5. 1. 2018.

P: Molim Vas za odgovor u vezi dopuštenih troškova člana istraživačke grupe iz inozemstva u statusu posdoktorand.
Zanima me da li je prihvatljivi trošak trening inozemnog postdoktoranda u našem laboratoriju u ZG (troškovi puta, smještaja, dnevnice, 5 dana) za rad sa našim staničnim kulturama, kako bi te kulture mogao karakterizirati na opremi u svom laboratoriju (s obzirom da ta oprema nije dostupna u HR).
O: 
Status poslijedoktoranda dodjeljuje se suradniku koji je zaposlen na istraživačkom projektu te iz sredstava projekta prima plaću. Osoba koju ste naveli u svojem pitanju treba imati na projektu status suradnika. Ako je to opravdano potrebama projekta, za suradnike je moguće pokriti troškove usavršavanja s jasnim ciljem i programom koji je potrebno dostaviti HRZZ-u uz periodično/završno izvješće.
 
P: Molim vas pojašnjenje budžetne stavke koju navodim niže. Koristi li se to samo za pozvana predavanja ili za odlazak na neku konferenciju/kongres na koji nije poslan članak?
4.8. Trošak voditelja ili suradnika ili pozvanog predavača vezano uz skup/konferenciju/kongres/radionicu (s/k/k/r) koja se organizira, odredište, trajanje, troškovi koji se namjeravaju pokriti (npr. prijevoz, smještaj, dnevnice za voditelja ili suradnika ili pozvanog predavača s/k/k/r), za svaki s/k/k/r unosi se kao zasebna stavka, oznaka iz radnog plana, STAVKA
O:
 Troškove odlaska na konferencije moguće je pokriti samo za odlaske na konferencije na kojima se izlaže rad, bez obzira na to radi li se o pozvanom predavanju ili ne, i svaki član istraživačke grupe mora izlagati zasebni rad.
 
P: Glede troškova školarine za doktoranda,  školarina se naplaćuje za 6 semestara, no ujedno  se naplaćuju određene takse koje se vode kao administrativni troškovi, tiskanje diplome i sl, što otprilike iznosi oko 8000 kn, zanima me da li mogu te troškove uključiti u financijski plan?
O:
 Prihvatljiv je jedino trošak školarine i to u slučaju da se ne radi o zaposleniku matične organizacije koji je kao takav oslobođen plaćanja školarine. Ostali troškovi vezani uz doktoranda nisu prihvatljivi.
 
P: Da li se u opremu može uključiti nabavka odnosno najam software-a? Konkretno riječ je o Adobe paketu čiji najam košta nešto manje od 4000 kn na godinu. Ukoliko da,  pod koju stavku u financijskom planu mogu navesti software: kao novu opremu?
O:
 Licence za softver mogu se uključiti u financijski plan ako je to nužno za provedbu projekta te ako organizacija na kojoj će se provoditi projekt ne posjeduje potrebne licence. Navedeni trošak će se posebno procjenjivati za svaki pojedini projektni prijedlog, a trošak se uključuje u stavku financijskog plana 1. 2. Usluge.
 
P: Mogu li se troškovi školarine za doktoranda (do 20000kn godišnje kroz 3 godine ) raspodijeliti na 2 doktoranda (npr. po 10000kn godišnje kroz 3 godine za svakog)?
O:
 Natječajem „Istraživački projekti“ moguće je financirati školarinu za jednog doktoranda, kao što je navedeno u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 26.

2. 1. 2018.

P: u potkategoriji usavršavanja jesu li prihvatljivi troškovi tečaja/seminara/radionice/treninga koji se odvijaju online?
O:
 Da, ako se trošak može pravdati valjanim računom. Uz periodično izvješće je potrebno dostaviti potvrdu o završenoj edukaciji.
 
P: U obrascu financijskog plana (excel tablica) navedeno je pod stavkom 4.1. Usavršavanje najviše 2 tjedna.
Pitanje: Obzirom da se radi o dugotrajnim i za projekt neophodnim analitičkim metodama koje suradnik na projektu treba primijeniti u inozemnom laboratoriju na našim uzorcima da li je moguće ovo vrijeme prolongirati na 45 dana po godini (ukupno 135 dana u prve 3 godine projekta)?
O:
 Iz sredstava projekta moguće je pokriti troškove usavršavanja u trajanju do dva tjedna, ali ako je potrebno da usavršavanje traje dulje, ostatak je moguće pokriti iz drugih sredstava. Također je moguće predvidjeti više odlazaka na usavršavanje na istu organizaciju, a opravdanost tih odlazaka procijenit će panel za vrednovanje.
 
P: Ljubazno bih Vas molila za pojašnjenje jedne nedoumice na koju smo naišli prijavljujući projektni prijedlog. U Uputama za prijavitelje stoji da je financijski opravdan troška grafičke pripreme za tisak knjige koja se tiče rezultata provedbe projekta, a pod neprihvatljivim troškovima stoji trošak tiska autorske knjige. Mi planiramo jednu autorsku knjigu (dvije autorice), a tiče se rezultata istraživanja na projektu (to je knjiga o metodologiji) i sredstvima projekta pokrili bismo samo trošak grafičke pripreme za tisak (prijelom, dizajn korica i lekturu). Je li to u redu?
Odnosno, nismo sigurni po kojoj osnovi je neprihvatljivo financirati objavu autorske knjige: po osnovi troškova tiska ili po osnovi toga što ima karakter monografije (dvije autorice).
O: 
U slučaju autorske knjige navedeni troškovi pripreme za tisak prihvatljivi su u iznosu do 10.000,00 kuna godišnje. Trošak tiska nije prihvatljiv.
 
