22. 2. 2019.

1. Je li trošak doktorskog studija nešto što financira institucija ili se to plaća iz projekta?
Trošak doktorskog studija nije prihvatljiv u okviru ovoga natječaja te ga je dužna financirati matična organizacija na kojoj je zaposlen voditelj projekta.

2. Lijepo vas, molim za pojašnjenje što spada u kapitalnu opremu odnosno do kojeg iznosa oprema nije kapitalna?
Kapitalnom se opremom smatra sva oprema čija jedinična vrijednost prelazi 400.000,00kn.

3. Da li se snimanje i izrada video materijala od strane profesionalnog snimatelja mogu svrstati u “vanjske savjetodavne i stručne usluge”? Radi se o snimanju edukacijskih aktivnosti koje će se provoditi, a potom će taj video materijal služiti u daljnjim aktivnostima edukacije. 
Može, ali prihvatljivost troška ocijenit će se tijekom vrednovanja.

15. 2. 2019.

1. Da li je moguće iz budžeta projekta financirati odlazak na ljetne škole za novozaposlene doktorande i ostale članove projektnog time? Ako da, pod koju stavku financijskog plana se one definiraju?
Da, taj je trošak prihvatljiv u potkategoriji d), d-5 ili d-6 (ovisno radi li se o ljetnoj školi u RH ili inozemstvu).

2. Tijekom posjeta instituciji suvoditelja projekta do 6 mj., mladim znanstvenicima biti će pokriveni troškovi puta, i smještaja, dobivaju li i neki dodatak za život u tome periodu? Je li onih 7500 bilo predviđeno za troškove života?
Ograničenje od 7.500,00 HRK odnosilo se na ukupni iznos prijevoza i smještaja, ali je ukinuto u izmjeni natječajne dokumentacije 6. 2. 2019. godine. Molimo vas da na našim mrežnim stranicama preuzmete posljednju verziju dokumenata. Nije prihvatljiv trošak dodatka na život, ali doktorand ili poslijedoktorand u tome razdoblju prima redovnu plaću za rad na projektu.

3. Možete li pojasniti razliku između radnog sastanka i posjeta suradničkoj organizaciji.
Radni sastanak održava se u pravilu na matičnoj organizaciji provedbe projekta, a služi za zajednički rad i dogovore članova projektnog tima. Posjet suradničkoj organizaciji odnosi se na putovanje članova tima na bilo koju organizaciju s kojom postoji neki vid suradnje, a na kojoj će se primjerice obaviti dio istraživanja.

4. 13.2.2019, objavljen je odgovor u kategoriji Prihvatljivost troškova, točka 9, u kojem se navodi da je za boravke mladih istraživača na partnerskim institucijama trošak dnevnica dozvoljen samo do 30 dana.
Obzirom da je edukacija mladih istraživača na instituciji suvoditelja i prenošenje znanja u Hrvatsku jedan od glavnih ciljeva ovog poziva, molim da se nađe način da se ovo financijsko ograničenje makne. U pravilu se institucije suvoditelja nalaze u zemljama gdje su životni troškovi veći nego u RH, te nije realno očekivati da će doktorand moći nekoliko mjeseci živjeti u npr. Australiji, SADu, Njemačkoj, od hrvatske plaće.
Sukladno nacionalnom zakonodavstvu isplata je dnevnica moguća za putovanja koja traju najdulje do 30 dana, stoga HRZZ nema mogućnost promjene toga pravila.

5. Postoji li ograničenje broja sudionika (članova projektnog tima) na međunarodnoj konferenciji po jednom članku koji se prezentira? Npr., mogu li na konferenciju putovati mentor i doktorand (oba članovi projektnog tima) kako bi prezentirali jedan članak koji je rezultirao aktivnostima na projektu ili može putovati samo jedna osoba po članku? U slučaju da može više osoba po članku sudjelovati na konferenciji, u kojim kombinacijama je to dozvoljeno (mentor+doktorand, doktorand+poslijedoktorand, istraživač+doktorand i sl.)?
Ne postoji ograničenje u pogledu broja i kombinacija suradnika koji mogu sudjelovati na jednoj konferenciji, ali se očekuje da svaki član tima sudjeluje sa svojim izlaganjem.

13. 2. 2019.

1. Kako se ugovaraju vanjske stručne usluge, za koje Organizacija Podnositelj  nema kompetencije, ako troškovi podugovaranja (nabava roba, usluga, radova) same Organizacije podnositelja nisu prihvatljiv trošak? Na primjer
1. nabava softwera koji je ključni element projekta?
2. usluga Osposobljavanja radne grupe za koristenje novog softwera?
3. usluga digitalizacije 75.000 slika dokumenata od trece ustanove?
Nisu prihvatljivi troškovi podugovaranja organizacije podnositelja, suvoditelja, suradnika i partnera. Ostale je organizacije moguće podugovoriti ako se predviđeni troškovi tijekom vrednovanja projektnoga prijedloga procijene prihvatljivima. U tom slučaju organizacija podnositelja provodi postupka nabave sukladno internim procedurama, a organizacija koja je izvršitelj usluge izdaje račun matičnoj organizaciji provedbe projekta.

2. Može li se pod opremu naručiti programiranje softver, koji će isprogramirati suradnici s druge znanstvene organizacije kao vanjska usluga, a u svrhu pokretanja mikroskopa – koji služi u svrhu istraživanja. Uz to potrebna je i radna stanica koja će služiti isključivo za instalaciju i rad na tom softveru.
Nisu prihvatljivi troškovi podugovaranja organizacije podnositelja, suvoditelja, suradnika i partnera. Također nisu prihvatljivi troškovi isplate honorara suradnicima na projektu.
Vezano uz kupovinu opreme, prihvatljivost ovisi o specifičnostima projektnoga prijedloga u okviru kojega bi se potencijalni troškovi mogli pojavljivati te je opravdanost troškova predmet stručnoga vrednovanja koje će provesti paneli za vrednovanje, Povjerenstvo za upravljanje i međunarodni recenzenti, a sve će potencijalno sporne troškove HRZZ provjeravati i s provedbenim tijelima ESF-a koja će i odlučivati o njihovoj prihvatljivosti.

