10. 01. 2020. 

P1: Lijepo Vas molim da mi objasnite što znači: uz pripadajuću poveznicu na postupak istorazinskog vrednovanja časopisa.
P2: Molim vas pojašnjenje rečenice:
“Uz svaku publikaciju voditelj projekta mora dostaviti poveznicu na kojoj je vidljiv postupak vrednovanja kojega provodi časopis u kojem je publikacija objavljena.”
O: Iz poveznice bi trebalo biti vidljivo provodi li se međunarodno istorazinsko vrednovanje (peer review).
 
P: U obrascu ponovljena prijava stoji: “Molimo upišite primjedbe koje su naveli vrednovatelji u obrascu za vrednovanje (navesti o kojem obrascu je riječ), jesu li komentari/primjedbe uvaženi/e i opišite na koji način.” Koji obrazac? Dobili smo elektronskim putem rezultate vrednovanja. Da li mislite na web adresu?
O: Zaključno mišljenje o projektnom prijedlogu kao i preporuke vrednovatelja dostupni su voditeljima u EPP sustavu. Ovisno o tome je li projektni prijedlog negativno vrednovan u prvom ili drugom krugu, to su obrazac za vrednovanje A (prvi krug vrednovanja) ili recenzije i Obrazac za vrednovanje C (drugi krug vrednovanja).
 
P: Molim Vas da mi odgovorite da li postoje ograničenja u dužini teksta koji se unosi u obrazac ponovljena prijava.
O: Ne.
 
P: Molimo Vas komentar vezan na ponovnu prijavu. Želimo ponovno prijaviti projekt u ovom natječajnom roku, međutim uveli smo veće izmjene plana i metodologije rada. Zanima nas tko procjenjuje sličnost projektnih prijava s prošlogodišnjima i postoje li opcije eliminacije istih ukoliko se ove godine prijavimo kao novi projektni prijedlog bez ispunjavanja Obrasca za Ponovljenu prijavu.
O: Postupak vrednovanja projektnih prijedloga uključuje hrvatske i međunarodne stručnjake.
Navedeni obrazac dostupan je za provedbu vrednovanja i HRZZ panelima za vrednovanje i recenzentima. Obrazac za ponovljenu prijavu obvezan je dio prijavne dokumentacije za projektne prijedloge koji na prethodnom natječajnom roku nisu financirani, ali možete pojasniti da ste uveli veće izmjene.


14. 01. 2020.

P: U obrascu radni plan ovaj put se ne navode aktivnosti već samo rezultati. Priroda našeg projekta je takva da će se rezultati sastojati od publikacija, konferencijskih priopćenja i plakata na ljetnim školama. U tim rezultatima vjerojatno će se prezentirati svi dotadašnji rezultati, te će tako u stavku radnog plana biti uključeni svi suradnici i gotovo sve stavke financijskog plana. S obzirom da radni plan treba detaljno prikazati plan provođenja projekta, na koji način da se to postigne u ovom slučaju?
U radnom planu navodi se da treba u najviše 4000 znakova povezati financijska sredstva s radnim planom. Na što se odnosi tih 4000 znakova? Je li 4000 znakova dopušteno po razdoblju, ili po ostvarenom rezultatu?
O: Obrascem Radni plan potrebno je prikazati i rezultate istraživačkih aktivnosti, ne samo rezultate vezane uz publiciranje rezultata. U obrascu Radni plan za svako izvještajno razdoblje također se navode i ključne istraživačke aktivnosti na kojima se temelji ostvarivanje rezultata kako bi bilo jasan način na koji će se postići planirani rezultati. Ograničenje od najviše 4000 znakova odnosi se na pojedino izvještajno razdoblje, odnosno prvih 12 mjeseci projekta te potom 18 mjeseci trajanja projekta.
 
P: Što u proširenom sažetku kod postignuća predlagatelja projekta znači “pripadajuće poveznice na postupak istorazinskog vrednovanja časopisa”? Da li je to web stranica časopisa s “manuscript submission” informacijama?
O: Odgovor je dostupan na mrežnim stranicama Zaklade od 10. siječnja 2020.
 
P: Nastavno na excel tablicu financijskog plana koja je na mrežnoj stranici i sadrži samo 3 razdoblja (a u uputama je prikaz sa 4 razdoblja po godinama), može li se financijski plan kreirati prema godinama – 4, a ne 3 razdoblja?
P: Imam nekoliko upita vezanih oko ispunjavanja prijavne dokumentacije za otvoreni natječaj HRZZ-a.
Naime, u dokumentu „Upute za prijavitelje“ dani su primjeri ispunjavanja radnog i financijskog plana, no natječajna i prijavna dokumentacija na mrežnim stranicama HRZZ-a se razlikuje. Ponajviše se razlikuje oko razdoblja.
U dokumentu „Upute za prijavitelje“ kod primjera ispunjavanja financijskog plana piše da postoje 4 razdoblja (1.-12. mjeseca, 13.-24. mjeseca, 25.-36. mjeseca, 37.-48. mjeseca), a u dokumentu „IP-2020-02_Financijski plan“ postoje 3 razdoblja (1.-12. mjeseca, 13.-30. mjeseca, 31.-48. mjeseca).
Isto tako, u dokumentu „Upute za prijavitelje“ kod primjera ispunjavanja radnog plana piše da postoje 5 razdoblja, bez oznaka vremenskog trajanja, a u dokumentu „IP-2020-02_Obrazac-Radni plan“ postoje 3 razdoblja također bez oznaka vremenskog trajanja.
Molio bih Vas dodatno objašnjenje oko termina „razdoblje“ zbog lakšeg ispunjavanja natječajne dokumentacije.
Također, molim dodatno objašnjenje za 4000 znakova u dokumentu „Radni plan“. Da li se taj broj odnosi na opis pojedinačnog rezultata ili za cijelo razdoblje?
P: Obrazac financijski plan sastoji se od 3 razdoblja. No, u uputama za IP-2020-02 je primjer financijskog plana s 4 razdoblja. Isto tako, u prilogu uputama za IP-2020-02 u Administrativnom obrascu se navode 4 razdoblja (i traže iznosi financiranja za svako od ta 4 razdoblja). Koji način raspodjele razdoblja na projektu je točan?
O: Financijski i radni plan se kod Istraživačkih projekata kreiraju u 3 razdoblja, prvo razdoblje 1-12 mj, drugo razdoblje 13-30 i treće razdoblje 31-48. U financijskome se planu planiraju troškovi sukladno izvještajnim razdobljima. U radnome planu ograničenje od 4000 znakova odnosi na pojedino izvještajno razdoblje (1-12, 13-30 i 31-48).
 
P: Može li se predvidjeti školarina za 2 doktoranda u financijskom planu? Za jednog u prvoj godini, a za drugog u drugom razdoblju. Naime, koliko znam, dozvoljeno je natjecati se na natječaj za zapošljavanje jednog doktoranada tijekom trajanja prve godine projekta te još jednom na sljedećem natječaju za zapošljavanje doktoranada, npr. u drugoj godini projekta.
O: Doktorandi se na istraživačkim projektima zapošljavaju preko projekta „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”. Iz sredstava projekta moguće je planirati školarinu za jednog doktoranda godišnje. (najviše do 20.000,00 kn godišnje, najdulje 3 godine).
 
