9.1.2018.

P: Prijavila bih se na natječaj DOK-01-2018. Voditeljica sam projekta UIP-2017-05-xxx te suradnica na projektu IP-09-2014-xxxx. Doktorand bi isključivo radio na projektu UIP-2017-05-xxxx, istraživanja bi bila financirana isključivo iz sredstava UIP-2017-05-xxxx te je tako navedeno u obrascima. Prilikom unosa podataka u EPP, nakon odabira natječaja na projekt, odabira projekta, pod A1 Naslovnica crvenim slovima su označeni MENTOR, PROJEKT i PROJEKT 2. Kao projekt sam navela UIP-2017-05-xxxx, no ukoliko projekt 2 označim podatke s IP-09-2014-xxxx da li je jasno da će doktorand biti financiran isključivo sredstvima UIP-2017-05-xxxx kao što je navedeno u obrascima A, B, C i Izjavi Organizacije. Odnosno da li projekt 2 trebam ostaviti prazno.

O: Ako će doktorand raditi isključivo na projektu financiranom na natječajnom roku UIP-2017-05, „PROJEKT 2“ možete ostaviti prazno.

5.1.2018.

P: Dali se uz aktualni projekt Zaklade (završetak: sredina 2021. godine), kao izvor financiranja može navesti i projekt Sveučilišta – potpora znanstvenim istraživanjima (produžuje se svake godine) gdje je mentor voditelj? Nadalje, kod plana razvoje karijere doktoranda (obrazac B), dali je uz Izvješće mentora voditelju poslijediplomskog studija nužno navesti i periodično izvješće HRZZ (svakih 18 mj)?

O: U prijavi je potrebno navesti izvore sufinanciranja ukoliko ono postoji. Podsjećamo, u slučajevima kada će se školarina za doktorski studij ili ostali troškovi znanstveno-istraživačkog rada doktoranda financirati iz nekog drugog izvora osim Organizacije na kojoj je zaposlen mentor ili projekta mentora, potrebno je dostaviti Izjavu o sufinanciranju iz drugih izvora. U izjavi treba biti navedeno koji se troškovi pokrivaju i u kojem iznosu. Izjavu potpisuje ovlaštena osoba i ovjerava pečatom. U Planu razvoja karijere doktoranda možete navesti i periodično izvješće koje se podnosi Zakladi svakih 18 mjeseci, međutim nije nužno.
 
P: Pomno sam proučila pitanja i odgovore o prijavi na poziv Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, no nisam pronašla odgovor na svoja pitanja. Naime, s obzirom na to da je potrebno definirati doktorski studij i instituciju na kojoj se provodi, poznato je i hoće li se tijekom akademske godine 2018./2019. upisivati nova generacija studenata. Konkretno, željela bih se prijaviti s prijedlogom doktorskog studenta psihologije. Međutim, taj studij je upisao doktorande ove akademske godine i neće ih upisivati sljedeće. Dakle, nedvojbeno je jasno da bi eventualni doktorand radio samo 3 godine i to ne bi ni na koji način ugrozilo javni natječaj (jer doktorski studij mora biti definiran, a s obzirom na to da se studij upisuje svake druge godine, jedini su mogući kandidati oni upisani ove akademske godine). Pri oblikovanju radnog plana, pišem li ga bez obzira na to za 4 godine ili za 3?
O: Plan razvoja karijere doktoranda potrebno je razraditi na razdoblje od 4 godine jer su organizacije na kojima su zaposleni odobreni mentori obvezne raspisati javni natječaj za zapošljavanje doktoranda sukladno pozitivnim pravnim propisima. Prije sklapanja ugovora o dodjeli sredstava, mentor mora ažurirati obrazac B u skladu s preporukama vrednovatelja kao i zahtjeva doktorskog studija. Međutim, doktorand mora upisati doktorski studij u tekućoj akademskoj godini 2018/2019, najkasnije do prvog semestra 2019. godine. Taj se uvjet ne odnosi isključivo na kandidate koji su već upisani na doktorski studij.
 
