15. 12. 2017.

P: Naš projekt je interdisciplinaran:
1. PE1 Mathematics, PE1_21 Application of mathematics in industry and society
2. SH4 The Human Mind and Its Complexity, SH4_11 Education: systems and institutions, teaching and learning
U tom slučaju potpadamo li u financiranje za prirodne znanosti kojima je dopušten limit 1.000,000 kn ili u humanističke znanosti kojima je dopušten limit 600,000kn?
O:
 Projekt se može prijaviti u onom području za koje je organizacija akreditirana. Ako je organizacija akreditirana za oba navedena područja za interdisciplinarne projekte potrebno je označiti prvo znanstveno područje u koje se uklapa tema istraživanja i sukladno tom području možete tražiti i financiranje.

P: Kako se trenutno nalazim na rezervnoj listi za financiranje projektnih prijedloga, zanima me postoji li mogućnost da se ipak javim i na trenutno otvoreni natječaj programa „Istraživački projekti“?
O: 
Moguće je prijaviti se na natječaj „Istraživački projekti“, ali u slučaju sklapanja Ugovora o dodjeli sredstava Zaklade za projekt koji je prijavljen na natječaj „Uspostavni istraživački projekti“, prijava se odbacuje.

12. 12. 2017.

P: Što znači područje za koje je akreditirana organizacija u kojo će se provoditi projekt? Što se točno misli pod akreditacijom?? Službeno akreditirane metode, procesi ili nešto drugo?? Ili se to odnosi na djelatnost za koju je registrirana organizacija gdje se provodi istraživanje?
O: 
Akreditacija organzacije odnosi se na djelatnosti za koje je organizacija registrirana. Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 4., na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici koji namjeravaju provesti svoje istraživanje na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u Republici Hrvatskoj te na drugim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu djelatnost, upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, a koje ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10).

8. 12. 2017.

P: Može li znanstvenik zaposlen na pola radnog vremena biti voditelj istraživačkog projekta? Može li voditelj projekta biti osoba koja tijekom prve godine trajanja projekta promijeni ugovor o radu sa znanstvenom institucijom s punog na pola radnog vremena, a da i dalje bude voditelj projekta?
O: Znanstvenik koji je stalno zaposlen na pola radnog vremena može biti prijavljen u statusu voditelja ako je postotak njegovog radnog vremena dovoljan za izvršavanje svih predviđenih projektnih aktivnosti,  a to organizacija na kojoj će se provoditi projekt mora potvrditi u obrascu „Potpora organizacije“. O svakoj promjeni zaposlenja voditelja projekta, voditelj projekta i organizacija dužni su obavijestiti HRZZ te će se procijeniti mogućnost nastavka vođenja projekta.

5. 12. 2017.

P: Ljubazno molim slijedeću informaciju: da li se mogu prijaviti dva voditelja za jedan istraživački projekt, odnosno da li kod prijave može postojati voditelj i suvoditelj? Konkretno, tema istraživanja koje se planira prijaviti je primarno nutricionistička, ali su također važni i zdravstveni aspekti vezani za određeni poremećaj prehrane. Da li u tom slučaju voditelji mogu biti nutricionist (PBF) i liječnik?
I da li potencijalna dva voditelja mogu biti iz različitih ustanova?

O: Prilikom prijave na natječaj ne može se predvidjeti više voditelja projekta. Mogućnost prijave voditelja i suvoditelja postoji samo u slučaju da voditelj projekta tijekom njegove provedbe odlazi u mirovinu i posebno se vrednuje.

1. 12. 2017.

P: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga pod 1.1.3. stoji da prijavljeni projekt može biti „nastavak financiranog projekta HRZZ-a“. Da li se iz toga može zaključiti da projekt može zadržati isto ime jer je to isti projekt koji se nastavlja tj. istraživanja se nastavljaju, te da li je to pozitivno ili negativno u samom ocjenjivanju?
O: U projektnoj prijavi treba biti jasno vidljivo da se radi o nastavku istraživanja u smislu da se ne financira istraživanje koje je već trebalo biti provedeno, a to bi trebalo biti vidljivo i iz naslova. Nije moguće financiranje ciljeva i aktivnosti prethodnog HRZZ projekta, već će se vrednovanjem utvrditi u kojoj mjeri se razvija tema istraživanja u odnosu na već financiran projekt.
Naslov treba odgovarati sadržaju projekta.

28. 11. 2017.

P: Koji je NAJMANJI postotak radnog vremena koji voditelj projekta može prijaviti za rad pojedinačnog suradnika na projektu?
O: Nije određen najmanji postotak radnog vremena za suradnike, ali predviđeni postotak radnoga vremena mora odgovarati projektnim aktivnostima i pokazati da je predloženi suradnik nužan za provedbu radnog plana.

21. 11. 2017.

