Odgovori na upite podijeljeni su prema obrascima na koje se odnose.

Edit Content

2. 1. 2018.

P: Kada ispunjavam prijavni obrazac da li trebam sav sadržaj radnog plana uljepiti u odgovarajući prostor prijavnog obrazca? Ako upišem sve po tromjesečjima imat ću više od 23 stranice koliko je dozvoljeno.
O: 
U Cjelinu B, dio d. Prijavnoga obrasca ne kopira se tablica „Radni plan“, nego se navode i obrazlažu znanstveni ciljevi projektnog prijedloga te se navode najvažnije aktivnosti koje dovode do njihova ostvarenja i predviđeni rezultati.
 
P: Imam pitanje u vezi odnosa dokumenta radni plan i poglavlja d. radni plan u Cjelini B. Naime, ako sam dobro shvatio u cijelini B, poglavlju d, samo se nabrajaju ciljevi, aktivnosti i rezultati, dok se u radnom planu takodjer pojavljuju ciljevi, aktivnosti i rezultati, ali u tablicnom obliku uz dodatak tocaka provjere. U tom smislu izgleda mi da se gubi prostor sa ponavljanjem iste informacije vise puta.
Moja pitanja su sljedece:
1. Da li u Cjelini B, moramo nabrojiti sve aktivnosti ili samo one koje smatramo najvaznijima?
2. Da li akitvnost u prvoj godini moze trajati dulje od 3 mjeseca, ali sa tockama provjere i(ili) rezultatima svaka tri mjeseca?
3. Da li u Cjelini B mozemo objediniti vise aktivnosti u jednu i dati im neko zajednickom ime. Na primjer da li u Cjelini B mozemo napisati “Aktivnost opisno ime (A1.1,A1.2, A1.3, A1.4), godina 1”, a u radnom planu navesti tocna imena aktivnosti A1.1, A1.2, A1.3.,A1.4 sa pripadajucim rezultatima i tockama provjere.
O:
 U Cjelini B Prijavnoga obrasca navode se samo najvažnije aktivnosti koje dovode do ostvarenja ciljeva, a moguće je objediniti i više aktivnosti pod jednu te ih detaljno razložiti u Radnom planu. Aktivnost može trajati dulje od tri mjeseca ako će rezultati i/ili točke provjere obuhvaćati razdoblje od najviše tri mjeseca. U cjelini B potrebno je pojasniti radni plan kako bi vrednovatelji mogli procijeniti izvedivost predloženog istraživanja.
 
P: U jednom od odgovora na pitanja u vezi konzultanata na projektu navedeno je “Konzultanti imaju savjetodavnu ulogu i ne sudjeluju u realizaciji projektnih aktivnosti, ne registriraju se u EPP sustavu i ne navode u Radnome planu već samo u Prijavnom obrascu, ali za njih je također potrebno dostaviti pismo namjere”
U drugom odgovoru navedeno je “Konzultant može biti osoba koja je voditelj ili suradnik na dva projekta HRZZ-a, ali potrebno je posebno objasniti njegovu savjetodavnu ulogu na ovom projektu” odnosno “Konzultanti imaju savjetodavnu ulogu i ne sudjeluju u realizaciji projektnih aktivnosti, ne registriraju se u EPP sustavu i ne navode u Radnome planu već samo u Prijavnom obrascu, ali za njih je također potrebno dostaviti pismo namjere”.
U kojoj se točno cjelini prijavnog obrasca navode konzultanti i njihova expertiza koja doprinosi visokoj kvaliteti i relevantnosti predloženog istraživanja?
1. Ako se navode u cjelini B, u kojem točno dijelu (dio a, b, c, d, e, f)?
2. Ako se navode u cjelini C, gdje se točno treba opisati, prije ili nakon tablice s popisom suradnika? Pitanje postavljam jer nigdje nije jasno obrazloženo u uputama.
O: 
Imena konzultanata potrebno je navesti u tablici u Cjelini C Prijavnoga obrasca u tablici, a njihova se uloga navodi u cjelini B Prijavnoga obrasca u odgovorima na sva relevantna pitanja.
 
P: U kojoj se točno cjelini i u kojem dijelu cjeline trebaju opisati relevantne kompentencije suradnika koje će osigurati uspješno provođenje projekta?
Cjelina B, dio d., ili u cjelini C prije dane tablice s popisom svih svih osoba koje će sudjelovati u provedbi projekta?
O:
 Kompetencije suradnika potrebno je navesti u Cjelini B Prijavnoga obrasca, u odgovorima na sva relevantna pitanja (dio b, c, d) kako bi se pokazao koji je točno doprinos svakoga člana istraživačke grupe u realizaciji projektnih aktivnosti. Isto bi trebalo biti vidljivo i iz priloženih životopisa suradnika, stoga je u životopisima potrebno navoditi informacije iz kojih će se dobiti uvid u relevantne kompetencije suradnika.

29. 12. 2017.

P: Na str. 21. Upute za podnositelje projektnih prijedloga napisano je da se u okviru Prijavnog obrasca pod d2. Aktivnosti, između ostalog navede i plan upravljanja provedbom projekta. Nigdje nije detaljnije objašnjeno što se podrazumijeva pod aktivnostima u okviru ovog plana. 
Možete li razjasniti što se pod Planom upravljanja smatra?
Da li su to aktivnosti nadgledanja ispunjenja projektnih zadataka, koordinacije aktivnosti u projektu, ono što obično radi voditelj projekta (PI)?
O:
 Provedba projekta uključuje sve potrebne aktivnosti administrativne naravi koje su ključne za organizaciju rada na projektu, primjerice zapošljavanje poslijedoktoranda, organizacija radnih sastanaka i sl. Pritom se navode samo najvažnije aktivnosti.
 
P: Imam pitanje u svezi ispunjavanja prijavnog obrasca: Da li u rubrici d.Radni plan, d2. Aktivnosti, prilikom navođenja članova istraživačke grupe, možemo pisati njihova imena samo prezimenom, kao u random planu, ili punim imenom i prezimenom?
O: 
Moguće je navesti suradnike samo prezimenom.
 
P: molila bih Vas za pojašnjenje rečenice (Upute za podnositelje projektnih prijedloga, str.18, 4. paragraf):
 ‘Voditelj i suradnici projekata HRZZ-a u cjelini A opisuju dosadašnje sudjelovanje na HRZZ projektima.’
 1) U kojem dijelu cjeline A Prijavnog obrazca se očekuje da suradnici navedu dosadašnje sudjelovanje na HRZZ projektima s obzirom da je u Prijavnom obrascu navedeno da se cjelina A odnosi na voditelja projekta?
 2) Je li dosadašnje sudjelovanje na HRZZ projektima potrebno navesti i za završene projetke ili samo za one koji su još u tijeku (i završavaju do 02. studenoga 2018.)
O:
 U cjelini A, dijelu a. navodi se i sudjelovanje suradnika na svim do sada završenim projektima HRZZ-a.
  
