DR. SC. IVA ŽUŽUL VRGOČ

Genetska varijabilnost i struktura populacije komarče Sparus Aurata (Linnaeus, 1758) u istočnom Jadranu

Posljednjih godina zamijećeno je značajno povećanje ulova divlje komarče u istočnom dijelu Jadranskog mora. Smatra se kako ubrzani porast kaveznog uzgoja doprinosi povećanju populacija komarči kao posljedica bježanja iz kaveznih uzgojnih instalacija. S obzirom na izvjesnost križanja uzgojnih i prirodnih populacija, ukazala se potreba procjene razine introgresije uzgojnog genotipa u prirodnim populacijama komarče, za što je u ovoj studiji korišten standardizirani set od dvadeset i jednog neutralnog mikrosatelitnog lokusa i tri mikrosatelitna lokusa povezana s genima kandidatima (hormonom rasta, GH, prolaktinom, PRL, i proteinom modifikacije aktivnosti receptora 3, RAMP3). Analizirani uzorci divljih komarči su ukazali na promjene genetske strukture unutar istraživanog akvatorija u godinama uzorkovanja te smanjenu genetsku povezanost s juvenilnim jedinkama i divljim jedinkama uzorkovanim u blizini uzgajališta tuna, što upućuje na njihov privremeni boravak na lokacijama uzorkovanja duž istočnog Jadrana. Nasuprot tome, genetska analiza uzorkovanih adultnih jedinki oko uzgajališta tuna pokazuje značajnu povezanost s mlađi obližnjeg priobalja, sugerirajući da uzgajališta mogu djelovati kao potencijalna mrijestilišta, na što upućuju i rezultati razvijenog modelskog sustava Roms-Ichthyop. U predmetnoj studiji je razvijena i genetska baza divljih i uzgojnih genotipova komarče istočnog Jadrana, što predstavlja značajan resurs i alat za uspješnu identifikaciju podrijetla jedinki kao neophodan korak u izradi kvalitetne strategije upravljanja ribljim prebjezima iz kaveznih sustava

Mentor: prof. dr. sc. Ivan Katavić (Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split)

Natječajni rok: DOK-2015-10

Iva Žužul Vrgoč rođena je 22. lipnja 1990. godine u Imotskom, gdje završava osnovnu školu. Akademske godine 2009./2010. upisuje se na preddiplomski studij Sveučilišnog studijskog centra za studije mora Sveučilišta u Splitu, smjer Biologija i ekologija mora, te na istoimenom diplomskom studiju 2015. godine stječe sveučilišni stupanj magistre. Međusveučilišni poslijediplomski doktorski studij „Primijenjene znanosti o moru” upisuje 2015. godine, od kada radi u Institutu za oceanografiju i ribarstvo, Laboratoriju za akvakulturu te 2016. godine postaje znanstveni novak Hrvatske zaklade za znanost, pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivana Katavića. U sklopu HRZZ projekta „Utjecaj akvakulture na prirodne morske populacije  –  AquaPop”, kojega je voditelj dr. sc. Tanja Šegvić-Bubić radi na doktorskom radu koji se bavi problematikom genetske varijabilnosti i strukture populacija komarče (Sparus aurata).