P1: U prošlom Natječaju, IP-2019-04, bilo je moguće nabaviti osnovnu računalnu opremu (stolno računalo, monitor) ukoliko je ta oprema namijenjena doktorandu koji se zapošljava projektom. U uputama za ovaj projekt nisam vidjela takvu napomenu. Znači li to da nije moguća nabavka osnovne uredske opreme za doktoranda koji se zapošljava projektom?
P2: S kojom stavkom radnog plana treba povezati troškove školarine doktoranda koji se zapošljava na projektu, s obzirom na to da se zapošljavanje doktoranda ne može navesti kao Rezultat u radnom planu? Isto pitanje vrijedi i za troškove plaće postdoktoranda.
O1: Sukladno Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost str.13 nabavka računala moguća je samo za novozaposlene doktorande i/ili poslijedoktorande.
O2: U financijskom planu nije potrebno navoditi stavke radnog plana. U radnom planu potrebno je obrazložiti tražena sredstva na način da se opišu aktivnosti povezane s rezultatima koji doprinose ostvarivanju glavnih ciljeva. U tom smislu jedna od aktivnosti planiranog rezultata može biti uključivanje doktoranda i/ili poslijedoktoranda na projekt što podrazumijeva troškove  školarine odnosno plaće.
 
P1: Treba li u obrascu Potpora ustanove izričito navoditi rješavanje etičkih pitanja?
P2: U uputama za prijavitelje stoji da je u obrascu Potpora ustanove obavezno navesti opremu koja će se koristiti, njen link na bazu Šestar i između ostalog navesti održavanje opreme. Kako definirati održavanje opreme? Je li dovoljno navesti u bazi Šestar da je oprema potpuno funkcionalna?
P3: U uputama za prijavitelje stoji da je u obrascu Potpora ustanove obavezno navesti opremu koja će se nabaviti. Moramo li tu navesti samo novu opremu koju planiramo kupiti ili i upgrade i održavanje?
O1: Potvrda etičkog povjerenstva je zaseban dokument koji je potrebno priložiti neovisno o dokumentu Potpora organizacije.
O2: Održavanje opreme se odnosi na servisna održavanja opreme navedene u potpori organizacije koja će se koristiti za provođenje projektnih aktivnosti Potrebno je priložiti poveznicu (link) kojim se dolazi do uređaja u bazi Šestar.
O3: Potpora organizacije mora uključivati svu opremu koja je za provedbu projekta dostupna na organizaciji te mora biti jasno popisana i specificirana. U potpori organizacije također je nužno navesti opremu koja organizacija planira nabaviti kao potpora projektu.
 
P: U prijavnom obrascu je navedena sekcija g. Etička pitanja kako slijedi.
Dio g. Etička pitanja
U uputama za prijavu na natječaj nalazi se tablica u kojoj su navedena etička pitanja. Ukoliko se na Vaše istraživanje može primijeniti neko od pitanja u tablici, molimo da u prijavi projektnog prijedloga pod dodatnu dokumentaciju priložite potvrdu nadležnoga etičkog povjerenstva o etičnosti istraživanja u kojoj su navedena etička pitanja. Ukoliko potvrda nije dostavljena prilikom prijave projektnoga prijedloga, može biti dostavljena tijekom vrednovanja projekta.
Možete li mi molim vas reći gdje se točno može pronaći spomenuta tablica u kojoj su navedena etička pitanja, jer je ja ne mogu pronaći u dokumentu, Upute za prijavitelje na natječaje HRZZ u 2020 godini, koji sam skinuo s vaših mrežnih stranica.
O: Tablica Etička pitanja nalazi se pod Natječajnoj i prijavnoj dokumentaciji na poveznici https://hrzz.hr/UserDocsImages/UIP%2005-2017/HRZZ_Eticka_pitanja.pdf
 
Poštovani, imam nekoliko pitanja vezano za prijavu na natječaj IP-2020-02:
P1: Navedeno je da je potrebno uz svaki uređaj dati i poveznicu na bazu Šestar. Misli li se pritom na link kojim se dolazi do uređaja, ili identifikacijski broj (ID) toj uređaja u bazi Šestar? Možete li dati primjer kako treba izgledati ta poveznica?
P2: U kojem dijelu obrasca Potpora institucije treba navesti novu opremu koja će se nabaviti projektom?
P3: Ukoliko se neki dio opreme, primjerice set pipeta, nabavlja za upotrebu u laboratoriju na drugoj instituciji (prijavitelj projekta je s PMF-a, a neki suradnici su IRB-a), na koji način se to navodi i navodi li se to uopće u potpori institucije?
O1: Potrebno je priložiti poveznicu (link) kojim se dolazi do uređaja u bazi Šestar.
O2: U obrascu Potpora organizacije pod kategorijom Postojeća oprema koja  će se ustupiti na raspolaganje istraživačkoj grupi navodi se sva oprema koja je za provedbu projekta dostupna na
organizaciji te mora biti jasno popisana i specificirana. U potpori organizacije nužno je navesti opremu koja se planira nabaviti projektom.
O3: Set pipeta ne smatra se opremom već materijalnim troškom istraživanja.


17. 01. 2020.

 
P: Javljam Vam se s upitom vezanim uz sljedeću stavku u prijavnom obrascu za Istraživačke projekte (šifra natječaja: IP-2020-02):
Cjelina A, Predlagatelj projektnoga prijedloga
1. Pet publikacija: radovi u međunarodnim recenziranim znanstvenim časopisima uz pripadajuću poveznicu na postupak istorazinskog vrednovanj časopisa, poglavlja u knjigama, radovi s konferencija, monografije, itd.
Zamolila bih Vas za objašnjenje potonjeg, odnosno pripadajućih poveznica na postupak istorazinskog vrednovanja.
O: Odgovor je dostupan na mrežnim stranicama Zaklade od 10. siječnja 2020.
 
P: Pišu li se životopisi suradnika samo unazad zadnjih 5 godina i da li u striktno istoj formi kao i za predlagatelja projekta, ili može i u nekoj slobodnijoj formi koja uglavnom pokriva rubrike iz popisa postignuća?
Smije li se dio teksta unutar obrasca koji objašnjava kako se nešto mora pisati izbrisati? – npr. smije li se u dole navedenom tekstu izbrisati dio iza zagrade
  2. List of projects (please list projects accepted for funding and project proposals submitted to this or other calls in which yor are the PI or an associate. Please state the source of funding, role within the project (Principal Investigator/ Team member)  requested or received funds, title of the project. Please provide links to the websites of the funded projects
O: Životopisi suradnika trebaju slijediti strukturu Popisa postignuća (track record) cjeline A, dijela a) u Prijavnom obrascu. Opisi rubrika u popisu postignuća nije moguće brisatii.
 
