ostati (pretpostavljam da treba te ga ne smijemo izbrisati)? Ali nemoguće je unijeti sve ovo na pola stranice teksta. Samo pet znanstvenih radova koje se upiše zauzimaju pola strane (što zajedno s Vašim uputama čini maksimalnu dozvoljenu jednu stranu).

Molim Vas objašnjenje kako da unesemo sve podatke i odgovore kada nemamo dovoljno mjesta odnosno zasigurno je da je pola stranice nedostatno za to?

3. U radnom planu na engleskom jeziku zaostalo je 3. GODINA na hrvatskom napisano, pa Vas molimo upute možemo li to sami ispravljati na engleski jezik?

4. Na engleskom jeziku obrazac za RDMP čini se drugačiji od onoga na hrvatskom, odnosno fale mu gore mjesta za akronim itd. Treba li on ostati u ovakvom obliku kakvom je sada?

O: 1. Predlagatelj projektnog prijedloga treba biti glavni (prvi ili zadnji) ili dopisni (corresponding) autor.

2. U ograničenje od jedne stranice nije uključen tekst uputa.

3. Navedeno možete ispraviti.

4. Obrazac treba ostati nepromijenjen.

Edit Content

30.09.2022.

P: Prijavljujemo trilateralni projekt, te Švicarska strana kao OBAVEZNU dokumentaciju mora predati dokument “RADNI PLAN” identičan onome koji se predaje kod vodeće agencije. Međutim, kako se vidi iz vašeg odgovora (u prilogu), dokument Radni plan koji se predaje HRZZ-u bi trebao sadržavati SAMO dijelove koji se odnose na HR stranu. Što znači, da se u Radnom planu koji bi suradnik trebao predati na SNSF uopće ne bi vidjelo koja je uloga Švicarske strane, te koje ciljeve i rezultate bi oni trebali ostvariti.

Molim vas odgovor na pitanje: Možemo li HRZZ-u poslati radni plan koji sadrži ciljeve i rezultate za sve 3 zemlje koje sudjeluju na projektu? 

Naravno, označili bismo u radnom planu koji dijelovi se odnose na institucije iz Slovenije i Švicarske.

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici od 26.08.2022..

P: Ljubazno bih Vas zamolili pojašnjenja za upite:

•U radnom planu nisu navedene aktivnosti u WP nego se samo pišu deliverables? Ako je tako, gdje se mogu označiti milestones?

•Gdje se može upisati trajanje pojedine aktivnosti koja rezultira s očekivanim rezultatom?

•Ako aktivnost počne u prvoj godini, a završi u drugoj – upisuju li se očekivani rezultati samo u drugoj godini, tj. u godini kad je predviđeno da bude ostvaren?

•U aplikacijskoj formi “Part c.” piše: “Describe the planned outcomes and the path of their realization for each research objective (include a Gantt chart and list key checkpoints )” ako se traži path, znači da moramo predvidjeti aktivnosti i trajanje?

O: U radnom planu potrebno je navesti podatke o ciljevima projekta, rezultatima, vremenu postizanja rezultata te resursima za njihovo ostvarivanje.

Točke provjere (milestones) nije potrebno navoditi u obrascu Radni plan.

Trajanje aktivnosti se odnosi na razdoblje u kojem se planira ostvarivanje predviđenog rezultata.

Pitanje u Prijavnom obrascu koje ste naveli odnosi se na tijek ostvarivanja planiranih rezultata za svaki istraživački cilj koji ste naveli.

P: U slučaju bilateralnog projekta, slovenski partner dostavlja pismo potpore partnerske organizacije samo na engleskom jeziku. Jeli svejedno jeli ono potpisano rukom pa skenirano ili digitalnim potpisom čelnika organizacije? Također, gdje točno prilažemo taj dokument? Je li to u pdf formatu u dijelu epp obrasca u kojem prilažemo pisma namjere? 

Dakle, da li se pisma namjere za suradnike i pismo potpore partnerske organizacije kao jedan pdf dokument prilažu u epp obrazcu u “kućicu”  pisma namjere?

O: Pisma suradnika mogu biti potpisana i digitalno. Sva pisma namjere potrebno je priložiti u EPP sustav u dio predviđen za podizanje dokumentacije koja se odnosi na pisma namjere.

P: u administrativni obrazac je potrebno unijeti svu opremu vrijednosti veću od 5000 EUR te pripadajuće poveznice na CRORIS.

Da li je potrebno da sve nazive opreme prevodimo na engleski u engleskoj verziji obrasca (jer je u CRORIS-u sve na hrvatskom)?

O: Nazive opreme nije nužno prevoditi, ali ako imate i engleski naziv, svakako je preporuka navesti ga.

P: Molimo Vas objašnjenje vezano za sažetak projektnog prijedloga koji može iznositi 2.000 znakova. Svugdje u uputama stoji da taj broj znakova ne uključuje razmake, međutim kada se unese 2.000 znakova bez razmaka EPP sustav ne prihvaća taj broj znakova i ne želi generirati pdf. Osim toga, u odgovorima Vaših djelatnika na pitanje vezano za sažetak projektnog prijedloga stoji da se ograničenje od 2.000 znakova odnosi na znakove bez razmaka. Molimo Vas da dozvolite unos teksta od 2.000 znakova bez razmaka u EPP sustav. Nejasne upute stvaraju nam dodatne probleme i otežavaju unos traženih podataka u EPP sustav.

O: Dio obrasca koji se odnosi na prošireni sažetak uključuje ograničenje najvećeg broja znakova za svako pitanje koje iznosi 2500 znakova (ne uključujući razmak).

P: Dio a. cjeline B. Prijavnog obrasca ograničen je na jednu stranicu (font: Open Sans 10). To je ugrubo 3 kartice teksta (4500 znakova s razmacima).

Isti tekst (popis postignuća voditelja projekta) treba upisati i u Administrativni obrazac u pet različitih polja. U svako je polje moguće upisati gotovo 3000 znakova (s razmacima) što ukupno iznosi gotovo 15000 znakova ili 10 kartica teksta. Dakle, barem tri puta više prostora (3 stranice !) za isti tekst/sadržaj.

1. Da li uvedeno ograničenje “jedna stranica, Open Sans 10” iz Prijavnog obrasca vrijedi i za Administrativni obrazac ili se možemo raspisati faktorom 3x?

2. Da li tekst o postignućima voditelja projekta mora biti identičan u Prijavnom obrascu i Administrativnom obrascu?

O: U svakom obrascu propisana su pitanja koja je potrebno ispuniti te ograničenja kojih je potrebno pridržavati se prilikom ispunjavanja obrazaca. Na pitanja koja se ponavljaju u Administrativnom obrascu (Prošireni sažetak) i Prijavnom obrascu potrebno je navesti identične odgovore.

P: U jednoj od projektnih prijava želimo koristiti opremu koja je u vlasništvu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ koji je nastavna baza našeg Fakulteta. Je li nam u tu svrhu za projektnu prijavu (projekt nije bilateralni) potrebno pismo potpore ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo?

O: Prijavi trebate priložiti i pismo potpore, a o kojoj je opremi riječ možete navesti i u okviru predviđenih pitanja u prijavnom obrascu.

P: Da li čelnik ustanove treba dati pismo potpore za glavnog istraživača ili je to pokriveno Administrativnom obrascem?

O: Za predlagatelja projektnog prijedloga nije potrebno prilagati pismo potpore.

P: Ljubazno molimo odgovor na pitanje vezano uz obim radnog vremena znanstvenika na projektu, a vezano uz natječaj IP 10-2022. Konkretno, radi se o pitanju iz Administrativnog obrasca, poglavlje 5., pitanje „Resursi (…) Navedite udio radnog vremena koji će predlagatelj posvetiti provedbi projektnog prijedloga.“ 

Postoji li pravilo oko toga koliko vremena je najmanje odnosno najviše dopušteno navesti kao odgovor na navedeno pitanje?

O: Udio radnog vremena koje će suradnik posvetiti radu na projektu treba odgovarati realnom vremenu potrebnom za provedbu aktivnosti na projektu za koje je član istraživačke grupe zadužen što je predmet procjene tijekom postupka vrednovanja projektnog prijedloga. Očekuje se kako će svi uključeni istraživači za provedbu projektnih aktivnosti izdvojiti onoliki dio radnog vremena koji je  potreban za provođenje aktivnosti za koju su zaduženi.

P: Obzirom da se u Hrvatsku uvodi eurovaluta prikazujemo li u financijskom planu iznose prikazane samo u eurima ili dvojno?

O: U financijskom planu prikazuju se iznosi u kunama i eurima. Prilikom prikazivanja iznosa projektnih troškova u natječajnoj dokumentaciji potrebno je koristiti fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK).

P: Molim vas za dodatno pojašnjenje vezano uz ispunjavanje obrasca radni plan. Naime, u uputama piše „Radni plan sastoji se od podataka o ciljevima projekta, rezultatima, vremenu postizanja rezultata i resursima za njihovo ostvarivanje…Radni plan mora sadržavati plan diseminacije.“

Što smatrate po resursima za ostvarivanje rezultata, i na koji način se ti resursi trebaju navesti u zadanoj tablici?

Treba li se plan diseminacije navesti kao neki zasebni tekst ili je dovoljno navesti pojedine aspekte diseminacije kao rezultate u zadanoj tablici?

Osim toga, u uputama piše „U svrhu što kvalitetnijega vrednovanja znanstvenoga sadržaja Vašega projektnog prijedloga molimo Vas da detaljno ispunite radni plan u kojem će jasno biti navedeni ciljevi, rezultati i aktivnosti.“ Što obzirom na to da zadana tablica podrazumijeva samo glavne, konkretne rezultate, gdje se upisuju pojedine aktivnosti koje dovode do rezultata? Trebaju li se upisivati ispod svakog rezultata u tablici (jer to nije vidljivo iz primjera, niti iz drugih uputa, pa je zbunjujuće)?

O: Pod resursima za ostvarivanje rezultata misli se na članove istraživačke grupe zadužene za provedbu aktivnosti koje dovode do planiranih rezultata te potrebnih financijskih sredstava za koje se navodi poveznica s financijskim planom projekta.

Plan diseminacije treba biti prikazan kroz rezultate projekta.

U radnom planu potrebno je navesti samo podatke o ciljevima projekta, rezultatima, vremenu postizanja rezultata i resursima za njihovo ostvarivanje.

P: Obzirom na decimalna mjesta u totalu (ukupni troškovi projekta=peta kolona) kod preračunavanja, u financijskom planu, dobije se 192.434,34 EUR.

Kako u tablicama nije zadan beskonačan broj decimalan broj mjesta u financijskom planu,  ovo se razlikuje od onoga što se dobije direktnim preračunavanjem (192.461,34 EUR) u administrativnom obrascu.

Zbog ovoga se dobije razlika od 27 EURA, pa je moje pitanje, jeli ona prihvatljiva, jer ste naveli da su male razlike prihvatljive.

Po ovome će se razlikovati ukupna suma u administrativnom planu (192.461,34 EUR) od ukupne sume u financijskom planu (192.434,34 EUR).

O: Prilikom izrade financijskog plana, potrebno je upisati iznose u kunama te ih preračunati u eure prema fiksno tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK). U tom slučaju, iznosi bi trebali biti jednaki.

P: Imam tri pitanja glede popunjavanja Prijavnog obrasca:

1. Je li prihvatljivo da u Cjelini 2 dio a (popis postignuća) zauzima nešto više od jedne stranice (zajedno s uputama, koje se ne smiju izbrisati), ali da pri tome dio b (životopis) zauzme nešto manje od dvije stranice, tako da ukupno cjelina B ne prelazi propisane 3 stranice?

2. U slučaju bilateralnog projekta, kako nasloviti ponovljenu cjelinu B kada se odnosi na voditelja iz partnerske istraživačke grupe? (Je li bolje samo nastaviti s ponovljenim dijelom a, dodati naslov poput ‘Cjelina B – Su-predlagatelj projektnog prijedloga’, ili ga pak spomenuti poimence (budući da se ime voditelja iz partnerske istraživačke grupe, za razliku od imena prijavitelja koje je na naslovnici, eksplicitno navodi tek iza, u dijelu b Cjeline B)?

3. Je li nužno da 5 odabranih znanstvenih radova koji se navode u sklopu popisa postignuća u Prijavnom obrascu bude istih 5 radova koji su navedeni u sklopu popisa postignuća u Administrativnom obrascu?

O1: Kao što je navedeno u ranijim odgovorima, potrebno je pridržavati se zadanih ograničenja za ispunjavanje obrazaca, međutim manja odstupanja su prihvatljiva.

O2: Pitanja koja se odnose na suvoditelja potrebno je navesti u nastavku obrasca, nije potrebno navoditi poseban naslov.

O3: Navedene informacije trebaju biti identične.

P: Prijavljujem bilateralni projekt sa institucijom iz Slovenije u okviru Weave inicijative. Imam pitanje vezano uz udio radnog vremena slovenskih istraživača u cjelini C. S obzirom da, kako kažu iz partnerske ustanove, slovenski suradnici dobivaju i redovnu plaću od ARRS-a temeljem udjela u projektu, kod njih se ti udjeli razlikuju – primjerice, za istraživača koji već ima osiguranu plaću po drugoj osnovi, ali će sudjelovati znanstvenim radom na ovom projektu, pišu 0%. Da li ovdje pišem postotke prema propozicijama ARRS-a ili prema stvarnom udjelu u radu projekta? Da li uopće moram pisati postotak rada za suradnike iz partnerske ustanove?

O: Za sve suradnike potrebno je navesti postotak udjela sudjelovanja na projektu.

P: Može li se sada u prijavi imenom i prezimenom navesti osoba koju bismo htjeli zaposliti kao doktoranda na projektu?

Svjesni smo toga da se za doktoranda kasnije treba prijaviti na zasebni natječaj kako bi se dobila sredstva za njegovo financiranje.

Ako da, popunjava li se onda za tu osobu CV tablica kao i za ostale suradnike?

O: Za doktoranda koji nije zaposlen u trenutku prijave već se zaposlenje planira projektom, u stupcu „ime i prezime“ potrebno je navesti status na projektu (D), dodati udio planiranoga radnog vremena za rad na projektu i opisati ulogu na projektu.

P: Ispunjavam prijavni obrazac i primjećujem da u:

2. Cjelina B – Predlagatelj projektnog prijedloga

Dio a. Popis postignuća (track record) voditelja projekta u posljednjih pet godina je dozvoljena najviše jedna stranica. Također u vašim odgovorima od 21.06 stoji kako se upute ne smiju brisati. Stoga mi je potpuno nemoguće ispuniti vas obrazac jer upute zauzimaju oko 2/3 stranice a samo da odgovorim na prvi upit (popis radova) ću potrošiti 1/3 stranice.

O: Kao što je navedeno u ranijim odgovorima, potrebno je pridržavati se zadanih ograničenja za ispunjavanje obrazaca, međutim manja odstupanja su prihvatljiva.

P: Lijepo Vas molim za pojašnjenje trebaju li, u slučaju prijave bilateralnih projekata, SVE partnerske institucije iz Slovenije, na kojima su zaposleni članovi slovenskog istraživačkog tima, dostaviti pisma potpore, prema obrascu s Vaših Web stranica, ili je to, pak, samo pismo potpore JEDNE partnerske institucije iz Slovenije, tj. one na kojoj zaposlen(a) voditelj(ica) slovenske partnerske istraživačke skupine?

O: Pisma namjere ne dostavljaju se za suradnike koji se prijavljuju u okviru bilateralnih i trilateralnih projekata u ulozi partnerske istraživačke grupe

P: Lijepo Vas molim za pojašnjenje je li, u EPP sustavu, prilikom upisa podataka za tiskanje administrativnog obrasca, moguće/dozvoljeno upisati podatke o track recordu voditelja slovenske istraživačke grupe u polju za suvoditelja (iako je ono, prema uputama, izvorno namijenjeno suvoditelju projekta, u slučaju da hrvatski voditelj/predlagatelj, tijekom provedbe projekta, odlazi u mirovinu). U svakom slučaju, track record voditelja slovenske skupine će biti naveden u prijavnom obrascu, koji se dostavlja uz prijavu u EPP-u.

O: U slučaju bilateralnih/trilateralnih prijava, u u EPP sustavu će se prilikom ispunjavanja Administrativnog obrasca za takav unos otvoriti potrebno polje.

P1: Je li dopušteno u prijavi iskazivanje iznosa u financijskome dijelu samo u eurima, budući da će se provedba tako i prikazivati?

P2: Što se prikazuje pod troškove plaća mladih istraživača: jesu li to udjeli u plaćama npr. zaposlenog asistenta/doktoranda i poslijedoktoranda? Gdje se prikazuju školarine doktoranada?

P3: Je li udio radnog vremena istraživača potrebno precizno definirati i kvantificirati, te na koji način?

O1: U financijskom planu prikazuju se iznosi u kunama i eurima. Prilikom prikazivanja iznosa projektnih troškova u natječajnoj dokumentaciji potrebno je koristiti fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK).

O2: U kategoriji 2) Osoblje financijskog plana moguće je predvidjeti trošak plaće (bruto II) za zapošljavanje poslijedoktoranda te školarine za doktoranda.

O3: Udio radnog vremena koje će suradnik posvetiti radu na projektu treba odgovarati realnom vremenu potrebnom za provedbu aktivnosti na projektu za koje je član istraživačke grupe zadužen što je predmet procjene tijekom postupka vrednovanja projektnog prijedloga. Očekuje se kako će svi uključeni istraživači za provedbu projektnih aktivnosti izdvojiti onoliki dio radnog vremena koji je  potreban za provođenje aktivnosti za koju su zaduženi.


27.09.2022.

P: U uputama za prijavitelje IP-2022-10 stoji:

„U pismu namjere potrebno je naznačiti naslov projektnoga prijedloga, ime i prezime predlagatelja te opis zaduženja suradnika na projektu.“

Da li opis zaduženja u pismu namjere može biti jednostavno deklariran na način da upućuje na detaljan opis unutar radnog plana i prijavnog obrasca? Ili treba zaduženja u odnosu na projektni prijedlog, detaljno navoditi u pismu namjere?

O: U pismu namjere potrebno je kratko navesti koja će biti zaduženja određenog suradnika, a što je povezano s Prijavnim obrascem i Radnim planom.

P: U uputama za prijavitelje navedeno je da se u potpori organizacije navede oprema koja je za provedbu projekta dostupna na organizaciji i stavlja se na raspolaganje voditelju. Za navedenu opremu potrebno je dostaviti poveznicu na Šestar/Croris bazu. Pojedina oprema koju planiramo koristiti u provedbi projekta trenutno je osnovno sredstvo u pripremi. Hoće li biti prihvatljivo da u potpori organizacije navedemo naziv opreme i napišemo napomenu da je trenutna oprema osnovno sredstvo u pripremi (nije unesena u bazu pa ne možemo dostaviti poveznicu)?

O: Navedeno je prihvatljivo.

P: Na projektne aktivnosti uključili bi kao suradnika bivšeg poslijedoktoranda (koji je radio na UIP projektu čije rezultate bi dalje razvijali/primijenili u ovom projektu). Kolega je trenutačno bez afilijacije, odnosno nije zaposlen na znanstveno-istraživačkoj instituciji, već djeluje kao nezavisni istraživač. Je li moguće kolegu predvidjeti kao suradnika na projektu, te ukoliko je, na koji način izrađujemo pismo namjere? Može li pismo namjere u ovom slučaju potpisati samo kolega kao suradnik?

O: Navedenog kolegu možete uključiti u istraživačku grupu kao suradnika te u tom slučaju on sam potpisuje pismo namjere na hrvatskom i engleskom jeziku.

P: Prema uputama za prijavitelje na natječaj Hrvatske zaklade za znanost IP-2022-10 u Administrativnom obrascu pod potpora organizacije potrebno je uključiti svu opremu koja je za provedbu projekta dostupna na organizaciji i planira se koristiti u provedbi projekta.  Za opremu koja se navodi u potpori organizacije nužno je dostaviti poveznicu na Croris bazu (Šestar) iz koje mora biti vidljiva specifikacija, godina nabavke te njezino održavanje.

Trebamo li za svu opremu koja će se koristiti dostaviti poveznicu iz baze Croris ili samo za opremu vrijednosti veće od 5.000,00 EUR-a?

Da li je potrebno u potpori organizacije navesti i novu opremu koja se planira nabaviti projektom?

O: U potpori organizacije navodi se popis dostupne opreme u vrijednosti većoj od 5.000,00 EUR-a te je također nužno navesti opremu koja se planira nabaviti projektom.

P: Prijavljujem bilateralni projekt sa Slovenijom. Moja su pitanja sljedeća:

1. Zanima me je li u EPP sustavu, dijelu Prošireni sažetak, u polju “Opišite istraživačku grupu koja provodi istraživanje…” i u polju “Resursi” potrebno opisati i slovenski tim ili se ta polja odnose samo na hrvatski tim?

2. Zanima me je li u projektnoj dokumentaciji “Cjelina C – Istraživačka grupa i upravljanje projektom”, “Dio b. Plan upravljanja projektom”, potrebno opisati i aktivnosti slovenskog tima ili se ta polja odnose samo na hrvatski tim?

O: Navedena pitanja odnose se na obje istraživačke grupe.

P: Smijemo li brisati upute unutar obrazaca? Na primjer, u Prijavnom obrascu:

Dio a. Povezanost projektnog prijedloga s trenutačnim stanjem u području istraživanja (State of the Art). Smije li se obrisati tekst u Italicu, “Opišite trenutačno stanje…te navesti poveznicu na projekt”? Ako je odgovor potvrdan, znači li to da se upute mogu brisati i u ostatku dokumenta?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 21. lipnja.

P: 1. Imam pitanje vezano uz ERC klasifikaciju. Prijavljujem istraživanje iz područja društvenih znanosti, polje: informacijske i komunikacijske znanosti. Međutim, prema ERC klasifikaciji metode istraživanja su iz područja „computer science and informatics“.

Smijem li u ERC klasifikaciji odabrati „PE6 Computer Science and Informatics“ ukoliko prijavljujem projekt u društvenim znanostima?

1.b. Ako je prethodni odgovor da, te ako odaberem klasifikaciju „PE6 Computer Science and Informatics“, hoće li se projekt i dalje voditi u kategoriji društvenih znanosti prilikom rangiranja u 3 kategorije?

2. Ukoliko tražim školarinu za doktoranda, moram li tog doktoranda predvidjeti i pisati u aktivnostima istraživanja u prijavi i radnom planu?

2.b. Ako da, mora li to biti u većem obimu kao i za ostale suradnike i treba li se navesti postotak koliko će doktorand raditi?

2.c. Možete li mi molim vas pojasniti treba li u ovoj prijavi već sada predvidjeti i napisati aktivnosti i opis istraživanja za tog doktoranda koji će se zapravo tražiti preko drugog projekta (HRZZ-DOK) – jer koliko mi je poznato aktivnosti i teme istraživanja doktoranda navode se u toj drugoj prijavi koja ide za doktoranda?

3. Smije li prvi dio prijave (Part A- project proposal u dokumentu Application form) prijeći limit od 12 strana u slučaju prijave bilateralnih projekata? Naime, radi se o opsežnijem istraživanju jer ga izvode dva tima, a također treba dodatno opisati i resurse partnerske organizacije.

O: 1. Slobodni ste izabrati klasifikaciju koja, prema Vašem mišljenju, najbolje odgovara predloženom istraživanju. Napominjemo da je projektni prijedlog moguće prijaviti u isključivo u onom području za koje je akreditirana matična organizacija predlagatelja.

2. Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 23. rujna.

3. Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 16. rujna.

P: Pronašla sam vaše odgovore na moje prethodno pitanje: upute se ne smije brisati (jer bi to bilo mijenjanje obrazaca, a napisano je da se oni ne mogu mijenjati).

Također, nekoliko puta ste na pitanja koja se tiču duljine teksta koji unosi prijavitelj odgovorili da tekst uputa ne ulazi u predviđena ograničenja. Sigurna sam da uviđate da to znači da ćemo, pišući 12 stranica vlastitoga teksta, biti u koliziji s podacima napisanim u obrascu (npr. u Prijavnom obrascu piše da se Cjelina A nalazi na stranicama od 1 do 12, a Cjelina B započinje na stranici 13).

Molim vas jasan odgovor na pitanje:

Ako Cjelina B započne na stranici 14 (jer upute nismo brisali a imamo 12 stranica vlastitoga teksta), to će biti u koliziji s onim što ste napisali na početku Prijavnog obrasca, da Cjelina B započinje na stranici 13. Budući da mi ne smijemo mijenjati tekst, hoćete li vi to promijeniti i uskladiti?

Odgovor “ne smijete brisati upute, ali njihov tekst ne ulazi u duljinu koju smo zadali” je zbunjujući. Stoga vas lijepo molim za pojašnjenje.

O: U odgovoru koji je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 9. rujna navedeno je kako je na naslovnoj stranici Prijavnog obrasca naveden okviran broj stranica za pojedinu cjelinu. Manja odstupanja su moguća s obzirom na to kako tekst uputa za popunjavanje obrasca u Cjelini B, dio a,  zauzima polovicu stranice. Nadalje, obrasce nije dozvoljeno mijenjati niti brisati pojedina pitanja ili dijelove istog.

P: 1. U administrativnom obrascu, kod Popis dostupne opreme (vrijednost veća od 5.000,00 EUR) na matičnoj organizaciji za potrebe provedbe projekta. Potrebno je navesti naziv i količinu pojedine opreme uključujući licencije za specijalizirane računalne alate za obradu rezultata provedenih analiza. *,  obzirom da ćemo koristiti statističke  programe putem licence institucija koje će nam biti partneri u projektu, da to napišemo, ili?

2. U radnom planu, je li uz očekivani rezultat, poželjno napisati i mjesec i godinu dobivanja istoga?

O: 1. U dijelu  5. Potpora organizacije potrebno je navesti popis dostupne opreme u vrijednosti većoj od 5.000,00 EUR-a te je također nužno navesti opremu koja se planira nabaviti projektom..

2. Navedeno nije nužno navoditi  s obzirom na to da se radni plan planira na godišnjoj razini.


23.09.2022.

P: U cjelini C prijavnog obrasca, u tablici se navode uloge istraživača na projektu. Ono što zbunjuje to je navod pod:

***Za doktoranda i/ili poslijedoktoranda koji nisu zaposleni u trenutku prijave već se njihovo zaposlenje planira projektom, u stupcu „ime i prezime“ navesti status na projektu (D ili P), dodati udio planiranoga radnog vremena za rad na projektu i opisati ulogu na projektu.

Naime, u radnom planu ne navodi se nigdje doktorand, budući da to nije predviđeno uputama za prijavitelje, a niti ima smisla s obzirom da će se potencijalni doktorand zapošljavati putem zasebnog natječaja. Kako to da onda u ovoj tablici možemo navesti doktoranda (D) i opisati njegovu ulogu na projektu (koje nema prema radnom planu)? Nije li to u kontradikciji s ostatkom prijave?

O: Ukoliko će doktorand sudjelovati u provedbi projektnih aktivnosti treba biti naveden u Prijavnom obrascu u Cjelini C te u Radnom planu. Način prikazivanja doktoranda u prijavnoj dokumentaciji pojašnjen je u odgovorima koji su objavljeni na mrežnoj stranici Zaklade od 26. srpnja.

P: Ljubazno vas molim dodatno pojašnjenje kako bi trebao izgledati „Part c. Work plan-This part of the project proposal should make clear how the proposed scientific research objectives of the project will be achieved. The scientific research objectives of the proposed research and the planned results are stated.“

Zanima me koje su propozicije i očekivana razrada radnog plana u ovom dijelu, i je li za to primjerena tablica, ako je to bilo u prijašnjim natječajima.

O: U Cjelini B Prijavnog obrasca u dijelu c. Radni plan potrebno je navesti znanstveno -istraživačke ciljeve projekta – u okviru točke c1. Znanstvenoistraživački ciljevi projekta, te u okviru točke c2. Očekivani rezultati projekta i njihovi učinci na područje istraživanja i šire potrebno je navesti tražene informacije sukladno uputama u obrascu.

P: Doktorand sam na Fakultetu za fiziku, Sveučilišta u Rijeci, ali nisam zaposlena u sustavu obrazovanja u RH. Koja osoba bi u toj situaciji treba potpisati pismo namjere za mene?

O: Pismo namjere potpisujete samo Vi.

P: Prijavljujem bilateralni projekt s institucijom iz Slovenije i molim Vas dodatne upute.

1. Da li obrazac “Potpora partnerske institucije” treba ispuniti samo partnerska institucija iz Slovenije ili i institucija prijavitelj u Hrvatskoj? Da li oba trebaju biti i na engleskom i na hrvatskom? Proučila sam dosadašnje odgovore na pitanja, no iz odgovora objavljenog 15. srpnja zaključujem da je taj obrazac potreban od strane obje institucije, a iz odgovora objavljenog 2. rujna da je potreban samo od strane slovenske institucije.

2. Da li sam dobro shvatila da sve podatke o slovenskoj istraživačkoj grupi i suvoditelju treba napisati isključivo na engleskom jeziku (i u formularima na hrvatskom)?

3. U Cjelini B, dio a, br. 2.: da li suvoditelj iz Slovenije piše ranija sudjelovanja na projektima koje je financirala ARSS ili HRZZ?

O: 1. Obrazac “Potpora partnerske institucije” treba ispuniti partnerska organizacija iz Slovenije na engleskom jeziku.

2. Podatke o suvoditelju i članovima istraživačke grupe možete napisati samo na engleskom jeziku u obje verzije dokumentacije.

3. Pitanje se odnosi na prethodna sudjelovanja na HRZZ projektima, a suvoditelj također odgovara na to pitanje.

P: U slučaju bilateralnog projekta u Administrativnom obrascu, točka 6. Prošireni sažetak, cijeli taj dio (od točke 1. Popis pet publikacija… do točke 9. Resursi…) treba pisati dva puta, tj. za svakog suvoditelja (hrvatskog i slovenskog) posebno?

O: U slučaju prijave bilateralnog projektnog prijedloga za oba voditelj potrebno je ispuniti odgovore na pitanja od broja jedan do pet (uključujući i peto pitanje).

P: 1. Financijski plan, plavo označeno ITEM, što pišemo? U odgovorima navodite da U Financijskom planu ne treba pisati pojedine rezultate koji odgovaraju pojedinim stavkama Financijskog plana. Prema navedenom čini se da taj ITEM onda ostaje kao takav i ne u excel tablici se Fin. plan ne povezuje s ostalim dokumentima?

2. Molim potvrdu ako mi je suradnik iz jedne europske zemlje (ne švicarska niti Slovenija, odnosno nije ni bilateralni ni trilateralni projekt), je li potrebno pismo potpore njegove institucije ili je dovoljno samo pismo potpore istraživača?

O: 1. Oznaka „Item“ odnosi se na pojedinu stavku financijskog plana. U financijskom planu ne treba navoditi oznake iz radnog plana.

2. U tom slučaju pismo namjere se dostavlja samo na engleskom jeziku i potpisuje ga samo suradnik.

P: “U ograničenja broja stranica nisu uključene upute za ispunjavanje obrazaca“

Odgovoreno je da se redovi ne smiju uklanjati. Međutim, smije li se ukloniti tekst uputa za ispunjavanje obrasca?

O: Obrasce nije dopušteno mijenjati stoga brisanje uputa nije dopušteno.

P: Zanima nas kako prilikom prijave projekta postupiti u slučaju kada je projektom predviđeno samo osigurati školarinu za jednog doktoranda/icu, bez budućeg zaposlenja na projektu.

Budući da je u jednom od ranijih odgovora navedeno da osobe koje su dio istraživačke grupe, ali projektom nije predviđeno njihovo zapošljavanje na projektu, imaju status suradnika (S) i da njihove životopise treba navesti u Prijavnom obrascu, zanima nas trebamo li uključiti u projektnu prijavu i životopis doktoranda/ice kojemu bi projektom osigurali samo školarinu (bez zaposlenja na projektu) i već sada ga/ju upisati u EPP sustav kako bismo ga/ju kao suradnika mogli uključiti u Administrativni obrazac?

O: U natječajnoj dokumentaciji navedenu osobu navodite kao suradnika na projektu te se ona treba registrirati u EPP sustav kako biste ju mogli priključiti istraživačkoj grupi u Administrativnom obrascu.

P: Pretpostavljam da za suvoditelja projekta kojeg predlažem treba biti slovenski istražitelj. Kakav broj moram unijeti za njega, i kako da popunim njegove podatke?

O: Ukoliko prijavljujete bilateralni projektni prijedlog s kolegama iz Slovenije, tada se voditelj partnerske istraživačke grupe iz Slovenije treba registrirati u EPP sustav pri čemu će dobiti ID broj putem kojeg ćete ga priključiti na Vaš projekt u ulozi suvoditelja. U uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini kao i u samoj natječajnoj dokumentaciji, navedeno je koje je podatke potrebno dostaviti za suvoditelja u slučaju prijave bilateralnog projektnog prijedloga.

P: Je li moguće u administrativnom obrascu pod 5. Potpora organizacije navesti Popis dostupne opreme (vrijednost veća od 5.000,00 EUR) na matičnoj organizaciji za potrebe provedbe projekta, te naziv i količinu pojedine opreme uključujući licencije za specijalizirane računalne alate za obradu rezultata provedenih analiza ustanove koja nije matična? Ili to moraju biti isključivo informacije od matične organizacije?

O: Sukladno uputama potrebno je dostaviti potporu matične organizacije predlagatelja projekta na kojoj će se provoditi projekt.

P: U prijavnom obrascu, cjelina A projektni prijedlog, Dio e. Resursi, e2. Financijski resursi, troškovi partnerske agencije, stoji napomena da se ispunjava u slučaju bilateralnih i trilateralnih projekata.

Kako ovaj projekt nije bi/trilateralan projekt ali ćemo imati inozemnog suradnika njegove troškove ne upisujemo u ovu rubriku, već pribrajamo našim troškovima?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 13. rujna.

P: Planiram biti suradnik na projektu kojega kolega prijavljuje na natječaj IP-2022-10. Zadnjih 5 godina nisam aktivan u području u kojem bih trebao pridonijeti ostvarenju projektnih ciljeva, no bio sam aktivan u prethodnom razdoblju i imam potrebna znanja i iskustvo. Da li prilikom popunjavanja Životopisa za suradnike u rubriku Popis postignuća mogu upisati i radove  starije od 5 godina ili trebam tu rubriku ostaviti praznom ili pak upisati  zadnje radove neovisno o tome što nisu u području planiranog istraživanja?

