22. 2. 2019.

1. Ako je indikativni rok za početak projekta kraj ove godine, a najkasniji rok za završetak u svibnju 2020. da li to znači da projekt zapravo ne može trajati pune 4 godine?
Da, projekti mogu trajati najdulje 44 mjeseca.
 
2. Da li će ove godine ili iduće biti ponovo ovakav Natječaj?
Tekući natječaj se financira putem Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Dodjela sredstava putem ovog OP-a završava s 2020. godinom te je planirano raspisivanje samo jednoga natječaja ove vrste.

13. 2. 2019.

1. Sukladno Uputama za prijavu na natječaj Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“ u točki  5.1. stoji kako podnositelj mora imati relevantne publikacije, a isto se traži i u Obrascu za životopis pod točkom 5. Najvažnije publikacije s recenzijom u zadnjih 5 godina, te se traži 10 radova.  Da li je važno gdje su radovi voditelja i suvoditelja objavljeni i/ili indeksirani (npr. WoS, Scopus, Core Collection), te njihova kategorizacija (znanstveni, stručni, A1, A2 i slično).
Mjesto objavljivanja i indeksiranja te kategorizacija časopisa imaju ulogu pri vrednovanju, ali se razlikuju u različitim znanstvenim područjima i poljima. Procjenu relevantnosti navedenih publikacija za svaki će projektni prijedlog donijeti vrednovatelji iz toga polja, vodeći računa o specifičnostima polja.

2. Hrvatski znanstvenik u dijaspori ne zastupa samo svoje interese nego i interese institucije na kojoj je zaposlen. Ako projekt rezultira tehničkim rješenjem koje se može patentirati, na koji način i u kojem trenutku treba regulirati patentna prava institucije voditelja u Hrvatskoj i institucije suvoditelja u inozemstvu koje sudjeluju u projektu? Je li to prepušteno sporazumu između institucija koje one same sastavljaju i potpisuju prije, tijekom ili nakon završetka projekta ili sami projekt zbog izvora financiranja u Hrvatskoj i naglaska na istraživanjima koja stvaraju nove vrijednosti u hrvatskom gospodarstvu automatski pretpostavlja da patentna prava mogu isključivo pripasti hrvatskoj instituciji, a autori patenta mogu biti s obje institucije?
U slučaju da projekt rezultira izumom, patentom, odnosno bilo kojim drugim oblikom prava intelektualnog vlasništva, otkrićem ili proizvodom koji ima potencijalnu komercijalnu vrijednost, kao i u slučaju da se utvrdi mogućnost komercijalizacije rezultata projekta, voditelj projekta i matična organizacija obvezuju se o tome pravodobno i bez odgode obavijestiti HRZZ. Daljnje postupanje regulirat će se u dogovoru s HRZZ-om, a sukladno zakonskim odredbama iz područja intelektualnog vlasništva.

3. Počeo sam unos prijave projekta kroz natječaj Znanstvena suradnja. Koliko sam shvatio, projekti bi mogli početi već 1.10. ove godine. Pod pretpostavkom da je to tako i da bi mogli završiti 31.5.2023. godine, ja sam izračunao da bi mi projekt trajao 44 mjeseca, no u EPP sustavu je ograničenje trajanja projekta postavljeno na 43 mjeseca. Može pomoć?
Pogreška je ispravljena te je u EPP sustavu kontrola promijenjena s 43 na 44 mjeseca.

4. Molim da pojasnite pitanja vezana za 4b. (iz Uputa) Vlasnička struktura, obveze i prava intelektualnog vlasništva (IPR) vezana za projektni prijedlog. Što se pod time točno podrazumijeva, te u kojoj mjeri Zaklada zadržava pravo na sudjelovanje u raspodjeli eventualne dobiti u slučaju komercijalizacije proizvoda, patenata….? Da li Zaklada pod tim pitanjem već ima neke zakonske okvire (udjele) ili ?
HRZZ zadržava pravo na sudjelovanje u raspodjeli dobiti u slučaju komercijalizacije intelektualnih tvorevina koje su nastale kao rezultat provođenja projekta. U tu se svrhu sklapa poseban ugovor u kojem će biti detaljnije razrađene sve odredbe o intelektualnom vlasništvu o čemu temeljem dostavljene dokumentacije i mišljenja vrednovatelja odluku donosi Upravni odbor HRZZ-a. U Ugovor o dodjeli sredstava bit će uključene odredbe Pravilnika o upravljanju rezultatima znanstvenih projekata koji su prikladni za zaštitu pravima intelektualnog vlasništva (https://hrzz.hr/UserDocsImages/Pravilnik%20o%20upravljanju%20rezultatima%20znanstvenih%20projekata.pdf).