P: Da li je potrebno Obrazac za ponovljenu prijavu ispuniti samo na hrvatskom jeziku ili na hrvatskom i na engleskom jeziku?
O: Obrazac ponovljena prijava dostavlja se u hrvatskoj i engleskoj verziji, a obrasci su dostupni na mrežnim stranicama HRZZ.


21. 01. 2020.

P: Ovim putem molimo Vas za informaciju vezano uz natječaj “Istraživački projekti” 2020. (IP-2020-02), da li je prijavitelj koji je prijavio projekt u sklopu programa Znanstvene suradnje i ostvario vrlo dobre recenzije no projekt nije odobren za financiranje dužan ispuniti  Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a ukoliko se radi o istom ili sličnom projektnom prijedlogu?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 17. siječnja 2020. godine.
 
P: U prethodnim natječajima za IP su usavršavanja bila ograničena na 14 dana. U uputama za ovaj natječaj to ne piše, ali i dalje piše u excel formularima za financije. Moje pitanje: je li usavršavanje ograničeno na 14 dana?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 17. siječnja 2020. godine.
 
P: U obrascu Ponovljena prijava na hrvatskom da li je potrebno prevoditi tekstove recenzenata i panela sa engleskog jezika ili je dosta samo objašnjenje, odn. odgovore napisati na hrvatskom?
O: U obrascu Ponovljena prijava na hrvatskom jeziku nije potrebno prevoditi komentare recenzenata na hrvatski jezik, moguće ih je kopirati na engleskom jeziku, a odgovor napisati na hrvatskom jeziku.
 
P: U HR verziji obrasca Prošireni sažetak stoji “najviše četiri stranice ne uključujući naslovnu stranicu” dok navedeno ne postoji u ENG verziji. Koja od dvije verzije je ispravna?
Ukoliko u prethodnom pitanju ispravna HR verzija (4 str + naslovnica) što se broji kao naslovnica? Po našem shvaćanju, to je prva stranica nepopunjenog obrasca koji se može naći na stranicama Zaklade (a sadrži pojašnjenja za svaki pojedini dio, naslove i slično), te bi to u stvarnosti značilo da je ukupan dozvoljen broj stranica 4+1=5. Da li je naše razmišljanje ispravno?
Da  li se u prošireni sažetak mogu dodavati reference i da li one ulaze u ograničenje broja stranica?
O: Prošireni sažetak projektnoga prijedloga može sadržavati najviše četiri stranice isključujući naslovnu stranicu, odnosno najviše pet stranica. U obrazac Prošireni sažetak nije potrebno navoditi reference.
 
P: Da li reference u prijavnom obrascu ulaze u ograničenje broja stranica?
O: Popis referenci ne ulazi u ograničenje broja stranica.
 
P: U dijelu teksta gdje se opisuju životopisi suradnika navedeno je:
Dio b.  Životopisi suradnika odnosno opis profila i kompetencija za članove koji će se zaposliti tijekom trajanja projekta (Životopis treba slijediti strukturu Popisa postignuća (track record) cjelina A, dio a ovog dokumenta. Dodati redove po potrebi)
Vezano uz dio “opis profila i kompetencija za članove koji će se zaposliti tijekom trajanja projekta”, treba li tu navoditi opis profila i kompetencije za doktoranda i postdoktaranda koji se namjeravaju zaposliti (ostali suradnici već jesu zaposleni)?  Ako da, koju bi strukturu trebao slijediti taj opis kompetencija? Isto na jednoj strani?
O: Za doktoranda i poslijedoktoranda koji se planiraju zaposliti na projekt potrebno je dostaviti opis profila i kompetencija u slobodnoj formi do najviše jedne stranice.

 

P: Za prijavu istraživačkog projekta na novi natječaj HRZZ traži se potvrda da su publikacije imale istorazinsko vrednovanje. Može li kao potvrda poslužiti web adresa stranica PubMed-a ili Wos-a gdje je naslov publikacije citiran?
O: Potrebno je dostaviti poveznicu iz koje je vidljivo da časopis u kojem je rad objavljen provodi istorazinsko vrednovanje (peer-review).
 
P: Da li se u Prijavnom obrascu kod životopisa sudionika projekta piše po rubrikama Track record, ali za cijelu karijeru sudionika pošto je voditelj projekta stručnjak na području projekta dok su sudionici često znanstvenici sa iskustvom na određenom području nužnom za provedbu projekta, koje nije nužno stečeno u zadnjih 5 godina?
O: U popisu postignuća suradnika potrebno je navesti radove relevantne za područje istraživanja kojim se projektni prijedlog bavi.
 
P: Vezano za upis opreme koje matična institucija stavlja na raspolaganje projektu u bazu podatak Šestar. Naime, na naslovnoj stranici baze (https://sestar.irb.hr/) je stajalo (a što je koliko sada vidimo uklonjeno) da se tu upisuje oprema vrijednosti veće od 400.000 kuna kao i posebna/specifična oprema manje vrijednosti. Da li je za potrebe ove prijave potrebno unijeti svu opremu (npr. 3D printere, radne stanice, dronove, osciloskope, i slično) koju institucija stavlja na raspolaganje neovisno o njezinoj vrijednosti ili postoji neko ograničenje? Tj. da li postoji neki dogovor portala i HRZZ-a vezano za navedeno?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 17. siječnja.


24. 01. 2020.

P: Molim vas objašnjenje o pripremi CVa suradnika na projektu. Piše da Životopis treba slijediti strukturu Popisa postignuća (track record) cjelina A, dio a. Molim vas objašnjenje da li treba onda preuzeti isti obrazac CVa kao za voditelja projekta ili se može proizvoljno prirediti dokument koji će sadržavati cjeline: popis radova, popis projekata, sudjelovanja na HRZZ projektima i ostalo. Također me zanima upisuju li se podaci za suradnike isto samo za zadnjih 5 godina ili i više.
P: Poštovani, ispričavam se na ponovnom upitu, međutim jako mi je važno saznati piše li se CV suradnika u identičan obrazac Popis postignuća (track record) cjeline A, najviše zbog suradnika koji nisu iz RH. Ako koristim identičan obrazac onda za vanjske suradnike nigdje nema upisano zaposlenje niti osnovni podatci, a prethodno sudjelovanje na HRZZ projektu na njih se ne odnosi. Zato mi se čini optimalno da prilagodim CV za suradnike, u koji ću dodati osnovne podatke, zaposlenje i obrazovanje, a zatim kao u Track record dodati popis radova, projekata, pozvana predavanja i ostalo.
P: Treba li dokument Popis postignuća (track record) cjeline A, dijela a) onda kopirati za svakog suradnika i u njega upisivati podatke iz životopisa za suradnike?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 17. siječnja.
 
P: U natječajnoj dokumentaciji u Prijavnom obrascu ovaj puta nema (za razliku od natječaja 2019.) naputka da na prvoj stranici Prijavnog obrasca treba stajati sažetak projektnoga prijedloga. Znači li to da ga nije potrebno staviti na početak tog obrasca?
O: U Prijavnom obrascu nije potrebno navoditi sažetak projekta.
 
