17.05.2019.

P: Zanima me koliko točno stranica smije imati prijavni obrazac za istraživačke projekte:
Naime, u uputama na jednom mjestu piše da Prijavni obrazac ne smije imati više od 17 stranica, a da se sastoji od
o Cjeline A – sadrži životopis voditelja projekta, popis postignuća (track record) u posljednjih pet godina koji uključuje najvažnije radove na kojima je voditelj projekta vodeći autor te ostala relevantna postignuća
o Cjeline B – sadrži detaljan opis projektnog prijedloga
o Cjeline C – sadrži popis članova istraživačke grupe i njihove životopise.
Na drugom mjestu piše:
Cjelina C – Suradnici i istraživačka grupa (ne ulazi u ograničenje od 17 stranica)
Znači li to da cjelina A i cjelina B mogu imati do 17 stranica, a cjelina C može imati koliko je potrebno (kao i reference).
Naime, pdf fine “Prijavnog obrasca” tako može ukupno imati i do 25 stranica. Je li to u redu?

O: Prijavni obrazac treba imati 17. stranica. Cjelina C i Reference ne ubrajaju se u ograničenje Prijavnoga obrasca od 17 stranica.

P: Ljubazno vas molim da mi odgovorite je li prilikom navođenja popisa postignuća moguće navesti publikaciju proizašlu s trenutnog projekta HRZZ, koja je prihvaćena za tisak, ali kojoj do trenutka predaje projektne prijave vjerojatno još neće biti dodijeljen doi? Potvrdu o prihvaćanju možemo dostaviti prilikom prijave pod ostala dokumentacija.
O: Moguće je, uz dostavu potvrde da je rad prihvaćen za objavljivanje.

P: 1. Trebamo li u prijavu uvrstiti i spomenutu tablicu iz prijašnjeg kruga prijava na IP  ili je dovoljno da dostavimo Potvrdu Etičkog povjerenstva matične institucije prijavitelja bez spomenute tablice ?
2. Ukoliko prijavu predamo u navedenom Prijavnom obrascu i ne brišemo postojeći tekst koji navodi da tablica postoji hoće li se to negativno odraziti na administrativnu provjeru prijave? (jer oni koji će pregledavati Obrazac prijave vidjet će da se u Dio g. navodi Tablica koje neće biti jer je nema ni u aktualčnim Uputama)
O: Tablicu nije potrebno navesti u Prijavnom obrascu. Ukoliko se na Vaše istraživanje može primijeniti neko od pitanja u tablici, u prijavi projektnog prijedloga pod dodatnu dokumentaciju potrebno je priložiti potvrdu nadležnoga etičkog povjerenstva o etičnosti istraživanja u kojoj su navedena etička pitanja.
Tekst u Prijavnom obrascu koji se odnosi na Dio g. Etička pitanja nije dozvoljeno brisati već je potrebno odgovoriti na pitanje opisom etičkih pitanja relevantnih za projekt ili navesti da etičkih pitanja nema.

10.05.2019.

P: Da li se kod ispunjavanja prijavnog obrasca u dijelovima Section c. Methodology ili Section d. Work Plan smiju koristiti shematski prikazi kako bi se jasnije prikazala struktura projekta ?
O: U Prijavnom obrascu mogu se koristiti shematski prikazi poštujući ograničenja stranica za svaku cjelinu.

26.04.2019.

P: u Uputama za predlagatelje se nigdje ne spominju postoci radnog vremena, a u pitanjima i odgovorima je to česta tema. Zanima me gdje se postoci navode, u kojem dijelu koje cjeline? Trebaju li biti navedeni (i) u pismima namjere? Također: čiji se sve postoci trebaju navesti a čiji ne.
O: U Prijavnom obrascu, Cjelina C – Istraživačka grupa potrebno je, prema predlošku, navesti planirane postotke rada na projektu za sve osobe koje će sudjelovati u provedbi predloženog istraživanja. U pismima namjere nije potrebno navoditi udjele rada na projektu.

