13. 2. 2019.

1. U tekstu natjecaja, jedan od uvjeta su i dvoje doktoranata (te kombinacija sa poslijedoktorantom). U nasem slucaju doktorant ce tek upisati poslijediplomski, odnosno prijemni je tek tijekom ozujka. Moze li se navedena osoba brojati kao buduci doktorant na projektu?
U prijavnoj je dokumentaciji potrebno predvidjeti zapošljavanje najmanje dvaju mladih znanstvenika od kojih je najmanje jedan doktorand. Po prihvaćanju projekta za financiranje kreće se u realizaciju zapošljavanja, odnosno matične organizacije raspisuju javne natječaje za zapošljavanje doktoranada i poslijedoktoranada. Kako bi plaća doktoranda bila prihvatljiv trošak, on može biti zaposlen tek od upisa na doktorski studij, ne prije toga.

2. Mogu li se na Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja” zaposliti osobe koje su odradile poslijedoktorat na hrvatskoj instituciji u trajanju od 4 godine? Ako ne, na koji je način to usklađeno s europskim propisima gdje kolege često idu s jednog poslijedoktorata na drugi uslijed manjka stalnih radnih mjesta u akademiji. Npr. razine navedenih zanimanja se na EU portalu za zaposljavanje kategoriziraju na sljedeci nacin: https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-profiles-descriptors. Financiraju li se ta mjesta iz Ministarstva ili Europskog socijalnog fonda? Ako iz ESF-a, na koji je nacin regulirano da se ne mogu zaposliti osobe cija se postdoc mjesta ranije financiralo preko Ministarstva?
Zapošljavanje poslijedoktoranda provodi se sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te sukladno uputama Hrvatske zaklade za znanost koje će pravovremeno biti objavljene na mrežnim stranicama HRZZ-a. Napominjemo da se HRZZ redovito konzultira s nadležnim tijelima vezano uz usklađivanje procedura zapošljavanja na HRZZ projekte te sve eventualne izmjene u postupanju moraju proizaći na temelju usuglašavanja s nadležnim tijelima.

3. Što se dogadja u slučaju kada doktorand završi studij, a projekt još uvijek traje? Može li ga se onda uzeti na još 2 godine/1 godinu na projekt kao postdoktoranda? Mora li se zatim tražiti i novi doktorand za zaposlenje na projektu?
Doktorand se zapošljava na vrijeme do završetka projekta. Ako u međuvremenu doktorira, ostaje na istom radnom mjestu, ali mu se osnovica plaće uvećava za 15% s obzirom na stečenu titulu doktora znanosti.

6. 2. 2019.

1. Budući da sudjelujem u grupi koja planira prijavu projekta na Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“, zanimalo bi me koji su kriteriji da je poslijedoktorand u ranoj fazi razvoja karijere? Koji broj godina nakon doktorata znači da je doktorand u ranoj fazi razvoja karijere?
Rana faza razvoja karijere nije strogo određena npr. brojem godina od stjecanja doktorata znanosti, ali očekuje se da se radi o istraživaču kojem će to zaposlenje nastupiti neposredno nakon stjecanja doktorata znanosti. Konačnu će ocjenu prihvatljivosti za svaki pojedini slučaj donijeti vrednovatelji HRZZ-a.

2. Navedeno je da se doktorand mora zaposliti u prvih devet mjeseci trajanja projekta. S obzirom na predviđeni početak projekta rujan/listopad 2019, to bi značilo da se doktorand mora zaposliti najkasnije do lipnja/srpnja 2020. Kako studenti na fakultetu brane diplomske radove početkom srpnja, može li se početkom srpnja zaposliti osoba koja je tada diplomirala te koja će se onda tek u rujnu 2020. moći prijaviti na doktorski studij? Napominjem da se tek u rujnu raspisuje natječaj za upis na doktorski studij pa raniji upis u ovom slučaju ne bi bio moguć.
Trošak plaće za doktoranda prihvatljiv je od upisa na doktorski studij. Kod planiranja projektnih aktivnosti potrebno je voditi računa o tome da doktorand mora biti zaposlen tijekom prvih devet mjeseci.

3. Što se događa u slučaju da se iz objektivnih razloga ne uspije zaposliti doktorand na projektu unutar prvih 9 mjeseci?
O tome će odlučivati provedbena tijela ESF-a, ali s obzirom na to da je zapošljavanje doktoranada i poslijedoktoranada ključni pokazatelj uspješnosti programa, ne isključujemo mogućnost da bi u tom slučaju došlo do prekida financiranja projekta.
 
4. U uputama za prijavu projekta je navedeno da je potrebno zaposliti jednog doktoranda tijekom prvih 9 mjeseci trajanja projekta, a poslijedoktoranda je moguće zaposliti kasnije. U slučaju da se planira zapošljavanje dva doktoranda, da li je moguće drugog doktoranda zaposliti nakon isteka prvih 9 mjeseci trajanja projekta odnosno tijekom prve godine izvršavanje projekta?
Sve je doktorande potrebno zaposliti u prvih devet mjeseci.

29. 1. 2019.