O: Potrebno je upisati postignuća u posljednjih pet godina, a kompetencije potrebne za provedbu ciljeva projekta možete prikazati kroz neko od ostalih pitanja iz životopisa.

P: Za poziv IP-2022-IP u sklopu bilaterale (WEAVE), pokriva li “Plan upravljanja istraživačkim podacima” samo podatke generirane od strane matične (hrvatske) institucije ili treba obuhvatiti i podatke generirane u partneru ( slovenska) institucija?

O: U jednom obrascu potrebno je obuhvatiti podatke za obje istraživačke grupe.


20.09.2022.

P: 1. Da li Gantt dijagram treba sadržavati sve rezultate iz Radnog plana ili može biti pojednostavljeni prikaz?

2. U Financijskom planu ne treba pisati pojedine rezultate koji odgovaraju pojedinim stavkama Financijskog plana?

3. U administrativnom obrascu pod stavkom 9 (resources) potrebno je uz stavke iz financijskog plana navoditi oznake povezanih rezultata i ciljeva?

O: 1. U Gantt diagramu možete prikazati najvažnije znanstveno istraživačke rezultate projekta koji se planiraju ostvariti.

2. U financijski plan nije potrebno unositi oznake iz radnog plana.

3. U Administrativnom obrascu u dijelu koji se odnosi na prošireni sažetak u kojem se opisuju resursi potrebno je opisati traženi proračun projekta povezujući planirane ciljeve i rezultate iz Radnog plana s oznakama iz Financijskog plana.

P: U administrativnom obrascu pod 7. stoji “Opišite metodologiju istraživanja i obrazložite istraživačke probleme. Opišite najvažnije očekivane rezultate istraživanja”. Misli li se pod “istraživačkim problemima” na moguće rizike (slabe točke) tijekom istraživanja ili na pojašnjenja znanstvenih otvorenih pitanja na koja naše istraživanje treba odgovoriti?

O: U navedenom dijelu administrativnog obrasca potrebno je navesti i opisati znanstveno istraživačku metodologiju i pristupe koji će se koristiti za rasvjetljavanje istraživačke problematike.

P: Ljubazno Vas molim za pojašnjenje načina ispunjavanja dijela A/c1 prijavnog obrasca.

Da li u kategoriji c1 treba navesti samo nazive znanstveno-istraživačkih ciljeva projekta ili ih je potrebno unutar te kategorije i detaljno obrazložiti?

O: U cjelini A, u dijelu c1. Znanstvenoistraživački ciljevi projekta potrebno je navesti znanstvenoistraživačke ciljeve predloženog istraživanja. Iste nije potrebno pojašnjavati.

P: Prijavljujem bilateralni projekt sa Slovenijom. Zanima me je li u prijavnom obrascu u Cjelini A, polju “Opišite traženi proračun projekta” potrebno pojasniti i pojedine proračunske stavke partnerske institucije iz Slovenije.

O: U Prijavnom obrascu u cjelini A, dio e2 Opišite traženi proračun projekta, potrebno je pojasniti stavke financijskog plana te opisati traženi proračun projekta koji planira hrvatska istraživačka grupa. Nije potrebno pojasniti stavke partnerske organizacije iz Slovenije.

P: Trebaju li voditelji iz Slovenije i Švicarske pripremiti 2 dokumenta (Potpora-Partnerske-Organizacije i Potpisano pismo namjere) ili samo jedan (Potpora-Partnerske-Organizacije)?

O: Ukoliko se prijavljuje bilateralni ili trilateralni projektni prijedlog, partnerske organizacije iz Slovenije i Švicarske trebaju dostaviti ovjereni obrazac potpore partnerske organizacije

P: Imam pitanje u vezi financijskog plana. Ranije je za prvu godinu projekta bilo potrebno precizirati na koje konferencije želimo ići s detaljnim opisom troškova. Kako je prva godina projekta još daleko i konferencije o kojima je riječ će biti negdje u 2024., u ovom času još je izbor vrlo mali, budući da njihova organizacija još nije ni počela. Da li je dovoljno navesti ukupnu sumu koju kanimo potrošiti na odlaske na konferencije u okviru disemniacije? Treba li navesti broj konferencija, tko će ne njih ići, što će se diseminirati na njima,…? Koliko detaljno je potrebno razložiti tu stavku?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 6. rujna.

P: U Uputama, u sekciji ‘Radni plan’ piše kao ‘Važna napomena’:

‘U svrhu što kvalitetnijega vrednovanja znanstvenoga sadržaja Vašega projektnog prijedloga molimo Vas da detaljno ispunite radni plan u kojem će jasno biti navedeni ciljevi, rezultati i aktivnosti. Radni plan može imati pet stranica.’

Da li se ovo odnosi na sekciju C (Radni plan) u Prijavnom obrascu, ili na sam dokument Radni plan. Pretpostavljam da je prvo, jer u dokumentu ‘Radni plan’ ne postoji nikakva kućica za unošenje aktivnosti.

O: Tako je, opis projektnih aktivnosti navodi se u Prijavnom obrascu, a u dokumentu Radni plan ne unose se aktivnosti projekta.


16.09.2022.

P: Na što se točno odnosi poglavlje Plan diseminacije i objavljivanja na 18. stranici Uputa za prijavitelje. Treba li taj plan sastaviti kao poseban dokument ili ga treba uklopiti u obrazac Radnoga plana?

O: U Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini na stranici 18. detaljno je pojašnjeno na što se odnosi plan diseminacije, a u odgovorima koji su dostupni na mrežnoj stranici Zaklade od 13. rujna pojašnjeno je kako se navodi plan diseminacije u natječajnoj dokumentaciji.

P: Prilikom prijave bilateralnog projekta sa slovenskim partnerom na EPP sustav – da li je suvoditelj osoba iz partnerske institucije iz Slovenije, te za njega treba ispuniti za to predviđene rubrike?

O: Suvoditelj je voditelj partnerske istraživačke grupe iz Slovenije te za njega treba ispuniti predviđene rubrike.

P: U uputama u prijavnom obrascu piše: “It is not allowed to change the form. All tables should remain in their original form.”

Da li je ipak dopušteno u prijavnom obrascu u Applicant 5 year track record (piše maksimum 1 strana) izbaciti iz tablica podnaslove koje se odnose na objašnjenja šta treba pisati pod kojom točkom? Npr. ostaviti samo “List the five most important publications”, a izbrisati nastavak “… for which the PI is the lead or corresponding author in internationally peer-reviewed scientific journals (with DOI number, if applicable) in the research area for which the project proposal was submitted; chapters in books, conference papers, monographs, etc.”, i tako kod svakog podnaslova kao što je obilježeno crvenim u dokumentu u privitku.

Ako se ta objašnjenja ostave nije moguće skoro ništa upisati na maksimalno jednu stranicu.

Također, da li je dopušteno i ne stavljati linkove na web stranice financiranih projekata? Npr. imam 5 financiranih projekata, link na svaki projekt zauzima 3 retka, ukupno 15 redaka otpada samo na linkove, ništa drugo ne stane u max 1 stranica za track record.

Također, napominjem da nije moguće napisati sve traženo u 5 year record da bude 1 strana (npr. najvažnije rezultate projekata).

O: U ograničenje broja stranice ne računaju se upute o ispunjavanju obrazaca. Nadalje, obrasce nije dozvoljeno mijenjati niti brisati pojedina pitanja ili dijelove istog. Vezano uz prikazivanje podataka o financiranim projektima dovoljno je dostaviti naziv i poveznicu projekata koje ste vodili.

P: Koje je ograničenje broja stranica Administrativnog obrasca?

O: Administrativni obrazac ispunjava se u web formi u EPP sustavu te nema zadanog ograničenja stranica.

P: Vezano za Gantt chart, c2, je li potrebno staviti Gantt unutar prijavnog obrasca ili je graf moguće dodati kao dodatni dokument i kao takav uploadati?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 13. rujna.

P: 1. Za suradnike koji nisu zaposleni na matičnoj organizaciji predlagatelja projektnog prijedloga potrebno je dostaviti pismo namjere u slobodnoj formi. Je li to pismo mora biti potpisano od čelnika instituta/fakulteta?

2. Ako je suradnik poslijedoktorand koji ima trenutačno još 6 mjeseci ugovor s fakultetom i prijavio bih ga kao suradnika na projekt HrZZ. (Suradnik nakon toga perioda planira zaposlenje na jednom institutu u znanstvenom ili stručnom zvanju, ili u privatnom sektoru (ali to je zasad otvoreno/nepoznato).) Pitanje je – je li takav suradnik u pismu namjere treba potpis sadašnjega čelnika, s obzirom da kada projekt počne u jesen 2023. (ukoliko bude prihvaćen) on neće biti uposlenik toga fakulteta? Ili pismo namjere u slobodnoj formi takav suradnik potpisuje sam?

O: 1. Pismo namjere za suradnike iz Hrvatske potpisuje suradnik i čelnik njegove matične organizacije, a za suradnike iz inozemstva samo suradnik.

2. Pismo namjere za navedenog suradnika potpisuje suradnik i čelnik ustanove na kojoj je zaposlen u trenutku prijave na natječaj.

P: 1. Da li kolege iz partnerske organizacije trebaju u cjelini C – Istraživačka grupa u dijelu Članovi istraživačke grupe upisati Udio vremena za rad na projektu? Pitam jer kolega voditelj partnerske organizacije kaže da njima taj postotak ovisi o količini nastave koju će držati, a to još uvijek ne znaju.

2. Isto tako, u cjelini A pretpostavlja se da će ukupan broj stranica teksta biti 12, je li to fiksni broj koji se ne smije prijeći, pa i napisati manje od tog broja?

3. Koliki postotak rada na projektu treba navesti za suradnike koji rade u nastavi na fakultetima?

O: 1. i 3. U navedenom slučaju možete navesti očekivani raspon postotka radnog vremena suradnika koji će raditi na projektu. Postotak radnog vremena kojeg će suradnik posvetiti provedbi projekta treba omogućavati pravovremeno ostvarivanje svih ciljeva navedenih u radnom planu, a očekuje se da se radi o značajnom radnom opterećenju.

2. Navedeno ograničenje treba poštivati prilikom pripreme Prijavnog obrasca no podsjećamo kako u ograničenje stranica ne ulaze upute o ispunjavanju pojedinih dijelova obrasca.

P: Unosimo li u Administrativni obrazac u tablicu s članovima istraživačkog tima i poslijedoktoranda i doktoranda? Neobično nam je da smo ih u Prijavnom obrascu naveli oznakama P i D  u istraživačkoj grupi, a u Administrativnom nismo.

O: Administrativni obrazac se popunjava u EPP sustavu te se iz sustava povlače suradnici u spomenuti dokument. S obzirom na to da se za zapošljavanje poslijedoktoranda i doktoranda treba raspisati javni natječaj te kako nije poznato koji kandidat će zadovoljiti uvjete, navedeni se navodi samo u Prijavnom obrascu, a nakon potpisa Ugovora o radu bit će dodan u EPP sustav.

P: Može li obrazac potpore partnerske organizacije biti potpisan digitalno?

O: Da, ako nije moguć vlastoručni potpis priznaje se i elektronički.

P: Namjeravam prijaviti projekt u sklopu HR-SLO bilaterale kroz IP-2022-10

Možete li mi odgovoriti, vezano za Životopis voditelja sa SLO strane:

U Cjelina B – Predlagatelj projektnoga prijedloga (stranice 13 – 15*) *U slučaju suvoditelja, broj stranica proporcionalno se povećava.

Da li to znači da životopis voditelja sa SLO strane dodajem u Cjelinu B do 3 stranice ili jedna stranica u Cjelini C, gdje je cijela istraživačka grupa.

O: Životopis voditelja partnerske istraživačke grupe iz Slovenije navodite u Cjelini B ispod životopisa predlagatelja projektnog prijedloga.

P: Je li kod prijave na natječaj potrebno dostaviti Potvrdu o etičnosti istraživanja ili se ona dostavlja neposredno prije potpisivanja Ugovora u dodjeli sredstava?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 30. kolovoza.

P: Uklonjen naziv organizacije priprema pisma namjere za sudjelovanje u HRZZ projektima za sve suradnike koji nisu zaposleni na organizaciji koja je nositelj projekta, dakle za sve suradnike zaposlenike Uklonjen naziv organizacije.

Iako u propozicijama natječaja piše da pismo namjere potpisuje čelnik ustanove i suradnik, može li pismo potpisivati isključivo čelnik jer je na memorandumu Fakulteta s potpisom i pečatom, kako smo pripremali dosad?

O: Sukladno Uputama, pismo namjere potpisuje suradnik i čelnik njegove ustanove. U slučaju da na projektu sudjeluje više suradnika s istog Zavoda moguće je dostaviti jedno pismo namjere za sve suradnike.

P: Je li suglasnost za uključenje doktoranda na projekt potrebna na hrvatskom i engleskom jeziku?

O: Dovoljno je dostaviti suglasnost samo na hrvatskom jeziku.

P: Uputa je da u okvirni broj stranica za dijelove a i b prijavnog obrasca ne ulaze upute o ispunjavanju obrasca.

Očito je da postoji mogućnost da dio A obuhvati i 13. stranicu obrasca, te da dio B počne na 14. str. Smije li se u tom slučaju preoblikovati sljedeći dio na naslovnoj stranici (kao i u odgovarajućim naslovima): “Part A – Project proposal (pages 1 – 12) Part B – Applicant of the project proposal (pages 13 – 15 *)” primjerice u: “Part A – Project proposal (pages 1 – 13) Part B – Applicant of the project proposal (pages 14 – 16 *)”

Na taj način bi recenzenti bili upućeni na odgovarajuće dijelove teksta, te se izbjegle eventualne zabune oko procjene recenzenata jesmo li premašili dozvoljeni broj stranica.

O: Tekst koji se nalazi u obrascima za prijavu ne može se mijenjati, recenzenti za potrebe vrednovanja primaju cijeli Prijavni obrazac.

P: Pripremamo prijavu na natječaj IP-2022-10, s tim da bismo išli na bilateralni projekt (Weave) sa slovenskim partnerima (Sveučilište u Mariboru). Tek sam na početku, sakupljanja dokumentacije, pa bih Vas zamolio za sljedeće informacije:

1. da li je prijavna dokumentacija s moje strane (voditelj projekta) ista kao i za ostale (unilateralne) projekte? Treba li za prijavu pri HRZZ dobiti neke dokumente od slovenskog partnera (pismo namjere)?

2. želio bih sa slovenske strane uključiti dva partnera sa Sveučilišta u Mariboru, ali s različitih fakulteta. Treba li ih navesti zasebno?

Shodno, treba li onda imati pisma namjere od oba fakulteta te navoditi popise dostupne opreme zasebno za svaki fakultet?

O: 1. Prijavna dokumentacija je ista te je u pojedinim obrascima naglašeno koje dodatne podatke trebaju navesti predlagatelji bilateralnih projektnih prijedloga. Nadalje, ukoliko prijavljujete bilateralni projektni prijedlog, trebate dostaviti Obrazac potpore partnerske organizacije koje ispunjava voditelj partnerske istraživačke grupe. Upućujemo Vas na Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini.

2. Ukoliko se prijavljuje bilateralni projektni prijedlog tada se prijavljuje jedna partnerska organizacija, a u projekt mogu biti uključeni suradnici (članovi istraživačke grupe) s drugih organizacija.

P: 1.U odgovorima od prošli puta ste napisali (9.09.2022.) O: Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22) potrebno je koristiti fiksni tečaje konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK).

Molim Vas pojašnjenje, sve do tada , odnosno 9.09. pisali ste kako u uputama stoji da se koristi konverzija na dan prijave, što iznosi  1 EUR=7,534974 HRK.

Mi smo cijeli projekt prilagodili prema tome, kako piše u uputama i kako ste pisali do sada. Trebamo li sada ispravljati sve moguće cijene itd.. prema novoj konverziji??? To znači ispravka u cijelom napisanom projektu.

2. U administrativnom obrascu na hrvatskom jeziku nakon e-maila voditelja na prvoj stranici piše zvanje i znanstvena titula, a i sto i kod čelnika piše znanstvena titula.

Istovremeno na eng. za to isto piše prijevod Academic title i Scientific title, te kod čelnika scientific title. Možete li pojasniti na što se ovo odnosi: Npr. moje znanstveno zvanje je Znanstveni savjetnik trajno, a što mislite pod znanstvenom titulom? Pretpostavljam da je došlo do zabune kod prijevoda. Academic title: PhD Scientific title: Scientific advisor permanent. Pretpostavljam da na hrvatskom jeziku pod zvanje, ipak treba stajati akademska titula ili slično?

3. U radnom planu na hrvatskom jeziku, u Vašoj verziji dokumenta, u prvoj godini projekta obojenje fonta je sivo pa je jedva čitljivo, pa je moje pitanje može li se to obojati u crnu boju?

O: 1. Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22), za potrebe dvojnog iskazivanja odnosno preračunavanja primjenjuje se isključivo fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK) uz primjenu pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura. Molimo predlagatelje projektnih prijedloga na natječaju IP-2022-10 da se prilikom prikazivanja iznosa projektnih troškova u natječajnoj dokumentaciji koriste fiksnim tečajem konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK).

2. Molimo navedite akademsku titulu.

3. Sivom bojom označeni su prijedlozi rezultata projekta. Prilikom upisa planiranih rezultata Vašeg istraživanja možete izmijeniti boju fonta.

P: Oprema koja će biti korištena pri istraživanju, a koju organizacija omogućuje, odnosi se na računala (stolna ili prijenosna), obične printere i skenere, tvrde vanjske diskove i fotoaparate. Provjerom baze stranica Šestar/CroRIS vidjela sam da takva oprema nije zabilježena u njima jer takve baze bilježe složenije znanstvene instrumente.

Zanima me koliko detaljno treba opisati specifikacije svake stavke koju ćemo navesti u tome dijelu Administrativnog obrasca (budući da nemamo poveznice na Šestar/CroRIS) i treba li opremu navoditi u odnosu na suradnike na projektu koji se njome služe ili sumarno sve jedinice opreme bez navođenja suradnika kojemu ona “pripada”? Primjerice, radi se o 5-6 fotoaparata, 20-ak vanjskih tvrdih diskova, nekoliko printera i skenera itd. Također, je li potrebno opisno, tekstualno obrazloženje ili je dovoljno samo napraviti popis opreme?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 9. rujna.

P: Pripremam Weave projekt s kolegama iz Slovenije. Oni se navode u Tablici 3 Administrativnog obrasca. Tamo se traži i ID. Pitanje je jeli ID obavezan za kolege iz inozemstva? Drugim riječima moraju li kreirati profil pri HRZZ?

O: Voditelj partnerske istraživačke grupe treba se registrirati u EPP sustav te se on navodi u Administrativnom obrascu kao suvoditelj. Članove partnerske istraživačke grupe potrebno je navesti u Prijavnom obrascu te se oni ne trebaju registrirati u EPP sustav.

P: U prijavnom obrascu Dio b. Metodologija navodi se sljedeće: “Opišite metodologiju istraživanja. Detaljno navedite i opišite planirane analize i postupke te inovativnost metodoloških pristupa koji će se koristiti u istraživanju, opremu koja će se koristiti (uključujući i specijalizirane računalne alate za obradu rezultata provedenih analiza itd.), broj i vrstu uzoraka (postoje li baze uzoraka ili će se uzorci naknadno prikupljati itd.), broj ispitanika i njihovih karakteristika ili područje istraživanja”

Pitanje je sljedeće: da li se detaljniji opis planirane analize i postupaka koji će se koristiti u istraživanju odnosi na instituciju voditelja projekta ili se moraju detaljno opisati metodologije koje će koristiti suradnici na svojim institucijama? Naime neke tehnike imaju opis na nekoliko stranica te je praktički nemoguće biti unutar 12 stranica cjeline A jer će samo metodologija iznositi i do 4 (5) stranica.

O: U prijavnom obrascu Dio b. Metodologija potrebno je navesti kako će metodološki pristupi  koji se koristi za provedbu istraživanja i rješavanju istraživačkih pitanja omogućiti ostvarivanje ciljeva projekta, odnosno zašto su pristupi koji se koriste važni za provedbu istraživanja te inovativni u proučavanju problematike istraživanja.


13.09.2022.

P: Zamolio bih vas za odgovor na sljedeće pitanje: u administrativnom obrascu stoji naputak„[1] Za voditelje koji prijavljuju bilateralne i trilateralne projekte potrebno je navesti popis postignuća i životopis voditelja iz partnerske države/a prema definiranom obrascu.” Kojem definiranom obrascu? Da li je to taj isti koji je za prijavitelja? U tom slučaju su primjenjive samo točke 1. do 5. jer su ostale točke zajedničke. I gdje bi se ti podaci o co-applicantu trebale ubaciti?

O: Prilikom odabira prijave bilateralnog projektnog prijedloga u dijelu administrativnog obrasca koji se odnosi na popis postignuća automatski se otvaraju polja za unos podataka za suvoditelja (pitanja 1-5 kao što se naveli).

P: Na prijavnom obrascu 2. cjelina B (5)

Istaknite Vaš dosadašnji znanstveni doprinos u području i temi istraživanja te u izobrazbi mladih istraživača iskazan brojem uspješno obranjenih doktorskih disertacija te objavljenih zajedničkih radova (do 2500 znakova bez razmaka).

Da li se pod zajedničkim radovima računaju samo radovi sa studentima kojima je predlagatelj mentor na doktoratu, ili u obzir dolaze svi studenti.

O: Misli se na radove sa studentima kojima je predlagatelj mentor na doktoratu.

P: Da li pismo namjere mora potpisati čelnik ustanove ili je dovoljno da ga potpiše predstojnik Klinike? Naime, radi se u suradnicima iz Kliničkog bolničkog centra Zagreb i KBC Sestre Milosrdnice koji su zaposleni na istoj Klinici.

U slučaju da je na projektu više suradnika s istog Zavoda, mogu li za njih imati jedno pismo namjere?

O: Pismo namjere potpisuje čelnik matične organizacije suradnika (i suradnik), odnosno osoba ovlaštena za potpisivanje, što je regulirano aktima same ustanove. U slučaju da na projektu sudjeluje više suradnika s istog Zavoda možete dostaviti jedno pismo namjere za sve suradnike.

P: Vezano za dio c1. Scientific research objectives of the project/c1. Znanstvenoistraživački ciljevi projekta u prijavnom obrascu, i dio Project objectives/Ciljevi projekta u obrascu radni plan postoje neusklađenosti. Ciljevi su u prijavnom obrascu nabrojani kao C1 do C5 a u obrascu radnog plana kao O1 do O5 u hrvatskoj i engleskoj verziji. Pretpostavljam da se oboje odnosi na istu stvar (odnosno ciljeve/objectives), ali ukoliko da, za strane recenzente bit će nezgodno što su navedeni pod različitom oznakom.

O: Tako je, oboje se odnosi na ciljeve/objectives.

P: U prijavnom obrascu A odjeljak C2 spominje se Gantt diagram. Pošto je jako teško

izmanipulirati da Gantt diagram od razrađenog radnog plana bude vidljiv ako se ubaci u obrazac, mogu li takav diagram priložiti u zasebnom dokumentu? Također ulazi li Gantt diagram u kvotu od 12 stranica obrasca A?

O: Ukoliko želite prikazati Gantt diagram isto je moguće u Prijavnom obrascu, cjelini A, djelu c2 poštujući zadana ograničenja stranica, no možete ga dostaviti i kao zaseban dokument.

P: 1. Prilikom prijave mog prošlog projekta, za istraživače sa drugih institucija (konkretno uklonjen naziv organizacije) bilo je potrebno pismo potpore njihovih fakulteta. Da li je to i sad tako? Ne radi se o partnerskoj instituciji, već samo o jednom istraživaču.

2. Za sve suradnike na projektu smo ranije pisali životopise u za to predviđenim formularima. Te formulare više ne nalazim.

3. Nadalje, ne uspijevam dodati članove tima. Kad kliknem na “istraživačka skupina” tamo dodajem članove tima tako da upišem njihov broj. Pretpostavljam da je riječ o matičnom broju znanstvenika. Međutim, kad upišem matični broj znanstvenika na ekranu mi piše “Upozorenje. Molimo odgovorite na sva pitanja za navedenog suradnika”. Ne razumijem o kojim pitanjima je riječ i što trebam napraviti.

O: 1. Za sve suradnike na projektu koji nisu zaposleni na matičnoj organizaciji voditelja projekta potrebno je dostaviti pismo namjere koje potpisuje čelnik matične organizacije suradnika i suradnik.

2. Na kraju Prijavnog obrasca nalazi se obrazac po kojem je potrebno dostaviti životopise suradnika.

3. Navedeno znači da suradnici nisu u potpunosti ispunili svoji profil U EPP sustavu (nisu ispunjana sva obvezna pitanja*).

P: 1. U Uputama za prijavitelje stoji da Radni plan mora sadržavati Plan diseminacije i objavljivanja. Molila bih pojašnjenje: da li to znači da Radnom planu treba priložiti Plan diseminacije kao zaseban dokument, ili se, bez dodatne oznake, podrazumijeva da rezultat u tablici, npr. D2. objavljen znanstveni rad (navesti vrstu rada, temu, kvartil časopisa prema WoS-u ili Scopusu u kojem se planira objavljivanje, za društvene i humanističke znanosti potrebno je navesti na kojoj se listi nalazi časopis (A1 ili A2 u slučaju domaćih publikacija) spada pod diseminaciju? Također, u Planu upravljanja projektom (dio b Prijavnog obrasca) se spominje i Plan diseminacije, da li je to mjesto za rekapitulaciju diseminacije – u sklopu Plana provedbe i ostvarenja rezultata?

2. Da li se gantogram prilaže kao zaseban dokument (pdf), ili se umeće u Prijavni obrazac?

3. Kod definiranja znanstvenoistraživačkih ciljeva, da li se kao zasebni cilj odvaja Diseminacija rezultata ili se diseminacija razlaže prema doprinosu specifičnim znanstvenoistraživačkim ciljevima?

4. Ako upravljanje i koordinacija nisu definirani kao znanstvenoistraživački cilj, to bi značilo da eventualni troškovi radnih sastanaka ne ulaze u Radni plan, ili je i njih potrebno povezati sa specifičnim znanstvenim ciljevima?

O: 1. i 3. Plan diseminacije treba biti prikazan kroz rezultate projekta.

2. Ukoliko želite prikazati Gantt diagram isto je moguće u Prijavnom obrascu, cjelini A, djelu c2, no možete ga dostaviti i kao zaseban dokument.

4. Trošak radnih sastanka možete povezati s rezultatima koji iz njih proizlaze.

P: U prijavnom obrascu pod Dio e. Resursi stoji napomena da se trebaju ispuniti samo ako se radi o bilateralnom ili trilateralnom projektu – dakle taj dio se ostavlja praznim ako se radi o istraživačkom projektu koji nije bilateralan ili trilateralan?

O: Dio Prijavnog obrasca e. Resursi trebaju ispuniti svi predlagatelji, a odnosi se na resurse koje stavlja na raspolaganje matična organizacije predlagatelja. U slučaju prijave bilateralnog/trilateralnog projektnog prijedloga isti dio treba dopuniti s resursima koje na raspolaganje stavlja/ju partnerska/e organizacija/e suvoditelja projekta.

P: Je li potrebno u financijski plan unositi oznake iz radnog plana?

O: Navedeno nije potrebno.

P: Namjeravam prijaviti projekt u sklopu HR-SLO bilaterale kroz IP-2022-10

2. Vezano za Životopis voditelja sa SLO strane:

•Cjelina B – Predlagatelj projektnoga prijedloga (stranice 13 – 15*)

*U slučaju suvoditelja, broj stranica proporcionalno se povećava.

Da li to znači da životopis voditelja sa SLO strane dodajem u Cjelinu B do 3 stranice ili jedna stranica u Cjelini C, gdje je cijela istraživačka grupa.

O: U slučaju prijave bilateralnog projektnog prijedloga suvoditelj pri prijavi dostavlja sve podatke kao i voditelj projekta u okviru cjeline B Prijavnog obrasca.

P: Može li financijski plan u eurima biti glavni, a kunski preračunat prema važećem tečaju, s obzirom da će kad projekti započnu sva nabava i financiranje biti u eurima.

Primjer: Laboratorijske kemikalije 1.000,00 EUR  / 7.534,50 kn 

O: Financijski plan u hrvatskoj verziji dokumentacije prikazuje se u kunama, a u engleskoj verziji u eurima (primjenjuje se isključivo fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK).

P: Vezano za „suradnika iz inozemstva“ i pismo namjere, molim vas možete li mi reći je li se kao suradnik iz inozemstva kvalificira osoba koja ima prebivalište u Hrvatskoj, ali radi za ustanovu iz inozemstva. Je li za takvog suradnika potrebno pismo namjere od čelnika ustanove?

O: Za navedenog suradnika potrebno je dostaviti pismo namjere koje potpisuje samo suradnik.


09.09.2022.

P: U uputama vezanim za ispunjavanje Financijskog plana stoji “…troškove je potrebno izraziti u eurima, koristeći se srednjim tečajem HNB na dan raspisa natječaja. Prije ugovaranja projekata za preračunavanje financijskog plana i ukupnog proračuna programa primjenjivat će se službeni fiksni tečaj konverzije HNB…”

S obzirom da je fiksni tečaj službeno objavljen (a važeći na dan raspisa natječaja bi trebali negdje naći), možemo li odmah koristiti fiksni tečaj prilikom prijave projekta, umjesto da još jednom preračunavamo u slučaju ugovaranja projekta?

O: Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22) potrebno je koristiti fiksni tečaje konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK).

P: 1. Postoji li template /obrazac za pismo namjere?

2.Zanima me kako ispuniti radni plan (oznaka iz financijskog plana) ukoliko neki rezultat nema financijski ? Primjerice naši suradnici će snimiti MRI ispitanika u KBC i to spada pod “trošak” bolnice (tj. to je oprema s kojom oni pridonose kao suradnici na projektu i to je vidljivo u pismu namjere) a rezultat mi navodimo kao jedan od rezultata u radnom planu. Naš projekt je istraživački (nije bilateralni/trilateralni).

3. Imamo tri suradnika koji su nam važni za projektnu realizaciju, nisu doktorirali (svi su dr. med) i imaju otvoren CROSBI pristup a trenutno nemaju matični broj znanstvenika. U prijavnom obrascu je potrebno za svakog istraživača prikazati životopis a uključuje i informaciju o matičnom broju s zvjezdicom (pretpostavljamo da to znači obvezna informacija ?).  Da li je to ograničavajući faktor kod prijave ili trebamo zatražiti da i oni preko MZOS dobiju svoj matični broj?

4. Postoji li obrazac Etička pitanja na engleskom jeziku?

O: 1. Pismo namjere dostavlja se u slobodnoj formi.

2. U navedenom slučaju uz rezultat koji je prikazan u radnom planu ne trebate stavljati oznaku iz financijskog plana.

3. Ukoliko navedeni suradnici u trenutku prijave projektnog prijedloga ne posjeduju matični broj znanstvenika možete upisati „-“.

4. Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 30. kolovoza.

P: Molim pojašnjenje vezano uz dio “Metodologija”.

Navedeno je da se treba navesti oprema koja će se koristiti. Koliko detaljno to treba biti opisano? Primjerice, kada pišemo da ćemo provoditi analize pomoću HPLC-a, da li treba navesti sve detalje vezane uz instrument ili je dovoljno samo napisati “HPLC”?

O:  U prijavnom obrascu, dio Metodologija potrebno je navesti koja će se oprema koristiti u provedbi određenih projektnih aktivnosti te istaknuti koja će inovativnost postupaka i metodoloških pristupa koji će se koristiti u istraživanju. Detalje o karakteristikama opreme potrebno je navesti u potpori ustanove.

P: 1. U PUP obrascu traži se da navedemo ˝upravitelja podataka˝. Na što se to točno odnosi? Je li riječ o istraživačkoj grupi u cjelini, voditelju projekta, matičnoj instituciji, odsjeku matične institucije ili nekom drugom?

2. Prijavni obrazac traži da navedemo udio radnog vremena doktoranda na projektu. Našim projektom planirana je školarina za doktoranda i u slučaju dobivanja projekta prijava na poziv Razvoj karijera mladih istraživača. Koliki postotak radnog vremena u tom slučaju navodimo za doktoranda u Prijavnom obrascu? Je li riječ o punom radnom vremenu, odnosno 100 posto?

O: 1. Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 30. kolovoza.

2. Tako je, riječ je o punom radnom vremenu, odnosno 100 %.

P: Okvirno ograničenje Cjeline A u prijavnom obrascu je 1-12 stranica, uz definirani font i veličinu fonta, što mi je malo nejasno. Postoji li ograničenje u smislu broj riječi/znakova za pojedine dijelove u Cjelini A prijavnog obrasca?

O: Na naslovnoj stranici Prijavnog obrasca navedena su ograničenja po stranicama, no ograničenja po broju znakova nisu zadana.

P: Na više je mjesta u odgovorima navedeno da se pitanja i pojašnjenja u obrascu ne računaju u broj stranica te da se ne smiju brisati, pa pretpostavljam da to vrijedi i za Prijavni obrazac – Prijedlog projekta (dio A).

Tu se navodi da je dozvoljeno 1 do 12 stranica, a budući da sama pitanja i objašnjenja zauzimaju 1 stranicu, onda pretpostavljam da maksimalno možemo imati 13 stranica. Da li sam u pravu?Također navodite da su dozvoljena manja odstupanja u broju stranica pa molim detaljno objašnjenje što znači „manja“?

Konkretno, da li je prihvatljivo da uz sve moje navedeno, Prijedlog projekta bude napisan na 14 stranica? Ako nemam etičkih pitanja u projektnom prijedlogu, da li možemo obrisati tablicu „Please indicate if the proposed research includes the following:“?

O: Kao što je navedeno, na naslovnoj stranici Prijavnog obrasca naveden je okviran broj stranica za pojedinu cjelinu. Manja odstupanja su moguća s obzirom na to kako tekst uputa za popunjavanje obrasca u Cjelini B, dio a,  zauzima polovicu stranice. Nadalje, obrasce nije dozvoljeno mijenjati niti brisati pojedina pitanja ili dijelove istog.

P: u Uputama za prijavitelje natječaja IP-2022- 10 navodi se “Za opremu koja se navodi u potpori organizacije nužno je dostaviti poveznicu na Šestar iz koje mora biti vidljiva specifikacija, godina nabavke te njezino održavanje.”

