17. 5. 2019.

P: Da li mi možete objasniti stavku u radnom planu gdje se navodi u uputama za predlagatelje kao obavezan cilj “Prijavljeni projektni prijedlozi istraživačke grupe na druge izvore financiranja”? Treba li navesti općenito “bit će podnesena prijava drugom izvoru financiranja” ? Koliko se tih prijava očekuje, i treba li navesti kome se prijavljuje?
O: Cilj „Prijavljeni projektni prijedlozi istraživačke grupe na druge izvore financiranja“ moguće je u Radnom planu navesti u nazivu kako je predloženo u Uputama.  Navedeni cilj odnosi se na prijavu projektnog prijedloga na natječaje koje financiraju drugi izvori. Broj prijava nije unaprijed definiran.

P: 1. Traje li obavezni cilj „Uspostava istraživačke grupe“ točno od 1. do 12. mjeseca, ili može trajati i duže (s obzirom da se poslijedoktorand planira zaposliti kasnije)?
2. Veže li se aktivnost zapošljavanja poslijedoktoranda (P) uz cilj „Uspostava istraživačke grupe“ ili uz neki od drugih ciljeva na kojima će P sudjelovati?
3. Smatrate li da je bolje aktivnosti napredovanja doktorskog studenta na studiju vezati uz obavezni cilj „Uspostava istraživačke grupe“ ili uz neku od drugih istraživačkih aktivnosti na kojima sudjeluje doktorski student?
4. Mora li cilj „Prijavljeni projektni prijedlozi istraživačke grupe na druge izvore financiranja“ obavezno trajati do kraja projekta (60. mjeseca) ili može završiti i ranije, s obzirom da planiramo prijavu na EU projekte u razdoblju od 48.-51. mjeseca (ovisno o točnom datumu raspisa natječaja) i nakon toga ne bi mogli opravdati nikakve druge aktivnosti?
5. Zahtijeva li objava rada u časopisu dvije aktivnosti (1. pisanje i slanje rada, 2. objavljivanje rada) ili se može sve prikazati kroz jednu aktivnost i pripadajući rezultat? Da li je u tom slučaju dovoljno kao rezultat navesti „rad poslan u časopis“ ili rezultat mora biti „rad objavljen u časopisu“?
6. Da li je opravdano planirati da se isti rezultat objavi u časopisu i prezentira na konferenciji?
7. Smatra li se da je opravdano da član grupe sudjeluje u aktivnostima samo tijekom 2 godine (za dio analiza za koji je neophodan), ako cjelokupni projekt traje 5 godine ili se mora uključiti u i u ostale aktivnosti tijekom cijelog trajanja projekta?
O: 1. Navedeni cilj može se planirati i u kasnijim razdobljima projekta.
2. Aktivnost zapošljavanja poslijedoktoranda potrebno je vezati za cilj „Uspostava istraživačke grupe“
3. Navedene aktivnosti potrebno je vezati za znanstvene ciljeve, no moguće ih je vezati i za druge ciljeve ako smatrate da je to potrebno.
4. Navedeni prijedlog prijave na druge izvore financiranja u mjesecima koje ste naveli je prihvatljiv.
5. Aktivnosti vezane za objavu znanstvenih radova moguće je prikazati kao „rad poslan u časopis“ i „rad objavljen u časopisu“ ako su te dvije aktivnosti ostvarene u dva razdoblja. U slučaju da su obje aktivnosti ostvarene u jednom razdoblju dovoljno je navesti da je rad objavljen u časopisu i pri tome navesti kvartilu časopisa prema WoS-u ili Scopusu u kojem se planira objavljivanje.
6. – 7. Navedeno je prihvatljivo.

P: Možete li, u kontekstu obaveznog cilja u prvoj godini projekta “Uspostavljena istraživačka grupa i/ili laboratorij”, objasniti koja je razlika između istraživačke grupe i laboratorija?
O: Cilj „Uspostava istraživačke grupe“ odnosi se na osnivanje istraživačke grupe koja će provoditi
Istraživanje na projektu. Uspostava laboratorija odnosi se na osiguranje prostora, opreme i  popratnih aktivnosti ako je to nužno za provedbu projekta.

10. 5. 2019.