P: U uputama za ispunjavanje financijskog plana se navodi: “Preporučljivo je da se ukupan iznos financijskih sredstava ravnomjerno rasporedi po godinama trajanja projektnog prijedloga, osim ako bi se time narušila izvodljivost ili izvrsnost projekta”. Obzirom na navedeno, zaniima me da li je prihvatljiv slijedeći financijski plan: Raspodjela sredstava po godinama iznosi otprilike (40%,33%,30%,7%)-naime, u prvoj se godini kupuje oprema, u 1-3 godini laboratorijski reagensi, a budući je do kraja 3. godine istraživanje završeno, 4. godina je namjenjena analizama i objavljivanju rezultata, da li je uz obrazloženje ovakav trošak prihvatljiv? Smiju li troškovi prve godine biti veći od 250.000,00 kn?
O:
 Financijska bi sredstva trebala biti ravnomjerno raspoređena po godinama, ali ako je zbog specifičnosti pojedinoga projektnog prijedloga potrebna drugačija raspodjela, moguće ju je predvidjeti te će panel za vrednovanje procijeniti opravdanost takve raspodjele troškova. Moguće je da troškovi pojedine godine iznose više od 250.000,00 kuna, ali preporučujemo da, koliko je moguće, iznosi po godinama budu raspoređeni ravnomjerno.

29. 12. 2017.

P: Ljubazno Vas molim pojašnjenje prihvatljivih troškova vezanih za plaćanje usluga za specifične analize koje su dio projektnih aktivnosti, a ne mogu se provesti jer institucija na kojoj se odvija istraživanje ne posjeduje potrebnu opremu. Može li udio takvih troškova iznositi do 10% cjelokupnog iznosa?
O:
 Navedeni se troškovi mogu predvidjeti u financijskom planu te će panel za vrednovanje procijeniti njihovu opravdanost. Iznos takvih troškova nije ograničen, ali trošak usluga može činiti samo manji dio financijskoga plana.
 
P: Može li se iz sredstava projekta pokriti trošak simbolične naknade pacijentima-volonterima koji će dobrovoljno sudjelovati u predloženom istraživanju. Ako da, u kojem iznosu i na koji način?
O:
 Iz sredstava projekta nije moguće isplaćivati novčane naknade sudionicima.
Ako je nužno i opravdano prirodom projekta, Zaklada može odobriti posredne troškove, a podnositelj projektnog prijedloga mora dostaviti zahtjev s detaljnim obrazloženjem svake stavke. Posredni su troškovi u pravilu oni troškovi koji su nužni za provedbu projekta zbog njegovih specifičnosti, a nisu prihvatljivi ni u jednoj kategoriji financijskoga plana.  Posredni se troškovi ne mogu koristiti za pokrivanje uobičajenih troškova organizacije na kojoj se provodi projekt, već za specifične troškove tog projekta.
 
P: Molim vas za pojasnjenje oko troskova koji se mogu nadoknaditi suradnicima koji nisu s ustanove koja je nositelj projekta. Ako je za provodjenje projekta kljucno koristenje opreme koja se nalazi na ustanovi suradnika da li se mogu predvidjeti troskovi servisa te opreme (sto pretpostavljam da ne moze jer je oprema u vlasnistvu suradne ustanove) ili suradna ustanova moze ispostaviti racun za trokove koristenja opreme kojima bi nadoknadila amortizaciju i servis opreme? Da li je uopce moguce da ustanova s koje dolazi suradnik ispostavi racun za obavljenu analizu?
O:
 Troškove servisa moguće je financirati samo za opremu koja smještena na organizaciji na kojoj se provodi projekt. Ako je za provedbu projekta nužno korištenje opreme koju ne posjeduje organizacija na kojoj se provodi projekt, a oprema je dostupna na drugoj organizaciji te je ona ustupa na korištenje prema važećem cjeniku za što izdaje R1 račun, tada je moguće platiti troškove korištenja opreme drugoj organizaciji.

22. 12. 2017.

P: Poštovani, slijedom odgovora na prijašnji upit (objavljen pod Prihvatljivost troškova), molim vas za dodatnu informaciju:
Da li se limit od 35 000 kn za javnu nabavu odnosi na: 1) 1 račun za jednu godinu, 2) 1 račun za cijelo vrijeme trajanja projekta (4 godine), 3) više pojedinih računa iz različitih ustanova za 1 godinu, 4) više pojedinih računa iz različitih ustanova za 4 godine?
O: 
Iznos od 35.000,00 kuna odnosi se na svaki pojedinačni račun. Kako bi računi bili prihvatljivi, moraju biti izdani unutar razdoblja na koje se odnose, stoga se jedan račun ne može odnositi na cijelo vrijeme trajanja projekta.
 
P: U tekstu natječaja piše da nije dozvoljena nabava kapitalne opreme. U odgovorima od 28.11. je na pitanje “Do kojeg novčanog iznosa se smatra da je nešto kapitalna oprema?” bilo odgovoreno da najveći iznos za nabavu opreme nije propisan natječajem, osim preporuke da ukupan traženi iznos za financiranje projekta mora treba biti ravnomjerno raspoređen tijekom svih godina provedbe projekta te da se nabavlja oprema koja bi prema kategorizaciji MZO-a odgovarala maloj opremi (do 400.000,00 kuna). 
Prema MZO-u
(https://mzo.hr/sites/default/files/migrated/plan_razvoja_istrazivacke_infrastrukture_u_rh.pdf stranice 21-22) kapitalna oprema je ona kojoj je nabavna cijena veća od 3 milijuna kuna te se tekstom natječaja ne ograničava nabava opreme srednje kategorije (od 400.000 do 3.000.000 kuna). 
Međutim, u odgovorima od 19.12. je kontradiktorno rečeno da “Ipak, ističemo da nabavka opreme u vrijednosti većoj od 400.000,00 kuna nije prihvatljiva ovim natječajem.”  Kako su tekst natječaja te Vaše tumačenje u odgovorima kontradiktorni, uzimajući u obzir pravilnik MZO-a, molim Vas pojašnjenje vezano uz maksimalni iznos za nabavu opreme.
O:
 Ukupan iznos koji se može utrošiti na nabavku opreme nije propisan natječajem, na što se i referirao odgovor od 28. studenoga, ali iznos pojedinačne opreme ne može biti veći od 400.000,00 kuna.