S obzirom da je Šestar od 7.7.2022. deaktiviran za unos opreme, svoju opremu upisujemo u sustav CroRIS. Zanima nas na što se odnosi “održavanje opreme”, s obzirom da takva rubrika/definicija ne postoji kao kategorija u CroRIS-u?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 06. rujna.

P: Trebaju li sva pisma namjere biti u jednom pdf dokumentu ili svako zasebno? Naime, sustav mi ne dopušta da uploadam više od jednog dokumenta.

O: Pisma namjere potrebno je dostaviti u jednom PDF dokumentu.

P: S obzirom na uvođenje eura od 1. siječnja 2023. kao službene valute u RH, da li je moguće da se financijski plan u hrvatskoj i engleskoj varijanti Natječaja iskazuje u eurima?

O: U hrvatskoj verziji natječajne dokumentacije iznose je potrebno prikazati u kunama, a u engleskoj verziji u eurima.

P: Prilikom popunjavanja administrativnog obrasca u web formi  nisam bila u mogućnosti spremiti unesene podatke (dio A3). Nije mi dalo da spremim ukoliko ne upišem određeni broj znakova. Zašto ne mogu spremiti djelomično ispunjeni obrazac?

O: S obzirom na to da su sva polja u dijelu A3 administrativnog obrasca obvezna (*) te kako je definiran broj najmanji i najveći broj znakova koji se trebaju upisati u određeno polje, navedeni obrazac nije moguće spremiti dok sva obvezna polja nisu ispunjena.


06.09.2022.

P: “Administrativni obrazac popunjava se u web formi u EPP sustavu nakon čega ga je potrebno otisnuti, ovjeriti i potpisanog podignuti u EPP sustav na za to predviđeno mjesto. Dio obrasca koji se odnosi na prošireni sažetak uključuje ograničenje najvećeg broja znakova za svako pitanje koje iznosi 2500 znakova (ne uključujući razmak). Obrazac potpisuje voditelj projekta i čelnik matične organizacije”

Provjeravam radi li se zaista o samo 2500 znakova (ili su možda riječi u pitanju) s obzirom da su pitanja vrlo opsežna, npr.:

6. Pojasnite teorijsku utemeljenost i znanstveni doprinos projekta. Opišite važnost njihovog istraživanja za razvitak područja istraživanja, društvo i gospodarstvo.

Ili 7. Opišite metodologiju istraživanja i obrazložite istraživačke probleme. Opišite najvažnije očekivane rezultate istraživanja.

O: Detaljan opis projektnog prijedloga dostavlja se u Prijavnom obrascu dok se u Administrativnom obrascu u dijelu koji se odnosi na prošireni sažetak projektnog prijedloga sažeto navode najvažnije informacije o projektnog prijedlogu.

P:  Da li je potrebno u ovoj fazi prijavi slati ponude za opremu čija vrijednost prelazi 50.000,00 KN?

O: Ponude je potrebno dostaviti u fazi pregovora o radnom i financijskom planu projekta, odnosno prije ugovaranja projekta.

P: Treba li se konkretno znati tj. odrediti na koju konferenciju se namjerava odlaziti ili se može naznačiti područje konferencije? Trenutno je teško odrediti koje konferencije će biti iduće 4 godine.

O: U financijskom planu nije potrebno specificirati konferencije, važno je naglasiti radi li se o međunarodnoj konferenciji u Hrvatskoj ili inozemstvu ili o domaćoj konferenciji. Nadalje potrebno je navesti broj konferencija te vrstu troška koji se planira financirati iz traženih sredstava.

P: Na 5. stranici Uputa za prijavitelje navodi se da osim publikacija navedenih u petogodišnjem popisu postignuća, voditelj može dostaviti poveznice i na ostale publikacije koje smatra važnima za prijavu projektnog prijedloga. Gdje točno u natječajnoj dokumentaciji staviti ove poveznice?

O: Navedeno je moguće prikazati u Prijavnom obrascu u okviru odgovora na pitanje o dosadašnjem znanstvenom doprinosu voditelja u području i temi istraživanja.

P: U slučaju prijave bilateralnog projekta, da li na prvoj stranici navodimo obje institucije na kojima će se provoditi projekt, ili samo instituciju u Hrvatskoj?

O: Navodi se samo matična organizacija u Hrvatskoj na kojoj će se provoditi projekt.

P: Ukoliko je suradnik poslijedoktorand ili doktorand na fakultetu koji je nositelj projekta, a zaposlen je u drugoj ustanovi, je li potrebno pisati pismo namjere?

O: U navedenom slučaju potrebno je dostaviti pismo namjere.

P: U uputama za prijavitelje, str. 18. navedeno je ograničenje najvećeg broja znakova za svako pitanje u administrativnom obrascu koje iznosi 2500 znakova (ne uključujući razmak) što je izuzetno malo za neka postavljena pitanja. Da li je ovo ograničenje na razini preporuke ili će se strogo provjeravati kod evaluacije? Ukoliko se navedeno neće provjeravati, oni prijavitelji koji poštuju to ograničenje se nalaze u nepovoljnijem položaju od onih koji ne poštuju te sebi uzmu više mjesta za objašnjavanje od dopuštenog.

O: Administrativni obrazac popunjava se u web formi u EPP sustavu u kojem je unaprijed definirana veličina pojedinog polja za unos podataka.


02.09.2022.

P: 1. Prema jednom od prethodnih odgovora, stavke u financijskom planu koje su prazne ne smiju se brisati. Trebaju li biti numerirane iako su prazne?

2. Okvirno ograničenje Cjeline A u prijavnom obrascu je 1-12 stranica. Životopisi suradnika ograničeni su na najviše jednu stranicu. Uzimaju li se pri tome u obzir i upute za popunjavanje?

O1: Numeracija stavki u financijskom planu treba pratiti logičan slijed bez obzira jesu li tražena sredstva u okviru pojedine stavke.

O2: Upute za popunjavanje nisu uključene u ograničenja stranica.

P:  Nejasno nam je ipak što u obrascima koje je potrebno predati mora ispuniti zamjena (suvoditelj).

1.    Jasno nam je da suvoditelj mora ispuniti Cjelinu B Prijavnog obrasca. Možemo li nakon prve Cjeline B dodati još jednu u isti dokument? Dakle, jedno ispod drugog? U tom slučaju imat ćemo Cjelinu B dva puta.

2.    Mora li suvoditelj ispunjavati i prvu stranicu Prijavnog obrasca (gdje se navodi voditelj)? Duplamo li u tom slučaju tu stranicu? Ili pišemo na istu stranicu oba imena na odgovarajuće mjesto i odjeljujemo zarezom?

3.    Kako u Cjelini C Prijavnog obrasca označavamo suvoditelja? Oznakom V koju ima i voditelj?

4.    Mora li suvoditelj potpisati svoj obrazac Potpora partnerske organizacije? Imamo dva takva obrasca?

5.    Upisujemo li u Administrativnom obrascu suvoditelja pod stavku 2? Riječ je o osobi iz matične organizacije. Pišemo li unatoč tome ponovno matičnu organizaciju, ovoga puta pod partnersku?

6.    Duplamo li prema tome i u Proširenom sažetku Administrativnog obrasca točke od 1 do 5 i točku 9? Odnosno, navodimo li ispod podataka za voditelja podatke za suvoditelja?

7.    Mora li suvoditelj potpisati svoju Izjavu koja je dio Administrativnog obrasca? U tom slučaju dodajemo jednu ispod druge u isti dokument?

Jesmo li nešto izostavili/nismo spomenuli, a da mora ispuniti suvoditelj?

O1, 6: U slučaju prijave projektnog prijedloga sa suvoditeljem (koji mora biti zaposlen na matičnoj organizaciji voditelja), suvoditelj pri prijavi dostavlja sve podatke kao i voditelj projekta (cjelina B Prijavnog obrasca) te se njegove/njezine kompetencije procjenjuju prema istim kriterijima kao i kompetencije voditelja projekta. Nadalje, u Administrativnom obrascu, u popisu istraživačke grupe, suvoditelja se u kategoriji „Status“ može navesti kao istraživača, a u kategoriji „Uloga“ može ga se navesti kao suradnik/suvoditelj.

O2: Prvu stranicu Prijavnog obrasca ispunjava samo voditelj projekta.

O3: U cjelini C Prijavnog obrasca suvoditelja označavate kao suradnik/voditelj.

O4: Obrazac potpora partnerske organizacije potrebno je dostaviti ako se prijavljuje bilateralni ili trilateralni projektni prijedlog.

O5: Cjelina 2. Suvoditelj projekta i partnerska organizacija ispunjava se ako se prijavljuje bilateralni ili trilateralni projektni prijedlog.

O7: Prijavnu dokumentaciju potpisuje voditelj projekta.

Uz gore navedeno, nije potrebno dostaviti dodatnu dokumentaciju koju ispunjava suvoditelj.

P: 1. Namjera je prijaviti bilatralni projekt sa institucijom u Sloveniji.

Pitanje se odnosi na Obrazac – Potpora partnerske institucije, te tko ga ispunjava i potpisuje, te što se navodi u uokvirenu rubriku?

2. Kada će biti omogućen upload na EEP sustavu, za sada je dozvoljena samo prijava IPCH-2022-10 projekta?

3. U Prijavnom obrascu treba dodati reference i životopis i voditelja partnerske institucije.Navedeno je:

Dio a. Popis postignuća (track record) voditelja projekta u posljednjih pet godina (najviše jedna stranica)

1b) Životopis voditelja projekta (najviše dvije stranice, prema sljedećem predlošku):

Da li je najviše jedna stranica za voditelja projekta i još jedna za voditelja iz partnerske institucije, odnosno dvije za svakog u dijelu 1b)?

Da li to znači da dodajemo navedene stranice za voditelja iz partnerske institucije?

O1: Obrazac sadrži popis dostupne opreme i postojećih resursa na partnerskoj ustanovi. Navedeni obrazac ispunjava suvoditelj partnerske istraživačke grupe i čelnik njegove matične organizacije.

O2: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 30. kolovoza 2022. godine.

O3. Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 26. kolovoza 2022. godine.

P: 1.  U HRZZ dokumentaciji postoji template “Potpora partnerske organizacije”. U tekstu istog dokumenta stoji “U pismo namjere navodi se popis dostupne opreme (vrijednost veća od 5.000,00 EUR) i postojećih resursa na matičnoj organizaciji za potrebe provedbe projekta.” Možete li razjasniti treba li uz ovaj vas template napisati još i “pismo namjere” nismo shvatili?

2. Imamo suradnike s dvije klinike pod KBC Split, trebamo li u potpisu “Potpore partnerske organizacije” imati potpis ravnatelja bolnice (trenutno se u template nalazi “Čelnik organizacije” ili treba dodatno  imati i potpis predstojnika njihovih klinika?

3. Na koga se misli “upravitelj podacima” na osobu ili insitutciju?

4. “Financijski plan projekta: navesti šifru, naziv projekta”. Šifra se odnosi na šifru IP-2022-10 ili šifru koju nam izbaci EPSS sustav kada prijavimo projekt na EPSS sustavu?

5. Postoji li neki template za dokument potpora organizacije?

O1: Potrebno je ispuniti samo Obrazac potpora partnerske organizacije ukoliko se prijavljuje bilateralni ili trilateralni projektni prijedlog.

O2: Za sve suradnike koji nisu zaposleni na matičnoj ustanovi voditelja potrebno je dostaviti pismo namjere na hrvatskom i engleskom jeziku potpisano od strane suradnika i čelnika njegove ustanove.

O3: Upravitelj podacima u Planu upravljanja istraživačkim podacima odnosi se na voditelja projekta ili suradnika koji će biti zadužen za pohranu i čuvanje podataka nastalih tijekom provedbe projekta.

O4: Šifra projekta generira se iz EPP sustava a odnosi se na zadnje četiri znamenke u istoj.

O5: Potpora organizacije (matična organizacija voditelja) dio je administrativnog obrasca te se kao takva ispunjava u web formi u EPP sustavu.

P: Kad mi je u Radnom planu rezultat publicirani rad u časopisu u kojem se ne plaća publiciranje, što da stavim kao Oznaku iz financijskog plana? Ostavlja li se prazna rubrika?

O: Ukoliko je u radnom planu planiran rezultat publiciran rad u časopisu bez naknade za objavu ne trebate uz njega stavljati oznaku iz financijskog plana.

P: Od 7.7. baza Šestar više ne funkcionira kao takva, već postaje dijelom CroRIS sustava? Vi ste naveli da tražite poveznice u šetar bazi, a kada sada otvorim poveznice koje sam unijela u administrativni obrazac neće mi ih više otvoriti. Obzirom da u CroRIS ne može znanstvenik unositi sam te uređaj itd (a baza CrORIS je tek nedavno zaživila), molim Vas informaciju onda jeli moguće ostaviti ovako sve kako je? Jer novom platformom CroRIs za unos sve je zakomplicirano, i ne ovisi o prijaviteljima projekata.

O: Baza podataka instrumenata za znanstvena istraživanja – ŠESTAR (ranije dostupna na adresi https://sestar.irb.hr) prenesena je 7. srpnja 2022. godine na informacijski sustav znanosti Republike Hrvatske CroRIS (dostupan na adresi https://www.croris.hr/oprema/). S navedenim datumom baza Šestar omogućuje samo pregled unesene opreme i dostupan je na adresi https://sestar.irb.hr:8443 koja će biti aktivna još neko vrijeme (unos novih podataka o instrumentima i uređivanje postojećih provodi se na CroRIS platformi). S obzirom na navedeno, Hrvatska zaklada za znanost upućuje sve predlagatelje projektnih prijedloga koji se prijavljuju na natječaj Istraživački projekti IP-2022-10 da ukoliko poveznice na znanstveno-istraživačku opremu upisanu u ŠESTAR bazi ne funkcioniraju na odgovarajući način, u natječajnu dokumentaciju umjesto njih unesu poveznice informacijskog sustava CroRIS. Također, ljubazno molimo da  se za sve vezane upite obratite na adresu croris@irb.hr .


30.08.2022.

P:  Dokument “HRZZ etička pitanja”, s tablicom koja se treba ispuniti, dostupan je samo na hrvatskom jeziku. Da li to znači   da u englesku prijavu stavljamo isto taj dokument, ili ćete na stranicu staviti istovrsni dokument na engleskom jeziku?

Odobrenje Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada potrebno je dostaviti tijekom vrednovanja projekta, a ne kod prijave?

O: Dovoljno je dostaviti ispunjeni obrazac na hrvatskom jeziku za obje verzije prijavne dokumentacije. Navedeni obrazac potrebno je priložiti prije sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava.

P:  U obrascu Plan upravljanja istraživačkim podacima potrebno je upisati tko je upravitelj podacima. Može li se upisati voditelj projekta ili to mora biti osoba koja je unutar ustanove ovlaštena za takve zadatke?

O: Upravitelj podacima u Planu upravljanja istraživačkim podacima može biti voditelj projekta ili suradnik na projektu koji će biti zadužen za upravljanje podacima prilikom provedbe projektnih aktivnosti.


26.08.2022.

P: Vezano uz bilateralne projekte sa Slovenijom, vidjela sam u odgovorima na web-stranici da se u Radnom planu navode samo aktivnosti i rezultati za koje će biti zaduženi hrvatski istraživači. Molim pojašnjenje, kako onda povezati sve ciljeve s rezultatima? Ili to nije potrebno, već samo kod određenog cilja navesti da su za to zaduženi slovenski partneri?

O: Radni plan predstavlja pregled planiranog tijeka projekta, odnosno provedbu planiranih aktivnosti i ostvarivanja zadanih ciljeva. Budući da se ciljevi planiraju na razini cijelog projekta, sve ih je potrebno navesti u Radnom planu (u slučaju bilateralnih i trilateralnih projektnih prijedloga i ciljeve koji se odnose na istraživačku grupu suvoditelja). Uz navedeno, kod određenog cilja dovoljno je naznačiti da je za njegovo ostvarivanje zadužena partnerska istraživačka grupa. Nadalje, kako se razrada Radnog plana odnosi se samo na dio projekta koji će provoditi istraživačka grupa predlagatelja projektnog prijedloga (podaci navedeni u Radnom planu podloga su za praćenje napretka projekta), u Radnom planu potrebno je navesti rezultate vezane uz ciljeve u čije će ostvarivanje biti uključena istraživačka grupa predlagatelja projektnog prijedloga. U slučaju bilateralnih i trilateralnih projektnih prijedloga,  ciljeve odnosno aktivnosti iz Radnog plana projekta za koje će biti zadužen član istraživačke grupe potrebno je navesti uz svakog suradnika u Cjelini C  Prijavnog obrasca.

P: U slučaju bilateralnog projekta, da li uputa vezana za Cjelinu B: “Za voditelje koji prijavljuju bilateralne i trilateralne projekte potrebno je navesti popis postignuća i životopis voditelja iz partnerske istraživačke grupe prema definiranom obrascu” znači da za hrvatskog voditelja pišem taj dio na max 3 stranice (13-15) i još dodatne 3 na istom obrazcu za slovenskog voditelja, znači ukupno 6 stranica B cjeline u slučaju prijavljivanja bilaterale? Ili se track record oba suvoditelj mora spojiti u jedan obrazac koji je maksimalno 3 stranice dug?

O: U slučaju bilateralnih i trilateralnih projektnih prijedloga popis postignuća (track record) i životopis voditelja partnerske istraživačke grupe navodi se prema definiranom obrascu u cjelini B Prijavnog obrasca (najviše tri stranice). U slučaju prijave bilateralnog projekta, Cjelina B imati će 6 stranica te će i ukupna dužina Prijavnog obrasca u tom slučaju biti duža.

P: Molim objašnjenje za navedeno na dnu obrasca Financijski plan: “ukupne iznose potkategorija za naredna razdoblja poslije neće biti moguće uvećavati”.

Da li to znači da će biti dopušteno prenamjenjivati sredstva samo unutar podkategorija? To je malo neobično i dosta otežava provođenje projekta, jer je prenamjenjivanje unutar 20% sredstava dopušteno u trenutno aktivnim projektima, bez ishođenja odobrenja HRZZ-a. 

Primjerice, ukoliko ostane sredstava u podkategoriji Nova oprema, nećemo moći prebaciti na drugu podkategoriju unutar te kategorije (servisno održavanje opreme), a niti u drugu kategoriju (primjerice Materijalni troškovi). Ukoliko ne bude potrebe za Servisom opreme, što je jedina stavka u toj podkategoriji, sredstva nećemo moći iskoristiti i prenamjeniti? Da li sam to dobro razumjela?

O: Navedeno znači da neće biti moguće tražiti dodatna uvećanja traženih sredstava jer će tražena sredstva na razini projekta biti ugovorena prilikom sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava. Navedeno ne isključuje mogućnost prijenosa i prenamjene sredstava preostalih nakon jednog razdoblja u iduće projektno razdoblje u okviru ukupno ugovorenih sredstava i u skladu s prihvatljivim troškovima.


23.08.2022.

P: Molim pojašnjenje vezano uz ispunjavanje financijskog plana.

Da li je dopušteno brisati stavke koje nemamo? Npr. ako se ne predviđa zapošljavanje poslijedoktoranda da li se mogu obrisati redovi tablice koji se na to odnose i potpuno ukloniti “trošak plaće” iz financijskog plana?

O: Obrasce nije dozvoljeno mijenjati, već stavke koje se ne odnose na Vaš projektni prijedlog možete u obrascu pustiti prazne i kao iznos navesti 0,00.

P: Radni obrazac upućuje na definiranje pet ciljeva. Možemo li definirati manje od pet ciljeva? Odnosno, mogu li biti definirana četiri cilja?

Zanima nas i moraju li u svakoj godini biti ostvarena minimalno 4 rezultata?

O: Prilikom ispunjavanja Radnog plana potrebno je voditi se realnim ciljevima i rezultatima projektnog prijedloga. Primjer koji ste naveli je samo ogledni primjer iz Uputa za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini.

P: U prijavnom odnosno application obrascu navedeno je da se Ciljevi označavaju s C1 do C5, dok je u radnom planu navedeno O1 do O5. da li treba poštivati navedeno od vas ili je potrebno ujednačiti kroz sve obrasce?

O: Oboje se odnosi na glavne znanstveno istraživačke ciljeve projekta te nije potrebno dodatno prilagođavati obrasce.

P1: Može li u radnom planu rezultat biti održano izlaganje na konferenciji? Ako može, treba li svako izlaganje pisati zasebno ili se može kao rezultat navesti npr. održana tri izlaganja u inozemstvu i jedno u Hrvatskoj?

P2: Trenutačno sudjelujem na projektu koji završava 2024. s 50 % radnoga vremena. Mogu li u prijavi navesti da ću kao voditeljica sudjelovati sa 70 %, s tim da će se smanjiti postotak na tekućem projektu, ili moram napisati 50 %?

P3: Stavlja li se u Prijavni obrazac, tj. Wordov dokument slika gantograma ili se mogu raspisati aktivnosti i planirani rokovi bez vizualnoga prikaza?

O1: Kao rezultati u Radnom planu navode se mjerljiva postignuća. O njihovom ostvarenju bit će potrebno izvještavati kod redovna izvješća.

Primjer ispunjavanja Radnog plana dostupan je u dokumentu Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini.

O2: Podatke je potrebno navoditi prema stanju u trenutku prijave.

O3: Poželjno je uz opisni, uključiti i vizualni prikaz.


19.08.2022.

P: U Application formu, Part A, potrebno je navesti link na projekt. Je li dovoljan link na kojem je vidljiv sažetak i osnovni podatci projekta (konkretno: link na bazu Hrvatske zaklade za znanost) ili je potreban u cijeli projekt? Ukoliko je potreban uvid u cijeli projekt, kako je to moguće izvesti, a da bude dostupno recenzentima?

O: Dovoljno je navesti poveznicu s informacijama koje ste naveli.

P: Obzirom da Hrvatska ulazi u Euro zonu, te je određen tečaj konverzije, je li potrebno raditi financijski plan u HRK?

O: Troškovi u financijskom planu na hrvatskom jeziku navode se u kunama, a na engleskom jeziku u eurima, koristeći se srednjim tečajem Hrvatske narodne banke na dan raspisa natječaja. Prije ugovaranja projekata za preračunavanje financijskog plana i ukupnog proračuna programa primjenjivat će se službeni fiksni tečaj konverzije Hrvatske narodne banke o čemu će HRZZ izdati detaljne upute.

P: Kako se radni plan izrazito razlikuje od dosadašnjih nije mi jasno da li je 5 stranica limit za pojedinačni cilj ili sveukupno? Nadalje kako se u predloženom dokumentu povezuju ciljevi sa rezultatima, da li se svaki pojedini cilj odradi od početka projekta do kraja ili se piše npr C1.D1, C1.D2, C2.D1 itd.

O: Obrazac Radni plan može sadržavati do najviše pet stranica. Više informacija o ispunjavanju Radnog plana kao i primjer ispunjavanja Radnog plana dostupno je u dokumentu Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini.

P: Molim Vas pojašnjenje i savjet, kako je moguće da se sve traženo smjesti u “Dio a. Popis postignuća (track record) voditelja projekta u posljednjih pet godina (najviše jedna stranica)”.

Najveći problem predstavlja prikaz najvažnijih rezultata, a oni se vide iz publikacija. Ako se ne napiše ispast će da nema, a ne da ne stanu u formular. Sve traženo pod ovom točkom ne stane na jednu stranicu nikako.

O: Na naslovnoj stranici Prijavnog obrasca naveden je okviran broj stranica za pojedinu cjelinu, međutim manja odstupanja su moguća.

P: U obrascu financijski plan u fusnotama je pored ostaloga navedeno da „od drugog razdoblja nadalje moguće je upisati samo ukupan iznos potkategorije te se na ovaj način mogu popuniti svi stupci narednih razdoblja koji će se detaljnije razrađivati pri predaji izvješća prethodnog razdoblja; ukupne iznose potkategorija za naredna razdoblja poslije neće biti moguće uvećavati“.

Obzirom da nigdje u obrascu nema slobodnih polja za upisivanje ukupnog iznosa potkategorije, da li je točno da od druge godine tj drugog razdoblja dovoljno samo upisati ukupni iznos kategorija (npr. ukupno 1, ukupno 2 itd.), a stupce iznad ostaviti prazne, dok se samo u 1. godini mora upisati iznos za svaku stavku?

O:  Iako će se detaljnija razrada troškova financijskog plana vršiti prilikom ugovaranja svakog pojedinog projektnog razdoblja, budući da je i Financijski plan dio prijavne dokumentacije te da je kao takav predmet vrednovanja, svakako je preporuka da se troškovi za sve godine trajanja projekta unesu prema informacijama koje su Vam dostupne u trenutku pripreme prijave.

P: Znanstvenica sam u području humanističkih znanosti, i imala bih dva pitanja u vezi kriterija vrednovanja predlagatelja projektnog prijedloga:
1. Da li se pod “dokazane primjene rezultata istraživanja u gospodarskom i/ili društvenom sektoru” ubrajaju uspješno izvedene (prihvaćene od relevantnih institucija) autorske znanstveno-stručne studije za obnovu i zaštitu kulturnih i prirodnih dobara i kulturno-povijesnih cjelina zaštićenih na državnoj i/ili svjetskoj razini – s obzirom da one predstavljaju primjenu rezultata istraživanja na polju povijesti umjetnosti u gospodarskom sektoru (primarno graditeljstvu i turizmu)?

2. Da li se pod “međunarodna priznanja poput znanstvene nagrade” ubrajaju i državne nagrade za znanost, te da li se ubrajaju priznanja u vidu prestižnih međunarodnih stipendija?

O: Sve informacije koje predlagatelji projektnih prijedloga navedu u prijavnoj dokumentaciji predmet su vrednovanja, a predlagatelji samostalno procjenjuju koje informacije će navesti sukladno pitanjima u prijavnoj dokumentaciji te uzimajući u obzir kriterije za vrednovanje.

P: Molim pojašnjenje vezano uz natječaj za istraživačke projekte, prijavni obrazac C. U obrascu je navedeno da treba navesti životopise za suradnike na projektu. Znači li to da treba priložiti životopise samo za osobe u tablici pod Dio a., označene kao suradnike – S, ili treba priložiti životopise i za doktorande (D) i poslijedoktorande (P) takodjer navedene u tablici pod Dio a.?

Vezano uz moj prethodni upit treba li navoditi cv za doktorande i poslijedoktorande vidio sam Vas odgovor od 26.7.2022:

3. U Prijavni obrazac potrebno je navesti životopise svih članova istraživačke grupe, osim doktoranda i poslijedoktoranda čije zaposlenje se planira na projektu.

Međutim, i dalje nije jasno što je sa poslijedoktorandima i doktorandima koji su već zaposleni na instituciji, dakle planiran je njihov angažman na projektu, ali ne i zaposlenje na projektu, budući su već zaposleni i imaju ugovor o radu s institucijom.

Treba li u tom slučaju za poslijedoktorande i doktorande navesti životopis?

O: Status doktoranada (D) i poslijedoktranada (P) na projektu mogu imati samo osobe za koje se planira zapošljavanje na projektu. U slučaju da je riječ o osobama koje će biti dio istraživačke grupe, ali projektom nije predviđeno njihovo zapošljavanje, takve osobe imaju status suradnika (S) i njihove životopise navodite u obrascu.

P: Molim vas, treba li u prijavnom obrascu na engleskom jeziku prevoditi naslove znanstvenih radova i knjiga objavljenih na hrvatskom jeziku? Pitam zato što bi to povećalo opseg teksta koji je limitiran propozicijama.

O: Ako je dostupan prijevod, u engleskoj verziji prijave možete navesti naslove znanstvenih radova i knjiga na engleskom jeziku.

P: Zanima me slijedeće vezano za financijski plan prijave za IP projekt: Ako predvidim plaću za postdoktoranda u prve dvije godine projekta, a tijekom prve godine uspijem dobiti dodatno financiranje i postdoka prebacim na drugi dobiveni projekt (sa duljim ugovorom), da li mogu predviđena sredstva prenamijeniti u kategorije 1-5?

O: Sredstva za plaću smatraju se namjenskim sredstvima te ih nije moguće prenamijeniti u druge stavke.

P: Vezano uz prijavu bilateralnog projekta, molim potvrdu da je za suradnike s institucije u Sloveniji potrebno sljedeće:

1. glavni istraživač ispunjava cjelinu B – predlagatelj projektnog prijedloga (da li je dovoljno na engleskom ili treba prevoditi na hrvatski?);

2. glavni istraživač iz Slovenije se registrira u EPP sustav, ali drugi  suradnici iz Slovenije ne trebaju;

3. glavni istraživač iz Slovenije treba dostaviti pismo namjere, ali drugi suradnici iz Slovenije ne trebaju;

4. glavni istraživač treba dostaviti pismo potpore partnerske organizacije s popisom opreme;

5. svi suradnici iz Slovenije se navode u dijelu C prijavnog obrasca te se dostavljaju životopisi (samo na engleskom).

Da li je potrebno dostaviti još neke dokumente vezane uz istraživače iz Slovenije?

O: Sve navedeno je u redu. Dijelove koji se odnose na glavnog istraživača partnerske istraživačke grupe dovoljno je ispuniti na engleskom jeziku u obje verzije obrazaca (hrvatskoj i engleskoj verziji). Popis postignuća glavnog istraživača partnerske istraživačke grupe potrebno je navesti i u okviru Administrativnog obrasca, točke 6. koja se odnosi na Prošireni sažetak.

P: Molim Vas još jedan odgovor (kroz 3 potpitanja).

1. Već sam 15.7. dobila odgovor, ali nije dovoljno jasan. Dakle, u Cjelini B Prijavnog obrasca stoji u fusnoti Za voditelje koji prijavljuju bilateralne i trilateralne projekte potrebno je navesti popis postignuća i životopis voditelja iz partnerske države/a prema definiranom obrascu. Moje pitanje je hoće li moja (su)voditeljica bilateralnog projekta iz Slovenije ispuniti samo slovenski formular pri ARSS ili i ja HRZZ-u također prijavljujem popis njenih postignuća i životopis? Prema kojem ‘definiranom obrascu’? 

2. Prema fusnoti broj 5 na istoj stranici (Za suvoditelja iz partnerske istraživačke grupe nije potrebno navoditi.) zaključujem da suvoditeljica iz Slovenije treba ispuniti kompletnu Cjelinu B prijavnog obrasca? Ako je tako, može li ispuniti samo englesku verziju ili mora i hrvatsku?

3. Ista formulacija  ‘Za voditelje koji prijavljuju bilateralne i trilateralne projekte potrebno je navesti popis postignuća i životopis voditelja iz partnerske države/a prema definiranom obrascu.’  je i u fusnoti broj 1 u Administrativnom obrascu. Znači li to da cijeli set pitanja pod točkom 6 (Prošireni sažetak) treba ispuniti i suvoditeljica iz Slovenije? Uključujući i pitanje 2. o HRZZ projektima, kao i 6., 7., 8. i 9., koje ću ja već napisati? 

Molim Vas jasno objašnjenje o tome što i gdje piše suvoditelj iz slovenske partnerske organizacije.

O: Popis postignuća suvoditelja bilateralnog projekta potrebno je navesti u Administrativnom obrascu, točki 6. koja se odnosi na Prošireni sažetak te Prijavnom obrascu, Cjelini B – Predlagatelj projektnog prijedloga.

Obrasce je potrebno ispuniti u obje verzije (hrvatskoj i engleskoj), ali je podatke koje ispunjava suvoditelj dovoljno navesti na engleskom jeziku (u obje verzije).

Osim navedenih popisa postignuća u posljednjih pet godina, za partnersku istraživačku grupu potrebno je ispuniti dio u Prijavnom obrascu koji se odnosi na Cjelinu A – Projektni prijedlog, dio Resursi te u Cjelini C – Istraživačka grupa i upravljanje projektom popis članova partnerske istraživačke grupe. Uz navedeno, suvoditelj treba dostaviti pismo namjere te pismo potpore partnerske organizacije s popisom opreme.

P: Molim Vas pojašnjenje na Dio a Cjeline C Prijavnog obrasca.U fusnoti 6. stoji ‘Za voditelje koji prijavljuju bilateralne i trilateralne projekte potrebno je navesti popis članova partnerske istraživačke grupe (prema definiranoj tablici) u zasebnoj tablici ispod članova istraživačke grupe iz Hrvatske.’

 U ovom objašnjenju nisu uzeti u obzir istraživači koji nisu iz Hrvatske, a nisu ni u partnerskoj organizaciji. Možete li mi potvrditi hoće li moja prijava izgledati tako da će i) u zadanoj tablici biti svi istraživači iz Hrvatske (i s moje matične ustanove i s drugog instituta i fakulteta u Hrvatskoj) i kolega iz Italije; ii) ispod nje ću kopirati drugu tablicu u kojoj će biti suvoditeljica iz slovenske partnerske institucije i  kolegica iz iste ustanove?

O: U navedenoj je cjelini potrebno prikazati članove istraživačke grupe predlagatelja projektnog prijedloga te, kako ste naveli, u slučaju bilateralnog projektnog prijedloga, i članove istraživačke grupe suvoditelja. Pravilo za suradnike je da to mogu biti osobe koje svojim kompetencijama mogu pridonijeti provedbi projekta. Stoga nije nužno da su svi istraživači iz Republike Hrvatske odnosno Slovenije, već članove istraživačke grupe prikazujete ovisno o tome je li riječ o istraživačkoj grupi predlagatelja projektnog prijedloga ili istraživačkoj grupi suvoditelja.

P: U Uputama stoji: U Administrativnom obrascu (i popisu suradnika koji se uključuju na projekt putem registracije u EPP sustav) ne navode se suradnici s partnerskih istraživačkih grupa, međutim potrebno je uključiti voditelja partnerske ustanove. Suradnici s partnerskih organizacija ne trebaju otvarati profil i registrirati se u EPP sustavu za potrebe prijave projekta.

Znači li to da se u EPP sustav prijavljuju (npr. u našem slučaju bilateralnog HRV-SLO projekta) svi suradnici iz Hrvatske (iz matične i ostalih ustanova) kao i iz Italije, a iz slovenske partnerske ustanove samo voditeljica, dok druga suradnica iz iste ustanove neće biti u popisu suradnika?

A nakon toga u istom obrascu, pod točkom 8. Projektnog sažetka, opisujemo zaduženja svih članova istraživačke grupe iako neki suradnici nisu prijavljeni, odnosno njihovo ime se pojavljuje samo u tom zadnjem dijelu Administrativnog obrasca?

Molim vas objašnjenje i/ili uputu.