P: 1. Obrazac radni plan: U oglednom primjeru koji ste dali je za svaku aktivnost predviđen i određeni deliverable (rezultat). Je li to neophodno tako raditi ili možemo imati više aktivnosti koje rezultiraju jednim rezultatom?
2. Obrazac radni plan: U oglednom primjeru koji ste dali (str. 32) je npr. za prve četiri aktivnosti dana kontrolna točka M1.4. Po mom mišljenju taj milestone bi se trebao zvati M1.1 jer je to prva kontrolna točka. Moje pitanje je: moramo li se slijepo držati ovog obrasca ili možemo tablicu odnosno numeraciju prilagoditi svom nahođenju?
O: 1. Za svaku aktivnost potrebno je vezati točku provjere (M) i/ili rezultat D. Ako više aktivnosti pridonosi ostvarenju jednog rezultata za navedene aktivnosti moguće je vezati točke provjere ili rezultat u obliku izvješća u kojima će se pojasniti što se u određenom periodu ostvarilo.
2. Numeraciju ciljeva, aktivnosti, točaka provjere i rezultata potrebno je prilagoditi za svaki projektni prijedlog. Numeracija točaka provjere i rezultata povezana je s numeracijom aktivnosti iz koje proizlaze, primjerice, za aktivnosti A1.4 veže se točka provjere s oznakom M1.4. neovisno o tome ako je to prva točka provjere u Radnom planu.

P: Moj projekat uključuje uzgoj biljaka i tretman isti kroz duži period od 3 mjeseca (9 mjeseci) stoga nema smisla da aktivnosti u radnom planu pišem po 3 mjeseca. Kroz taj period konstantno pratim parametre koji se na kraju obrađuju. Zbog čega ste predvidjeli da aktivnost traje max 3 mjeseca?
O: Ako se aktivnost provodi unutar istog izvještajnog razdoblja moguće je prikazati trajanje aktivnosti u periodu od 9 mjeseci te prikazati rezultat u istom periodu.

07. 5. 2019.

P: Da li pod aktivnostima u radnom planu treba navesti plaćanje školarine za doktoranda (i tako tijekom tri godine)? Ako ne treba, na koji način da vežemo financijski plan (stavka tuition fee) s radnim planom (svugdje piše: “use the mark from the Work Plan”)? Nadalje, na koji način da stavku godišnjih plaća u financijskom planu vežemo s radnim planom? Da li to znači da trebamo staviti pod aktivnosti i isplatu plaća (na godišnjoj razini)?
O: U Radni plan se ne navode tehničke aktivnosti vezane za plaćanje školarine za doktoranda i isplate plaće za poslijedoktoranda. Navedene troškove potrebno je vezati za jednu od aktivnosti na kojima će raditi doktorand, odnosno poslijedoktorand.

19. 4. 2019.

P: 1. U uputama za predlagatelje u radnom planu stoji:
“Trajanje aktivnosti za prvu godinu (prvih 12 mjeseci) nužno je prikazati u rasponu od najduže 3 mjeseca trajanja po aktivnosti.”
U kojem je vremenskom rasponu najbolje prikazati aktivnosti u sljedećih 4 god.?
2. U uputama za predlagatelje str. 6 stoji:
“U provedbi projekta mogu sudjelovati i drugi istraživači kao suradnici, ali ne mogu biti članovi istraživačke grupe niti mogu biti uključeni u radni i financijski plan.”
Ako su mi suradnici s inozemnih institucija i trebam njihove savjete za pomoć oko nekih aktivnosti u projektu, da li je potrebno pisati skype meetings u radni plan?
O: 1. Odgovor je već dostupan na mrežnoj stranici Zaklade od 16. travnja.
2. U tom slučaju u Radnom planu nije potrebno navoditi radne sastanke koji će se održati Skypeom.

16. 4. 2019.

P: 1. U obrascu radnog plana vezano na plan diseminacije i objavljivanja: jel potrebno dodati posebnu tablicu s objasnjenjima gdje i kada i s kojom temom ce se objavljivati radovi ili se pod planom objavljivanja i diseminacije misli njihovo dodavanje kao aktivnosti unutar vec predvidjenih ciljeva?
2. U radnom planu potrebno je predvidjeti aktivnosti ne dulje od tri mjeseca za prvu godinu. Jel to znaci da se za preostale cetiri godine mogu predvidjeti aktivnosti i dulje od tri mjeseca? I postoji li prijedlog optimalnog trajanja jedne aktivnosti?
O: 1. Diseminacijske aktivnosti potrebno je navesti u okviru Radnog plana, odnosno, ne navode se u odvojenoj tablici. Potrebno ih je vezati za istraživačke ciljeve uz koje je vezana tema pojedinog znanstvenog rada.
2. Trajanje aktivnosti za prvu godinu nužno je prikazati u rasponu od najdulje 3 mjeseca trajanja po aktivnosti. Aktivnosti radnog plana za svako naredno razdoblje potrebno je prikazati slijedom logike istraživanja, a prema potrebi će se aktivnost radnog plana za svako naredno razdoblje detaljnije razraditi (s rasponom od najviše 3 mjeseca).