P: Imam dva pitanja vezana uz aktualni natječaj Projekt razvoja karijere mladih istraživača- izobrazba novih doktora znanosti.
1. nigdje se ne traži da se navede financijski iznos bruto plaće doktoranda, prijevoz, božićnica.
2. u obrascu B treba li predvidjeti praćenje rada doktoranda (milestones i deliverables kao u istraživačkim projektima HRZZ)?
3. treba li u obrascu B navesti podnošenje periodičkih izvješća? U uputama stoji da se podnose tri izvješća – nakon 18 mjeseci, nakon 36 mjeseci te 15 dana nakon završetka projekta. To se podrazumijeva ili treba navesti u obrazac B?

O: Projektom razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti financira se isključivo godišnja bruto II plaća doktoranda, troškovi prijevoza na posao i s posla te prigodne nagrade (božićnica i regres) sukladno kriterijima prihvatljivosti kako su definirani Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda i Uputom o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih s radom u okviru Europskog socijalnog fonda u Republici Hrvatskoj 2014.-2020. Stoga navedene troškove nije potrebno navoditi u prijavi.
U Obrascu B potrebno je detaljno prikazati aktivnosti kojima će se ostvariti planirani rezultati u okviru razvoja znanstveno-istraživačke karijere doktoranda. Aktivnosti se raščlanjuju u manje zadatke radi lakšeg praćenja provedbe plana razvoja. Aktivnosti nije potrebno raščlanjivati na milestones i deliverables kao u istraživačkim projektima.
U Planu razvoja karijere doktoranda možete navesti i periodično izvješće koje se podnosi Zakladi svakih 18 mjeseci, međutim to nije nužno.
 
P: Prijavljujem se na Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti kao mentor doktorandu čiji bi znanstveni rad bio financiran iz projekta zaklade čiji sam voditelj i se provodio u organizaciji koja je nositelj projekta. Također doktorand bi manji dio doktorata provodio na drugoj institciji (xxx) na kojoj je zaposlen doc. xxx, suradnik na projektu koji bi za doktorat osigurao dio financijskih sredstava s projekta Interreg xxx na kojem je također suradnik. Dio analiza s potrebnih za izradu doktorata pokrio bi se sufinanciranjem i odradio na Sveučilištu u xxx. Moja pitanja su slijedeća: Da li mogu navoditi sufinanciranje s projekta na kojem nisam suradnik? Te da li navodim i Sveučilište xxx kao instituciju/organizaciju na kojoj će se provesti manji dio istraživanja (jer su oni partneri u Interreg xxx projektu). Da li u tom slučaju trebam tražiti osim potvrde nositelja IPA projekta o sufinanciranju i potvrdu Sveučilišta – popunjen Obrazac C I obrazac Izjava organizacije?
O: U prijavi je potrebno navesti izvore sufinanciranja. U slučajevima kada će se školarina za doktorski studij ili ostali troškovi znanstveno-istraživačkog rada doktoranda financirati iz nekog drugog izvora osim Organizacije na kojoj je zaposlen mentor ili projekta mentora, potrebno je dostaviti Izjavu o sufinanciranju iz drugih izvora. U izjavi treba biti navedeno koji se troškovi pokrivaju i u kojem iznosu. Izjavu potpisuje ovlaštena osoba i ovjerava pečatom. Također, možete navesti Sveučilište kao Organizaciju na kojoj će se provoditi dio istraživanja. U tom slučaju nije potrebno od Sveučilišta tražiti Obrazac C i Izjavu organizacije.
 
P: Molio bih vas odgovor na sljedeće pitanje vezano uz Natječaj: Voditelj sam suradnog projektnog tima na Fakultetu kao dio H2020 projekta. Postoji cordis web stranica na kojoj se vide podaci o suradnim ustanovama uključujući Fakultet, te sredstvima koje je Fakultet dobio da njima autonomno raspolažem kao voditelj fakultetskog tima. Je li u ovom slučaju dovoljno priložiti obvezatan formular C (Potpora organizacije) ili se mora priložiti i Potvrda o suglasnosti voditelja konzorcija, dakle koordinatora, a to je strani partner?
O: Potrebno je priložiti Potvrdu o suglasnosti voditelja konzorcija H2020 projekta.


2.1.2018.

P: Prilikom ispunjavanja obrasca A i obrasca B „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ našli smo se u nedoumici. Na prvoj stranici obrazaca A i B navedeno je polje u koje je potrebno upisati  datum početka i završetka projekta: dali se početak odnosi na akademsku godinu u kojoj novi doktorand upisuje Poslijediplomski doktorski studij, a kraj na završetak doktorskog studija (npr. 1.10.2018. – 30.09.2022.)? Ukoliko se datumi početka i završetka projekta ne odnose na navedene, na koje se datume točno odnose?