P: Već ste imali slično pitanje, ali odgovor je i dalje nejasan pa vas zato molim za dodatno objašnjenje.
Smije li se sažetak projektnog prijedloga s naslovne stranice nastaviti na sljedeću stranicu (a da pri tome pazimo na ograničenje od maksimalno jedne stranice)? Ili mora isključivo sve stati na naslovnu stranicu?
O:
 Sažetak može biti nastavljen na sljedećoj stranici, ali njegova ukupna duljina ograničena je na jednu stranicu.


22. 12. 2017.

P: U uputama stoji da cijelina C treba sadržavati opis raspodjela uloga i zadataka članova istraživačke grupe te životopise suradnika uključenih u prijedlog. Znači li to da, pored udjela radnog vremena navedenog u tablici cijeline C i i uloge istraživača koja se unosi direktno u epp sustav (administrativni obrazac), u cijelinu C osim životopisa treba dodatno obrazložiti ulogu svakog suradnika ili ne?

O: U Cjelini C ispunjava se tablica u koju se upisuju potrebni podatci o suradnicima te se prilažu životopisi suradnika. Nije potrebno navoditi dodatne podatke.
 
P: U prijavnom obrascu, u cjelini B, dio d, pod Radni plan, navedeno je da je za aktivnosti (d2) potrebno navesti godinu u kojoj se provode. Budući da se aktivnosti periodički ponavljaju svake tri godine (kako se ispitanici planiraju uključivati), zanima me moram li ih posebno navoditi kao: aktivnosti prve godine, druge godine, treće godine, ili je moguće samo napisati: spomenuta aktivnost će se provoditi tijekom prve tri godine (budući su iste vrlo detaljno opisane u obrascu Radni plan).
O: 
U prijavnom obrascu važno je navesti sve podatke koji će omogućiti vrednovateljima procjenu vašeg projekta. Moguće je navesti da će se spomenuta aktivnost provoditi tijekom tri godine.

19. 12. 2017.

P: Lijepo vas molim za jedno pojašnjenje vezano uz prijavni obrazac i upute za ispunjavanje prijavnog obrasca.
Naime, u prijavnom obrascu, u cjelini B, dio d, pod Radni plan, navedeno je “navedite znanstvene ciljeve predloženog istraživanja”. To je dio koji prema uputama mora odgovarati ciljevima iz obrasca Radni plan, ali ciljevi u obrascu Radni plan nisu samo znanstveni (u smislu znanstvenog istraživanja). Naše je pitanje, hoćemo li znanstvene ciljeve, dakle ciljeve znanstvenih istraživanja pisati u dio c. Metodologija, a u dijelu d. Radni plan one ciljeve koji su navedeni i u obrascu Radni plan?
Nejasnoća nam se javila jer to nisu samo znanstveni ciljevi, a u zagradama je tako navedeno.
Ne znam jesam li bila jasna i na tome se ispričavam i lijepo vas molim za informaciju koji se točno ciljevi pišu u cjelini B, dio d. prijavnog obrasca.
O: 
Ciljevi koji se obrazlažu u obrascu „Radni plan“ trebaju biti znanstveni, a ostalo su aktivnosti koje mogu biti i administrativne naravi, ali dovode do ostvarenja tih ciljeva. U slučaju potrebe, u obrascu „Radni plan“ moguće je navesti i ostale ciljeve, a u Cjelini B, dijelu d. Prijavnoga obrasca obrazlažu se samo znanstveni ciljevi projektnog prijedloga.
 
P: Možete li mi pojasniti da li u cijelini B pod točkom c Metodologija objašnjavamo detaljno metodologiju ili je to potrebno napisati i detaljno objasniti u točki d. Radni plan pod točkom d.2 aktivnosti.
Naime u pod točkom d. radni plan piše da detaljno opišemo pristup istraživanju. Ako to tu upišemo što treba pisati u metodologiji. Čini mi se da se pod dvije točke traže ista objašnjenja.
O:
 Metodologiju je potrebno detaljno opisati u dijelu c. cjeline B Prijavnoga obrasca, a u dijelu d. navodi se samo popis glavnih znanstvenih aktivnosti.

15. 12. 2017.

P: S obzirom na činjenicu da sam tijekom 2015. i 2016. (od listopada 2015. do prosinca 2016) koristila porodiljski dopust a sada sam u postupku prijave projekta na natjecaj HRZZ istraživački projekti, interesira me da li u popis radova idu moji znanstveni radovi od 2012-2017. ili se pak, zbog navedenog opravdanog prekida mogu navesti i radovi iz 2010. i 2011?
O:
 U prijavnom obrascu, Cjelini A, u polju Prekidi u karijeri potrebno je navesti vrijeme trajanja porodiljnog dopusta te u dodatnoj dokumentaciji priložiti potvrdu o njegovu korištenju. U tom je slučaju moguće navesti popis postignuća (track record) za razdoblje od pet godina uvećano za vrijeme trajanja porodiljnog dopusta.

12. 12. 2017.

P: Što se upisuje pod obaveze predlagatelja projektnog prijedloga (nastavne i admistrativne obveze)? Da li obaveze koje ima u Instituciji osim predloženog projekta ili nešto drugo?
O:
 Pod obveze predlagatelja projektnog prijedloga navode se sve njegove obveze u organizaciji u kojoj je zaposlen; dakle sve nastavne i administrativne obveze koje trenutno ima.
 
P: Treba li uz ime svakog suradnika navesti postotak vremena u kojem će biti angažiran na projektu?
O:
 U Cjelini C Prijavnog obrasca potrebno je navesti postotak radnog vremena za suradnike.
 
P: Kako prikazati korištenje resursa (prostor i oprema laboratorija) fakulteta koji je matična ustanova konzultanta/člana, a ne matična ustanova podnositelja projektnog prijedloga? Oba fakulteta sastavnice su istog sveučilišta. Obrazac Potpora ustanove prilagođen je slučajevima kada su svi resursi vezani uz matičnu ustanovu podnositelja projektnog prijedloga.
O: 
Korištenje ostalih resursa moguće je navesti u Cjelini B Prijavnog obrasca, dio f. Resursi.
 
