9.1.2018.

P: Prema Pravilniku o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu , čl. 9, kada za to postoji potreba, npr. u slučaju kad se radi o interdisciplinarnom istraživanju, doktorandu se mora omogućiti dvostruko mentorstvo. Zanima me kako se dvostruko mentorstvo može ostvariti kroz natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti ” (DOK-01-2018) s obzirom da su obrasci sastavljeni tako da se navodi jedan mentor?
O: Doktorand može imati komentora za izradu doktorske disertacije, u slučajevima kada je potrebna supervizija stručnjaka u drugom znanstvenom području što se može pojasniti u prijavi na natječaj. Međutim, na natječaj se prijavljuje jedan kandidat za mentora koji prolazi postupak vrednovanja te se s njim potpisuje ugovor o međusobnim pravima i obvezama. 


5.1.2018.

P: Mentor prijavljuje kao suradnik na projektu koji je baziran u organizaciji na kojoj mentor nije zaposlen. Je li organizacija na kojoj se potencijalno zapošljava doktorand organizacija mentora (Fakultet na kojem će doktorand i pohađati doktorski studij) ili organizacija voditelja projekta (Institut)?

O: Ugovor o dodjeli sredstava Zaklada sklapa s mentorom i Organizacijom na kojoj je mentor zaposlen. Također, nakon što mentoru bude odobreno financiranje, Organizacije na kojima su zaposleni mentori raspisuju javni natječaj za zapošljavanje doktoranada. Dakle, Organizacija na kojoj se zapošljava doktorand je Organizacija na kojoj je mentor zaposlen.
 
P: Da li mogu u prijavi biti dva mentora (sa različitih institucija) za jednog doktoranda ako se istraživački rad sufinancira iz dva projekta. Ili se sve treba vezati uz jedan (glavni) projet i jednog metora, a ostalo ide kao sufinanciranje i suradnja.
O: Natječajem je predviđena prijava jednog mentora. Jedan znanstvenik prolazi postupak vrednovanja te se s njim potpisuje ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Doktorand se zapošljava u Organizaciji na kojoj je zaposlen mentor.


29.12.2017.

P: Profesor koji prijavljuje projekt će za dvije godine napuniti 70 godina i otići u mirovinu. Postoji mogućnost da će ostati raditi na pola radnog vremena kako je omogućeno Zakonom o radu.  Pitanje: može li ovaj profesor prijaviti projekt kao mentor doktorandu? U pitanjima i odgovorima stoji P: Može li mentor biti osoba koja će za manje od 4 godine ići u mirovinu, ali dovoljno dugo će biti u radnom odnosu da bude mentor osobi iz prvog pitanja (znači otprilike 2,5 godina)? O: U trenutku prijave, kandidat za mentora mora biti u stalnom radnom odnosu u prihvatljivoj Organizaciji. Možete li pojasniti na što se misli pod stalnim  radnim odnosom? 

O: Pod stalnim radnim odnosom podrazumijeva se da je kandidat u trenutku prijave na natječaj zaposlen u prihvatljivoj Organizaciji na puno radno vrijeme te ima ugovor o radu na neodređeno.


22.12.2017.

P: Ukoliko je mentorica bila na tri porodiljna dopusta u posljednjih 5 godina, da li se u popratnu dokumentaciju moraju priložiti sva tri rješenja HZZO-a ili je dovoljno da poslodavac napiše i ovjeri jednu potvrdu i u njoj navede razdoblja kada su korišteni porodiljni dopusti?

O: Nije potrebno priložiti potvrdu o korištenim rodiljnim dopustima. Dovoljno je u životopisu navesti prekide u karijeri s jasnim obrazloženjem, kako bi vrednovatelji imali uvid u tijek Vaše karijere.


19.12.2017.

P: Je li moguće da dvije osobe budu voditelji novaka preko HRZZ projekta, voditelj i suvoditelj.

O: Natječajem je predviđena prijava jednog mentora te nije predviđena kategorija suvoditelj. Jedan znanstvenik prolazi postupak vrednovanja te se s njim potpisuje ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Doktorand može imati komentora za izradu doktorske disertacije, u slučajevima kada je potrebna supervizija stručnjaka u drugom znanstvenom području što se može pojasniti u prijavi na natječaj.
 
