22. 2. 2019.

1. Pišem Vam vezano za pismo obveze podnositelja, na kojem je potreban potpis čelnika ustanove. Pitanje je usmjereno na to što ako je podnositelj projekta ujedno i čelnik ustanove, postoji li u tom dijelu prepreka, jer je potpis iste osobe na oba dijela. Je li onda potrebno da umjesto čelnika potpiše po ovlaštenju druga osoba?
Podnositelj koji je čelnik organizacije može sam potpisati obrasce.
 
2. U obrascu za financijski plan, dostupnom na web stranici natječaja, pod točkom d-2 stoji “Posjet suradničkoj organizaciji” dok je u verziji na engleskom pod istom točkom “Visits to partner organizations”. Pretpostavljam da se ipak radi o suradničkoj, a ne o partnerskoj organizaciji.
Navedeno se odnosi na suradničke organizacije, dakle na bilo koju organizaciju s kojom postoji neki vid suradnje, što uključuje i partnerske organizacije i organizacije na kojima su zaposleni suradnici.

15. 2. 2019.

1. Može li potvrda o zaposlenju biti na jeziku države u kojoj je suvoditelj zaposlen ili mora biti na engleskom jeziku?
Potvrda o zaposlenju suvoditelja mora biti na engleskom jeziku.

2. Sto su to pisma namjere na HR i na EN koje se nalaze u folderu Dokumenti pod Podnositelj, na koga se odnose? Na suradnike iz inozemstva, ili na studente ili nezaposlene koji zele suradjivati na projektu pro bono?
Pisma namjere dostavljaju se za sve suradnike na projektu koji nisu zaposleni na matičnoj organizaciji voditelja projekta, uključujući suradnike iz inozemstva, studente i nezaposlene osobe.

3. Suvoditelj me obavijestio da voditelj njegove institucije neće potpisati Pismo obveze ako se ne koristi  njihov standardni obrazac za takva pisma umjesto propisanog HRZZ obrasca (PZS-2019_Letter of commitment_Co-leader organization). Može li Pismo obveze institucije suvoditelja biti sastavljeno koristeći njihov standardni obrazac umjesto obrasca HRZZ-a? Koliko shvaćam cilj je pokazati da postoji suradnja s inozemnom znanstvenom organizacijom na kojoj je zaposlen suvoditelj projekta što se ne mijenja nekom drugom formom Pisma obveze. Pretpostavljam da će obrazac institucije suvoditelja imati i nešto drugačiji tekst od onoga koji je naveden u obrascu HRZZ-a, no još uvijek nemam primjerak njihovog obrasca koji to potvrđuje.
Kako bi projektni prijedlog mogao proći administrativnu provjeru, sva dokumentacija mora biti dostavljena na službenim obrascima HRZZ-a.

4. Čitajući odgovore na pitanja, englesku i hrvatsku verziju uputa, nailazim na zbunjujuće i kontradiktorne informacije. Citiram neke od njih:
“Voditelj, suvoditelj i zaposlenici partnerske organizacije ne dostavljaju pisma namjere.”
“Suradnici koji nisu s matične organizacije podnositelja (uključujući umirovljenike, studente i nezaposlene) prilažu pismo namjere u slobodnoj formi na hrvatskom i engleskom jeziku (u slučaju stranaca samo na engleskom jeziku).”
Molim da se razjasni tko točno piše pismo namjere. I tko potpisuje pismo namjere, samo taj suradnik ili suradnik i čelnik njegove institucije?
Kao što je navedeno u citiranom odgovoru, pismo namjere prilažu svi suradnici koji nisu zaposleni na matičnoj organizaciji podnositelja. Nezaposleni, umirovljeni suradnici i studenti sami potpisuju pismo namjere, a za zaposlene suradnike, uz njih samih, pismo namjere potpisuju i čelnici njihovih matičnih organizacija. Nadalje, kao što se navodi u drugom citatu, voditelj, suvoditelj te zaposlenici partnerske organizacije (uključujući predstavnika partnerske organizacije koji se registrira u EPP sustav) ne dostavljaju pisma namjere. Ako postoje zaposlenici partnerske organizacije koji će biti i u statusu suradnika, tada je i za njih potrebno dostaviti pismo namjere. Molimo da pogledate i odgovore na upite u kategoriji Partnerske organizacije, posebice odgovor pod brojem 3. objavljen 13. 2. 2019.