P: U uputama za ispunjavanje obrasca Potpora organizacije navedeno je da je u obrascu potrebno navesti svu potrebnu opremu koja je dostupna na instituciji te uz svaki uređaj navesti I poveznicu na bazu Šestar. U skladu s uvjetima korištenja baze Šestar, u nju se unosi oprema vrijednosti jednake ili veće od 400 000 kn te oprema manje vrijednosti ukoliko je jedinstvena i/ili rijetka na području RH. Budući da za potrebe projekta namjeravamo koristiti više uređaja dostupnih na našoj instituciji čija je vrijednost manja od 400 000 kn, a nisu specifični niti rijetki, isti nisu uneseni u bazu Šestar (spekreofotometri, centrifuge, pH metri itd.). Je li u tom slučaju dovoljno postaviti poveznicu na katalog opreme na web stranici institucije ili je potrebno svu tu opremu uvesti u bazu Šestar kako bi se mogao ispuniti obrazac Potpora organizacije?
P: Ako Matična institucija posjeduje opremu koju je nabavila, ali još nije stavila u funkciju i nije na šestar, a bitna je za provedbu projekta, kako se to navodi u Potpori institucije?
O: Sva oprema koja će biti na raspolaganju za potrebe provođenja projektnih aktivnosti treba biti navedena u obrascu Potpora organizacije te je očekivanje HRZZ-a da je glavna oprema za provedbu istraživanja navedena i u bazi Šestar. Međutim, u potpori organizacije potrebno je navesti i opremu na organizaciji koja iz nekog razloga nije u bazi Šestar, a potrebna je za provedbu istraživanja kao i nabavljenu opremu koja još nije u funkciji.
U ovom dijelu prijavne dokumentacije vrednovatelji Vašeg projekta će dobiti informacije temeljem kojih će procijeniti infrastrukturne uvjete za provedbu projektnog prijedloga i potporu organizacije.


28. 01. 2020.

P: U prošlom pozivu sam prijavio UIP koji mi nije odobren, te sada planiram prijaviti IP s donekle sličnom tematikom. S obzirom da prelazim iz jedne kategorije projekata u drugu, da li sam dužan ispuniti „obrazac ponovljena prijava“.
 O: Potrebno je dostaviti obrazac ponovljena prijava i navesti komentare panela i/ili recenzenata, odnosno njihove prijedloge o doradi projekta te pojasniti kako su isti implementirani u ponovnu prijavu.
 
P: Poštovani, da li se životopis suradnika na projektu piše samo unazad zadnjih 5 godina?
P: Pišu li se životopisi suradnika s podatcima unazad zadnjih 5 godina (kao što se traži za voditelja u Popis postignuća (track record) cjeline A, dijela a) ili je važno samo prilagoditi fromu CVa prema tim uputama?
O: Preporuka je da životopis suradnika slijedi strukturu petogodišnjeg popisa postignuća.
 
P1: Ako nema nikakvih etičkih dvojbi u provedbi projekta, treba li prilagati potvrdu etičkog povjerenstva?
O1: Navedeno nije potrebno.
 
P: Javljam Vam se s upitom vezanim uz sljedeću stavku u prijavnom obrascu za Istraživačke projekte (šifra natječaja: IP-2020-02):
Cjelina A; Predlagatelj projektnoga prijedloga
1. Pet publikacija: radovi u međunarodnim recenziranim znanstvenim časopisima uz pripadajuću poveznicu na postupak istorazinskog vrednovanja časopisa, poglavlja u knjigama, radovi s konferencija, monografije, itd.
Zamolila bih Vas za objašnjenje potonjeg, odnosno pripadajućih poveznica na postupak istorazinskog vrednovanja.
O: Odgovor je dostupan na mrežnim stranicama Zaklade od 10. siječnja 2020.
 
P: U prijavnom obrascu na prvoj stranici je navedeno da se obrazac sastoji od tri cjeline: Cjelina A (stranice 1 – 3), Cjelina B (stranice 4 – 15), Cjelina C i Reference. Prema tome, cjelina C nije uračunata u 15 stranica koje su maksimum za cjelinu A+B. Međutim, na samom kraju obrasca je navedeno “Navedite popis literature kojom ste se služili u izradi projektnog prijedloga. Ograničenje od 15 stranica za Prijavni obrazac ne uključuje reference”. Jasno je da reference nisu uračunate u duljinu prijavnog obrasca, no ovdje je sada navedeno da cijeli Prijavni obrazac (A i B i C dio) može biti maksimalo 15 stranica. Da li je to točno? Jer u cjelini C gdje se opisuje istraživačka grupa, u slučaju većeg broja istraživača (a za svakog ide opis uloga i životopis od najviše 1 stranice), broj stranica koje će preostati za sam projektni prijedlog (Cjelina B) će biti neznatan.
O: Ograničenje od 15 stranica odnosi se na Cjelinu A i B.
 
P: U cjelini C – Istraživačka grupa, u napomeni je navedeno da za doktoranda i/ili poslijedoktoranda koji nisu zaposleni u trenutku prijave već se njihovo zaposlenje planira projektom, u stupcu „ime i prezime“ navesti status na projektu i dodati postotak planiranog radnog vremena za rad na projektu. Ukoliko već imamo osobu koja svojim kompetencijama odgovara doktorandu kojeg bi zaposlili na projektu, možemo li ovdje navesti ime i prezime te osobe?
O: Za zapošljavanje doktoranda na projekt organizacija mora provesti javni natječaj te o izabranom kandidatu, voditelj projekta u roku od osam dana obavještava HRZZ dostavljajući svu potrebnu dokumentaciju. Slijedom navedenog, u projektnoj prijavi nije moguće navesti tko će biti zaposlen na radnome mjestu doktoranda.
 
P: Da li je potrebno staviti sažetak na početnu stranicu prijavnog obrasca, kao što je bio slučaj u prethodnom natječaju.
O: Sažetak projekta navodi se u obrascu Prošireni sažetak.
 
P: Prijavljujem projekt na natječaj IP-2020-02 kao voditelj. Pošto sam unazad zadnjih 5 godina bila 1 godinu na porodiljnom dopustu da li svoj Track Record pišem za zadnjih 6 godina?
O: U prijavnom obrascu (Cjelina A, Dio b: Životopis predlagatelja projektnog prijedloga) u polju Prekidi u karijeri potrebno je navesti vrijeme trajanja porodiljnog dopusta. U tom je slučaju moguće navesti popis postignuća (track record) za razdoblje od pet godina uvećano za vrijeme trajanja porodiljnog dopusta.
 
P: U obrascu prošireni sažetak navodite sljedeće „2. Popis najvažnijih projekata prihvaćenih za financiranje, (navedite financirane i projektne prijedloge prijavljene na ovaj ili druge izvore financiranja na kojima ste voditelj ili suradnik. Navedite izvor financiranja, uloga na projektu (voditelj/suradnik)  tražena ili dodijeljena sredstva, naslov projekta. Dodajete poveznice na mrežne stranice financiranih projekata.)“. Da li se pod tim misli na projekte koji se trenutno provode i trenutno financiraju od strane HRZZ-a ili nekog drugog izvora financiranja ili općenito na sve projekte na kojima je prijavitelj projekta sudjelovao a već su ranije završili.
O: Misli se na projekte financirane od strane HRZZ-a i/ili drugih izvora financiranja bez obzira jesu li projekti završili ili se još provode.
 