O: U obrascu A- Prijava mentora i obrascu B- Detaljan plan razvoja karijere doktoranda, potrebno je upisati datum početka i završetka istraživačkog projekta na kojem je kandidat za mentora voditelj ili suradnik.


29.12.2017.

P: U prijavi kao mentor planiram navesti da će doktorant pohađati doktorski studij koji nije u istom gradu kao i radno mjesto doktoranda, jer u sjedištu institucije koja je nositelj projekta ne postoji doktorski studij koji je iz područja koje se traži za potrebe projekta, ali takav studij postoji u drugom gradu u Hrvatskoj. Osim troškova školarine i bruto plaće doktoranda, pojavit će se i troškovi putovanja na predavanja za doktorski studij i smještaja za vrijeme trajanja nastave doktorskog studija, a koji nisu prethodno planirani  u okviru projekta IP-2016. Mogu li se ti troškovi navesti u Obrascu A – odjeljak D. Financijski plan, i može li se tražiti njihovo pokrivanje iz projekta DOK 2018?

O: Projektom razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti financira se isključivo godišnja bruto II plaća doktoranda, troškovi prijevoza na posao i s posla te prigodne nagrade (božićnica i regres) sukladno kriterijima prihvatljivosti kako su definirani Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda i Uputom o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih s radom u okviru Europskog socijalnog fonda u Republici Hrvatskoj 2014.-2020. Sredstva za ostale troškove pa tako i smještaj za vrijeme trajanja doktorskog studija Zaklada nije u mogućnosti osigurati iz „Projekta razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti“. Pokriće dodatnih troškova mentor treba osigurati iz drugih sredstava (npr. iz drugog projekta, potpora ustanove) te to obrazloženo navesti u prijavi.
 
P: Na str. 3  nije nam jasno što znači: “Nadalje,  Organizacija treba zadovoljiti sljedeće uvjete…. g) ekonomska djelatnost Organizacije je isključivo pomoćna djelatnost, odnosno odgovara djelatnosti koja je izravno povezana s radom istraživačke organizacije ili istraživačke infrastrukture i neophodna je za taj rad, ili je neodvojivo povezana s njihovom glavnom neekonomskom upotrebom i opseg joj je ograničen. Kapaciteti koji se svake godine dodjeljuju tim ekonomskim djelatnostima ne premašuju 20% ukupnih godišnjih kapaciteta predmetnog subjekta.” Kako vi to tumačite?
O: Prema Europskom socijalnom fondu, financijska sredstva koja se isplaćuju po ovom Natječaju ne smatraju se državnom potporom. Zbog toga kapaciteti koji se svake godine dodjeljuju ekonomskim djelatnostima Organizacije ne smiju premašiti 20% ukupnih godišnjih kapaciteta predmetnog subjekta kako bi Organizacija bila prihvatljiva za ovaj natječaj.
 

19.12.2017.

P: Projekt na kojem sam voditeljica je prijavljen u Interdisciplinarnom području (Prirodne znanosti – kemija te Biomedicina i zdravstvo – farmacija). Da li u ovom projektu moram/mogu to slijediti ili se trebam odlučiti za jedno područje od ta dva?

O: Kandidat za mentora sam treba odlučiti koje znanstveno područje će prijaviti. Nije nužno slijediti prijavu istraživačkog projekta te se možete odlučiti za jedno od navedenih područja.
 
P: Voditeljica sam projekta HRZZ-IP-2016-06-XXXX te prijavljujem doktoranda na otvorenom natječaju. Molim vas da mi javite je li u redu to što mi se u polju pod mentor otvara samo englesko ime Zakladinog projekta i ne dopušta mi da upišem hrvatski naziv, premda u zaglavlju piše da se sve mora upisati na hrvatskom. 
O: U redu je, u polju mentor ostavite naziv projekta na engleskom jeziku, međutim gdje god bude moguće, upišite naziv projekta na hrvatskom jeziku.  
 
