22. 12. 2017.

P: U izradi Radnog plana treba brojčano numerirati aktivnosti. Zanima me da li iste aktivnosti koje će se odvijati u nekoliko vremenski različitih faza projekta u radnom planu trebaju imati istu oznaku, ili pak dobiti različitu oznaku? Primjerice, da li će aktivnost unutar istog cilja (objectives – npr. O1) opisana kao A1.1 u prvom projektnom razdoblju, a ista će se provoditi i u trećem projektnom razdoblju – imati istu oznaku u trećem razdoblju (A.1.1) ili treba dobiti drugu oznaku?
O:
 Aktivnosti se vezuju uz ciljeve na način da broj cilja treba odgovarati broju aktivnosti (npr. cilju O1 uvijek će biti pridružene aktivnosti koje započinju brojem 1, npr. A1.1., A1.2., itd.). Ako je pri prvom navođenju aktivnosti ona označena primjerice kao A1.1., pri drugom se pojavljivanju može označiti sljedećom slobodnom oznakom, npr. A1.3. Oznake aktivnosti, kontrolnih točaka i rezultate ne bi se smjele ponavljati kako bi bila vidljiva jasna poveznica s financijskim planom te kasnije s  izvješćima koja će se podnositi.

19. 12. 2017.

P: Zanima me da li se u radni plan također mora posebno navesti i upisivanje podataka u bazu podataka, ili se to podrazumjeva budući su sve analize i ostale studijske procedure opisane. Naime, upisivanje podataka se vezuje uz svaki cilj, koji se ponavlja iz godine u godinu, te bi jako povećalo radni plan. Radi se o upisivanju podataka u Excel tablicu da bi se mogli statistički obraditi, Dakle, uobičajen postupak u bilo kakvom istraživanju.
O: 
Ako izrada baze nije jedan od ciljeva projekta, nego se radi o pomoćnom mehanizmu za izvršenje projektnih aktivnosti, odnosno statističku obradu podataka, nije je potrebno posebno navoditi. Dovoljno je kao kontrolnu točku navesti kada će podatci biti uneseni kako bi omogućili ostvarivanje cilja (ili jednog od ciljeva).
 
P: Da li je prihvatljivo napisati ukupno 3 do 4 cilja u radni plan, koji će se onda detaljno razrađivati prema aktivnostima, iz godine u godinu projekta?
O: 
Da.
 
P: U svezi ispunjavanja radnog plana za IP-01-2018; da li se u rubrici u kojoj se navode imena istraživača koji će provoditi pripadajuću aktivnost (konkretno, sudjelovanje u pisanju radova za publiciranje), ako će u njoj sudjelovati baš svi istraživači s projekta, može napisati-svi istraživači, umjesto nabrajati sva imena pojedinačno.
O: 
Ako u nekoj aktivnosti sudjeluju svi suradnici, potrebno ih je poimence navesti, prezimenom ili imenom i prezimenom.
 
P: Imam još jedno pitanje vezano uz radni plan-da li se diseminacija rezultata treba navoditi kao jedan od zasebnih ciljeva, ili se samo kao aktivnost nadodaje postojećim ciljevima?
O: 
Diseminacija se u pravilu ne navodi kao zaseban cilj, nego predstavlja rezultate ostalih ciljeva. Na primjer, objavljeni rad rezultat je provedenog istraživanja.

15. 12. 2017.

P: U uputama na stranici 32 se spominje plan diseminacije i objavljivanja. Možete li precizirati u kojem točno dijelu radnog plana se plan diseminacije treba nalaziti i kako točno treba izgledati?
O: 
Plan diseminacije i publiciranja navodi se u stupcu „Rezultati“ u radnome planu. Potrebno je za prvu godinu provedbe projekta navesti predviđene konferencije te navesti publikacije koje se planiraju objaviti tijekom cijeloga trajanja projekta kako bi se moglo procijeniti je li njihov broj i predviđeni rang zadovoljavajući. Za publikacije se navodi predviđeno izvještajno razdoblje slanja u časopis u odnosu na provedbu ostalih aktivnosti u radnom planu, (detaljno za prvu godinu, za ostale godine specificira tijekom trajanja projekta ) i rang časopisa te planirane autore rada.
 