P: U formularu “IP_2020_02 Prijavni obrazac” na numeriranoj stranici 3 se nalazi slijedeća uputa: “Ograničenje od 15 stranica za Prijavni obrazac ne uključuje reference”. Kako se Prijavni obrazac sastoji od tri cjeline (vidi naslovnu stranicu obrasca “IP_2020_02 Prijavni obrazac”) te kako je ponuđeno da Cjelina B-Projektni prijedlog može maksimalno biti od stranice 4 do 15, neminovno je kako će Cjelina C  biti izvan upute o broju stranica projektnog prijedloga (ukoliko maksimalno iskoristimo broj stranica za Cjelinu A i Cjelinu B), koja se nalazi na numeriranoj stranici 3. Prema tomu, koliko je ograničenje stranica za Prijavni obrazac (što uključuje sve Cjeline), ukoliko je sugerirano da Cjelina B maksimalno može biti do 15. stranice.
O: Odgovor na pitanje nalazi se na mrežnoj stranici Zaklade od 24. siječnja 2020.
 
P: Poštovani, molim vas pojašnjenje vezano uz životopis suradnika na projektu (Cjelina C).
Dio b.  Životopisi suradnika odnosno opis profila i kompetencija za članove koji će se zaposliti tijekom trajanja projekta (Životopis treba slijediti strukturu Popisa postignuća (track record) cjelina A, dio a ovog dokumenta. Dodati redove po potrebi) 
Ime i prezime Suradnika 1, matični broj znanstvenika[1]: životopis (najviše 1 stranica)
Trebaju li strukturu Popisa postignuća (prema track record za voditelja) pisati isključivo oni koji će se zaposliti na projektu ili svi suradnici na projektu? Ili suradnici pišu životopis u slobodnijoj formi na najviše jednoj stranici?
O: Životopisi suradnika trebaju slijediti strukturu Popisa postignuća (track record) cjeline A, dijela a) u Prijavnom obrascu, a moguće je dodatno prilagoditi formu s obzirom na izdvojene kompetencije.
 
P: 1. U Cjelini B prijavnog obrasca se nalazi dio e. Radni plan. Ispod njega se nalaze podstavke označene kao d1. Ciljevi; d2. Očekivani rezultati d3. Opišite potencijalne rizike. Budući se očigledno radi o copy/paste opciji iz Prijavnog obrasca iz prošlog natječaja, bez dodatne recenzije i provjere, to Vas ovim putem pitam mogu li navedene stavke obilježiti logično dakle kao e1., e2., e3., jer način na koji je trenutno to predloženo je kontra svake logike i zdravog uma.
2. Nadalje, pod jednom od tih stavki (d3.) (hic!) se traži opis potencijalnih rizika predloženog istraživanja te plan postupanja u slučaju navedenih rizika. Molio bih Vas da dodatna objašnjenja na koje se konkretno rizike misli. Je li se misli na rizike povezane s promjenom broja istraživača na projektu ukoliko se neki od njih u slobodno vrijeme bavi ekstremnim sportovima? Je li se misli na moguća bolovanja i porodiljne dopuste? Je li se misli na rizike koje nose putovanja na kongrese? Je li se misli na rizike vezane za materijalni gubitak (npr. kvar aparature, požari u ustanovi i sl.)?  Je li se misli na pojavu problema unutar samog znanstveno-istraživačkog rada, dakle konkretnih problema koji se mogu riješiti znanstvenim pristupom?
Molio bih Vas za sto konkretniji odgovor na posljednji upit, te Vas komentar na moju primjedbu glede copy/paste pogreške.
O1: Kao što je već ranije odgovoreno u Prijavnom obrascu potrebno je izmijeniti oznake u kategoriji Dio e. Radni plan – e1. Ciljevi, e2. Očekivani rezultati i e3. Opišite potencijalne rizike predloženog istraživanja te plan postupanja u slučaju navedenih rizika.
O2: Navedeno se odnosi na navođenje potencijalnih rizika u znanstveno-istraživačkom radu odnosno provedbi predloženog znanstvenog istraživanja. Potencijalni rizici su različiti ovisno o području istraživanja, a voditelji bi trebali iskazati na koji način se rizici mogu izbjeći odnosno nadomjestiti kako bi predloženo istraživanje moglo postići predviđene ciljeve .
 
P: Treba li u Application Form, Section C – Research Group, navoditi i voditelja projekta u: tablici, Section a) (Research group – roles) i Section b)?
O: Navedeno nije potrebno s obzirom da se podaci o voditelju navode u Sekciji A u Prijavnom obrascu.
 
P: Možete li mi molim vas reći gdje mogu pronaći dokument, Administrativni obrazac.
Ovaj dokument na hrv. i eng. je u natječaju istraživački projekti, naveden kao obavezni sadržaj prijave, a ja ga ne mogu pronaći na vašoj internetskoj stranici.
O: Administrativni obrazac ispunjava se u EPP sustavu, a sadrži osnovne podatke o voditelju projekta i matičnoj organizaciji. EPP sustav bit će otvoren za prijave tijekom siječnja do kraja roka za prijavu na natječaj. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama Zaklade.


31. 01. 2020.

P: U slučaju korištenja instrumenta sa druge sastavnice istog Sveučilišta (instrument je upisan u bazu šestar), da li potrebno dostaviti nekakvu izjavu da će se instrument moći koristiti? Ili ga je dovoljno samo navesti?
O: Dio istraživačkih aktivnosti koji će se provesti na drugoj sastavnici Sveučilišta potrebno je pojasniti u Prijavnom obrascu u Cjelini B – Projektni prijedlog, dijelu c. Metodologija. Predlažemo pod ostale dokumente priložiti pismo potpore organizacije na kojoj je smješten uređaj.
 
P: Treba li iznose financiranja projekata u Track record a) pisati u EURima u engleskoj verziji Application Form?
O: U engleskoj verziji dokumenta potrebno je navesti iznose u eurima.
 
P: Može li se prilikom popunjavanja prijavnog obrasca (IP-2020-02) izbrisati opisni tekst – tekst u zagradi uz npr.
“Dio a. Trenutno stanje u području istraživanja (opišite trenutno stanje u području istraživanja, istaknite najvažnije publikacije.)” i druge dijelove b, c itd. s obzirom da navedeni tekst u zagradama zauzima dosta mjesta?
O: Nije dopušteno brisati niti jedan dio obrazaca.
 
P: Da li i suradnici na projektu moraju u svome životopisu stavljati linkove na svojih 5 publikacija?
O: Navedeno nije potrebno.
 
P: Molim Vas za jednu informaciju. Naime, zanima me navode li se u životopisu suradnika postignuća ostvarena ISKLJUČIVO u zadnjih pet godina?
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 28. siječnja 2020.
 
