20. 12. 2019.
 
P: Moj projekt uključuje istraživanje na ljudima. Da li je za prijavu projekta dovoljno navesti da je istraživanje predano na ocjenu etičnosti te da će se ista dostaviti do kraja vrednovanja projekta? Vežem se na odgovor od prošle godine (upit za životinje). Nemoguće je do trenutka predavanja projekta dobiti ocjenu od strane Etičkog povjerenstva (u ovom slučaju s nekoliko institucija) zbog kratkog perioda i stanke u prosincu.
O: U prijavnom obrascu potrebno je navesti da je zatražena potvrda Etičkog povjerenstva koja će se dostaviti prije početka financiranja projekta. 
 
P: U natječaju HRZZ koji je obavljen stoji “Najveći iznos financiranja projekta: od 1.000.000,00 do  1.500.000,00 kuna, a za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti do 600.000,00 do 900.000,00 kuna”
Namjeravam prijavljivati projekt u polju kineziologije, koja je u Hrvatskoj svrstana pod društvene znanosti. Međutim, ako gledamo po panelima HRZZ, kineziologija nije u panelu društvenih i humanističkih znanosti već je svrstana u “Panel ZŽ3 (javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, farmacija, biotehnologija, prehrambena tehnologija, nutricionizam, kineziologija)”. Ne znam koji financijski okvir trebam pratiti (1-1.5 milijuna ili 600-900 tisuća)?
O: Za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti najveći iznos financiranja je od 600.000,00 do 900.000,00 kn.
 
P: Molim za pojašnjenje točke 3. Koja se vrsta istraživanja financira natječajem? (Upute za prijavitelje na natječaje HRZZ u 2020)
Podržat će se projektni prijedlozi iz svih znanstvenih područja koji:
–              ……
–              se nastavljaju na prethodno financirane projekte HRZZ-a pri čemu mora biti jasno prikazan razvoj istraživačke teme u odnosu na ciljeve i rezultate ranije provedenog istraživanja; HRZZ neće podržati projekte kojima se ponavljaju ciljevi prethodno financiranih projekata te će se tome posvetiti posebna pozornost pri vrednovanju projektnoga prijedloga
–              ……
Znači li to da ćete financirati :
a) samo projekte koji se nastavljaju na prethodno financirane projekte HRZZ-a….
Ili
b) se mogu financirati projekti koji se nastavljaju na prethodno financirane projekte HRZZ-a……
O: Zaklada između ostalog financira i projekte koji se nastavljaju na prethodno financirane projekte HRZZ-a. Više informacija o tome koja se vrsta istraživanja financira natječajem dostupne su u Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost.


10. 01. 2020.

P: U EPP sustavu nije dostupno izabrati  vrstu natječaja IP-2020-02 za prijavu, samo za doktorande i bilateralu sa Slovenijom. Hoće li uskoro biti dostupno ?
P: Kada će se otvoriti IP u EPP sustavu?
O: EPP sustav bit će otvoren za prijave tijekom siječnja do kraja roka za prijavu na natječaj. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama Zaklade.
 
P: Kako smo mi privatna Ustanova koja je započela s radom tek u lipnju 2019 godine a s primarnom znanstvenom djelatnosti po NKD-u (Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima, brojčana oznaka 72.20), te drugim znanstvenim djelatnostima po sudskom registru, još uvijek nismo upisani u upisnik znanstvenih ustanova pri Ministarstvu znanosti I obrazovanja. Možemo li se prijaviti na natječaj, te po eventualnom odobrenju istog, post festum ishoditi upis u upisnik? Naime, za privatne ustanove je propisano imati tri dr.sc. stalno zaposlena na Ustanovi, o čemu nam itekako ovisi rezultat cijelog natječaja.
O: Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici zaposleni na organizaciji koja je upisana u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, a koje ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10).
 
P: U kojem je razdoblju moguće odrediti početak izvođenja projekta? Naime, planiram zapošljavanje doktoranda na istraživačkom projektu, a  poslijediplomski studij koji bi pohađao upisivat će studente prve godine na jesen 2020. te 2022. godine. Nisam sigurna je li moguće da doktorand započne studij već ove godine ili da troškove studija planiram u 2. i 3. fazi projekta (od jeseni 2022.).
O: Početak projekta ovisit će o završetku postupka vrednovanja projektnoga prijedloga. Okvirni početak projekta istaknut natječajem je studeni 2020. godine. Svi troškovi koji se pokrivaju sredstvima HRZZ projekta dokazuju se računima koji su izdani za trajanja projekta.
 
P: Poštovani, mora li projekt imati svoju mrežnu stranicu (mrežna stranica nije potrebna za provedbu istraživanja) te ako mora da li se aktivnosti/rezultati vezani za njezinu izradu i ažuriranje iskazuju u radnom planu?
O: Izrada mrežne stranice obveza je svih voditelja projekata tijekom prve godine provedbe projekta, na što se voditelj obvezuje potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava Zaklade. Za vrijeme cijeloga trajanja projekta voditelj je dužan ažurirati mrežnu stranicu i nadopunjavati je relevantnim informacijama. U radnom planu se ne navode administrativno-tehničke aktivnosti.


14. 01. 2020.

P1: Ubraja li se suradništvo na prijavi projekata bilateralne suradnje Slovenije i Hrvatske u ograničenje od 2 projekta, na koliko ih neki znanstvenik može biti?
P2: Voditelj sam aktualnog projekta financiranog u sklopu Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori “Znanstvena suradnja”. Obzirom na obavijest od 20.12.2019. godine (Obavijest za predlagatelje projektnih prijedloga) je li mogu prijaviti projekt na trenutno raspisani natječaj za istraživačke projekte IP-2020-02 u statusu voditelja projekta?
O1 i 2: Sukladno odluci Upravnog odbora HRZZ (20. 12. 2019.) znanstvenici koji se planiraju prijaviti ili im je odobreno financiranje u sklopu Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori “Znanstvena suradnja” i „Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti“ mogu se prijaviti na natječaj „Istraživački projekti“.
Napominjemo da jedan znanstvenik može biti aktivan na dva HRZZ projekta.
 
P: Možemo li prijavne obrasce za trenutno otvorene HRZZ natječaje potpisivati elektroničkim certifikatom? Naime, po zakonu je dopušteno takvo potpisivanje svih dokumenata, a mi smo u procesu donošenja odluke o tome koje dokumente ćemo potpisivati na taj način. Molio bih Vas da me u odgovoru na ovaj mail izvijestite o stavu Hrvatske zaklade za znanost na ovu temu.
O: Prijavna dokumentacija predviđa potpis prijavitelja projektnog prijedloga te potpis i pečat čelnika organizacije. Sukladno podacima dostupnima na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH:
Elektronički potpis  podrazumijeva skup podataka u elektroničkom obliku pomoću kojih se vrši identifikacija potpisnika i provjera vjerodostojnosti potpisanog elektroničkog dokumenta.
Njegovim korištenjem osigurava se:
AUTENTIČNOST – osigurava da je pošiljatelj stvarno onaj koji tvrdi da on jest
INTEGRITET  –  jamči cjelovitost i nepromijenjenost poruke
Dodatna vrijednost potpisanog elektroničkog dokumenta postiže se korištenjem naprednog elektroničkog potpisa. Ukoliko je izrađen u skladu sa odredbama Zakona o elektroničkom potpisu, ima istu pravnu snagu i zamjenjuje vlastoručni potpis, odnosno vlastoručni potpis i otisak pečata na elektroničkom dokumentu. Njegovim korištenjem uz autentičnost i integritet osigurava se i neporecivost dokumenta, a to znači da pošiljatelj ne može opovrgnuti odnosno poreći potpisanu transakciju.
S obzirom da je prijavna dokumentacija u elektronskom obliku te u istoj nije definirano da li se omogućuje isključivo fizičko ovjeravanje pečatom i potpisom, moguće je koristiti elektronički, odnosno napredni elektronički potpis.


17. 01. 2020.

P: Planiramo podnijeti ponovljenu prijavu projektnog prijedloga uz izmjene i obrazloženje i uvažavanje komentara recenzenata (IP-2019-04).
1) Zanima nas ako je u ponovljenoj prijavi potrebno pribaviti nova pisma namjere za sudjelovanje u predloženom projektu za suradnike ili se mogu priložiti pisma namjere iz prethodne prijave (IP-2019-04)?
2) Treba li kod ponovljene prijave priložiti nove ponude za kupnju opreme ili su dovoljne ponude iz prethodne prijave (IP-2019-04)?
O: 1. -2. Projektna dokumentacija s prethodnog natječajnog roka nije važeća prilikom prijave na novi natječajni rok. Prilikom ponovljene prijave projektnog prijedloga potrebno je dostaviti svu traženu dokumentaciju u skladu s uvjetima natječaja IP-2020-02.
 
P: Projektni prijedlog je na prošlome natječaju (IP-2019-04) pozitivno ocijenjen i našao se na rezervnoj listi prijedloga predviđenih za financiranje ovisno o dostupnim financijskim sredstvima.
Budući da u konačnici nije bilo moguće osigurati sredstva za njegovo financiranje, treba li na ponovnoj prijavi istog ili sličnog projektnog prijedloga za aktualni natječaj IP-2020-02, dostaviti obrazac Ponovljena prijava?
Ako da, treba li u obrascu pojasniti kako su u ponovnu prijavu uključeni komentari panela i/ili recenzenata s obzirom da se radi o pozitivno ocijenjenom projektnome prijedlogu s prošloga natječaja?
O: Potrebno je dostaviti obrazac ponovljena prijava i navesti komentare panela i/ili recenzenata, odnosno njihove prijedloge o doradi projekta te pojasniti kako su isti implementirani u ponovnu prijavu.
 
P: Ukoliko je jedna osoba aktivna već na jednom HRZZ-u, smije li se na ovom callu prijaviti kao potencijalni suradnik na dva IP-2020-02, ali u različitim vremenskim periodima (ne bi bila aktivna tijekom cijelog trajanja projekta, već samo na određenim dijelovima kada bi se provodio određeni tip analiza)? Dakle, na jedan projekt uključila bi se u 2021. g. i do kraja 2021. i završila svoj dio posla na tom projektu, a na drugi 2023. g. i do kraja 2023. g. završila svoj dio posla na tom projektu i doista nikada ne bi istovremeno bila aktivna na više od dva projekta. Osoba inače prima redovnu plaću od MZO-a i ne bi ju se financiralo ni sa jednog HRZZ-a. Je li to dopustivo?
O: S obzirom na ograničenje o sudjelovanju na najviše dva HRZZ projekta navedeno nije moguće u trenutku prijave projektnih prijedloga. Međutim, moguće je uključenje suradnika tijekom provedbe projekta.
 
P: Prijavila bih projekt u kojem je pod kategorijom: Troškovi istraživanja, potkategorija: Usluge namijenjen iznos za dio in vivo istraživanja u pokusnim životinjama. Taj dio bi se kao usluga proveo u Fidelti prema postupku koji je odobren od strane Fidelte (Institutional Animal Ethics Committee at Fidelta).
Obzirom da će se navedena istraživanja provoditi u Fidelti kao usluga, trebam li prijavi priložiti mišljenje Etičkog povjerenstva ili je dovoljno u prijavi napisati da će se taj dio napraviti u Fidelti prema njihovim odobrenim postupcima? Ako trebam dostaviti mišljenje Etičkog povjerenstva, mogu li ga naknadno dostaviti ili odmah pri prijavi projekta?
O: Moguće je naknadno dostaviti sve potrebne etičke potvrde u skladu s pravilima struke i nadležnim propisima.
 
P: Da li se ISTRAŽIVAČKI projekti za temeljna istraživanja prijavljuju na isti način kao i PRIMIJENJENA istraživanja, molim uputu? U Uputama za prijavu se kaže :
3. Koja se vrsta istraživanja financira natječajem? 
Natječaji su usmjereni na financiranje temeljnih istraživanja koja unapređuju znanje o određenom području i usmjerena su na bolje razumijevanje predmeta istraživanja te primijenjenih istraživanja usmjerenih na postignuća novih znanja i na ostvarivanje praktičnih ciljeva. 
O: Istraživački projekti za temeljna istraživanja prijavljuju se na isti način kao i primijenjena istraživanja sukladno uvjetima natječajnog roka.
 
P: Želim se prijaviti na IP 2020: projekt koji predlažem bazira se na istim izvorima projekta koji je bio prijavljen na PZS 2019., projektni prijedlog je ocijenjen pozitivno, ali nije financiran. Voditelj je drugi. Projekt je imao pozitivnu recenziju uz zaključno mišljenje da zadovoljava. Preporuka je bila:
a) predlažemo financiranje projektnog prijedloga, budući da zadovoljava sve postavljene kriterije i ne zahtijeva veće dorade.
Je li potrebno ispuniti Obrazac za izvješće o ponovljenoj prijavi na natječaje HRZZ-a?
O: Obrazac Ponovljena prijava potrebno je priložiti za Istraživačke projekte i Uspostavne istraživačke projekte koji na prethodnim natječajima za UIP i IP nisu bili prihvaćeni za financiranje.


21. 01. 2020.

P: 1. U EPP sustavu u dijelu koji se odnosi na podatke o obrazovanju postoji mogućnost učitavanja životopisa. Treba li životopis biti i na hrvatskom i na engleskom jeziku ili je dovoljno staviti samo na jednom jeziku? Ako da, na kojem?
2. Nakon unosa podataka u EPP sustav na hrvatskom jeziku i prelaska na ažuriranje podataka na engleskom jeziku, neki od podataka prikazani su i dalje na hrvatskom jeziku (npr.  dio Obrazovanje – Ustanova stjecanja diplome, slobodan unos i Naziv doktorskog studija; dio Zaposlenje – Odjel/Zavod). Ukoliko ih želim ažurirati, odnosno napisati na engleskom jeziku, onda se nakon spremanja podataka i prelaska na hrvatski jezik podaci u hrvatskom dijelu sustava EPP prikazuju na engleskom jeziku. Na kojem jeziku je potrebno napisati navedene dijelove?
O: 1. Ako se radi o znanstveniku iz Hrvatske potrebno je dostaviti sve podatke na hrvatskom jeziku, ako se radi o suradniku iz inozemstva samo na engleskom jeziku.
2. Ako se radi o polju za slobodan unos, potrebno je prvo upisati podatak na hrvatskom jeziku, zatim znak “ / “ te isti podatak na engleskom jeziku, a kao što je naznačeno u opisu polja. 


24. 01. 2020.

P: Na prošlom natječajnom pozivu UIP 2019-04 prijavio sam uspostavni istraživački projekt koji je bio pozitivno ocijenjen od strane recenzenata uz prijedlog manjih preinaka i dorada a od panela je HRZZ-u predložen za financiranje. Unatoč tome, završio je na rezervnoj listi i u konačnici nije financiran.
Moj prvi upit glasi, da li je moguće taj postojeći projektni prijedlog ponovno prijaviti na ovaj natječajni poziv u obliku ponovljene prijave služeći se pripadajućim obrascem ali sada kao istraživački projekt s obzirom da mi je u medjuvremenu proteklo 7 godina od stjecanja doktorata?
Moj drugi upit glasi, da li je za doktoranda koji se planira zaposliti na istraživačkom projektu u sklopu financijskog plana moguće planirati njegovu bruto II placu uvećanu za božićnicu i prijevoz ili će to biti financirano u sklopu budućeg natječaja “razvoja karijera mladih istraživača”?
O1:  Navedeno je moguće.
O2:  Zapošljavanje doktoranda na istraživačkom projektu moguće je jedino u okviru natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Troškovi zapošljavanja doktoranda uključuju bruto II plaću te naknadu za troškove prijevoza na posao i s posla, potpore, nagrade i darove sukladno materijalnim pravima radnika koje su poslodavci temeljem važećih propisa u Republici Hrvatskoj i prema njima usklađenih internih akata ustanove dužni isplaćivati.


4. 02. 2020.

P: Postoji li definiran postotak radnog vremena (minimalan i maksimalan) za suradnike na projektu ili to možemo sami odrediti.
O: Odgovor je dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 20. prosinca 2019. godine.
 
P: Osim što sam zaposlen na Fakultetu (sastavnici Sveučilišta), zaposlen sam i na sveučilišnom Centru (podružnici Sveučilišta).
Želim pridružiti projekt objema institucijama. Je li to dopušteno? Naime, tako bih na raspolaganju za istraživanje imao i opremu Centra i opremu Fakulteta, što bi mi bilo vrlo korisno.
Ako je dopušteno, trebam li u postupku prijave još nešto osim priložiti Potpore organizacije/Institutional Support od Fakulteta i od Centara?
O: Nositelji projekta su voditelj i organizacija na kojoj se projekt provodi te molimo da sukladno tomu prijavite projekt, jer se sredstva isplaćuju isključivo jednoj pravnoj osobi.
Predlagatelj projekta može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je on zaposlen. U obrascu Potpora organizacije obavezno je navesti svu opremu koja je dostupna za provedbu projekta na organizacijama. U prijavi možete navesti i opremu koju bi koristili na sveučilišnom Centru kako bi vrednovatelji dobili uvid u cjelokupnu opremu koja Vam je na raspolaganju.


7. 02. 2020.

P: 1. Da li i suradne ustanove moraju ispunjavati Potporu organizacije za svoju ustanovu?
2. Da li je dopušteno stavljati hyperlink umjesto poveznice za projekte i članke?
O: 1. Suradne organizacije nisu obavezne ispuniti navedeni obrazac. Obrazac Potpora organizacije ispunjava čelnik organizacije koja je nositelj projekta.
2. Navedeno je moguće.
 
P: Istraživački projekt koji namjeravamo prijaviti je nastavak na istraživanja koja su na tu temu rađena. Profesor koji je provodio navedena istraživanja i ima najviše iskustva na tom polju je sada u mirovini i ugovorom o dijelu je djelatnik fakulteta.
Može li profesor biti suvoditelj na projektu, ukoliko sam ja predlagatelj?
O: Navedeni znanstvenik može biti uključen na projekt kao suradnik. Uloga suvoditelja namijenjena je drugim okolnostima. Više informacija o uvjetima za suvoditelje možete pronaći u Uputama za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. godini, (str. 7.).
 
P: Možete li mi reći da li je organizacija završne konferencija u sklopu projekta IP-2020-02 obvezna aktivnost ili nije?
O: Natječajem nije propisana obaveza organizacije završne konferencije.


18. 02. 2020.

P: Citiram iz dokumenta TEKST NATJEČAJA “Istraživački projekti” IP-2020-02 (.pdf):
„Najveći iznos financiranja projekta: od 1.000.000,00 do 1.500.000,00 kuna… Viši iznos financiranja može se temeljiti na povećanim materijalnim troškovima istraživanja ili nabavci znanstvene opreme za istraživačke grupe s većim brojem istraživača.“
„Vrste dopuštenih troškova: …troškovi opreme i održavanja opreme (ukupno do 500.000,00 kuna za trajanja projekta)“
Moje pitanje glasi: da li u slučaju financiranja projekta većeg od 1.000.000,00 KN može i oprema prelaziti 500.000,00 KN ili taj limit i dalje ostaje, odn. Projektna prijava neće važiti ako se pređe navedena granica od 5.000.000 kn?
O: Uvjetima natječaja IP-2020-02 definirano je da u financijskom planu projekta ukupan iznos kategorije Oprema ne smije prelaziti 500.000,00 kuna.21. 02. 2020.

P: 1. Je li moguće prijaviti konzultante na projektu? Ukoliko se prijavljuju kako ih prijavljujemo?
2. Projekt planiramo provesti na Zavodu za neurologiju koji je ustrojstvena jedinica Kliničke bolnice Dubrava. U obrascu potpora organizaciji unosimo li KB Dubravu ili možemo unijeti i Zavod za neurologiju?
O1: Uloga konzultanta nije predviđena prema uvjetima natječaja IP-2020-02.
O2: U potpori organizacije navodi se Klinička bolnica Dubrava. Također, svu potrebnu projektnu dokumentaciju potpisuje čelnik Kliničke bolnice Dubrava.
 
P: Prijavili bi se na Istraživački projekt HRZZ 2020.
Da li može u prijavi biti zajednički projekt od (izostavljeni nazivi 2 znanstvene organizacije)?
Ako ne može nego samo jedna ustanova kao voditelj, u kojem statusu je druga ustanova? Da li može druga ustanova biti suvoditelj ili da li može biti voditelj Sveučilište u Splitu?
O: Voditelj projekta može biti isključivo predlagatelj projektnog prijedloga, a ne organizacija/ustanova. Matična organizacija je organizacija u kojoj je predlagatelj projektnog prijedloga stalno zaposlen i u kojoj će se projekt provoditi te na čiji račun se isplaćuju sredstva. Predlagatelj projekta može prijaviti projektni prijedlog u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je zaposlen. Druga ustanova je tada suradna ustanova.