8. 12. 2017.

P: Da li je u tablici u Cjelini C u kojoj se navode članovi istraživačke grupe potrebno navesti i postotak radnog vremena za konzultante budući da oni imaju samo savjetodavnu ulogu i teško je definirati točan postotak njihovog radnog vremena?
O: 
Postotak radnog vremena ne navodi se za konzultante.


P: U uputama za ispunjavanje projekta (Cjelina B) stoji da se detaljno opišu ciljevi, rezultati i aktivnosti i da pri tome slijedimo priloženu strukturu. Ukratko nije jasno u čemu se razlikuje traženo u ovoj cjelini od onoga što raspisujemo u radnom planu. 
Stoga, molim odgovore na slijedeća pitanja:
– što se misli pod struktura –  da li je dovoljno se držati samo oznaka ciljeva (npr. O1) , aktivnosti i rezultata iz radnog plana ili treba imati formu tablice kao što je u radnom planu
– navedeno je da za prvu godinu aktivnosti su trajanja do 3 mjeseca. Da li za ostale godine njihovo planirano trajanje može biti dulje (str. 30)
– da li pojedina aktivnost može trajati dulje od 3 mjeseca (npr. razvoj metode) i onda postoji samo razlika u rezultatima i točkama provjere svaka 3 mjeseca ili kraće.
– aktivnosti vezane uz razvoj karijere mlađih istraživača. Što se misli pod time ? Da li je to npr. za budućeg doktoranda treba napisati kao u projektima zapošljavanja doktoranda kada se planira da položi ispite, javni razgovor i slično. Ako da zašto to treba pisati dva puta. 
– koliko je točka razvoja karijere mlađih istraživača različita od usavršavanja (npr. ljetne škole, radionice). 
– da li je potrebno detaljno opisati svaku pojedinu aktivnosti ili je dovoljno ih nekako ih grupirati tipa aktivnosti A1.5 – A1.9 u prvoj godini projekta …  Naime prema priloženim uputama lako je imati preko 50 i više aktivnosti što može rezultirati s nekoliko stranica teksta taksativnog nabrajanja aktivnosti i njihovog detaljnog opisa, očekivanih rezultata i trajanja te popisa znanstvenika koji će sudjelovati u njihovom provođenju, a većina tih informacija je već u radnom planu.  Važno je napomenuti da je Cjelina B ima ograničenje od 14 stranica. 
– slično je i sa rezultatima – da li je dovoljno planirane rezultate vezati samo uz ciljeve i zbirno navesti,. Npr. u okviru cilja O1. planiramo objaviti 4 rada u Q1 časopisima (D1.2 – D1.5), 3 priopćenja na znanstvenim konferencijama (D1.1, D1.6-D1.7) i dva razvijena alata (D1.8 i D1.9)
O: 
U dijelu d. cjeline B Prijavnog obrasca nije potrebno tablično prikazati ciljeve, aktivnosti i rezultate, nego oni moraju odgovarati ciljevima, aktivnostima i rezultatima navedenim u Radnom planu. Pritom aktivnosti i rezultati ne trebaju biti detaljno opisani, budući da se detaljna struktura prikazuje u radnome planu, a u Prijavnom se obrascu samo sumarno prikazuju najznačajnije aktivnosti i rezultati. Cilj ovog dijela prijavnog obrasca je omogućiti vrednovateljima i recenzentima uvid u način provedbe projekta po godinama tako da je potrebno jasno navesti ključne elemente za njegovu provedbu. Detaljna razrada očekuje se u obrascu Radni plan.
Zbog praćenja napretka projekta aktivnosti je u radnome planu potrebno navesti u najduljem trajanju do 3 mjeseca, ali takvu je specifikaciju potrebno napraviti detaljno za prvu godinu, dok će se radni plan za svaku sljedeću godinu razrađivati pri predaji periodičnog izvješća za narednu godinu provedbe projekta. Moguće je da pojedine aktivnosti traju dulje od tri mjeseca, ali potrebno je navesti rezultate i točke provjere na razini od 3 mjeseca, na temelju kojih će se moći pratiti napredak u izvršavanju aktivnosti. Aktivnosti vezane uz razvoj karijere mladih istraživača odnose se samo na ključne točke vezane uz projekt, npr. zapošljavanje poslijedoktoranda, prijavu na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ i slično.


5. 12. 2017.

P: namjeravam prijaviti istraživački projekt iz polja matematike. Počeo sam ispunjavati prijavni obrazac Application Form.doc i ustanovio da je onemogućena opcija unosa matematičkih oznaka (Insert->Equation). Za dobro objašnjenje prijedloga projekta iz matematike potrebno je koristiti matematičke oznake/jednadžbe. Zato Vas molim da u prijavnim formularima Application Form.doc i Prijavni obrazac.doc, te također u obrascima Work Plan Form.doc i Obrazac radni plan.doc omogućite opcije unosa matematičkih oznaka/jednadžbi, te da popravljene verzije postavite na web stranicu.
O
: Dokumentacija za prijavu napravljena je u verziji Office 2007 tako da ih mogu upotrebljavati svi korisnici, neovisno o vrsti operativnog sustava i word editora. Da bi ste koristili opciju Insert->Equation dokument trebate snimiti u novijoj verziji Worda u formatu .docx. Pritom je potrebno isključiti Compatibility mode.  
P: Zanima me da li kod ispunjavanja prijavnog obrasca, u cjelini B, reference koje navodim u tekstu pišem u zagradi sa imenom autora i godine npr. (Kovač i sur, 2016), ili ih navodim u brojevime npr. (1),
O: Za navođenje referenci možete koristiti oba formata.


1. 12. 2017.

P: Smiju li se u životopis voditelja projekta upisati stavke koje nisu navedene u predlošku (npr. recenzentski rad i usavršavanja u inozemstvu)? Iz uputa se stječe dojam da se treba slijepo držati predložene šprance.

O: Životopis voditelja mora biti sastavljen prema navedenom predlošku, ali primjerice recenzentski rad može biti upisan pod „ČLANSTVA“, usavršavanja u inozemstvu pod „NAJVAŽNIJE ZNANSTVENE SURADNJE“.
 