5. Mislim da se potkrala pogreška u uputama za podnositelje gdje se navodi da se Potvrda o nacionalnosti za suvoditelja podnosi na engleskom jeziku.
Potvrde koje izdaje Ured za Hrvate izvan RH su na hrvatskom jeziku i nadam se da su prihvaljive i da ih ne treba prevoditi.
Potvrde o pripadnosti hrvatskom narodu koje izdaje Ured za Hrvate izvan RH prilažu se samo na hrvatskome jeziku. Dokazi o nacionalnosti (putovnica, domovnica, i dr.) također se prilažu na hrvatskome jeziku. U navodu iz uputa „in English“ odnosi se samo na potvrdu o zaposlenju suvoditelja. Navedeno je preformulirano kako bi bilo jasno da se odnosi samo na potvrdu o zaposlenju.

6. Je li moguće u prijavu uključiti slike preliminarnih rezultata predloženog istraživanja i shematske prikaze, te ako da, u koje polje u obrascu?
Ako je potrebno, slike je moguće uključiti u Obrazac za prijavu, dio 2. Opis projektnog prijedloga, pitanja a. ili c. (ovisno gdje pripadaju), ali vodeći računa o ograničenju broja stranica.

13. 2. 2019.

1. U Primjeru popunjavanja Financijskog plana pod tockom c-2.2. stoji “On line pristup literaturi, vezano uz sve aktivnosti SO1, SO2, SO4 ze A6.6. i A6.7”
Sto oznacuje SO1, SO2, SO4: znam da je O oznaka za ciljeve to jest Objectives, no sto je to “S”?
Navedeno predstavlja samo primjer. Financijskom planu treba pridružiti oznake iz Vašega radnog plana.

2. Pod stručna literatura ovdje se daje primjer “ON line pristup literaturi”, dok na str. 10 Natjecaja pod 6.2 NEPRIHVATLJIVI TROSKOVI stoji “tuzemna i inozemna pretplata na stručne i znanstvene tiskane ili elektroničke časopise”: na što se odnosi dakle “ON line pristup literaturi”? Molim Vas nekoliko primjera kada je to prihvatljivo a kada ne.
Online pristup literaturi podrazumijeva kupovinu pristupa literaturu potrebnoj za potrebe projekta koja nije besplatno dostupna, ali prihvatljivo je plaćanje pristupa samo članku, odnosno člancima potrebnim za potrebe projekta, a ne plaćanje pretplate na cijeli časopis ili bazu.

3. Za točke 2, 3 i 4 najviše je dozvoljeno 15 A4 stranica (Arial 10 pt). 
Pretpostavljam da je to ukupno za sve navedene točke, dali se to odnosi i na literaturu? Također, način citiranja literature nije preciziran, može li se koristiti standard bez navođenja naslova radova?
Literatura ne ulazi u navedeno ograničenje, ali zadani font i veličina slova primjenjuju se i na literaturu. Način citiranja treba biti u skladu sa standardima znanstvenoga polja u kojem se projektni prijedlog prijavljuje, stoga je u nekim poljima prihvatljivo navođenje literature bez navođenja naslova radova.

4. Iz Uputa za podnositelje projektnih prijedloga nije najjasnije na koji se način u Prijavnom obrascu trebaju prikazati Točke provjere (Milestones). Treba li ih samo izdvojiti iz radnog plana i navesti u prijavno obrascu (izlistati), ili ih treba opisati i eventualno grupirati? Također, odnosi li se odlomak Očekivani mjerljivi rezultati na konkretne Deliverables iz radnog plana ili se radi o glavnim rezultatima koji proizlaze direktno iz ciljeva?
Točke provjere potrebno je samo izlistati, bez opisa. Očekivani mjerljivi rezultati predstavljaju Deliverables (rezultate) iz radnoga plana, ali potrebno je navesti samo glavne rezultate.