P: 1. U nekoliko ste navrata istaknuli da nije dopušteno ništa brisati u obrascima. Međutim, ne čini se logičnim da u prijavi u obrascu Prošireni sažetak ostane tekst
“Molimo poštovati sljedeća ograničenja …. prored”
“(najviše četiri stranice; treba sadržavati osnovne podatke …. u obrascima”
Može li se taj dio teksta obrisati u prijavi?
c) u vezi s Prijavnim obrascem
2. Nije logično i nepregledno je ako u prijavi ostane neizbrisan tekst “Molimo poštovati … prored”
“Prijavni obrazac sastoji se od …”
“Naslovna stranica … (u mjesecima)”
“Sažetak … učinak”
Može li se taj dio teksta obrisati u prijavi? Ako nije dopušteno brisati taj dio teksta, kako ga je moguće urediti da izgleda pregledno?
3. Je li potrebno navoditi sažetak u prijavnom obrascu? Ranije ste odgovorili da ne, ali za njega je i nadalje predviđen prostor u hrvatskoj inačici prijavnog obrasca, a nema ga u engleskoj inačici.
4. U cjelinama A i B obrasca čini se logičnim ostaviti neizmijenjenima samo podnaslove obrasca. Je li dopušteno obrisati dijelove obrasca koji glase:
“navedite status, najvažnije publikacije … rezultate”
“prekidi u karijeri (ako je primjenjivo” u slučaju da nije primjenjivo
“(opišite istraživanja … istraživanjem.)” i sav ostali dio teksta koji se u tim dijelovima obrasca navodi kosim slovima i u zagradama.
O: 1., 2., 4. Nije dopušteno brisati niti jedan dio obrasca „Prošireni sažetak“, kao ni ostalih prijavnih obrazaca.
3. Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 22. ožujka.

09.04.2019.

P: Također: u prijavnom obrascu ( application form )  prve tri stranice ispunjavam ja ( kao voditelj projekta) a nakon mene druge tri stranice ispunjava moja asistentica koja je suvoditelj projekta i koja će ga voditi kad ja odem u mirovinu.
 Moje je pitanje: budući da je prijavni obrazac limitiran na 17 stranica, može li kod nas  on imati  20 stranica  radi dodatne tri stranice CV-a suvoditelja projekta??
O: U slučaju prijave projektnoga prijedloga sa suvoditeljem potrebno je kopirati cjelinu A – dio A i B prijavnog obrasca koju u potpunosti mora ispuniti i suvoditelj. U tom slučaju Prijavni obrazac može imati 20 stranica, poštujući ograničenja za sve ostale dijelove Prijavnog obrasca.
Suvoditelj se vrednuje po istim kriterijima kao i voditelj projekta te je očekivanje da se radi o istraživaču usporedivog popisa postignuća.

P: Da li se u radni plan treba staviti kao aktivnost dolazak suradnika stranca u HR?
O: U Radni plan se u stupcu „Suradnici“ navode svi članovi istraživačke grupe koji sudjeluju u provođenju pojedine aktivnosti.