3. Da li je nabavka specifičnog software-a (računalnog programa) prihvatljiv trošak, i ako jest u koju kategoriju se uvrštava u financijskom planu?
Odgovor na prethodno pitanje ovisi o specifičnostima projektnoga prijedloga u okviru kojega bi se potencijalni troškovi mogli pojavljivati te je opravdanost troškova predmet stručnoga vrednovanja koje će provesti paneli za vrednovanje, Povjerenstvo za upravljanje i međunarodni recenzenti, a sve će potencijalno sporne troškove HRZZ provjeravati i s provedbenim tijelima ESF-a koja će i odlučivati o njihovoj prihvatljivosti, stoga u ovome trenutku i bez konkretnih informacija o sadržaju projektnoga prijedloga i bez provedenoga vrednovanja na njega nismo u mogućnosti odgovoriti. Računalni programi mogu se predvidjeti u potkategoriji Nova oprema.

4. Da li je organizacija znanstvenog kongresa na temu projekta i plaćanje određenih troškova po tom pitanju (pozvani predavači, svečana večera, i sl.) prihvatljivi trošak?
Prihvatljivi su sljedeći troškovi organizacije znanstvenog kongresa: najam prostora (samo ako matična organizacija ne raspolaže odgovarajućim prostorom), promotivni materijali i ugostiteljske usluge (u realnom iznosu s obzirom na broj sudionika).

5. Da li je zaista catering ukljucen u troskove organizacije konferencija kao sto je upisano u Financijskom planu
d-7. Trošak organizacije skupa/konferencije/kongresa/radionice (s/k/k/r), odredište, trajanje, troškovi koji se namjeravaju pokriti (npr. najam opreme i prostora isključivo ukoliko istu nije moguće održati na matičnoj organizaciji voditelja projekta, lektura, prijevod, dizajn, prijelom, tisak, uvez materijala za radionicu, sitni potrošni materijal za sudionike, catering), svaki s/k/k/r unosi se kao zasebna stavka, oznaka iz radnog plana, npr. d-7.1. STAVKA 1, (novi redak) d-7.2. STAVKA 2, itd.
ili nije predvidjen, kao sto pise u tocci 6.2. NEPRIHVATLJIVIH TROSKOVA iz Natjecaja, str. 10 “troškovi reprezentacije projekta uključujući ugostiteljske usluge, najam prostora, audiovizualne opreme i sl.,”
Trošak ugostiteljskih usluga prihvatljiv je jedino ako se radi o organizaciji znanstvenoga skupa/konferencije/radionice. Nisu prihvatljivi troškovi reprezentacije u smislu predstavljanja projekta, kick-off meetinga, radnih sastanaka projektnog tima i sl.

6. Na str. 10 Natjecaja pod 6.2 NEPRIHVATLJIVI TROSKOVI stoji: “Trošak usluge izrade i održavanje web stranice”. Nas zanima usluga izrade web stranice, kao glavni modus diseminacije i KPI (dok ce odrzavanje preuzeti institucija voditelja). Da li se takva stavka može staviti pod točku 6. PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA “Vanjske savjetodavne i stručne usluge nužne za ostvarivanje ciljeva projekata (usluge s područja informacijsko-komunikacijske tehnologije i slične savjetodavne usluge neophodne za pomoć u provedbi aktivnosti projekta za čiju provedbu članovi projektnog tima nemaju kompetencije).”? 
Izrada mrežnih stranicama može biti prihvatljiv trošak jedino u slučaju da se radi o specifičnim stranicama potrebnim za provedbu projektnih aktivnosti (primjerice ako se kroz projekt razvija aplikacija koja će biti online dostupna) te u tom slučaju trošak može biti prikazan u potkategoriji f). Izrada mrežnih stranica u svrhu diseminacije nije prihvatljiv trošak.

7. Obzirom da je više puta naglašeno da suradna inozemna institucija ne može naplaćivati usluge, molim da razmislite o izmjeni te stavke.  Jednostavno je nemoguće provesti moderna, tehnološki napredna istraživanja bez plaćanja. Inozemne institucije naplaćuju i svojim zaposlenicima čuvanje SCID miševa (po kavezu po danu), korištenje konfokalnog mikroskopa (po satu) i sl., stoga je te usluge nemoguće dobiti besplatno. Na ovaj način ne možemo iskoristiti puni potencijal suradnje. Postoji li mogućnost izmjene tog pravila za ovaj poziv?

8. Molim Vas da razmotrite pitanje tzv. internih računa. Npr. snimanje NMR spektara nam je nužno za projekt, a na Institutu je to uređeno internim računima. I korištenje drugih instrumenata regulirano je na taj način.
Ukoliko se ti troškovi ne prihvate, molim Vas da nam sugerirate na koji način riješiti taj problem?
Sva su pravila koja se odnose na prihvatljivost troškova unesena u natječajnu dokumentaciju, a određena su u skladu s propisima i preporukama posredničkih tijela Europskog socijalnog fonda te HRZZ nema mogućnost izmjene tih pravila.

9. 6.2.2019. objavljen je odgovor na pitanje:
“7. Za putovanja članova projektnog tima u inozemstvo jesu li dozvoljeni per diemi ili isključivo dnevnice prema važećoj tablici za pojedinu zemlju za dnevnice u inozemstvu?
Za trošak putovanja do 30 dana prihvatljiva je dnevnica za pojedinu zemlju u visini maksimalnog neoporezivog iznosa, te troškovi smještaja i putovanja. Za troškove u okviru kratkoročne mobilnosti (više od 30 dana) prihvatljivi su isključivo troškovi smještaja i prijevoza.”
S druge strane u uputama za podnositelje navedeno je:
“Prihvatljivi troškovi u podkategoriji Putovanje i podkategoriji Kratkoročna mobilnost su trošak smještaja, prijevoza, dnevnica, kotizacija i trošak terenskog rada.”
Pitanje je da li je trošak dnevnica dozvoljen za kratkoročnu mobilnost i ako nije od čega da doktorand zivi, ako u sklopu projekta bude boravio npr. 6 mjeseci u inozemstvu?
Sukladno nacionalnom zakonodavstvu troškovi dnevnica prihvatljivi su za razdoblje od najviše 30 dana. Za vrijeme cijelog boravka u inozemstvu doktorandi i poslijedoktorandi primat će plaću iz projekta.