1. Smije li novozaposleni mladi znanstvenik (PhD student i/ili post-doc) biti zaposlen samo na hrvatskim znanstvenim institucijama (te mora li biti hrvatski državljanin) ili smije biti zaposlen (za vrijeme trajanja projekta) na instituciji u dijaspori (na kojoj je zaposlen hrvatski znanstvenik)?
Doktorandi i poslijedoktorandi se zapošljavaju putem javnog natječaja isključivo na organizaciju voditelja u Republici Hrvatskoj. Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju izbor na radna mjesta u javnim znanstvenim organizacijama obavlja se na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u »Narodnim novinama«, u dnevnom tisku i na službenim internetskim stranicama znanstvene organizacije te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora. Vezano uz državljanstvo zaposlenih mladih znanstvenika Zaklada trenutno s provedbenim tijelima ESF-a provjerava prihvatljivost zaposlenih mladih znanstvenika ako se radi o stranim državljanima s obzirom na potrebne pokazatelje o uspješnoj provedbi Programa.
 
2. Postoji li ograničenje – koliko se PhD studenata i/ili postdoktoranada smije zaposliti po jednom projektu?
Na projekt se mora zaposliti najmanje dva mlada znanstvenika, od kojih jedan mora biti doktorand. Ne postoji ograničenje u broju osoba koje se mogu zaposliti, ali potrebno je poštivati ograničenje kategorije (do 50% ukupno traženog iznosa financiranja).
 
3. Pretpostavlja li natječaj da podnositelj zahtjeva već treba biti upisan na doktorski studij ili se studij može upisivati s početkom projekta, dakle na jesen? 
Potencijalni doktorand već može biti upisan na doktorski studij, ali u tom se slučaju njegova plaća može financirati u najduljem trajanju od 4 godine umanjenom za vrijeme već provedeno u statusu doktoranda. Ako doktorand tek upisuje doktorski studij, njegova je plaća prihvatljiva od trenutka upisa na studij, ali potrebno je voditi računa o tome da je doktoranda potrebno zaposliti u prvih devet mjeseci trajanja projekta.
 
4. Da li doktorandi odn. poslijedoktorandi mogu biti liječnici-specijalizanti odn. liječnici-specijalisti koji dio radnog odnosa ostvaruju na klinici, a dio u znanstvenom radu na fakultetu? Dakle, oni već primaju plaću, i trošak plaće stoga ne bio uključen u projekt, tj. ne radi se o novom zapošljavanju.
S obzirom na to da je glavni pokazatelj uspješnosti provedbe Programa zapošljavanje doktoranada i poslijedoktoranada na projekte, na svaki projekt moraju biti zaposlena najmanje dva mlada istraživača (od čega najmanje jedan doktorand). Doktorandi koji su zaposleni drugdje mogu biti suradnici na projektu te je za njih prihvatljiv trošak putovanja do mjesec dana (ali putovanja je moguće, u okviru dopuštenih sredstava, realizirati više puta tijekom projekta).

23. 1. 2019.

1. Postoji li obveza dovršetka doktorskog studija u periodu provedbe projekta i mora li tema doktorata biti vezana uz projekt? Ukoliko doktorand doktorira  prije kraja projekta, može li se izvršiti korekcije financijskog plana vezano uz njegovu/njezinu plaću?

Isto pitanje ide i vezano uz polsijedoktoranda, tj. uz maksimalno dvije godine financiranja plaće. Što ako poslijedoktorand stekne uvjete za napredovanje prije istjeka projekta?
Ne postoji obveza završetka doktorskog studija za vrijeme trajanja projekta, ali tema doktorskoga rada treba biti vezana uz temu projekta.
Zapošljavanja na projektu moguća su isključivo na predviđena radna mjesta (doktoranda i poslijedoktoranda). Zaposlena osoba do kraja projekta ostaje na radnom mjestu na kojem je zaposlena s ugovorenim koeficijentom, a u slučaju stjecanja doktorata znanosti ima pravo na uvećanje osnovice sukladno Kolektivnom ugovoru do isteka ugovora o radu.  Nije moguće zapošljavanje na radna mjesta s većim koeficijentima.

2. Zapošljavanje postdoktoranda – U natječajnoj dokumentaciji navodi se da HRZZ pokriva trošak plaće postdoktoranda do dvije godine. Da li je moguće zaposliti 2 poslijedoktoranda, npr. svakog na godinu i pol, tj. da li je pokriveno financiranje 2 godine po poslijedoktorandu ili 2 godine kumulativno za sve poslijedoktornade?
Moguće je zaposliti više od jednog poslijedoktoranda i to svakog na razdoblje do dvije godine ako budžet projekta to dozvoljava.


16. 1. 2019.

1. Zanima me sto definira znanstvenika kao poslijedoktoranda. Odnosno – da li se netko sa 40 godina starosti i doktoratom iz 2005. godine moze eventualno smatrati poslijedoktorandom?
Natječajem je predviđeno zapošljavanje poslijedoktoranda u ranoj fazi razvoja karijere. Rana faza razvoja karijere nije strogo određena npr. brojem godina od stjecanja doktorata znanosti, ali očekuje se da se radi o istraživaču kojem će to zaposlenje nastupiti neposredno nakon stjecanja doktorata znanosti. Konačnu će ocjenu prihvatljivosti za svaki pojedini slučaj donijeti vrednovatelji HRZZ-a.