P: U Uputama*, str 19, stoji da se naslovna stranica Prijavnog obrasca ne numerira, dok je u Application Form prva stranica numerirana. Da li je zamišljeno da se ispred te prve stranice u Application Form dodaje još jedna stranica pripremljena prema Uputama?
Nije jasno treba li sažetak biti na naslovnoj stranici ili na idućoj stranicu (prema Uputama, čini se da na istoj, ali zbunjuje navedena dužina za sažetak – “jedna stranica”).
Također, primjetila sam da Application Form, Part A ima dva section-a oba označena kao “Section a”, dok su u Uputama oznake “Section a” i “Section b”. Da li da takve stvari u Appl. Form ispravljamo prem Uputama ili ih ostavljamo kao što su navedene u Application Form?

O: Naslovna se stranica ne numerira, ne dodaje se dodatna stranica prije prve stranice. Sažetak treba započeti na prvoj stranici te je njegova duljina najviše jednu stranicu. U obrascu „Application form“ greškom je dvaput bilo navedeno „Section a“. Obrazac je ispravljen.


21. 11. 2017.
P: U uputama za ispunjavanje prijavnog obrasca dva puta se navodi da je potrebno navesti ciljeve: u sekciji c, metodologija, potrebno je navesti ključne posredne ciljeve. Zatim, u sekciji d1, ciljevi, potrebno je navesti znanstvene ciljeve. Molim pojašnjenje koja je razlika između ciljeva pod točkama c i d,
O: Ciljevi navedeni na bilo kojem mjestu u prijavnoj dokumentaciji moraju se međusobno podudarati. U Cjelini B, dio c., posredni se ciljevi navode s ciljem obrazloženja kako predviđena metodologija dovodi do njihova ostvarenja, a u dijelu d. potrebno je detaljno navesti radni plan projekta te se uz ciljeve vezuju aktivnosti koje dovode do njihova ostvarenja, kao i očekivani rezultati. 


17. 11. 2017.
P: Imam pitanje vezano uz Cjelinu C-Suradnici i istraživačka grupa. Da li se pod suradnicima smatraju i strani suradnici i konzultanti koji nisu zaposleni u organizaciji u kojoj se provodi istraživanje i da li se u ovom obrascu pišu i njihovi životopisi (životopisi stranih suradnika i konzultanata)??
Da li u se Administrativnom obrascu pod suradnici navode samo suradnici iz institucije koja provodi istraživanje (istraživači, doktoranti i postodoktoranti) ili i strani suradnici i konzultanti na projektu??
O: Sve suradnike, bez obzira na to gdje su zaposleni, potrebno je pridružiti projektnom prijedlogu u EPP sustavu, navesti u Prijavnom obrascu, Cjelini C, te priložiti njihove životopise. Konzultanti se ne prijavljuju u EPP sustav te se njihov životopis ne prilaže u prijavnom obrascu, nego se samo njihova imena navode u Cjelini C prijavnoga obrasca.  Za sve suradnike i konzultante koji nisu zaposleni na organizaciji koja je nositelj projekta potrebno je priložiti potpisano pismo namjere.
10. 11. 2017.
P: Šaljem vam upit vezan za objavljeni natječaj IP-01-2018 i Prijavni obrazac u kojem pod Cjelina A – Voditelj projekta je potrebno navesti pet publikacija, gdje se publikacije navode s punim popisom autora, bez navođenja kratica poput itd ili etc. Ime i prezime podnositelja projektnog prijedloga u popisu autora mora biti istaknuto (podcrtano ili podebljano). Ovaj dio je limitiran na najviše 1 stranicu a veličina fonta ne smije biti manja od 10. Neki od pet radova koje želim istaknuti, a na kojima sam prvi autor, imaju još barem 20-30 koautora. Ako se pridržavam pravila za veličinu fonta, samo tih pet radova zauzmu cijelu stranicu i zbog ograničenja od jedne stranice za ovaj dio nemam mjesta za ostale stavke koje se traže (2-5). Možete li mi molim vas reci kako postupiti u ovom slučaju?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 19, Prilikom vrednovanja projektnih prijedloga strogo će se primjenjivati ograničenja broja stranica navedena u obrascu. Vrednovatelji će procjenjivati samo materijal koji se nalazi u okviru tih ograničenja.
Uz informacije navedene u Prijavnom obrascu, cjelina A, podnositelj projektnog prijedloga u Cjelini B istog obrasca navodi poveznicu na svoju mrežnu stranicu gdje se mogu nalaziti podatci o svim znanstvenim radovima i ostale relevantne informacije.
Smatramo da je ovime omogućeno podnositeljima projektnih prijedloga da u potpunosti predstave svoja dosadašnja postignuća.

Edit Content

5. 1. 2018.

P: Imam dva istraživača koja su s druge institucije. Kako sada mogu upload sam jedan file da li se to podrazumijeva da engleske verzije za oba istraživača spojim u jedan file isto za hrvatske file pisma pristanka ili postoji neki drugi način. Isto je pitanje za potporu organizacije sada imam tri potpore da li da ih spojim u jednu ili samo staviti potporu svoje organizacije a ostale spojiti u jednu i sa ostali dokumentima napraviti upload.
O:
 Pisma namjere podižu se kao jedan objedinjeni PDF dokument, zajedno za sve dokumente na hrvatskom i za sve dokumente na engleskom jeziku. Potpora organizacije dostavlja se samo za matičnu organizaciju na kojoj je zaposlen podnositelj projektnog prijedloga, te se radi o jednom obrascu na hrvatskom i jednom obrascu na engleskom jeziku koje je potrebno podignuti u EPP sustav na predviđena mjesta.

29. 12. 2017.

P: Nije mi jasno kako se ispunjava Potpora Organizacije.
Pronašla sam na mrežnoj stranici HrZZ-a upit upravo o tome, ali nažalost vaš odgovor baš ništa ne pojašnjava.
Ljubazno vas molim da jasno precizirati sadržaj dokumenta Potpora Organizacije.
Konkretno, koja od ovih opcija se traži (a, b ili c):
a) ispunjava se samo tablica navedena u obrascu Potpora organizacije
b) navodi se samo tekst prema uputi u okviru na str. 23 Uputa za podnositelje (u poglavlju 1.2.3.3)
c) i a) i b)
O:
 Ispunjavaju se tablica i Izjava koje se nalaze u obrascu „Potpora organizacije“. 

12. 12. 2017.

P: Imam pitanje u svezi obrasca potpore ustanove:
• U koloni broj 5 obrasca na hrvatskom jeziku se navodi: Navesti područje ili područja za koje je akreditirana organizacija u kojoj će se provoditi projekt
• Međutim, u koloni broj 5 obrasca na engleskom jeziku se navodi: Research area(s) in which project will be implemented – state only the area(s) in which organisation is accredited,
Dakle, obrazac na hrvatskom traži popis svih područja na kojiima je ustanova akreditirana, a na engleskom samo područja u koje će se projekt uklopiti, molim pojašnjenje i hvala,
O:
 U oba je obrasca potrebno navesti samo područje ili područja za koja je organizacija akreditirana, a u koje/koja projekt pripada.