P: Voditelj sam projekta IP-2016-06-XXXX i planiram se prijaviti na Natječaj za zapošljavanje doktoranda na projekt. Pitala sam u računovodstvu Fakulteta za potvrdu Porezne uprave o ne dugovanju institucije za poreze, i oni su dobili od Porezne uprave ovu potvrdu na kojoj  kao svrha piše: “u svrhu sudjelovanja na natječaju za EU fondove” jer u obrascu kojim se traži takva potvrda nemaju predviđenu opciju  “za potrebe Natječaja kod HRZZ”. Molim da mi javite može li se priznati takva potvrda – na njoj piše da ustanova nema dugovanja, pa je li važno što piše u “svrha izdavanja potvrde”? Ne piše da se ne smije koristiti u druge svrhe.
O: Bitno je da je iz potvrde Porezne uprave vidljivo da Organizacija ima podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske te da je ovjerena od strane Porezne uprave. Također, potvrda ne smije biti starija od 30 dana na dan podnošenja prijave. Nije važno što je navedeno pod svrhom izdavanja potvrde.
 
P: Voditeljica sam Uspostavnog projekta s natječaja u svibnju ove godine koji je predložen za financiranje, ali ugovor još nije potpisan. Što da napišem i obrascu A kod: Datum početka i završetka projekta? Može li npr. potpisivanje ugovora u tijeku, projekt ce biti financiran 5 godina?
O: Možete napisati da je potpisivanje ugovora u tijeku

15.12.2017.

P: U uputama za ispunjavanje obrasca B – detaljnog plana razvoja karijere navedeno je da se planirane aktivnosti doktoranda ne raspisuju tj ne predviđaju za razdoblja dulja od 3 mjeseca. Da li to vrijedi samo za prvu godinu, tj. Da li se detaljno mora raspisati plan razvoja za prvu I drugu godinu ili I za treću I četvrtu. Točni vremenski slijed aktivnosti u 3 ili 4 godini financiranja je malo teže predvidjeti jer npr. ne znamo unaprijed potencijalne međunarodne konferencije koje će doktorand pohađati I mjesec njihovog održavanja I slično.
O: : Kandidat za mentora sam procjenjuje koliko će detaljno razraditi Obrazac B. Preporuka je da se aktivnosti razrađuju na razdoblje od 3 mjeseca kako bi se lakše pratila provedba aktivnosti, međutim navedeno nije uvjet.
 
P: prilikom ispunjavanja projektne dokumentacije – Obrazac B (aktivnosti u kojima sudjeluje doktorand) za Projekt razvoja karijere mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti, zanimalo bi nas dali se Izvješće mentora u sklopu praćenja rada doktoranda šalje svakih 12 mjeseci ili svakih 36 mjeseci? Odnosno što je ispravnije za unijeti u tablicu: 12 mjeseci ili 18 mjeseci?
O: Sukladno uvjetima natječaja prvo periodično izvješće podnosi se nakon 18 mjeseci od zapošljavanja doktoranda. Drugo periodično izvješće mentor i doktorand podnose nakon 36 mjeseci od zapošljavanja doktoranda, a završno izvješće podnosi se u roku od 15 dana od završetka financiranja.

12.12.2017.

P: Molim Vas odgovorite mi smije li potvrda o suglasnosti voditelja projekta biti na engleskom jeziku, odnosno postoji li već predviđeni oblik/izgled suglasnosti?
O: Suglasnost voditelja projekta može biti na engleskom jeziku. Ne postoji poseban obrazac kako treba izgledati suglasnost već prijavitelji prilažu potvrdu o suglasnosti u slobodnoj formi.
 
P: Postoji li predviđeni oblik izjave o sufinanciranju iz drugih izvora?
O: Ne postoji predviđeni oblik izjave o sufinanciranju iz drugih izvora.
 
P: U obrascu A, odjeljak “c”: Plan razvoja karijere doktoranda: obzirom na znakovno ograničenje (5000 znakova s razmacima), da li i ovdje doista treba navesti, kao što piše, “okvirne rokove ostvarenja planiranih aktivnosti (npr. položeni ispiti na doktorskom studiju, prijava teme doktorskog rada, publiciranje, odlazak na kongrese i sl.), kada će se sve ovo razraditi u obrascu B? Pripominjem da je pod ovim odjeljkom potrebno još puno toga drugoga navesti unutar zadanog znakovnog ograničenja (obrazložiti odabir doktorskog studija; napisati ciljeve doktorskog rada, metode rada i sl.; opisati projektne aktivnosti u kojima bi doktorand bio uključen, njegovu ulogu na projektu, zadatke i očekivana postignuća; opisati istraživačku grupu s kojom mentor provodi istraživanje; navesti druge suradnike koji bi bili uključeni u rad s doktorandom i sl.).
O: Potrebno je ukratko opisati okvirne rokove ostvarenja planiranih aktivnosti.