P: Poštovani, koliki maksimalni broj slova može imati akronim za Istraživački projekt?
O: Ne postoji ograničenje broja slova u akronimu projekta.
 
P: Margine u Vašem obrazcu “IP_2020_02 Obrazac Prošireni sažetak” ne odgovaraju Vašim uputama u istom dokumentu, a koje se odnose na margine stranica. Dakle margine u Vašem ponuđenom obrazcu su 2,5 cm, dok je u dokumentu zamoljeno poštivati margine 2,0 desna i 1,5 donja. Čega se ovdje pridržavati? Hoću li promijeniti postavke margina u “IP_2020_02 Obrazac Prošireni sažetak”? Ili ostaviti Vaše margine koje ne odgovaraju onima koje molite da se pridržavamo?
O: Potrebno je pridržavati se uputa navedenih na početku obrasca Prošireni sažetak.
 
P: 1. Trebamo li prilikom navođenja aktivnosti koje su potrebne za izvođenje rezultata objašnjavati kako su aktivnosti provedene ili je dovoljno navesti popis aktivnosti koje su dovele do ostvarivanja rezultata?
2: Molim Vas za pojašnjenje između kategorija radionica u kategoriji 1.4. i radionice iz 4.1.
O1: Potrebno je navesti ključne istraživačke aktivnosti na kojima se temelji ostvarivanje rezultata kako bi bio jasan način na koji će se postići planirani rezultati.
O2: U kategoriji 1. Troškovi istraživanja Istraživačka radionica se odnosi na radionicu koja se organizira za članove istraživačke grupe u trajanju do 7 dana, a organizira se na matičnoj organizaciji. U kategoriji 4. Troškovi usavršavanjadiseminacije i suradnje Organizacija skupova/konferencija/kongresa/radionica se odnosi na diseminaciju projektnih aktivnosti. Više o prihvatljivim troškovima navedenih radionica navedeno je u Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini.
 
P: Možete li mi reći je li u životopis suradnika na istraživačkom projektu IP-2020-02 potrebno napisati podatke iz Prijavnog obrasca, popis postignuća (cjelina A, dio a) ili je potrebno za sve suradnike napisati i dio b iz cjeline A?
O: Preporuka je da životopis suradnika slijedi popis postignuća sukladno Cjelini A, dijela a Prijavnog obrasca. Osim navedenog potrebno je navesti ostale relevantne informacije o kompetencijama suradnika nužnim za provođenje istraživačkih aktivnosti u okviru projektnog prijedloga.
 
P: Molim odgovor na sljedeće pitanje vezano za natječaj IP-2020-02. Postoji li ograničenje u duljini ispunjenog obrasca Potpora organizacije? Nadalje, da li i suradne ustanove moraju ispunjavati Potporu organizacije?
O: Nije propisan broj stranica za obrazac Potpora organizacije.
 
P: Svi suradnici trebaju potpisati pisma namjere (potpisana i od voditelja organizacije) na hrvatskom i engleskom, no treba li suradnik iz inozemne ustanove imati i pismo namjere na hrvatskom i engleskom ili je za njega dovoljno na engleskom?
O: Suradnik iz inozemstva treba dostaviti pismo namjere samo na engleskom jeziku.
 
P: 1. U Proširenom sažetku i obrascu potpora organizacije piše da Popis postignuća (Track-record) predlagatelja projektnoga prijedloga u posljednjih 5 godina  treba imati najviše 1 stranicu, no nemoguće je navesti pet publikacija, sve financirane projekte unazad 5 godina i HRZZ projekte s najvažnijim publikacijama unutar jedne stranice. Je li moguće proširiti taj dio?
2. Da li je potrebno u popisu projekata navoditi i HRZZ projekte koji će biti navedeni u sljedećoj točki: Dosadašnje sudjelovanje na projektima HRZZ-a (uloga na projektu (voditelj/suradnik), najvažnije publikacije proizašle s tog projekta i najvažnije rezultate). 3. Da li je za poveznice na mrežne stranice financiranih projekata prihvatljiva poveznica na HRZZ stranicu gdje je predstavljen projekt odnosno na stranicu drugog izvora financiranja gdje se vidi da je projekt financiran jer nemaju svi projekti vlastitu web stranicu.
O: 1. U popisu postignuća potrebno je prikazati najvažnije podatke relevantne za ovaj projektni prijedlog. Umjesto navođenja punih podataka vezanih uz sudjelovanje na HRZZ projektima, predlažemo dodavanje poveznica na mrežne stranice projekata gdje su te informacije vidljive.
2. Navedeno je potrebno.
3. Navedeno je prihvatljivo.
 
P: Ako su dva voditelja (zbog mirovine) i oba imaju 3 stranice za životopis, znači li da se B cjelina može produžiti za 3 stranice?
O: U tom se slučaju dijelovi a i b cjeline A popunjavaju za predlagatelja i za su-voditelja te se obrazac sukladno tomu produžuje za 3 stranice.


4. 02. 2020.

P: Da li se životopisi stranih suradnika moraju prevoditi na hrvatski jezik za hrvatsku verziju prijavnog obrasca istraživačkog projekta ili se može dodati engleski životopis u hrvatsku verziju budući da se radi o stranim suradnicima i to je jedini originalni dokument.
O: U hrvatskoj verziji Prijavnog obrasca životopis suradnika iz inozemstva može biti na engleskom jeziku.  
 
P: Ukoliko se na Istraživački projekt prijavljuje HR i  SLO tim, voditelj HR
Mogu li se u istraživanju koristiti i SLO podatci (retrospektivni podatci o lijekovima)
I treba li u prijavi priložiti i SLO Etičko povjerenstvo
Ili se u samoj prijavi može pisati da će ista biti ishođena naknadno?
O: Rok za prijavu na Istraživački projekti – slovensko-hrvatski bilateralni projekti (IPS-2020-01) završio je 29. siječnja, a idući natječaj za bilateralne projekte raspisat će se potkraj godine. Ukoliko se prijavljujete na natječaj Istraživački projekti IP-2020-02, slovenski istraživači mogu biti suradnici kao i drugi strani istraživači.
 
P: Izdavačka kuća Elsevier izdaje velik broj časopisa iz različitih znanstvenih polja, Pronašla sam link na kojem opisuju svoj peer-review proces.
https://www.elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review 
S obzirom na to da ovaj link nije vezan uz pojedini časopis, je li prihvatljivo da se taj link postavi uz publikacije časopisa koje izdaje Elsevier kao poveznica na postupak istorazniskog vrednovanja? Pritom se iz samog citata uz koji je link naveden ne može vidjeti da ga izdaje Elsevier, ali je ta informacija dostupna ukoliko se pristupi stranicama časopisa.
O: Potrebno je dostaviti poveznicu na kojoj se nalaze informacije o postupku vrednovanja koji provodi časopis u kojem je rad objavljen i iz čega je vidljivo da časopis provodi istorazinsko vrednovanje (peer-review).
 
