17.05.2019.

P: Moraju li se u radni plan upisivati ciljevi vezani uz rad na doktorskoj disertaciji (pisanje doktorata, obrana sinopsisa, predaja rada na čitanje)?
S obzirom da je doktorant uključen 100 % na projektu na koji način se te aktivnosti povezuju s projektom?

O: U radni plan potrebno je navesti kada se planira obrana doktorske disertacije, ostale aktivnosti nije potrebno navoditi.

P: Zanima me je li u okviru diseminacijskih aktivnosti na Istraživačkom projektu obavezno organizirati konferenciju?
O: Navedeno nije obavezno.

19.04.2019.

P: Molim Vas odgovore na sljedeća pitanja:
RADNI PLAN
1) Ukoliko se aktivnost ponavlja kroz različite godine projekta, mora li u novoj godini dobiti i novi broj?
2) Da li u svakoj godini točke provjere i rezultati započinju brojeve ponovno od 1 ili se nastavljaju na brojeve iz prethodne godine?
O: 1. i 2. Numeracija aktivnosti, točaka provjere i rezultata nastavlja se tijekom razdoblja provedbe projekta. Ako je pri prvom navođenju aktivnosti ona označena primjerice kao A1.1., pri drugom se pojavljivanju može označiti sljedećom slobodnom oznakom aktivnosti. Oznake aktivnosti, kontrolnih točaka i rezultate ne bi se smjele ponavljati kako bi bila vidljiva jasna poveznica s financijskim planom te kasnije s  izvješćima koja će se podnositi.

P: Moje pitanje je vezano uz radni plan.
U uputama je navedeno: “Ne preporuča se uz pojedini cilj vezati više od dva do pet rezultata koji omogućuju zaključivanje je li cilj postignu.”
Nije mi u potpunosti jasna ova rečenica, znači li to da je dva minimalni, a pet maksimalni broj rezultata ili znači nešto drugo?
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga kao preporuka je navedeno dva do pet rezultata; međutim broj rezultata u Radnom planu treba biti usklađen sa stvarnim planiranim rezultatima istraživanja.

P: 1. Zamolila bih vas dodatno pojašnjenje što se misli pod znanstvenim ciljem, a što pod grupom aktivnosti.
Jasno mi je što bi trebali biti ciljevi projekta i da se svaki cilj u pravilu ostvaruje kroz nekoliko aktivnosti. Također mi je i razumljivo da se za svaki cilj navedu članovi istraživačke grupe koji će ih provoditi.
No, na što se onda misli pod “grupom aktivnosti”?
Na stranici 22 od Uputa, pod točkom d2. Aktivnosti i istraživačka grupa stoji tekst u zagradi koji bi trebao služiti kao preporuka, no nije mi jasno kako je to zamišljeno.
Citiram: “d2. Aktivnosti i istraživačka grupa (Navesti glavne grupe aktivnosti na projektu tako da se prvo navedu istraživačke aktivnosti, zatim aktivnosti zapošljavanja i razvitka karijera mladih istraživača, aktivnosti nabavke nove opreme i servisnog održavanja, usavršavanje, plan diseminacije i objavljivanja te plan upravljanja provedbom projekta. Uz grupe aktivnosti, navedite člana/ove istraživačke grupe koji će ih provoditi.)”
Da li to znači da jedna grupa aktivnosti odgovara prethodno navedenom cilju? Ili sve istraživačke aktivnosti koje su raspoređene možda u nekoliko ciljeva treba grupirati u istu grupu? Ako je ovo drugo, onda to podrazumijeva da će pojedini članovi istraživačke grupe biti zaduženi samo za istraživačke aktivnosti, a drugi samo za npr. diseminaciju. Čini mi se da to nije namjera, ali u tom slučaju je preporuka nedovoljno točno napisana.
Također, nije mi baš jasno kako “aktivnosti zapošljavanja i razvitka karijera mladih istraživača” mogu svrstati pod neki znanstveni cilj?
Da li je preporuka da “razvoj karijere mladih istraživača” bude jedan od ciljeva projekta ili da se navede kao aktivnost pod cilj koji najbliže odgovara budućoj karijeri?