P: Da li se mogu prijaviti na natječaj ‘Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti’ s obzirom da mi je datum obrane doktorata 14.02.2014.
O: Jedan od uvjeta natječaja za kandidata za mentora jest da je znanstvenik izabran u znanstveno ili znanstveno-nastavno zvanje koji je doktorski rad obranio najmanje 4 godine prije roka za prijavu na natječaj. Budući da ne zadovoljavate navedeni uvjet, nije moguća prijava na trenutno otvoreni natječaj.


15.12.2017.

P: moze li se kao mentor prijaviti profesorica koja radi na Fakultetu i suradnica je na projektu Horizon 2020, iako sam Fakultet nije partner na projektu?
O: Jedan od uvjeta natječaja jest da je kandidat za mentora voditelj projekta ili suradnik na nekom kompetitivnom projektu koji traje najmanje 18 mjeseci od roka prijave na ovaj natječaj, neovisno o tome je li organizacija na kojoj je mentor zaposlen partner u projektu. U prijavi se procjenjuje obrazloženje istraživačkih aktivnosti kao i uloga doktoranda na istraživačkom projektu.
U tom je slučaju kao dodatnu dokumentaciju neophodno dostaviti potvrdu voditelja projekta.

12.12.2017.

P: Namjeravam se javiti na natječaj iz naslova (rok 12. 1.), pa me zanima: prema Vašim pravilima, glavni mentor za doktorat moram biti ja kao predlagač na natječaju hrzz, a komentora može doktorand imati samo ako je potreban iz drugog znanstvenog područja. Htio bih uzeti doktoranda koji bi upisao doktorski studij arheologije na ff u Zagrebu, međutim, ta ustanova uvjetuje da komentor mora biti sa ff u Zagrebu, a to bi bio mentor iz istog znanstvenog područja. Time bi u konkretnom slučaju Vaša pravila mene onemogućila da se prijavim kao mentor?
O: Doktorand može imati komentora za izradu doktorske disertacije tako da u Vašem slučaju komentor može biti s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kandidat za mentora na „Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ mora biti mentor doktorske disertacije doktoranda.

8.12.2017.

P: Suradnik sam na H2020 projektu koji je startao ove godine i na kojem je upravo zaposlen doktorand na teret H2020 projekta. Je li iz tog razloga moguće uopće aplicirati još jednog doktoranda na Vaš natječaj?
O: Kandidat za mentora može podnijeti samo jednu prijavu po natječajnom roku. Činjenica da je zaposlen doktorand na teret H2020 projekta nema utjecaj na prijavu na ovom natječajnom roku.
 
P: Nastavno na Vaš odgovor: “Doktorand može imati komentora za izradu doktorske disertacije kada je potrebna supervizija stručnjaka u drugom znanstvenom području. Mentor na „Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ mora biti glavni mentor doktorske disertacije doktoranda.” Želim upozoriti da se takvim tumačenjem zapravo onemogućava doktorandima zaposlenim kroz predmetni natječaj da doktoriraju u inozemstvu (osim ako je i sam mentor ujedno predavač na inozemnom doktorskom studiju s pravom mentoriranja doktoranada, a što će biti izuzetak). Naime, prema promocijskim pravilnicima u većini Europskih zemalja je jedan od preduvjeta prihvata doktorskog kandidata suglasnost mentora iz redova profesora na ustanovi na kojoj se izvodi doktorski studij. Predlažem da se tumačenje pitanja mentorstva/komentorstva vezano uz slučajeve kada se radi o inozemnim doktorskim studijima prepusti panelima za vrednovanje, posebice u onim slučajevima kada se radi o interdisciplinarnim projektima i ako u Hrvatskoj ne postoji usporedivi doktorski studij (takav je slučaj na mom projektu i doktorskom studiju iz statistike). U suprotnom je naime moguće tražiti doktoranda isključivo za one doktorske studije koji se izvode na ustanovi zaposlenja mentora, a to čini mi se nije ideja ovog projekta, posebice i stoga što je financiran iz Europskih sredstava te je sigurno intencija išla u smjeru izbora najkvalitetnijih doktorskih studija (a ne samo onih koji se izvode u RH i na ustanovama mentora).
O: Glavni mentor doktoranda mora biti znanstvenik koji je podnio prijavu na ovaj natječaj kao kandidat za mentora, prošao vrednovanje i s kojim je Zaklada sklopila ugovor. Na temelju prijave kandidata za mentora odobren je Projekt iz kojeg se financira ukupan trošak plaće te se sredstva isplaćuju na račun ustanove na kojoj je zaposlen.
 