6. 2. 2019.

1. U dokumentu naziva PZS-2019_Natječaj za prijavu projektnih prijedloga na stranici 11 stoji sljedeća fomulacija: „Presliku sljedećeg popratnog dokumenata za dokazivanje prihvatljivosti organizacije podnositelja projektnog prijedloga i svake partnerske organizacije: Potvrda Porezne uprave o stanju javnog dugovanja (na hrvatskom jeziku), iz koje je vidljivo nepostojanje javnog dugovanja, ne starija od datuma objave Natječaja.“
U dokumentu naziva PZS-2019_Upute za podnositelje projektnih prijedloga navedeno je: Potvrda Porezne uprave dostavlja se za Organizaciju podnositelja i svaku partnersku organizaciju.
Potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da Organizacija ima podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske. Iznimno organizacija se neće administrativno isključiti iz daljnjeg postupka ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja (u tom slučaju zatražit će se dokumentacija iz koje je isto vidljivo). Potvrda ne smije biti starija od 30 dana na dan podnošenja prijave i treba biti ovjerena od strane Porezne uprave. Obvezna je za sve organizacije.“
Točna je formulacija da potvrda ne smije biti starija od 30 dana na dan podnošenja prijave. Isto je ispravljeno u Natječaju.
 
2. Budući da prijedlog istraživanja uključuje djecu, u uputama stoji da se trebamo dostaviti mišljenje Etičkog povjerenstva.
Molim Vas informaciju – na koju adresu Etičkog povjerenstva se trebmo obratiti i s kojom točno dokumentacijom?
Trebamo li imati mišljenje do 28.02.2019 (rok prijave na natječaj)?
Mišljenje Etičkog povjerenstva u ovom slučaju izdaje matična organizacija podnositelja i po potrebi organizacije u okviru kojih će se vršiti istraživanja na djeci. Potvrdu je potrebno imati prije sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava.
 
3. Trebaju li suradnici iz inozemstva te suradnici iz Hrvatske (koji nisu s institucije prijavitelja) priložiti Letter of commitment?
 
4. Vezano na pisma obveze suradnika: Jel pisma obveze pišu svi suradnici institucija prijavitelja, partnera i i iz dijaspore uključujući i voditelja i suvoditelja? I jel moraju biti i na hrvatskom i enegleskom jeziku?
 
5. Dali postoji neki forma za Letter of commitment za suradnika na stranoj instituciji koja nije partner ili takvo pismo može biti proizvoljno? Jer ako sam dobro shvatila partnerske su samo HR institucije pa prema tome suradnik van HR ne potpisuje Letter of commitment_partner. Isto je i sa suradnicima unutar HR čije organizacije nisu partnerske.
 
Pismo obveze (letter of commitment, u propisanom formatu) dostavljaju partnerska organizacija, organizacija podnositelja i organizacija suvoditelja.
Suradnici koji nisu s matične organizacije podnositelja (uključujući umirovljenike, studente i nezaposlene) prilažu pismo namjere u slobodnoj formi na hrvatskom i engleskom jeziku (u slučaju stranaca samo na engleskom jeziku).
Voditelj, suvoditelj i zaposlenici partnerske organizacije ne dostavljaju pisma namjere.
 
6. Sukladno uputi u Obrascu za prijavu potrebno je postovati oblikovanja teksta: font Arial, veličina 10, desna i lijeva margina 2.0, donja margina 1.5, jednostruki prored. No stvar je u tome sto je zadani footer skoro 5 cm pa neovsino sto donja margina moze biti 1.5, prakticno je to nemoguce postici i donja margina je defacto tih 5. Sto sad to znaci? Da li se footer moze smanjiti da bude ispod tih 1.5, pa da margina za pisanje uistinu bude 1.5? ili sve mora ostati kako jeste, sto drugim rijecima prakticno znaci da je dozvoljena donja margina cca 5?
 
7. U obrascu za aplikacije margine u poljima za unos podataka su zapravo manje nego je propisano gore. Dali se one smiju pomicati ili moraju biti kao u zadanom formatu?
 