P: Da li se objašnjenje u uputama pod 1.2.3.3 (str 23) u okviru (a. Potpora Organizacije (najviše 2 stranice)) odnose na ispunjavanje obrasca Potpora organizacije, ili je potrebno napisati još jedan dodatni dokument s opisom potpore organizacije prema tim uputama?
O: 
Upute za ispunjavanje obrasca Potpora organizacije, navedene u poglavlju 1.2.3.3. Uputa za podnositelje 

Edit Content

22. 12. 2017.

P: U izradi Radnog plana treba brojčano numerirati aktivnosti. Zanima me da li iste aktivnosti koje će se odvijati u nekoliko vremenski različitih faza projekta u radnom planu trebaju imati istu oznaku, ili pak dobiti različitu oznaku? Primjerice, da li će aktivnost unutar istog cilja (objectives – npr. O1) opisana kao A1.1 u prvom projektnom razdoblju, a ista će se provoditi i u trećem projektnom razdoblju – imati istu oznaku u trećem razdoblju (A.1.1) ili treba dobiti drugu oznaku?
O:
 Aktivnosti se vezuju uz ciljeve na način da broj cilja treba odgovarati broju aktivnosti (npr. cilju O1 uvijek će biti pridružene aktivnosti koje započinju brojem 1, npr. A1.1., A1.2., itd.). Ako je pri prvom navođenju aktivnosti ona označena primjerice kao A1.1., pri drugom se pojavljivanju može označiti sljedećom slobodnom oznakom, npr. A1.3. Oznake aktivnosti, kontrolnih točaka i rezultate ne bi se smjele ponavljati kako bi bila vidljiva jasna poveznica s financijskim planom te kasnije s  izvješćima koja će se podnositi.

19. 12. 2017.

P: Zanima me da li se u radni plan također mora posebno navesti i upisivanje podataka u bazu podataka, ili se to podrazumjeva budući su sve analize i ostale studijske procedure opisane. Naime, upisivanje podataka se vezuje uz svaki cilj, koji se ponavlja iz godine u godinu, te bi jako povećalo radni plan. Radi se o upisivanju podataka u Excel tablicu da bi se mogli statistički obraditi, Dakle, uobičajen postupak u bilo kakvom istraživanju.
O: 
Ako izrada baze nije jedan od ciljeva projekta, nego se radi o pomoćnom mehanizmu za izvršenje projektnih aktivnosti, odnosno statističku obradu podataka, nije je potrebno posebno navoditi. Dovoljno je kao kontrolnu točku navesti kada će podatci biti uneseni kako bi omogućili ostvarivanje cilja (ili jednog od ciljeva).
 
P: Da li je prihvatljivo napisati ukupno 3 do 4 cilja u radni plan, koji će se onda detaljno razrađivati prema aktivnostima, iz godine u godinu projekta?
O: 
Da.
 
P: U svezi ispunjavanja radnog plana za IP-01-2018; da li se u rubrici u kojoj se navode imena istraživača koji će provoditi pripadajuću aktivnost (konkretno, sudjelovanje u pisanju radova za publiciranje), ako će u njoj sudjelovati baš svi istraživači s projekta, može napisati-svi istraživači, umjesto nabrajati sva imena pojedinačno.
O: 
Ako u nekoj aktivnosti sudjeluju svi suradnici, potrebno ih je poimence navesti, prezimenom ili imenom i prezimenom.
 
P: Imam još jedno pitanje vezano uz radni plan-da li se diseminacija rezultata treba navoditi kao jedan od zasebnih ciljeva, ili se samo kao aktivnost nadodaje postojećim ciljevima?
O: 
Diseminacija se u pravilu ne navodi kao zaseban cilj, nego predstavlja rezultate ostalih ciljeva. Na primjer, objavljeni rad rezultat je provedenog istraživanja.

15. 12. 2017.

P: U uputama na stranici 32 se spominje plan diseminacije i objavljivanja. Možete li precizirati u kojem točno dijelu radnog plana se plan diseminacije treba nalaziti i kako točno treba izgledati?
O: 
Plan diseminacije i publiciranja navodi se u stupcu „Rezultati“ u radnome planu. Potrebno je za prvu godinu provedbe projekta navesti predviđene konferencije te navesti publikacije koje se planiraju objaviti tijekom cijeloga trajanja projekta kako bi se moglo procijeniti je li njihov broj i predviđeni rang zadovoljavajući. Za publikacije se navodi predviđeno izvještajno razdoblje slanja u časopis u odnosu na provedbu ostalih aktivnosti u radnom planu, (detaljno za prvu godinu, za ostale godine specificira tijekom trajanja projekta ) i rang časopisa te planirane autore rada.
 
P: Zanima me da li u “Radnom planu” kod popunjavanja rubrike “članovi istraživačke grupe” navodimo istraživače koji će obavljati pripadajuću aktivnost punim imenom i prezimenom, samo prezimenom, ili samo inicijalima? Naime, za neke aktivnosti je vezano i po 10ak istraživača, a aktivnosti se ponavljaju svaku godinau po dva put, pa navođenje svaki put punog imena i prezimena može oduzeti dosta prostora i učiniti radni plan jako dugačkim,
O: 
Potrebno je navesti ime i prezime ili samo prezime, važno je da se jednoznačno može odrediti o kojem se članu istraživačke grupe radi.
 
P: Molila bih Vas da malo pojasnite dodavanje oznaka u “Radni plan”. Koliko sam vidjela, ciljevi se označavaju počevši od O1, pripadajuće aktivnosti počinju sa A1.1, kontrolne točke sa M1.1, a rezultati sa D1.1. Pretpostavljam da se slijedeći cilj označava sa 02, itd. Međutim, kako dodati oznake kada se isti cilj ponavlja npr. svakih 6 mjeseci, da li se ponovo piše O1, ili se potpuno isti cilj naziva prema dalajnjem redosljedu, npr., O3, O4…?
O: 
Iste bi ciljeve trebalo svaki put označiti istom oznakom kako bi bilo jasno da je riječ o jednom cilju, ali koji se odvija u više vremenskih razdoblja.

12. 12. 2017.
 