P: Zanima me da li u “Radnom planu” kod popunjavanja rubrike “članovi istraživačke grupe” navodimo istraživače koji će obavljati pripadajuću aktivnost punim imenom i prezimenom, samo prezimenom, ili samo inicijalima? Naime, za neke aktivnosti je vezano i po 10ak istraživača, a aktivnosti se ponavljaju svaku godinau po dva put, pa navođenje svaki put punog imena i prezimena može oduzeti dosta prostora i učiniti radni plan jako dugačkim,
O: 
Potrebno je navesti ime i prezime ili samo prezime, važno je da se jednoznačno može odrediti o kojem se članu istraživačke grupe radi.
 
P: Molila bih Vas da malo pojasnite dodavanje oznaka u “Radni plan”. Koliko sam vidjela, ciljevi se označavaju počevši od O1, pripadajuće aktivnosti počinju sa A1.1, kontrolne točke sa M1.1, a rezultati sa D1.1. Pretpostavljam da se slijedeći cilj označava sa 02, itd. Međutim, kako dodati oznake kada se isti cilj ponavlja npr. svakih 6 mjeseci, da li se ponovo piše O1, ili se potpuno isti cilj naziva prema dalajnjem redosljedu, npr., O3, O4…?
O: 
Iste bi ciljeve trebalo svaki put označiti istom oznakom kako bi bilo jasno da je riječ o jednom cilju, ali koji se odvija u više vremenskih razdoblja.

12. 12. 2017.
 
P: U uputama za ispunjavanje radnog plana se navodi da je trajanje aktivnosti u prvoj godini projekta nužno prikazivati u rasponu od najviše tri mjeseca trajanja po aktivnosti. Da li to znači da u slijedeće tri projektne godine nema ovakvog ograničenja, odnosno, da u tom periodu možemo pisati aktivnosti u rasponu od 6 do 12 mjeseci trajanja?
O: 
Radni plan za svako naredno razdoblje bit će potrebno detaljnije specificirati (s rasponom od najviše 3 mjeseca) pri predaji periodičnog izvješća, stoga u ovom trenutku aktivnosti kojima se još ne zna točno trajanje mogu biti navedene u duljem vremenskom rasponu.
 
P: Zanima me da li u radnom planu postoji ograničenje koliko se najviše aktivnosti se može navesti uz jedan cilj, u Vašem primjeru u uputama je navedeno 6,
O:
 Ne postoji ograničenje u broju aktivnosti koje se mogu vezati uz jedan cilj. Preporučujemo da navedete manji broj ciljeva te da uz njih vežete što više aktivnosti.
 
P: Imam slijedeće pitanje vezano uz radni plan: Uz različite ciljeve se mogu vezati potpuno iste aktivnosti (npr., za istraživanje učinka neke metode na različite ishode liječenja, neke aktivnosti poput uključivanja pacijenata, potpisivanja pristanka, i sl. su jednake), pa me zanima da li ih trebamo navoditi po principu “copy-paste” uz svaki cilj gdje će se provoditi,
O: 
Za svaki je cilj potrebno navesti sve aktivnosti koje dovode do njegova ostvarenja, ali moguće je objediniti više povezanih aktivnosti, pa primjerice jedna aktivnost može biti uključivanje pacijenata, a točka provjere potpisivanje pristanka.
 
P:  Imam još jedno pitanje u svezi ispunjavanja radnog plana: Radni plan se ispunjava zasebno za svaki period od 12 mjeseci. Ako se kao cilj postavi istraživanje koje traje tri godine, kao jedna od aktivnosti je analiza podataka, no ona će se raditi tek kada svi podaci budu prikupljeni, a to je nakon 3 godine. Da li se, sukladno tome, analiza podataka izostavlja iz plana za prve tri godine, a unosi tek u četvrtoj godini?
O: 
Ciljeve je potrebno navesti u svakom razdoblju u kojem će se raditi na njihovu izvršenju. Ako je analiza podataka planirana u trećoj godini provedbe projekta, ona se kao aktivnost navodi tada, ali uz isti se cilj u prvoj i u drugoj godini provedbe projekta vezuju aktivnosti prikupljanja podataka, a u rezultatima treba navesti količinu prikupljenih podataka, izvještaj o prikupljenim podatcima u tom razdoblju i sl.
 
