DR. SC. MANUELA PANIĆ

Primjena prirodnih eutektičkih otapala u izolaciji antocijana i biokatalizi pomoću lipaze

U mnogim industrijskim procesima primjenjuje se velika količina hlapljivih i zapaljivih organskih otapala dobivenih iz neobnovljivih sirovina poput nafte, što značajno doprinosi i utječe na ekološke i ekonomske značajke procesa. Tijekom proteklog desetljeća eutektička otapala intenzivno se istražuju s ekološkog, tehnološkog i ekonomskog gledišta kao zamjena za organska otapala. Zelena svojstva ovih otapala jesu neznatna hlapljivost (smanjenje onečišćenja zraka), nezapaljivost (sigurnost procesa) te velika toplinska, kemijska i elektrokemijska stabilnost (mogućnost recikliranja i višestruke upotrebe). U okviru istraživanja pripravit će se eutektička otapala iz prirodnih sirovina poput kolinijevih soli, ugljikohidrata, organskih kiselina, alkohola i aminokiselina te odrediti njihova fizikalno-kemijska svojstva i ekotoksikološki profil. Uspostavit će se ekološki prihvatljiva metoda izolacije antocijana iz komine grožđa te će se evaluirati biološka aktivnost pripremljenih ekstrakata. Nadalje, pripremljena otapala primijenit će se u lipazom kataliziranoj enantioselektivnoj hidrolizi industrijski značajnog (R,S)-1-feniletil acetata. U oba procesa ispitat će se mogućnost reciklacije prirodnih eutektičkih otapala i njihova ponovna upotreba te će se razvijeni procesi prevesti iz laboratorijskoga u veće mjerilo.

Znanja stečena ovim istraživanjem doprinijet će razvoju novih, konkurentnih i ekološki prihvatljivih procesa u biotehnologiji, s naglaskom na uspostavljanje ekološki prihvatljivog postupka izolacije anotacijana iz komine grožđa primjenom alternativnih otapala i alternativnih izvora energije te pripravu industrijski važnog kiralnog spoja u alternativnim otapalima. Nadalje, priprema i sveobuhvatna karakterizacija prirodnih eutektičkih otapala (fizikalno-kemijska svojstva i ekotoksikološki profil) mogu dati smjernice za uspostavljanje industrijski i ekološki prihvatljivih procesa u biotehnologiji.

Mentor: prof. dr. sc. Ivana Radojčić Redovniković (Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Manuela Panić doktorand je na projektu „Zelena otapala za zelene tehnologije” na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2016. godine, nakon što je iste godine diplomirala bioprocesno inženjerstvo na istom fakultetu. Istražuje pripremu, fizikalno-kemijsku i biološku karakterizaciju prirodnih eutektičkih otapala i primjenjuje ih u ekstrakciji i biokatalizi. Usavršavala se na Sveučilištu u Torinu, gdje je stekla iskustvo izolacije konačnog proizvoda te prijenos laboratorijski razvijene metode u veće mjerilo. Do sada je objavila nekoliko znanstvenih A1 radova te sudjelovala na brojnim međunarodnim kongresima. Za svoj rad nagrađena je s 4 nacionalne i 1 nagradom Sveučilišta u Torinu.