P: 1. Molim pojašnjenje oko broja stranica u proširenom sažetku. Naime, u hrvatskoj varijanti piše “najviše četiri stranice ne uključujući naslovnu stranicu”, što znači 4+1, dok u engleskoj varijanti piše samo ” four pages maximum” . Koliko je to onda sveukupno strana u engleskoj varijanti “Proširenog sažetka”?
2. Što točno ide, na naslovnu stranicu (tj. prvu od pet stranica) Proširenog sažetka? Samo “Predlagatelj projektnoga prijedloga, Puni naziv projektnoga prijedloga, AKRONIM PROJEKTNOGA PRIJEDLOGA.” ?
A onda druga od pet stranica započinje sa: “Molimo poštovati sljedeća ograničenja oblikovanja teksta: font OpenSans ili Arial, veličina fonta najmanje 10, margine (2.0 desna i lijeva i 1.5 donja), jednostruki prored.” ?
Molim pojašnjenje.
3. Iako sam proučila Vaše dosadašnje odgovore na upit vezano uz “Sažetak projekta” još uvijek mi je nejasno gdje i da li uopće treba priložiti “Sažetak projekta” igdje osim u Administrativnom obrascu? Naime napisali ste da na ovom natječaju ne treba ubaciti Sažetak na prvu stranicu Prijavnog obrasca, kao sto je bilo na prethodnom natječaju. Također, na jedan od upita od 28.1.2020. ponudili ste odgovor:
“O: Sažetak projekta navodi se u obrascu Prošireni sažetak.”
međutim u Obrascu Prosireni sazetak projekta nigdje nema predviđenog prostora za “Sažetak”. 
4. U primjeru Administrativnog obrasca stoji “Sažetak projektnog prijedloga (HR) (najmanje 100, a najviše 2000 znakova)”.
Da li se “2000 znakova” odnosi na 2000 znakova sa razmakom ili bez razmaka?
O1.: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 21. siječnja.
2. Prva stranica se ispunjava prema zadanim poljima i tekstu na prvoj stranici.
3. Sažetak projektnog prijedloga je čitav obrazac Prošireni sažetak koji se ispunjava prateći strukturu zadanih polja za opis projektnog prijedloga.
4. Ograničenje se odnosi na znakove bez razmaka.
 
P: U prijavnom obrascu, cjelina A (Predlagatelj projektnoga prijedloga), dio a (Popis postignuća (Track-record) predlagatelja projektnoga prijedloga u posljednjih 5 godina), nalazi se popis što je sve potrebno uključiti u popis postignuća. Međutim, taj popis zauzima gotovo pola stranice, a navedeno je da popis postignuća može zauzimati najviše 1 stranicu. Kada se navede 5 publikacija (prva stavka na popisu), više ne ostane mjesta za ostale stavke popisa. Da li se ta uputa može obrisati pa da ostane cijela prva stranica za popis postignuća, ili je moguće da popis postignuća bude djelomično i na drugoj stranici s obzirom da je pola prva stranice već zauzeto uputama? Dodatno, ako popis postignuća zauzme pola druge stranice zbog upute na prvoj stranici, onda životopis (najviše dvije stranice) djelomično zauzme i 4. stranicu.
O: Nije dopušteno brisati niti jedan dio obrazaca. Popis postignuća može prelaziti na drugu stranicu poštujući ograničenje da ukupan tekst nije dulji od jedne stranice. Međutim, za publikacije možete navoditi i poveznice.
 
P: U sklopu prijave za ovogodišnje istraživačke projekte da li dokumentacija mora sadržavati i dozvole čelnika ustanova za sve pojedinačne suradnike?
O: Za sve suradnike koji su zaposleni u Republici Hrvatskoj, a nisu zaposleni na matičnoj organizaciji treba priložiti pismo namjere koje potpisuju suradnik i čelnik organizacije.
 
P: Zanima me da li je u Obrascu ponovljene prijave potrebno prevoditi komentare recenzenata na hrvatski.
O: Obrazac Ponovljena prijava potrebno je dostaviti samo na hrvatskom jeziku. U obrascu je potrebno navesti komentare panela i/ili recenzenata, odnosno njihove prijedloge o doradi projekta te pojasniti kako su isti implementirani u ponovnu prijavu. Dakle, opisno je potrebno navesti koje su bile zamjerke odnosno prijedlozi i kako ste to riješili u novoj prijavi.


7. 02. 2020.

P: U obrascu prošireni sažetak postoji sljedeći naputak/kategorija „Opišite metodologiju istraživanja i obrazložite istraživačke probleme. Opišite najvažnije očekivane rezultate istraživanja.“
Moje pitanje glasi što se misli pod pojmom „istraživački problemi“ da li su to možda znanstveni ciljevi projekta koji se u proširenom sažetku nigdje izričito ne spominju (ne traži se njihovo navođenje), a prema svemu sudeći su bitni jer u kategoriji „Resursi“ postoji sljedeći naputak  „opišite traženi proračun projekta, povezujući stavke iz financijskog plana sa pripadajućim ciljevima i rezultatima te aktivnostima koje obuhvaćaju navedene stavke. Objasnite sve stavke financijskog plana, a proračun treba biti točan i jasno razrađen. Navedite postotak radnog vremena kojega će predlagatelj posvetiti provedbi projektnog prijedloga“
Ili se možda misli na potencijalne rizike sada nazvane problemima?
Ili se možda radi o „istraživačkim problemima“ opisanima unutar kategorije „Pojasnite teorijsku utemeljenost i znanstveni doprinos projekta. Opišite važnost njihovog istraživanja za razvitak područja istraživanja, društvo i gospodarstvo“. koje sada treba ponovo preformulirati, kao npr. Resurse: u Prijavnom obrascu (1. puta) u Radnom planu (2.puta) i Proširenom sažetku (3.puta)?
O: Istraživački problemi su specifične teme zbog kojih se provodi istraživanje.


11. 02. 2020.

P: Da li je u Part A – Applicant, Section a: Applicant’s track record in the last 5 years (max. 1 page) (za voditelja!) potrebno zadržati cijelu predloženu strukturu opisa, zajedno s opisom pojedine stavke?
npr.  treba li za stavku 
5. Other significant academic achievements: organisation of scientific meetings (201? name of the event and your role /type of event/number of participants/country), international awards, editorial board memberships, longer periods of training courses, international peer review, training courses at international institutions, the most significant scientific collaborations (names of collaborators, topics, organisation, city, country; results application)
navoditi i opis u zagradi, ili je potrebno ssamo navesti: 5. Other significant academic achievements: organisation of scientific meetings?
Naime, pojedina dostignuća se ionako raščlanjuju kada se navode.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 31. siječnja i 4. veljače.


14. 02. 2020.

P: Poštovani, u online prijavi u polju istraživačka skupina za projekt IP-2020 – 02 što treba navesti u rubrici uloga za suradnike na projektu?
O: Uloga suradnika na projektu je glavni zadatak koji suradnik obavlja na projektu.
P: U odgovoru od 17.01.2020. piše: “Obrazac ponovljena prijava dostavlja se u hrvatskoj i engleskoj verziji, a obrasci su dostupni na mrežnim stranicama HRZZ.” dok u odgovoru od 04.02.2020. piše “Obrazac Ponovljena prijava potrebno je dostaviti samo na hrvatskom jeziku.”. Što je točno?
O: Obrasci se dostavljaju na hrvatskom i engleskom jeziku. Odgovor na pitanje od 4.02.2020. napisan je u kontekstu pitanja o prevođenju komentara inozemnih recenzenata na hrvatski jezik.
 