12. 4. 2019.

P: Molim Vas za pojašnjenje u vezi plana diseminacije i objavljivanja i usavršavanja.
1. U uputama u dijelu 2.4.6 Radni plan stoji kako radni plan mora sadržavati plan diseminacije i objavljivanja. Treba li taj plan navesti kao poseban cilj i onda navesti sve publikacije ili je prihvatljivo u radnom planu navesti publikacije kao aktivnosti (i rezultate) pojedinih istraživačkih ciljeva?
2. U uputama je također navedeno kako u planu treba navesti projektnu godinu u kojoj se planira slanje i objava rada u časopis. Časopisi u kojima sam ja slala radove najčešće ne navode vrijeme potrebno za recenziranje, a i kad je rad prihvaćen za objavu, zna proći više mjeseci dok ne bude objavljen. Također, moguće je da rad bude odbijen pa ga treba
slati u drugi časopis. U kontekstu navedenog kako navesti projektnu godinu u kojoj se planira objava rada i što ako rad ne bude u njoj objavljen?
O: 1. Plan diseminacije u Radnom planu potrebno je navesti kao aktivnosti pojedinih znanstvenih ciljeva.
2. Pri prijavi projektnog prijedloga potrebno je planirati aktivnosti objavljivanja uzimajući u obzir vrijeme potrebno za recenziju radova. U slučaju odstupanja od predviđenog roka za objavu voditelj projekta navedeno odstupanje prikazuje pri dostavi periodičnog izvješća uz pojašnjenje kada se očekuje objava rada, odnosno navodi da je rad poslan u časopis, ili je u tijeku recenzija ili je prihvaćen za tisak.

9. 4. 2019.

P: Kako u radnom planu navesti da se radi neka laboratorijska obrada za koju nemamo istraživača da li samo navesti što će se raditi bez istraživača?
O: U Radni plan je potrebno navesti sve istraživačke aktivnosti koje su nužne za ostvarenje rezultata i tko će od članova istraživačke grupe pratiti tijek aktivnosti, a u prijavnom obrascu je potrebno pojasniti tko će te aktivnosti realizirati.

5. 4. 2019.

P: U tablici primjera ispunjavanja radnog plana (u uputama) stoji da jedan od ciljeva mora biti “Prijavljeni projektni prijedlozi istraživačke grupe na druge izvore financiranja” pri kraju HRZZ projekta – na sto se tu točno misli?
O: Prema natječaju UIP-2019-04, od uspostavljene istraživačke grupe očekuje se da će pokušati ostvariti međunarodno istraživačko umrežavanje, pokušati prijavu na programe EU i druge kompetitivne istraživačke natječaje tijekom provedbe projekta, a posebice u zadnje dvije godine provedbe projekta.

P: Po pitanju objašnjavanja uloge doktoranda za kojeg se traži financiranje na uspostavnom istraživačkom projektu, da li je među aktivnosti, rezultate i radni plan projekta potrebno detaljno stavljati faze razvoja njegove doktorske disertacije (nacrt, obrana nacrta, i sl.), te samu temu doktorskog rada, ili je prihvatljivo da to proizađe tokom same implementacije projekta?
O: U Prijavnom obrascu u cjelini C  potrebno je opisati zadaće doktoranda, koje će biti vidljive i u uključenosti doktoranda u provedbu aktivnosti u radnom planu. U dokumentu radnog plana, na godišnjoj je razini potrebno predvidjeti jednu aktivnost vezanu za fazu razvoja doktorske disertacije.

2. 4. 2019.

P: U radnom planu na početku gdje se upisuju informacije za voditelja i naziv projekta i trajanje zadani font je 9. Jel ga potrebno mijenjati u zahtjevani 10?
O: Pri unosu podataka u prijavnu dokumentaciju potrebno je koristiti veličinu slova 10.