P: 1. U odgovorima 19.3. 2019. ste na pitanje o brisanju pitanja (ili točnije i ispravnije rečeno – smjernica, kako je u upitu naglašeno) odgovorili:
O: Nije dopušteno brisati niti jedan dio obrasca za Prošireni sažetak, kao niti ostalih prijavnih obrazaca.
Je li ovo vrijedi i za životopis Voditelja (Predlagatelja)? Ili konkretno: Ništa od onog što stoji u Obrazcima i Formama ne smijemo brisati ili mijenjati font i boju fonta?
PRIMJER: Prijavni obrazac: Dio b. Životopis Predlagatelja projektnog prijedloga.
Ostaje sve kako je (i boja-siva i ovaj font), te se samo u nastavku piše što se traži kako slijedi
OSOBNE INFORMACIJE
Prezime i ime: Niko Neznanović
 Matični broj istraživača: 256325
 Mrežna stranica:www.nnnnnn.hr
2. Kad smo već kod životopisa. Ne tražite podatak o godinama predlagatelja (datum i godina rođenja). Kako se držim istog predloška životopisa i za suradnike, niti kod njih nema tih podataka. Može li to biti problem, jer nemate kompletan uvid u potpuni profil istraživačke grupe? Nadalje, nema informacija o zvanju kako znanstvenom, tako znanstveno-nastavnom. Iako se zvanje bira u Administrativnom obrascu, na predstavljanju Natječaja mi je sugerirano da između znanstvenog savjetnika i docenta citiram odaberem “docenta”, jer je to radno mjesto. No napominjem da se radi o istraživačkim projektima i da su prema mojoj logici relevantnija znanstvena zvanja Predlagatelja. Naravno, ovo se referiram i na Vaš odgovor od 5.4. 2019. : “O: 1. U Administrativnom obrascu moguće je odabrati bilo koju od ponuđenih opcija: docent ili viši znanstveni suradnik. Prijavitelj može sam odlučiti što će odabrati.”
3. Cjelina B f. Resursi. Je li potrebno predstavljati u ovom dijelu financijske brojke ili njihovu raspodjelu po kategorijama (npr. grafički) ili je dovoljno napisati opravdanost troškova?
4. Hvala na odgovoru od 5.4. 2019., no niste mi u potpunosti odgovorili na pitanje 3. Pa ću ponoviti dio pitanja na koji nisam dobio odgovor:
“Kako sam prvo radio englesku verziju Prijavnog obrasca, to sam se vodio Uputama (str 23), gdje se navodi da Cjelina C sadrži opis raspodjela ULOGA i zadataka članova istraživačke grupe, u navedenu kolonu sam ubacio i ULOGE (eng. Role) članova istraživačke grupe, te na kraju dodao u zagradama status. Molio bih Vas da mi objasnite jesam li dobro postupio i ako ne, kako postupiti. U hrvatskoj verziji tablice u koloni 6 Tablice u Cjelini C stoji “Status” i engleskoj “Role”. U Uputama stoji da je potrebno opisati uloge članova. Što raditi?”
Gdje (ispod Tablice kao tekst ili u Tablicu – u kolonu 6. “Role within the Project” ili kao dodatak životopisu) opisati i na koji način ih opisati “uloge i zadatke” članova istraživačkog tima (ako možete dati smjernice u vidu tri pitanja: Za koja mjerenja će biti zadužen? Hoće li sudjelovati u diseminaciji? i sl.). Mogu li to uraditi u vidu nove Tablice koja će sadržavati raspodjele uloga i zadataka članova istraživačke grupe.
O: 1. Da.
2. U svom životopisu možete navesti i znanstveno i znanstveno-nastavno zvanje. U EPP sustavu pod radno mjesto navodite radno mjesto, a pod zvanje ono zvanje u koje ste izabrani.
3. Potrebno je opisati nužnost troškova.
4. Odgovor je već dostupan na mrežnim stranicama Zaklade.

P: Da li se u Prijavnom obrascu – Cjelina B – Projektni prijedlog – u dijelu b na pitanje o povezanosti projektnog prijedloga s trenutnim stanjem u području istraživanja očekuje da se opišu sve aktivnosti svih suradnika na projektu, ili se to pitanje prvenstveno odnosi na predlagatelja projektnog prijedloga?
Da li se u istoj ovoj cjelini na pitanja o provedenim istraživanjima i najvažnijim rezultatima i njihovoj povezanosti s istraživanjem primarno misli na postignuća predlagatelja projektnog prijedloga, ili svih suradnika na projektu?
O: U Prijavnom obrascu – Cjelina B – Dio b. opisuju se rezultati istraživanja koja je voditelj dosad proveo u ovom području i njihovu povezanost s predloženim istraživanjem. Voditelj projekta kojeg je već financirao HRZZ ukratko navodi ciljeve provedenog projekta, dobivene rezultate i povezanost s predloženim istraživanjem. Nužno je opisati kako će predloženo istraživanje doprinijeti razvitku područja istraživanja te koji je jedinstveni doprinos predloženoga istraživanja. Također, navodi se kako je i zašto predloženo istraživanje važno za to područje te kakav će utjecaj na njega imati ako bude uspješno (primjerice, hoće li i kako pridonijeti otvaranju novih pogleda, spoznaja i prilika u znanosti, tehnologiji i istraživanjima).