O: Registracija u EPP sustav obvezna je samo za članove istraživačke grupe predlagatelja projektnog prijedloga, neovisno o tome iz koje su države ili organizacije te suvoditelj. Članovi istraživačke grupe suvoditelja ne prijavljuju se u EPP sustav, već se samo navode u Prijavnom obrascu, Cjelini C.

P: Molim Vas, možete li me uputiti kako da (u okviru bilateralnog Weave projekta) u radni plan upišem npr. terenske izlaske slovenskog dijela tima (koji su plaćeni njihovim sredstvima), kad to ne mogu povezati s financijskim stavkama (koje se odnose samo na hrvatska sredstva)? Ili će biti napisana ta aktivnost bez troška ili ta aktivnost neće biti napisana u Radnom planu, ali će onda plan biti manjkav?

Također, kad je riječ o ograničenju od dva suradnika na projektu koji mogu ići na istu konferenciju – odnosi li se to cjelokupni tim ili hrvatski tim može poslati 2 ljudi od svojih sredstava, a 2 suradnika iz Slovenije u okviru slovenskih sredstava. Naravno, to neće biti slučaj na svim konferencijama, već samo tamo gdje je zaista potrebno prezentirati rezultate potpuno različitih dijelova istraživanja.

O: Radni plan predstavlja pregled planiranog tijeka projekta, odnosno provedbu planiranih aktivnosti i ostvarivanja zadanih ciljeva. Iako se ciljevi planiraju na razini čitavog projekta (u slučaju bilateralnih projektnih prijedloga uključujući i dio projekta koji se odnosi na istraživačku grupu suvoditelja), razrada radnog plana odnosi se samo na dio koji će provoditi istraživačka grupa predlagatelja projektnog prijedloga. Podaci navedeni u Radnom planu podloga su za praćenje napretka projekta te će o ostvarenju rezultata iz radnog plana voditelj redovito izvještavati HRZZ kroz periodična izvješća.


29.07.2022.

P: 1) Treba li ‘Obrazac potpore partnerske organizacije’ ispuniti samo partnerska organizacija u Sloveniji (u okviru inicijative Weave) ili i institut s kojeg dolaze suradnici, a koji nisu na mojoj matičnoj ustanovi?

2) Treba li taj obrazac kojeg ispunjava slovenska strana biti samo na engleskom jeziku ili prilažemo i na hrvatskom?

3) Temeljem napomene ‘Pisma namjere ne dostavljaju se za suradnike koji se prijavljuju u okviru bilateralnih i trilateralnih projekata u ulozi partnerske istraživačke grupe.’ pismo namjere ne treba dostaviti nitko sa slovenske strane, niti kolega iz Italije, već samo suradnici s domaćih instituta (osim moje ustanove). Jesam li dobro razumjela?

O: 1. U slučaju bilateralnih i trilateralnih projekata potrebno je dostaviti pismo potpore partnerskih organizacija s popisom opreme (u vrijednosti većoj od 5.000,00 eura) i najznačajnijih resursa koji će se koristiti u svrhu provedbe projekta prema  predlošku na mrežnim stranicama HRZZ-a, a koje potpisuje voditelj partnerske istraživačke grupe i čelnik njegove ustanove. U slučaju Weave projekata nije nužno prilagati pisma namjere suradnika koji čine partnersku  istraživačku grupu.

2. Navedeni obrazac dostavlja se samo na engleskom jeziku i prilaže se u EPP sustav uz hrvatsku i uz englesku verziju prijave.

3. Pismo namjere trebaju dostaviti svi suradnici koji će biti uključeni u Vašu istraživačku grupu, a nisu zaposleni na Vašoj matičnoj ustanovi. To uključuje i inozemne istraživače (iz Italije).

P: U obrascu Application form da li se unose projekti Hrvatske zaklade za znanost stariji od 5 godina (konkretno: projekt HRZZ u trajanju od 2012. – 2015.godine)?

O: Za sva pitanja u okviru popisa postignuća preporuka je da se navedu reference u zadnjih pet godina.

P: Ljubazno Vas molimo objašnjenje u odjeljku C – dio B koji se odnosi na CV suradnika: što bi značilo “if the employee is a commentator”. Znači li to ukoliko je suradnik komentor doktorata, odnosno prema tome navode se mentorstva i komentorstva?

O: Ukoliko je primjenjivo, u životopis suradnika potrebno je navesti broj obranjenih diplomskih radova/broj obranjenih doktorskih radova/broj poslijedoktoranada na kojima je suradnik bio mentor i/ili komentor.

P: Financiranje – Opće informacije o projektnom prijedlogu – Klasifikacija znanstvenog područja prema ERC-i.

P1.: Navodi li se šifra ERC klasifikacije s popisa iz Priloga 1 ili iz ažurnog popisa s ERC_Panel_structure_2021_2022.pdf (europa.eu)

Prošireni sažetak – Dosadašnje sudjelovanje na projektima HRZZ-a (uloga na projektu… najvažniji rezultati).

P2.: Je li sudjelovanje u MZO/MZOS projektima (1997 – 2014), kao voditelj i suradnik, relevantno za predmetni kriterij?

P3.: Koju ulogu dodijeliti članu istraživačke grupe koji je zaposlenik (matične) institucije u nenastavnom zvanju, a u predmetnom projektu potencijalni doktorand doktorskog studija matične institucije (čije će troškove plaće i školarine doktorskog studija snositi institucija)- kao suradnika (S) ili kao doktoranda (D)?

P4. : Ako je zaposleniku iz prethodnog pitanja dodijeljena uloga doktorand (čije troškove snosi institucija – plaću i školarinu), je li moguće troškove „školarine za jednog doktoranda (najviše do 20.000,00 kn godišnje, najdulje 3 godine) prikazati u financijskom planu i potom za tog trenutno nepoznatog doktoranda prijaviti se na natječaj u okviru programa „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”?

P5.: Koju ulogu dodijeliti članu istraživačke grupe koji nije zaposlenik institucije (učestvuje u prijavi na temelju pisma namjere) i potencijalni je poslijedoktorand (obrana disertacije planirana za jesen 2022.), kao suradnika (S) ili kao poslijedoktoranda (P)?

P6: Je li potrebno navesti samo popis literature ili je pojedini izvor iz popisa literature potrebno navesti i unutar teksta prijave? Ukoliko da, trebaju li svi izvori s popisa literature biti spomenuti u tekstu prijave?

O: 1. Administrativni obrazac ispunjava se u elektroničkom obliku, u EPP sustavu stoga će popis s Klasifikacijom znanstvenih područja prema ERC-u biti dostupan u sustavu.

2. Za sva pitanja u okviru popisa postignuća preporuka je da se navedu reference u zadnjih pet godina.

3. Za zapošljavanje doktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto, stoga se u projektnoj dokumentaciji navedena osoba navodi se kao suradnik (S) na projektu. Međutim ukoliko je projektom planirano uključenje doktoranda na projekt u natječajnoj dokumentaciji potrebno je prikazati isto. Način prikazivanja doktoranda u prijavnoj dokumentaciji pojašnjen je u odgovorima koji su objavljeni na mrežnoj stranici Zaklade od 26. srpnja. Podsjećamo kako suradnici na projektu mogu biti sve osobe koje svojim kompetencijama pridonose provedbi projekta.

4. Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 26. srpnja.

5. Za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto stoga se u trenutku prijave projekta navedena osoba navodi kao suradnik (S) na projektu. Međutim ukoliko je projektom planirano zapošljavanje poslijedoktoranda na projekt u natječajnoj dokumentaciji potrebno je prikazati isto. Način prikazivanja poslijedoktoranda u prijavnoj dokumentaciji pojašnjen je u odgovorima koji su objavljeni na mrežnoj stranici Zaklade od 26. srpnja. Podsjećamo kako suradnici na projektu mogu biti sve osobe koje svojim kompetencijama pridonose provedbi projekta.

6. U prijavnom obrascu, u dijelu Reference, potrebno je navesti popis korištene literature, a svaki izvor potrebno je povezati s tekstom prijave.


26.07.2022.

P: Je li potrebno da pisma namjere za suradnike iz hrvatskih institucija budu izdana i na engleskom jeziku?

O: Za suradnike koji su zaposleni na institucijama u Hrvatskoj potrebno je dostaviti pismo namjere na hrvatskom i na engleskom jeziku.

P: 1. Nastavno na pitanje vezano uz CV suradnika i dani odgovor 22.07.2022.

prema kojemu „u ograničenje od jedne stranice nije uključen tekst uputa, a navedeni redovi ne mogu se brisati“, ljubazno molim za pojašnjenje koji tekst uputa je u pitanju (ako dobro razumijem, vidim samo jedan red viška uputa kod „članstva“).

2. Nastavno na pitanje „Cjelina B – Predlagatelj projektnog prijedloga (stranice 13-15)“ i odgovor dan 19.07.2022. „Veličina obrasca ograničena je brojem stranica te odstupanje nije prihvatljivo. U ograničenja broja stranica nisu uključene upute za ispunjavanje obrazaca“, molim Vas za još jedno pojašnjenje. Naime, ako upute za ispunjavanje obrazaca nisu uključene u ograničenja broja stranica, to znači da prijavitelj, uz postojeće upute, može unijeti 3 stranice teksta, što znači da Cjelina B može obuhvatiti i 16. stranicu, što nije u skladu s uputom „Cjelina B – Predlagatelj projektnog prijedloga  (stranice 13-15)“. Ljubazno molim za potvrdu je li u redu da Cjelina B obuhvati i 16. stranicu.

3. S obzirom na ograničenja stranica vezano uz Cjelinu B, ljubazno Vas molim za odgovor je li prihvatljivo da se publikacije citiraju kraćim stilom, npr. krateći popis autora na XXX et al., te izostavljajući naslov rada, a s obzirom da se navodi DOI oznaka?

O: 1. Predviđeni format za CV suradnika jedna je A4 stranica teksta isključujući tekst uputa po suradniku.

2. Na naslovnoj stranici Prijavnog obrasca naveden je okviran broj stranica za pojedinu cjelinu. Manja odstupanja su moguća s obzirom na to kako tekst uputa za popunjavanje obrasca u Cjelini B, dio a,  zauzima polovicu stranice.

3. U popisu postignuća potrebno je navesti publikacije s imenima svih autora i puni naziv publikacija. Ako je riječ o publikacijama s velikim brojem autora potrebno je navesti prvog i zadnjeg autora te naznačiti mjesto na kojem je naveden predlagatelj projektnog prijedloga i izravnu poveznicu na cjelokupan popis autora.

P: 1. Je li  potrebno prilikom ispunjavanja Administrativnog obrasca, dio pod nazivom “Applicant of the project proposal (PI)”  upisivati tekst u označena siva polja ili se može pisati bez tih polja (ne mijenja se font, miče se sivi template predviđen za unos teksta)? Također, za pisanje CV-a, je li vrijedi isto? 

2. U odjeljku C “Research group and project management”, mogu li se dodati laboratorijski tehničari kao članovi grupe?

3. U odjeljku CVs of collabolators, je li potrebno unositi CV doktoranada i postdoktoranada ili se to odnosi samo na CV suradnika?

O: 1. Administrativni obrazac ispunjava se u web formi u EPP sustavu koji će za prijavu biti dostupan uskoro. Podaci u životopisu upisuju se u siva polja.

2. Laboratorijski tehničari mogu biti navedeni kao suradnici te se u tom slučaju pridružuju projektu na jednak način kao i svi ostali suradnici.

3. U Prijavni obrazac potrebno je navesti životopise svih članova istraživačke grupe, osim doktoranda i poslijedoktoranda čije zaposlenje se planira na projektu. Dodatne Upute o navođenju  doktoranda i poslijedoktoranda u projektnu dokumentaciju nalaze se u Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini (Cjelina Radni plan).


22.07.2022.

P: CV mora biti na max jednoj stranici što je dosta problematično ukoliko suradnik ima nekoliko zaposlenja. Kako da se to izvede? Da li se mogu brisati redovi koji nisu popunjeni.

O: U ograničenje od jedne stranice nije uključen tekst uputa, a navedeni redovi ne mogu se brisati.


19.07.2022.

P: U administrativnom obrascu postoji stavka u kojoj se treba navesti sljedeće:

9. Resources (Specify the proposed project budget by linking the items in the financial plan with the related objectives, deliverables and activities. The budget needs to be accurate and clearly specified. Please state the percentage of the working hours which the applicant will dedicate to the project implementation).

Odnosi li se % radnog vremena na voditelja projekta (jer je napisano u jednini)?

O: Da, u okviru navedenog pitanja potrebno je navesti udio radnog vremena koji će predlagatelj posvetiti provedbi projekta.

P: 2. Cjelina B – Predlagatelj projektnog prijedloga  (stranice 13-15)

2. Applicant of the project proposal (PI)  (pages 13-15)

Nisam u mogućnosti odgovoriti niti djelomično na sva postavljena pitanja. Već nakon upisa 5 radova i projekata, prelazim 1 str., što je navedeno kao maksimalno 1 stranica.

Zadnje pitanje: Istaknite Vaš dosadašnji znanstveni doprinos u području i temi istraživanja te u izobrazbi mladih istraživača iskazan brojem uspješno obranjenih doktorskih disertacija te objavljenih zajedničkih radova (do 2500 znakova bez razmaka) – to je sigurno pola stranice.

Za CV je ispod 2 str. Je li moguće da je obrnuto? Da su 2 str. za ovaj prvi dio, Cjelina B – Predlagatelj projektnog prijedloga ?

Što mi je činiti?

O:. Veličina obrasca ograničena je brojem stranica te odstupanje nije prihvatljivo. U ograničenja broja stranica nisu uključene upute za ispunjavanju obrazaca.

P: 1. Pitanje vezano za Prijavni obrazac, dio A. c1 (Znanstvenoistraživački ciljevi projekta). Da li se traženi popis Znanstvenoistraživačkih ciljeva projekta u prijavnom obrascu (označenih s C1, C2…) treba podudarati s popisom ciljeva projekta u radnom planu (označenih s O1, O2 …)? Iako se čini da se radi o istim stvarima, zbunjujuće je što su različite oznake, a također i što među odgovorima na upite kažete “Informacije iz obrazaca nije potrebno ponavljati već se one unose na način da jedan obrazac prati sljedeći.”

2. Pitanje vezano za Prijavni obrazac, dio A.c U preambuli A.c dijela obrasca traži se da se opiše kako će se ostvariti planirani rezultati. No nije jasno u koju rubriku to treba unijeti (c1 ili c2), budući da se u te rubrike traži unos  drugih podataka.

U koju rubriku trebamo unijeti traženo, odnosno kako će se ostvariti planirani rezultati?

O1: Da, trebaju se podudarati.

O2: Navedeno se odnosi na dio c2. Očekivani rezultati projekta i njihovi učinci na područje istraživanja i šire.


15.07.2022.

P: Vezano za Cjelinu C – Istraživačka grupa i upravljanje projektom i udio radnog vremena na projektu. Na koji način se izražava udio, u postotku? Koliki je max potrebni udio vremena na voditelja za provedbu projekta? A koliki je min i max udio za ostale članove istraživačke grupe?

O: Udio radnog vremena koje će istraživač posvetiti radu na projektu izražava se u postotku. Navedeni postotak treba odgovarati realnom vremenu potrebnom za provedbu aktivnosti na projektu za koje je član istraživačke grupe zadužen što je predmet procjene tijekom postupka vrednovanja projektnog prijedloga. Očekuje se kako će svi uključeni istraživači za provedbu projektnih aktivnosti izdvojiti onoliki dio radnog vremena koji je  potreban za provođenje aktivnosti za koju su zaduženi.

P: Vezano za prijavni obrazac, Cjelinu C – Istraživačka grupa i upravljanje projektom, Uloga na projektu**,da li je dovoljno upisati cilj projekta naveden u dokumentu Radnog plana ili je potrebno detaljnije ispisivati aktivnosti tog cilja za koji je zadužen član istraživačke grupe?

O: Potrebno je navesti cilj iz Radnog plana projekta te konkretne aktivnosti za koje će član istraživačke grupe biti zadužen.

P: U obrascu životopisa za suradnike na projektu traži se zaposljenje, točnije “201? – 201? – radno mjesto” i “Ustanova”. Da li se navedeno odnosi na trenutno zaposlenje ili se trebaju navesti sva dosadašnja zaposlenje?

O: Potrebno je navesti sva ranija i sadašnje zaposlenje.

P1: Iako je već postavljeno pitanje o dozvoljenom broju stranica za Cjelinu B- Predlagatelj projekta, ja ne vidim riješenje tog pitanja. Dio B vezan za Predlagatelja projekta sastoji se od dva dijela, a i b. Za dio a predviđena je jedna stranica, koja se vrlo brzo popuni navođenjem podataka za prve tri točke iz obrasca, zaista ne vidim način da svi traženi podaci stanu na jednu stranicu. Čak i ako se radovi ne navode kao puna referenca nego se prikaže samo DOI oznakom podaci se pročiruju na dvije str.

Treba li za sljedeću stavku navesti postignuća u zadnjih 5 god ili ukupno? Ostala važna akademska postignuća: organizacija znanstvenih sastanaka (godina, naziv događaja i Vaša uloga/vrsta sastanka/broj sudionika/država), pozvana predavanja na međunarodnim konferencijama i/ili ljetnim školama; međunarodna priznanja, članstva u uredništvima časopisa, recenziranje članaka za međunarodne časopise, najvažnije znanstvene suradnje (imena suradnika, tema, ustanova, grad, država; primjena rezultata), suradnja s gospodarstvom (poduzetnički uspjesi, inovacijske aktivnosti, prijavljeni/dodijeljeni patenti).

Postoji li mogućnost da se za dio B dozvoli veći broj str.?

O1: U ograničenje broja stranice ne računaju se upute o ispunjavanju obrazaca. Za navedeno pitanje navode se postignuća neovisno o godinama. Navode se samo podaci koji su relevantni za prijavu na natječaj i koji pokazuju udovoljavanje uvjetima natječaja i kriterijima za vrednovanje.

Veličina obrasca ograničena je brojem stranica te odstupanje nije prihvatljivo.

DOPUNA ODGOVORA (21.07.2022.): U popisu postignuća voditelja projekta (Prijavni obrazac, Cjelina B, dio a) treba biti razvidna relevantnost prikazanih informacija za prijavu na ovaj natječaj. U ograničenje broja stranice ne računaju se upute o ispunjavanju obrazaca. Za navedeno pitanje preporuka je da to budu reference u zadnjih 5 godina. Navode se samo podaci koji su relevantni za prijavu na natječaj i koji pokazuju udovoljavanje uvjetima natječaja i kriterijima za vrednovanje.

Veličina obrasca ograničena je brojem stranica te odstupanje nije prihvatljivo.

P: U „Cjelini B – Predlagatelj projektnog prijedloga„ u dijelu a) se navodi “Popis postignuća (track record) voditelja projekta u posljednjih pet godina”. Da li se to vremensko razdoblje (2017-2022) osim za najznačajnije publikacije odnosi i na upite pod br. 2. Dosadašnje sudjelovanje na projektima HRZZ-a, 3. Popis znanstvenoistraživačkih projekata koji su prihvaćeni za financiranje (međunarodni i domaći), uloga na projektu (voditelj/suradnik), izvor financiranja i dodijeljena sredstva, i 4. Ostala važna akademska postignuća: organizacija znanstvenih sastanaka (godina, naziv događaja i Vaša uloga/vrsta sastanka/broj sudionika/država), pozvana predavanja na međunarodnim konferencijama i/ili ljetnim školama; međunarodna priznanja, članstva u uredništvima časopisa, recenziranje članaka za međunarodne časopise, najvažnije znanstvene suradnje (imena suradnika, tema, ustanova, grad, država; primjena rezultata), suradnja s gospodarstvom (poduzetnički uspjesi, inovacijske aktivnosti, prijavljeni/dodijeljeni patenti)?

O: Ostala pitanja nisu vremenski ograničena.

DOPUNA ODGOVORA (21.07.2022.): U Prijavnom obrascu, Cjelina B, dio a, preporuka je da se navode reference u zadnjih 5 godina.

P: U jednoj se fusnoti navodi:

[1] Za voditelje koji prijavljuju bilateralne i trilateralne projekte potrebno je navesti popis postignuća i životopis voditelja iz partnerske države/a prema definiranom obrascu.

Misli li se pri tome (u slučaju suradnje sa Slovenijom) na obrazac “Prijavna vloga Weave – Application form Weave” ili na koji drugi obrazac? Šalje li se taj obrazac na prijavu u Sloveniju ili u HRZZ?

O: Prijava na natječaj IP-2022-10, neovisno o tome je li riječ o bilateralnim projektnim prijedlozima ili ne, podnosi se na obrascima koje je objavila HRZZ zajedno s natječajem. Podaci koje ste naveli dio su prijavnog obrasca, Cjelina B – Predlagatelj projektnog prijedloga. Prijava projeknog prijedloga podnosi se HRZZ-u.

Suradnika iz Slovenije uputite na Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) kako bi se pravovremeno upoznao s obvezama koje ima vezano uz prijavu na ovaj bilateralan natječaj jer se suradnici prijavljuju sukladno uputama njihove Agencije (ARRS).

P1: Za prijavu na natječaj potrebna je potpora partnerske organizacije.

Tekst istoga glasi:

NAZIV ORGANIZACIJE, koja je pravna osoba prijavitelja, potvrđuje svoju namjeru da IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA osigura uspješno izvođenje projekta kroz dolje navedene resurse, u slučaju da projektni prijedlog naziva NAZIV PROJEKTNOG PRIJEDLOGA bude financiran. U pismo namjere navodi se popis dostupne opreme (vrijednost veća od 5.000,00 EUR) i postojećih resursa na matičnoj organizaciji za potrebe provedbe projekta.

Za istinitost i točnost podataka dostavljenih u obrascu jamči isključivo zakonski zastupnik znanstvene organizacije svojim potpisom.

 

Također za potpis ima opcija “Predlagatelj projektnog prijedloga” i “čelnik organizacija”

 

Pod NAZIV ORGANIZACIJE se vjerujem odnosi na organizaciju (firmu) koja nije Institucija voditelja projekta?

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA – to je jasno

 

Tko se potpisuje pod “Predlagatelj projektnog prijedloga”, a tko pod “Čelnik organizacije”?

Prema navedenom obrascu ne mogu vidjeti gdje se piše ime suradnika na projektu ukoliko se uopće negdje piše.

O1: Pitanja koja ste naveli odnose se na matičnu organizaciju na kojoj je zaposlen predlagatelj projektnog prijedloga. Pod „Čelnik organizacije“ potpisuje se osoba ovlaštena za zastupanje organizacije na kojoj je zaposlen predlagatelj projektnog prijedloga, najčešće ravnatelj ili dekan.


12.07.2022.

P: U Uputama piše “U financijskome se planu planiraju troškovi sukladno izvještajnim razdobljima.”. Međutim, nisam uspio naći određenje tih razdoblja. Radi li se o godišnjim izvještajima ili o ritmu 12/18/18 mjeseci?

O: Obrazac Financijski plan razrađen je na četiri razdoblja po 12 mjeseci.

P: U dokumentu HRZZ_IP_2022_10_TEKST-NATJECAJA.PDF na 4. stranici, na početku poglavlja Financiranje stoji sljedeća rečenica:

Iznos financiranja treba biti ravnomjerno raspoređen tijekom svih godina provedbe projekta i može iznositi 25 % ukupne vrijednosti projekta godišnje.

Time je zapravo zadano da iznos financiranja za svaku godinu projekta mora biti egzaktno isti. Možete li to potvrditi?

O: Osim u slučaju da priroda predloženog istraživanja zahtijeva drugačije, iznos financiranja treba biti ravnomjerno raspoređen tijekom svih godina provedbe projekta.

P: Vezano za prijavni obrazac i max dopušteni broj stranica (12), uz napomenu da ne smijemo pomicati ništa u tablici (pojašnjenja u svakom paragrafu od strane HRZZ (npr. 7 redaka oduzimaju pojašnjenja), na koji način da se “vodimo” brojem stranica? Jednostavno izbrojiti retke HRZZ pojašnjenja i sebi “dopustiti” toliko slobode s brojem stranica?

O: U ograničenje broja stranice ne računaju se upute o ispunjavanju obrazaca.

P: Vezano za pitanje u prijavnom obrascu (c2. Očekivani rezultati projekta i njihovi učinci na područje istraživanja i šire) i radni plan (odvojeni word dokument). U word dokumentu radnog plana po godinama se razlažu rezultati (deliverables), a u prijavnom obrascu što je potrebno, ponovno “ponavljati” nešto što je rečeno/napisano u radnom planu (odvojeni word dokument)? Pošto smo skučeni i limitirani brojem stranica vrlo je teško procjenjivati što je pjesnik htio reći odnosno koliko na široko opet trebamo raspisivati rezultate koji su već navedeni u odvojenom radnom planu (tablici).  Također  “ponavljamo” ciljeve istraživanja u aplikacijskom obrascu i tom odvojenom “radnom planu” dokumentu, tako da uz činjenicu da pišemo projekt na dva jezika ovoliko dokumentacije zbilja čovjeku remeti koncentraciju oko stvarnog problema a to je “projektna ideja”.

O: Informacije iz obrazaca nije potrebno ponavljati već se one unose na način da jedan obrazac prati sljedeći. Sve infromacije koje predlagatelji projektnih prijedloga navedu u prijavnoj odkumentaciji premet su vrednovanja.

P: Uključuje li maksimalni broj znakova sažetka projektnog prijedloga (2000 znakova) razmake između riječi ili ne?

O: Ograničenje se odnosi na znakove bez razmaka.

P: Molim Vas za objašnjenje kako je moguće unutar Application Form-a (Part a. Track record of the applicant (PI) in the last 5 years (maximum 1 page)) ispuniti zadani kriterij od jedne stranice? Popis 5 radova uz pitanja/objašnjenja koji se nalaze u samom obrascu (a koja ne smijemo brisati) već iziskuju 1 stranicu. Kako je moguće dodati opise na još 4 pitanja u tu istu stranicu, napose što u pitanju 5. stoji dodatan kriterij da se može koristiti “up to 2500 characters without spaces”, što zauzima barem pola stranice. Molim vas za jasno obrazloženje jeli moguće izaći iz zadanih okvira od jedne stranice te koliko je dozvoljeno.

O: U ograničenje broja stranice ne računaju se upute o ispunjavanju obrazaca.

P1: Naveli ste da je u prijavnom obrascu potrebno navesti samo ukupne iznose, a u obrascu za financijski plan potrebno je razraditi troškove po kategorijama i potkategorijama.

Znači li to da je dovoljno napisati ukupne iznose 1. Costs for research, 2. Costs for personnel, 3. Equipment costs, 4. Costs for training, dissemination, and collaboration, 5. Costs for publishing in open access journals (Open Acess), odnosno da samo u jednoj koloni navedemo ukupan iznos svih tih stavki?

U Financijskom planu, određene podkategorije ako imaju iznos 0 kn, možemo li ih izbrisati, odnosno npr, ako postoji 4.1. Trainings, a mi je nemamo u planu, to možemo izbrisati u potpunosti?

P2: U administrativnom obrascu postoji stavka u kojoj se treba navesti sljedeće:

9. Resources (Specify the proposed project budget by linking the items in the financial plan with the related objectives, deliverables and activities. The budget needs to be accurate and clearly specified. Please state the percentage of the working hours which the applicant will dedicate to the project implementation).

Obzirom da ste napisali maksimalno 2500 riječi, nismo sigurni kako da to sve obuhvatimo? Jeli dovoljno povući paralelu s radnim planom, npr napisati 2. Costs for personnel: 2.1. tution fee for PhD student (D3_O1 and D4_O1). No, obzirom da je ovo administrativni obrazac pretpostavljamo da se ovdje radni plan ne gleda?

O1: U obrascu Financijskog plana dovoljno je navesti samo ukupne iznose na razini kategorija i stavki. Obrasce nije dozvoljeno mijenjati, već stavke  koje se ne odnose na Vaš projektni prijedlog možete u obrascu pustiti prazne i kao iznos navesti 0,00.

O2: Pitanje 9. iz Administrativnog obrasca dio je Proširenog sažetka temeljem kojeg se provodi vrednovanje u prvome krugu. Stoga je za navedeno pitanje potrebno unijeti upravo podatke koje ste i naveli na način da planirane ciljeve i rezultate iz Radnog plana povežete s oznakama iz Financijskog plana.


08.07.2022.

P: Pod popratnu dokumentaciju za IP-2022-10 navedena je i potvrda o etičnosti istraživanja. Vrijedi li kao i u prethodnim natječajnim pozivima da se potvrda nadležnog etičko tijela ne mora dostaviti odmah pri prijavi na natječaj, nego do kraja vrednovanja?
O: Potvrdu etičkog povjerenstva moguće je priložiti i naknadno, tijekom vrednovanja projektnoga prijedloga ili po završetku, ali svakako ju je potrebno priložiti prije sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava.
P: Unutar prijavnog obrasca se nalazi tablica za financijski plan. Znači li to da identičnu tablicu koja je u excelu naziva Financijski plan, trebamo napraviti i u prijavnom obrascu?
O: Financijski plan kao i tablicu s prikazom planiranih resursa u Prijavnom obrascu potrebno je ispuniti slijedeći zadane obrasce i upute.  U prijavnom obrascu potrebno navesti samo ukupne iznose, a u obrascu za financijski plan potrebno je razraditi troškove po kategorijama i potkategorijama.


24.06.2022.

P: Pod stavku c1 treba navesti znanstveno istraživačke ciljeve projekta (C1 do C5 ili po potrebi dodati redove).

Da li u toj tablici može cilj imati podstavku? Dakle, da li može biti c.1.1, c.1.2, c2.1, itd. ili isključivo cilj mora biti dosta širok (c1, c2, itd.)? Ukoliko ne da li se u stavci c2 može svaki cilj podijeliti na podstavke radi lakšeg praćenja planiranih rezultata i samog projekta?

O: Potrebno je navesti glavne znanstveno istraživačke ciljeve projekta.

P: Kod prijave Istraživačkog projekta IP-2022-10 kao natječajna i prijavna dokumentacija stoji Plana upravljanja istraživačkim podacima (PUP) zanima me je li to obvezna dokumentacija za humanističke grane te na koji način popuniti dokumentaciju, npr. izračunati količinu podataka u MB/GB/TB?

O: Plan upravljanja istraživačkim podacima čini obvezni sadržaj prijave neovisno o znanstvenom području istraživanja. S obzirom na vrstu istraživanja i vrstu podataka koji se obrađuju u Vašem istraživanju pokušajte procijeniti koja je očekivana količina podataka koja će se prikupiti i čuvati tijekom projekta ovisno o tipu datoteke u koje ćete pohranjivati rezultate istraživanja.


21.06.2022.

P: Da li je bolje izbrisati ona pojašnjenja u kurzivu ispod cjelina projektnog prijedloga iz kojih se vidi što se traži da se opiše u projektu ili ih je potrebno ostaviti da onaj koji čita točno zna što je trebalo napisati?

O: Obrasce nije dozvoljeno mijenjati.


14.06.2022.

P: U dijelu C, u C2 piše da uključimo Gantov dijagram u objašnjenje? Znači li to da možemo kopirati excel tablicu ili na koji način da to prikažemo?

O: U Prijavnom obrascu, cjelini A, djelu c2, potrebno je prikazati očekivane rezultate projekta na način iz kojeg je jasno vidljiv tijek njihova ostavarivanja uključujući i točke provjere.


07.06.2022.

P:  U uputama navodite da se detaljno ispuni radni plan „u kojemu će jasno biti navedeni ciljevi, rezultati i aktivnosti“. (stranica 16, „važna napomena“).

No nigdje drugdje u tekstu niti u tablicama koje služe kao primjer ispunjavanja radnog plana nisu nigdje naznačene aktivnosti. Stoga je moje pitanje je li su aktivnosti potrebne da se opise radni plan i ako jesu, gdje bi iste trebale biti napisane (npr. iza rezultata kod svake godine ili na nekom drugom mjestu), obzirom da to nigdje nije naznačeno.

O: U radni plan dovoljno je unijeti planirane ciljeve i rezultate projekta te oznake iz financijskog plana vezene uz ostvarivanje istih.


03.06.2022.

P:  Je li se može brisati tekst u kućicama u kojem se navodi što mora sadržavati određena cjelina Administrativnom obrascu i obrascu aplikacije? Mislio sam nakon što se ispuni određena cjelina i kada aplikacija bude spremna za slanje da se taj dio makne. 

O: Obrasce nije dopušteno mijenjati.

Edit Content

30.09.2022.

P: Jedan od članova istraživačke grupe istraživač je iz inozemne tvrtke čija specifična oprema je potrebna za provođenje odgovarajućih mjerenja na instituciji u RH.

Je li postoji mogućnost da navedenoj tvrtki platimo najam opreme za vrijeme korištenja u projektu?

O: Trošak korištenja opreme može biti trošak prikazan u okviru troškova za Usluge.

P: Da li suradnik na projektu može biti profesor sa Sveučilišta u Italiji, te da li bi se jedan vrlo manji dio mjerenja mogao provesti u Italiji, da se pošalju uzorci? Posto na našoj instituciji nema takvog uređaja.

Da li u tom slučaju se stavlja profesora kao suradnika na projekt?

Da li se u financije može planirati slanje uzoraka?

O: Navedeni suradnik može biti član istraživačke grupe te se dio istraživanja može provesti na spomenutom Sveučilištu. U tom slučaju uzorke je moguće slati na ustanovu suradnika (računi trebaju glasiti na matičnu ustanovu voditelja projekta), a trošak je moguće planirati u okviru kategorije 1. Materijal.

P: U sekciji 4. “Mladi istraživači na projektima HRZZ-a” u Uputama za prijavitelje piše sljedeće: “Natječajem je predviđeno financiranje bruto II plaće poslijedoktoranda, troškova prijevoza na posao i s posla te sredstva za ostale rashode za zaposlene.”

Što se podrazumijeva pod ostalim rashodima za zaposlene?

Postoji li mogućnost rebalansa troškova ukoliko se npr. promijene osnovice plaća / promijeni poslijedoktorandovo mjesto stanovanja / poslijedoktorand dobije dijete ili dogodi bilo koja druga okolnost koja bi mogla utjecati na iznos plaće na koju poslijedoktorand ima pravo? Ako ne, što se radi u takvim slučajevima?

O: Pod „ostalim rashodima“ se misli na materijalna prava koja pripadaju zaposleniku temeljem važećih propisa. Postoji mogućnost prilagodbe troškova sukladno realnim potrebama.


27.09.2022.