10. U uputama za podnositelje navedeno je:
“Napomena: trošak prijevoza i smještaja treba izravno platiti organizacija s kojom je HRZZ sklopila Ugovor o dodjeli sredstava. Nije prihvatljivo da voditelj projekta ili suradnik ili druga fizička osoba koja ide na put sama pokrije troškove prijevoza i smještaja te da ih zatim refundira organizacija s kojom je sklopljen Ugovor o dodjeli sredstava.”
Pitanje je kako je moguće da trosak smjestaja plati organizacija podnositelja ako npr. hotel izdaje račun na kraju boravka ili se boravak zbog više sile produži, a hotel traži trenutno plaćanje?
Kako je moguće refundirati trošak taksi usluge (kada nema drugog prijevoza)
Takodjer, ovo pravilo onemogućava korištenje popularnih internetskih servisa za pružanje smještaja, posebice korištenje usluga dnevnog najma kao znatno povoljnije opcije od hotela. Time se projektu stvara dodatan nepotreban trošak. Posebice, ako se radi o dužim boravcima unutar kratkoročne mobilnosti.
Osim opcije da smještaj izravno plati matična organizacija voditelja projekta, račun za smještaj može podmiriti i osoba koja koristi usluge smještaja, a kojoj je izdan putni nalog od matične organizacije provedbe projekta, a u svrhu obračuna i refundacije troškova matičnoj organizaciji prilaže račun koji joj je izdan kao fizičkoj osobi. Troškove taksi usluga, u iznimnim slučajevima kada nijedan drugi oblik prijevoza nije dostupan, također je moguće refundirati u okviru obračuna putnog naloga. Također napominjemo da nisu prihvatljivi troškovi taksi prijevoza kada ulaze u loko vožnju.

11. Molim Vas da mi konkretno odgovorite na koji način će se obavljati plaćanje troškova potrošnog i laboratorijskog materijala koje će imati suradnici na instituciji izvan Hrvatske? Jasno mi je da plaćanje mora ići direktno s ustanove voditelja projekta.
Nabavu potrošnog i laboratorijskog materijala za potrebe svih suradnika na projektu, pa tako i suradnika na institucijama izvan Hrvatske provest će organizacija voditelja projekta te će istoj biti izdan račun na temelju kojeg će organizacija voditelja projekta provesti plaćanje. Dostava potrošnog i laboratorijskog materijala može biti organizirana direktno na instituciju na kojoj je isti potreban u svrhu provedbe istraživanja. Ukoliko postoji neko dodatno pitanje na koje nije ovim putem odgovoreno, molili bismo da ga ponovo uputite.

12. U natječaju piše kako nije dozvoljena kupnja kapitalne opreme, odnosno koliko sam shvatio, opreme u ukupnoj vrijednosti preko 400 000 kn. Zanima me da li je ta cijena od 400 000 kn sa uključenim pdv-om ili bez?
Iznos od 400.000,00 HRK predstavlja nabavnu vrijednost jediničnog komada opreme. Ako organizacija ima pravo povrata PDV-a, PDV nije prihvatljiv trošak i u tom se slučaju ne prikazuje u financijskom planu niti se za njega tereti projekt. S obzirom na to da je nabavna vrijednost računovodstvena kategorija, molimo da se za pitanje predstavlja li to za Vašu organizaciju vrijednost sa ili bez uključenog PDV-a obratite nadležnim službama svoje organizacije. U svakom slučaju jedinična vrijednost komada opreme unesena u financijski plan ne može iznositi više od 400.000,00 HRK.

13. Da li je sudjelovanje na znanstvenom skupu suradnika sa institucije suvoditeja i institucija partnera prihvatljiv trošak projekta ili je prihvatljiv samo za suradnike sa institucije prijavitelja?
Troškovi sudjelovanja na konferencijama prihvatljivi su za sve suradnike na projektu, voditelja i suvoditelja.

14. Jeli trošak doktorskog studija prihvatljivi trošak ili se prepostavlja da to organizacija pokriva iz onih 5% indirektnih troškova?
Trošak doktorskog studija nije prihvatljiv trošak i dužna ga je snositi organizacija voditelja. Neizravni troškovi predviđeni su za pokrivanje troškova nastalih zbog provedbe projekta (npr. struja, voda, telefon, itd.).

15. U svojem prijedlogu bih trebala imati suradnike s 5 ustanova (2 hrvatske i 3 europske) i na svakoj od tih ustanova bi se nešto trebalo raditi (provođenje eksperimenata, upotreba različitih instrumenata i sl.). Posebno na ustanovi s koje je suvoditeljica projekta trebali bismo koristiti instrumente koji su neophodni za provođenje projekta, a u Hrvatskoj nema takvih instrumenata. S druge strane, upotreba takvih instrumenata se na svim ustanovama plaća, jer to je način kako to svuda funkcionira (kemikalije se kupuju na veliko, u to je uključena i tehnička podrška itd.), i institucije obično izdaju račun za takvu upotrebu, što se uključuje u troškovnike projekata. Je li točno da se ovim projektima uopće neće moći plaćati takvo korištenje infrastrukture na ustanovama koje su uključene u projekt? Jer to automatski eliminira velik broj projekata iz prirodoslovnog i tehničkog područja, te poništava upravo onaj učinak koji bi znanstvena suradnja s hrvatskom dijasporom trebala imati – a to je da nam omogući pristup najnovijoj tehnologiji koju ovdje nikada nećemo imati (jednostavno jer je preskupa), a nužna je za state-of-the-art istraživanja. Ako je to stvarno tako, zašto se nije u sami natječaj stavilo da je obavezno sufinanciranje (kao in-kind contribution) od ustanova koje sudjeluju, pa da odmah znamo na čemu smo?
Nisu prihvatljivi troškovi podugovaranja organizacije suvoditelja. Ako su za provedbu određenih istraživanja na organizaciji suvoditelja potrebni određeni materijali i/ili kemikalije, njih je moguće financirati iz sredstava projekta, ali nabavu mora provesti i račun mora glasiti na matičnu organizaciju voditelja s kojom je sklopljen ugovor o financiranju.
U opisanoj se situaciji radi o specifičnostima istraživanja u određenim znanstvenim poljima, a natječaj mora biti jednako primjenjiv za projektne prijedloge iz svih znanstvenih područja i polja, stoga nije vidljiva potreba za obveznim sufinanciranjem organizacija koje sudjeluju na projektu te sufinanciranje ne može predstavljati nužan uvjet za prijavu projektnoga prijedloga.

