DR. SC. IVANA NIKŠIĆ-FRANJIĆ

Računalno istraživanje reakcija slobodnih radikala s halogeniranim organskim spojevima u vodenim otopinama

Izučavanje prijenosa naboja u kondenziranim fazama preduvjet je dubljem razumijevanju brojnih biokemijskih i industrijskih procesa zasnovanih na redoks-katalizi, pretvorbi energije i dr. Unatoč opsežnim višedesetljetnim istraživanjima, detaljni mehanizmi prijenosa naboja i njihova svojstva u ovisnosti o reakcijskim uvjetima još uvijek su nedovoljno poznati. Kombinacijom eksperimentalnih i računalnih metoda cilj nam je unaprijediti razumijevanje mehanizama i kinetike prijenosa elementarnog naboja u slobodnoradikalskim reakcijama u vodenim otopinama s posebnim naglaskom na spregnuti prijenos protona i elektrona (PCET). Spregnuti, odnosno usklađeni prijenos u većini slučajeva čini PCET termodinamički vrlo povoljnim, zbog čega je ovaj mehanizam u temelju izvanredne katalitičke učinkovitosti mnogih enzima i biokemijskih reakcijskih centara, primjerice u fotosintezi. Središnji dio disertacije jest kvantno-kemijski opis reakcija a-aminoalkilnih i a-hidroksialkilnih radikala s halogeniranim organskim spojevima. Reakcije teku u prisutnosti standardnih puferskih sustava kakvi su ključni za kiselobaznu homeostazu u živim organizmima. Pod sličnim ćemo uvjetima izučavati i PCET u reakcijama atoma vodika. U tom bi slučaju posrijedi bio najelementarniji oblik tog mehanizma – razlaganje H atoma na sastavni proton i elektron koji odlaze svaki u svom smjeru. Očekuje se da disertacija pridonese rješavanju središnjeg problema kemije slobodnih radikala u otopinama, a to je pitanje optimalnog dizajna reakcijskih uvjeta, kao što su duljina zračenja, pH, koncentracije reaktanata, vrsta pufera itd., na način da se reakcija usmjeri k određenom kanalu i tako maksimalno uvećaju prinosi željenih produkata. To je ujedno i put prema učinkovitijoj primjeni slobodnoradikalskih reakcija u organskoj sintezi.

Mentor: dr. sc. Ivan Ljubić (Institut Ruđer Bošković)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Rođena sam 18. listopada 1990. u Vinkovcima. Godine 2015. diplomirala sam kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Radila sam u Centru izvrsnosti za znanost i tehnologiju pri Sveučilištu u Splitu, a potom kao asistent Zavoda za fizikalnu kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu. Od 2017. studentica sam Doktorskog studija kemije (smjer: fizikalna kemija) na PMF-u u Zagrebu. Zaposlena sam na Institutu Ruđer Bošković u Grupi za računalne bioznanosti Zavoda za fizičku kemiju. Svoj doktorat izrađujem u okviru HRZZ projekta „Novo poglavlje u procesima prijenosa naboja u vodenim otopinama“ pod vodstvom dr. sc. Ivana Ljubića, višeg znanstvenog suradnika IRB-a.