P:  U svibnju 2017. sam se prijavila na Natječaj Uspostavni istraživački projekti. Međutim, još uvijek nisam dobila rezultate natječaja (projekt je prijavljen kao interdisciplinarni). Budući da su druga područja već dobila rezultate, nadam se da ce i ovi rezultati doći skoro. Mogu li se svejedno prijaviti na ovaj natječaj, dok očekujem rezultate natječaja u tijeku?
O: Moguća ja prijava projektnog prijedloga s natječajnog roka UIP -05-2017. Ako Vaš projektni prijedlog za UIP ne bude prihvaćen za financiranje, prijava na „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ bit će administrativno odbijena jer će se u tom slučaju uzeti u obzir da niste voditelj ili suradnik međunarodno kompetitivnog projekta
 
P: Dobila sam obavijest da je moj projekt prijavljen na natječaj Uspostavni istraživački projekti (svibanj 2017) predložen za financiranje i da počinju pregovori o financiranju. Prema dostupnim odgovorima čini mi se da se mogu prijaviti, ali možete li to potvrditi?
O: Kandidat za mentora kojemu je odobreno financiranje projekta s natječajnog roka UIP-05-2017 može se prijaviti na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača -izobrazba novih doktora znanosti“
 
P:  Pitanje vezano uz mentora: ako je mentor angažiran s 80% znanstvene aktivnosti na projektu, a kandidat provodi istraživanja koja su predviđena u sklopu projekta, može li se smatrati da mentor ima dovoljno vremenskih resursa za vođenje kandidata?
O: Od mentora se očekuje da velik dio svojeg radnog vremena posveti znanstvenom usavršavanju doktoranda jer je mentor odgovoran za znanstveno napredovanje doktoranda. Stoga će odbori za vrednovanje tijekom vrednovanja prijava procjenjivati mogu li mentori, koji su već angažirani u drugim aktivnostima i istraživanjima koja su u tijeku, odvojiti značajan dio svojeg radnog vremena i posvetiti se vođenju doktoranda.

5.12.2017.
P: Voditeljica sam uspostavnog projekta HRZZ, koji traje do 15.9.2019. i već sam mentor jednog doktoranda (HRZZ doktorand). Da li se mogu prijaviti na ovom novom natječajnom roku za 2. doktoranda.
O: Da, možete se prijaviti
 
P: Može li se prijaviti još jedan doktorand na projekt koji je prije 2 godine na vašem natječaju već dobio doktoranda?
O: Kandidat za mentora može podnijeti samo jednu prijavu po natječajnom roku, što znači da se može prijaviti kandidat kojem je već odobren doktorand.
 
P: Može li mentor ujedno biti i čelnik organizacije (klinike) u kojoj bi se izvršavalo predviđeno istraživanje doktoranda? Naravno, pod uvjetom da ne postoji sukob interesa ni na kojem nivou. Može li kandidat aplicirati na natječaj za doktoranda ako je već u radnom odnosu unutar organizacije u kojoj bi se provelo istraživanje, npr. liječnik specijalizant klinike? Obzirom da je u tekstu natječaja navedeno da doktorand mora 100% radnog vremena provesti u znanstvenom istraživanju vezanom za izradu doktorata, postoji li mogućnost drugačijeg reguliranja radnog vremena doktoranda pod uvjetom da ne trpi istraživanje, kao ni obveze regulirane već postojećim radnim odnosom.
O: Kandidat za mentora može biti čelnik organizacije. Kandidat za doktoranda ne može biti u radnom odnosu jer se ovim natječajem financira novo zapošljavanje odnosno ukupan trošak plaće doktoranda što ne omogućava pokrivanje obveza reguliranih već postojećim radnim odnosom.
 