6. 2. 2019.

1. Na radionici je bilo rečeno da će se provjeriti ograničenje od 7.500,00 kn mjesečno za mobilnost mladih istraživača i da će se objaviti konačna odluka, no za sada ne vidimo objavu takve informacije. S obzirom da je to apsolutno premalo novaca za slanje suradnika u SAD, važna nam je ova informacija.
 
2. PZS-2019_Upute za podnositelje projektnih prijedloga – objavljene su 2 različite verzije istog dokumenta bez naznake o izmjenama:
04.01.2019. objavljena je verzija dokumenta kreirana 2.1.2019. pod nazivom: 1.2._3.1.2019., koja na stranici 12 sadrži točku 5. Troškovi za usavršavanje i znanstveno istraživanje „ Uključuje troškove prijevoza iz Hrvatske u inozemstvo i natrag te troškove smještaja do najvišeg mjesečnog iznosa od 7.500 HRK (pravdani na temelju realiziranih troškova).“ i točku 6. Terenski dodatak „Terenski dodatak koji je vezan za projekt priznaje se do iznosa i pod uvjetima utvrđenim Pravilnikom o porezu na dohodak (Narodne novine broj: 10/17, 128/17) te ukoliko je reguliran internim aktima korisnika. Terenski dodatak može se isplatiti i za troškove usavršavanja i znanstvenog istraživanja (opisano pod točkom 5.). Terenski dodatak i dnevnica međusobno se isključuju. Ukupan iznos troškova u kategoriji Putni troškovi i troškovi mobilnosti ne smije premašiti 20% ukupnih traženih sredstava.“
31.01.2019. objavljena je verzija dokumenta kreirana 30.1.2019. identičnog naziva: 1.2._3.1.2019. Na stranici 12 navedenog dokumenta sadržaj točke 5. (iz prethodne verzije dokumenta) je izbrisan, a sadržaj točke 6. je naveden pod točkom 5.
Na službenoj stranici na kojoj je objavljen natječaj „Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori – Znanstvena suradnja“ nije jasno navedena i označena izmjena koja je nastala, niti je izmjenen naziv novog dokumenta. https://hrzz.hr/default.aspx?id=53 .
U skladu s navedenim molimo pojašnjenje koji je od navedenih dokumenata relevantan odn. važeći za prijavu  te može li se i kada u skladu s navedenim očekivati izmjena natječajne dokumentacije s jasno vidljivim i objavljenim detaljima svih izmjena.
 
Ograničenje od 7.500,00 HRK uklonjeno je u izmjeni dokumentacije, što je navedeno u obavijesti objavljenoj 30. 1. 2019. godine. Radi preglednosti ista je obavijest sada dodana i na stranice na kojima je objavljen sam tekst natječaja. Sve verzije dokumenata koje su trenutno važeće podignute su na mrežne stranice HRZZ-a dok se nevažeće verzije uklonjene. Molimo podnositelje da redovito prate izmjene verzija natječajne dokumentacije na mrežnim stranicama HRZZ-a, kao i obavijesti na naslovnoj stranici HRZZ-a.
 
3. Na informativnoj radionici u Rijeci rečeno je kako će se cjelokupna nabava obavljati preko institucije nositelja projekta. Zanima nas je li riječ samo o nabavi opreme ili je u pitanju i nabava potrošnog materijala? Također, ako nam možete objasniti kako bi to proceduralno trebalo izgledati ili nas uputite na neku dokumentaciju iz koje bismo to mogli saznati.
Svi računi moraju glasiti na matičnu organizaciju podnositelja, stoga se sva nabava mora obaviti preko matične organizacije podnositelja/voditelja. Konkretne upute o navedenom dat ćemo na provedbenim radionicama. Sve nabave moraju biti u skladu s internim procedurama organizacije voditelja.
 
4. Dali je u sklopu projekta moguće plačanje usluge unutar moje Institucije/suradne Institucije. Konkretno, za neke usluge kao što su snimanje na nekim uređajima ili mjerenje nečeg postoje cjenici unutar moje ustanove za nas koji tamo radimo. Konkretno ja npr. trebam napraviti dva mjerenja na nekom instrumentu. Kada bih išla samostalno kupovat kemikalije i potrošni materijal za ta mjerenja to bi me koštalo nekoliko desetina tisuća kuna  jer ne mogu kupiti kemikalije za dva nego za 200 uzoraka. Zbog toga postoji određeni cijenik prema kojem ja mogu po satu platiti korištenje instrumenta i svih kemikalija potrebnih za pripremu i onda to košta puno manje jer dijelim troškove s kolegama. Za to dobijem interni račun. Takve troškove naravno ne podmiruje institucija iz sufunanciranja (jer su to zapravo troškovi istraživanja a ne korištenja opreme). Dali su takvi troškovi dozvoljeni?

Nije dozvoljeno podugovaranje matične organizacije, partnerske organizacije, kao i organizacija na kojima su zaposleni suradnici. Također nije prihvatljivo pravdanje troškova dokumentima poput tzv. internih računa.
 
5. Može li se u sve tri godine podjednako kupovati oprema?
Oprema se kupuje kada za to postoji realna potreba, odnosno mora biti jasno za koje će potrebe oprema biti kupljena, stoga nije predviđeno nabavljanje opreme pri kraju projekta, ali svaki će pojedini slučaj biti predmet vrednovanja.
 