6. 2 2019.


1. Ukoliko je provjerom baze članova panela utvrđeno da je član panela osoba koja planira prijaviti projekt, koja je procedura za izuzeće tog člana iz panela koji je uključen u odlučivanje o projektnim prijedlozima?
 
2. Koji će paneli sudjelovati u odabiru ovih projekta? Isti koji su bili za IP projekte 2018?
 
Za Program „Znanstvena suradnja“ formirat će se novi paneli, stoga članovi ostalih panela HRZZ-a nisu u sukobu interesa ako se prijavljuju na ovaj natječaj.
 
3. S obzirom da projekti s natjecajnog roka IP-09-2014 završavaju u razdoblju od lipnja do listopada 2019., Zaklada bi trebala omoguciti prijavu svim voditeljima/suradnicima tog natjecajnog roka. Odredivanjem datuma 31.8.2019. kao roka, koji neke iskljucuje a neke ne, stavlja se neke istrazivace u nepovoljniji polozaj.
 
4. Obzirom da sam suradnik na projektu IP-2014-09 koji završava 30.09.2019.  a u uputama za Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“ navodite…… Vezano uz pravilo o mogućem sudjelovanju na najviše dva projekta istovremeno i dalje vrijedi iznimka za projekte koji završavaju u 2019. godini uz izmjenu datuma završetka provedbe s 30. lipnja 2019. godine na 31. kolovoza 2019. godine…….
zanima me da li to znači da se ja ne mogu prijaviti na taj projekt (iako je riječ o istoj seriji projekata IP-2014-09 …31. kolovoza 2019….samo je ugovor potpisan mjesec dana kasnije).
 I ono što me još više brine da li će to značiti da i u najavljenom natječaju za nove istraživačke projekte (veljača 2019) će biti stavljen isti limitirajući mjesec iako su to isti projekti IP-2014-09 samo potpisani s razlikom od 30 dana, te ja neću imati mogućnost prijave.
 
Datum 31. 8. 2019. određen je prema predviđenom trajanju evaluacije projektnih prijedloga prijavljenih na Program „Znanstvena suradnja“, odnosno prema predviđenom početku financiranja projekata (rujan/listopad 2019. godine).
U jednom je trenutku moguće imati dvije uloge na projektima HRZZ-a (u što se ne računaju uloge koje završavaju do 31. 8. 2019. godine jer do tada neće početi projekti financirani u okviru Programa „Znanstvena suradnja“.
Za natječaje „Istraživački projekti“ i „Uspostavni istraživački projekti“ ograničenja će biti posebno određena, neovisno o ograničenjima i rokovima na Programu „Znanstvena suradnja“.
 
5. Da li je potrebno da iznosi u financijskom planu svake od tri godine budu približno jednaki?
Ne, iznosi trebaju odgovarati stvarnim potrebama.


29. 1. 2019.

1. Smije li projekt biti interdisciplinaran ili mora biti strogo vezan uz jedno znanstveno područje/polje?
Projekt smije biti interdisciplinaran.
 
2. Može li zahtjev za natječaj podnijeti osoba zaposlena primjerice pri znanstvenom institutu koja će u projektu surađivati s doktorandima? 
Podnositelj projektne prijave na Program „Znanstvena suradnja“ mora biti osoba koja je u stalnom radnom odnosu na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u Republici Hrvatskoj te na drugim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu djelatnost, upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

3. Prema uvjetima natječaja u vrijeme otvaranja Natječaja podnositelj može biti voditelj, suvoditelj ili suradnik2 na najviše jednom UKF ili HRZZ projektu koji je u tijeku.
Dok u vasem odgovoru stoji da se uvjet sudjelovanja na projektima odnosi na trenutak prijave na natjecaj:
1.. Voditelj sam projekta HRZZ IP-2018-01 i suradnik na projektu IP-2014-09 koji zavrsava 31.10.2019. godine. S obzirom da projekt do tada jos nece zapoceti mogu li se javiti na natjecaj.
U trenutku prijave na natječaj podnositelj i svi članovi tima moraju imati najmanje jednu slobodnu ulogu. Tu ne ulaze projekti koji završavaju do 31. 8. 2019. godine. Kako biste se mogli prijaviti, trebali biste osloboditi jednu ulogu.
Provjeru o zadovoljenju uvjeta automatski vrši EPP sustav kod prijave projektnoga prijedloga, odnosno kod unosa suradnika u sustav.
 
