DR. SC. TENA GRŽAN

Centromerna epigenetika vrsta roda Tribolium

Centromere su kromosomske regije nužne za pravilno razdvajanje genetičkog materijala tijekom diobe stanice. Izgrađene su prvenstveno od ponavljajućih sekvenca DNA koje uzastopnom organizacijom uvelike onemogućavaju pravilnu rekonstrukciju nukleotidnih sljedova. Stoga su centromere većine organizama tek djelomično istražene, mahom izostavljene pri sastavljanju genomskih sekvenci i time predstavljaju najslabije istražene dijelove eukariotskih genoma. Centromerne DNA također su iznimno varijabilne među različitim vrstama, a područja funkcionalnih centromera epigenetički su određena prisutnošću vrsno-specifičnih centromernih varijanata histonskog proteina H3 (CenH3).

U sklopu doktorske disertacije Tene Gržan, eksperimentalnim i bioinformatičkim pristupom odredit će se i analizirati centromerni histoni CenH3 te njima pridružene sekvence DNA u model organizmima, kukcima Tribolium castraneum i Tribolium freemani. Spomenute vrste blisko su srodne i mogu se križati, no križano potomstvo je rijetko, nezdravo i sterilno što ukazuje na postojanje postzigotske reproduktivne barijere između dviju vrsta. Cilj istraživanja jest usporedbom proteina CenH3 i centromernih sekvenca DNA utvrditi razlike u centromernoj epigenetici vrsta T. castaneum i T. freemani, a također pokušati razjasniti i ulogu centromerne epigenetike u njihovoj specijaciji. Kombinirajući eksperimentalni i bioinformatički pristup, istraživanje uključuje produkciju vrsno-specifičnih antitijela, kromatinsku imunoprecipitaciju, sekvenciranje nove generacije (Next Generation Sequencing), niz citogenetičkih metoda i konfokalnu mikroskopiju. Očekuje se da će rezultati istraživanja pridonijeti generalnom razumijevanju strukture i evolucije centromernog kromatina kao i pojašnjenju utjecaja promjene centromerne strukture na proces specijacije.

Mentorica: dr. sc. Brankica Mravinac (Institut Ruđer Bošković)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Tena Gržan rođena je 1992. u Zagrebu. 2010. g. upisala je studij Molekularne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija bila je dobitnica stipendije za izvrsnost Sveučilišta u Zagrebu (ak. god. 2014./2015.) i posebne Rektorove nagrade 2012. g. Studij završava cum laude 2016. g., a iste godine zapošljava se na radnom mjestu asistenta u Laboratoriju za strukturu i funkciju heterokromatina Instituta Ruđer Bošković, upisavši pritom doktorski studij Molekularne bioznanosti. Tijekom svog znanstveno-istraživačkog rada sudjelovala je na brojnim radionicama i predstavljala rezultate istraživanja na nekoliko kongresa, a na kongresu „Crossroads in life sciences“ (HDBMB, Lovran 2019) osvojila je nagradu za postersku prezentaciju.