2. Da li poslijedoktorand/doktorand mora biti zaposlenik na instituciji voditelja projekta prije potencijalnog angažmana /zapošljavanja na matičnu organizaciju voditelja u sklopu provedbe projekta HRZZ?
Ne. Radi se o novom zapošljavanju.

3. Doktorandi moraju biti na doktorskom studiju u Hrvatskoj ili ne? Primjerice, kandidatkinja je na 2. godini studija, ali po njemačkim zakonima, ima pravo još dvije godine do završetka doktorskog rada. Bi li takva kandidatkinja mogla biti nominirana za ovaj natječaj za zapošljavanje na hrvatskoj visokoškolskoj instituciji?
Doktorandi mogu biti upisani i na doktorski studij u inozemstvu, ali se zapošljavaju na organizaciji voditelja projekta u Republici Hrvatskoj. Za sve doktorande, neovisno o mjestu studiranja, vrijedi pravilo da ako su već upisani na doktorski studij, plaća im se može isplaćivati za razdoblje od četiri godine umanjeno za vrijeme već provedeno u statusu doktorskog studenta. Zaposlenje može trajati najdulje do završetka projekta. Također podsjećamo da se doktorandi i poslijedoktorandi zapošljavaju putem javnog natječaja na kojem treba odabrati najboljeg kandidata te ime i prezime potencijalnog kandidata za radno mjesto doktoranda ili poslijedoktoranda nije dopušteno navoditi u projektnoj prijavi.

11. 1. 2019.

1. U slučaju zaposlenja poslijedoktoranda što podrazumijeva period „rane faze razvoja karijere“ te osobe?

Rana faza razvoja karijere nije strogo određena npr. brojem godina od stjecanja doktorata znanosti, ali očekuje se da se radi o mladom istraživaču kojem će to zaposlenje nastupiti neposredno nakon stjecanja doktorata znanosti. Konačnu će ocjenu prihvatljivosti za svaki pojedini slučaj donijeti vrednovatelji HRZZ-a.

23. 11. 2018.

1. Dali je moguće obaviti zapošljavanje poslijedoktoranda ili doktoranda na partnerskoj instituciji u okviru programa „Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja““? Znači doktorand bi bio zaposlen na instituciji voditelja projekta, a poslijedoktorand na partnerskoj instituciji.
 
Svi mladi istraživači koji se zapošljavaju na projekt moraju biti zaposleni na matičnoj organizaciji voditelja projekta, a u okviru projekta za njih su moguće kratkoročne mobilnosti na organizaciju suvoditelja.

12. 11. 2018.

  1. Mogu li se na projektu zaposliti dva doktoranda umjesto doktoranda i postdoktoranda?

Na svaki je projekt potrebno zaposliti najmanje dva mlada znanstvenika od kojih jedan mora biti doktorand, a ostali mogu biti doktorandi ili poslijedoktorandi u ranoj fazi razvoja karijere. Dakle, moguće je zaposliti dva doktoranda.

  1. Hoće li u Programu suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“ biti moguće zapošljavati strane državljane kao doktorande i postdoktorande? Postoji uvijek potencijalni problem pronalaženja odgovarajućih kandidata u Hrvatskoj u trenutku kada projekt kreće i odobrena su sredstva za financiranje.

Doktorandi i poslijedoktorandi se zapošljavaju putem javnog natječaja isključivo na organizaciju voditelja u Republici Hrvatskoj. Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju izbor na radna mjesta u javnim znanstvenim organizacijama obavlja se na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u »Narodnim novinama«, u dnevnom tisku i na službenim internetskim stranicama znanstvene organizacije te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora. Vezano uz državljanstvo zaposlenih mladih znanstvenika Zaklada trenutno s provedbenim tijelima ESF-a provjerava prihvatljivost zaposlenih mladih znanstvenika ako se radi o stranim državljanima s obzirom na potrebne pokazatelje o uspješnoj provedbi Programa.

  1. Obzirom na zapošljavanje doktoranda i postdoktoranada na projektu i njihovu vrlo važnu ulogu 100% počinje li projekt s danom njihovog zapošljavanja? Ukoliko doktorand i postdoktorand nisu zaposleni na Instituciji, potreban je relativno dug period do njihovog zaposlenja, što može značajno utjecati na poslove na projektu.

Početak projekta nije vezan uz zapošljavanje doktoranda i poslijedoktoranda, zapošljavanje treba biti predviđeno radnim planom projekta te se time treba voditi pri provedbi projekta i zapošljavanju. Zapošljavanje ne mora biti od prvog mjeseca projekta, ali doktorand mora biti zaposlen tijekom prvih šest mjeseci provedbe projekta. Poslijedoktorand se zapošljava na razdoblje od najviše dvije godine. Za zapošljavanje doktoranada i poslijedoktoranda potrebno je provesti javni natječaj te se obvezno radi o novom zapošljavanju (u protivnome trošak neće biti prihvatljiv).