09.04.2019.

P: Ako je prijavitelju na zadnjem natječaju odbijen projekt, a sada se prijavljuje s potpuno novim projektom koji se ni u čemu ne preklapa s prethodno prijavljenim projektom, treba li prijavitelji ispunjavati obrazac “Ponovljena prijava”?
O: Ako projektni prijedlog nije povezan s prethodnim negativno ocjenjenim prijavama potrebno je ispuniti „Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a“ te u obrascu navesti da se ne radi o istom ili sličnom prijedlogu.

29.03.2019.

P: 1. Predlagatelji koji su podnijeli projektni prijedlog na prethodni natječaj HRZZ-a, a koji su negativno vrednovani trebaju uz podneseni projektni prijedlog na ovaj natječaj priložiti dokument “Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a”. Da li pod negativno vrednovanje spada odluka o nefinanciranju projekta, iako su ocjenitelji dali pozitivne ocjene za prihvaćanje projekta?
Vezano uz pitanje br. 1., da li je potrebno prilagati navedeni dokument ukoliko je prethodna prijava bila na Uspostavne istraživačke projekte, a sad se prijavljuje Istraživački projekt?
O: 1. Ako projekt nije prihvaćen za financiranje potrebno je dostaviti “Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a”.
2. Da, ako projektni prijedlog nije povezan s prethodnim negativno ocjenjenim prijavama, potrebno je u obrascu navesti da se ne radi o istom ili sličnom prijedlogu.

P: Vezano za ispunjavanje obrasca PONOVLJENA PRIJAVA i objašnjenja koje je u njemu naznačeno da ga je potrebno ispuniti ukoliko je riječ o ponovljenoj prijavi projekta na natječaje HRZZ-a.
U obrascu je navedeno da se obrazlože popravke sukladno komentarima recenzenata.
No prvi projekt je zaustavljen na panelu s dogovorom B – projektni prijedlog je kvalitetan, ali nedovoljno da bi se uputio u drugi krug vrednovanja (u odnosu na ostale nije među najkvalitetnijima te s obzirom na proračun programa ne ulazi u daljnje vrednovanje na ovome natječajnom roku)
Novi koji želimo prijaviti ima istu temu, ali novi naslov, ima izmijenjenu grupu istraživača oko 50%, naglasak je stavljen na druge eksperimente pa je plan rada drugačiji, te je izmijenjen je skroz plan nabave jer je neka oprema dosad nabavljena.
Da li to ide kao ponovljena prijava i ako da da li je  opće objašnjenje dovoljno kad nema konkretnih primjedbi recenzenata?
O: Potrebno je priložiti Obrazac za ponovljenu prijavu i navesti što se izmijenilo, odnosno, kako je projektna prijava dorađena s obzirom na komentare vrednovatelja.

22.03.2019.

P: U tekstu natječaja za Istraživačke projekte IP-2019-04, str. 6/7 navedeno je da je, uz ostalo, nužno u popratnoj dokumentaciji dostaviti obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje za HRZZ:
· Predlagatelji koji su podnijeli projektni prijedlog na prethodni natječaj HRZZ-a, a koji su negativno vrednovani trebaju uz podneseni projektni prijedlog na ovaj natječaj priložiti dokument (Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje
HRZZ-a).
Zanima me smatra li se ponovnom prijavom projektnog prijedloga slučaj kada se prijava negativno vrednovanog projektnog prijedloga prijavljena na posljednjem natječaju unutar jednog znanstvenog područja, sada planira prijaviti u drugome znanstvenome području? Da li je i u tome slučaju nužno u popratnoj dokumentaciji priložiti Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a ?
O: Potrebno je priložiti Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a neovisno o prijavi u drugom znanstvenom području.

P: Vezano za ispunjavanje obrasca PONOVLJENA PRIJAVA i objašnjenja koje je u njemu naznačeno da ga je potrebno ispuniti ukoliko je riječ o ponovljenoj prijavi projekta na natječaje HRZZ-a nisam uspio shvatiti dali sam ga obavezan ispuniti.
Naime, na natječaj IP-2019-04, želio bi prijaviti nešto izmijenjeni, ali sličan istraživački projekt koji je bio prijavljen na Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017-2023, u siječnju 2018. godine. Prijavu je elektronskim putem švicarskoj nacionalnoj znanstvenoj fondaciji podnijela švicarska strana, tako da mi detaljni komentari recenzenta/panela nisu poznati, a projekt u konačnici nije prihvaćen za financiranje.
Trebam li i u kakvom obimu ispuniti obrazac?  Trebam li u njemu navesti osnovne razlike i sličnosti s prihodno prijavljenim projektnim prijedlogom?
O: U ovom slučaju nije potrebno dostaviti Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a.

P: Vezano uz popunjavanje obrasca za ponovnu prijavu naveli ste u jednom odgovoru kako “Prijavnu dokumentaciju je potrebno dostaviti na hrvatskom i engleskom jeziku, konkretno u ovom slučaju za hrvatsku verziju dokumentacije možete ostaviti komentare recenzenata na engleskom jeziku, a odgovor na hrvatskom”. Što učiniti u slučaju da postoje komentari isključivo hrvatskog panela? Da li odgovore na komentare na projektni prijedlog dostavljamo samo na hrvatskom jeziku ili prevodimo i komentare i dajemo odgovore na engleskom?
O: Obrazac za ponovljenu prijavu može biti samo na hrvatskom jeziku. Obrazac na hrvatskom jeziku potrebno je priložiti u hrvatskoj i engleskoj verziji prijavne dokumentacije.

08.03.2019.

P: Da li smo dužni u obrascu za izvješće o ponovljenoj prijavi dužni prevesti komentare recenzenata na hrvatski jezik te odgovoriti na hrvatskom ili je dovoljno staviti komentare recenzenata na engleskom pa odgovoriti na hrvatskom.
O: Prijavnu dokumentaciju je potrebno dostaviti na hrvatskom i engleskom jeziku, konkretno u ovom slučaju za hrvatsku verziju dokumentacije možete ostaviti komentare recenzenata na engleskom jeziku, a odgovor na hrvatskom.