6. Mogu li se troškovi posjeta suradničkoj instituciji potraživati za sve članovi istraživačkog tima, bez obzira dolaze li s partnerske ili suradničke institucije? (naravno uz izuzetak onih na čiju instituciju članovi istraživačkog tima odlaze u posjet)
Da, troškovi posjeta suradničkoj instituciji prihvatljivi su u potkategoriji d. Potkategorija e (kratkoročne mobilnosti) odnosi se samo na zaposlene doktorande i poslijedoktorande.
 
7. Za putovanja članova projektnog tima u inozemstvo jesu li dozvoljeni per diemi ili isključivo dnevnice prema važećoj tablici za pojedinu zemlju za dnevnice u inozemstvu?
Za trošak putovanja do 30 dana prihvatljiva je dnevnica za pojedinu zemlju u visini maksimalnog neoporezivog iznosa, te troškovi smještaja i putovanja. Za troškove u okviru kratkoročne mobilnosti (više od 30 dana) prihvatljivi su isključivo troškovi smještaja i prijevoza.
 
8. Jesu li dnevnice prihvatljive samo za zaposlene na matičnoj instituciji (uključujući i voditelja) ili i za ostale suradnike (predstavnike partnerskih institucija) u Republici Hrvatskoj?
Dnevnice su prihvatljive za sve članove projektnog tima, ali putni nalog mora otvoriti matična organizacija voditelja projekta.
 
9. U obrascu proračuna pod stavkom Posjeti – Posjeti suradničkoj organizaciji, podrazumijeva li suradnička organizacija i partnerske institucije ili samo one s kojih dolaze oni koji su u statusu suradnika (a ne i predstavnika partnerskih institucija)?
Posjeti suradničkoj organizaciji mogu se odnositi na bilo koju organizaciju s kojom postoji neki vid suradnje (ne mora biti partnerska organizacija, organizacija suvoditelja ili organizacija na kojoj su zaposleni suradnici).

29. 1. 2019.

1. Da li se 6 mjeseci kratkoročne mobilnosti odnosi na svakog novozaposlenog istraživača zasebno (svaki zasebno može koristiti 6 mjeseci) ili ukupno 6 mjeseci za sve novozaposlene istraživače. Pretpostavljam da je 6 mjeseci ukupno za 4 godine neovisno o prethodnom odgovoru.
Kratkoročne mobilnosti moguće je realizirati više puta po istraživaču te svaki put koristiti do šest mjeseci, ali vodeći računa o ograničenjima po potkategorijama.
 
2. Je li trošak  autorskog  honorara za izradu dokumentrnog filma o projektu u kategoriju prihvatljiv u kategoriji diseminacije ??? 
Navedeni trošak nije prihvatljiv.
 
3. Mogu li partneri u projektu poreuzeti obvezu financiranja troškova školarine doktorntima zaposlenim na projektu  ?
Partnerska organizacija može preuzeti obvezu financiranja troškova školarine, ali to mora biti eksplicitno navedeno u obrascu „Izjava organizacije_partner“.
 
4. Postoji li  obveza financiranja  troška  plaće zaposlenih doktoranda   i poslijedoktoranda za cijelo vrijeme  trajanja projekta ili to može biti i na kraći period ( obziirm da će trebati godina dana da se stvlore preduvjeti za zapošljavanje i rad  ?
Doktoranda/-e je potrebno zaposliti u prvih devet mjeseci provedbe projekta i zapošljavaju se na cijelo vrijeme trajanja projekta (odnosno do kraja projekta). Poslijedoktorandi se zapošljavaju na razdoblje od najmanje tri mjeseca, a mogu biti zaposleni u bilo kojem trenutku, ovisno o potrebi.
 
5. Jesu li prihvatljivi troškovi informiranja šire javnosti putem plaćenih oglasa i ako jesu u koju katefgoriju spadaju  ?
Navedeni troškovi nisu prihvatljivi. Što se tiče diseminacije, prihvatljivi su jedino troškovi navedeni na stranici 13. Uputa za podnositelje.
 
6. Ako se istraživačka oprema prodaje sa dodatnim (produljenim)  jamstvom je li trošak jamstva prihvatljiv i spada li on također u kategoriju nabavke opreme ?
Ako postoji potreba za produljenim jamstvom koja je dobro obrazložena uz projektnu prijavu, trošak može biti prihvatljiv i tada se navodi u potkategoriji f-4 Nadogradnja opreme.
 
7. je li trošak nabavke većeg broja tablet uređaja(obziorm  da se prikupljanje podataka zbog veličine uzorka planira napraviti digitalnim putem prihvatljiv u kategoriji nabavke opreme  ?
8. je li trošak prevoda sa engleskog na hrvatski jezik uputa za validirane testove u vlasništvu tvrtke iz velike britanije i tvrtke prihvatljiv trošak u kategoriji vansjke savjetodavne i stručne usluge ?
9. Obziorm da je se radi o zahtjevnom interdisciplinarnom projektu koji iziskuje veći broj mjeritelja je li angažaman mjeritelja posredtvom specijalizirane tvrtke prihvatljiv trošak  u kategoriji vanske savjetodavanje i stručne usluge ?
10. Je li prihvatljiv  trošak njamnine za prostor laboratorija za detekciju i podršku sportskim talentima, obziorm da prijavitelj (Fakukultet) ne raspolaže adekvatnim specifičnim prostorom ?  Ako je trošak najamnine za laboratorij prihvaljiv u koju kategoriju troškova spada ?
Odgovor na prethodna pitanja ovisi o specifičnostima projektnoga prijedloga u okviru kojega bi se potencijalni troškovi mogli pojavljivati te je opravdanost troškova predmet stručnoga vrednovanja koje će provesti paneli za vrednovanje, Povjerenstvo za upravljanje i međunarodni recenzenti, a sve će potencijalno sporne troškove HRZZ provjeravati i s provedbenim tijelima ESF-a koja će i odlučivati o njihovoj prihvatljivosti, stoga u ovome trenutku i bez konkretnih informacija o sadržaju projektnoga prijedloga na njih nismo u mogućnosti odgovoriti.

23. 1. 2019.