P: Može li se na natječaj javiti znanstvenik koji nije u radnom odnosu, ali jest u statusu profesora emeritusa.
O: Sukladno uvjetima natječaja mogu se prijaviti samo znanstvenici u stalnom radnom odnosu na znanstvenim organizacijama u Republici Hrvatskoj.
 
P: Može li mentor biti osoba koja će za manje od 4 godine ići u mirovinu, ali dovoljno dugo će biti u radnom odnosu da bude mentor osobi iz prvog pitanja (znači otprilike 2,5 godina)?
O: U trenutku prijave, kandidat za mentora mora biti u stalnom radnom odnosu u prihvatljivoj Organizaciji.
 
P:  Može li, uz mentora koji se prijavi na natječaj HRZZ-a, doktorand imati i komentora za izradu doktorske disertacije? U slučaju da je komentorstvo moguće: je li nužno da mentor koji se prijavi na natječaj HRZZ-a bude glavni mentor, ili može biti komentor? Može li doktorand biti zaposlen u organizaciji mentora koji se prijavi na natječaj HRZZ-a, a doktorski studij upisati u inozemstvu (pri čemu je organizacija studija takva da je ovo moguće, tj. nije potreban dulji boravak u inozemstvu), te imati komentora za izradu doktorske disertacije s organizacije na kojoj se izvodi doktorski studij? 
O: Doktorand može imati komentora za izradu doktorske disertacije kada je potrebna supervizija stručnjaka u drugom znanstvenom području. Mentor na „Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ mora biti glavni mentor doktorske disertacije doktoranda. U prijavi na natječaj moguće je navesti da će doktorand upisati doktorski studij u inozemstvu, međutim navedeno će vrednovati i procjenjivati članovi odbora za vrednovanje.
 
P: Mora li potencijalni mentor, odnosno osoba koja je voditelj Zakladina projekta ili suradnik na Zakladinu projektu koji se prijavljuje na natječaj nužno biti i mentor doktorskoga rada koji doktorand izrađuje? 
O: Mentor na „Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ mora biti mentor doktorske disertacije doktoranda.
 
P: Je li mentorstvo doktorandu i postojanje doktoranda na projektu koje je odobreno u ranijim pozivima (konkretno DOK-20XX-XX-XXXX) prepreka javljanju na ovaj natječaj? Hoće li u evaluaciji prijava u okviru ovog poziva (DOK 2018-1) prijave koje se odnose na projekte na kojima već postoje doktorandu biti evaluirane i tretirane jednako, te činjenica postojanja doktoranda neće biti niti otegotna niti bilo kakav prednost u evaluiraju? Drugim riječima, hoće li postojati različiti ili istovjetni postupci evaluacije kvalitete prijava? Te postoji li dio u evaluacijama u kojima se sagledava aspekt postojanja doktoranda?
O: Kandidat za mentora može podnijeti samo jednu prijavu po natječajnom roku. Kandidat za mentora vrednovat će se prema obrascu „Kriteriji za vrednovanje mentora“ dostupnim na Zakladinim mrežnim stranicama. U slučaju da više kandidata ima jednak broj bodova, a raspoloživa financijska sredstva su dostatna za donošenje Odluke o financiranju za samo jednog ili neke od tih kandidata, na zajedničkom sastanku vrednovatelja provodi se dodatno rangiranje prijava s istim brojem bodova, prema sljedećim dodatnim kriterijima:
1.       Trenutni broj doktoranada koje kandidat za mentora vodi (prednost će imati onaj kandidat koji vodi manji broj doktoranada).
2.       Ostvarena ocjena na kriteriju Plan razvoja karijere doktoranda.
3.       Podrška Organizacije razvoju karijere doktoranda.
Kandidat koji trenutno vodi najmanji broj doktoranada rangira se kao prvi među kandidatima s istim brojem bodova. Ako više kandidata ima jednak broj doktoranada koje trenutno vodi, primjenjuje se kriterij 2. te se kandidat koji ima najvišu ocjenu na kriteriju Plan razvoja karijere doktoranda rangira kao prvi među kandidatima s istim brojem bodova. Ako više kandidata ima jednaku ocjenu na dodatnom kriteriju 2., primjenjuje se kriterij 3. te se kandidat koji ima najvišu ocjenu na kriteriju Potpora Organizacije rangira kao prvi među kandidatima s istim brojem bodova.