2. Obrazac radni plan podrazumijeva grupiranje svojih ciljeva/aktivnosti/rezultata u razdoblja 1-12, 13-24, 25-36 i 37-48 mjesec. Da li je to obavezno?
Naime, postoje projekti gdje se aktivnosti iz dva različita cilja provode istovremeno, jer ih provode drugi članovi, i prisilno grupiranje u periode od po 12 mjeseci će dovesti do narušavanja strukture radnog plana onakve kakva je prikazana u tekstu. Koja je vaša preporuka?
O: 1. Znanstvene aktivnosti Radnog plana je potrebno vezati uz znanstvene ciljeve, odnosno svaki cilj razraditi kroz pripadajuće aktivnosti. Aktivnosti zapošljavanja i razvitka karijera mladih istraživača potrebno je vezati za cilj koji podrazumijeva istraživačke aktivnosti u koje je mladi istraživač uključen.
2. U obrascu Radni plan potrebno je prikazati ciljeve, aktivnosti, točke provjere i rezultate u razdobljima kako je navedeno u obrascu, na godišnjoj razini. Takav Radni plan omogućava voditeljima projekata odgovarajuće prikazivanje ostvarenih rezultata prilikom godišnjeg izvještavanja.

16.04.2019.

P: 1. Da li je potrebno u radni plan uključiti zapošljavanje doktoranda koji bi bio zaposlen putem natječaja Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti?
Ukoliko da, kada bi taj natječaj bio objavljen i u kojem trenutku bi se moglo očekivati zapošljavanje?
2. Da li je potrebno u radni plan uključiti aktivnost izrade web stranice projekta?
3. Da li se u radni plan uključuju samo istraživački ciljevi ili se upisuju posebno i opći ciljevi, kao npr. jačanje znanstvene infrastrukture nabavkom opreme…
O: 1. U Radnom planu moguće je predvidjeti zapošljavanje doktoranda koji bi bio zaposlen putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Raspisivanje natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ na koji će se moći prijaviti voditelji istraživačkih projekata s roka IP-2019-04 pratit će dinamiku rezultata vrednovanja Istraživačkih projekata.
2. i 3. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 31, 32 nalaze se smjernice za izradu Radnog plana.

12.04.2019.

P: 1. U uputama za prijavitelje navodi se da radni plan mora sadržavati plan diseminacije i objavljivanja. Je li to odvojeni dokument, odvojena tablica unutar obrasca za radni plan dodana negdje na kraju ili su to samo aktivnosti vezane za diseminaciju, koje navodimo u okviru radnog plana?
2. U prijavnom obrascu piše sljedeća napomena: “ciljevi, aktivnosti i rezultati navedeni u Prijavnom obrascu moraju u istome obliku biti navedeni u obrascu Radni plan”. Što točno znači “u istom obliku”? Pretpostavljam da se ne moraju prikazati istom onakvom tablicom kao u obrascu radnog plana. To bi zauzelo puno mjesta, a i nema svrhe dva puta ponavljati iste podatke. Pretpostavljam da je dovoljno navesti oznake, npr. O1, O2, … za ciljeve, A1.1, A2.1, A2.2, … za aktivnosti, D1.1, D2.1, D2.2, … za rezultate. Jesam li u pravu što se toga tiče?
3. Nadalje, treba li u prijavnom obrascu uz svaku aktivnost navesti i vrijeme provedbe (od – do u mjesecima)?
O: 1. Diseminacijske aktivnosti potrebno je navesti u okviru Radnog plana, odnosno, ne navode se u odvojenoj tablici.
2. U Prijavni obrazac nije potrebno uključivati tablični prikaz Radnog plana. U Radnom planu i prijavnom obrascu trebaju biti navedeni isti ciljevi, aktivnosti i rezultati.
3. U Prijavnom obrascu nije potrebno navoditi mjesece provedbe aktivnosti. Aktivnosti, ciljevi i rezultati u prijavnom obrascu trebaju biti opisno navedeni i obrazloženi.

09.04.2019.