P: U obrascu A, odjeljak “d”: Financijski plan: da li je dovoljno navesti samo strukturu troškova poput: školarine, materijalnih troškova istraživanja, diseminacije rezultata te procijeniti troškove za svaku od navedenih struktura troškova (iznos u kn) i navesti izvor financiranja (izvor koji ce pokriti troškove za svaku od navedenih struktura troškova ili svaku od navedenih struktura troškova (npr. materijalne troškove istraživanja i dr.) razraditi u ovoj tablici u podstavke? Dakle, koliko detaljno treba ispuniti tablicu te da li je dovoljno u njoj samo sve to navesti (strukturne troškove tj. vrste troska, iznos u kn i izvor financiranja)?
O: U odjeljku „D“ dovoljno je ukratko navesti samo strukturu troškova.
 
P: Obrazac B – koliko detaljno ga treba ispuniti? Treba li unutar iste godine (1., 2., 3. ili 4.) za svaku od navedenih aktivnosti (doktorski studij, istraživački rad i ostalo – pri čemu će se “ostalo” precizirati) razraditi sve kao podstavke obzirom da se aktivnosti trebaju navoditi za periode ne duže od 3 mjeseca ILI se može unutar iste aktivnosti (npr. istraživački rad) pod “opisom aktivnosti” navesti vise različitih opisa od kojih svaki ima svoje vremensko trajanje (1 – 3 mjeseca)?
O: Kandidat za mentora sam procjenjuje koliko će detaljno razraditi Obrazac B. Preporuka je da se aktivnosti razrađuju na razdoblje od 3 mjeseca kako bi se lakše pratila provedba aktivnosti, međutim navedeno nije uvjet.
 
P: U dokumentu Izjava Organizacije nedostaje navod pod “i)”. Da li je to onda važeći dokument kojeg čelnik potpisuje ili je nešto ispušteno?
O: To je važeći dokument, hvala na komentaru. Na mrežnim stranicama se nalazi korigirana verzija Izjave Organizacije.
 
P: U uputama je navedeno da je između ostalog potrebno dostaviti Potvrdu porezne uprave o stanju poreznog duga. Kako ce iz XX desetak kolega prijaviti projekt na ovaj natječaj, iz našeg računovodstva su nas zamolili da li je potrebno izvaditi potvrdu za svakog ponaosob ili možemo zatražiti samo jednu potvrdu koju ćemo skenirati za sve predlagatelje?
O: Dovoljna je samo jedna potvrda po Organizaciji koja se može priložiti za sve prijavitelje iz te Organizacije.
 
P: Znanstveno područje po ERC klasifikaciji – da li se ovo navodi po temi kojom bi se doktorand bavio, po znanstvenom napredovanju mentora ili po području ekspertize mentora tj. najužem području njegova znanstvenog rada? Važno je ovo jasno definirati. Jedino sam ovo pitanje pod 6. nasla djelomice navedenim u dosadašnjim odgovorima, ali mi Vas odgovor “prijavitelj na natječaj sam procjenjuje odnosno označava ERC klasifikaciju” nažalost nije razjasnio moju dilemu te Vas molim za konkretnijim odgovorom
O: Znanstveno područje po ERC klasifikaciji treba procijeniti sam prijavitelj.
 
P: Moj se upit odnosi na dio obrasca za prijavu u kojem se određuje doktorski studij koji bi trebao upisati doktorski kandidat uposlen preko Projekta razvoja karijera mladih istraživača. Projekt na kojem postoji potreba za mladim istraživačem izrazito je interdisciplinaran. Je li moguće ne prijaviti doktorski studij unaprijed kako bi se omogućila veća fleksibilnost pri prijavi kandidata (primjerice, neki doktorski studiji kao uvjet postavljaju određeno prijašnje školovanje)
O: U prijavi je neophodno navesti doktorski studij koji će upisati doktorand s obzirom da se taj kriterij vrednuje. Možete obrazložiti da zbog interdisciplinarnosti postoji više mogućih odabira ovisno o afinitetima kandidata.
 