P: Mora li se plaća poslijedoktoranda uključiti u kategoriju 2. “Troškovi osoblja” ili u “Troškovi plaće mladih istraživača (HRZZ)”?

Plaća mora biti predviđena u budgetu projekta ili će se financirati kao dodatak u slučaju odobrenja projekta? Pitam jer ako ga stavim u kategoriju “Troškovi osoblja” to je dio budgeta projekta, dok ako ga stavim u kategoriju “Troškovi plaća” računa se kao dodatak.

O: Trošak plaće planira se u okviru Troškova plaće mladih istraživača te se isplaćuje odvojeno od troškova projekta, ali ulazi u ukupni budžet projekta.

P: Planiramo razvoj i izradu eksperimentalnog postava koji bi uključivao skuplje komponente poput sofisticiranih kamera i mjernih uređaja, ali i komponenti manje vrijednosti kao što su elektromotori, mikrokontroleri i aluminijski profili. S obzirom  da je izrada takvog postava predmet razvoja te nije moguće unaprijed i detaljno predvidjeti sve komponente, treba li dakle trošak izrade voditi pod 1. Troškovi istraživanja, Materijal kao skupni trošak ili treba komponente pojedinačno navoditi pod 3. Troškovi opreme, Nova oprema?

O: Navedeno je moguće planirati u okviru kategorije 3. Trošak opreme.

P: Ljubazno vas molimo za dodatno tumačenje prihvatljivosti troška školarine doktoranda u sklopu trenutačno otvorenog natječaja za financiranje istraživačkih projekata. Zanima nas je li prihvatljiv trošak financiranja školarine doktoranda koji je zaposlenik partnerske institucije na projektu? Pod „partnerskom institucijom“ smatramo instituciju iz Hrvatske u kojoj su zaposleni članovi istraživačke skupine koji će biti članovi istraživačke skupine cijelog projekta.

O: Navedeno je prihvatljivo.

P: 1. Prijavljujemo bilateralni projekt na natječaju IP-2022-10 sa Švicarskom. U projektu je predviđen boravak doktoranada u laboratoriju u Švicarskoj. U koju kategoriju se upisuju troškovi boravka osobe na dulje vrijeme (nekoliko mjeseci) u stranom laboratoriju?

2. U samom dokumentu Financijski plan piše da se od druge godine nadalje upisuje samo suma za sve stavke unutar potkategorije. Da li da onda u tablici mergeamo ćelije koje pripadaju jednoj potkategoriji i upišemo taj zbroj?

O: 1. Sukladno Uputama i predviđenim financijskim planom iz sredstava projekt moguće je planirati trošak usavršavanja doktoranda u trajanju do dva tjedna. Dulji boravci članova istraživačke grupe na suradnoj ustanovi nisu predviđeni ovim Natječajem.

2. U financijskom planu za preostala razdoblja možete navesti samo zbirne iznose.

P: Da li je moguće planirati plaću poslijedoktoranda u trajanju od 6 mjeseci? Da li je to prihvatljiv trošak?

O: Navedeno je moguće.

P: Uz pretpostavku da prijavimo projekt sa indirektnim troškovima koje želimo potrošiti za npr. električnu energiju, molio bih odgovor na pitanje kako se ti troškovi pravdaju? Odnosno što je potrebno priložiti kao potporni dokument? Je li dovoljan institucijski račun za struju ili je potrebno povezati iznos na računu s projektom, i ako da, kako?

O: U slučaju revizije, za sve troškove projekta koji se financiraju iz sredstava HRZZ-a potrebno posjedovati financijsku dokumentaciju iz koje je jasno vidljivo namjensko korištenje javnih sredstava a sukladno važećim nacionalnim aktima i pravilnicima Zaklade. Navedena dokumentacija predmet je kontrola na licu mjesta koje će se provoditi tijekom projekta.

P: U uputama za prijavitelje stoji: “Posredni troškovi su prihvatljivi i mogu iznositi do najviše 10 % od ukupnoga iznosa traženih sredstava.”, no kako se metodologija određivanja tih 10% može razlikovati, dat ću konkretan primjer s pitanjem.

Ako u financijskom planu suma iznosa kategorija 1-6 iznosi 1000 kn, je li onda u tom smislu 10% od ukupnog iznosa traženih sredstava 100 kn ili 111,11 kn? Naime, i posredna sredstva su “tražena” od HRZZ-a pa je ukupan iznos traženih sredstava 1111,11 kn i time je 10% 111,11 kn. No, ako se gleda da se od HRZZ-a traži budžet za istraživanje 1000 kn, a onda se dodatno isplate i posredna sredstva, tada su posredna sredstva 100 kn.

O: Prilikom izračuna dopuštenog iznosa posrednih troškova u obzir se uzimaju iznosi koji su navedeni u kategorijama jedan do pet (uključujući kategoriju pet).

P: Da li je dozvoljeno u financijski plan staviti stavku vezano za servisiranje / nadogradnju opreme kupljene na prethodnom HRZZ projektu (s istim voditeljem i istom matičnom institucijom)?

O: Trošak servisa moguće je predvidjeti za opremu koja je navedena u Administrativnom obrascu (Potpora matične organizacije), a koja će se koristiti za projektne aktivnosti.

P: Može li se u financijskom planu predvidjeti plaćanje servisa (dijela servisa) opreme koja se nalazi na suradnoj instutuciji (u Hr) a koja je navedena u pismu namjera (s obzirom da se u Administrativnom obrascu navodi samo oprema u matičnoj instituciji prijavitelja)? 

Napomena: račun bi bio naslovljen na matičnu instituciju.

Ukoliko to nije dozvoljen trošak, može li se korištenje opreme na suradnoj institiciji platiti po stavci „usluge“? Napomena: u tom slučaju ne bi bila navedena u pismu namjere.

Ukoliko ni to nije moguće, molim obrazloženje na koji način bi se moglo doprinijeti plaćanu obaveznog godišnjeg servisa opreme u suradnoj instituciji, a koja je potrebna za provedbu projekta?

Napomena: radi se o kapitalnoj opremi koja je neophodna za provedbu projekta, te koju nije moguće nabaviti u okviru financija HrZZ projekta, a zahtjeva redovno održavanje.

O: Nadogradnju i servis moguće je predvidjeti samo za opremu za koju je u projektnoj dokumentaciji navedeno da će se koristiti u svrhu provođenja projektnih aktivnosti i koja se nalazi na organizaciji s kojom je potpisan Ugovor o dodjeli sredstava.

Trošak korištenja opreme može biti trošak prikazan u okviru troškova za Usluge, međutim to ne može biti servis opreme.

P: Vezano za Financijski plan, u engleskoj verziji tablice trebali bismo sve iznose zaokruživati na dvije decimale? U tom slučaju mi se konačni iznos traženih sredstava u tablici Financijskog plana ne podudara s iznosom koji aplikacija EPP izračuna konvertirajući konačni iznos traženih sredstava iz kune u eure (pod A3 – Opće informacije, Ukupno tražena sredstva od HRZZ-a).

O: U tom slučaju manja odstupanja su dozvoljena no napominjemo da je za potrebe dvojnog iskazivanja odnosno preračunavanja primjenjuje se isključivo fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK) uz primjenu pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura.

P: Je li potrebno svaki godišnji sastanak pisati kao zasebnu stavku (znači 1. godina, 2. godina, 3. godina, 4. godina, kick-off) ili možemo te radne sastanke u ovoj fazi objediniti u jednu kategoriju kao npr. Radni sastanci, godišnji radni sastanci istraživačke grupe?

O: Prilikom planiranja troškova radnih sastanaka moguće ja navesti troškove u jednoj stavci (za svaku godinu) uz navođenje broja sastanaka koji će se godišnje održati te uz troškove koji se planiraju pokriti iz sredstava projekta.


23.09.2022.

P: 1. Vezano uz plaću poslijedoktoranda, smijemo li planirati godišnje povećanje plaća samo na temelju radnog iskustva (0,5% godišnje) ili možemo uzeti u obzir da bi se očekivano plaća u Hrvatskoj mogla mijenjati, tako da primjerice povećavamo trenutačni iznos plaće poslijedoktoranda za porast od 2% osnovice plaća godišnje (to je neka procjena)?

2. Povezano s prethodnim pitanjem, koliko smijemo biti fleksibilni po pitanju procjene plaće, npr. ako predvidimo malo veći iznos za plaću od onoga koju će stvarno poslijedoktorand imati, hoće li se to na neki način negativno odraziti na provedbu potencijalnog projekta?

O: 1. i 2. Poslijedoktorandi se zapošljavaju na radno mjesto poslijedoktoranda te im organizacija obračunava plaće prema koeficijentu za poslijedoktoranda koji iznosi 1,600. Sukladno tome potrebno je planirati trošak plaće.

P: Prijavljujem projekt na HRZZ natječaj IP-2022-10. Manji dio planiranih projektnih istraživanja nije moguće provesti na matičnoj organizaciji te namjeravam platiti provedbu tih ispitivanja na nekoj drugoj instituciji, što je dozvoljeno navesti u financijskom planu. Izgledno je da će ta institucija biti Institut Ruđer Bošković.

Međutim, jedan od suradnika na projektu zaposlen je Institutu Ruđer Bošković (isti Zavod, različiti Laboratoriji). Moje pitanje je da li je to prepreka angažiranju Instituta Ruđer Bošković za provedbu vanjskih analiza? Naime, u uputama za prijavu na natječaj IP-2022-10 kod općih uputa vezanih uz financijski plan stoji navedeno: „…nije dopušteno sklapanje ugovora sa zaposlenicima matične organizacije ili organizacije na kojima su zaposleni suradnici na projektu te zaposlenicima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.“

O: Usluge su opravdan trošak u slučaju kada se navedene analize ne mogu provesti matičnoj ustanovi ili ustanovi suradnika.

P: Može li se financirati Web stranica sredstvima Projekta?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 16. rujna.

P: Da li su članstva u znanstvenim i stručnim udruženjima prihvatljiv trošak projekta, te pod koju stavku se ona unose?

O: Navedeni trošak moguće je planirati u okviru potkategorije Stručna literatura. Napominjemo, kako je trošak članarine prihvatljiv samo ako je vezano za temu projekta, istraživačku aktivnost te ako je nužno za provedbu projekta.

P: U uputama je navedeno: “Za provedbu tehničkih i/ili stručnih zadataka koji su usko vezani uz provedbu istraživanja, a riječ je o licenciranim djelatnostima ili ako u istraživačkoj grupi ne postoje osobe s potrebnim kompetencijama. 12 prijedlozi za čije je provođenje nužan značajan trošak usluga – neće se financirati ovim natječajem”.

Koliko je to točno značajni iznos? Da li je to postotni udio projekta (npr. 30%) ili određeni iznos (npr. 200.000,00 kn)?

O: Sukladno Uputama, usluge mogu činiti samo manji dio troškova istraživanja, a njihova opravdanost predmet je vrednovanja.

P: Koji je maksimalan dopušten iznos troška objave pojedinačne znanstvene publikacije u časopisu u otvorenom pristupu? Naime, u najviše rangiranim časopisima u predmetnom području trošak objave jednog rada može biti i 38.000,00 kn (PDV uključen).

O: U Uputama je definiran maksimalni dopušteni iznos za objavljivanje znanstvenih publikacija u časopisima najviše kakvoće do 100.000,00 kn tijekom projekta.

P: Imam upit u vezi troškova u kategoriji: “nadogradnja postojeće opreme (novi i dodatni dijelovi)”

U uputama za prijavitelje jasno je rečeno da:

“U ovoj kategoriji nisu dopušteni sljedeći troškovi:

• osnovna informatička oprema (računala, tableti, pisači, vanjska memorija itd.)”

Zanima me je li dopuštena nabava hlađenja za procesore, zamjenske grafičke kartice, zamjenskih napajanja, zamjenskih tvrdih i SSD diskova, zamjenskih matičnih ploča, zamjenskih procesora?

Budući da mi dosta radimo kvantno-kemijske proračune koji su iznimno zahtjevni za računala, ti dijelovi nam praktično predstavljaju “potrošnu robu” koju je svako malo potrebno zamijeniti ili nadograditi na računalima na kojima radimo (za one dijelove za koje je istekao garantni rok, a pokvare se usred prevelikog korištenja).

O: Troškove je moguće navesti u projektnoj dokumentaciji uz obrazloženje. Napominjemo da je isto predmet vrednovanja.


20.09.2022.

P: Kako u uputama za prijavitelje nije točno objašnjena 5. kategorija Open Acess, ovim putem Vas molim informaciju o maksimalnom dopuštenom iznosu ove kategorije. Odnosno, kako je u uputama za prijavitelje navedeno da trošak publiciranja spada pod 4. kategoriju Diseminacija, usavršavanje i suradnja te je prihvatljivo maksimalno 10.000,00 kn zbraja li se taj iznos s Open Acess publiciranjem ili su to dvije odvojene stavke?

O: U okviru kategorije 5. Objavljivanje u otvorenom pristupu prihvatljivo je do 100.000,00 kn tijekom projekta za znanstvene publikacije objavljene u časopisima najviše kakvoće, odnosno druge vrste znanstvenih publikacija objavljene od uglednih međunarodnih izdavača (monografije, edited books i sl.). U kategoriji 4. Diseminacija, usavršavanje i suradnja moguće je planirati troškove radnih materijala, knjižica sažetaka za radionice i konferencije koje se organiziraju u okviru projekta (dizajn, lektura, prijelom, tisak do 10.000,00 kuna po godini) te grafičku priprema za tisak knjiga i publikacija s rezultatima provedbe projekta (do 10.000,00kuna po godini u okviru potkategorije Trošak organizacije skupa/konferencije/kongresa/radionice.

P: Pod koju kategoriju se stavlja:

a) dolazak inozemnog znanstvenika-suradnika na projektu na matičnu ustanovu u trajanju od tjedan dana

b) odlazak znanstvenika suradnika kod inozemnog partnera u trajanju od tjedan dana?

Spada li to pod kategoriju: Istraživačka radionica ili Gostovanje inozemnih znanstvenika ili Radni sastanak istraživačke grupe?

O: Pregled prihvatljivih i neprihvatljivih troškova prikazan je u dokumentu Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini, dijelu 5.1. te Vas ljubazno upućujemo da s obzirom na opis troškova procijenite kategoriju i vrstu troška na koju bi se planirani troškovi odnosili.

P: Što točno znači – usluge za provođenje istraživanja – značajan trošak usluga – neće se financirati ovim natječajem. Koja cifra je značajan trošak za humanističke znanosti?

O: U okviru kategorije 1. Troškovi istraživanja, prihvatljiv je trošak usluga za provođenje istraživanja. S obzirom na to da se očekuje da projektne aktivnosti provode članovi istraživačke grupe trošak usluga može činiti samo manji dio financijskoga plana projekta.

P: Da li je u okviru projekta dozvoljeno kupovanje „refurbished“ opreme ? Dakle, radi se o opremi koja nije nova, ali je obnovljena i atestirana i kompanija koja ju prodaje (koja nije nužno i proizvođač te opreme) može dati garanciju na nju. Cijena je naravno znatno povoljnija.

O: Financijskim planom moguće je predvidjeti kupnju nove opreme koja je opravdana prirodom projekta i nužna je za provođenje istraživačkih aktivnosti.

P: U opisu prihvatljivih troškova istraživačke radionice (organizirane na matičnoj organizaciji) navodi se “smještaj članova istraživačke grupe”. Što je s troškovima prijevoza i dnevnicama za članove koji imaju prebivalište izvan mjesta u kojem je matična organizacija?

O: Ukoliko se planira organizirati istraživačka radionica s članovima istraživačke grupe na matičnoj organizaciji, prema Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini, prihvatljivi su troškovi smještaj članova istraživačke grupe, catering, sitan potrošni materijal.

P: 1. Je li pod kategorijom trošak organiziranja konferencije dozvoljen trošak organizacija završne konferencije projekta na kojoj bi se prezentirale aktivnosti i rezultati dobiveni na projektu? Ukoliko je to dozvoljeni trošak, je li dozvoljeno planirati troškove publikacije brošure o projektu  i promotivne materijale (npr. blokovi, kemijske olovke) u kategoriji organizacija konferencije? Budući da na projektu imamo suradnike iz Poljske i Srbije, jesu li njihovi troškovi dolaska na završnu konferenciju (put, smještaj, dnevnice) dozvoljeni pod kategorijom organizacija konferencije ili ih treba planirati u kategoriji radnih sastanaka (4.2.) ili pak 4.6. trošak gostovanja?

2. Nadalje, u dozvoljeno je planirati trošak doktorskog studija za doktoranda na projektu. Iz odgovora objavljenog na web stranici nije jasno, ali da se naslutiti da se to ne odnosi na školarinu doktoranda koji bi bio zaposlen na projektu razvoja karijera. Ukoliko se u projekt uključi istraživač koji bi studirao na doktorskom studiju na matičnoj ustanovi prijavitelja, a nije zaposlenik matične ustanove niti mu se plaća osigurava iz HRZZ izvora, mogu li se planirati troškovi njegovog doktorskog studija na matičnoj ustanovi prijavitelja?

O: 1. Iz troškova projekta moguće je planirati sredstva za organizaciju konferencije na temu projekta. U okviru navedene konferencije moguće je planirati troškove radnih materijala, knjižica sažetaka za radionice i konferencije koje se organiziraju u okviru projekta (dizajn, lektura, prijelom, tisak do 10.000,00 kuna po godini) te troškove grafičke priprema za tisak knjiga i publikacija s rezultatima provedbe projekta (do 10.000,00 kuna po godini). Promotivni materijali nisu dopušteni troškovi. Troškovi dolaska članova istraživačke grupe zbog konferencije koju planirate organizirati možete planirati u potkategoriji Trošak organizacije skupa/konferencije/kongresa/radionice.

2. Navedeno je moguće.

P: U uputama stoji da posredni troškovi mogu iznositi maksimalno 10% ukupnih troškova projekta. Nije definirano da li taj postotak vrijedi i treba ga poštivati također i za svaku godinu projekta posebno ili je u jednoj godini moguće tražiti 8%, a u drugoj 12% uz poštivanje pravila da posredni troškovi u ukupnim troškovima projekta ne pređu 10%. Ovo bi pomoglo voditeljima da troškove projekta što ravnomjernije rasporede po godinama trajanja projektnoga prijedloga što je preporuka pod 5. Financijski plan (str. 9. Uputa za prijavitelje natječaja HRZZ u 2022 god.)

O: Posredni troškovi prihvatljivi su u iznosu od 10 % ukupnog iznosa traženih sredstava.

P: Jesu li dopušteni sljedeći troškovi:

1.      smještaj, prijevoz i dnevnice za suradnike koji nisu s matične institucije na međunarodnim konferencijama u inozemstvu (na kojima izlažu);

2.      smještaj, prijevoz i dnevnice za suradnike koji nisu s matične institucije, a sudjeluju na konferenciji koja se održava na matičnoj instituciji (a nije organizirana u sklopu projekta, već je riječ o konferenciji koja se periodično održava na instituciji);

3.      smještaj, prijevoz i dnevnice za suradnike koji nisu s matične institucije, a sudjeluju na konferenciji na matičnoj instituciji koja se održava u sklopu projekta?

O: Navedeni troškovi su dopušteni.


16.09.2022.

P: Da li plaća doktoranda ulazi u limitirani budžet od 1.500.000 kn?

Da li je plaća doktoranda limitirana na dvije godine financiranja u sklopu projekta HRZZ-a?

O: Prema uvjetima Natječaja, iz sredstava istraživačkog projekta moguće je planirati plaću za poslijedoktoranda u najdužem trajanju od dvije godine za jednog poslijedoktoranda te je iznos plaće uključen u dozvoljeni iznos financiranja po projektu.

P: Da li ukupno tražena sredstva od partnerske institucije u bilateralnom projektu ulaze u limitirani proračun od 1,500.000,00 kn? Koje je ograničenje na sredstva partnerske institucije?

O: Navedeni iznos odnosi se na maksimalan iznos financiranja pojedinog projekta (ovisno o znanstvenom području) koji se može tražiti od Zaklade. Iznos financiranja partnerske istraživačke grupe definirano je sukladno pravilima agencije kod koje prijavljuju svoj dio istraživanja.

P: Da li u prihvatljive troškove spada nabava analitičkog softvera koji je potreban kao dodatak analitičkom instrumentu na kojem bi se radile analize uzoraka, a instrument je smješten na instituciji suradnika na projektu, a ne na instituciji prijavitelja?

I ako je to moguće, postoji li neko financijsko ograničenje za takvu nabavu?

O: Nabavu opreme i materijala za istraživanje provodi matična organizacija voditelja projekta za potrebe projekta, te ju posebnim ugovorom, uz suglasnost HRZZ-a, može privremeno ili trajno smjestiti na drugoj ustanovi. Prihvatljivost troškova predmet je vrednovanja.

P: 1. Mogu li se za poslove anketiranja angažirati studenti, odnosno sklopiti studentski ugovor ili je za tu aktivnost dozvoljen samo ugovor o djelu ili račun?

2. U 1. god. projekta planiramo pozvati 3 inozemna znanstvenika (nisu suradnici na projektu) koji bi članovima istraživačke grupe prezentirali najnovije znanstvene spoznaje i metode istraživanja vezano uz temu projekta te pomogli u kreiranju instrumenata istraživanja. Njihov trošak je u kategoriji diseminacija, usavršavanje i suradnja. Međutim, u koju kategoriju spadaju troškovi članova istraživačke grupe koji će sudjelovati u susretu – radni sastanak ili istraživačka radionica?

3. Trošak pozvanih inozemnih predavača (koji nisu suradnici na projektu) na konferenciji projekta upisujemo pod stavku a) organizacija konferencije ili b) gostovanje inozemnih znanstvenika? 

O: 1. U ovom slučaju, student se može uključiti na projekt u ulozi suradnika i za potrebe projekta obavljati potrebne zadatke. Studentski ugovori nisu dozvoljen trošak.

2. Sukladno Uputama, trošak dolaska stranih znanstvenika na matičnu organizaciju moguće je planirati u okviru potkategorije Gostovanje inozemnih znanstvenika za što mora biti definiran jasan program i svrha gostovanja. Trošak članova istraživačke grupe iz Hrvatske koji će sudjelovati na usavršavanju možete planirati u kategoriji Diseminacija, usavršavanje i suradnja – organizacija skupova/konferencija/kongresa/radionica uz napomenu kako se ista mora održati na matičnoj organizaciji voditelja projekta.

3. Navedene troškove moguće je planirati u okviru potkategorije Organizacija skupova/konferencija/kongresa/radionica.

P: U Uputama za prijavitelje navodi se da nije dopušten trošak informatičkih usluga (poput održavanja informatičkog sustava, izrade i održavanja mrežnih stranica) pod kategorijom Diseminacije, usavršavanja i suradnje. Je li moguće predvidjeti trošak izrade i održavanja web stranice projekta kao trošak usluge, dakle da on ulazi u kategoriju Troškovi istraživanja, pod Usluge?

Također, koliki postotak (od ukupnog troška projekta) se podrazumijeva kad u Uputama pišete da na usluge može otpadati samo manji dio financijskoga plana?

O: 1. Sukladno Uputama, troškovi izrade i održavanja web stranice projekta nisu prihvatljivi. Odstupanje je moguće u iznimnim situacijama kada se projekt temelji na specifičnom programskom paketu ili ako se dio istraživanja provodi putem mrežne stranice.

Također u okviru kategorije 1. Troškovi istraživanja, prihvatljiv je trošak usluga za provođenje istraživanja. Nadalje, trošak usluga može činiti samo manji dio financijskoga plana te se očekuje da projektne aktivnosti provode članovi istraživačke grupe.

P: Jedan od najvažnijih rezultata našega projekta je aplikacija. Drugi važni rezultat je baza podataka. Oboje, s obzirom na to da nismo informatičari, zahtijeva informatičke usluge. S druge strane, nije dozvoljeno financiranje usluga u onoj mjeri u kojoj bi to nama bilo potrebno za izradu aplikacije i baze podataka. Također, izostavljanje ovih troškova narušilo bi rezultate koje želimo dobiti provođenjem projekta. Kako da riješimo ovaj problem? Možemo li pisati programiranje aplikacije i izradu baze podataka kao produkte, odnosno kao kupljenu aplikaciju i bazu podataka? U tom slučaju to bi ulazilo u opremu. Ili je moguća varijanta u kojoj ostajemo kod usluga i kako da u tom slučaju to pravdamo u projektnoj dokumentaciji?

O: Ako je razvijanje aplikacije i baze podataka jedan od ciljeva projekta tada je očekivanje da istraživačka grupa provede te aktivnosti. Usluge mogu činiti samo manji dio troškova istraživanja, a njihova opravdanost predmet je vrednovanja. Na ovom natječaju za financiranje se neće prihvatiti istraživanja koja se temelje na podugovaranju komercijalnih tvrtki za provedbu radnog plana istraživanja (str. 8 Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini).

P: U financijskom planu u kategoriji 4. Troškovi usavršavanja, diseminacije i suradnje nije navedena potkategorija Publiciranje. Znači li to da tu potkategoriju moramo dodati sami kako bismo mogli unijeti stavku “Troškovi publiciranja: grafička priprema” ili tu stavku moramo staviti u kategoriju 5. Troškovi publiciranja u časopisima otvorenog pristupa?

Ili je moguće tu stavku upisati u neku drugu potkategoriju?

O: Navedene troškove možete planirati u okviru potkategorije 4.7. Trošak organizacije skupa/konferencije/kongresa/radionice.

P: Je li dozvoljena kupnja računala za doktoranda kojemu bi se školarina plaćala iz IP-2022 projekta, a plaća isplaćivala kroz program Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (ukoliko doktorand bude odobren, naravno)?

O: Navedeno je prihvatljivo.

P: 1. Zamolila bih vas ako mi možete pojasniti može li na projektu suradnik biti vrsni stručnjak iz područja teme projekta, strani profesor emeritus koji ima svoju afilijaciju u okviru privatnu firme koju vodi iz Nizozemske, a u okviru koje naplaćuje usluge usavršavanja, radionica, webinara za znanstvenike, praktičare i slično. Naime, u sklopu usavršavanja članova projekta smo imali plan uvrstiti te radionice, no nisam sigurna smijemo li s obzirom da bi na to ako bi kolega bio ujedno i suradnik na projektu. On je voditelj te privatne ustanove.

Drugim riječima, smije li u tom slučaju kolega biti i suradnik na projektu? Njegova bi uloga bila vezana uz usavršavanje članova projekta u radionicama vezanim iz temu projekta.

Znači li to da svi suradnici na projektu mogu polaziti usavršavanja (koja je potrebno financirati) u ustanovama i institucijama čiji voditelji nisu ujedno i suradnici na projektu, odnosno nitko od suradnika na projektu ne može ujedno biti i predavač ili voditelj istih radionica za druge suradnike na projektu?

2.  ako kolega može biti suradnik na projektu, ukoliko organiziramo konferenciju na matičnoj ustanovi (usko povezana s ciljevima projekta) i njega pozovemo kao keynote speaker, možemo li mu platiti putne troškove, smještaj i naknadu za održavanje predavanja/workshop i slično?

3. Ako kao voditelj svoje ustanove ne smije u okviru projekta biti plaćen jer ima ulogu suradnika na projektu, da li to onda znači da tu vrtu usavršavanja bi trebali pronaći kod drugih ustanova/firmi koje ih nude, a onda on može biti suradnik na projektu na način da nam on ne može održavati radionice?

4. možemo li planirati da kao suradnik na projektu održi radionice/predavanja/webinare za duge korisnike u našoj zemlji (npr. učitelje) a ne za članove projekta, te onda ti krajnji korisnici radionice sami plaćaju svoje sudjelovanje – ovu aktivnost pretpostavljam da bi mogli planirati u troškovniku projekta u smislu potpore njegovim putnim troškovima i smještaju?

Nadam se da nisam zakomplicirala, ali mi nije jasno što je opravdani trošak ako je riječ o vrsnom i svjetski uglednom znanstveniku koji više nema afilijaciju pri sveučilištu (drži samo neka gostujuća predavanja) već ima svoju privatnu firmu koja nudi usluge usavršavanja temeljem njegovih znanstvenih spoznaja.

O: 1. i 3. Ukoliko će navedeni istraživač biti suradnik na projektu iz sredstava projekta nije moguće planirati trošak usluge koji se odnosi na njegovu tvrtku.

2. Naknade za održavanje predavanja nisu prihvatljivi troškovi.

4. Navedeno nije prihvatljivo. Ako se u okviru projekta organizira i financira radionica, nije ju dozvoljeno naplaćivati korisnicima/sudionicima.


13.09.2022.

P: Dogovorili smo da možemo raditi na instrumentu u HR a koji je izvan matične institucija, a ujedno nemamo suradnika na projektu iz institucije instrumenta.

Da li možemo u Financijskom planu uvrstiti sve troškove za rad na instrumentu izvan matične ustanove?

O: Sukladno Uputama, navedeno je moguće no podsjećamo da trošak usluga može činiti samo manji dio financijskoga plana te kako se očekuje da projektne aktivnosti provode članovi istraživačke grupe.

P: Je li moguće kupovati zamjenske dijelove ili nadogradnju opreme na instituciji suradnika (različita od institucije prijavitelja, ali je isto akademska i unutar RH)? Planira se da suradnik i novi doktorand u okviru projekta provode mjerenja na tom instrumentu na  instituciji suradnika.

O: Navedeno nije moguće.

P: Kad se radi o financiranju publikacija objavljenih u Otvorenom pristupu, vrijedi li to za A1 časopise na području humanistike, objavljene na Hrčku? Također vas molim za pojašnjenje treba li u slučaju predviđanja takvih troškova navesti pojedinačne publikacije ili je dovoljno navesti planirani iznos po godinama?

O: Sukladno Uputama, navedeni trošak odnosi se na znanstvene publikacije objavljene u časopisima najviše kakvoće, odnosno druge vrste znanstvenih publikacija objavljene od uglednih međunarodnih izdavača (monografije, edited books i sl.). U prijavnu dokumentaciju unosi se zbirni trošak po godini.


09.09.2022.

P: Planiram okupiti projektnu grupu u matičnoj organizaciji na radionici na kojoj će se istraživati projektne teme i dogovarati detalji izvedbe projekta. Jedan je suradnik iz inozemstva, a jedan iz drugog grada u Hrvatskoj. Mogu li u troškove istraživačke radionice pod 1) Troškovi istraživanja uračunati sve troškove suradnika izvan mjesta matične organizacije (prijevoz, smještaj i dnevnice)? Ili da te radionice uvrstim u 4) Diseminacija, usavršavanje, suradnja?

O: Istraživačka radionica odnosi se na radionicu namijenjenu suradnicima na projektu koja uključuje istraživačke aktivnosti, a ne odnosi na diseminacijske aktivnosti stoga je troškove za organizaciju iste potrebno planirati u zato predviđenoj kategoriji Financijskog plana sukladno Uputama za predlagatelje.

P: Članovima projektnog tima iz inozemstva se može platiti samo smještaj pri dolasku na istraživačke radionice. Nadalje, ne može im se platiti ništa u kategoriji gostujućih znanstvenika jer su članovi tima. Želim imati na projektu dva hrvatska znanstvenika iz dijaspore, kojima ne treba platiti smještaj u Hrvatskoj, pa im po ovome ne mogu ništa financirati. Mogu li se ipak financirati radni sastanci? Je li prihvatljivo da znanstvenik ostane dulje od 2 dana i radi s timom u Hrvatskoj, a da mu se plati put i 2 dnevnice?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 02. rujna.

P: Jesu li radna odjeća i obuća dozvoljen trošak na projektu?

O: Ukoliko je nužno za provedbu projektnih aktivnosti navedene troškove možete planirati u okviru kategorije 1. Materijal u potkategoriji Potrošni materijal.

P: 1. U uputama za prijavitelje u kategoriji Diseminacija, usavršavanje i suradnja dopušteni su troškovi organizacija skupova/konferencija/kongresa/radionica (dizajn, prijelom, tisak, uvez materijala, sitni potrošni materijal za sudionike, catering, prijevoz, smještaj, dnevnice za voditelja projekta, članove istraživačke grupe i pozvane predavače koji se nalaze izvan mjesta matične organizacije)

Možete li mi pojasniti da li je prihvatljiv trošak ako međunarodnu znanstvenu konferenciju organizira voditelj projekta na matičnoj ustanovi (u zadnjih 10 godina), a na kojoj bi se u sklopu projekta svake godine prezentirali projektni rezultati i organizirale sekcije/radionice vezane za projektnu temu?

2. Da li su pod dopuštenim troškovima u kategoriji Redovno održavanje opreme (servis) str. 13, trošak može odnositi na redovno održavanje opreme za instrumente na drugim institucijama s kojih dolaze suradnici na projektu i na kojima će suradnici provoditi analize u sklopu projektnog istraživanja?

O: 1. U okviru projekta moguće je organizirati konferenciju na temu projekta.

2. Navedeno nije prihvatljivo jer prilikom pregleda financijskih izvješća s projekta, svi računi trebaju glasiti na matičnu organizaciju na kojoj se provodi projekt.

P: Nigdje ne piše da je dopušten trošak publiciranja znanstvenih članaka (u točki 4.), a točka 5. je naslovljena “Objavljivanje u otvorenom pristupu”. Znaci li to da se na projektu može predvidjeti ukupno 100 000 kn za objavljivanje znanstvenih članaka u časopisima koji su otvorenog pristupa? Smije li se onih 100 000 kn po godini projekta iz točke 4 koristiti za objavljivanje članaka bez otvorenog pristupa?

O:  Troškovi publiciranja u okviru kategorije 4. Diseminacija, usavršavanje i suradnja odnose se na trošak radnih materijala, knjižica sažetaka za radionice i konferencije koje se organiziraju u okviru projekta (dizajn, lektura, prijelom, tisak do 10.000,00 kuna po godini), te na grafičku pripremu za tisak knjiga i publikacija s rezultatima provedbe projekta (do 10.000,00 kuna po godini). Troškovi navedeni u kategoriji 5. Objavljivanje u otvorenom pristupu odnose se na troškove publiciranja radova s otvorenim pristupom.


06.09.2022.

P: Na 13. stranici Uputa za prijavitelje navodi se da terećenje punog troška servisa za opremu koja se nalazi na organizaciji nije prihvatljiv trošak. U kojem postotku od ukupnog iznosa servisa možemo teretiti projekt?

O: Uputama nije definiran postotak prihvatljiv troškova servisa opreme. Svi troškovi navedeni u prijavnoj dokumentaciji predmet su vrednovanja.