P: Prijavljujem projekt u kojem, ako se odobri, sam ja voditelj prve dvije godine ( 1 1 2020. do 1 1 2022.)  a  nakon toga za druge dvije godine ( 1. 1. 2022. do 1. 1. 2024.)  suvoditelj postaje moja asistentica jer ja  idem u mirovinu. Moje je pitanje: kako to prikazujemo u radnom planu, tj. pišemo li i dalje moje ime  (koja ću biti u mirovini) kao suradnika na projektu, ili se moje ime potpuno briše sa liste suradnika na projektu??  ne vjerujem da će mi radna organizacija  osigurati uvjete na način da će sa mnom sklopiti s njim ugovor o radu na puno ili nepuno radno vrijeme do kraja trajanja projekta.
To nam je važno i radi  planiranja  pisanja znanstvenih publikacija na kraju projekta.
O: Ako suvoditelj preuzima ulogu voditelja 1.1.2022. i Radni plan mora biti usklađen s tom izmjenom.

P: Pitanje je vezano uz organizaciju radnog plana.
1. Planiramo organizirati radionicu i znanstveno stručni skup na kojim će sudjelovati svi suradnici na projektu. Moram li sada aktivnost sudjelovanja na radionici i na skupu dodati kao aktivnost Ax.y u sve znanstvene ciljeve ili mogu kreirati novi cilj projekta koji se zove npr. “Organizacija radionice i diseminacija rezultata istraživanja” unutar kojeg će biti radionica kao prva aktivnost, a znanstveni skup kao druga aktivnost i navesti sve suradnike na obje aktivnosti? Koji od ta dva pristupa je primjerniji?
2. Postoji li maksimalni broj aktivnosti?
3. Ukoliko planiramo nabavku softwarea u financijskom planu, mora li neka od aktivnosti biti ažuriranje softwarea ili se to podrazumijeva?
4. Zanima me da li je moguća pod 1. i treća opcija da stavim aktivnost na kojoj su svi sudionici projekta pod samo jedan cilj, ali ih sve tamo navedem.
O: 1. i 4. Organizacija radionice ne može biti cilj nego aktivnost i kao takva se prikazuje u Radnom planu.
2. Broj aktivnosti nije ograničen, potrebno je prikazati glavne grupe aktivnosti iz kojih je moguće procijeniti kako će se projekt provoditi.
3. Nabavka softwarea moguća je samo ukoliko je usko povezana za neku istraživačku aktivnost što ažuriranje nije.

P: U kojem razdoblju mi preporučate uvrstiti u radni plan, pa slijedno tome i u financijski plan, aktivnosti, odnosno troškove vezane za doktoranda. Ako mogu u prvom razdoblju (prva godina provedbe projekta), molio bih Vas za sugestiju od kojeg mjeseca.
O: Uključivanje doktoranda u Radni plan potrebno je planirati prema predviđenim aktivnostima koje doktorand provodi. Trebate imati u vidu da se zapošljavanje doktoranda provodi putem javnog natječaja te se HRZZ-u dostavlja natječajna dokumentacija na suglasnost prije sklapanja ugovora o radu.

02.04.2019.

P: Da li u Radnom planom ciljeve numeriramo za svaku od godina zasebno ili ih nižemo tijekom godina ? npr. razdoblje 1-12 – cilj (O1 Ispitati nezavisni doprinos; O2 ispitati xx…, O3 istražiti….) da li nam onda razdoblje 13-24 počinje sa O1 ili O4 ?
O: Ciljeve je potrebno navesti u svakom razdoblju u kojem se planiraju obrađivati. Ako se cilj O1 nastavlja provoditi i u razdoblju 13 – 24 (25 – 36; 37 – 48) tada se navodi kao O1.

19.03.2019.

P: U uputama za pisanje Radnog plana naznačeno je da se ne preporuča uz pojedini cilj vezati više od dva do pet rezultata koji omogućuju zaključivanje je li cilj postignut te Vas stoga molim odgovor misli li se na 2-5 rezultata za jedan cilj projekta kroz sve godine trajanja projekta ili na 2-5 rezultata za jedan cilj u jednoj godini projekta? Naime, priroda nekih istraživanja pretpostavlja nastavak istih ciljeva kroz nekoliko godina projekta.
O: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga je dana preporuka i smjernica, u radnom planu prikažite istraživanje kako odgovara prirodi istraživanja. Ipak, za svaki cilj u svakoj godini potrebno je navesti očekivane rezultate.

