MARKO DOBOŠ

Molekularna filogeografija i taksonomija amfi-jadranske vrste Festuca bosniaca

Presjek lista vrste Festuca bosniaca za potrebe morfometrijskih analiza

Među botaničarima trave roda Festuca spadaju u manje omiljene biljke jer ih je teško razlikovati i determinirati. Vrsta Festuca bosniaca, koju nalazimo na visokim planinskim travnjacima Dinarida od Slovenije do Makedonije te u središnjoj i jugozapadnoj Italiji, na rubu svojeg areala prelazi u druge srodne vrste, od kojih ju je teško razlučiti. Također između populacija same vrste F. bosniaca prisutna je unutarvrsna raznolikost koju treba bolje istražiti. U sklopu doktorata istraživat će se filogeografski odnosi, genetska varijabilnost i uloga Jadranskog mora i geografskih barijera u formiranju genetske strukture kod ove kompleksne vrste. Istraživanje će uključiti tradicionalne metode prereza lista, koje je razvio Hackel prije 140 god., kombinirane sa računalnom geometrijskom morfometrijom. Uvid u genetsku strukturu istražiti će se molekularnim metodama sekvenciranja manjih regija kloroplastne DNA kao i najsuvremenijim sekvenciniranjem cijeloga genoma (NGS, Next generation sequencing). Trenutni uzorak rasprostranjenosti rezultat je klimatskih previranja u prošlosti, prvenstveno izmjenom ledenih doba, što ćemo pokušati dokazati i rekonstruirati. Dobiveni rezultati istraživanja razriješiti će odnose unutar vrste F. bosniaca, kao i dio taksonomske problematike u međuodnosu s drugim srodnim vrstama.

Mentor: dr. sc. Ivana Rešetnik (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet)

Natječajni rok: DOK-2018-09

Terensko istraživanje, sakupljanje uzoraka, Korab, Makedonija, srpanj 2019.

Marko Doboš (mag. oecol. et prot. nat.), rođen je 1987. g. u Požegi. Diplomirao je Ekologiju kopna na PMF-u u Zagrebu 2012. obranom diplomskog rada o adaptaciji mesožderne biljke okruglolisne rosike na sunčevo zračenje. Radio je u zaštićenim područjima (JU Park Maksimir i JU Park prirode Papuk) te u privatnoj tvrtki koja se bavi procjenama utjecaja zahvata na okoliš. Sudjelovao u istraživanjima raznih skupina kao što su invazivne biljke, kornjaši, vukovi. Član je Hrvatskog botaničkog društva i autor je nekoliko radova i članaka, većinom o pripadnicima porodice Crassulaceae.