P: U uputama za ispunjavanje radnog plana se navodi da je trajanje aktivnosti u prvoj godini projekta nužno prikazivati u rasponu od najviše tri mjeseca trajanja po aktivnosti. Da li to znači da u slijedeće tri projektne godine nema ovakvog ograničenja, odnosno, da u tom periodu možemo pisati aktivnosti u rasponu od 6 do 12 mjeseci trajanja?
O: 
Radni plan za svako naredno razdoblje bit će potrebno detaljnije specificirati (s rasponom od najviše 3 mjeseca) pri predaji periodičnog izvješća, stoga u ovom trenutku aktivnosti kojima se još ne zna točno trajanje mogu biti navedene u duljem vremenskom rasponu.
 
P: Zanima me da li u radnom planu postoji ograničenje koliko se najviše aktivnosti se može navesti uz jedan cilj, u Vašem primjeru u uputama je navedeno 6,
O:
 Ne postoji ograničenje u broju aktivnosti koje se mogu vezati uz jedan cilj. Preporučujemo da navedete manji broj ciljeva te da uz njih vežete što više aktivnosti.
 
P: Imam slijedeće pitanje vezano uz radni plan: Uz različite ciljeve se mogu vezati potpuno iste aktivnosti (npr., za istraživanje učinka neke metode na različite ishode liječenja, neke aktivnosti poput uključivanja pacijenata, potpisivanja pristanka, i sl. su jednake), pa me zanima da li ih trebamo navoditi po principu “copy-paste” uz svaki cilj gdje će se provoditi,
O: 
Za svaki je cilj potrebno navesti sve aktivnosti koje dovode do njegova ostvarenja, ali moguće je objediniti više povezanih aktivnosti, pa primjerice jedna aktivnost može biti uključivanje pacijenata, a točka provjere potpisivanje pristanka.
 
P:  Imam još jedno pitanje u svezi ispunjavanja radnog plana: Radni plan se ispunjava zasebno za svaki period od 12 mjeseci. Ako se kao cilj postavi istraživanje koje traje tri godine, kao jedna od aktivnosti je analiza podataka, no ona će se raditi tek kada svi podaci budu prikupljeni, a to je nakon 3 godine. Da li se, sukladno tome, analiza podataka izostavlja iz plana za prve tri godine, a unosi tek u četvrtoj godini?
O: 
Ciljeve je potrebno navesti u svakom razdoblju u kojem će se raditi na njihovu izvršenju. Ako je analiza podataka planirana u trećoj godini provedbe projekta, ona se kao aktivnost navodi tada, ali uz isti se cilj u prvoj i u drugoj godini provedbe projekta vezuju aktivnosti prikupljanja podataka, a u rezultatima treba navesti količinu prikupljenih podataka, izvještaj o prikupljenim podatcima u tom razdoblju i sl.
 
P: U svezi ispunjavanja radnog plana, ako istraživačke aktivnosti traju 3 godine, te se svake godine planira uključiti, npr., 60 pacijenata, da li se za svakih 12 mjeseci ponovo pišu isti ciljevi i pripadajuće aktivnosti (npr., uključivanje 20 bolesnika, ocjenske ljestvice, laboratorijska obrada…), pri čemu se samo razlikuju mjeseci u kojima se sve odvija?
O: 
Da. Svako razdoblje rezultirat će prikupljenim podatcima za dio ispitanika te je to potrebno navesti kao rezultat. Kada se na ostvarenju jednoga cilja radi u nekoliko godina provedbe projekta, važno je da se na kraju svakoge godine dostave konkretni i mjerljivi podaci o napretku vezanom uz izvršenje toga cilja u toj godini provedbe projekta, što je ključno da se može adekvatno vrednovati rad na projektu za tu određenu godinu provedbe projekta.

P: Imam još jedno pitanje vezano uz ispunjavanje radnog plana: Ako se pacijenti randomiziraju na intervenciju 2x godišnje, i tako tijekom 3 godine, da li u radnom planu treba pisati sve procedure za svakih 6 mjeseci (sve vrste procjena i postupaka, u svrhu ispunjavanja istih ciljeva iz godine u godinu) ili je od druge do četvrte godine projekta moguće zbirno za svaku godinu (2., 3. i 4. godina) prikazati da će u određenoj godini biti po 2 postupka bazalne procjene, randomizacije, terapijskih postupaka te završnih procjena?
Naime, postupci tijekom prve 3 godine projekta su potpuno isti iz godine u godinu, te bi njihovo stalno ponavljanje imalo za rezultat vrlo dug radni plan, koji bi iznosio puno više od 20 stranica,
O:
 Navedene aktivnosti 2. – 4. godine provedbe projekta moguće je zbirno prikazati.
 
8. 12. 2017.
P: U strukturi obrasca “radni plan” definirana su vremenska razdoblja 1-12, 13-24….(što u predhodnim obrascima nije bio slučaj). To stvara ograničenja u pisanju aktivnosti, ako se recimo pojedine aktivnosti protežu van nametnutih granica te ukoliko se ponavljaju više puta kroz projekt; u tom slučaju potrebno ih je stalno ponavljati što stvara nepreglednost radnog plana. Mogu li se ova ograničenja “razdoblje 1-12, 13-24….” izbrisati, aktivnosti podjeliti po radnim paketima, a u “trajanju aktivnosti” navesti one mjesece u kojima će se aktivnosti provoditi.
O:
 Obrazac „Radni plan“ podijeljen je na vremenska razdoblja kako bi prilikom izvještavanja bilo lakše pratiti napredak projekta i izvršenje planiranih aktivnosti za razdoblje za koje se podnosi izvješće, stoga je nužno pridržavati se strukture obrasca.

P: Da li kao početak projekta u radnom planu trebamo pisati 1.9.2018. ili možemo navesti i nešto kasniji datum (prikladniji s obzirom na uzorkovanje)
O:
 Početak projekta ovisit će o završetku postupka vrednovanja projektnoga prijedloga te se može i naknadno prilagoditi. Ako već prilikom prijave znate kada bi vam odgovaralo započeti provedbu projekta, preporučujemo da se to odmah napiše u projektnom prijedlogu uz obrazloženje kako bi se i ono moglo vrednovati. 

P: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na stranici 32 je navedeno da „Radni plan mora sadržavati plan diseminacije i objavljivanja“. Znači li to da Radni plan mora biti popraćen dodatnim dokumentom u kojem je opisan plan diseminacije i objavljivanja ili se pod tim ustvari smatra da tražene informacije moraju biti dane u okviru dokumenta Radni plan?
O: Tražene informacije o planu diseminacije i objavljivanja trebaju biti uključene u dokument Radni plan.

Edit Content

5. 1. 2018.