05.04.2019.

P: 1. U životopisu (Prijavni obrazac str 2. ) postoji stavka “mentorstva doktorskih studenta i poslijedoktoranada”, no u nastavku se navodi i “broj obranjenih diplomskih radova”? Molim za objašnjenje.
2. U Uputama se navodi da za suradnike postoje tri statusa: istraživač, poslijedoktorand i doktorand. U prijavnom obrascu “Cijelina C” u Tablici (crna podloga) stoji “Navedite sve osobe koje će…….(navedite suradnike (S), doktorande (D) i poslijedoktorande (P)”. Gdje je tu istraživač ? Zar nisu i doktorandi i poslijedoktorandi suradnici?
U istoj tablici (u engleskoj verziji) u retku 2, kolona 6 stoji: ” Role within project (S, D, P)”. Kako sam prvo radio englesku verziju Prijavnog obrasca, to sam se vodio Uputama (str 23), gdje se navodi da Cjelina C sadrži opis raspodjela ULOGA i zadataka članova istraživačke grupe, u navedenu kolonu sam ubacio i ULOGE (eng. Role) članova istraživačke grupe, te na kraju dodao u zagradama status. Molio bih Vas da mi objasnite jesam li dobro postupio i ako ne, kako postupiti. U hrvatskoj verziji tablice u koloni 6 Tablice u Cjelini C stoji “Status” i engleskoj “Role”. U Uputama stoji da je potrebno opisati uloge članova. Što raditi?
O: 1. U Prijavnom obrascu, cjelina A – b. životopis voditelja projekta pod navodom MENTORSTVA DOKTORSKIH STUDENATA I POSLIJEDOKTORANDA pod „broj obranjenih diplomskih radova“ – potrebno je upisati mentorstva na diplomskim radnjama, a pod broj obranjenih doktorskih radova potrebno i broj poslijedoktoranada tražene podatke o doktoratima i poslijedoktorandima.
2. Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str.15 i 16, prihvatljivi su statusi na natječaju IP-2019-04 su: suradnik-istraživač, suradnik-poslijedoktorand i suradnik-doktorand. U Cjelini C Prijavnog obrasca u šestom stupcu potrebno je odabrati jedno od ponuđenih slovnih oznaka za uloge/status u projektnom prijedlogu – „S“ za suradnika „D“ za doktoranda i „P“ za poslijedoktoranda kako bi se razdvojile uloge poslijedoktoranada i doktoranada od ostalih istraživača koje možete imenovati.

02.04.2019.

P: Imam pitanje vezano uz Part A – Applicant. Section a: Applicant’s track record in the last 5 years. Jako se mnogo informacija traži da se navede u tom dijelu (ne samo radovi i sudjelovanja na kongresima, već i rezultati i publikacije prošlih projekata, kao i potpuna lista autora na svim radovima). Ograničenje je postavljeno na na 1 A4 stranicu, što je dosta nezahvalno s obzirom na veliki broj informacija koji se traži. Može li barem font biti manji (Open Sans 9)?
O: U popisu postignuća potrebno je prikazati informacije koje su najznačajnije i ključne za provedbu predloženog projekta, a veličinu ni font slova nije dopušteno mijenjati.

29.03.2019.