P: 1) Može li se pod terensko istraživanje financirati odlazak do 3 tjedna zbog zajedničkog istraživanja u laboratorij u drugoj zemlji (u EU)? Iskustvo je pokazalo da u radu postižemo najbolje rezultate kada sa stranim suradnicima surađujemo na ovaj način kroz nekoliko tjedana u kontinuitetu te je takav model nužan za efikasnost istraživanja.

2) Nastavno na prvo pitanje, kroz koju kategoriju mogu financirati dolazak stranog znanstvenika, koji je dio projekta na trajanje od 2-3 tjedna?

3) Može li se produžiti gostovanje stranog znanstvenika dulje od tjedan dana? Postoje suradnici koji nisu dio projekta, ali s kojima se periodički surađuje. Jedan od njih je iz Japana. Tom se čovjeku nikako ne isplati dolaziti na 1 tjedan u Hrvatsku. Koji način predlažete za financiranje dolaska suradnika na više od tjedan dana?

O: 1. Broj osoba i dana provedenih na terenskom istraživanju mora odgovarati opsegu provedenih aktivnosti. Napominjemo da je procjena opravdanosti troškova financijskog plana jedan od kriterija koje procjenjuje panel za vrednovanje.

2. U okviru kategorije 4. Troškovi usavršavanja, diseminacije i suradnje, potkategorija Gostovanje inozemnih znanstvenika moguće je planirati moguće je planirati troška gostovanja u trajanju ne duljem od tjedan dana.

3. Uputama je definirano maksimalno trajanje boravka stranog znanstvenika u Hrvatskoj, ali i drugi troškovi dozvoljeni natječajem vezani uz gostovanje znanstvenika iz inozemstva.

P: 1. U kategoriji 5. Troškovi publiciranja u časopisima otvorenog pristupa moguće je navesti troškove do maksimalnih 100.000,00kn za vrijeme trajanja projekta. S obzirom na povećanje cijena troškova publiciranja da li je i dalje maksimalan iznos po publikaciji 15.000,00kn?

2. Također, molim Vas za informaciju vezano uz indirektne troškove. Da li je moguće indirektnim troškovima financirati i troškove režija, uredskog materijala i sl..

O1: Troškovi publiciranja mogu iznositi do najviše 100.000,00  kuna za vrijeme trajanja projekta.

O2:  U odgovorima na pitanja od 26. srpnja 2022. godine detaljno je navedeno pojašnjenje za posredne troškove.

P: 1. U projektnom prijedlogu planirana su eksperimentalna istraživanja koja se ne mogu obaviti u matičnoj instituciji stoga bi se ta istraživanja provela u inozemnoj vanjskoj instituciji specijaliziranoj za takve eksperimente.

Pitanje je u koju se kategoriju troškova trebaju staviti troškovi inozemnih putovanja za jednog člana istraživačkog tima do te vanjske institucije (odnosno prateći troškovi smještaja)? Navedena putovanja su potrebna iz dva razloga. Prvi je razlog osmišljavanje i organizacija eksperimentalnog istraživanja. Drugi razlog je je sudjelovanje u provedbi eksperimenata tj. eksperimentalno istraživanje neće u potpunosti biti vanjska usluga nego dijelom suradnja u istraživanju. Da li takva putovanja mogu trajati više od dva dana?

2. Da li se prihvatljivim troškom smatra radni sastanak s znanstvenikom (koji nije dio istraživačke grupe) ili organizacijom koja svojim savjetima, uputama i iskustvom može značajno pridonijeti uspješnom odvijanju projekta? Pri tome mislim na sastanke koje se ne mogu zamijeniti online sastankom, odnosno na sastanke koji se trebaju održati u inozemstvu. Da li takav sastanak može trajati više od dva dana?

3. Da li je prihvatljiva diseminacija rezultata projekta na inozemnim skupovima putem postera? Odnosno, da li se diseminacija putem postera smatra prihvatljivim troškom u kategoriji odlasci na skupove/konferencije/kongrese?

O: 1. Ukoliko će se dio istraživanja provesti na organizaciji u inozemstvu u vidu suradnje, očekuje se uključenje suradnika na projekt koji je zaposlen na toj organizaciji. U tom slučaju moguće je organizirati radni sastanak istraživačke grupe.

2. Navedeno nije prihvatljivo.

3. Navedeno je prihvatljivo, no napominjemo kako svaki član istraživačke grupe koji sudjeluje na konferenciji mora aktivno sudjelovati, odnosno izlagati ili održati (plenarno) predavanje.

P: Projektnim sredstvima planiramo nabaviti visoko specifični dijagnostički uređaj čija je cijena viša od 50 000 kn. S obzirom da postoji uređaj samo jednog proizvođača koji ima zadovoljavajuće karakteristike, kako se odnositi prema zahtjevu da je potrebno priložiti 3 ponude? 

O: U tom slučaju dostavit ćete pojašnjenje o nemogućnosti nabavke tri ponude zbog gore navedenih razloga. Napominjemo da će se isto vrednovati.


02.09.2022.

P: U uputama stoji da je jedan od opravdanih troškova istraživačka radionica. Što takva radionica podrazumijeva, posebno što podrazumijeva odlazak hrvatskih istraživača na radionice koje se održavaju u inozemstvu? Jesu li to posjeti drugim institucijama u svrhu suradnje i rada na projektu zajedno s inozemnim ekspertima? Znači li to da inozemni ekspert treba organizirati radionicu s temom usko vezanom za projekt? Što takva radionica treba uključivati?

O: Istraživačka radionica odnosi se na radionicu namijenjenu suradnicima na projektu koja uključuje istraživačke aktivnosti (, a ne odnosi na diseminacijske aktivnosti). Sukladno navedenom, istraživačka radionica može se organizirati na matičnoj organizaciji voditelja projekta ili na organizaciji u inozemstvu na kojoj je zaposlen suradnik na projektu.

P: Na str. 14 Uputa za prijavitelje navedeno je da su prihvatljivi troškovi radni sastanci s članovima istraživačke grupe u trajanju do najviše dva dana. S obzirom da se neki članovi istraživačke grupe koji bi sudjelovali na predloženom projektu nalaze izvan Europe (Singapur), radni sastanak u trajanju od dva dana tehnički nije izvediv.

Zamolio bih Vas za informaciju postoji li mogućnost sastanka uživo s članovima istraživačke grupe u duljem trajanju, u navedenom specifičnom slučaju, a da trošak bude prihvatljiv.

O: Prema Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini prihvatljiv trošak su radni sastanci sa članovima istraživačke grupe u trajanju do najviše dva dana (trošak jednog ručka ili večere, prijevoz, smještaj, dnevnice za članove istraživačke grupe izvan mjesta matične organizacije). Radni sastanci donose se na koordinaciju i planiranje istraživačkih aktivnosti te nije predviđeno trajanje dulje od 2 dana.

Troškovi vezani uz dolazak suradnika iz inozemstva, pogotovo u slučaju udaljenih lokacija, mogu se pokriti za više dana uzevši u obzir vrijeme dolaska i odlaska suradnika s radnog sastanka.

P: Može li se financijskim planom predvidjeti trošak materijala i redovno održavanje opreme za provođenje istraživanja na ustanovi inozemnog suradnika na projektu?

O: Svi računi koji se podnose uz financijsko izvješće trebaju biti izdani matičnoj ustanovi voditelja projekta, a redovno održavanje uređaja na ustanovi inozemnog suradnika na projektu nije prihvatljiv trošak.

P: Je li osiguranje od otkaza putovanja opravdan trošak?

Ako ne, što se događa ako se zbog opravdanih razloga putovanje mora otkazati, te se ne može ostvariti povrat novca za putovanje?

O: Navedeno nije prihvatljiv trošak stoga predlažemo da se planira trošak putne karte bez osiguranja o otkazu putovanja.

P: Pitanje se odnosi na troškove istraživanja suradnika iz inozemstva.

Da li računi kojima se podmiruje trošak istraživanja suradnika iz inozemstva na njihovoj matičnoj instituciji moraju glasiti na ime organizacije koja je sklopila Ugovor o dodjeli sredstava s HRZZ-om?

Nakon prijave tih troškova u financijskom izvješću, oni će se nadoknaditi uplatom sredstava na račun organizacije koja je sklopila Ugovor o dodjeli sredstava s HRZZ-om?

O: Svi računi koji se podnose uz financijsko izvješće trebaju biti izdani matičnoj ustanovi voditelja projekta. Sukladno financijskom planu projekta, sredstva se isplaćuju na početku izvještajnog razdoblja i tijekom razdoblja ukoliko će biti isplaćena u više rata.


30.08.2022.

P: Molim vas za pomoć oko izračuna posrednih troškova. Računa li se postotak koji oni predstavljaju kao postotak ukupno traženog iznosa ili kao postotak iznos koji ne obuhvaća školarinu doktoranda tj. plaću poslijedoktoranda.

O: Posredni troškovi mogu iznositi do najviše od 10% ukupnog iznosa traženih sredstava predviđenih za troškove istraživanja (bez troškova plaće poslijedoktoranda).

P: U Uputama je navedeno: “Nabavka računala moguća je samo za novozaposlene doktorande i/ili poslijedoktorande.” Može li se od onog pravila odstupiti ukoliko snažno računalo (radna stanica) predstavlja osnovni alat u intenzivnom izvođenju numeričkih simulacija koje čine jednu od osnovnih komponenti u sklopu projekta?

O: U okviru projekta moguće je planirati nabavku opreme koja je nužna za provedbu projektnih aktivnosti. Procjena opravdanosti troškova financijskog plana jedan je od kriterija koje procjenjuje panel za vrednovanje.

P: Što je od ovo dvoje neprihvatljiv trošak:

odlazak inozemnih suradnika koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj na inozemne konferencije gledano iz njihove perspektive (tj., na konferencije izvan države u kojoj su oni zaposleni), što bi isključilo mogućnost odlaska inozemnih suradnika na konferencije u Republici Hrvatskoj ili

odlazak inozemnih suradnika koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj na inozemne konferencije gledano iz perspektive prijavitelja projekta (tj., na konferencije izvan Republike Hrvatske), što bi pak isključilo mogućnost odlaska inozemnih suradnika na konferencije koje se održavaju u državi (ili čak u istom gradu!) u kojoj su zaposleni?

Ako ništa od navedenog nije prihvatljiv trošak, onda to jednostavno znači da je odlazak suradnika koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj na konferencije općenito neprihvatljiv trošak, bez obzira na mjesto održavanja konferencije, pa je tako trebalo i formulirati uputu.

O: Suradnicima koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj trošak sudjelovanja na inozemnim konferencijama nije prihvatljiv, no prihvatljiv je trošak sudjelovanja inozemnih suradnika na konferencijama koje se održavaju u Hrvatskoj.


26.08.2022.

P: Dopušteni troškovi opreme podrazumijevaju i nadogradnju postojeće opreme (novi i dodatni dijelovi). U projektu se planira koristiti postojeći plastenik, kojeg je međutim za izvodivost istraživanja potrebno nadograditi. Molim vas pojašnjenje da li se dopuštenim troškovima smatra:

– uvođenje grijanja u plastenik

– nabavka hidroponskih stolova

– ugradnja drobljenog kamenog agregata na pod (podne ploče)

Sve navedeno je nužno za provođenje istraživanja.

O: Troškovi uvođenja grijanja i ugradnje drobljenog kamenog agregata na pod odnose se na infrastrukturno ulaganje koje treba osigurati matična organizacija. Nadalje, opravdanost nabavke hidroponskih stolova predmet je vrednovanja u sklopu projektnog prijedloga.

P: S obzirom na to da su u uputi kao neprihvatljiv trošak pod točkom 4 Diseminacija, usavršavanje i suradnja navedeni i odlasci inozemnih suradnika koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj na inozemne konferencije, molim za pojašnjenje znači li to da članovi istraživačke skupine koji su strani državljani ne mogu biti financirani za odlazak na skup izvan Hrvatske, izvan svoje matične zemlje ili uopće.

O: Odlasci inozemnih suradnika koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj na inozemne konferencije su neprihvatljiv trošak. Ukoliko je suradnik strani državljanin koji je zaposlen u Republici Hrvatskoj, navedeno je prihvatljiv trošak.

P: Da li je dozvoljena stavka u financijskom planu usluga određivanja inhibitorne aktivnosti spojeva na jednom enzimu? To čini vrlo mali dio projekta, a mi ne možemo imati razvijene metode za sve enzime koje treba ispitati.

O: Troškovi usluga za provođenje istraživanja mogu činiti samo manji dio financijskoga plana te se očekuje da projektne aktivnosti provode članovi istraživačke grupe (projektni prijedlozi za čije je provođenje nužan značajan trošak usluga – neće se financirati ovim natječajem). Usluge su opravdan trošak u slučaju kada se navedene analize ne mogu provesti matičnoj ustanovi ili ustanovi suradnika.


23.08.2022.

P: Vezano uz trošak terenskog istraživanja, da li je opravdano da to istraživanje bude na suradnoj instituciji u inozemstvu (Danska) pa da se pokriju troškovi smještaja istraživača iz Hrvatske kroz cca 6 mjeseci?

O: Broj osoba i dana provedenih na terenskom istraživanju mora odgovarati opsegu provedenih aktivnosti. Napominjemo da je procjena opravdanosti troškova financijskog plana jedan je od kriterija koje procjenjuje panel za vrednovanje.

P: Molim vas, hoće li se priznavati troškovi putovanja automobilom, primjerice na relaciji Zagreb-Dubrovnik? Troškovi su otprilike isti kao putovanja avionom.

O: Opća je preporuka da je za troškove prijevoza potrebno odabrati najekonomičniji prijevoz.

Napominjemo da će se opravdanost svih troškova projektnog prijedloga procjenjivati tijekom postupka vrednovanja.


19.08.2022.

P:  Među prihvatljivim troškovima navodi se nabavka stručne literature, međutim, nije specificirano mora li to biti tiskana literatura ili možemo naručivati digitalizirane knjige i časopise?

O:  Moguće je predvidjeti troškove literature i u tiskanom i digitalnom obliku.

P: Namjeravamo prijaviti projekt iz humanističkih znanosti, polje povijesti na natječaj “Istraživački projekti” IP-2022-10 u sklopu kojega bi predvidjeli i organizaciju izložbe starih fotografija.

Zanima nas jesu li priprema i obrada fotografija te sama organizacija izložbe (tisak i digitalna obrada prikupljenih fotografija, materijalni troškovi za tehničko postavljanje izložbe bez najma prostora) prihvatljiv trošak koji se može financirati kroz ovaj projekt?

O: Popis dozvoljenih troškova predviđenih natječajem dostupan je u dokumentu Upute  za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini te Vas ljubazno upućujemo da troškove koje planirate prikazati u prijavnoj dokumentaciji prilagodite navedenim informacijama.


29.07.2022.

P: Može li se kroz predloženi projekt na natječaj HRZZ 2022 financirati školarina za doktoranda bez da ga se zapošljava? Osoba je zaposlena kao specijalist neurolog u KBC a kroz HRZZ se otvara mogućnost teme za izradu doktorske disertacije.

O: Navedeno je moguće.

P: Može li se budžetirani trošak školarine za doktorski studij na matičnoj instituciji utrošiti za financiranje školarine doktoranda matične institucije?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 26. srpnja 2022. godine.

P:  Vrste dopuštenih troškova – troškovi opreme i održavanja (ukupno do 500.000,00 kuna)

Jesu li ovi troškovi dozvoljeni za prijavu projekta iz područja društvenih znanosti, za koji se planira provedba eksperimenta korištenjem suvremene digitalne tehnologije?

O: Popis prihvatljivih i neprihvatljivih troškova koji je odstupan u Uputama  za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini primjenjuje se na sva znanstvena područja.


26.07.2022.

P: Na EU projektu nismo morali dostavljati račune za taj dio (već se on odnosio na bilo koji trošak potrošnje el. energije, plina, vode, i svega drugoga što je redovno potrebno u našem istraživačkom djelovanju ili radu u uredu, laboratoriju i sl.). To se odnosilo i na struju, vodu, plin koja se provede u 8 dnevnom radu na poslu. Također, naravno da aparatura, uređaji , strojevi i drugo zahtijevaju određene energente za rad, a što se neće potraživati kroz projekt, nego se na temelju toga oslanjamo na indirektne troškove. To je u našem EU projektu mogao biti i uredski materijal i sve drugo potrebno za rad, ali mi to nismo morali iskazivati niti prikazivati.  No, to se nije iskazivalo računima, niti se uopće moralo pisati na što je potrošeno.

Stoga, direktan upit, moramo li za posredne troškove pisati na što će se utrošiti; ako da, što tu sve onda konkretno spada?

O: Posredne troškove nije potrebno specificirati u obrascu Financijski plan te se iznos navedenih troškova unosi zbirno u predviđenu kategoriju Financijskog plana.  U Prijavnom obrascu u cjelini A, dio e2 Opišite traženi proračun projekta, potrebno je potvrditi kako će se posredni troškovi koristiti isključivo za provedbu istraživačkih aktivnosti u skladu s prihvatljivim troškovima za natječaj IP-2022-10.

Posredni troškovi odnose se na troškove kao što su, primjerice, troškovi električne energije i slično, međutim ne mogu uključivati troškove koji nisu dopušteni natječajem. Za sve troškove projekta koji se financiraju iz sredstava HRZZ-a potrebno posjedovati financijsku dokumentaciju iz koje je jasno vidljivo namjensko korištenje javnih sredstava a sukladno važećim nacionalnim aktima i pravilnicima Zaklade. Navedena dokumentacija predmet je kontrola na licu mjesta koje će se provoditi tijekom projekta.

Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini ne sadrže detaljan popis svih posrednih troškova koji se mogu prikazati s obzirom na različita područja istraživanja i na potrebe projektnih aktivnosti.

P: Budući da od 01.01.2023. službena valuta postaje EUR, da li se financijski plan i dalje predaje s iznosima u HRK? Biste li mogli sve iznose u projektnoj dokumentaciji, poput maksimalnog iznosa za opremu i slično, izraziti u EUR?

O: Troškovi se u financijskom planu na hrvatskom jeziku izražavaju u kunama. U prijavi projektnoga prijedloga na engleskom jeziku, za potrebe lakšeg razumijevanja predloženoga financijskog plana u drugom krugu vrednovanja, troškove je potrebno izraziti u eurima, koristeći se srednjim tečajem Hrvatske narodne banke na dan raspisa natječaja. Prije ugovaranja projekata za preračunavanje financijskog plana i ukupnog proračuna programa primjenjivat će se službeni fiksni tečaj konverzije Hrvatske narodne banke o čemu će HRZZ izdati detaljne upute.

P:  Da li stavka „gostovanje inozemnih znanstvenika“, koja je navedena pod prihvatljive troškove u kategoriji DISEMINACIJA, USAVRŠAVANJE I SURADNJA, obuhvaća i gostovanja inozemnih suradnika-znanstvenika na projektu (pod uvjetom da je jasno definiran program i svrha gostovanja)?

 O: Navedena stavka odnosi se na gostovanje stručnjaka iz inozemstva koji nisu članovi istraživačke grupe.

P: 1. Ljubazno molim za odgovor je li školarina za doktoranda kojeg planiramo zaposliti kroz natječaj Razvoj karijera mladih istraživača“ prihvatljiv trošak, ako bi doktorand upisao doktorski studij na matičnoj instituciji prijavitelja projekta?

2. Je li moguće planirati troškove usavršavanja mlađeg istraživača (doktoranda, ako se zaposli kroz natječaj „Razvoj karijera mladih istraživača, ili istraživača na projektu s doktoratom znanosti) koji se odnose na dvotjedni boravak na suradnoj instituciji u inozemstvu, gdje se nalazi suradnik na projektu – profesor, a s ciljem stjecanja vještina u određenoj eksperimentalnoj metodi, važnoj za provedbu projekta, koju će po povratku implementirati na matičnoj instituciji?

3. U realizaciji predloženog projekta planirana je izrada fizioloških modela 3D printanjem, koji će se koristiti u ispunjavanju drugih ciljeva projekta. Ljubazno Vas molim za odgovor svrstavaju li se troškovi izrade modela 3D printanjem u troškove istraživanja, potkategorija Materijal.

O: 1. Sukladno stavku 1. članka 35. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019) zaposleniku na suradničkom radnom mjestu asistenta koji je radi izvršenja zakonske obveze dužan upisati i redovito pohađati poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studiji) poslodavac u cijelosti podmiruje troškove studija, a koje je obvezan osigurati unaprijed, prije raspisivanja javnoga natječaja. Stavak 2. navedenog članka omogućava da ukoliko poslodavac nema mogućnost samostalno u cijelosti osigurati financijska sredstva za troškove školarina, može od Ministarstva zatražiti sufinanciranje troškova školarine, pod uvjetom da se radi o studijskom programu koji se ne izvodi u okviru matičnog sveučilišta, a bio bi neophodan za ispunjavanje obveze zaposlenika iz ugovora o radu i vezan uz radno mjesto na kojem je isti zaposlen.

2. Navedeno je moguće ako je posrijedi usavršavanje s jasnim ciljem i programom.

3. U Prijavnom obrascu potrebno je navesti i pojasniti troškove koji su nužni za provedbu projektnih aktivnosti, uzimajući u obzir prihvatljive troškove koji su navedeni u Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga. Navedeni troškovi i pojašnjenja predmet su vrednovanja.


19.07.2022.

P: Ukoliko je kupnja opreme, uz koju je nužno kupiti laptop, je li opravdana onda kupnja laptopa? Uz uređaj je laptop nužan za pokretanje složenog sustava pumpi.

O: U financijskom planu projekta dozvoljen trošak je nabavka opreme koja se koristi i koja je nužna za provedbu istraživačkih aktivnosti, a njenu opravdanost procjenjuje panel za vrednovanje.

P: U financijskom planu se među dopuštenim troškovima navode istraživačke radionice sa članovima istraživačke grupe (pod Troškovima istraživanja), te radni sastanci s članovima istraživačke grupe (pod Diseminacijom).

Molim vas pojasnite koja je razlika između istraživačkih radionica i radnih sastanaka, odnosno na koji način se utvrđuje o kojoj vrsti aktivnosti je riječ.

O: Detaljniji pregled prihvatljivih troškova naveden je u Uputama za prijavitelje od stranice 11.

P: Je li dopušteno u financijskom planu predvidjeti troškove gostovanja suradnika s drugih organizacija iz inozemstva na organizaciji koja je nositelj projekta u svrhu stručne asistencije prilikom stavljanja u pogon dijela laboratorijske makete ili upravljačkog algoritma (npr. u slučajevima kad je razvoj i dio ispitivanja dijela sustava koji se stavlja u pogon prethodno proveden na drugoj organizaciji)? Ovo pitanje se ne odnosi na klasične radne sastanke, za koje je dozvoljen maksimalni boravak do dva dana, nego na stručnu suradnju vezanu za konkretan zadatak. Ako je odgovor na pitanje potvrdan, koji troškovi bi u tom slučaju bili opravdani i koje trajanje boravka bi bilo prihvatljivo?

 O: Ako se radi o suradniku (članu istraživačke grupe) na projektu trošak se može prikazati u okviru kategorije 1. Troškovi istraživanja (potkategorija Istraživačka radionica). Popis prihvatljivih troškova dostupan je u Uputama za prijavitelje od 11. stranice.

P: Da li je moguće namijeniti sredstva za servis već postojeće opreme (koja je kupljena prije nekoliko godina, a biti će korištena u ovom projektu) ili je u pitanju servis isključivo nove opreme kupljene od sredstava ovog projekta?

 O: Trošak servisa moguće je predvidjeti za svu opremu za koju je u projektnoj dokumentaciji (Administrativni obrazac) navedeno da će se koristiti za projektne aktivnosti.


12.07.2022.

P: U uputama stoji „Za kategoriju oprema i usluge u vrijednosti većoj od 50.000,00 kn bez PDV-a uz račun je potrebno dostaviti tri (3) ponude.” Treba li 3 ponude dostaviti prilikom prijave projekta ili nakon vrednovanja/prilikom ugovaranja?

O: Ponude nije potrebno dostavljati u fazi prijave.


08.07.2022.

P1: Na koji način je potrebno pravdati posredne troškove (koja dokumentacija će biti potrebna, odnosno prihvatljiva za pravdanje)?

P2: Odnosi li se popis dostupne opreme, uključujući licencije za specijalizirane računalne alate za obradu rezultata provedenih analiza (vrijednost veća od 5.000,00 EUR) na sveobuhvatnu opremu koja se nalazi na instituciji ili se odnosi na opremu koja se nalazi na određenom zavodu/katedri te će se na tom zavodu/katedri provoditi projekt ukoliko bude odobren? Kojom dokumentacijom treba dokazati navedeni popis opreme, tj. potporu organizacije?

P3: Sukladno Vašem odgovoru na prethodno pitanje, vrijedi li isto pravilo za opremu i za partnera? 

O1: U slučaju revizije, za sve troškove projekta koji se financiraju iz sredstava HRZZ-a potrebno je posjedovati financijsku dokumentaciju iz koje je jasno vidljivo namjensko korištenje javnih sredstava sukladno važećim nacionalnim te aktima koje propisuje Zaklada.

O2: Potrebno je specificirati opremu (popis opreme sa specifikacijom) koju će matična organizacija staviti na raspolaganje istraživačkoj grupi za provedbu projektnih aktivnosti.

O3:  Da.

P: Da li je u okviru ovog poziva predviđeno sufinanciranje (troškovi plaća) bilo kojeg drugog suradnika osim poslijedoktoranda ili mladog istraživača? To jest da li osoba koja se znanstvenim radom bavi više od deset godina (od upisivanja doktorskog studija) i nije zaposlenik Fakulteta kao nastavno osoblje već (trenutno) kao istraživač na drugom projektu (koji ću u međuvremenu završiti) može primati plaću koja je financirana iz sredstava projekta iz natječaja IP-2022-10?

O: Natječajem je predviđeno isključivo financiranje plaće poslijedoktoranda.


28.06.2022.

P: Da li je dozvoljena kupnja opreme koja već postoji na instituciji, ali za potrebe projekta je nužna kupnja dodatnog komada iste opreme?

Konkretno, radi se o laboratorijskom digestoru te vakuum-uparivaču s vakuum-pumpom, koji su potrebni istraživačima za rutinski rad u laboratoriju.

O: U okviru projekta moguće je planirati nabavku opreme koja je nužna za provedbu projektnih aktivnosti. Procjena opravdanosti troškova financijskog plana jedan je od kriterija koje procjenjuje panel za vrednovanje.


24.06.2022.

P: Da li je prilikom prijave na natječaj potrebno posebno obrazlagati strukturu posrednih troškova i na koje se vrste troškova odnose ili je potrebno samo naznačiti iznos? Da li će utrošena sredstva u okviru posrednih troškova (tzv. overhead) potrebno detaljnije specificirati u izvještaju i da li ih je potrebno potrošiti do kraja trajanja projekta? Naime, kod projekata npr. financiranih iz EU fondova ona se mogu trošiti i nakon službenog završetka projekta.

O: Posredne troškove nije potrebno specificirati, odnosno dovoljno je navesti samo traženi iznos. Nadalje, financijska sredstva moguće je trošiti isključivo do datuma završetka trajanja projekta.

P: Navedeno je da je maksimalni budget ako se ne nabavlja oprema 1 000 000 kn. Da li to znači da ako se nabavlja oprema u vrijednosti 200 000 kn budget može biti 1 200 000 kn?

O: Ukupno financiranje za četiri godine projekta može biti od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna, a za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti od 600.000,00 do 900.000,00 kuna. Najveći iznos financiranja može se temeljiti na povećanim materijalnim troškovima istraživanja ili nabavci znanstvene opreme za istraživačke grupe s većim brojem istraživača. Prema informacijama koje ste naveli, a uz zadovoljavanje navedenog uvjeta iznos financiranja može biti 1.200.000, 00 kuna.


17.06.2022.

P: Ljubazno molim informaciju koji su troškovi prihvatljivi za financiranje suradnika iz inozemstva na projektu u okviru programa Istraživački projekti s popisa dopuštenih troškova:
• troškovi istraživanja
• troškovi osoblja (zapošljavanje poslijedoktoranada)
• troškovi opreme i održavanja opreme (ukupno do 500.000,00 kuna)
• troškovi diseminacije, usavršavanja i suradnje (do 100.000,00 kuna godišnje)
• troškovi objavljivanja u otvorenom pristupu (do 100.000,00 kn tijekom projekta)
• posredni troškovi – prihvatljivi su u iznosu od 10 % ukupnog iznosa traženih sredstava. To su troškovi koji su povezani s projektnim aktivnostima, a ne mogu biti navedeni ni u jednoj predviđenoj kategoriji prihvatljivih troškova.
Nije riječ o bi/trilateralnim projektima.

O: Troškovi projekta odnose se na sve suradnike na projektu međutim za detaljnije informacije upućujemo Vas na upute o prihvatljivosti troškova. Prilikom prikazivanja troškova u financijskim izvješćima korisnik sredstava je ustanova na kojoj je zaposlen voditelj projekta.

P: Obzirom da je u uputstvima za prijavitelje navedeno kako su prihvatljivi indirektni troškovi od 10% ukupnog iznosa traženih sredstava, zanima nas dali taj postotak može biti manji, npr. 5%?

O: Posredni troškovi mogu iznositi do najviše 10% od ukupnog iznosa traženih sredstava predviđenih za troškove projekta ne uključujući trošak plaće mladog istraživača.

P1: Navedeno je da je najviši iznos financiranja dopušten kod povećanih materijalnih troškova i nabavke opreme. Da li je isto dopušteno radi zapošljavanja poslijedoktoranda u trajanju od 2 godine?
P2: Na koji način se mogu pokriti materijalni troškovi suradnika iz inozemstva (iz EU)? Da li je moguće naručiti potrebne kemikalije, da mi isplatimo račun, a isporuka da bude na njihovoj instituciji?

O1: Najveći iznos financiranja moguće je tražiti samo u slučajevima koje ste naveli.
O2: Uz uvjet da sve fakture/računi (R1/R2) glase na ime organizacije s kojom je sklopljen ugovor o financiranju, navedeno je moguće.


14.06.2022.

P: Prema uputama, najveći trošak opreme je 500.000,00 kn. Ulazi li u taj iznos i trošak vanjske usluge? I koliki je dozvoljeni trošak vanjske usluge? Trošak vanjske usluge bi se odnosio na uslugu in vivo validacije materijala provedene u certificiranom laboratoriju ili tvrtci.

O: Iznos od 500.000,00 kn odnosi se na najveći dozvoljen iznos kategorije Oprema. Trošak vanjske usluge može se prikazati unutar kategorije Troškovi istraživanja.


07.06.2022.

P: Koliki je ukupni budget projekta, ako se prijavljuje u okviru inicijative Weave, s partnerima iz Slovenije? Da li oni nešto prijavljuju svojoj agenciji ili samo mi HRZZ-u?

O: Ukupno financiranje za četiri godine projekta definirano je uvjetima Natječaja na str. 4. pri čemu se navedeni iznosi odnose na istraživačku grupu iz Hrvatske, a partnerska grupa iz Slovenije ugovara proračun sukladno pravilima natječaja ARRS-a.

P: Je li ukupni iznos financiranja projekta od 600.000,00kn – 900.000,00kn za društvene i humanističke znanosti namijenjen posebno za troškove hrvatskoga dijela istraživačkog projekta, a poseban financijski dio ima švicarska strana za svoj dio istraživanja (projekta) propisan od strane Švicarske nacionalne zaklade za znanost?
O: U slučaju prijave bilateralnih/trilateralnih projektnih prijedloga financijski resursi prikazuju se posebno za svaku partnersku agenciju. Definirani iznosi iz teksta Natječaja odnose na istraživačku grupu iz Hrvatske.


03.06.2022.

P: Distribucija planiranih sredstava se preporuča da bude ravnomjerna. Nadalje u jednom stavku piše da Iznos financiranja treba biti ravnomjerno raspoređen tijekom svih godina provedbe projekta i može iznositi 25 % ukupne vrijednosti projekta godišnje. Sad tu nastaje problem, naime ako mi tražimo maksimalni iznos 1,5 mil kn, to podijelimo s 4 dobijemo 375 000 kn godišnje. To bi bilo OK ukoliko ne bismo nabavljali novu opremu.  Ukoliko samo nabavimo instrument recimo vrijednosti 300 000 kn, a na samom projektu imamo i zaposlenog postdoka koji godišnje košta barem 200 000 kn, onda sa ovim pravilom od 25 % mi tu novu opremu ne možemo nikako nabaviti. Ideja je naravno da se oprema kupi u 1. godini provedbe projekta, kao i da se postdoc odmah zaposli pa to onda jednostavno nije moguće napraviti. Molim Vas za odgovor/savjet sto i kako u tom slučaju napraviti ?

O: U tekstu natječaja je navedeno kako je preporučljivo da se ukupan iznos financijskih sredstava ravnomjerno rasporedi po godinama trajanja projektnoga prijedloga, osim ako bi se time narušila izvodljivost ili kvaliteta projekta.

Edit Content

17.06.2022.

P: U prijavnom obrascu dio c. Radni plan stavka c1. Znanstvenoistraživački ciljevi projekta stavljene su oznake C1 do C5. Nigdje u obrascu niti u uputama ne piše po potrebi dodajte redove. Da li to znači da može biti maksimalno 5 ciljeva ili se može dodati još ukoliko ima potrebe za time?

O: Moguće je dodati redove i predvidjeti više od pet ciljeva. Napominjemo da obrazac Radni plan može sadržavati do najviše pet stranica.

Edit Content

30.09.2022.

P: Kako kategorizirati suradnicu koja privodi kraju doktorski studij i očekuje da će doktorirati prije početka provedbe projekta, te bi tada mogla biti u kategoriji poslijedoktoranda? Je li korektno nju predstaviti kao suradnicu, uz mogućnost zapošljavanja kao poslijedoktorandice?

O: Osobe koje će sudjelovati na projektu kao član istraživačke grupe, a u trenutku prijave je njihov identitet poznat, navode se kao suradnici. Za poslijedoktoranda koji nije zaposlen u trenutku prijave već se njegovo zaposlenje planira projektom, u stupcu „ime i prezime“ potrebno je navesti status na projektu (P), dodati udio planiranoga radnog vremena za rad na projektu i opisati ulogu na projektu.