P: Za projekt kojeg koncipiram trebalo bi pribaviti video snimke snimljene po gradskim i prigradskim prometnicama. Možemo li taj posao outsourceati nekoj tvrtci? Možemo li u financijskom planu predvidjeti 1000-2000 kn troškova za tu namjenu? Ako ne uspijemo pronaći tvrtku, možemo li članovima projekta isplatiti gorivo i dnevnicu?
O: 
Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 25., ako je nužno i opravdano prirodom projekta, materijalni troškovi mogu uključivati troškove tehničara (ugovor o djelu za obavljeni zadatak ili račun). Navedeni je trošak prihvatljiv samo ako se radi o provedbi tehničkih i/ili stručnih zadataka koji su usko vezani uz provedbu istraživanja, a riječ je o licenciranim djelatnostima ili kad u istraživačkoj grupi ne postoje osobe s potrebnim kompetencijama.  Članovima istraživačke grupe za provedbu projektnih aktivnosti mogu se isplatiti troškovi dnevnica i prijevoza prema važećim pravilima (najmanja udaljenost za koju se priznaju troškovi dnevnica i prijevoza jest 30 kilometara od mjesta prebivališta).

19. 12. 2017.
 
P: Planirala sam prijaviti projekt na natječaj IP-01-2018, u kojem je predviđena mogućnost zapošljavanja poslijedoktoranda. Međutim, prema izračunima našeg računovodstva, njegova bi plaća na razini 4 godine iznosila više od 600.000,00 kn, što je gornji limit ukupnih troškova projekta, a iz teksta natječaja i uputa ne vidim da bi ti troškovi bili podmireni izvan projektnih troškova. Ljubazno Vas molim informaciju o načinu na koji se troškovi plaće poslijedoktoranda uklapaju u limit od 600.000,00 kn po projektu iz društvenog područja.
O: 
Troškovi plaće poslijedoktoranda moraju biti uklopljeni u ukupni iznos financijskoga plana, a ista je praksa bila i na ranijim natječajima HRZZ-a gdje su na projektima s najvećim iznosima financiranja od 600.000,00 kuna za društvene i humanističke znanostima na projektima bili zapošljavani poslijedoktorandi. Najveći iznos financiranja za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti iznosi 600.000,00 kuna, a iznimno u slučaju opravdano povećanih troškova materijala (podkategorija 1.1. Financijskog plana) ili nabavke znanstvene opreme (podkategorija 3.1. Financijskog plana) za istraživačke grupe s većim brojem istraživača moguće je tražiti do 900.000,00 kuna.

P: U uputama za prihvatljive troškove je navedeno: “Troškovi za tehničku pomoć, osim iznimno, ne mogu biti isplaćeni osobi koja je zaposlena na organizaciji.” Da li se pod “organizacijom” smatra također i suradna ustanova? Npr. ako će osoba zaposlena u suradnoj ustanovi (tehničar ili med.sestra) koja inače neće biti suradnik na projektu, obavljati anketiranja ispitanika, što ne ulazi u redovni posao, da li mu se može isplatiti trošak usluga obzirom da je to dodatni posao?”
O:
 Nisu prihvatljivi troškovi tehničke i/ili stručne pomoći za djelatnosti koje obavlja matična organizacija voditelja projekta ili suradnika jer takve djelatnosti moraju biti obuhvaćene potporom koju organizacija pruža provođenju projekta. Izuzetak je ako se zaposlenik matične organizacije ili organizacije suradnika angažira za obavljanje poslova koje njegova organizacija zaposlenja inače ne obavlja, što je potrebno izrijekom navesti u opisu kompetencija koji će se dostaviti HRZZ-u uz periodično izvješće i HRZZ zadržava pravo provjere tih navoda pri procjeni prihvatljivosti troškova. Pri izboru osobe za tehničku pomoć nužno je izbjegavati sukob interesa. Tehničaru se za provedbu projektnih aktivnosti mogu pokriti troškovi puta.
 
P: Zanima me informacija vezana za natječaj “Istraživački projekti”. Vezano za nabavku opreme, zanima me da li je moguće nabaviti opremu čija cijena iznosi cca 360.000,00 kn (što ulazi u dopuštenu vrijednost od 400.000,00 kn), na način da se troškovi carine i uvoza prikazuju kao zasebna stavka? Ukoliko se prikazuju kao zajednička stavka, ukupni iznos prelazi dopuštenih 400.000,00 kn. Nadalje, da li se dodatno može uključiti u financijski plan nabavka uređaja koji predstavlja nadogradnju ranije navedene opreme, kojom bi se smanjili troškovi plaćanja vanjskih usluga, a što je neizbježno za rad istoga i uspješno provođenje postavljenih aktivnosti?
O:
 Nabavka opreme u financijskom se planu projekta mora prikazati u ukupnom iznosu koji uključuje sve popratne troškove (uključujući carinu, uvoz, porez i td).
Na preostali dio upita nismo u mogućnosti odgovoriti jer je procjena opravdanosti nabavke pojedine opreme predmet vrednovanja. Ipak, ističemo da nabavka opreme u vrijednosti većoj od 400.000,00 kuna nije prihvatljiva ovim natječajem.
 