P: U svezi ispunjavanja radnog plana, ako istraživačke aktivnosti traju 3 godine, te se svake godine planira uključiti, npr., 60 pacijenata, da li se za svakih 12 mjeseci ponovo pišu isti ciljevi i pripadajuće aktivnosti (npr., uključivanje 20 bolesnika, ocjenske ljestvice, laboratorijska obrada…), pri čemu se samo razlikuju mjeseci u kojima se sve odvija?
O: 
Da. Svako razdoblje rezultirat će prikupljenim podatcima za dio ispitanika te je to potrebno navesti kao rezultat. Kada se na ostvarenju jednoga cilja radi u nekoliko godina provedbe projekta, važno je da se na kraju svakoge godine dostave konkretni i mjerljivi podaci o napretku vezanom uz izvršenje toga cilja u toj godini provedbe projekta, što je ključno da se može adekvatno vrednovati rad na projektu za tu određenu godinu provedbe projekta.

P: Imam još jedno pitanje vezano uz ispunjavanje radnog plana: Ako se pacijenti randomiziraju na intervenciju 2x godišnje, i tako tijekom 3 godine, da li u radnom planu treba pisati sve procedure za svakih 6 mjeseci (sve vrste procjena i postupaka, u svrhu ispunjavanja istih ciljeva iz godine u godinu) ili je od druge do četvrte godine projekta moguće zbirno za svaku godinu (2., 3. i 4. godina) prikazati da će u određenoj godini biti po 2 postupka bazalne procjene, randomizacije, terapijskih postupaka te završnih procjena?
Naime, postupci tijekom prve 3 godine projekta su potpuno isti iz godine u godinu, te bi njihovo stalno ponavljanje imalo za rezultat vrlo dug radni plan, koji bi iznosio puno više od 20 stranica,
O:
 Navedene aktivnosti 2. – 4. godine provedbe projekta moguće je zbirno prikazati.
 
8. 12. 2017.
P: U strukturi obrasca “radni plan” definirana su vremenska razdoblja 1-12, 13-24….(što u predhodnim obrascima nije bio slučaj). To stvara ograničenja u pisanju aktivnosti, ako se recimo pojedine aktivnosti protežu van nametnutih granica te ukoliko se ponavljaju više puta kroz projekt; u tom slučaju potrebno ih je stalno ponavljati što stvara nepreglednost radnog plana. Mogu li se ova ograničenja “razdoblje 1-12, 13-24….” izbrisati, aktivnosti podjeliti po radnim paketima, a u “trajanju aktivnosti” navesti one mjesece u kojima će se aktivnosti provoditi.
O:
 Obrazac „Radni plan“ podijeljen je na vremenska razdoblja kako bi prilikom izvještavanja bilo lakše pratiti napredak projekta i izvršenje planiranih aktivnosti za razdoblje za koje se podnosi izvješće, stoga je nužno pridržavati se strukture obrasca.

P: Da li kao početak projekta u radnom planu trebamo pisati 1.9.2018. ili možemo navesti i nešto kasniji datum (prikladniji s obzirom na uzorkovanje)
O:
 Početak projekta ovisit će o završetku postupka vrednovanja projektnoga prijedloga te se može i naknadno prilagoditi. Ako već prilikom prijave znate kada bi vam odgovaralo započeti provedbu projekta, preporučujemo da se to odmah napiše u projektnom prijedlogu uz obrazloženje kako bi se i ono moglo vrednovati. 

P: U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na stranici 32 je navedeno da „Radni plan mora sadržavati plan diseminacije i objavljivanja“. Znači li to da Radni plan mora biti popraćen dodatnim dokumentom u kojem je opisan plan diseminacije i objavljivanja ili se pod tim ustvari smatra da tražene informacije moraju biti dane u okviru dokumenta Radni plan?
O: Tražene informacije o planu diseminacije i objavljivanja trebaju biti uključene u dokument Radni plan.