P: Imam jedno pitanje vezano za tekući natjecaj IP-2018. Naime, zanima me da li organizacija mora izravno financijski sudjelovati u ukupnom projektnom budgetu (primjerice 15% kao što je to bio uvjet kod uspostavnih projekata) ili je dovoljna potpora u vidu korištenja postojećih resursa tj potpora koja se specificira u obrascu potpore organizacije?
O: Natječajem „Istraživački projekti“ nije propisano sufinanciranje organizacije, ali potpora organizacije mora biti jasna, mjerljiva i detaljna (u obrascu Potpora organizacije potrebno je naznačiti opremu, osoblje koje će organizacija staviti na raspolaganje za pomoć u provedbi projekta, opis aktivnosti koje će provoditi i sl.).

10. 11. 2017.

P: Odnosi li se maksimalni proračun od 1.000.000 kn na sve četiri godine provedbe projekta ili samo na 2018. godinu? Tj. je li maksimalni iznos od milijun kuna predviđen za financiranje sve četiri godine projekta?
O: Najveći iznos financiranja je do 1.000.000,00 kuna, odnosno za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti do 600.000,00 kuna za cijeli projekt. Iznimno u slučaju opravdano povećanih troškova materijala (podkategorija 1.1. Financijskog plana) ili nabavke znanstvene opreme (podkategorija 3.1. Financijskog plana) za istraživačke grupe s većim brojem istraživača moguće je tražiti do 900.000,00 kuna za društvene i humanističke znanosti i do 1.500.000,00 kuna za ostala znanstvena područja.

P: Zanima ma je li projekt mora trajati četiri godine, ili može kraće, na primjer dvije godine?
O: Prema Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 9., programom „Istraživački projekti“ financiraju se projekti u trajanju od 4 godine.

P: U tekstu natječaja pod uvjetima prijave (str. 4) navodi se kako se neće financirati… ” sudjelovanje u longitudinalnim ili  dugotrajnim istraživanjima”. Znači li to da prijavljena istraživanja unutar zadanog projektnog razdoblja ne smiju imati longitudinalnu komponentu (ponovljena mjerenja na istim sudionicima), što bi u bitnom ograničilo dizajn prijedloga, ili naprosto da ne mogu trajati dulje od četverogodišnjeg projektnog razdoblja? U uputama se longitudinalna istraživanja spominju u kontekstu međunarodnih istraživanja.
O: HRZZ ovim natječajem podržava provedbu istraživanja koja uključuju longitudinalni nacrt istraživanja u smislu ponavljanih mjerenja na ispitanicima tijekom četverogodišnjeg projekta koji HRZZ financira ovim natječajem. Navedeno ograničenje odnosi se na prijavu projektnog prijedloga koji bi bio dio dugotrajnog međunarodnog longitudinalnog istraživanja.

P: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga se više nigdje ne spominje da svaki projekt kojem će biti odobreno financiranje mora imati svoje mrežne (web) stranice. Znači li to da za voditelje više ne postoji obveza izrade mrežnih stranica projekta, što je bio slučaj u ranijim natječajima?
O: Izrada mrežne stranice obveza je svih voditelja projekata tijekom prve godine provedbe projekta, na što se voditelj obvezuje potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava Zaklade. Za vrijeme cijeloga trajanja projekta voditelj je dužan ažurirati mrežnu stranicu i nadopunjavati je relevantnim informacijama.

P: U natječaju se navodi registracija ustanove. Na kakvu vrstu registracije se spomenuto odnosi s obzirom da naše područje djelovanje interdisciplinarno?
O: Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici koji namjeravaju provesti svoje istraživanje na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u Republici Hrvatskoj te na drugim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu djelatnost, upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, a koje ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10). Voditelj projekta može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je on zaposlen.

7. 11. 2017.

P: Molim vas da mi pojasnite/potvrdite uvjete prijave na natječaj sukladno podacima iz natječaja je li točno da jedna znanstvena organizacija (npr. fakultet) može prijaviti samo jedan projekt (odn. jedan znanstvenik) kao voditelj?
O: Ne postoji ograničenje broja prijava na natječaj s pojedine organizacije.

P: U natječaju se pojavljuje rečenica:
“Voditelj projekta može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je on zaposlen.”
Gleda li se ovdje kao znanstvena organizacija javno sveučilište pa je ono akreditirano za sva područja, ili moram provjeriti za sto je točno moj fakultet akreditiran?

O: Podnositelj prijave može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je on zaposlen, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu, budući da je čelnik njegove ustanove zaposlenja supotpisnik Administrativnoga obrasca i obrasca Potpore ustanove, a u slučaju financiranja projekta i Ugovora o dodjeli sredstava te u ime ustanove odgovara za poštivanje Ugovora.

P: Moj projektni prijedlog obuhvaća istraživanje na životinjama i da li se na to primjenjuje Etičko pitanje: “Da li predloženo istraživanje  uključuje istraživanje na životinjama?” te da li moram tražiti mišljenje Etičkog povjerenstva budući se niti jedno drugo od navedenih pitanja NE odnosi na moj projektni prijedlog.
O: Potrebno je zatražiti potvrdu o etičnosti istraživanja ako ono uključuje bilo koju kategoriju navedenu u obrascu Etička pitanja. Potvrdu je potrebno zatražiti sukladno pravilima struke, pravovremeno, prije zaključenja vrednovanja projektnog prijedloga.