P: Usavršavanje se spominje na stranici 27. kao prihvatljiv trošak, međutim u fusnoti 12 piše da je troškove moguće pokriti samo za jednog člana istraživačke (plus doktoranta). Pretpostavljam da se misli da se je troškove moguće pokriti za samo jednog člana po programu usavršavanja, odnosno kako je intencija fusnote 12 ograničenje da samo jedan član može biti istovremeno na određenoj instituciji domaćinu na usavršavanju. Pitanje postavljam iz razloga što se fusnota 12 može protumačiti da tijekom cijelog projekta samo jedan član istraživačkog tima smije otići na usavršavanje.
O: 
Za jedno je usavršavanje moguće pokriti troškove za najviše dva člana istraživačke grupe (i to ako je kao jedan od njih uključen doktorand). Tijekom trajanja projekta ili projektne godine moguće je predvidjeti odlaske na više različitih usavršavanja pridržavajući se navedene upute.
 
P: Jasno je iz pravila da nije moguće plaćati informatičke usluge (web stranice i slično) s izuzetkom ako je to opravdano prirodom i specifičnošću projekta. Isto tako navedeno je da nije moguće za tehničku pomoć plaćati zaposlenike uposlene u matičnoj instituciji voditelja projekta, osim u iznimnim slučajevima. Ono što mene zanima je da li se instaliranje opreme i softwarea i umrežavanje iste u npr. računalnu farmu smatra iznimkom opravdanom prirodom i specifičnošću projekta, naravno pod uvjetom da je razvidno kako je navedena oprema nužna za provedbu projekta. Također, da li je dopušteno sklopiti ugovor o djelu sa zaposlenicima matične institucije za dio prekovremenih sati koji će raditi kako bi nam osposobili opremu, odnosno pripremili za osposobljavanje iste u međuvremenu.
O: 
Troškovi tehničke pomoći koju pružaju zaposlenici matične organizacije trebaju biti predviđeni potporom organizacije.

15. 12. 2017.

P: Jesu li sredstva za popravak u slučaju da dođe do kvara opreme koja je nužna za uspješno provođenje projekta prihvatljivi trošak? Ako jesu, treba li ih navesti pod Servisno održavanje opreme (tu se navodi da treba navesti naziv opreme, što u ovom slučaju nije moguće) ili pod Posredne troškove?
O: 
Sredstva za održavanje opreme trebaju se predvidjeti unaprijed i to za opremu koja je kupljena iz sredstava projekta ili se koristi u svrhe projekta u stavci financijskog plana 3. 2. Servisno održavanje opreme. Ako dođe do potrebe za održavanjem opreme tijekom provedbe projekta koja nije ranije planirana, moguće je dostaviti zahtjev za izmjene financijskoga plana te zatražiti prenamjenu kako bi se uveo taj trošak u financijski plan. Ova vrsta troškova ne može se navesti kao posredni trošak projekta.
 
P: Suradnik na projektu je stranac. U njegovom laboratoriju namjeravamo napraviti analize. Pošto je suradnik na projektu, smije li naplatiti analize po tržišnoj cijeni? Isto vrijedi i za laboratorij na  našeminstitutu: ukoliko smo suradnici na projektu, smijemo li naplaćivati svoje analize?
O: 
Suradnicima na projektu nije moguće isplaćivati honorare. Ako se radi o laboratoriju izvan matične organizacije provođenja projekta koji izvodi određene analize, a koje se ne mogu provesti na matičnoj organizaciji, a za te svoje usluge izdaje račun po važećem cjeniku, troškovi se mogu predvidjeti u financijskom planu te će panel za vrednovanje procijeniti njihovu opravdanost. Za sve troškove veće od 35.000 kn potrebno je priložiti 3 ponude. 

12. 12. 2017.
 

P: U sklopu projekta planiram organiziranje nekoliko znanstvenih kolokvija na kojima bi uz domaće stručnjake sudjelovali i istaknuti znanstvenici iz inozemstva. Koji su troškovi prihvatljivi za znanstvenike iz inozemstva koji će održati predavanje na znanstvenom kolokviju u organizaciji projekta u mjestu u kojem je sjedište institucije koja je nostielj projekta (putni troškovi, troškovi smještaja i prehrane, honorar)?
U okviru diseminacijskih aktivnosti i prezentacije projekta planiram organizirati nekoliko znanstvenih kolokvija izvan mjesta u kojem je sjedište institucije koja je nositelj projekta. Na tim bi kolokvijima sudjelovali suradnici na projektu koji bi održali predavanja vezana za vlastita istraživanja na projektu, a kolokviji bi bili organizirani u suradnji s drugim znanstvenim i visokoškolskim ustanovama iz Hrvatske. Koji su troškovi prihvatljivi za takve aktivnosti (putni troškovi, troškovi smještaja i prehrane, dnevnice)?
O:
 Pozvanim inozemnim stručnjacima moguće je platiti troškove dnevnica, smještaja i prijevoza. Odlazak na znanstvene skupove, konferencije, kongrese za voditelja projekta i članove istraživačke grupe prihvatljiv je trošak ako se predstavljaju radovi proizašli iz rada na projektu te su prihvatljivi troškovi kotizacije, prijevoza, smještaja i dnevnica. Troškovi se mogu pokriti za najviše dva člana istraživačke grupe po konferenciji. Odstupanje je moguće samo u slučaju da se u okviru projekta organizira konferencija na području Republike Hrvatske za što je potrebno prethodno dostaviti zahtjev kako bi se procijenila opravdanost troška. U slučaju organizacije konferencije trošak kotizacije nije prihvatljiv. Detaljne informacije o prihvatljivim troškovima nalaze se u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 25-29.
 
