DR. SC. MILENA MILAKOVIĆ

Utjecaj otpadnih voda farmaceutskih industrija na razvoj i širenje otpornosti na antibiotike

Brojanje bakterijskih kolonija razvijenih na hranjivim podlogama, a porijeklom iz onečišćenog okoliša

Rezistencija bakterija na antibiotike predstavlja jedan od vodećih problema medicine u 21. stoljeću. Dosadašnja SU istraživanja pokazala da otpadne vode farmaceutskih industrija mogu sadržavati visoke koncentracije antibiotika i kao takve predstavljaju jedan od najvažnijih izvora zagađenja okoliša antibioticima. Stoga je cilj ovog doktorskog rada razjasniti učinke ispuštanja antibiotika putem otpadnih voda dviju farmaceutskih industrija u okolici grada Zagreba na prirodne bakterijske zajednice u recipijentnim vodenim tijelima. Pritom se poseban naglasak stavlja na to kako antibiotici utječu na razvoj i širenje bakterijske rezistencije na antibiotike te na promjene u sastavu i strukturi bakterijskih zajednica u slatkovodnim sedimentima. Istraživanja u sklopu ovog doktorskog rada provedena su kroz četiri faze koje su uključivale: i) procjenu kemijskog zagađenja industrijskih otpadnih voda i recipijentnih voda primjenom visoko selektivnih analitičkih metoda; ii) identifikaciju gena odgovornih za rezistenciju na odabrane antibiotike primjenom inovativnog pristupa funkcionalne metagenomike; iii) procjenu širenja antibiotičke rezistencije u recipijentim vodama primjenom suvremenih molekularnih metoda kao što su kvantitativni PCR i egzogena izolacija plazmida; iv) procjenu biološke raznolikosti bakterijskih zajednica primjenom novih metoda sekvenciranja druge generacije. Očekuje se da će rezultati dobiveni u okviru ovog doktorskog rada doprinijeti boljem razumijevanju uloge industrijskih otpadnih voda, kao značajnog izvora zagađenja okoliša antibioticima, u razvoju i širenju rezistencije bakterija na antibiotike, uključujući i patogene bakterije. Osim toga, rezultati ovog rada predstavljaju temeljni preduvjet za procjenu rizika i razvoj strategija za smanjenje onečišćenja okoliša i zaštitu zdravlja ljudi na lokalnoj i globalnoj razini.

Mentor: dr. sc. Nikolina Udiković Kolić (Institut Ruđer Bošković)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Bakterija iz roda Streptococcus izolirana iz onečišćenog sedimenta i visoko rezistentna na makrolidni antibiotik eritromicin
Bakterije porijeklom iz onečišćenog sedimenta uzgojene na hranjivoj podlozi s dodatkom antibiotika azitromicina

Milena Milaković rođena je 27. 10. 1991. godine u Bjelovaru, gdje je završila osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu završila je 2016. godine, čime je stekla akademski naziv magistre edukacije biologije i kemije. Iste godine zapošljava se u Zavodu za istraživanje mora i okoliša (Laboratorij za okolišnu mikrobiologiju i biotehnologiju) Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu na mjestu doktoranda, te upisuje Doktorski studij Biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Rezultate svoga dosadašnjeg istraživanja objavila je u 5 znanstvenih radova u vrhunskim časopisima, te na brojnim međunarodnim i domaćim konferencijama.

Uzorkovanje sedimenta i vode iz potoka u koji se ispuštaju farmaceutske otpadne vode
Milena izlaže na Zagreb PhD Caféu #1