P: Je li potrebno, tj. može li se u EPP sustavu pod A2 (Istraživačka skupina) navesti doktoranda i poslijedoktoranda? Njihov identitet mi u ovoj fazi nije poznat, stoga ih ne mogu upisati pomoću IB-a.
O: Doktoranda i poslijedoktoranda čiji identitet u fazi prijave nije poznat navodi se u Prijavnom obrascu, cjelina C Istraživačka grupa, kao P i D. U EPP sustav nije ih moguće upisati dok nisu poznata imena osoba koje će se priključiti projektu.


18. 02. 2020.

P: Molila bih pojašnjenje u vezi pisama namjere za suradnike iz inozemstva:
koje elemente moraju pisma namjere sadržavati osim imena suradnika i institucije iz koje dolazi? Pretpostavljam ime projekta i potpis suradnika, ali treba li sadržavati rečenicu kojom se izjavljuje namjera sudjelovanja u projektu ukoliko bude odobreno financiranje?
O: Navedeno je točno.
 
P: Prošle godine smo se prijavili na natječaj za istraživačke projekte pod voditeljstvom (ime i prezime voditelja i naziv projekta su uklonjeni). U svezi s našom potencijalom ovogodišnjom ponovljenom prijavom, imam dva pitanja.
  1. Moramo li novo odobrenje Etičkog povjerenstva i pisma namjere priložiti ove godine ili mogu biti prošlogodišnja ?
  2. Također, bismo li mogli navesti konzultante (radi se od zaposlenicima Veterinarskog Instituta uz potpisanu Izjavu ravnatelja) koji bi nam napravili dio obrade uzoraka na svom uređaju, a da nisu suradnici na projektu budući da svega nekoliko takvih uređaja postoji u RH ili isključivo moraju biti suradnici?
O: 1. Projektna dokumentacija s prethodnog natječajnog roka nije važeća prilikom prijave na novi natječajni rok. Prilikom ponovljene prijave projektnog prijedloga potrebno je dostaviti svu traženu dokumentaciju u skladu s uvjetima natječaja IP-2020-02.
2. Prema uvjetima natječaja IP-2020-02 uloga konzultanta nije prihvatljiva.
 
P1: U prijavnom obrascu na engleskom jeziku navedeno je” Section f. Resources (describe the costs of the proposed project in HRK, including the material resources…”. S obzirom da je u svim ostalim obrascima na engleskom jeziku potrebno navoditi iznose u EUR, treba li ih I u ovom dijelu navesti u EUR ili se držati naputka u obrascu I prikazati troškove u HRK? U slučaju da ih je potrebno navesti u EUR, je li dopušteno ispraviti valutu u tekstu naputka?
P2: Da li u engleskoj verziji financijskoga plana, radnoga plana i poglavlju Resursi (unutar Prijavnog obrasca) troškove treba iskazati u Eurima ili može biti u kunama kao i u hrvatskoj verziji prijave?
O: U engleskoj verziji dokumenata potrebno je navesti iznose u eurima.
 
P: Već je bilo pitanja na ovu temu, ali iz Vaših odgovora još je nejasnije kako postupati s obrascem Prošireni sažetak. Dakle, već ste odgovorili da moramo poštovati margine iz upute s početka dokumenta (lijevo i desno po 2 cm) iako ste Vi formatirali dokument s marginama od po 2,5 cm sa svake strane. Kada su Vas zatim pitali, smijemo li onda tablicu proširiti za po tih 0.5 cm na svaku stranu, rekli ste da se ne smijemo. Iz tih odgovora slijedi da moramo promijeniti Vaše formatiranje margina, ali ne i Vaše formatiranje tablice za unos teksta. Kada se to ispoštuje, završimo s tablicom koja ne ide od margine do margine nego je decentrirana na stranici (pomaknuta u lijevo) i istovremeno nije dovoljno velika da se unesu isti traženi podaci koji se unose u 5-year track record u Prijavnom obrascu jer u odnosu na njega, u ovom obrascu nema dovoljno mjesta. Molim odgovorite što točno što se tiče formatiranja trebamo napraviti s dotičnim dokumentom, ili ništa.
O: Obrazac Prošireni sažetak potrebno je ispuniti u formi u kojoj je dostupan na mrežnim stranicama HRZZ, s marginama od 2,5 cm.


21. 02. 2020.

P: Postoji li engleska verzija dokumenta “Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020”?
O: Navedeno ne postoji.
 
P: Obrazac Ponovljena prijava:
Naime dobiveni komentari recenzenata su na engleskom jeziku, a sažetak panela je na hrvatskom. Što daje nekoliko mogućnosti kako popuniti HR i ENG obrazac. Dakle moja pitanja bi bila:
  1. Da li je komentare recenzenata na engleskom jeziku potrebno prevoditi za HR verziju obrasca? Pretpostavljam da nije kada su ih tako i dobili panelisti te iz njih saželi svoje komentare.
  2. Da li je komentare panelista potrebno prevoditi na engleski jezik za ENG verziju obrasca?
  3. Da li je moguće HR komentare panelista ne uključiti u ENG verziju obrasca a uključiti u HR verziju?
O: 1. Navedeno nije potrebno.
2. Navedeno je potrebno.
3. Komentare panela potrebno je uključiti u obje verzije obrasca. Projektne prijave na hrvatskom i engleskom jeziku trebale bi biti istovjetne.
 
P: Molim Vas da mi pojasnite jedan segment kod popunjavanja administrativnog obrasca u EPP sustavu. Jeli se pod kategorijom A2-istraživačka grupa u rubriku Uloga treba upisati detaljno sve što smo naveli u projektnom prijedlogu ili smijemo napisati okvirni opis?
O: U Rubriku „Uloga“ potrebno je napisati grupu aktivnosti za koje je zadužen svaki suradnik.
 
P: Ukoliko odlučimo koristiti font Arial za pisanje projektne prijave, mijenjamo li sve u dokumentima u taj font ili dio koji je već napisan u obrascima koji se tiče uputa za ispunjavanje ostavljamo u fontu Open Sans?
O: Font treba biti usklađen u cijelom dokumentu.
 
P: U predlošku obrasca Radni plan enumeracija rezultata unutar svakog pojedinog razdoblja počinje s D1. Iz toga slijedi da ce unutar projekta biti po tri rezultata označena s ‘D1’, ‘D2’ i t.d., sto donekle otežava jednostavno i jednoznačno povezivanje rezultata s ciljevima, kao i stavkama financijskog plana.
Može li se rezultate radije obrojcati kontinuirano (tako da, primjerice, ukoliko su u prvom razdoblju planirani rezultati D1-D5, prvi rezultat u drugom razdoblju bude označen s ‘D6’)?
O: Navedeno je moguće.