P: Zanima me da li je prihvatljivo, da se u financijskom planu svakoj stavki ovog plana (npr., kupnji lab reagensa), dodaje do 20ak rezultata (D) iz radnog plana-budući je radni plan vrlo detaljan, te se iz, npr., jedne vrste reagensa, postiže mnogo rezultata iz godine u godinu, vezano uz ciljeve koji se ponavljaju, budući se navodi 2 do 5 rezultata po svakom cilju, a uz svaku se godinu u radnom planu vežu po 4 cilja (s time da je razrada radnog plana u 1. godini posebice detaljna, pa se svaki cilj pokazuje na tri mjeseca),
O:
 Broj rezultata koji se pridodaje određenoj stavci financijskoga plana nije ograničen, ali za ciljeve koji se ponavljaju kroz više godina dovoljno je u financijskom planu navesti samo poveznice na rezultate iz prve godine (ostali će se dodati kod razrade financijskoga plana za svaku sljedeću godinu provedbe projekta).

2. 1. 2018.

P: Ispunjavam financijski obrazac pa bi htjela proveriti da li se troškovi sudjelovanja na kongresu ubrajaju pod edukaciju članova istraživačke skupine ili pod diseminaciju?  Piše da treba točno navesti cijene kotizacije, aviona, hotela itd a to ne možemo znati za kongrese koji  će biti održani 2020 ili kasnije.  Ne znamo niti lokaciju tih kongresa.
O:
 Troškovi sudjelovanja na kongresu spadaju u Kategoriju 4, podkategoriju ‘Odlasci na skupove/konferencije/kongrese’. Troškove je potrebno specificirati samo za prvu godinu provedbe projekta, ali nije potrebno navoditi posebne iznose za svaku stavku (npr. prijevoz, smještaj, itd.), nego samo ukupan planirani iznos po kongresu navodeći koji će troškovi biti uključeni. Točnija razrada troškova provest će se prilikom provedbe financijskih pregovora prije sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava za projektne prijedloge koji će se predložiti za financiranje, tako da u ovom trenutku treba predvidjeti okviran iznos po konferenciji. 

29. 12. 2017.

P: Molim Vas pomoć za ispunjavanje financijskog plana. Naime, prema uputstvima za popunjavanje financijskog plana potrebna je poveznica s rezultatima prikazanim u Radnom planu projekta koje smo prema planiranim aktivnostima i rezultatima istih obilježile D i različitim brojevima (npr. D1.1.1- što označava prvi cilj u prvoj godini prvi rezultat). Možemo li navedene oznake upotrebljavati kao poveznicu u financijskom planu ili moramo koristi oznake koje ste dali kao primjer u financijskom planu.
O: 
U financijskom se planu navode odgovarajuće oznake rezultata iz radnog plana Vašeg projekta.
 
 
P: U tablicama u „Uputama“ je navedeno da se iz radnog plana u financijski prenose samo oznake rezultata, i to u rubriku „Troškova istraživanja“. Da li to znači da ostale oznake ne moramo unositi u financijski plan (O, A i M)?
O: 
Oznake koje se odnose na ciljeve, aktivnosti i kontrolne točke nije potrebno navoditi u financijskom planu. Oznake se unose u sve kategorije financijskoga plana, ne samo u kategoriju „Troškovi istraživanja“ (to je navedeno kao primjer).
 
P: Da li je u financijskom planu moguće napisati više oznaka rezultata iz radnoga plana? Naime, npr. oprema ili laboratorijski reagensi će svakako poslužiti za dobivanje mnogo rezultata, vezano uz različite ciljeve istraživanja
O:
 Moguće je dodati oznaku istog rezultata za više stavki financijskog plana.
 
P: U uputama se navodi da se oznake iz radnog plana dodaju u financijski plan. Međutim, u primjeru financijskog plana u uputama, rezultati se označavaju kao npr., D1.1.1. , dok se u primjeru radnog plana u uputama označavaju kao D1.1. Možete li molim Vas još malo pojasniti kako označujemo rezultate u random planu?
O:
 Oznake iz radnog plana u identičnom obliku trebaju biti upisane u financijski plan. Dakle, ako je oznaka rezultata u radnom planu D1.1., u financijski se plan na odgovarajuće mjesto unosi „D.1.1.“.


19. 12. 2017.

P: Zanima me da li se kod specifikacije opreme može navesti proizvođač iste, ukoliko se radi o specifičnom tipu opreme koja je dostupna samo kod tog proizvođača? Isto tako, zanima me da li je moguća nabava te opreme ako se radi o vrijednosti većoj od 35.000 kn, s obzirom da pri nabavi opreme neće biti moguće prikazati ponude od tri različita proizvođača?
O: 
U navedenom je slučaju u financijskome planu moguće navesti proizvođača opreme. Ako iz opravdanog razloga nije moguće dostaviti tri ponude, to je potrebno obrazložiti u projektnom prijedlogu uz opis financijskog plana.

15. 12. 2017.

P: Molim vas mozete li napisati na hrvatskom ove upute iz obrasca financijskog plana i ako moze primjer:
– for the first period do not enter the total amount of the subcategory, but only items amont, and in this way should be filled out the column for the first period                                                                                                                                            – from the second period it is possible to enter only the total amount of subcategories and in this way it could be filled all the columns of the following periods, which will be elaborated more in detail when submitting the report of the previous period; the total amount of subcategories for subsequent periods will not be possible to increase later
O: 
Uputa je dostupna na hrvatskome jeziku u obrascu „Financijski plan“. Upute za popunjavanje obrasca „Financijski plan“ nalaze se u Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 24.-29.

5. 12. 2017.

P: molim Vas odgovor vezano uz popunjavanje obrasca Financijski plan. U Excell file-u postoje dvije tablice (Financijski plan-IP-01-2018 i Sheet3) koje su se razlikuju samo u dizajnu, ali sadrže iste podatke. Treba li popunjavati obije tablice ili samo Financijski plan-IP-01-2018?
O: Potrebno je ispuniti samo tablicu Financijski plan-IP-01-2018. Druga je tablica uklonjena iz obrasca.
P: U troškovima projekta moguće je tražiti i odlazak na konferencije radi prezentacije rezultata projekta. Zanima me da li se unaprijed mora napisati na koju konferenciju će se točno ići, te koji je najveći trošak godišnje predviđen za konferencije,
O: Prilikom provedbe pregovora o radnom i financijskom planu, koji će se provoditi nakon završetka vrednovanja, potrebno je detaljno specificirati troškove konferencija i navesti njihove nazive za prvu godinu provođenja projekta.
Troškovi iz kategorije „Diseminacija i suradnja“ ograničeni su na 70.000 HRK godišnje no nije predviđeno ograničenje godišnjeg iznosa za konferencije. 
 