P: Stavili bi u budzet nabavu uređaja, te bi iz Svedske trebao doci instalater postaviti ga i pokazati kako se s njime radi. U sklopu toga, trebali bi mu platiti on-site installation, put i smjestaj. Da li i gdje to mozemo uvrstiti kao troskove u financijskom planu?
O: 
Troškove je moguće uvrstiti u financijski plan, ali o njihovoj će prihvatljivosti odlučivati panel za vrednovanje te HRZZ u ovome trenutku ne može davati odgovore o prihvatljivosti specifičnih troškova koje je potrebno vrednovati.
 
P: Ako se na projekt zapošljava poslijedoktorand na 100% (punu plaću) je li to opravdani razlog za uvećan ukupni iznos sredstava na projektu – veći od 1.000.000 kuna? Ako nije, molimo obrazloženje, jer naime 60% ukupnog iznosa sredstava projekta onda pripada plaći.
O: 
Prihvatljivost financijskoga plana i opravdanost ukupno traženog iznosa financiranja procjenjuje panel za vrednovanje za svaki pojedini slučaj te HRZZ u ovome trenutku nije u mogućnosti davati odgovore na ovakva pitanja.
 
P: Nadovezujemo se na pitanje i odgovor od 8.12.2017. o nejasnoći nedozvoljenih troškova prijevoda sa str. 28 Uputa za podnositelje projektnih prijedloga i molimo dodatno pojašnjenje: Ako nisu dozvoljeni prijevodi radova, jesu li dozvoljene lekture?
O: 
Kao što je navedeno u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 28., ni troškovi prijevoda ni lekture nisu prihvatljivi.
 
P: Poštovani, dana 6. 12. postavila sam slijedeći upit:
P: Dva istraživača partnera na projektu su inozemni znanstvenici iz 2 različite europske države. Na koji način i po kojem modelu će njima moći biti plaćeni troškovi reagensa, kemikalija i potrošnog materijala za analize koje će provesti za potrebe ovog projekta (kako sam navela u radnom planu), a za koje ne postoji ekspertiza niti tehnički uvjeti u RH?
i dobila od vas slijedeći odgovor:
O: Navedeno je potrebno provjeriti na organizaciji na kojoj će se provoditi projekt, s obzirom na to da HRZZ ne može propisivati načine isplata troškova za isplate koje obavlja organizacija. Upućujemo Vas na Upute za popunjavanje izvješća za HRZZ projekte kako biste se upoznali s prihvatljivim financijskim dokumentima koje je HRZZ-u potrebno dostaviti uz financijsko izvješće. Upute su dostupne na mrežnim stranicama HRZZ-a https://hrzz.hr/default.aspx?id=2274.
Proučila sam detaljno Upute kako ste naveli u odgovoru, no nigdje nisam našla odgovor da li u dopuštene troškove mogu ići troškovi reagensa, kemikalija i potrošnog materijala za koje će inozemni znanstvenici , moji istraživački partneri zatražiti od svojih dobavljača u svojoj državi ponudu po kojoj će im materijali biti isporučeni, te mogu li ja platiti sa HRZZ projekta materijale prema Predračunu izdanom od stranog dobavljača sa isporukom partneru projekta u njegovoj matičnoj državi? Ovi podaci nisu nigdje objašnjeni u uputama za prijavitelje i lijepo vas molim detaljnije pojašnjenje kako bi izbjegli neugodnu situaciju prilikom evaluacije projekta proizašle iz nejasnoća u vezi dozvoljenih troškova i modaliteta poslovanja kada voditelj projekta ima partnere iz EU država.
O: 
Na mrežnoj se stranici nalazi odgovor vezan uz prihvatljivost pokrivanja troškova kemikalija za analize koje će se provoditi na inozemnim ustanovama. O prihvatljivosti troškova na pojedinom projektu odlučivat će panel za vrednovanje. U slučaju da se predmetni troškovi ocijene prihvatljivima, za njih vrijede pravila za dostavljanje računa prema Uputama na koje smo uputili u prošlom odgovoru, str. 13: svi računi moraju glasiti na ustanovu s kojom je sklopljen ugovor o dodjeli sredstava.
 
P: Molim Vas za odgovor u vezi dopustenih troskova clanova istrazivacke grupe koji su zaposleni na inozemnim insittucijama.
U uputama za podnositelje projektnih prijedloga stoji na str. 27 da je dopusteni trosk odlazak na znanstvene skupove, konferencije, kongrese voditelja i clanove istrazivacke grupe ako prezentiraju radove proizasle iz projekta.
Međutim, na str 28. stoji da kao nedopušteni trosak je odlazak suradnika koji nisu zaposleni u RH na inozemne konferencije, sto je u suprotnosti s navedenim na str 27.
U mom slucaju clanovi istrazivacke grupe na projektu su i znanstvenici zaposleni na institucijama izvan RH, da li je opravdani trosak njihov odlazak na konferencije u RH ili npr u njihovoj zemlji ili u EU prezentacijom rezultata ostvarenih zajednickim radom na projektu.
O: 
Kao što je navedeno na str. 28. Uputa za podnositelje projektnih prijedloga, trošak odlaska na inozemne konferencije suradnika koji nisu zaposleni u Republici Hrvatskoj nije prihvatljiv.

8. 12. 2017.