1. Kratkoročna mobilnost – za mlade istraživače dopušten je trošak kratkoročne mobilnosti na partnersku instituciju do 6 mjeseci. Da li je to 6 mjeseci po odlasku, po godini projekta, kumulativno po mladom istraživaču ili kumulativno za sve mlade istraživače?
Kratkoročna je mobilnost moguća do šest mjeseci po odlasku, neovisno o broju odlazaka istog istraživača, ali vodeći računa o ograničenja po potkategorijama projekta.

2. Jel se dozvoljeni troskovi sudjelovanja na konferrencijama odnose samo na novozaposlene doktorande i poslijedoktorande ili su to dozvoljeni troskovi svih clanova projektnog tima i iz Hrvatske i iz dijaspore?
Dozvoljeni su troškovi sudjelovanja na konferencijama za sve članove tima.
 
3. Koji su osim mobilnosti od mjesec dana maks po posjeti jos dozvoljeni troskovi za istrazivace iz dijaspore? (npr. jel dozvoljeni trosak oprema za labos u dijaspori?)
Odgovor na prethodno pitanje ovisi o specifičnostima projektnoga prijedloga u okviru kojega bi se potencijalni troškovi mogli pojavljivati te je opravdanost troškova predmet stručnoga vrednovanja koje će provesti paneli za vrednovanje, Povjerenstvo za upravljanje i međunarodni recenzenti, a sve će potencijalno sporne troškove HRZZ provjeravati i s provedbenim tijelima ESF-a koja će i odlučivati o njihovoj prihvatljivosti, stoga u ovome trenutku i bez konkretnih informacija o sadržaju projektnoga prijedloga na njega nismo u mogućnosti odgovoriti.
Kod planiranja troškova potrebno je voditi računa da svi računi moraju glasiti na matičnu organizaciju voditelja u Republici Hrvatskoj te je sva kupljena oprema u vlasništvu matične organizacije voditelja projekta.

16. 1. 2019.

Prihvatljivost troškova
1. Mogu li se iz financijskih sredstava projekta pokriti školarine doktoranda/doktoranada?
Ne, prema uvjetima ovoga natječaja trošak školarina nije prihvatljiv trošak nego ga je dužna snositi matična organizacija. HRZZ odobrava trošak plaće doktoranda pod uvjetom da je organizacija podnositelja dala pismenu garanciju da će osigurati sredstva za trošak doktorskog studija.

11. 1. 2019.

1. Koliki je najveći iznos koji se može planirati za jedan komad opreme, a da se ona ne smatra kapitalnom opremom?
Iznos pojedinačne opreme ne može biti veći od 400.000,00 kuna.

2. koliki postotak budjeta moze pripasti inozemnom laboratoriju, za bilo koju vrstu troska, odnosno, nas konkretno zanima je li moguce zaposliti npr poslijedoktoranda da radi u laboratoriju izvan Hrvatske?
Svi računi moraju biti izdani na matičnu organizaciju provedbe projekta te se sredstva ne mogu prebacivati drugim uključenim organizacijama. Doktorandi i poslijedoktorandi isključivo se zapošljavaju na matičnu organizaciju provedbe projekta u Republici Hrvatskoj, a boravak na organizaciji suvoditelja moguć je u okviru kratkoročnih mobilnosti (do šest mjeseci).

3. U Uputama za podnositelje projetnih prijedloga navedeno je slijedece:
U ovoj kategoriji nisu dopušteni sljedeći troškovi:
 – osnovne informatičke opreme (računala
, fotokopirni uređaji, telefoni, tableti, pisači, vanjska memorija itd.),
Da li to znaci da nije dopustena nabava desktop/laptop racunala niti za nove clanove projekta, tj dokotorande i postdokove? To nema smisla jer su racunala osnovno sredstvo za rad u teorijskoj fizici i nuzno potrebna novim clanovima grupe da bi uopce mogli raditi na projektu.
Nabava osnovne informatičke opreme nije prihvatljiv trošak te se očekuje da je osigura matična organizacija provedbe projekta, tim više što u okviru ovoga natječaja matična organizacija ima pravo na 5% neizravnih troškova od ukupnog iznosa troška plaća. Neizravni troškovi nisu namijenjeni za nabavu računala, ali jesu za tekuće potrebe organizacije.

4. U dijelu D. Putovanja povezana s aktivnostima tima stoji da u sklopu projekta financiraju putni troškovi do mjesec dana za sve članove tima u svrhu sudjelovanja na sastancima, skupovima i predavanjima, te posjeta suradničkoj organizaciji. Da li se tih mjesec dana odnosi na cijeli period trajanja projekta ili je u svakoj godini projekta moguće planirati takve aktivnosti za suradnike na projektu? Te da li je tih mjesec dana kumulativno za sve suradnike koje ostvare sudjelovanje, ili svatko od suradnika može ostvariti financiranje (do mjesec dana) za neku (ili više) od dozvoljenih posjeta? Isto pitanje je i za suvoditelja iz inozemstva: da li je ovo putovanje dozvoljeno samo jednom (1 mjesec) tijekom cijelog projekta ili po jedan mjesec u svim godinama trajanja projekta?
Na pitanje je odgovoreno 7. 1. 2019. u kategoriji Prihvatljivost troškova, pitanje 9. Isto se primjenjuje i za suradnike i za suvoditelja.

7. 1. 2019.