P: Molimo dodatno pojašnjenje oko odgovora na stranicama vezano uz angažiranje doktoranada na projektu. Na koji se način provodi selekcija doktoranada predviđenih za angažman na projektu, pri čemu se za jednog potencijalnog doktoranda predviđa plaćanje školarine, dok za drugog to neće biti predviđeno financijskim planom, već bi se samo iskazao njegov angažman na projektnim aktivnostima. Je li odluka o odabiru kandidata prikladnih za sudjelovanje u projektu samostalna odluka voditelja ili se za neki dio procedure mora provesti službeni natječaj, budući da se ne predviđa zapošljavanje tih osoba već samo eventualno financiranje školarine?

O: Članove istraživačke grupe odabire voditelj projekta ovisno o kompetencijama koje su potrebne za provedbu planiranih aktivnosti na projektu.


20.09.2022.

P: Prijavit ćemo projekt u okviru inicijative Weave s kolegama iz Slovenije na natječaju IP-2022-10. Zanima me može li na projektu biti suradnica osoba koja nema doktorat (pa dakle nema ni znanstveno zvanje), nego je zaposlenica Agencije za odgoj i obrazovanje. Naime, riječ je o tome da jedan WP planiramo kao rad s učiteljima, kao što smo radili i u prethodnom projektu, a za taj dio bismo rado uključili suradnicu s kojom smo i do sada radili. Dakle, zanima me ima li kakvih zapreka da je uključimo među suradnike. Svi ostali su znanstvenici, bilo već u zvanjima, bilo mladi istraživači doktorandi i potencijalno jedan poslijedoktorand.

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici HRZZ-a od 19. kolovoza.

P: 1. U slučaju promjene voditelja projekta zbog odlaska u mirovinu u drugoj polovici provedbe projekta, je li moguće da njegova zamjena (suvoditelj) bude osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske i koja do tada na projektu sudjeluje kao jedan od suradnika?

2. Nakon početka projekta, koliko se najkasnije mora objaviti natječaj za poslijedoktoranda na projektu?

O: 1. Suvoditelj može biti osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske ukoliko je zaposlena na matičnoj organizaciji voditelja projekta na neodređeno.

2. Ne postoji definirani period kada se očekuje raspisivanje natječaja za zapošljavanje poslijedoktoranda jedino je važno pratiti radni plan i period kada je očekivano uključenje poslijedoktoranda na projekt.

P: Potencijalna suradnica na projektu je u sljedećoj situaciji: suradnica je na projektu koji traje do kraja 2024 (projekt A), te na projektu koji je trebao završiti 2022 ali je zbog kovida produžen do početka 2024 (projekt B). Vidjela sam u jednom od odgovora da bi voditelj projekta B mogao tražiti njeno isključenje pred sam kraj projekta B, tako da bi dotična bila ‘slobodna’ do početka moga projekta (ako bude financiran).

Da li voditelj projekta B treba odmah sada tražiti njeno isključenje iz projekta, ili je moguće da ga zatraži ukoliko moj projekt bude financiran?

O: Istraživač može imati istovremeno dvije aktivne uloge na HRZZ projektima, osim u slučaju projekata koji završavaju do 1. rujna 2023. godine.

Napominjemo da se izmjena upućuje u postupak vrednovanja kako bi se procijenio utjecaj izmjene na daljni tijek provedbe projekta.


16.09.2022.

P: Prema uputi Poslijedoktorandi mogu biti zaposleni na projektima koje financira HRZZ najviše dvaput (tj. na dva različita projekta) na puno radno vrijeme najviše  do dvije godine. Da li osoba koja je bila uspostavnom istraživačkom projektu doktorand i poslijedoktorand /zaposlen na 10 mjeseci/ na istom projektu može biti zaposlena na novom istraživačkom projektu.

O: Navedeno je moguće, no podsjećamo da je za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno provesti javni natječaj za zapošljavanje na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto. Upućujemo Vas na Upute o zapošljavanju na HRZZ projekte koje su dostupne na mrežnoj stranici HRZZ-a.

P: Može li osoba koja je viši znanstveni suradnik, a trenutno nije u radnom odnosu biti suradnik na projektu.

O: Navedeno je moguće.

P: Da li doktorand koji se planira zaposliti na projektu može biti kandidat koji je upisao doktorski studij ak god 2021/2022  i kojeg sam financira?

O: Zapošljavanje doktoranda nije predviđeno natječajem IP-2022-10. U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) putem poziva Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti planira se zapošljavanje mladih istraživača na poslijediplomskoj razini. Više informacija o navedenom pozivu bit će pravovremeno objavljeno na mrežnoj stranici Zaklade.

P: 1. Kolega me je pitao za sudjelovanje na projektu koji prijavljuje u listopadu.

Osim toga izgledno je da će cca 2 godine nakon početka tog projekta kolega ići u mirovinu te bi mene želio prijaviti kao suvoditelja. Moje je pitanje da li je to moguće budući da sam ja već voditelj projekta tj. da li mogu biti voditelj i suvoditelj?

2. Također ako kolega ode u penziju da li bih ja time postala voditelj (ne suvoditelj) tog projekta te da li bi me to onemogućilo da sudjelujem na daljnjim natječajima HRZZ kao predlagač voditelj novog projekta?

3. da li je problema ako su voditelj koji odlazi u penziju i suvoditelj koji će preuzeti projekt s različitih institucija? Da li se sredstva prebacuju između institucija i kako se to rješava ili to onemogućava ovakvu prijavu projekta?

O: 1. Ukoliko projekt koji vodite završava do polovice projekta (odlaska voditelja u mirovinu) na kojem biste bili prijavljeni kao suvoditelj te ukoliko nemate drugu aktivnu ulogu na HRZZ projektima, navedeno je moguće.

2. Po odlasku voditelja projekta u mirovinu, ulogu voditelja projekta preuzima suvoditelj. Ukoliko bi Vam to bila jedina aktivna uloga na HRZZ projektima mogli biste sudjelovati na nekom drugom projektu u ulozi suradnika, međutim ne možete biti voditelj još jednog projekta.

3. Predlagatelj projektnog prijedloga i suvoditelj trebaju biti zaposleni na istoj ustanovi jer je ustanova korisnik sredstava.

P: 1. Ako je suradnik iz kompanije u Hrvatskoj koja ima svoj istraživački laboratorij u kojemu bi radio suradnik na projektu (koji je doktor znanosti) – može li takva osoba biti prijavljena u statusu suradnika (pretpostavljam da može)?

2. Taj bi suradnik iz kompanije u Hrvatskoj koristio u istraživačkome radu na projektu osnovne resurse koji mu stoje na raspolaganju u laboratoriju kompanije  (jasno – koji se ne bi plaćao kompaniji, kao ni korištenje raspoložive i potrebne opreme). Projektom bi se nabavila za istraživački rad potrebna potrošna sredstva – specifična za projekt koji se prijavljuje. Pitanje – je li to moguće u projektima HRZZ s ovog natječaja, IP-2022-10?

3. Ako je moguće, pitanje je – je li pismo namjere u takvom slučaju mora potpisati i suradnik a i odgovorna osoba u kompaniji uz navođenje resursa koji su suradniku stavljeni na raspolaganje?

O: 1. Navedeno je moguće.

2. Navedeno je moguće, no podsjećamo da svi računi trebaju glasiti na matičnu organizaciju voditelja projekta.

3. Pismo namjere potpisuje suradnik i čelnik njegove matične organizacije. U pismu namjere moguće je navesti resurse koji su stavljeni na raspolaganje za provedbu projektnih aktivnosti.

P: Koliki postotak rada na projektu treba navesti za suradnike koji rade u nastavi na fakultetima?

O: Postotak radnog vremena suradnika nije unaprijed definiran, ali treba biti prilagođen projektnim aktivnostima.

P: Može li tehničko osoblje koje radi na instituciji biti član projektnog tima?

O: Tehničar može biti naveden kao suradnik te se u tom slučaju pridružuje projektu na jednak način kao i svi ostali suradnici.

P: Angažirala bih profesora sa drugog fakulteta u RH, ali koji je već angažiran na dva HRZZ projekta u svojstvu voditelja i istraživača.

1. On mi predlaže da ga angažiram kao konzultanta.

2. Da li je moguće na projektu angažirati konzultanta?

3. Ako je moguće angažirati konzultanta da li ga navodim u radnom planu?

4. Da li ga evidentiram u EPP sustavu?

5. Da li mu treba dozvola čelnika da bude konzultant?

O: Uloga konzultanta nije prihvatljiva prema uvjetima natječaja IP-2022-10

P: Može li voditelj HRZZ-ovog projekta biti suradnik na drugom Zakladinom projektu u okviru natječaja IP-2022-10 i IPCH-2022-10?

O: Voditelj HRZZ projekta (ukoliko mu je to jedina aktivna uloga) može biti suradnik na natječaju IP-2022-10 ili na natječaju IPCH-2022-10.

P: Razmatram mogućnost prijave na natječaj IP-2022-10. Budući da sam već voditeljica HRZZ projekta koji završava 09.09.2023. zanima me mogu li se prijaviti kao voditeljica na ovaj natječaj.

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 6. rujna.

P: U istraživačku grupu planiramo uključiti i osobu koja je profesor emeritus na istoj instituciji kojoj pripada voditelj i na kojoj se planira provođenje projekta. Da li je potrebno za nju pripremiti Pismo namjere s obzirom da ista nema Ugovor o radu već je s institucijom povezana Ugovorom o djelu.

O: U tom slučaju pismo namjere potpisuje samo suradnik.

P: Na projekt koji prijavljujem želio bih uključiti doktoranda zaposlenog preko projekta Razvoja karijera mladih istraživača DOK-2021-02, a svoja istraživanja trenutno provodi na Istraživačkom projektu HRZZ-a koji završava 15.2.2023.

Pošto je takvog sudionika projekta potrebno na novi projekt prijaviti u statusu suradnika, a ne doktoranda, da li je moguće predvidjeti manji postotak radnog vremena od 100% koliko je obavezno samo za doktorande, a ne i suradnike?

O: Navedeno je moguće, podsjećamo kako  postotak radnog vremena za suradnike nije određen, ali predviđeni postotak radnoga vremena mora odgovarati projektnim aktivnostima i pokazati da je predloženi suradnik nužan za provedbu radnog plana.

P: Da li je moguće kao suradnika uključiti osobu koja je već suradnik na 2 projekta s time da jedan ističe  2025. a drugi 2026.g? Uloga tog suradnika u ovom projektu bila bi tek u trećoj godini projekta odnosno 2025.g.

O: U trenutku prijave projektnog prijedloga navedeni istraživač ima dvije aktivne uloge stoga navedeno nije moguće.


13.09.2022.

P: 1. Da li je moguće prijaviti kao suradnika na projektu doktoranda koji je trenutačno u radnom odnosu s našom Institucijom, ali radni odnos će mu najvjerojatnije završiti prije prihvaćanja projekta?

2. Da li se znanstvenik koji trenutačno nije u radnom odnosu niti s jednom Institucijom može prijaviti kao suradnik na projektu, te da li u tom slučaju potpisuje samo on pismo namjere?

O: 1. Navedeno je moguće.

2. Navedeno je moguće te u tom slučaju navedeni suradnik sam potpisuje pismo namjere.

P: Može li se imenovati suvoditelj u slučaju da voditelj projekta promijeni ustanovu i preseli se u inozemstvo na drugu ustanovu/sveučilište?

Što se događa s projektom u ovom slučaju? Ako je projekt odobren, može li voditelj nastaviti upravljati projektom čak i ako je zaposlen u drugoj zemlji?

O: Navedeno nije moguće. Promjena voditelja projekta moguća je u slučaju umirovljenja voditelja na polovici trajanja projekta.

P: Na koji je način ispravno na prijavu projekta navesti postdoktoranticu koja već radi na instituciji koja prijavljuje projekt (ali na jednom drugom projektu). Ta bi postdoktorandica (jer joj istječe ugovor u 4. mjesecu) potencijalno bila zaposlena i na drugom projektu (u skladu s propisanim natječajem).

Može li se tu postdoktorandicu već sada staviti kao suradnicu u dokumentaciju prijave projekta (jer je zaposlenica institucije) ili je ispravnije ne stavljati je u projektnu prijavu?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 29. srpnja.

P: Imam pitanje vezano uz zapošljavanje poslijedoktoranda.

U dokumentu Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022.pdf piše: Na radno mjesto poslijedoktoranda može se zaposliti osoba koja se znanstvenim radom bavi do deset godina (od upisivanja doktorskog studija).

Potencijalni kandidat je upisao doktorski studij u zimskom semestru ak. god. 2013./14. Pretpostavljam da je u tom slučaju formalni datum upisa doktorskog studija početak akademske godite, odnosno 1.10.2013.

U scenariju da dobijem projekt i da projekt započne u 9. mjesecu 2023. te ako se natječaj za poslijedoktoranda protegne i završi nakon 1.10.2023. mogu li u tom slučaju zaposliti potencijalnog kandidata koji je upisao doktorski studij 1.10.2013. na mjesto poslijedoktoranda?

Gleda li se pritom datum raspisivanja natječaja za zapošljavanje poslijedoktoranda ili datum završetka natječaja ili datum potpisivanja ugovora ili kraj kalendarske godine?

O: Sukladno Uputama na radno mjesto poslijedoktoranda može se zaposliti osoba koja se znanstvenim radom bavi do deset godina (od datuma upisivanja doktorskog studija). Ostali navedeni datumi ne uzimaju se u obzir.


09.09.2022.

P: 1. Ljubazno molim informaciju da li se kao suradnik na projektu može prijaviti osoba koja će nakon dvije godine trajanja projekta otići u mirovinu, te nakon odlaska u mirovinu više ne bi bila angažirana na projektu?

2. Da li osoba koja je u mirovini, kako bi bila suradnik na projektu, mora biti ugovorno vezana za instituciju?

O: 1. Navedeno je moguće.

2. Navedena osoba može sudjelovati u provedbi projektnih aktivnosti u ulozi suradnika te ne treba biti ugovorno vezana za instituciju.

P: 1. Za suradnika iz inozemstva koji bi bio član naše istraživačke grupe, a nije zaposlen u našoj organizaciji koja bi bila nositelj projekta, potrebno je dostaviti pismo namjere u slobodnoj formi samo na engleskom jeziku, potpisano samo od strane inozemnog suradnika? Obrazac potpore partnerske organizacije nije potrebno dostavljati?

2. Da li se pod dostupnu opremu u administrativnom obrascu upisuje i oprema koja se nalazi na instituciji inozemnog suradnika, a koja će biti korištena u svrhu istraživanja?

3. Imamo dva doktoranda zaposlena na HRZZ-DOK projektima. Jedan do 12. mjeseca 2022. godine, a drugi do 12. mjeseca 2023. godine, nakon čega će biti zaposleni kao asistenti na fakultetu. Da li se oni u prijavi mogu navesti kao suradnici na projektu.

O: 1. Navedeno je točno.

2. U okviru Administrativnog obrasca navodi se popis opreme koju na raspolaganje daje matična organizacija voditelja projekta.

3. Oba doktoranda mogu biti suradnici na projektu, no doktorand koji je u radnom odnosu do prosinca 2023. godine za to treba posjedovati suglasnost mentora za priključenje na još jedan projekt.

P: 1. Da li se kao član istraživačke grupe za rad na projektu može angažirati doktorand, a bez da se za njega traži naknada troška školarine?

2. Može li se angažirati više od jednog doktoranda i da li se oni klasificiraju tada kao (S) suradnik ili (D) doktorand?

O: 1. Navedeno je moguće.

2. Navedeno je moguće te se u tom slučaju navedeni doktorandi navode u projektnoj prijavi kao suradnici.

P: Je li moguće predvidjeti više od jednog doktoranda na projektu (vidim da je u kategoriji dopuštenih troškova predviđena školarina samo za jednog doktoranda)?

O: Na projekt je moguće uključiti više doktoranda, ali školarina se može planirati samo za jednog.

P: Potencijalnom suradniku ističe ugovor o radu početkom 2024. g., ali bi eventualno nastavio raditi za neku privatnu tvrtku nakon toga. Može li se prijaviti na projekt HRZZ kao suradnik te postoji li vremensko ograničenje koliko dugo može biti suradnik?

O: Navedeno je moguće. Ne postoji vremensko ograničenje o sudjelovanju na projektu.

P: Uklonjen naziv ustanove prijavljuje projekt transdiciplinarnog karaktera u kojem će biti uključeni znanstvenici društvenih, humanističkih, medicinskih i biomedicinskih znanosti. Jedna od suradnica zaposlenica je Uklonjen naziv ustanove ujedno i sveučilišna nastavnica na jednom fakultetu. U okviru projekta suradnica će provoditi svoj dio istraživanja u Uklonjen naziv ustanove. Pitanje glasi: Možemo li mi (Uklonjen naziv ustanove – nositelj projekta) zaposliti postoktoranda (medicinske struke) koji će na projektu raditi na istraživanju u Uklonjen naziv ustanove pod mentorstvom suradnice?

O: Poslijedoktorand na istraživačkom projektu sklada Ugovor o radu s matičnom ustanovom voditelja projekta.

P: Da li je moguće prijaviti kao suradnika na natječaju IP-2022-10 osobu koja je već suradnik na dva istraživačka HRZZ projekta, s time da jedan završava u 11. mjesecu 2022. g.

O: Navedeno je moguće.

P: Koliko je najmanji postotak radnog vremena voditelja u kojem radi na projektu?

O: Postotak radnog vremena voditelja projekta nije unaprijed definiran, ali treba biti prilagođen projektnim aktivnostima. HRZZ očekuje da voditelj projekta može izvršavati projektne aktivnosti u skladu s Radnim planom projekta, a radno opterećenje predlaže sam voditelj u suglasnosti s matičnom ustanovom.


06.09.2022.

P: Može li doctorand zaposlen na natječaju DOK-2021-02-6801 (uklonjen naziv projekta (IP-2018-01)) biti naveden kao suradnik pri prijavi istraživačkog projekta IP 2022 10?

O: Navedeno je moguće ukoliko doktorand posjeduje suglasnost mentora za priključenje na još jedan projekt.

P: Zamolio bih vas za pojašnjenje uvjeta prijave u konkretnom slučaju; trenutno sam voditelj IP projekta koji završava nakon 1.9.2023. godine i to mi je jedina uloga u HRZZ projektima.

Prema uputama, navedeno je da “predlagatelj projektnog prijedloga ne može biti voditelj tekućega istraživačkog ili uspostavnog istraživačkog projekta”, no također stoji i da se (su)voditeljstvo tretira kao uloga suradnika na projektu. Osim toga, u odgovorima na pitanja navodi se:

P: Može li voditelj aktivnog  IP-a prijaviti bilateralni ili multilateralni projekt kao nositelj pri čemu je HRZZ „lead agency“?

O: Navedeno je moguće ako su to jedine (dvije) uloge na HRZZ projektima.

To bi značilo da mogu biti predlagatelj (i eventualno postati (su)voditelj) bilateralnog projekta na ovom natječajnom roku?

O: Prema uvjetima natječaja, predlagatelj projektnog prijedloga ne može biti voditelj tekućega istraživačkog ili uspostavnog istraživačkog projekta. Za ovaj natječaj navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače uključene na projekte koji završavaju do 1. rujna 2023. godine (uključujući i 1. rujna 2023.) S obzirom na Vaše pojašnjenje, možete prijaviti bilateralni ili trilateralni projektni prijedlog budući da se uloga suvoditelja projekta tretira kao uloga suradnika.

P: Mogu li studenti diplomskog studija biti suradnici na projektu?

O: Navedeno je moguće ako je to opravdano potrebama istraživačkih aktivnosti.


02.09.2022.

P: Zanima me može li suradnik na IP-2022-10 biti osoba koja je doktorand na projektu PZS-2019-02 koji završava 31.5.2023.

Projekt završava, ali doktorand može ostati na instituciji do pune 4 godine od početka ugovora.

Projekti PZS-2019-02 imaju tu mogućnost da doktorand produlji ugovor do pune 4 godine, što bi za našeg doktoranda bilo do 30.11.2023.

a) Može li biti suradnik na IP-2022-10 ako ima ugovor do 30.11.2023.?

b) Može li biti suradnik na IP-2022-10 ako se ugovor prekine ranije?

O: Navedeno je moguće ako financiranje doktoranda putem PZS projekta završava prije početka IP-2022-10 ili uz pisanu suglasnost mentora.

P: U aktivnostima projekta kojeg ćemo prijaviti na natječaj IP-2022-10 sudjelovao bi i tehničar koji je zaposlen na matičnoj instituciji (stalni radni odnos). On bi trebao sudjelovati u terenskom radu putem putnih naloga (troškovi prijevoza, smještaja i dnevnica). Je li ga u tom slučaju potrebno uključiti kao suradnika na projektu?

O: Tehničar za provedbu terenskih istraživanja može biti naveden u radnom planu, a troškovi terenskih istraživanja za tehničara obračunavaju se sukladno pravilima obračuna putnih naloga koja vrijede na organizaciji na kojoj se provodi projekt. Pri ugovaranju projekta voditelj Zakladi dostavlja popis tehničara koji će se uključiti u provedbu projekta.

P: Može li istraživač koji je zaposlen kao poslijedoktorand na jednom projektu koji financira HRZZ, biti istodobno i suradnik na drugom projektu (pri čemu su to jedina dva HRZZ projekta na kojima bi dotični istraživač bio suradnik)?

O: Budući da poslijedoktorand čija se plaća financira iz sredstava HRZZ projekta treba 100% svog radnog vremena posvetiti radu na projektu na kojem je zaposlen navedeno nije moguće.

P: 1. Mogu li suvoditelji projekta biti osobe zaposlene na istoj visokoškolskoj ustanovi, a obje su u aktivnom statusu i ne odlaze u mirovinu?

2. Ima li umirovljena osoba u svojstvu suradnika (a koja izrazito doprinosi ciljevima i rezultatima istraživanja) istu funkciju i prava kao ostali suradnici na projektu?

O1: Budući da se uloga suvoditelja projekta može odobriti jedino ukoliko voditelj projekta odlazi u mirovinu nakon druge projektne godine, navedeno nije moguće.

O2: Umirovljena osoba u statusu suradnika na projektu ima ista prava kao i ostali suradnici na projektu.

P: Prema uputama, ako predlagatelj projekta u četvrtoj godini projekta, po sadašnjem zakonu, odlazi u mirovinu treba imenovati suvoditelja. U kojem formularu i gdje točno treba upisati suvoditelja? Naime, u “Administrativnom obrascu” pod “2. Suvoditelj i partnerska organizacija” suvoditelj se odnosi na voditelja iz partnerske organizacije, a ne vidimo gdje bi se to drugdje moglo napisati.

O: U slučaju prijave projektnog prijedloga sa suvoditeljem, u prijavnom obrascu uz podatke o voditelju projekta (cjelina B) potrebno je navesti iste informacije o suvoditelju prema definiranom predlošku za voditelja. U Administrativnom obrascu suvoditelj se navodi u popisu istraživačke grupe,   a u kategoriji „Status“ možete ga navesti kao istraživača, a u kategoriji „Uloga“ može navesti kao suradnik/suvoditelj.


30.08.2022.

P: Može li se osoba koja je “iskoristila pravne mogućnosti” zapošljavanja u Hrvatskoj kao poslijedoktorand na HRZZ projektima, javiti na natječaj koji raspisuje ARRS i zaposliti kao poslijedoktorand na slovenski dio projekta te raditi u Sloveniji kao poslijedoktorand na bilateralnom hrvatsko – slovenskom projketu IP-2022-10? Što se tiče ARRS-a, dobili smo odgovor da se osoba s hrvatskim državljanstvom može javiti u Sloveniji na natječaj za poslijedoktoranda i zaposliti u Sloveniji, ali, pošto je HRZZ vodeća agencija na ovom natječaju, zanima me utječe li ili ne to što je osoba već bila na suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda oko 4 godine.

O: Ukoliko navedena osoba zadovoljava uvjete za zapošljavanje prema pravilima ARRS-a, navedeno je moguće za financiranje koje osigurava ARRS. Za bilateralne projekte prihvatljivost financijskog plana određuje svaka agencija za dio projekta kojeg financira.

P: Ljubazno molim informaciju na koji način osoba koja odlazi u mirovinu 1.10.2022. može biti angažirana na projektu koji se prijavljuje u okviru natječaja IP-2022-10?

O: Navedena osoba može sudjelovati u provedbi projektnih aktivnosti u ulozi suradnika.


26.08.2022.

P: Imam upit vezano za prijavu postdoktoranda na natječaju IP-2022-10. Je li moguće osobu, koja je trenutno zaposlena kao doktorant na HRZZ projektu (doktorirati će prije početka novog projekta), prijaviti kao suradnika na novom natječaju? Također, ukoliko ta osoba bude odabrana prilikom raspisivanja natječaja za postdoktoranda, da se naknadno prebaci iz suradnika u postdoktoranda?

O: Navedeno je moguće ukoliko će doktorand doktorirati prije početka projekta koji se ugovaraju putem natječaja IP-2022-10 Ili posjeduje suglasnost mentora za priključenje na još jedan projekt. Nadalje, za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj za zapošljavanje na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto.


23.08.2022.

P: Zanima me ukoliko imamo nekoliko inozemnih suradnika koji su svi zaposleni u istoj kompaniji, da li pismo namjere može biti objedinjeno za njih ili mora svaki član posebno napisati.

O: U navedenom slučaju moguće je dostaviti samo jedno pismo namjere koje potpisuje čelnik organizacije i svi članovi istraživače grupe zaposleni u navedenoj organizaciji.


19.08.2022.

P: Zamolila bih vas ako mi možete javiti može li suradnik na projektu biti nezaposlena osoba, koja će tek upisati doktorat u 10/11 mjesecu ove godine?

Naime, riječ je o kolegici psihologinji koja doktorski studij tek tada može upisati jer će tada biti otvoren natječaj.

Ako nije moguće tu osobu prijaviti kao suradnika/cu na projektu kod prijave projekta, je li onda moguće uplanirati u troškove projekta doktoranda, njegov angažman na projektu i njegovo zapošljavanje na projektu, ukoliko projekt dobije pozitivne evaluacije, bez obzira što osoba nije navedena imenom i prezimenom?

O: Suradnici na projektu mogu biti osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta. Doktorat znanosti nije uvjet za ulogu suradnika na projektu.

Iz sredstava projekta moguće je planirati trošak školarine za doktoranda, no zapošljavanje doktoranda nije predviđeno ovim Natječajem.

P: Ljubazno Vas molim za odgovore na dva pitanja koja su vezana uz zapošljavanje poslijedoktoranda na istraživačkom bilateralnom projektu u okviru inicijative Weave (primjerice, sa Slovenijom IPS), IP-2022-10.

P1: Zanima me da li je moguće sklapanje ugovora o radu (poslijedoktorand) na IP-2022-10 (bilaterala, weave) na određeno vrijeme s osobom koja je već četiri godine bila zaposlena na radnom mjestu poslijedoktoranda nakon doktorata kada se svim doktorantima u Hrvatskoj “automatski” produljivao ugovor o radu na teret MZOŠ-a, te nije nikada bila zaposlena kao poslijedoktorand na bužetu nekog HRZZ projekta.

Osoba je nakon toga bila zaposlena još 2 godine kao poslijedoktorand na projektu koji nije vezan uz HRZZ (radi se o projektu suradnje s gospodarstvom i nije vezan za HRZZ istraživačke projekte).

Ovo pitanje je vezano s obzirom na informaciju da je moguće biti zaposlen kao poslijedoktorand na projektima HRZZ-a do maksimalno šest godina. Zanima me postoji li zakonska mogućnost za zapošljavanje na 2 godine u Hrvatskoj kao poslijedoktorand na HRZZ IP(S) projektu?

Ukoliko ne postoji takva mogućnost, moje sljedeće pitanje bi bilo:

P2: Može li se osoba koja je “iskoristila pravne mogućnosti” zapošljavanja  u Hrvatskoj kao poslijedoktorand na HRZZ projektima, javiti na  natječaj koji raspisuje ARRS i zaposliti kao poslijedoktorand na  slovenski dio projekta te raditi u Sloveniji kao poslijedoktorand na  bilateralnom hrvatsko – slovenskom projektu? Što se tiče ARRS-a,  dobili smo odgovor da se osoba s hrvatskim državljanstvom može javiti  u Sloveniji na natječaj za poslijedoktoranda i zaposliti u Sloveniji,  ali, pošto je HRZZ vodeća agencija na ovom natječaju, zanima me utječe  li ili ne to što je osoba već bila poslijedoktorand 4 godine na HRZZ  projektima.

O: Sukladno važećim zakonskim odredbama te Uputama o zapošljavanju na HRZZ projekte, pojedini poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom HRZZ projektu najviše dvije godine. Ako je poslijedoktorand prethodno bio zaposlen na suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda, ukupno razdoblje financiranja plaće ne smije biti duže od četiri godine, uključujući zaposlenje u sklopu HRZZ projekta. Iznimno, moguće je prihvatiti financiranje kandidata koji je prethodno bio financiran iz međunarodnih projektnih sredstava, međutim ukupno poslijedoktorsko usavršavanje uključujući traženo financiranje plaće od strane HRZZ-a ne smije biti duže od šest godina.


26.07.2022.

P: Da li prijavitelj na natječaj IP-2022-10 može biti sa UKLONJEN NAZIV USTANOVE. Ovo je d.o.o. ali i znanstveni institut koji je registriran za obavljanje znanstvene djelatnosti pri Ministarstvu. No kako je d.o.o. i od države ne dobije ništa ovisan je o profitu, tj. profit mu je primaran.

O: Prema uvjetima Natječaja projektni prijedlog mogu prijaviti znanstvenici koji su u stalnom radnom odnosu na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u Republici Hrvatskoj te na drugim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Upućujemo Vas i na popis vrsta istraživanja koje se financiraju ovim natječajem koji je naveden u Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2022. godini.

P: Ukoliko se namjerava uključiti doktoranda treba li se odmah znati njegov identitet?

I ako ne, onda kako napisati CV? Napisati preferencije koje je struke i sl.?

O: Za zapošljavanje doktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto. U Prijavni obrazac potrebno je navesti životopise svih članova istraživačke grupe, osim mladih istraživača čije zaposlenje se planira na projektu. Ako se planira uključenje doktoranda na projekt navedeno je potrebno prikazati u Prijavnom obrascu u Cjelini C, dio a., na način da se  u stupcu „ime i prezime“ navede status na projektu (D- doktorand), udio planiranoga radnog vremena za rad na projektu te opis uloge na projektu u okviru čega je potrebno navesti znanja i kompetencije koje treba imati doktorand koji će biti uključen u istraživačku grupu.

P:   Vezano za troškove osoblja u Vašim uputama stoji da je moguć trošak školarine za jednog doktoranda.

Ukoliko se uvrsti takav trošak školarine za doktoranda da li tog “neimenovanog” doktoranda treba uvrstiti kao člana istraživačkog tima?

O:   Ukoliko u trenutku prijave projektnog prijedloga identitet doktoranda nije poznat, u Prijavnom obrascu u cjelini C – dio a. Istraživačka grupa, potrebno je navesti planirano uključenje doktoranda na projekt na način da se  u stupcu „ime i prezime“ navede status na projektu (D- doktorand). U istoj tablici također je potrebno navesti udio planiranoga radnog vremena za rad na projektu te uz opis uloge na projektu navesti znanja i kompetencije koje treba imati doktorand koji će biti uključen u istraživačku grupu.

P: Može li voditelj aktivnog  IP-a prijaviti bilateralni ili multilateralni projekt kao nositelj pri čemu je HRZZ „lead agency“?

O: Navedeno je moguće ako su to jedine (dvije) uloge na HRZZ projektima.

P: Ukoliko planiramo priključenje doktoranda projektnom timu kroz natječaj „Razvoj karijera mladog istraživača“, navodimo li to među ciljeve/rezultate projekta? Također, može li u tom slučaju doktorand (D) biti uvršten u radni plan projekta?

O: Navedena aktivnost ne navodi se kao znanstveno-istraživački cilj projekta. Nadalje sve članove istraživačke grupe koji će sudjelovati u provedbi projektnih aktivnosti potrebno je navesti u projektnoj dokumentaciji. Ukoliko prilikom prijave projekta ime doktoranda nije poznato u dokumentaciji se isti navodi kao „D“.

P:  Trenutno sam voditelj UIP projekta koji završava 15.2.2023. i suvoditelj IPS projekta koji završava 15.10.2023. Da li se mogu prijaviti na IP projekt na trenutno otvorenom natječaju?

O: Navedeno je moguće jer su prihvatljive prijave predlagatelja čiji projekti završavaju do 1. rujna 2023.


22.07.2022.

P: Možete li mi pojasniti stavku koja se odnosi na voditelja Istraživačkog projekta koja glasi: aktivan istraživač s doktoratom znanosti, iskustvom u vođenju istraživačke grupe i projekata. Da li se kao postdoktorandica mogu prijaviti na ovaj natječaj obzirom da nisam nikad bila voditelj istraživačke grupe i projekta, već samo suradnik na projektima?

O: U trenutku prijave i tijekom trajanja projekta predlagatelj projektnoga prijedloga mora biti u stalnome radnom odnosu u znanstvenoj organizaciji u kojoj planira provesti istraživanje. Ljubazno Vas upućujemo na tekst Natječaj u kojima su detaljno pojašnjeni uvjeti koje mora zadovoljiti predlagatelj projektnog prijedloga.

P: Zanima me da li u slučaju da postanem su-voditelj istraživačkog bilateralnog projekta s Slovenijom (ako bude prihvaćen za financiranje) prijavljenom na prethodnom natječaju (IPS-2022-02) gdje je slovenska agencija (ARRS) bila vodeća agencija mogu prijaviti bilateralni ili trilateralni istraživački projekat i na ovaj natječaj (IP-2022-10) kao voditelj (PI) budući da se su-voditelji istraživačkih bilateralnih projekata prema natječaju IP-2022-10 smatraju suradnicima?

O: Navedeno je moguće, međutim u tom će slučaju biti potrebno detaljno pojasniti razliku između ciljeva i rezultata projekta s roka IPS i projektnog prijedloga koji ćete prijaviti na natječaj IP-2022-10. Kao što je navedeno u natječaju, dvostruko financiranje i preklapanje u istraživačkim aktivnostima nije moguće.

P: Vezano uz natječaj IP-2022-10, molila bih odgovor na pitanje može li asistent, zaposlen na fakultetu, koji ima doktorat znanosti i izbor u zvanje znanstvenog suradnika biti prihvatljiv predlagatelj projektnog prijedloga?

O: U trenutku prijave i tijekom trajanja projekta predlagatelj projektnoga prijedloga mora biti u stalnome radnom odnosu u znanstvenoj organizaciji u kojoj planira provesti istraživanje. Ljubazno Vas upućujemo na tekst Natječaj u kojima su detaljno pojašnjeni uvjeti koje mora zadovoljiti predlagatelj projektnog prijedloga.