P: Pišem prijavu za natječaj IP-2019-04 te Vas molim dodatno pojašnjenje vezano uz opis radnog plana u Prijavnom obrascu. U uputama je navedeno da “ciljevi, aktivnosti i rezultati moraju odgovarati onima u obrascu Radni plan”. Znači li to da doslovno treba kopirati sve iz obrasca radni plan ili je moguće grupirati ciljeve i aktivnosti. Primjerice, za svaku godinu je naveden cilj “Organizirati radionicu sa članovima istraživačke skupine” – je li dovoljno taj cilj navesti samo 1 put ili ga treba navesti po godinama kako je učinjeno u Obrascu radni plan. Isto se odnosi  na popis aktivnosti jer se određene aktivnosti ponavljaju u svakoj godini projekta.
O: Vezano za primjer cilja koji ste naveli pozivamo Vas da pogledate Upute za podnositelje projektnih prijedloga na str. 31.
Ciljeve je potrebno navesti u svakom razdoblju u kojem se planiraju obrađivati. Aktivnosti koje se ponavljaju tijekom više razdoblja, također je potrebno navesti u svakom razdoblju u kojem će se provoditi vodeći računa o oznakama aktivnosti. Oznake aktivnosti ne bi se smjele ponavljati kako bi bila vidljiva jasna poveznica s financijskim planom te poslije s izvješćima koja će se podnositi (npr. A.1.1, A.1.2. itd).

P: S obzirom da u prijavnom obrascu piše da “ciljevi, aktivnosti i rezultati navedeni u Prijavnom obrascu moraju u istome obliku biti navedeni u obrascu Radni plan”, znači li to da u prijavnom obrascu budu samo izlistani deliverables kako su navedeni u radnom planu ili oni u prijavnom obrascu ipak trebaju biti uobličeni u konkretne rečenice?
O: U dijelu d. cjeline B Prijavnog obrasca nije potrebno tablično prikazati ciljeve, aktivnosti i rezultate, nego oni moraju odgovarati ciljevima, aktivnostima i rezultatima navedenim u Radnom planu. Pritom aktivnosti i rezultati ne trebaju biti detaljno opisani, budući da se detaljna struktura prikazuje u Radnome planu, a u Prijavnom se obrascu samo sumarno prikazuju i obrazlažu najznačajnije aktivnosti i rezultati. Cilj ovog dijela prijavnog obrasca je omogućiti vrednovateljima i recenzentima uvid u način provedbe projekta po godinama tako da je potrebno jasno navesti ključne elemente za njegovu provedbu.

P: 1. U cjelini B, Projektnog prijedloga, pod Dio d. Radni plan, d2.
Aktivnosti traži se plan diseminacije i objavljivanja te plan upravljanja provedbom projekta’. Također, pod Dio e. Učinak istraživanja, piše ‘Navedite planirani način diseminacije i objave rezultata istraživanja’.
Molim Vas objasnite gdje napisati traženo. Pod d2 ili pod Dio e? Ili možda pod obje točke?
2. U Cjelini A – Voditelj projekta, traži se: 2. Popis projekata prihvaćenih za financiranje, status na projektu i izvor financiranja i 3. Dosadašnje sudjelovanje na HRZZ projektima (navedite status, najvažnije publikacije proizašle s tog projekta i najvažnije rezultate).
Molim Vas objasnite razliku između ove dvije točke.
3. Također moje je pitanje, postoji li popis projekata koji nisu prihvaćeni za financiranje?
Misli li se pod prvom točkom na projekte koji nisu financirani od strane Zaklade i još nisu u tijeku, jer su tek prihvaćeni. Misli li se na projekte koji su završili?
O: 1. Plan diseminacije i objavljivanja potrebno je navesti u obje točke.
2. U točki 2. potrebno je navesti popis projekata u kojima je predlagatelj sudjelovao kao voditelj ili suradnik te izvor financiranja projekata.
U točki 3. navode se sudjelovanja na HRZZ projektima, predlagateljeve uloge, te najvažniji rezultati i publikacije proizašle iz HRZZ projekata.
3. U točki 2. navodi se popis svih projekata koji su prihvaćeni za financiranje, neovisno o izvoru financiranja.