P: U podacima koji se tiču Projekta traži se Link na projekt kao obavezna stavka. Na što se to odnosi s obzirom da još nije izrađena mrežna stranica projekta koji je počeo 1. lipnja ove godine, a po ugovoru se ona mora izraditi u prvih 12 mjeseci trajanja projekta (dakle do 1. lipnja 2018)?
O: U rubriku u kojoj se traži link na projekt možete upisati, npr. napomenu da je potpisivanje ugovora u tijeku, link na projekt još ne postoji ili staviti crticu. Ako rubrika ostane prazna, podaci se neće moći spremiti.

8.12.2017.

P: U Istraživačkom projektu koji je započeo 0X.0X.2017, sa natječajnog roka IP_06_2016, kao doktorand na projektu sa imenom i prezimenom već je naveden kolega koji pohađa doktorski studij. Prijavom na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača -izobrazba novih doktora znanosti“ planirano je da mu se osigura plaća iz navedenog natječaja. Pošto kolega već sudjeluje na projektu, zanima me na kakav način napisati Plan razvoja karijere doktoranda (Obrazac B), odnosno dali pisati plan razvoja karijere doktoranda za vrijeme od 4 godine ili za preostalo vrijeme trajanja projekta. Ako se nakon raspisivanja Javnog natječaja za zaposlenje doktoranda na instituciji provođenja projekta na natječaj javi osoba koja već studira na doktorskom studiju na pola radnog vremena, dali se skraćuje vrijeme trajanja ugovora od 4 godine iz mjere „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“?
O: Plan razvoja karijere doktoranda potrebno je razraditi na razdoblje od 4 godine jer su organizacije na kojima su zaposleni odobreni mentori obvezne raspisati javni natječaj za zapošljavanje doktoranda sukladno pozitivnim pravnim propisima. Dakle, neophodno je raspisati javni natječaj te ne možemo unaprijed procijeniti odabir doktoranda. Ukoliko se na javnom natječaju odabere kandidat za doktoranda koji već studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, tj. za vrijeme preostalo do 4 godine studija. Prije sklapanja ugovora o dodjeli sredstava, mentor mora ažurirati obrazac B u skladu s preporukama vrednovatelja kao i zahtjeva doktorskog studija. Projektom se financira ukupan trošak plaće doktoranda i organizacija sklapa ugovor o radu s doktorandom na puno radno vrijeme.
 
P: Sasvim je jasno da nije moguće unaprijed procijeniti odabir doktoranda te je neophodno raspisati i provesti javni natječaj. Ako sam dobro shvatila, to ujedno znači i da se Detaljan plan razvoja karijere doktoranda piše uvijek za sve četiri godine (bez obzira što će projekt kojemu sam voditelj završiti ranije). Ukoliko slučajno nakon raspisivanja javnog natječaja za zapošljavanje doktoranda, sukladno pozitivnim pravnim propisima i uvjetima koje je utvrdio Upravni odbor Zaklade, prijedlog za izbor kandidata bude doktorand koji već studira na doktorskom studiju i koji je u trenutku odobrenja već ispunio dio obveznih aktivnosti koje su bile predviđene Detaljnim planom razvoja karijere doktoranda, a propisane su Uputama za prijavu na natječaj (npr. prijava teme doktorskog rada, odnosno prijavljena tema kao rezultat aktivnosti), moje je pitanje hoće li se financiranje odobriti za vrijeme preostalo do 4 godine studija ili za vrijeme preostalo do završetka projekta kojemu sam voditelj? Također, kako će se u tom slučaju tretirati aktivnosti i rezultati koje je doktorand već obavio tijekom dosadašnjeg studiranja na doktorskom studiju?
O: Plan razvoja karijere doktoranda potrebno je razraditi na razdoblje od 4 godine. Ako kandidat za doktoranda već studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, tj. za vrijeme preostalo do 4 godine studija. Nakon provedenog javnog natječaja i izbora doktoranda, a prije sklapanja ugovora o dodjeli sredstava, mentor će ažurirati obrazac B sukladno uputama vrednovatelja te zahtjeva doktorskog studija. Duljina financiranja plaće doktoranda temeljem „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ nije vezana uz trajanje istraživačkog projekta mentora.
 