1. 12. 2017.

P: Kad se ispunjava financijski obrazac za natječaj “Istraživački projekti”, nejasno je trebaju li se brojevi stavki (npr. 1.1.1. i sl.) navesti prije ili nakon same stavke, jer se ne podudaraju upute i sama tablica financijskog obrasca?
PRIMJER (3.1.1. ide prije ili nakon stavke Reciproc Gold itd.):
Nova oprema, PODKATEGORIJA
3.1. Nova oprema, 3.1.1. Reciproc Gold endodontski sustav, oznaka iz radnog plana, 3.1.1
3.1.2. Precizna vaga D2.1.2, 3.1.2
3.1.3. Ultrazvučna mješalica D2.1.3

O: Brojevi stavki navode se prije stavke. Oznake nakon stavke odnose se na poveznicu s radnim planom.
 
P: U odgovorima na Web stranici sam pronašao da je za konzultante dozvoljeno pokrivanje troškova puta, prijevoza i dnevnica u slučaju dolaska na matičnu organizaciju provođenja projekta s ciljem pomoći voditelju i suradnicima. Zanima me da li to mora biti u financijskom planu stavljeno u točku 4.3 Radni sastanci ili je moguće staviti u neku drugu točku npr. točku 1.2. Usluge?
O: Troškovi konzultanata navode se u stavci 4.3. Radni sastanci.

Edit Content
2. 1. 2018.

P: Molim Vas preciznije objašnjenje za Pismo namjere za konzultante koji su iz iste organizacije kao i prijavitelj projekta.
 U Uputama je sljedeće napisano:
– Potpisano pismo namjere za sudjelovanje u predloženome projektu za sve suradnike i konzultante koji nisu zaposleni na organizaciji koja je nositelj projekta. – Iz ovog se da zaključiti da nije potrebno pismo namjere za konzultanta iz iste organizacije kao i prijavitelj projekta.
 Već je bilo postavljeno isto pitanje, no s obzirom na Upute, još uvijek nije jasno treba li pismo namjere za konzultanta ili ne.
P: Ukoliko je konzultant iz Hrvatske te s iste ustanove kao i voditelj projekta, je li potrebno pismo namjere za konzultanta i da ali se on prijavljuje u epp sustav.
O: Za sve je konzultante potrebno dostaviti pismo namjere te jasno objasniti njihovu ulogu, a oni se ne prijavljuju u EPP sustav.
 
O:
 S obzirom na to da je uloga konzultanta savjetodavna te da se on ne navodi u projektnoj prijavi u EPP sustavu niti u Radnom planu projekta, za sve je konzultante, bez obzira na njihovu organizaciju zaposlenja, potrebno dostaviti pismo namjere koje potpisuju konzultant i, ako je zaposlen u Republici Hrvatskoj, čelnik njegove organizacije zaposlenja. U pismu namjere potrebno je posebno istaknuti i obrazložiti potrebu uključivanja konzultanta na projekt.

15. 12. 2017.

P: Prijavljujem se na Istrazivacki projekt. Imam pitanje u vezi Pisma namjere. Na projektu koji prijavljujem imam 5 suradnica s drugih ustanova. U sustavu mi nije omogucen upload Pisma namjere za svaku od njih. Mogu li skenirati sva njihova pisma na hrvatskom jeziku u jedan, a na engleskom jeziku u drugi dokument?
O: 
Pisma namjere potrebno je podignuti u jednom pdf dokumentu u hrvatskoj te u jednom pdf dokumentu u engleskoj verziji.
 
P: Profesorica je pozvana sudjelovati na projektu i radi kod dva poslodavca (50-50). Je li dovoljno da se jedan čelnik ustanove potpiše na Pismo namjere?
O: 
Dovoljno je da jedan čelnik ustanove potpiše pismo namjere.
 
P: Zanima me mora li pismo namjere koje potpisuju istrazivači s inozemnih institucija sadržavati podatak koji će postotak radnog vremena oni posvetiti radu na projektu ili to nije nužno? Također, je li dovoljno da oni sami potpišu pismo namjere ili to mora napraviti i čelnik institucije na kojoj su zaposleni?
O: 
Postotak radnog vremena trebao bi biti naveden za sve suradnike kako bi se mogla procijeniti opravdanost i dostatnost njihova angažmana na projektu. Za konzultante se ne navodi postotak radnog vremena. Dovoljno je da suradnici iz inozemstva sami potpišu pismo namjere.

12. 12. 2017.

P: Vezano uz prijavu istraživačkog projekta na otvorenom natječaju, zanima me da li pismo namjere za sudjelovanje istraživača sa sveučilišnog odjela na projektu koji prijavljujem može potpisati, uz suradnike, čelnik Odjela?
O: 
Pisma namjere uz suradnike treba potpisati čelnik organizacije, što je u slučaju sveučilišnih odjela rektor.

8. 12. 2017.
 
P: Ako je suradnik na projektu hrvatski državljanin zaposlen kao redoviti profesor na inozemnom sveučilištu, potpisuje li pismo namjere i čelnik te inozemne ustanove ili je dovoljan samo potpis suradnika?
O: 
Za suradnike zaposlene na inozemnim ustanovama pismo namjere potpisuje samo suradnik.
  
P: Ukoliko su dva/tri suradnika ili suradnik/konzultant iz iste ustanove, da li je prikladno da imaju jedno pismo namjere „po ustanovi“ ili ga baš svaki suradnik/konzultant treba imati pojedinačno
O: 
Moguće je dostaviti zajedničko pismo namjere ili pojedinačna pisma, HRZZ ne propisuje format pisama namjere, samo je važno da budu potpisi svih suradnika/konzultanata i čelnika ustanove ako se radi o suradnicima/konzultantima zaposlenima u Republici Hrvatskoj.
  
17. 11. 2017.

P: Postoji li neki obrazac za “pismo namjere”? Ako ne, možete li mi reći koje bi sve podatke to pismo trebalo sadržavati?
O: Pismo namjere dostavlja se u slobodnoj formi, a važno je da bude navedeno da je potpisnik suglasan s tim da bude suradnik na projektu te da je spreman izvršavati aktivnosti u skladu s radnim planom projekta (navesti u kojem postotku radnog vremena), kao i da je čelnik organizacije na kojoj je zaposlen s tim upoznat i suglasan.