P: Zanima me da li kod upisivanja prihvatljivih troškova, u rubrici “Diseminacija i suradnja”, kod planiranja troška za odlazak na konferencije i prezentaciju rezultata s projekta, moramo specificirati posebno troškove za npr., kotizaciju, prijevoz i smještaj, ili možemo sve prikazati zbirno, kao “trošak za prisustvovanje na konferencijama”,
O: 
Potrebno je specificirati troškove za prvu godinu projekta navodeći naziv konferencije, članove istraživačke grupe za koje je predviđeno sudjelovanje te nabrojati troškove za koje se traži financiranje (prijevoz, smještaj, dnevnice, kotizacija), no nije potrebno navoditi iznos svakoga pojedinog troška.
 
P: Ako suradnik na projektu ode u inozemnu instituciju napraviti analize uzoraka koje nije moguće napraviti u RH, u koju se stavku financijskog plana upisuju troškovi boravka suradnika na inozemnoj instituciji: terenska istraživanja ili neka druga kategorija, također molim jednoznačan odgovor.
O: 
Ako je predviđen odlazak suradnika na inozemnu organizaciju radi izvršenja analiza, trošak se unosi u potkategoriju „Terenska istraživanja“, a ako postoji mogućnost da se ta analiza obavi na inozemnoj organizaciji bez odlaska suradnika, trošak pripada u „Usluge“. Pri planiranju troškova nužno je voditi računa o ekonomičnosti troškova.
 
P: Kako se može pokriti troškove istraživačkog broda koji je u vlasništvu institucije uključene u projekt (dakle institucije koja nije nositelj projekta)?
O: 
Troškove je potrebno specificirati i prikazati u kategoriji 1. Troškovi istraživanja, vodeći računa o prihvatljivim troškovima navedenima u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, te će panel za vrednovanje procijeniti njihovu opravdanost.
 
P: Imam upit vezan za prijavu projekta na trenutno otvorenom natjecaju HRZZ-a. U uputama za podnositelje projektnog prijedloga stoji na stranici 28 medju nedopustenim troskovima sljedeca formulacija: prijevodi (s klasičnoga ili neživoga jezika na hrvatski, s hrvatskoga na drugi jezik ili s drugoga jezika na hrvatski) i na prerađena izdanja prethodno objavljenoga teksta i lekture.
Nije do kraja jasna ta stavka. Da li nisu dopusteni prijevodi preradjenih izdanja i prethodno objavljenog teksta ili svi prijevodi?
O: 
Troškovi prijevoda nisu prihvatljivi prema uvjetima natječaja IP-01-2018, uz izuzetak prijevoda radnih materijala za radionice i konferencije.
 
P: Dva istraživača partnera na projektu su inozemni znanstvenici iz 2 različite europske države. Na koji način i po kojem modelu će njima moći biti plaćeni troškovi reagensa, kemikalija i potrošnog materijala za analize koje će provesti za potrebe ovog projekta (kako sam navela u radnom planu), a za koje ne postoji ekspertiza niti tehnički uvjeti u RH?
O: 
Navedeno je potrebno provjeriti na organizaciji na kojoj će se provoditi projekt, s obzirom na to da HRZZ ne može propisivati načine isplata troškova za isplate koje obavlja organizacija. Upućujemo Vas na Upute za popunjavanje izvješća za HRZZ projekte kako biste se upoznali s prihvatljivim financijskim dokumentima koje je HRZZ-u potrebno dostaviti uz financijsko izvješće. Upute su dostupne na mrežnim stranicama HRZZ-a https://hrzz.hr/default.aspx?id=2274.

P: Mogu li se tehničarima, bilo onima koji su zaposleni na instituciji koja je nositelj projekta bilo onima zaposlenima na instituciji koja je suradnička na projektu, izdavati putni nalozi za terenski rad a da ih se ne uključi kao suradnike na projekt? 
O: 
Tehničarima se može izdati putni nalog, oni u radnom i financijskom planu ne moraju biti poimence navedeni, već se naznačuju kao tehničari uz planirani broj osoba za svako terensko istraživanje. Prilikom pregovora o radnom i financijskom planu potrebno je pojasniti kompetencije tehničara koji će biti uključeni u provedbu projektnih aktivnosti.
 
P: Može li se tekuće održavanje opreme (servis) uključiti u financijski plan, ako se servisira oprema na suradnoj instituciji čiji su zaposlenici suradnici na predloženom projektu, a oprema će se koristiti u svrhu provedbe aktivnosti projekta? Naime nije jasno iz natječaja odnosi li se ova stavka samo na opremu u instituciji predlagatelju projekta ili ne. Molila bih Vas jednoznačan odgovor. (Pitanje postavljam zbog toga što nabavljena oprema postaje i ostaje isključivo vlasništvo institucije predlagatelja).
O: 
Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 29., nadogradnju i servis moguće je predvidjeti samo za opremu za koju je u projektnoj dokumentaciji (obrazac Potpora organizacije) navedeno da će se koristiti za provedbu projektnih aktivnosti, te ta oprema mora imati oznaku HRZZ projekta. 
1. 12. 2017.

P: U sklopu pripreme istraživačkog projekta zanimalo bi me mogu li se u financijskom planu predvidjeti honorari na temelju autorskog ili ugovora o djelu
a) za konzultante
b) za eksperimentatore – učitelje na školama na kojima bi se provodila eksperimentalna intervencija?

O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, iz sredstava projekta mogu se pokriti troškovi usluga za provođenje istraživanja (usluge za analize, laboratorijske usluge, veterinarske usluge, intelektualne te grafičke usluge: izrada anketa i upitnika) ako se radi o provedbi tehničkih i/ili stručnih zadataka koji su usko vezani uz provedbu istraživanja, a riječ je o licenciranim djelatnostima ili kad u istraživačkoj grupi/skupini ne postoje osobe s potrebnim kompetencijama. Članovima istraživačke grupe, u što su uključeni i konzultanti, ne mogu se isplaćivati honorari.