P: Budući da se u Uputama za predlagatelje za Cjelinu B-Projektni prijedlog navodi citiram “Iz ovog teksta slijedi razrada obrasca Radni plan istraživanja koji predstavlja hodogram aktivnosti koji  je  razrađen  kvartalno  i  sadrži  dodatne  elemente  kojim  se  pojašnjava  tijekom  provedbe projekta, stoga navedeni ciljevi, aktivnosti i rezultati moraju odgovarati onima u obrascu Radni plan. “, je li to znači da Radni plan mora sadržavati aktivnosti poput aktivnosti zapošljavanja i razvitka karijera mladih istraživača (početak doktorskog studija, prijava teme, obrana teme, odlasci na ljetne škole, izlaganje na kongresima usmeno ili posterski, usavršavanja na drugim institucijama, rad na doktoratu i provedbi projekta kroz neki od programa razmijene studenta, itd.), odnosno treba li se navoditi razdoblje kada će se izvršiti ove aktivnosti. Također, isto pitanje postavljam za izlaganje na kongresima, usmena izlaganja, radne sastanke, organizacije skupova i kongresa i sl. Ako je potrebno to uvesti u radni plan, molio bih Vas za informaciju pod kojim ciljem to uvesti (budući da su mi ciljevi na projektu znanstveni ciljevi i tiču se istraživanja).  Npr. ukoliko  su mi ciljevi definirani na način da želim ispitati utjecaj zračenja na miševe, kako u to ukomponirati organizaciju kongresa, odlazak na ljetne škole, usavršavanje doktoranda, upis na doktorski studij, izlaganje teme, obranu disertacije.
O: U radni plan moguće je navesti aktivnosti zapošljavanja mladih istraživača, no nije potrebno navoditi korake provedbe doktorskog studija. Diseminacijske aktivnosti također se navode u Radnom planu. U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 33 pojašnjeno je što sve treba sadržati plan objavljivanja.
Sve aktivnosti koje se navode u Radnom planu trebaju biti povezane s odgovarajućim znanstvenim ciljem ili ciljevima. Primjerice, aktivnost odlaska na konferenciju se veže uz cilj s kojim je povezana tema konferencije.

15. 03. 2019.

P: Je li preporučljivo u Radni plan unositi aktivnosti poput nabave opreme, kemikalija i sl., a koje su potrebne za ostvarivanje Cilja? Npr. za ostvarivanje Cilja 1, prva aktivnost bi bila A1.1 Nabava uređaja?
O: Preporuča se da se u Radni plan istraživačkog projekta ne uključuju aktivnosti tehničke naravi, odnosno aktivnosti koje ste naveli trebaju se navesti kao točke provjere.

P: Ukoliko aktivnost traje 14 mjeseci. Npr. od 6 do kraja 19 mjeseca (naravno, uključujući i 19 mjesec projekta), koji mi upis preporučate u zadnju kolonu (trajanje aktivnosti). Naime imam materijal s informativne radionice – Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori, gdje se preporuča navođenje trajanja ovakve aktivnosti na tromjesečnoj osnovi ili unutar jednog razdoblja. Kad smo već kod toga: što je to jedno razdoblje?
O: Jedno razdoblje projekta odnosi se na jedno izvještajno razdoblje. Pri planiranju projektnih aktivnosti za prvu godinu (prvo razdoblje projekta 1-12 mj) potrebno je trajanje aktivnosti razraditi na razini tri mjeseca. U slučaju kada aktivnost traje 14 mjeseci, u radnom planu je potrebno prikazati aktivnost u razdoblju na razini od 3 mjeseca, pri čemu će se rezultat prikazati u zadnjem tromjesečju, u ovom slučaju 17-19 mj. Za preostale mjesece je moguće dostaviti rezultat u obliku izvješća o napretku ili točku provjere.