LELA MARTINAGA

Biokatalitička sinteza metalnih nanočestica

Enzimatska sinteza nanočestica zlata u reaktoru

Snažan razvoj nanotehnologije revolucionizirao je primjenu nanočestica u raznim područjima. Važnost primjene metalnih nanočestica u svrhu poboljšanja antibakterijske aktivnosti, svojstva usporavanja plamena, UV-zaštite, hidrofobnosti i drugih svojstava proizvoda, prepoznata je i u tekstilnoj te ambalažnoj industriji. Konvencionalne metode sinteze metalnih nanočestica imaju mnoga ograničenja u industrijskoj primjeni s obzirom na upotrebu toksičnih kemikalija i zahtjeva za rigoroznim reakcijskim uvjetima tlaka i temperature. Stoga je vrlo važno istražiti nove, biokompatibilne metode sinteze. Jedna od takvih metoda je biokatalitička sinteza nanočestica koja podrazumijeva korištenje enzima kao potpuno biorazgradivih katalizatora ili reducensa aktivnih pri blagim reakcijskim uvjetima što omogućava i niže energetske, ekonomske i ekološke zahtjeve procesa.

Ciljevi ovog istraživanja stoga su: ispitati mogućnost sinteze metalnih nanočestica korištenjem ureaze i oksidoreduktivnih enzima celobioza dehidrogenaze i glukoza dehidrogenaze, optimizacija i praćenje reakcija te određivanje kinetike i mehanizama stvaranja nanočestica metodama UV-VIS, HPLC, ICP-OES i GF-AAS. Sintetizirane nanočestice će se karakterizirati mikroskopskim metodama (SEM-EDX, TEM, NTA) te koristiti za razvoj i modifikaciju funkcionalnih polimernih materijala sol-gel postupkom. Dobiveni materijali također će se karakterizirati te će se ispitati njihova fizikalno-kemijska, antimikrobna i hidrofobna svojstva (FTIR, TGA, UV-VIS, test kapi, kontaktni kut, metoda dilucije i difuzije).

U suradnji s novouspostavljenom interdisciplinarnom međunarodnom istraživačkom grupom razvit će se ekološki prihvatljive metode sinteze metalnih nanočestica korištenjem enzima ureaze, celobioza dehidrogenaze i glukoza dehidrogenaze, omogućiti uvid u kinetiku i mehanizam reakcija te unaprijediti i razviti novi funkcionalni polimerni materijali u svrhu njihove primjene kao zaštitni premazi u geotekstilima i ambalaži za hranu.

Mentor: izv. prof. dr. sc. Iva Rezić (Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet)

Natječajni rok: DOK-2015-10

TEM karakterizacija sintetiziranih nanočestica

Lela Martinaga rođena je 1. ožujka 1991. godine u Koprivnici. U prosincu 2016. godine upisuje Poslijediplomski doktorski studij Tekstilna znanost i tehnologija na Sveučilištu u Zagrebu, Tekstilno-tehnološkom fakultetu. Zapošljava se na istoj instituciji kao asistent na projektu Hrvatske zaklade za znanost. Bavi se biokatalitičkom sintezom nanočestica. Dobitnica je Dekanove nagrade za zapažen studentski rad (ak. god. 2014./2015.) te četveromjesečne stipendije Austrijske agencije za međunarodnu mobilnost i suradnju u obrazovanju, znanosti i istraživanju. Koautorica je jednog rada objavljenog u časopisu te četiri rada objavljena u zbornicima radova. Sudjelovala je na 15 skupova te neposredno vodila pet završnih i diplomskih radova.