1. U odgovorima objavljenim na stranicama Zaklade napisano je da se cjelokupni iznos financiranja dodjeljuje hrvatskoj organizaciji na kojoj je zaposlen voditelj te voditelj raspolaže sredstvima sukladno prihvaćenom financijskom planu. Sredstva se ne prebacuju stranoj organizaciji nego matična organizacija voditelja raspolaže ukupno dodijeljenim sredstvima i snosi odgovornost za njihovo trošenje.
Da li to znaci da voditelj projekta moze prebaciti financijska sredstva odnosno platiti troskove istrazivanja koji se obavljaju u svrhu projekta na inozemnoj instituciji? Da li se neizravni troškovi u iznosu od 5% prihvatljivih izravnih troškova osoblja zaposlenih na ugovor o radu mogu obracunati i za inozemnu instituciju?
Svi računi moraju glasiti na matičnu organizaciju voditelja. Nisu prihvatljivi troškovi administrativnih i tehničkih usluga i sl. za koje se očekuje da organizacija podnositelja ili partnerska organizacija rutinski osiguraju, kao ni troškovi podmirivanja redovitog poslovanja organizacije ni troškovi podugovaranja (nabave roba, usluga, radova) samih organizacija podnositelja, suvoditelja ili partnerskih organizacija.
Neizravni se troškovi dodjeljuju isključivo organizaciji s kojom je sklopljen ugovor o financiranju (organizaciji podnositelja)  te trebaju biti utrošeni na njezine potrebe koje proizlaze iz provedbe projektnih aktivnosti (npr. troškovi struje, vode, interneta i sl.). Iako organizacije nisu dužne dostavljati račune i potvrde o plaćanju za pravdanje neizravnih troškova, tijela u sustavu provedbe europskih strukturnih i investicijskih fondova odnosno Europskog socijalnog fonda iz kojeg se financira Program „Znanstvena suradnja“, odnosno tijela koja vrše reviziju sustava, mogu u bilo kojem trenutku izvršiti reviziju provedbe projekta u organizaciji podnositelja i njome obuhvatiti i dokumentaciju vezanu uz neizravne troškove.
 
2. Resursi: s obzirom da je planirana digitalizacija i obrada podataka, pitanje je koja se oprema može nabaviti u sklopu projekta?
Odgovor na prethodno pitanje ovisi o specifičnostima projektnoga prijedloga u okviru kojega bi se predmetni troškovi mogli pojavljivati te bi opravdanost takvih troškova bila predmet stručnoga vrednovanja koje će provesti paneli za vrednovanje, Povjerenstvo za upravljanje i međunarodni recenzenti, a sve će potencijalno sporne troškove HRZZ provjeravati i s provedbenim tijelima ESF-a koja će i odlučivati o njihovoj prihvatljivosti, stoga u ovome trenutku i bez konkretnih informacija o sadržaju projektnoga prijedloga na njega nismo u mogućnosti odgovoriti.
Molimo vas da kod prijave projekata vodite računa o tome da svi troškovi moraju biti usko vezani uz provedbu projektnih aktivnosti kako bi troškovi mogli biti prihvatljivi.
Detaljnije o prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima možete pročitati na stranicama 8. – 10. Natječaja za prijavu projektnih prijedloga.

3. Je li prihvatiljiv trošak da partnerska organizacija izda račun za digitalizaciju mikrofilmova? (18-20.000 kn)
4. Može li vanjske savjetodavne i stručne usluge s područja komunikacijsko-informacijske tehnologije, kao što je kupnja/slaganje i implementacija novog softwarea – koji je središnji dio projekta – odraditi partner na projektu, tako da mu to bude plaćeno? Kako se ugovaraju vanjske stručne usluge, ako troškovi podugovaranja (nabava roba, usluga, radova) samih organizacija podnositelja ili partnerskih organizacija nisu prihvatljiv trošak? S kim oni sklapaju ugovor o usluzi odnosno kome oni izdaju račun?
5. Plaća li se opis posla predstavnika partnerske organizacije?

 1. Poduzeće koje slaže software
 2. Osoba koja implementira software
 3. Suradnik
 1. Mogu li se vanjske savjetodavne i stručne usluge isplatiti partnerima na projektu, koje će njih izvršiti?
  Partnerskim se organizacijama i njihovim zaposlenicima ne mogu plaćati troškovi za usluge koje ulaze u njihovu djelatnost nego se očekuje da ih one odrade u sklopu provedbe projektnih aktivnosti u kojima sudjeluju prema radnom planu. Neprihvatljivi su troškovi dodatnog dohotka za obavljanje poslova vezanih uz projekt na temelju ugovora o djelu za zaposlenike organizacije podnositelja ili partnerske organizacije koji istovremeno svoju redovnu plaću primaju na temelju ugovora o radu, kao i troškovi podugovaranja (nabava roba, usluga, radova) samih organizacija podnositelja ili partnerskih organizacija.

  7. Je li prihvatljiv trošak prijevoda predgovora/pogovora, sažetaka članaka ili knjiga, lekture cijele knjige, koji su rezultat projekta na engleski jezik? Je li se pod vanjske savjetodavne i stručne usluge (prihvatljivi troškovi pod 61.6) smatraju i navedeni prijevodi?
  8. Jesu li lektura i prijevod prihvatljivi trošak kao vanjske savjetodavne i stručne usluge?
  Sukladno Natječaju za prijavu projektnih prijedloga, str. 10. Neprihvatljivi troškovi, troškovi prijevoda i lekture nisu prihvatljivi troškovi.

  9. Putovanja za sve članove u trajanju do mjesec dana: znači li to do je trajanje putovanja svakog člana prjektnog tima do 30 dana sveukupno tijekom 36 mjeseci trajanja projekta, ili je to do 30 dana po putovanju i koliko maksimalno takvih putovanja onda može biti? Može li član projektnog tima npr. ići 15 dana naarhivsko istraživanje u Trst, potom drugom prigodom daljnjih 15 dana istraživanja u arhiv u Rimu i još k tome sudjelovati na tri simpozija svaki od 5 dana, što sveukupno iznosi 45 dana? Plaćaju li se u tom slučau svi putni troškovi?
  Svako pojedino putovanje (bez obzira na to radi li se o istom članu tima ili o različitim članovima tima) može trajati do mjesec dana, ali je potrebno voditi računa o tome da ukupan iznos troškova u kategoriji Putni troškovi i troškovi mobilnosti ne smije premašiti 20% ukupnih traženih sredstava.

  10. Može li kratkoročna mobilnost uključiti, osim arhiva pri inozemnoj znanstvenoj organizaciji s projekta, također i druge, za projekt relevantne i neophodne arhive u inozemstvu?
  Troškovi kratkoročne mobilnosti (do šest mjeseci) prihvatljivi su samo za novozaposlene doktorande i poslijedoktorande na inozemnu znanstvenu organizaciju s kojom je ostvarena suradnja na projektu, tj. na kojoj je zaposlen suvoditelj predloženog projekta. S druge strane, putovanja povezana s aktivnostima projekta (u trajanju do mjesec dana) mogu se planirati za sve članove projektnog tima. Tu su uključene posjete suradničkim organizacijama, sudjelovanje na sastancima u vezi projekta, sudjelovanje na znanstvenim skupovima i predavanjima itd.

  11. Je li se pod pripremom za tisak knjiga (pod Desimenicaija i publiciranje) smatraju: impaginacija, i izrada analitičkih i drugih indeksa?
  Navedeni su troškovi prihvatljivi u okviru pripreme za tisak.

  12. Kako se računa dnevnica suradnika iz inozemstva?
  13. Tijekom nabave robe i usluga kako će institucija-nositelj, koja je obveznik Zakona o javnoj nabavi, objaviti natječaj za javnu nabavu (u čije ime – nositelja ili projekta) i kako je to moguće izvesti, ako se određena roba i usluga tehničkog i informacijskog karaktera uvozi iz inozemstva (EU)?
  Odgovori na prethodna pitanja vezana su uz nacionalno zakonodavstvo te knjigovodstvene i računovodstvene prakse matične organizacije voditelja projekta te vas molimo da se vezano uz odgovor konzultirate s nadležnim službama svoje organizacije. Detaljne upute vezane uz pravdanje troškova bit će dane na provedbenim radionicama koje će biti organizirane po potpisu ugovora o dodjeli sredstava za voditelje projekata i zaposlenike njihovih organizacija.
  Organizacija je dužna provesti postupak javne nabave robe i/ili usluga za potrebe projekta u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. Organizacija voditelja projekta kao obveznik Zakona o javnoj nabavi i potpisnik ugovora o dodjeli sredstava provodi javnu nabavu za potrebe projekta.

  14. Vezano za vanjske savjetodavne i stručne usluge: na koju instituciju se izdaje račun tj. s kim vanjski savjetodavac potpisuje ugovor o djelu (ako to nije ustanova nositeljica projekta)?
  Ugovori o djelu sklapaju se između matične organizacije voditelja i vanjskih izvršitelja. Svi računi izdani u sklopu projekta moraju glasiti na matičnu organizaciju voditelja projekta, a također sve ugovore mora sklapati matična organizacija voditelja projekta.

  15. Tko kupuje stručnu literaturu i tko ostaje vlasnik te literature nakon završetka projekta: je li moguće da se unaprijed definira tko iz ustanove-nositelja projekta, ustanove-suvoditelja, ili i iz drugih ustanova partnera će se, na kraju projekta, dodijeliti određeni naslovi iz stručne literature?
  Računi za stručnu literaturu, kao i za sve druge izdatke s projekta, moraju glasiti na matičnu organizaciju voditelja. Vlasništvo pripada organizaciji voditelja projekta te se sve što se nabavlja u sklopu projekta mora nalaziti u njezinim prostorijama (osim u slučaju izvršenja specifičnih projektnih aktivnosti izvan matične organizacije). Ako se radi o opremi, ona mora biti navedena u njezinom imovinskom registru, a knjige moraju biti zavedene u knjižnici matične organizacije.

  21. 12. 2018.

  1. S obzirom na prihvatljivost izdataka do 31.12.2022., te vrijeme potrebno za zapošljavanje doktoranda, doktorand će imati na raspolaganju tri godine (ili maksimalno tri godine i tri mjeseca mjeseca), što je znatno kraće od ostalih doktorskih studija koje financira HRZZ (uobičajeno 4 godine) te drugi izvori financiranja. Je li ipak moguće produžiti rok za isplatu plaće doktorandu do 4 godine, tj. i nakon 31.12.2022.?
  U prvoj verziji dokumentacije koja je objavljena na mrežnim stranicama naveden je krajnji datum  prihvatljivosti troškova 31. 12. 2022. godine.  S obzirom na to da će konačne verzije datuma biti navedene u konačnoj (obvezujućoj) verziji dokumentacije, moguće je da će doći do određenih odstupanja i pomicanja datuma, ali datum će biti vezan uz razdoblje prihvatljivosti troškova u okviru Europskoga socijalnog fonda te jednom kad je kao takav ugovoren, neće biti podložan produljenjima. 

  12. 11. 2018.
 2. Jesu li prihvatljivi troškovi dolaska suvoditelja projekta na sastanke u HR, te posjeta voditelja instituciji suvoditelja? Jesu li prihvatljivi troškovi bilo kojeg suradnika na projektu (bilo iz HR ili iz inozemstva) za sudjelovanje na znanstvenim skupovima i kongresima?

U okviru projekata financiranih u sklopu Programa znanstvene suradnje putni troškovi u trajanju do mjesec dana mogu se planirati za sve članove projektnog tima. Tu su uključene posjete suradničkim organizacijama, sudjelovanje na sastancima u vezi projekta, sudjelovanje na znanstvenim skupovima i predavanjima itd.

Za suvoditelja i suradnike iz organizacije u inozemstvu mogu se planirati putovanja do mjesec dana u Republiku Hrvatsku s ciljem prijenosa znanja, novih metoda i tehnologija.

Kratkoročna mobilnost odnosno putovanja do najviše 6 mjeseci može se planirati samo za novozaposlene doktorande i poslijedoktorande na inozemnu znanstvenu organizaciju s kojom je ostvarena suradnja na projektu, tj. na kojoj je zaposlen suvoditelj predloženog projekta.

24. 10. 2018.

1. Zanimalo bi me kako će biti regulirano plaćanje školarina doktorandima s obzirom da ta stavka nije navedena u dozvoljenim troškovima u ovoj verziji teksta natječaja, te dali će dozvoljeni troškovi uključivati i kratkoročne boravke ostalih sudionika na projektu (pored doktoranada).
Prema uvjetima natječaja matična organizacija zaposlenja doktoranda mora dati pismenu garanciju da će osigurati sredstva za trošak doktorskog studija. Sukladno uvjetima natječaja trošak školarine nije prihvatljiv iz sredstava projekta.
Sukladno uvjetima natječaja, kratkoročna mobilnost može se planirati samo za novozaposlene doktorande i poslijedoktorande na inozemnu znanstvenu organizaciju s kojom je ostvarena suradnja na projektu, tj. na kojoj je zaposlen suvoditelj predloženog projekta.