P: Natječajem se traži detaljan plan razvoja karijere doktoranda, s navedenim aktivnostima na godišnjoj razini. Očito je da plan razvoja ovisi o doktorandu – te da se mora razlikovati za doktoranda koji će tek upisati doktorski studij u 2018/19, u odnosu na doktoranda koji je već upisao doktorski studij. Međutim, doktorand se odabire javnim natječajem tek nakon što se provede postupak evaluacije i izbora mentora, tako da u ovom trenutku potencijalni mentor ne može znati kojeg će doktoranda dobiti. Stoga vas molim da mi objasnite na koji bih onda način trebao osmisliti detaljan plan razvoja karijere doktoranda?
O: Plan razvoja karijere doktoranda potrebno je razraditi na razdoblje od 4 godine jer su organizacije na kojima su zaposleni odobreni mentori dužne raspisati javni natječaj za zapošljavanje doktoranda sukladno pozitivnim pravnim propisima. Prije sklapanja ugovora o dodjeli sredstava, mentor mora ažurirati obrazac B u skladu s preporukama vrednovatelja kao i zahtjevima doktorskog studija.

P:  Za kandidata imamo predviđen cotutele u sklopu kojeg bi jedan dio doktorata kandidat proveo na instituciji s koje nam dolazi suradnica na projektu. Već smo načelno dogovorili sufinanciranje troškova studija na stranom sveučilištu od strane tog sveučilišta. Za to vrijeme kandidat će provoditi dio istraživanja (analize) koje su predviđene u sklopu projekta. Je li ovakav model dozvoljen i treba li ovo naglašavati u prijavi te je li dozvoljeno da kandidat dio perioda od 4 godine provede izvan institucije na kojoj je zaposlen?
O: U projektnoj prijavi potrebno je upisati sve planirane aktivnosti doktoranda koje će procjenjivati i vrednovati članovi odbora za vrednovanje. Međutim, doktorand mora veći dio vremena provesti na organizaciji u Hrvatskoj, s kojom će sklopiti ugovor o radu, jer u protivnom nije moguće financiranje.
 
P:  Ako će tema doktorata obuhvatiti jedan dio istraživanja predviđenog projektom HRZZ mogu li se materijalni troškovi istraživanja za doktoranda prikazati kao sufinanciranje institucije  (za ove troškove predviđen je proračun u projektu HRZZ)?
O: Kandidat za mentora sam procjenjuje kako će se pokriti troškovi istraživanja doktoranda: kroz projektno financiranje, sufinanciranje institucije, sredstvima mentora, ili na drugi način. Pokrivanje troškova istraživanja treba biti jasno obrazloženo u prijavi.

5.12.2017.

P: U Uputama za prijavu na natječaj (Uvjeti za doktorande) navedeno je da …„ukoliko kandidat za doktoranda već studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, tj. za vrijeme preostalo do 4 godine studija“. Moje je pitanje kako u tom slučaju koncipirati Detaljan plan razvoja karijere doktoranda. Da li se u tom slučaju tablicu (Obrazac B) ispunjava na način da se započne s drugom, odnosno trećom godinom, ili je potrebno ispuniti podatke i za prvu, odnosno i za drugu godinu, čime bi bile prikazane sve dosadašnje aktivnosti i ostvareni rezultati u okviru dosadašnje znanstveno-istraživačke karijere doktoranda? Ukoliko se tablica ispunjava na način da se ispune samo aktivnosti vezane uz vrijeme nakon odobrenja financiranja, da li u tom slučaju krenuti od druge ili od treće godine doktorskog studija, s obzirom da se još ne može znati kada će biti objavljeni rezultati vrednovanja projekta?
O: U dogovoru s odabranim mentorima, Organizacije u kojima su mentori zaposleni raspisuju javni natječaj za zapošljavanje doktoranada sukladno pozitivnim pravnim propisima i uvjetima koje je utvrdio Upravni odbor Zaklade, najkasnije 2 mjeseca nakon zaprimljene obavijesti o odobrenim kandidatima. Organizacije koje su raspisale natječaje provjeravaju ispunjavanje uvjeta prijavljenih kandidata i donose prijedlog za izbor doktoranada. Svoj prijedlog najbolje ocijenjenog doktoranda i dokaze o ispunjavanju uvjeta dostavljaju Zakladi koja daje suglasnost za zapošljavanje doktoranda. Dakle, neophodno je raspisati javni natječaj te ne možemo unaprijed procijeniti odabir doktoranda.