Obrazac je izmijenjen kako bi margina mogla biti 1.5. te je nova verzija objavljena u natječajnoj dokumentaciji.
Margine je moguće namjestiti kako je navedeno u uputama za ispunjavanje obrasca.
 
8. Ugovor o radu moje inozemne suradnice je tajan jer podaci o njenoj plači nisu javno dostupni te prema tome ona ne može priložiti ugovor o radu. Ustanova je spremna izdati potvrdu o njenom radnom statusu koje bi sadržavalo radno mjesto te garanciju da će ona tamo raditi za vrijeme trajanja projekta. Jeli to dovoljno? Dali to pismo mora biti posebno ili to može biti sadržano u Letter of commitment_Co-leader organization?
Potvrda o zaposlenju koja sadržava spomenute podatke može se priložiti umjesto ugovora o radu. Potvrdu treba priložiti kao zaseban dokument.
 
9. Molim Vas za objašnjenje u CV Form_Applicant koja je razlika između polja 4a i 4b. Konkretno koja je razlika između konstrukcije rečenice Projects worked on as the leader i Research grants awarded so far? U mom području ako dobiješ grant to znači da si dobio projekat koji samostalno vodiš. Ne znam za slučaj da je nekom dodjeljen istraživački grant pa je na njemu netko drugi bio voditelj.
U 4. a. trebalo bi navesti sve istraživačke projekte na kojima je podnositelj sudjelovao, a u 4. b. sve projekte dodijeljene podnositelju, uključujući i istraživačke boravke, stipendije i sl..
 
10. Budući da se u formularu trži samo mentorstvo doktoranda, može li se mentorstvo diplomanata staviti u rubriku, ili pod ostalo, ili se ne uzima u obzir?
Može se navesti mentorstvo diplomanata pod ostalo.
 
11. Zanima me da li se u radnom planu, po natječaju PZS-2019, kada je aktivnost vezana uz vanjsku uslugu navode članovi itraživačke grupe kao sudionici te aktivnosti ili ne? Ako ne, da li se onda u radni plan piše da se ta aktivnost provodi kao vanjska usluga ili se polje “članovi istraživačke grupe” ostavlja prazno?
Za svaku je aktivnost u EPP sustavu nužno odabrati barem jednog člana istraživačke grupe koji je za nju zadužen. Ako se radi o vanjskoj usluzi, potrebno je odabrati člana grupe koji će koordinirati izvršenje te aktivnosti.
 
12. Zanima me da li je elektronski potpis na potvrdi porezne uprave dovoljan ili je potrebno jos dodatno traziti zig i potpis
Potvrda s elektronskim potpisom izdana od odgovarajućeg nadležnog tijela je valjana.
 
13. Da li ZAISTA svu natječajnu dokumentaciju i sav opis projekta i radnog plana za ” Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“” treba pisati i na hrvatskom i na engelskom jeziku ?
Da.
 
29. 1. 2019.

1. Profesorica je uspjesno napravila registraciju na epp sustavu no popunjavajuci profil primjetile smo da u je obvezno polje: Identification number of scientist: *? Pretpostavljam da se tu radi o MZO broju ali kako kolegica zivi i radi u inozemstvu, naravno, nema nas MZO broj. Mozete li nam reci sto trebamo sad napraviti?
U navedeno polje upišite minus “-“.
 
2. Postoji li obrazac „izjava organizacije-partner“ i na engleskom jeziku ili samo na hrvatskom?
Obrazac „Izjava organizacije partner“ predaje se samo na hrvatskome jeziku.
 