4. je li dozvoljeni prijaviti prijedlog projekta na istu temu, temeljen na sličnom planu eksperimenata, za ovaj natječaj Znanstvena suradnja, te na natječaj za Istraživačke projekte koji će se otvoriti u veljači 2019. god., naravno, uz uvjet da se u konačnici prihvati financiranje iz samo jednog izvora. 
S obzirom na to da se radi o dva natječaja HRZZ-a, potrebno je prijaviti različite projektne prijedloge te treba biti jasno da se radi o dvama različitim istraživanjima i troškovi se moraju razlikovati.


23. 1. 2019.

1. Je li za prijavu potrebno biti prijavljen u bazi podataka CROSBI i/ ili na Google Scholar-u? Ako da, trebaju li svi suradnici biti prijavljeni?
Potrebno je navesti CROSBI i/ili Google Scholar profil svih znanstvenika koji ga imaju kako bi se mogla utvrditi njihova znanstvena produktivnost. Nije nužno otvarati profil za članove tima (npr. doktorande) koji ga nemaju.

2. Zanima me da li mozda znate da li će se ovakav natječaj ponoviti iduće godine, ili je trenutno otvoreni natječaj jedini takvog profila u planu za razdoblje do 2021. godine?
Tekući natječaj se financira putem Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Dodjela sredstava putem ovog OP-a završava s 2020. godinom te je planirano raspisivanje samo jednoga natječaja ove vrste.

16. 1. 2019.

1. Da li se ovim projektom trazi od domace institucije koja je zaduzena za vodjenje projekta sudjelovanje u financiranju projekta u ukupnom iznosu od 15% kao sto je to npr. bio slucaj sa posljednjim Istrazivackim i Uspostavnim projektima HRZZ-a?
Ne, u Programu „Znanstvena suradnja“ ne traži se sufinanciranje matične organizacije.


11. 1. 2019.

1. Trenutno sam suradnik na 2 (dva) HRZZ projekta, IP-09-2014 i UIP-2017-05.
Moje aktivnosti na IP-09-2014 predviđene su u prve tri godine projekta, odnosno moje aktivno sudjelovanje na projektu završilo je u prosincu 2018.
Mogu li se prijaviti na otvoreni natječaj Znanstvena suradnja?
Jedan znanstvenik može biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše dva HRZZ projekta koji su u tijeku. Stoga, da biste mogli prijaviti projektni prijedlog na ovaj natječaj, trebali biste se isključiti s jednog od navedenih projekata.

14. 12. 2018.

 
1. Da li novozaposleni doktorandi mogu ostvariti mobilnost u privatnom laboratoriju potencijalnog suvoditelja u inozemstvu (potencijalni suvoditelj je vlasnik laboratorija, hrvatski je državljanin i ima znanstveni broj)  ili to mora biti isključivo javna institucija?
Natječajem nije propisano da organizacija suvoditelja mora biti javna znanstvena organizacija, stoga je njegova organizacija zaposlenja prihvatljiva za ostvarivanje mobilnosti.
 
2. Zanima me dali će cijelim budžetom upravljati samo hrvatska institucija i njoj će biti isplaćen cijeli iznos budžeta ili će dio budžeta biti isplaćen i inozemnoj instituciji za pokrivanje troškova njihovog sudjelovanja u projektu?
Cjelokupni se iznos financiranja dodjeljuje hrvatskoj organizaciji na kojoj je zaposlen voditelj te voditelj raspolaže sredstvima sukladno prihvaćenom financijskom planu. Sredstva se ne prebacuju stranoj organizaciji nego matična organizacija voditelja raspolaže ukupno dodijeljenim sredstvima i snosi odgovornost za njihovo trošenje.