Cilj financiranja Uspostavnih istraživačkih projekata je pružiti potporu osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Tijekom petogodišnjeg financiranja mladim znanstvenicima se omogućava uspostavljanje vlastite istraživačke grupe i/ili laboratorija Pritom, projektni prijedlog mora prvenstveno uključiti razvoj novih istraživačkih tema i/ili metodologije koja pokazuje istraživačko osamostaljivanje predlagatelja. Tematika koja se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a predlagatelj projektnog prijedloga mora imati izvrsna postignuća.