P: U uputama za ispunjavanje prijavnog obrasca stoji: „Voditelji i suradnici projekata HRZZ-a u cjelini A opisuju dosadašnje sudjelovanje na HRZZ projektima te navode status na projektu, najvažnije publikacije proizašle s tog projekta i najvažnije rezultate“. Molim vas za pojašnjenje navode li se najvažniji rezultati i za one projekte koji još nisu završili, ali završavaju do 31.12.2019. godine?
Također vas molim za pojašnjenje što se tiče navođenja najvažnijih publikacija proizašlih s projekta budući da je u Prijavnom obrascu navedeno da je prilikom navođenja popisa postignuća predlagatelja projektnoga prijedloga u posljednjih 5 godina potrebno navesti pet publikacija. Ukoliko se u tih pet publikacija nalaze i najvažnije publikacije proizašle s trenutnog projekta, to bi značilo da će se prilikom popunjavanja Prijavnog obrasca – cjeline A – dijela a, dva puta mora navesti ista publikacija/publikacije iako je prostor za to dosta ograničen. Pri tome se u uputama također navodi da je publikaciju potrebno navesti s punim popisom autora izbjegavajući navođenje kratica. Postoji li mogućnost da se to dupliciranje izbjegne?
O: U popis postignuća moguće je navesti najvažnije rezultate i publikacije proizašle iz projekata koji su još u tijeku.
U prvoj točki u dijelu a, popis postignuća, moguće je navesti popis publikacija proizašlih iz navedenog projekta, a u trećoj točki u dijelu a popisa postignuća, obavezno je navesti najvažnije publikacije proizašle s HRZZ projekta i najvažnije rezultate. Pri navođenju publikacija moguće je referirati se na druge dijelove teksta unutar dijela a kako bi se izbjeglo ponavljanje teksta.

22.03.2019.

P: Imam pitanje vezano uz pripremu prijave na istraživačke projekte. Kod upisa postignuća prijavitelja unatrag 5 godina da li se promatra točno period od pet godina unazad od datuma roka za prijavu ili se gleda prema godinama. Da budem konkretan da li u postignuća ulaze radovi i projekti iz perioda
a) 2015 – 2019
b) 5mj. 2014. – 4 mj. 2019.
Naime rok za prijavu je 4 mj 2019 pa je pet godina unatrag sve do 5mj 2014. Ali ako se gledaju samo godine onda ulaze samo 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019.
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, potrebno je navesti popis postignuća (track-record) u posljednjih pet godina (odgovor a iz Vašeg pitanja).

15.03.2019.

P: U 2. 3. 3. Uputama za ispunjavanje prijavnog obrasca stoji: „Voditelji i suradnici projekata HRZZ-a u cjelini A opisuju dosadašnje sudjelovanje na HRZZ projektima. Navodi se status na projektu (voditelj/suradnik/član istraživačke grupe), voditelji projekata navode najvažnije publikacije proizašle s tog projekta, a u slučaju projekata koji su završeni do roka za prijavu na natječaj IP-2019-04 i najvažnije rezultate.“ Molim vas za pojašnjenje odnosi li se voditelji projekata u drugoj rečenici na voditelja HRZZ projekata koji su završeni ili su u tijeku, ili na voditelja projekta koji se prijavljuje na natječaj? Odnosno, trebaju li u natječajnom obrascu najznačajnije publikacije i rezultate navesti samo oni istraživači koji su bili voditelji navedenog završenog ili tekućeg projekta, dok oni koji su bili suradnici takvog projekta trebaju navesti samo status na projektu?
O: Podaci u Prijavnom obrascu odnose se na predlagatelja projektnog prijedloga neovisno o tome je li predlagatelj dosad bio voditelj projekta ili suradnik na nekom od projekata.

08.03.2019.

P: Na ovom natječajnom roku, CV treba biti u “slobodnoj formi” – znaci li to da svaki suradnik može poslati CV u formi kakvoj želi (formular, pola kartice teksta)?
O: Suradnici mogu dostaviti životopis u slobodnoj formi, a treba sadržavati sve podatke propisane Uputama, str. 23.