28. 11. 2017.

P: Do kojeg novčanog iznosa se smatra da je nešto kapitalna oprema ili ima neki drugi kriterij po kojem se to razgraničava?

O: Kapitalna oprema predstavlja temeljnu opremu velike vrijednosti koja na organizaciji služi većem broju istraživača. Takva se oprema ne može se nabavljati sredstvima HRZZ-a. Najveći iznos za nabavu opreme nije propisan natječajem, osim preporuke da ukupan traženi iznos za financiranje projekta mora treba biti ravnomjerno raspoređen tijekom svih godina provedbe projekta te da se nabavlja oprema koja bi prema kategorizaciji MZO-a odgovarala maloj opremi (do 400.000,00 kuna).
 
P: Je li prihvatljiv trošak nabava opreme umjesto unajmljivanja? Konkretno, riječ je o mikrofonu i zvučnicima (2.700 kn) koji su potrebni za održavanje radionica i konferencija u prostorima organizacije predlagatelja projekta, a za potrebe projekta. Trošak najma navedene opreme za četverogodišnje aktivnosti projekta dobrano bi nadmašio trošak kupnje opreme.
O: Nabava opreme koja je nužna za provedbu projektnih aktivnosti i koju organizacija ne posjeduje može se predvidjeti financijskom planom projekta, no o njegovoj opravdanosti odlučuju paneli za vrednovanje. 

21. 11. 2017.

P: U uputama stoji da za plaćanje objavljivanja rada u časopisu se priznaju samo troškovi do iznosa 10000 kn godišnje. Problem je što za velik broj vrhunskih časopisa u području u kojem objavljujemo su cijene veće od toga. Zašto je nužno imati to ograničenje  ako se već napominje da to moraju biti vrhunski časopisi? Zašto se to ne ograniči samo na Q1 časopise ili slične ako postoji strah od objave u predatorskim časopisima. Nemogućnost plaćanja  objave radova u vrhunskim časopisima rezultirat će objavama u časopisima niže razine što će smanjiti vidljivost i posljedično smanjit mogućnost dobivanja projekata poput ERC-a, a u  konačnici smanjiti ranking hrvatskih sveučilišta. 

O: Intencija je HRZZ-a da objavljeni radovi budu javno dostupni te je stoga iz sredstava projekta moguće platiti troškove publiciranja. Kako je natječajem već propisan iznos od 10.000,00 kuna za objavljivanje u vrhunskim časopisima, pri čemu se prije svega i misli na časopise Q1, u ovome trenutku navedeni iznos nije moguće promijeniti, stoga Vas pozivamo da preostala sredstva, po potrebi, pokušate osigurati iz drugih izvora. Također zahvaljujemo na prijedlogu koji ćemo razmotriti za buduće natječaje.
 
P: Da li se prihvatljivim troškom smatra angažiranje privatne tvrtke za potrebe snimanja terena hiperspektralnom kamerom i da li postoji financijski limit vezan uz navedenu uslugu?
O: Svi troškovi navedeni u Financijskom planu projektnog prijedloga i Prijavnom obrascu, cjelini B, dijelu f. Resursi trebaju odražavati realne potrebe projekta te mogu sadržavati samo troškove koji su predviđeni kao dozvoljeni u Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga. Opravdanost svakog troška procjenjuje panel za vrednovanje prilikom vrednovanja projektnoga prijedloga. Ne postoji unaprijed zadano ograničenje za troškove usluga, ali ako panel za vrednovanje utvrdi da financijski plan nije realan, da su financijskim planom predviđeni troškovi koji nisu prihvatljivi ili u slučaju da se utvrdi da organizacija nije na raspolaganje predlagatelju stavila sve potrebne resurse, projektni prijedlog može biti negativno vrednovan.
 
P: Molim informaciju je li dozvoljena kupnja rabljene opreme?
O: Kupovina rabljene opreme dozvoljena je ako je to u skladu s realnim potrebama projekta, što procjenjuje panel za vrednovanje. Za svu nabavljenu opremu potrebno je priložiti odgovarajuće financijske isprave – fakturu/račun (R1/R2) koji treba glasiti na ime ustanove s kojom je sklopljen ugovor o financiranju; za nabavu opreme u vrijednosti većoj od 35.000,00 kn uz fakturu potrebno je dostaviti i tri ponude.
 
P: Je li prihvatljiv trošak plaćanja članarine za međunarodnu znanstvenu organizaciju za suradnika na projektu? U uputama piše da je to prihvatljivo ako se radi o nečemu usko vezanome uz temu projekta, što jest. Međutim, u prijašnjim natječajima HRZZ-a članarina se mogla plaćati isključivo za voditelja projekta? sada može i za suradnike?
O: Moguće je pokriti trošak jedne članarine, za voditelja ili suradnika na projektu.
 
P: Da li se može planirati nabava računala koja bi bila vezana na aparaturu koja se planira kupiti ovim projektom jer većina opreme ne može se koristiti bez da je povezana na računalo.
O: Nabava računala može se planirati jedino u slučaju da se radi o računalima posebnih karakteristika koja su nužna za provedbu određenih projektnih aktivnosti te ako na organizaciji već ne postoje takva računala. Opravdanost nabave računala procjenjivat će panel za vrednovanje za svaki pojedini slučaj. 

10. 11. 2017.

P: Da li usavršavanja suradnika mogu uključivati odlazak u instituciju konzultanta koji je zaposlen u inozemstvu?

Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 27., usavršavanje mora imati program prema kojem se provodi. Sudjelovanje na konferencijama nije prihvatljivo kao oblik usavršavanja. Ako je gostovanje u drugim organizacijama oblik usavršavanja, organizacija-domaćin mora imati konkretan program koji se dostavlja uz periodično izvješće.
 
P: Bi li se nabavka i plaćanje softwarea/licenci/opreme smatrala prihvatljivim troškom istraživanja?
Jasno mi je da je bi u prijavi projekta trebalo obrazložiti potrebu nabavke opreme i doprinos istraživačkim ciljevima, ali pitanje postavljam zato što bi kroz 4 godine trajanja projekta pretplata na licencu ukupno iznosila vjerojatno više od 600.000kn.
Također, zanima me, ako se projekt odobri, bi li postojao uvjet da fakultet određeni broj godina nakon završetka projekta sam financira nabavljenu uslugu.

O: Svi troškovi navedeni u Financijskom planu projektnog prijedloga i Prijavnom obrascu, cjelini B, dijelu f. Resursi trebaju odražavati realne potrebe projekta te mogu sadržavati samo troškove koji su predviđeni kao dozvoljeni u Uputama za predlagatelje projektnih prijedloga. Opravdanost svakog troška procjenjuje panel za vrednovanje te u slučaju da se utvrdi da financijski plan nije realan, da su financijskim planom predviđeni troškovi koji nisu prihvatljivi ili u slučaju da se utvrdi da organizacija nije na raspolaganje predlagatelju stavila sve potrebne resurse, projektni prijedlog može biti negativno vrednovan. Očekuje se da osnovne i velike resurse za provedbu projekta ustanova stavlja na raspolaganje voditelju projekta i da su nabavljeni resursi na  raspolaganju svim znanstvenicima.
HRZZ očekuje da će organizacija osigurati održivost istraživanja, što uključuje i nastavak financiranja resursa ako je to potrebno.
 
P: Na stranici 26 Uputa za podnositelje projektnih prijedloga piše da nisu dopušteni troškovi „osnovne informatičke opreme (računala, tableti, pisači, vanjska memorija itd.)“. Uključuje li to i prijenosna računala (laptope), tj. jesu li i ona zabranjen trošak?
O: Osnovnu opremu za rad na projektu (osobno računalo) osigurava matična organizacija. Računala bilo koje vrste nisu prihvatljiv trošak prema uvjetima natječaja osim ako se radi o računalima koji su sredstvo provedbe istraživačkih aktivnosti.
 
P: Na stranici 27 piše je dopušten „trošak radnih sastanaka u trajanju od najviše dva dana … za članove istraživačke grupe“. Je li dopušten trošak dolaska inozemnih članova grupa u RH radi održavanja seminara ili predavanja u trajanju do dva dana? Možete li precizirati administriranje takvih troškova? Otvara li se putni nalog za takva putovanja na instituciji u RH (iako putuju inozemni istraživači), na koji način se isplaćuju dnevnice istraživaču, itd.?
O: Dopušten je dolazak inozemnih članova istraživačke grupe na radni sastanak u Republiku Hrvatsku te je prihvatljiv trošak dnevnice, prijevoza i smještaja. Troškovi se obračunavaju sukladno pravilima obračuna putnih naloga koja vrijede na organizaciji na kojoj se provodi projekt. HRZZ ne propisuje poseban način obračuna ni otvaranja putnih naloga.
 
P: Na stranici 28 piše da nije dopušten trošak „odlaska suradnika koji nisu zaposleni u RH na inozemne konferencije“. Je li dopušten trošak dolaska suradnika iz inozemstva na međunarodne konferencije (s međunarodnim uređivačkim odborom i sastavom recenzenata) u Hrvatskoj?
O: Dopušten je trošak dolaska suradnika iz inozemstva na međunarodne konferencije u Hrvatskoj, pri čemu je prihvatljiv trošak dnevnice, kotizacije, prijevoza i smještaja. Troškovi se obračunavaju sukladno pravilima obračuna putnih naloga koja vrijede na organizaciji na kojoj se provodi projekt. HRZZ ne propisuje poseban način obračuna ni otvaranja putnih naloga.
 
P: Ako su suradnici strani znanstvenici zaposleni u inozemstvu, što se može njima financirati sredstvima projekta, osim dolaska na radni sastanak ili radionicu u RH, tj. može li se njima osigurati neka materijalna sredstva za rad (tj. kemikalije za rad i slično)?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 25., ako je nužno i opravdano prirodom projekta, materijalni troškovi mogu uključivati materijal za provođenje istraživanja ako se dio projektnim prijedlogom predviđenih istraživanja provodi u ustanovama inozemnih suradnika.

7. 11. 2017.
 
P: Da li je moguće neki vid diseminacije ostvariti u prvoj godini projekta, odnosno tražiti sredstva za konferenciju i radni sastanak sa suradnicima?
O: Na stranicama 24. – 29. Uputa za podnositelje projektnih prijedloga opisan je način pripreme Financijskoga plana. Troškovi konferencija i radnih sastanaka sa suradnicima prihvatljivi su u svim godinama projekta.
 
P: Da li je moguće u prvoj godini projekta tražiti veći iznos od ¼ ukupnog iznosa (kada se radi o kupnji opreme u vrijednosti od cca 200 000 kuna)?
O: Da, ako je to utemeljeno u radnom planu. Natječajem je propisano (str. 4):
Iznos financiranja treba biti ravnomjerno raspoređen tijekom svih godina provedbe projekta. 
Ukupna potraživana financijska sredstva trebaju odražavati realnu procjenu potreba istraživanja i biti u potpunosti opravdana.