P: Jedna suradnica ima problem prijave u EPP sustav jer nema matični broj znanstvenika, a on je obavezan. Možete li reći što je potrebno upisati i tu rubriku?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 15. srpnja.


19.07.2022.

P: Prijavljujem projekt za natječaj IP-2022-10. Kod popunjavanja cjeline C prijavnog obrasca, navodi se da je potrebno označiti poslijedoktoranda koji se planira zaposliti sa slovom P.  Ukoliko mi prođe projektna prijava, postoji li mogućnost da se kao poslijedoktorand zaposli osoba koja će biti navedena na projektu kao suradnik ili doktorand (poslijedoktorand bi se zaposlio na drugoj godini projekta)?

O: Za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj za zapošljavanje na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto.


15.07.2022.

P: Mogu li suradnici na projektu biti osobe koje nisu zaposlenici institucije koja se prijavljuje na projekt? Naime, na katedri za OBRISAN TEKST imamo svega tri djelatnka u znanstveno nastavnom zvanju od docenta na više i zanima nas možemo li prijaviti još dva suradnika s drugih znanstvenih institucija (instituta i drugih fakulteta)?

O:  Suradnici na projektu mogu biti osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta. U slučaju da suradnici nisu zaposleni na matičnoj ustanovi predlagatelja, potrebno je priložiti pisma namjere koja potpisuju suradnik i čelnik njegove organizacije.

P: Vezano uz upis stranih istraživača u EPP sustav. Našla sam da se umjeto OIBa upisuje broj putovnice. A što se upisuje u kućicu “matični broj znanstvenika”?

O: Za strane državljane navedeno pitanje nije obvezno.

P: Cjelina C – Istraživačka grupa i upravljanje projektom i statusom člana istraživačke grupa (V voditelj, S suradnik, D doktorand, P poslijedoktorand).

Recite mi da li članovi istraživačkog tima mogu biti osobe koji su doktori medicine (dr.med.) bez doktorata znanosti a da ih se klasificira kao suradnike (S) pošto su oni zaposlenici u bolnici (OBRISAN NAZIV INSTITUCIJE)?

O: Suradnici na projektu mogu biti osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta. Doktorat znanosti nije uvjet za ulogu suradnika na projektu.


12.07.2022.

P: Vezano uz otvoreni natječaj za istraživačke projekte zanima me postoje li neke odrednice o minimalnom i maksimalnom udjelu radnog vremena pojedinih suradnika na projektu.

O: Od voditelja i suradnika očekuje se da sudjelovanju na projektu posvete odgovarajući udio svoga radnog vremena. Navedeni se podatak navodi u prijavnom obrascu. Opravdanost udjela radnog vremena procijenit će vrednovatelji uzimajući u obzir zahtjeve predloženog istraživanja i raspodjelu uloga i aktivnosti između članova istraživačke grupe.


08.07.2022.

P: Treba li dokumentaciji priložiti CV suradnika na projektu i ako da u kojem obliku? Nisam nigdje u dokumentaciji našla da se to navodi.

O: Predložak za životopis suradnika dostupan je u prijavnom obrascu u Cjelini C.

P: Može li se na radno mjesto postdoktoranta zaposliti osoba drugog državljanstva bez poznavanja hrvatskog jezika, odnosno da znanje/potvrda poznavanja hrvatskog jezika nije eliminirajući uvjet za zapošljavanje?

O: Za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto, neovisno o državljanstvu.

P: Voditelj sam istraživačkog projekta HRZZ-a IP-2020-02 i voditelj sam projekta u sklopu programa znanstvene suradnje PZS-2019-02 koji završava 31.05.2023. Zanima me mogu li se prijaviti kao glavni voditelj na istraživački projekt IP-2022-10 u sklopu bilateralne suradnje sa Slovenijom (program weave), datum roka prijave 5.10.2022. ili isključivo kao suvoditelj?

O: Uvjetima Natječaja propisano je da jedan istraživač može istodobno imati najviše dvije aktivne uloge na HRZZ projektima, uz iznimku za projekte koji završavaju do 1. rujna 2023. godine (uključujući i 1. rujna 2023.). S obzirom na navedeno, možete podnijeti prijavu na natječaj IP-2020-02 u ulozi voditelja.


04.07.2022.

P: Molim Vas za informaciju da li je moguće na projekt prijaviti suradnika/istraživača koji nije poslijedoktorand?

Koliko sam shvatila, na radno mjesto poslijedoktoranda može se zaposliti osoba koja se znanstvenim radom bavi do deset godina (od upisivanja doktorskog studija). Što u slučaju ako je od upisa doktorskog studija prošlo više od 10 godina (a osoba je postigla dr.sc. stupanj obrazovanja)?

O: Suradnici na projektu mogu biti sve osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta neovisno o broju godina od stjecanja doktorata, odnosno o samom akademskom stupnju.

Na radno mjesto poslijedoktoranda može se zaposliti osoba koja se bavi znanstvenim radom najdulje deset godina (od upisivanja doktorskog studija). Razdoblje se može produžiti ovisno o rodiljnom/roditeljskom dopustu ili dugotrajnoj bolesti, prije ili poslije stjecanja doktorata znanosti. U navedeno razdoblje od 10 godina ne ulazi vrijeme koje kandidat nije proveo u sustavu znanosti (primjerice rad u privatnom sektoru). Više informacija o zapošljavanju poslijedoktoranada na HRZZ projekte možete pronaći na našoj mrežnoj stranici putem poveznice https://hrzz.hr/wp-content/uploads/Upute_Zaposljavanje-mladih-istrazivaca-na-HRZZ-projekte_01.02.2022..pdf .


01.07.2022.

P: Ljubazno Vas molim informaciju da li se kao voditelj projekta koji bi se prijavio unutar znanstvenog područja: Biomedicine i zdravstva; polje: Kliničke medicinske znanosti prijaviti osoba zaposlena na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a nije po struci doktor medicine?

O: Sukladno uvjetima Natječaja predlagatelj treba imati doktorat znanosti, a može prijaviti projektni prijedlog u znanstvenom području u kojem je matična organizacija akreditirana, stoga je navedeno moguće.

P: Mogu li se u prijavnom obrascu poslijedoktorandi koji nisu zaposleni u trenutku prijave već se njihovo zaposlenje planira nakon roka za prijavu projekta na ovom natječaju, ali neće biti financirani projektnim sredstvima, navesti u stupcu „ime i prezime“ kao P?

Konkretno, radi se o radnom mjestu financiranom pomoću tzv. razvojnih koeficijenata MZO, a za koje se raspisivanje natječaja očekuje najesen.

O: Uloga na projektu „poslijedoktorand“ dodjeljuje se poslijedoktorandima koji će biti zaposleni na projektu. Ostali poslijedoktorandi koji će primati plaću iz drugog izvora u prijavi se navode kao istraživači.


28.06.2022.

P: Možemo li u projekt uključiti više od jednog doktoranda? Možemo li u projekt uključiti više od jednog poslijedoktoranada?

O: Natječajem nije predviđeno ograničenje broja mladih istraživača koji mogu biti uključeni u projekt. Međutim napominjemo da je projektnim prijedlogom moguće predvidjeti financiranje zapošljavanja jednog poslijedokotranda u trajanju od dvije godine.

P: Jedan od kandidata za suradnike na projektu je umirovljeni profesor. On je trenutno zaposlen na uklonjen naziv ustanove na 1,25% radnog vremena u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti uklonjen naziv, ali to će (zajedno sa ZCI) završiti krajem 2023.

Da li pravila dozvoljavaju da on bude suradnik na projektu?

O: Suradnici na projektu mogu biti osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta. Činjenica da je suradnik u mirovini ne predstavlja prepreku za sudjelovanje na projektu. Ograničenje vezano uz suradnike predviđeno natječajem odnosi se na broj aktivnih uloga na HRZZ projektima što je detaljno pojašnjeno u tekstu Natječaja.


24.06.2022.

P1: Da se osoba koja je bila zaposlena kao doktorand preko Projekta razvoja karijera mladih istraživača, uspješno doktorirala (oko 3 godine) te se poslije toga zaposlila na drugom HRZZ projektu kao poslijedoktorand (2 godine) može zaposliti na Istraživačkom projektu na ovom natječaju kao poslijedoktorand, uzimajući u obzir uvjet da poslijedoktorandi mogu biti zaposleni na projektima koje financira HRZZ najviše dva puta? Odnosno, da li se to što je osoba bila ranije zaposlena kao HRZZ doktorand također uzima u obzir?

P2: Da li se poslijedoktorand može uputiti na suradnu instituciju u inozemstvo, gdje se nalazi suradnik na projektu – profesor, da odradi istraživanje tijekom cca 9 mjeseci?

O1: Pojedini poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom HRZZ projektu najviše dvije godine, stoga je navedeno moguće.

O2:  Za gostovanje u drugim organizacijama kao oblik usavršavanja organizacija – domaćin mora imati konkretan program, a troškovi usavršavanja mogu se odobriti za najviše dva tjedna po usavršavanju. Nadalje, prema Uvjetima za zapošljavanje na HRZZ projekte, mladi istraživači koji se zaposle na projekt posvećuju 100% svog radnog vremena radu na projektu. Odlazak na usavršavanje u inozemstvo je moguć, ali ako je riječ o osobi čija se plaća isplaćuje iz sredstava projekta, ono mora biti u skladu s uvjetima za zapošljavanje na HRZZ projektima koji se nalaze na mrežnim stranicama HRZZ-a.

P: Da li se osoba koja je zaposlena preko Projekta razvoja karijera mladih istraživača i suradnik je na projektu koji će završiti 30.3.2023. može prijaviti kao suradnik na projektu na ovom natječaju?

Pitam jer ona izrađuje doktorat koji nije nužno povezan s temom projekta koji se prijavljuje. Međutim, neće biti suradnik niti na jednom projektu pa bi se zato mogla prijaviti.

O: Navedeno je moguće.


21.06.2022.

P: Ako znanstvenik koji je prijavio projekt na natječaj IPS-2022-02 prijavi projekt i na ovaj natječaj u svojstvu voditelja, pa ako oba projekta budu prihvaćena, mora li odabrati jedan ili može voditi oba?

O: Uloga na projektu koji je prijavljen na natječaj IPS-2022-02 broji se kao uloga suradnika stoga ista osoba može voditi oba projekta, ako ne postoji druga aktivna uloga na HRZZ projektima.


17.06.2022.

P: Planiram prijaviti projekt na nedavno raspisanom natječaju, a jedan od suradnika na projektu bio bi hrvatski znanstvenik koji je donedavno radio u zavodu u kojem i sam radim. No, kako nije dobio stalno radno mjesto nakon postdoca, zaposlio se na sveučilištu u Klagenfurtu. On je upisan u registar hrvatskih znanstvenika, a istraživanja koja bi provodio na projektu bila bi vršena u hrvatskim (i beogradskim) arhivama i ticala bi se hrvatske povijesti medicine. Smije li, dakle, suradnik na projektu biti netko tko je trenutno zaposlen izvan RH?

O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 3. lipnja 2022.


14.06.2022.

P: Obzirom da u natječajnoj dokumentaciji piše da se ne može obavljati servisna usluga na matičnoj instituciji, zanima nas vrijedi li to i za suradničke institucije?

Npr., ako je suradnica s drugog Instituta, ali njezin laboratorij nema uređaj kojim bismo napravili potrebno istraživanje, te nam je potrebna servisna usluga na toj istoj instituciji, može li ona i nadalje biti suradnica na projektu, s time da je svojim radom uključena u druge radnje, u pripreme uzoraka i obrade podataka? Netko u svakom slučaju, mora obaviti i te druge predradnje, ali i nakon što se dobiju rezultati prebaciti sirove podatke i obraditi ih.

Isto tako, jedan suradnik bi trebao biti iz Agencije za poljoprivredu i hranu, gdje oni imaju propisano koliko je cijena jedne poljske parcele od sjetve do žetve, i mjerenja određenih podataka (servisna usluga). No, taj suradnik, također bi mjerio i ekstra svojstva, koja nisu unutar te servisne usluge.

Pa je naše pitanje, mogu li oni biti suradnici na projektima, iako se njihovoj instituciji mora platiti servisna usluga?

O: Navedene osobe mogu sudjelovati u projektu u svojstvu suradnika. Usluge koje navodite nisu servisne već se radi o usluzi u kategoriji 1 Troškovi istraživanja, a pritom je nužno je izabrati najpovoljnijeg ponuditelja, ne ustanovu na kojoj je zaposlen suradnik.

P: Mora li tehnički ili stručni suradnik biti VSS ili ne, odnosno je li uopće propisana stručna sprema?

O: Osobe koje se u projekt uključuju u svojstvu tehničkog ili stručnog osoblja moraju posjedovati potrebne kompetencije za konkretan posao koji im je u projektu namijenjen za obavljanje neovisno o stručnoj spremi.
P: U track recordu voditelja, podrazumijevaju li se i bilateralni projekti kao znanstveni?
O: Navedeno se odnosi na sve znanstvenoistraživačke projekte u kojima ste sudjelovali u svojstvu voditelja ili suradnika, tako i bilateralne.
P: U EPP sustav potrebno je da se svaki suradnik na projektu registrira. Interesira me kako da stranci (npr. Švicarska) popune to s obzirom da se treba popuniti OIB i obavezan je.
O: Odgovor je objavljen na mrežnoj stranici Zaklade 10 lipnja 2022. godine.


10.06.2022.

P:  Molim Vas tumačenje sljedećeg teksta u mom konkretnom slučaju:

“Na sve se članove istraživačke grupe primjenjuje pravilo kako jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva prijavljena ili tekuća istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta. Nadalje, predlagatelj projektnog prijedloga ne može biti voditelj tekućega istraživačkog ili uspostavnog istraživačkog projekta 1 . Za ovaj natječaj navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače uključene na projekte koji završavaju do 1. rujna 2023. godine (uključujući i 1. rujna 2023.)”

Trenutno sam voditeljica uspostavnog istraživačkog projekta obrisan naziv projekta koji završava 31.1.2023. Dakle koliko razumijem on se “ne broji”.

Osim toga, prijavila sam švicarsko-hrvatski bilateralni projekt obrisan naziv projekta koji je trenutno u fazi evaluacije. Na ovom sam projektu su-voditelj, dok je švicarska kolegica voditelj (prilikom prijave ovog projekta bilo je dozvoljeno da na budem voditelj jednog, a su-voditelj drugog, bilateralnog HrZZ projekta). Ukoliko projekt prođe, početi će krajem 2022. godine.

Moje pitanje je: mogu li prijaviti projekt na natječaj IP-2022-10 kao voditelj? Ukoliko hrv-švic. projektu bude odobreno financiranje, onda bih na jednom HrZZ projektu bila voditelj, a na drugom su-voditelj.

O: Prema informacijama koje ste naveli udovoljavate kriterijima za prijavu na natječaj IP-2022-10.

P: Planiram se prijaviti na otvoreni natječaj za prijavu istraživačkoga projekta. Kao jednog suradnika prijavila bih i suradnicu iz inozemstva (Poljske) te me zanima treba li se i inozemni suradnik prijaviti u EPP sustav ili je taj sustav namijenjen samo znanstvenicima iz Hrvatske.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 3. lipnja 2022.

P: 1. Trenutno sam voditelj projekta HRZZ-a koji završava 7.11.2022. godine. Planiram prijaviti novi projektni prijedlog, međutim, neki od suradnika su također prijavljeni i na drugom projektu HRZZ-a. Mogu li ih prijaviti i na novi projekt s obzirom na to da će sadašnji završiti?

2. Drugo pitanje vezano je uz točku 2. administrativnog obrasca za prijavu novog projekta. Naime, ne planiramo imati suvoditelja projekta i partnersku organizaciju. Neki od suradnika su s drugih institucija, ali nisam sigurna navode li se one kao partnerske institucije.

O: 1. Navedeno je moguće, međutim potrebno je voditi računa o tome da je istovremeno moguće imati do dvije aktivne uloge na HRZZ projektima.

2. Pod pojmom „partnerska organizacija“ misli se na partnerske organizacije u slučaju prijave bilateralnih ili trilateralnih projekata.

P: Zanima me da li se u Istraživačke projekte za koje je raspisan natječaj mogu uključiti kao suradnici i kolege/znanstvenici iz Bosne i Hercegovine. Tema projekta koji bi prijavila blisko je povezano s bosansko-hercegovačkim teritorijem.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 3. lipnja 2022.

P: U natječaju IP-2022-10 na str. 3 piše:

“Na sve se članove istraživačke grupe primjenjuje pravilo kako jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva prijavljena ili tekuća istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta. Nadalje, predlagatelj projektnog prijedloga ne može biti voditelj tekućega istraživačkog ili uspostavnog istraživačkog projekta. Za ovaj natječaj navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače uključene na projekte koji završavaju do 1. rujna 2023. godine (uključujući i 1. rujna 2023.)”

Ja sam trenutno:

1) suradnik-istraživač na HRZZ projektu s natječaja IP-2018-01 koji završava 8.10.2022.

2)  suradnik-istraživač na HRZZ projektu s natječaja IP-2019-04 koji završava 14.2.2024.

Ako točno tumačim gornji odlomak iz natječaja IP-2022-10, na mene se ne primjenjuje navedeno pravilo jer jedan od aktivnih projekata završava do 1. rujna 2023., tako da smijem prijaviti novi HRZZ projekt na ovom natječaju kao glavni istraživač.

Možete li mi molim vas konkretno odgovoriti sa DA ili NE, je li moje tumačenje točno, tj. smijem li prijaviti HRZZ projekt kao glavni istraživač na ovom natječajnom roku IP-2022-10.

O: Da, prema podacima koje ste naveli možete se prijaviti kao predlagatelj projekta na natječaju IP-2022-10.
P: Voditeljica sam istraživačkog projekta  uklonjen naziv projekta koji završava 28.03.2023. godine. Moje je pitanje da li se ja mogu kao voditeljica novog projekta prijaviti na natječaj za podnošenje projektnih prijedloga u okviru programa „Istraživački projekti”, rok 2022-10.
O: Sukladno definiranim uvjetima za prijavu na natječaj IP-2022-10 možete prijaviti projekt.
P: Što pod OIB u epp sustavu trebaju napisati stranci koji će biti suradnici na projektu? Naime oni nemaju OIB, a obavezno ga je popuniti.
O: Za strane državljane polje OIB zamjenjuje se poljem u koje je potrebno upisati broj putovnice.
P: Da li je moguće u sklopu projekta zaposliti poslijedoktoranda iz inozemstva (Alžir), koji je upisao doktorski studij u rujnu 2012. godine i doktorirao 2016. te po tamošnjoj kvalifikaciji ima akademsku titulu Class B Lecturer?
O: Za zapošljavanje poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj na kojem se odabire najbolji kandidat za predloženo radno mjesto, neovisno o tome gdje je stekao doktorsku disertaciju. Više o  zapošljavanju na HRZZ projekte možete pročitati na mrežnim stranicama HRZZa.


07.06.2022.

P:  1) da li se osoba koja je trenutno voditelj Istraživačkog projekta HRZZ-a, a koji traje do veljače 2024., može uključiti kao suradnik na dvije prijave u okviru ovoga natječaja?

2) Da li se osobe koje su članovi istraživačke skupine projekta koji traje do 31.3.2023. mogu uključiti kao suradnici na projektu prijavljenom na ovom natječaju, odnosno da li se na njih odnose ista pravila kao na voditelja?

3) Da li se voditelj projekta koji završava 31.3.2023. može prijaviti na ovaj natječaj kao voditelj jednog projekta i suradnik na drugome projektu?

O: 1. Jedan istraživač može istovremeno imati dvije aktivne uloge na HRZZ projektima, dakle voditelj istraživačkog projekta može se uključiti kao suradnik na još jednom projektu.

2. i 3. Uvjeti za prijavu na natječaj pojašnjeni su u tekstu Natječaja na str. 3.

P: Smiju li na IP-2022 biti prijavljeni suradnici koji imaju završen diplomski studij, zaposleni su u znanstvenoj instituciji, imaju bogato iskustvo rada na sofisticiranim instrumentima ali nemaju doktorat znanosti, a da za takve suradnike nije planirano stjecanje doktorata znanosti u okviru prijavljenog projekta?
O: Da, suradnici na projektu mogu biti osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta.

P: Imam jedno pitanje vezano uz natječaj za prijavu istraživačkih projekata IP-2022-10.

Naime, trenutno sam  voditelj uspostavnog istraživačkog projekta s poziva UIP-05-2017 <obrisan naziv projekta> iz <uklonjeno znanstveno polje>. Ti projekti su započeli u 3. mjesecu 2018. godine, no iznimno sam tražila odgodu početka radi preklapanja s drugim projektom <uklonjen naziv> koji sam vodila, tako da mi je projekt počeo 15.10.2018. i time traje do 14.10.2023.

Prijavila bih istraživački projekt IP-2022-10, no vidim da je uvjet da ne budem voditelj na projektu HRZZ-a iza 01.09.2023.,  a meni Uspostavni projekt završava 15.10.2023., dakle, 44 dana kasnije od toga, radi odgode koju sam tražila.

Je li ikako moguće da ipak prijavim ovaj projekt kao voditelj?

O: Prema uvjetima natječaja navedeno nije moguće.
P: Trenutno sam suradnik-istraživač na dva HRZZ projekta. Jedan od njih završava 8.10.2022. i ja bih trebao biti prijavitelj (PI) projekta s gotovo istim istraživačkim timom u kojem bi se nastavila istraživanja. Obzirom da je natječaj otvoren do 5.10.2022. u 13:00 sati dolazi do preklapanja od 3 dana tokom kojih bi imao dva aktivna HRZZ projekta na kojima sam istraživač. Smijem li ja ipak prijaviti kao PI novi projekt na ovom natječajnom roku?
O: Uvjeti za prijavu na natječaj pojašnjeni su u tekstu Natječaja na str. 3.


03.06.2022.

P:  Voditeljica sam istraživačkog projekta HRZZ do 31.10.2022., ali sam u međuvremenu prijavila i bilateralni projekt Slovenija-Hrvatska. Bilateralni projekt je u evaluaciji, no ne znam da li će do rujna-listopada biti završeno njegovo vrednovanje, čime bi znala dolazi li nova prijava uopće u obzir. Mislim da ne mogu ići u prijavu novog projekta po ovom pozivu, no ipak to želim sa Vama provjeriti.

O: Prema Uputama predlagatelj projektnog prijedloga ne može biti voditelj tekućega istraživačkog projekta. Za ovaj natječaj navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače uključene na projekte koji završavaju do 1. rujna 2023. godine (uključujući i 1. rujna 2023.). Prema informacijama iz Vašeg upita, možete prijaviti projektni prijedlog na natječaj IP-2022-10.

P: Može li se projektni tim za čisto istraživački projekt (nema bilateralnih niti trilateralnih aranžmana) kao i na prijašnjim natječajima sastojati od zaposlenika različitih ustanova iz različitih država. Konkretno u mom timu se predviđa 2-3 zaposlenika iz matične ustanove, 2 zaposlenika iz druge ustanove, ali istog sveučilišta, 2 zaposlenika University of (Izbrisan tekst) i 1 zaposlenik University (Izbrisan tekst). Ukoliko je moguće tako konfigurirati projektni tim zanima me prilažemo li i pisma potpore od svake uključene ustanove i za strance je li dovoljno njihov CV ubaciti samo u englesku verziju projekta ili moramo prevesti njihove CV na hrvatski jezik pa ubaciti i u hrvatski obrazac projekta ?

O: Suradnici na projektu mogu biti osobe koje svojim iskustvom i kompetencijama pridonose provođenju projekta, neovisno o ustanovi na kojoj su zaposleni. Za suradnike koji nisu zaposleni na matičnoj organizaciji predlagatelja projektnog prijedloga potrebno je dostaviti pismo namjere u slobodnoj formi (za strane državljane dostavlja se samo na engleskom jeziku a prilažu se u hrvatsku i englesku verziju prijave). Životopis suradnika ispunjava se prema zadanom predlošku u okviru Prijavnog obrasca u cjelini C. Za strane državljane moguće je u hrvatskoj verziji dokumenata ispuniti životopis na engleskom jeziku.

U ovom slučaju nije potrebno dostavljati potporu organizacije na kojoj su zaposleni strani suradnici.

P: U okviru prijava za natječaj IP-2022-10, očekuje se da je predlagatelj istraživački aktivan u posljednjih 5 godina što je razvidno iz određenog broja radova propisane kvalitete. Možete li preciznije reći kojih pet godina se uzima u obzir:

2017., 2018., 2019., 2020. i 2021.    ili    2018., 2019., 2020., 2021. i 2022.?

U slučaju da se uzima raspon 2018.-2022., to bi iznosilo zapravo 4 i pol godine, pa pretpostavljam da će se uzimati u obzir prva verzija, tj. raspon 2017.-2021. Jesam li u pravu?

O: Potrebno je navesti popis postignuća (track-record) u posljednjih pet godina. U navedeno razdoblje uključuju se publikacije iz 2017. godine.

P:  Moje pitanje je vezano uz objavljen natječaj IP-2022-10, i to za:

„Predlagatelj projektnog prijedloga istraživački je aktivan u posljednjih pet godina što je razvidno iz: Pet objavljenih radova u vodećim međunarodnim časopisima iz područja istraživanja, u kojima je glavni ili dopisni (corresponding) autor, koji se nalaze u prvom kvartilu časopisa u razmatranom području znanosti prema relevantnim znanstvenim bazama (Web of Science ili Scopus)“

1. Da li je 5 objavljenih Q1 radova kao glavni ili dopisni autor isključivi kriterij, tj. ukoliko Predlagatelj ima nekoliko, ali manje od 5 radova da li to znači da prijedlog projekta neće biti upućen u daljnju evaluaciju?

2. Konkretno, moj primjer: Imam 5 radova u kojima sam glavni ili dopisni autor. Prema WOS 4 rada su u Q1, a prema Scopusu svih 5 radova je u Q1. Da li je to prihvatljivo kao ‘DA’ pri evaluaciji?

3. Da li radovi objavljeni u 2017. godini ulaze u kategoriju ‘…u posljednjih pet godina…’ ?

4. Da li je osim ‘glavni i dopisni autor’ prihvatljivo i ‘posljednji’ autor koji se prema Pravilniku o napredovanju u znanstvena zvanja također boduje?

O: 1. Radi se o jednom od kriterija u prvom krugu vrednovanja. Ocjenu o upućivanju u drugi krug vrednovanja donosi nadležni panel za vrednovanje temeljem svih kriterija.

2. Kriterij kojeg navodite glasi: „Pet objavljenih radova u vodećim međunarodnim časopisima iz područja istraživanja, u kojima je glavni ili dopisni (corresponding) autor, koji se nalaze u prvom kvartilu časopisa u razmatranom području znanosti prema relevantnim znanstvenim bazama (Web of Science ili Scopus).”

3. U navedeno razdoblje ulaze i radovi iz 2017. godine.

4. Navedeno je prihvatljivo.

P: U Kriterijima A natječaja za Istraživačke projekte (https://hrzz.hr/otvoren-natjecaj-ip-2022-10/) navodi se da prijavitelj treba imati pet objavljenih radova u vodećim međunarodnim časopisima iz područja istraživanja, u kojima je glavni ili dopisni (corresponding) autor, koji se nalaze u prvom kvartilu časopisa u razmatranom području znanosti prema relevantnim znanstvenim bazama (Web of Science ili Scopus). Dio za predlagatelje iz društvenoga ili humanističkoga područja, u kojem se navodi da najmanje polovica upisanih publikacija treba zadovoljavati *navedeni* uvjet objavljenih radova, nije nam potpuno jasan. Mora li polovica (dakle 3 rada) biti u prvom kvartilu časopisa u razmatranom području znanosti ili najmanje polovica mora biti u međunarodno recenziranim publikacijama? Ili se ovaj dio *navedeni* odnosi na to da istraživač mora biti glavni ili dopisni (corresponding) autor u najmanje pet međunarodno recenziranih publikacija?
O: Najmanje polovica upisanih publikacija treba zadovoljavati uvjet objavljenih knjiga ili radova u međunarodno recenziranim publikacijama.
P: Trebaju li se stranci koji će biti na projektu registrirati u EPP sustav ili je dovoljno priložiti njihova pisma namjere?
O: Svi suradnici trebaju se registrirati u EPP sustav kako bi se mogli povezati s projektnim prijedlogom. Identifikacijski broj koji će suradnicima biti dodijeljen prilikom registracije u EPP sustav je nužan za unos suradnika u prijavne obrasce.

P: Vezano na uvjet iz uputa za prijavitelje Očekuje se da voditelj projekta u petogodišnjem popisu postignuća prikaže znanstvene publikacije … te izuzeće U razdoblje koje uključuje popis postignuća ne ubraja se period proveden na rodiljnom i roditeljskom dopustu ako je isti korišten u posljednjih pet godina, molimo za niže odgovore:

1. Rodiljni i roditeljski dopust trajao je u periodu 20.10.2018.-31.08.2021, koji period će se uzeti kao početni za prijavu publikacija unutar 5 godina

2. Smatra li se potvrda matične institucije dovoljnim dokazom o trajanju dopusta.

3. Dodatno,  a vezano na uvjet iz Prijavnog obrasca – Popis pet publikacija u međunarodno recenziranim znanstvenim časopisima na kojima je voditelj projekta glavni ili dopisni (corresponding) autor. Udovaljava li publikacija objavljena 2019 godine, temeljem istraživačkih rezultata iz 2018. godine, navedenom uvjetu, pri čemu je rodiljni i roditeljski dopust trajao je u periodu 20.10.2018.-31.08.2021.

O: 1. Razdoblje od posljednjih pet godina računa se počevši od 2017. godine. Navedeno se razdoblje produlje za period proveden na rodiljnom/roditeljskom dopustu.

2. Dovoljno je priložiti potvrdu ustanove o trajanju porodiljnog dopusta (na hrvatskom jeziku za obje verzije prijavne dokumentacije).

3. Navedeno je prihvatljivo.

Edit Content

30.09.2022.

P: Lijepo Vas molim za pojašnjenje trebaju li se, u slučaju prijave bilateralnih projekata, i članovi slovenskog tima registrirati u EPP sustav?

O: Svi suradnici na projektu moraju se registrirati u EPP sustav te popuniti tražene registracijske podatke kako bi mogli biti pridruženi prijavi projektnoga prijedloga.


20.09.2022.

P: Voditelj projekta je liječnik te je prijašnjih godina sudjelovao na Vašim projektima kao suradnik, te ima korisničko ime i lozinku. Kako je navedeno da jedna ustanova treba imati samo jedno korisničko ime i lozinku, možemo li izraditi novu koja bi se odnosila na uklonjen naziv ustanove, a ne na ime liječnika kako bi se mogla koristiti i u budućnosti.

O: U EPP sustavu profili korisnika su na ime fizičke osobe koja u svojim podacima navodi mjesto zaposlenja. Stoga svaka osoba treba imati svoj profil u EPP sustavu, dok organizacija kao pravna osoba ne može imati zaseban profil.

P: Kako se u EPP sustavu pod „A2- Istraživačka skupina“ upisuje budući doktorand kao član istraživačke skupine, a koji će biti zaposlen tek nakon početka projekta, odnosno ne postoji njegov ID broj koji bi se upisao u traženo polje.

O: Navedenog istraživača nije potrebno navesti u Administrativnom obrascu nego samo u Prijavnom obrascu u Cjelini C.


30.08.2022.

P: Kada će se otvoriti sustav za prijavu projekta IP-2022-10 (sad postoji mogućnost prijave samo na IPCH-2022-10)?

O: EPP sustav za prijavu projektnih prijedloga na natječajni rok IP-2022-10 biti će otvoren 5. rujna 2022. godine. Obavijest o otvaranju EPP sustava za podnošenje prijave bit će objavljena na mrežnoj stranici HRZZ-a.


26.08.2022.

P: U tekstu natječaja za IP-2022-10 je navedeno „…predlagatelj projektnog prijedloga ne može biti voditelj tekućega istraživačkog ili uspostavnog istraživačkog projekta“. Za ovaj natječaj navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače uključene na projekte koji završavaju do 1. rujna 2023. godine …“.

Voditelj sam projekta BRISANA ŠIFRA PROJEKTA koji završava 31.12.2022., što po tome znači da mogu prijaviti novi projekt.

Međutim, u  EPP sustavu mi je ponuđeno samo da mogu prijaviti IPCH-2022-10.

Također, moji suradnici (koji su suradnici samo na navedenom BRISANA ŠIFRA PROJEKTA projektu) također mogu prijaviti samo IPCH-2022-10.

U čemu je problem?

O: EPP sustav za prijavu projektnih prijedloga na natječajni rok IP-2022-10 bit će otvoren 5. rujna 2022. godine. Obavijest o otvaranju EPP sustava za podnošenje prijave bit će objavljena na mrežnoj stranici HRZZ-a.

P: Kada će biti otvoren epp sustav za prijavu?

O: EPP sustav za prijavu projektnih prijedloga na natječajni rok IP-2022-10 bit će otvoren 5. rujna 2022. godine. Obavijest o otvaranju EPP sustava za podnošenje prijave bit će objavljena na mrežnoj stranici HRZZ-a.

P: Pri pokušaju prijave projekta u EPP sustavu ponuđena mi je jedino opcija prijave na IPCH-2022-10 projekt, a želim prijaviti IP-2022-10.

Zanima me postoji li neki problem ili prijave još nisu moguće?

O: EPP sustav za prijavu projektnih prijedloga na natječajni rok IP-2022-10 bit će otvoren 5. rujna 2022. godine. Obavijest o otvaranju EPP sustava za podnošenje prijave bit će objavljena na mrežnoj stranici HRZZ-a.

P: Poštovani, trenutno sam voditelj projekta BRISANA ŠIFRA PROJEKTA, koji uz dobiveno produljenje završava 30. ožujka 2023. godine. Nisam suradnik na nekom drugom projektu HRZZ-a i imam namjeru prijaviti novi projekt na otvorenom natječaju IP-2022-10.

Možete li mi odgovorite zašto mi se pri ulasku na novu prijavu projekta u epp sustavu ne otvara novi natječaj za prijavu projekta?

O: EPP sustav za prijavu projektnih prijedloga na natječajni rok IP-2022-10 bit će otvoren 5. rujna 2022. godine. Obavijest o otvaranju EPP sustava za podnošenje prijave bit će objavljena na mrežnoj stranici HRZZ-a.