Titula, ime i prezime
Ustanova
prof. dr. sc. Tatjana Rukavina
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
prof. dr. sc. Miodrag Roić
Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet
prof. dr. sc. Jure Margeta
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
doc. dr. sc. Igor Majnarić
Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
dr. sc. Josip Terzić
Hrvatski geološki institut
prof. dr. sc. Zenun Skenderi
Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
prof. dr. sc. Dražen Balen
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Franjo Šumanovac
Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
doc. dr. sc. Damir Modrić
Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
dr. sc. Aleksandra Deluka Tibljaš
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci
prof. dr. sc. Ante Šiljeg
Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju