20. 12. 2020. 

P: Hoće li po završetku vrednovanja istraživačkih projekata 2020. god ponovo biti raspisan natječaj za zapošljavanje doktoranada (odnosno odabir mentora) “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”?
O: Raspisivanje natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, na koji će se moći prijaviti voditelji istraživačkih projekata s roka IP-2020-02, pratit će dinamiku rezultata vrednovanja istraživačkih projekata, odnosno natječaj će biti raspisan kad budu poznati rezultati vrednovanja projekata s roka IP-2020-02.

 

P:
1. U uputama za prijavitelje na natječaje navedeno je da “pojedini poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom HRZZ projektu najviše do dvije godine”, a projekt traje četiri godine. Odnosi li se taj uvjet na njegovo primanje plaće u razdoblju od prve dvije godine, nakon čega bi i dalje bez naknade nastavio sudjelovati u radu projekta, ili općenito na njegov sveukupni znanstveno-istraživački doprinos te izvođenje nastave (ako je riječ o Sveučilištu), dakle nakon te dvije godine ne bi više mogao sudjelovati u projektu?
2. S obzirom da u navedenom projektu naglasak nije na zapošljavanju doktoranada, zanimalo bi me je li potrebno zaposliti doktoranda ili na projektu može biti zaposlen samo jedan poslijedoktorand.
O:
1. Uvjet se odnosi na financiranje plaće iz sredstava projekta. Nakon isteka dvije godine poslijedoktorand može ostati na projektu u funkciji suradnika.
2. Natječajem nije propisana obaveza zapošljavanja poslijedoktoranda ili doktoranda.


17. 01. 2020.

P: Molila bih Vas za informaciju mogu li poslijedoktorand, koji bi bio zaposlen na projektu te doktorand, kojem bi se platila školarina, biti osobe s mjestom prebivališta izvan RH i EU?
O: Na natječaj za zapošljavanje doktoranda odnosno poslijedoktoranda raspisuje matična organizacija i na natječaj se mogu javiti osobe s mjestom prebivališta izvan RH i EU.
 
P: U okviru projekta prijavljenog na prošli natječaj “Istraživački projekti” (IP-2019) planirano je moje sudjelovanje u ulozi doktoranda (putem financiranja školarine iz projekta). Međutim, taj projekt nije prošao na natječaju te nije preporučen za financiranje. Ja sam svejedno upisao doktorski studij u ovoj akademskoj godini (2019/2020) te zbog izvrsnosti ostvario oslobađanje od plaćanja školarine.
Moja pitanja su:
Budući da će se gore navedeni projekt prijavljivati ponovno na ovogodišnji natječaj (IP-2020), mogu li i sada biti prijavljen kao doktorand, s obzirom da ne moram plaćati školarinu pa da školarina neće biti potraživana u ovogodišnjoj prijavi projekta?
Ako to nije moguće, postoji li za mene mogućnost zaposlenja i primanja plaće na projektu putem “Projekta razvoja karijere doktoranda – izobrazba novih doktora znanosti” ?
O:  Moguće je sudjelovanje na navedenom projektu u ulozi suradnika – istraživača, s obzirom da se funkcija doktoranda dodjeljuje jedino u slučajevima kada se plaća financira iz sredstava HRZZ-a. Postoji mogućnost zaposlenja na projekt u ulozi doktoranda putem “Projekta razvoja karijere doktoranda – izobrazba novih doktora znanosti” čiji je rok za prijavu 21. siječnja 2020.
 
P: U uputama za prijavitelje na natječaje navedeno je da “pojedini poslijedoktorand može biti zaposlen na jednom HRZZ projektu najviše do dvije godine”, a projekt traje četiri godine. Zanima me može li se nakon isteka dvije godine plaće prvog postdoktoranta zaposliti novi postdoktorant na istome projektu.
O: Navedeno je moguće.


7. 02. 2020.

P: 1. Možemo li angažirati poslijedoktoranda koji je obranio doktorat 01.
srpnja 2016. godine, a upisao doktorski studij 05.12.2009?
2. Ukoliko ne možemo angažirati poslijedoktorana, postoji li neki drugi model preko kojeg možemo angažirati suradnika na projektu i jeli moguće financirati placu suradnika na projektu iz projektnog budžeta?
O: 1. Na radno mjesto poslijedoktoranda može se zaposliti osoba koja se znanstvenim radom
bavi do deset godina (od upisivanja doktorskog studija). Razdoblje se može produžiti ovisno
o rodiljnom/roditeljskom dopustu ili dugotrajnoj bolesti, prije ili poslije stjecanja doktorata
znanosti.
2. Iz sredstava projekta moguće je planirati isključivo plaću poslijedoktoranda. Suradnike na projektu možete angažirati ovisno o predviđenim projektnim aktivnostima no nije dozvoljeno isplaćivanje honorara.


14. 02. 2020.

P: U prijavi projekta je planirano zapošljavanje doktoranda putem natječaja HRZZ – Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti. U prijavi IP-2020-02 nije predviđen trošak plaće niti školarine pa nas zanima da li je potrebno među suradnike navesti planiranog novozaposlenog doktoranda i koji je njegov status – “S” ili “D” i da li je moguće predvidjeti nabavku računala za istog iz sredstava IP-2020-02?
O: Za zapošljavanje doktoranda na projekt organizacija mora provesti javni natječaj te o izabranom kandidatu, voditelj projekta u roku od osam dana obavještava HRZZ dostavljajući svu potrebnu dokumentaciju. Slijedom navedenog, u projektnoj prijavi nije moguće navesti  ime i prezime osobe koja će biti zaposlena na radnome mjestu doktoranda. Navedenog doktoranda se u prijavi projekta označava D. Moguće je predvidjeti nabavku računala za novozaposlenog doktoranda kao i trošak školarine.