3. Mozete li mi molim vas objasniti kako bi trebalo, u kojem obliku, napisati tocke 3a i 3b koje se odnose na aktivnosti i milestone? Naime, ja sam napravila radni plan za projekt, koristeci tablicu za hrzz istrazivacke projekte jer vidim da ce upravo u takvom slicnom obliku biti potrebno unjeti radni plan u on-line epp portal. Ta tablica ima manje vise 15 tak stranica stoga se pitam kako da to realno “preslikam” u tocku 3a i 3b? Probala sam naprosto nabrojati sve aktivnosti, sa zagradama koje imaju oznaku, ljude koji su zaduzeni i mjesece kada ce se aktivnost obavljati ali rezulat takvog nabrajanja je jako tesko citljiv tekst koji jedva ja, koja znam svoj plan, mogu pratiti pa se pitam kako se ga pratiti itko drugi… Problala sam napraviti i jednu ogoljeniju varijatnu tablice radnog plana ali i takva pojednostavljena tablica mi zauzme 4 stranice sto je jako puno ako cijeli projekt smije biti maksimalno 15 str.  Molim vas objasnjenje sto i kako se ocekuje da se popune tocke 3a i 3b.
U Obrascu za prijavu, 3a., potrebno je navesti samo ključne aktivnosti. Nije potrebno navoditi tko će biti zadužen za njihovo izvršenje ni kad će se realizirati, samo je važno držati se numeracije iz Radnoga plana. S obzirom na to da će se numeracija u EPP sustavu dodjeljivati automatski, predlažemo da prvo ispunite Radni plan u EPP sustavu te nakon toga ključne aktivnosti prenesete u Obrazac za prijavu.
 U 3b. trebalo bi navesti sve točke provjere na projektu, ali kako točke provjere predstavljaju samo ključne događaje na projektu (odnosno „prekretnice“ koje omogućavaju nastavak projekta), njih bi u okviru cijeloga projekta trebao biti manji broj.

23. 1. 2019.

1. Pitanje vezano uz ispunjavanje prijavnice. Hrvatski se znanstvenici u dijaspori navode kao suvoditelji. Stavljamo li ih isto tako u tablicu suradnika u prijavnom obrascu?
Nije jasno na što se odnosi „prijavnica“. U EPP sustav unose se podatci o suvoditelju te se suvoditelj automatski navodi u Administrativnom obrascu. Suvoditelja nije moguće dodavati u EPP sustav kao suradnika.
 
7. 1. 2019.

1. Piše li se projektni prijedlog u fonru Arial veličine 10, a prored bilo koji?
Sukladno uputi u Obrascu za prijavu molimo Vas da poštujete sljedeća ograničenja oblikovanja teksta: font Arial, veličina 10, desna i lijeva margina 2.0, donja margina 1.5, jednostruki prored.

16. 11. 2018.

1. Jedan od uvjeta koji treba zadovoljiti podnositelj projektnog prijedloga jeste iskustvo u vođenju projekata, pri čemu u popratnoj dokumentaciji – Obrascu za životopis voditelja projekta stoji: ”Navedite podatke o istraživačkim projektima koje ste vodili ili ste u njima sudjelovali. Uključite naziv, mjesto, trajanje projekta, vrijednost projekta.” U svrhu dokazivanja iskustva vođenja projekta, smatra li se dovoljnim iskustvom:

  • vođenje projekta npr. Europskog socijalnog fonda ili TEMPUS-a, kojemu glavni cilj nije istraživanje a gdje je institucija podnositelja bila glavni korisnik ili prijavitelj projekta?
  • vođenje projekta npr. Europskog socijalnog fonda ili TEMPUS-a, kojemu glavni cilj nije istraživanje a gdje je institucija podnositelja bila partner na projektu?
  • vođenje znanstvenog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (1990.-2013.)?
  • vođenje istraživačkog projekta financiranog sredstvima institucije a porijeklom sredstava višegodišnjeg institucionalnog financiranja znanosti?

Napomena:
Ova dokazana profesionalna iskustva pratilo bi iskustvo u istraživačkim projektima u kojima je podnositelj sudjelovao a bez da je bio voditelj projekta.

 
Iskustvo vođenja prethodnih projekata odnosi se prvenstveno na istraživačke projekte. Molimo Vas da o tome vodite računa pri navođenju projekata – tu svakako ulaze projekti MZO-a, projekti HRZZ-a i UKF-a, te svi istraživački projekti financirani iz drugih izvora (npr. ERC, Horizon 2020, NEWFELPRO). Relevantnost navedenih podataka procjenjivat će međunarodni recenzenti i panel za vrednovanje.